Danske Patienters strategi og mål og aktivitetsplan 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012"

Transkript

1 12. marts 200 september 2011 Danske Patienters strategi og mål og aktivitetsplan 2011/ Indledning Danske Patienter arbejder for at fremme patientinteresser i det danske sundhedsvæsen. Dette gøres ved at indsamle og formidle viden om generelle patientforhold på vegne af organisationens 15 medlemsforeninger. For at være en stærk, konstruktiv og kritisk aktør i det danske sundhedsvæsen, er det nødvendigt at udvikle en klar og skarp profil, der sikrer, at organisationens indsats målrettes til gavn for medlemsorganisationerne og patienterne. Danske Patienters strategi og mål er grundlaget, der skal sikre dette. 1.1 Baggrund Strategien afløser strategien for Danske Patienter På Danske Patienters midtvejsmøde i efteråret 2010 blev der fremlagt en evaluering af strategien. Evalueringen viste, at Danske Patienter havde nået de opstillede mål, og det var vurderingen, at organisationen på mange områder havde udviklet sig hurtigere end forventet, og at der derfor var behov for at stramme op på organisationens mål. 1.2 Mission og vision Danske Patienter fremmer medlemsorganisationernes interesser til gavn for patienter og pårørende. Dette er organisationens mission. Målet er, at det danske sundhedsvæsen bliver centreret om brugernes behov og leverer sundhedsfaglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet på et højt internationalt niveau. Danske Patienters indsats skal derfor bidrage til visionen om et patientcentreret sundhedsvæsen i høj international klasse. Danske Patienter er paraply for patientforeningerne i Danmark. Danske Patienter har 15 medlemsforeninger, der repræsenterer 77 patientforeninger og medlemmer: Astma-Allergi Danmark, Colitis Crohn-Foreningen, Danmarks Lungeforening, Dansk Epilepsiforening, Dansk Fibromyalgi-Forening, Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af polio-, trafik- og ulykkesskadede (PTU), Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS), Nyreforeningen, Parkinsonforeningen, Scleroseforeningen, Sjældne Diagnoser.

2 2. Strategier Med afsæt i mission og vision arbejder Danske Patienter ud fra en strategi, som skal skabe synlighed om patientinteresser via en målrettet indsats, der sætter sundhedsvæsenet højt på dagsordenen og påvirker beslutningstagere til at træffe rigtige, patientcentrerede beslutninger. Strategien er 3-delt og relaterer til: Intern kompetenceudvikling og politikudvikling om centrale sundhedspolitiske emner via vidensdeling og vidensindsamling fra medlemsorganisationerne og eksternt Ekstern synlighed og indflydelse via offentlig kommunikation Interessevaretagelse via repræsentationer og dialog med centrale politikere, myndigheder og organisationer. 3. Fokuseret indsats I målrettes Danske Patienters indsats yderligere. Der arbejdes med en model, hvor Danske Patienter altid fokuserer på fire specifikke emner, som løbende fastlægges og justeres i takt med ændringer i den aktuelle politiske dagsorden og medlemsforeningernes fokusområder. 2

3 For hvert af de fire emner udarbejdes der konkrete handlingsplaner, som fastlægger hvilket produkt arbejdet skal resultere i, hvordan medlemsforeningernes viden og indsats inddrages via arbejdsgruppe eller lign., og hvordan resultatet af arbejdet skal fremmes politisk og formidles i offentligheden. De fire specifikke fokusområder kan fx være knyttet op på nogle særligt prioriterede repræsentationer i nationale råd og udvalg; den aktuelle politiske dagsorden eller et emne Danske Patienter vil fremme i den offentlige og politiske debat. Modellen er fleksibel forstået på den måde, at fokusområderne løbende justeres, og at der fortsat skal være mulighed for at reagere på aktuelle dagsordner i det daglige arbejde, selvom det ikke ligger inden for de fire specifikke fokusområder. Modellens formål er ikke at begrænse Danske Patienters muligheder for interessevaretagelse og synlighed, men at sikre et solidt grundlag for målrettede indsatser og for prioritering af fokusområder. Modellens overordnede struktur ses i figuren nedenfor, og de enkelte elementer i modellen beskrives i det følgende. Fordelingen mellem prioriterede repræsentationer og aktuelle emner kan variere afhængig af hvad der ønskes at fokusere på. Aktuelle emner kan både være emner, der er aktuelle på den politiske dagsorden eller emner, som Danske Patienter finder væsentlige at sætte på dagsordenen. 3.1 Danske Patienters principper Danske Patienter arbejder for, at det danske sundhedsvæsen bliver centreret om brugernes behov og leverer sundhedsfaglig-, organisatorisk- og patientoplevet kvalitet på et højt niveau. I 3

4 2010 blev der vedtaget 7 principper, som Danske Patienter arbejder efter. De syv principper vedrører forhold, som generelt efterspørges af patienter: Høj faglig kvalitet Støtte og omsorg Egenomsorg og egenkontrol Inddragelse Tilgængelighed Sammenhæng Fokus på individet De specifikke emner/fokusområder, der arbejdes med i Danske Patienter, skal alle bidrage til at fremme ét eller flere af de syv principper. 3.2 Specifikke emner Efter indstilling fra forretningsudvalget arbejder Danske Patienter løbende med fire specifikke emner/fokusområder. Emnerne vælges ud fra, hvad der er fokus på i medlemsforeningerne og aktuelt på den politiske dagsorden. Der lægges desuden vægt på hvilke centrale repræsentationer Danske Patienter har i nationale råd, styregrupper m.v. Emnerne er konkrete og bidrager til fremme patienternes interesser i henhold til ovenstående principper. Emner drøftes og besluttes hvert år på repræsentantskabets midtvejsmøde og revideres løbende af forretningsudvalget i forhold til den aktuelle dagsorden og nye repræsentationer - minimum årligt. Såfremt forretningsudvalget vurderer, at en ny repræsentation i et nationalt råd, styregruppe m.v. er særlig væsentlig, kan forretningsudvalget beslutte, at denne repræsentation skal vælges som et af de fire prioriterede emner som erstatning for en anden repræsentation/emne. Der kobles en faglig sekretær fra sekretariatet på repræsentationen, så repræsentanten får den rette støtte i arbejdet med at repræsentere patienters interesser på tværs af sygdomsgrupper. Den faglige sekretær kobles på maillister for dagsordener, referater m.v. og deltager i møder som suppleant for repræsentanten. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra medlemsforeningerne, så repræsentanten kan støttes i at fremme de generelle patientinteresser på et vidensbaseret grundlag. Undtagelsesvist kan Forretningsudvalget beslutte, at der ikke nedsættes en arbejdsgruppe, såfremt det findes uhensigtsmæssigt. Danske Patienters repræsentant og den faglige sekretær deltager i minimum ét forretningsudvalgsmøde årligt. Forretningsudvalget kan anmode repræsentanten om at deltage i flere møder, hvis det findes hensigtsmæssigt. På mødet orienterer repræsentanten om gruppens arbejde og der drøftes strategi og mål for repræsentationen. Formålet med dette er at skabe en tættere dialog mellem Danske Patienters repræsentanter og Danske Patienters politiske ledelse. 4

5 Fordelingen af de fire fokusområder mellem prioriterede repræsentationer og andre emner er fleksibel. Det afhænger af hvor mange repræsentationer, der vurderes at være væsentlige at fokusere særligt på i forhold til andre aktuelle dagsordener. 3.3 Tematiserede handlingsplaner Der udarbejdes tematiserede handlingsplaner for Danske Patienters fire specifikke fokusområder (Skabelon ses i Bilag 1). Hver handlingsplan indeholder: - Fastlæggelse af hvilket produkt, der skal være resultatet af arbejdsgruppens arbejde (indspil, lovforslag, konference m.v.) - Strategi for vidensdeling og bredt ejerskab blandt medlemsforeningerne - Strategi og handlinger i forhold til vidensopbygning (internt og eksternt) - Plan for politisk interessevaretagelse og samarbejde (strategisk samarbejde og dialog med politikere og organisationer) - Formidlingsplan med henblik på at skabe synlighed om emnet. 3.4 Fra netværksgrupper til arbejdsgrupper Ovenstående model indebærer, at Danske Patienters faglige netværksgrupper erstattes af tidsafgrænsede arbejdsgrupper, der hver arbejder med et af de fire specifikke emne. De hidtidige netværksgrupper har fungeret over en længere periode og har meget brede temaer (sammenhængende patientforløb, patientsikkerhed, brugerinddragelse, genoptræning/rehabilitering). Arbejdsgrupperne vil typisk eksistere i en kortere periode og vedrøre mere specifikke emner. De eksisterende netværksgrupper fortsætter, indtil det aktuelle arbejde er afsluttet. Herefter overgår de til mail-netværk og kan evt. genoplives som arbejdsgrupper, såfremt der opstår behov for at arbejde med en specifik problemstilling, der vedrører netværksgruppens tema. Øvrige netværk i Danske Patienter som f.eks. kommunikationsnetværk fortsætter uændret. 4. Konkrete mål Danske Patienters indsats skal resultere i konkrete resultater under de tre strategier: Politikudvikling, offentlig kommunikation og politisk interessevaretagelse. For perioden er der opstillet en række proces- og resultatmål. Hvert år, i forbindelse med midtvejsmødet i Danske Patienters repræsentantskab, vil der blive foretaget en evaluering af organisationens procesmål, og inden udgangen af 2015 vil der blive foretaget en samlet evaluering af proces- og resultatmål. Procesmålene er direkte målbare. De resultatmål, der vedrører Danske Patienters indflydelse vil blive opgjort på basis af en kvalitativ vurdering, mens de resultatmål, der vedrører medlemsor- 5

6 ganisationernes tilfredshed vil blive opgjort på bases af rundspørge blandt medlemsorganisationernes ledelser. 6

7 Procesmål: Politikudvikling: 1. Minimum otte konkrete produkter årligt (i form af indspil, rapporter, lovforslag, konferencer m.v.) om centrale sundhedspolitiske emner. Offentlig kommunikation: 2. Minimum citeret i 950 artikler på Infomedia om året (Dvs. 950 hits, når man søger på Danske Patienter). 3. Minimum producere og afsætte seks årlige mediehistorier baseret på eget materiale, egne kilder og cases. 4. Minimum 15 præsentationer på større centrale konferencer, seminarer m.v. Politisk interessevaretagelse: årlige møder med centrale politikere, herunder ministre og folketingets sundhedspolitiske ordførere. 6. Strategisk kontakt til centrale politikere i forhold til alle Danske Patienters valgte strategiske fokusområder/emner. Resultatmål: Eksternt: 1. Danske patienters får i perioden markant indflydelse på udvikling/forbedring af (De syv principper): Internt: a. Faglig kvalitet b. Støtte og omsorg c. Egenomsorg og egenkontrol d. Inddragelse e. Tilgængelighed f. Sammenhæng g. Fokus på individet 2. Medlemsforeningerne er tilfredse med Danske Patienter, og oplever at organisationen fremmer medlemsforeningernes interesser til gavn for patienterne. Økonomi: 3. Der opnås offentlig økonomisk støtte til driften af Danske Patienter. 7

8 Bilag 1: Handlingsplan Danske Patienters fokusområder Skemaet udfyldes indledningsvist af Danske Patienters sekretariat. Efterfølgende kvalificeres det i arbejdsgruppe eller lign., der skal realisere planen. Handlingsplanen er udgangspunkt for fastlæggelse af kommissoriet, som forelægges forretningsudvalg til vedtagelse. Spørgsmål der skal besvares Eksempel Emne Faglig sekretær (navn) Procesform Arbejdsgruppe eller anden form for inddragelse? Hvilke kriterier skal deltagerne fra medlemsforeningerne opfylde? (nøglepersoner, specielle kompetencer, interesse) Deltagernes rolle? Eventuelle eksterne repræsentanter/videnskilder? Mål med arbejdet Hvad er anledningen for emnet er i fokus? Hvem er målgruppen for gruppes arbejde? Hvilke(t) produkt(er) skal leveres? Handlingsplan for interessevaretagelse Interessenter (politikere, organisationer m.v.) Handlingsplan for formidling af produktet Presse Anden offentlig formidling Interessenter (politikere, organisationer m.v.) Eventuel opfølgning Konsekvenser for sekretariatet Tidsplan 8

9 Bilag 2: Aktivitetsplan efterår 2011 efterår 2012 Aktivitetsplanen for efterår 2011 efterår 2012 hænger tæt sammen med organisationens strategi, hvor der løbende udvælges fire specifikke emner, der er relateret til aktuelle politiske dagsordner, nye centrale repræsentationer og andre emner, som Danske Patienter ønsker at sætte fokus på. Det betyder i sagens natur, at det ikke er muligt på forhånd præcist at fastlægge aktiviteterne for det kommende år. Der kan dog peges på nogle allerede igangsatte aktiviteter, som fortsætter og vil fylde i det kommende år. Derudover peges der på en bruttoliste af aktuelle temaer, som forventes at blive centrale i det kommende år. Større opgaver Etablering af Videnscenter for Brugerinddragelse: Danske Patienter har modtaget støtte fra Trygfonden til etablering af Videnscenter for Brugerinddragelse. Centret etableres pr. 1. oktober. Videreførelse af Vidensforum for Brugerinddragelse: Vidensforum har samlet ca. 55 organisationer og 60 enkeltmedlemmer. I det kommende år afholdes der blandt andet netværksgruppemøder i 5 netværksgrupper og der gennemføres et fællesarrangement/konference om brugerinddragelse. Indspil om fremtidens sundhedsvæsen: I 2011 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et indspil om fremtidens sundhedsvæsen. Indspillet skal komme med anbefalinger om organisering af sundhedsvæsenet fra patientperspektivet. Indspillet godkendes af forretningsudvalg og sendes i høring blandt medlemsforeningerne. Indspillet forventes færdigt til offentliggørelse inden udgangen af Uddannelsesprogram for patientrepræsentanter: Danske Patienter har modtaget støtte fra Helsefonden og Danske Regioner til at udvikle, gennemføre og evaluere et uddannelsesprogram for patientrepræsentanter. Første uddannelsesdag blev afholdt i juni 2011, og der er etableret en hjemmeside for programmet I 2011/2012 fortsætter programmet med yderligere to introduktionskurser, netværksmøder, udvikling af database med repræsentanter m.v., og programmet evalueres. Udvikling af proces for samarbejde og vidensdeling med Danske Patienters repræsentanter: På baggrund af evalueringen af Danske Patienters strategi, som blev gennemført i efteråret 2010, blev det besluttet, at der skulle arbejdes med større vidensdeling i organisationen blandt andet ved procedurer for støtte og tilbagemeldinger fra Danske Patienters repræsentanter. Sekretariatet har lavet en mappe til patientrerpræsentanter, en håndbog til patientrepræsentanter og en skabelon, som repræsentanterne kan bruge til at melde tilbage til Danske Patienter. Sekretariatet arbejder med at indhente status for alle repræsentationerne og udarbejder korte beskrivelser af 9

10 repræsentationernes formål, status, resultater m.v., som blandt andet offentliggøres på hjemmeside og via nyhedsbreve til medlemsforeningerne. Bisidderprojekt: Sekretariatet har udarbejdet en projektbeskrivelse om støtte til patienter i forbindelse med dialogsamtale i det nye patientklagesystem. Den 1. januar 2011 blev Patientombuddet etableret som en ny myndighed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med Patientombuddet er patienters klagemuligheder udvidet, så man fremover både kan klage over navngivne personer og over samlede forløb. Som led i den nye ordning får patienterne tilbud om en dialog med regionen, hvor de har mulighed for at tage en bisidder med. Der eksisterer imidlertid i dag ikke bisiddere til dette felt. Udfordringen er derfor at få etableret et korps af bisiddere, der konstruktivt kan støtte patienter i relation til en lokal dialog. Sundhedsministeriet har udtrykt ønske om, at bisidderkorpset skulle etableres i regi af patientforeningerne. Danske Patienter har ansøgt og modtaget støtte fra rådighedspuljen i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Tips- og lottomidler til at udvikle, afprøve og evaluere et samlet koncept for bisiddere, der konstruktivt kan støtte patienter i relation til en lokal dialog. Der er afsat i alt kr. til projektet. I første omgang gives der kr. til en konkretisering af projektet og afdækning af eksisterende ordninger. På baggrund af en evaluering af dette, vil ministeriet vurdere, om det er hensigtsmæssigt at gå videre med den resterende del af projektet. Andre større opgaver (forudsat at der opnås økonomisk støtte) Projekt koordinationsstøtte for socialt sårbare patienter: Danske Patienter har i samarbejde med Dansk Sundheds Institut (DSI) og 3 patientforeninger udarbejdet en projektansøgning om koordinationsstøtte til socialt sårbare patienter. Patienter med kræft, diabetes, gigt og multisyge indgår i projektet. Der er tale om modelprojekt, og på baggrund af resultaterne, skal der formuleres anbefalinger, som skal gælde alle patientgrupper i somatikken og psykiatrien. Der er i første omgang søgt støtte ved Trygfonden. Afstigmatiseringskampagne: Danske Patienter har udarbejdet et casekatalog Psykiske problemer har mange ansigter, der via ni cases beskriver de psykiske problemer, som mennesker med kroniske sygdomme har. Der arbejdes på, at casekataloget og fokus på mennesker med kroniske sygdomme bliver en del af afstigmatiseringskampagnen, som en kreds af aktører under ledelse af Sundhedsstyrelsen skal gennemføre. Prioriterede emner Forretningsudvalget indstiller, at følgende emner vælges som første prioriterede fokusområder i henhold til den nye strategi: 10

11 I. Måling og forbedring af kvalitet og patientsikkerhed Forslag til den første konkrete arbejdsopgave: Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et indspil om, hvilke kvalitetsmål som fra et patientperspektiv er væsentlige. Kvalitetsmål skal belyse det samlede resultat for patienten på tværs af sektorer og specialer i både somatikken og psykiatrien. Gruppen vil bl.a. kunne trække på det arbejde, som er udarbejdet i regi af fremtidens sundhedsvæsen i første halvår af II. Digitalisering og telemedicin (Rep: Birte Holm, NSI rådgivende udvalg vedr. telemedin) Forslag til den første konkrete arbejdsopgave: Der nedsættes en arbejdsgruppe, som først og fremmest skal kvalificere vores repræsentation i NSI(National sundheds IT) rådgivende udvalg vedr. telemedicin. Arbejdsgruppen nedsættes i første omgang i perioden op til den nationale strategi vedtages. Herefter vil der tages stilling til det evt. videre behov for sparring i relation til vores arbejde i NSI rådgivende udvalg. Det nationalt rådgivende udvalg for telemedicin: Udvalget er stående og skal rådgive NSI og øvrige centrale sundhedsmyndigheder om anvendelsen af telemedicin til forebyggelse og behandling, herunder bidrage til udformningen og rådgivning om udmøntning af ovennævnte nationale telemedicinske strategi. Det rådgivende udvalg vil være etableret 22. august 2011 (NSI 2011). III. IV. Forløbskoordination og sammenhæng Forslag til den første konkrete arbejdsopgave: Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal færdiggøre et indspil om forløbskoordinatorer, som sekretariatet har arbejdet med gennem 2011, hvor funktionen konkretiseres og krav til tiltag formuleres i et samlet indspil. Funktionen skal målrettes alle patientgrupper indenfor både det somatiske og psykiske område og gå på tværs af sektorer og på tværs af det somatiske og psykiske område, idet mange mennesker med kroniske sygdomme har brug for indsatser, der går på tværs. Mødet med sundhedsvæsenet og tidlig diagnostik Forslag til den første konkrete arbejdsopgave: Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal formulere hvilke problemer forskellige patientgrupper med fysiske og/eller psykiske problemer oplever i mødet med sundhedsvæsenet - koblet med x antal konkrete anbefalinger til forbedring af patienters oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet. 11

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat, Repræsentantskabsmøde i Danske Patienter

Referat, Repræsentantskabsmøde i Danske Patienter Referat, Repræsentantskabsmøde i Danske Patienter Tid: Onsdag den 29. april 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: MBK, Pilestræde 61, 1. sal, 1112 København K Deltagere: Parkinsonforeningen: Formand Jorry Højer og

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. fobs@sst.dk. Høringssvar til Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme den generiske model

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. fobs@sst.dk. Høringssvar til Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme den generiske model Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S fobs@sst.dk. Høringssvar til Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme den generiske model Danske Patienter takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Projektleder Line Hjøllund Pedersen -

Projektleder Line Hjøllund Pedersen - Projektleder Line Hjøllund Pedersen - lip@vibis.dk INDHOLD Hvorfor brugerinddragelse Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling Udfordringer og løsninger National kortlægning Patient-

Læs mere

Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi

Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi Høringssvar bedes sendt til judith.loerup.rindum@regionh.dk senest d. 18. april 2011. Udfyldt af: Danske Patienter Afsnit 2.1. Resumé Bemærkninger Overordnet

Læs mere

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Juni 2010 Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Alle patienter efterspørger overordnet: kvalitet, sammenhæng og inddragelse. De medicinske patienter er den dårligst stillede

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn. Møde 28. marts 2017

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn. Møde 28. marts 2017 Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn Møde 28. marts 2017 Status på tilsynet i 2017 Anne-Marie Vangsted 3 Hvad er et risikobaseret tilsyn? Et tilsyn, der er målrettet de steder, hvor den

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA Danske Patienter offentliggjorde i september 2013 indspillet: Patientcentrerede kvalitetsmål. Heri opfordrer Danske Patienter til, at der i Danmark igangsættes et strategisk

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Nye rammer for medicinområdet Syv forslag til indhold i en national strategi, der gavner alle patienter og samfundet

Nye rammer for medicinområdet Syv forslag til indhold i en national strategi, der gavner alle patienter og samfundet Nye rammer for medicinområdet Syv forslag til indhold i en national strategi, der gavner alle patienter og samfundet Danske Patienter og samtlige ledelser i 17 af landets største patientforeninger siger

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet sæt målepunkter, som skal danne afsæt for de tilsyn, som skal gennemføres i 2018.

Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet sæt målepunkter, som skal danne afsæt for de tilsyn, som skal gennemføres i 2018. K O M M I S S O R I U M f o r a r b e j d s g r u p p e r m å l r e t t e t u d a r b e j d e l s e a f m å l e p u n k t e r f o r t i l s y n i 2 0 1 8 Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Programerklæring for patientinddragelsesudvalget

Programerklæring for patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Programerklæring for patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden 2016-2018 Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere