Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?"

Transkript

1 Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December

2 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer 5 Inddragelse af den enkelte patient i eget forløb 6 Inddragelse af patienter i overordnet planlægning, udvikling og evaluering 8 Anbefalinger til en brugerpolitik 11 Krav til fremtidens sundhedsvæsen 16 Litteratur om brugerinddragelse 18 Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet Danske Patienter, december 2008 Udarbejdet af Danske Patienters faglige netværksgruppe for brugerinddragelse Kan downloades fra: Eller rekvireres fra: Danske Patienter Nørre Voldgade København K Grafisk tilrettelæggelse: Peter Dyrvig Grafisk Design Medlemmer af Danske Patienter: Astma-Allergi Forbundet, Colitis-Crohn Foreningen, Danmarks Lungeforening, Dansk Epilepsiforening, Dansk Fibromyalgi-Forening, Parkinsonforeningen, Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Nyreforeningen, Scleroseforeningen og Sjældne Diagnoser. 2

3 Formål Det brugerdrevne sundhedsvæsen er en fælles vision for alle sundhedsaktører. Men visionen bliver kun til virkelighed, hvis patienternes unikke viden bringes i spil. Det er dokumenteret, at patienter, der aktivt inddrages i deres behandlingsforløb, opnår bedre resultater og større tilfredshed sammenlignet med patienter, der henvises til klientrollen. Det er ikke så underligt, for patienter er naturligvis eksperter i patientoplevelser, -behov og -interesser, ligesom sundhedsprofessionelle er eksperter i behandlingsmetoder. Ligeledes er det dokumenteret, at medarbejderne i sundhedsvæsenet oplever et mere positivt arbejdsmiljø og større faglig tilfredshed, når kontakten mellem patient og behandler bygger på tæt dialog og enighed om beslutningerne. Det skaber arbejdsglæde at samarbejde med patienten som en ligeværdig part og det sparer tid og ressourcer i det lange løb, fordi både patient og behandler har en fælles, klar forståelse af det videre forløb. Mange misforståelser kan undgås, når patienterne tages i ed. Derfor skal sundhedsvæsenet blive bedre til at inddrage patienterne. Vi har brug for et brugerdrevet sundhedsvæsen med ydelser af højeste kvalitet, og det forudsætter, at sundhedsvæsenet samarbejder med patienterne som Det er dokumenteret, at patienter, der aktivt inddrages i deres behandlingsforløb, opnår bedre resultater og større tilfredshed 3

4 ligeværdige aktører på alle niveauer af sundhedsvæsenet i såvel det enkelte behandlingsforløb som i den overordnede planlægning og evaluering af sektorens ydelser. Patienternes bidrag er nødvendigt for at finde varige løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Danske Patienter opfordrer alle regioner og kommuner til at udarbejde en brugerpolitik som fælles ramme for mere konkrete, lokale brugerpolitikker på de enkelte sygehuse og sundhedscentre m.v. Derfor har vi skrevet denne pjece med vores overordnede anbefalinger til indhold, implementering og evaluering af forpligtende brugerpolitikker. Vi håber, at den vil fungere som nyttig inspiration i det videre arbejde. 4

5 Patientinddragelse på forskellige niveauer Et brugerdrevet sundhedsvæsen sikrer god og sammenhængende information, kommunikation og kontinuitet i behandlingsforløbet og inddrager patienten i tilvejebringelse af passende, effektive og sikre sundhedsydelser. Brugerinddragelsen bør involvere to overordnede dimensioner. Tilrettelæggelsen af et konkret patientforløb, hvilket stiller krav til inddragelse af den enkelte patient i eget forløb Inddragelse af patientperspektivet i udviklingen af eksempelvis patientforløb, sygehusplaner, kliniske retningslinjer og indførelse af nye behandlingsformer, hvilket stiller krav om anvendelse af dokumenteret viden og repræsentativ brugerinddragelse i form af brugerrepræsentation og brugerundersøgelser. Inddragelse af patientrepræsentanter i organisering og udvikling af rammer Inddragelse af patienten i eget forløb 5

6 Inddragelse af den enkelte patient i eget forløb Patienten har en unik viden, som skal bringes i spil for at virkeliggøre det brugerdrevne sundhedsvæsen. Patientens konkrete erfaringer skal udnyttes til at forbedre behandling og pleje, så patienten oplever ligeværdighed, lydhørhed, respekt, fleksibilitet og omsorg. Det skal være muligt at involvere de pårørende aktivt, når dette ønskes af patienten. Brugerinddragelse må aldrig forveksles med ansvarsfrihed for sundhedsvæsenet. I perioder kan den enkelte patient og evt. pårørende påtage sig en aktiv rolle i planlægningen af behandlingsforløbet, mens samme patient i andre perioder kan have behov for større støtte i forbindelse med beslutningstagning m.v. Det er helt centralt, at sundhedsvæsenet er i stand til at tage hånd om den enkelte patient ved at tage hensyn til individuelle behov. Det kræver et fleksibelt og samarbejdende sundhedsvæsen, hvor patienten indgår som anerkendt ekspert i egne behov og gives mulighed for evaluering af behandling og pleje. 6

7 Eksempler på metoder til inddragelse af patienten i eget forløb: Patientinformation / kommunikation Fælles beslutningstagning Patientuddannelse Empowerment strategier Patienten kan f.eks. inddrages i eget forløb ved: Patientdeltagelse ved møder i relation til behandling m.v. Systematisk undervisning i håndtering af sygdom Information om behandlingsmuligheder patienterne Brugerevaluering af det enkelte forløb Systematisk inddragelse af patient/pårørende ved analyse af fejl og utilsigtede hændelser 7

8 Inddragelse af patienter i overordnet planlægning, udvikling og evaluering Patientrepræsentanter er eksperter i patienters behov og ønsker på linje med sundhedsprofessionelles ekspertviden om behandlingsmetoder. De langsigtede, holdbare løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer kræver patienternes aktive medspil, og derfor er det nødvendigt at inddrage professionelle patientrepræsentanter i den overordnede planlægning, udvikling og evaluering af sundhedssektoren. Patientforeningerne har ansat medarbejdere, der besidder en professionel ekspertise i patientforhold, og som kan bidrage konstruktivt i samarbejdet om at udvikle sundhedssektoren. Det er en central udfordring for både patientrepræsentanter, behandlere, embedsmænd og politikere at skabe rammerne for en samarbejdskultur, hvor patientperspektivet inddrages som en naturlig del af udviklings- og beslutningsprocesserne i sundhedsvæsenet. 8

9 Eksempler på metoder til inddragelse af patientperspektivet: Udpegning af repræsentanter for patienterne, typisk gennem patientforeninger eller forskningsmiljøer Udpegning af patienter med specifik relevant erfaring Systematisk brug af erfaringer og viden opbygget i patientforeninger og forskningsmiljøer Patientrepræsentanter kan f.eks. inddrages ved: Planlægning og forbedring af patientforløb Indførelse af nye behandlingsformer Udvikling af kliniske retningslinjer Udvikling af sygehusplaner Projektering af sygehusbyggeri Udvikling af kvalitetsstandarder repræsentanterne 9

10 Brugerundersøgelser er ligeledes redskaber til at indhente repræsentativ viden om generelle patientinteresser. Spørgeskemaundersøgelser om patienters oplevelser kan bruges i evalueringen af, om behandlingsforløbet er tilrettelagt i overensstemmelse med patienternes ønsker. Undersøgelserne er dog begrænset til evaluering inden for de eksisterende organisatoriske rammer. Kvalitative undersøgelser (enkeltinterviews, fokusgruppeinterviews, dialogmøder m.v.) kan bidrage med ny viden om patientperspektivet og kan derfor bringes ind i arbejdet med planlægning og udvikling af nye initiativer. 10

11 Anbefalinger til en brugerpolitik Patienten er den centrale bruger af sundhedsvæsenet. Derfor skal den enkelte patient altid inddrages i eget forløb, og patientperspektivet skal inddrages i den overordnede planlægning, udvikling og evaluering af sundhedsvæsenet. De pårørende er i mange tilfælde også centrale brugere af sundhedsvæsenet og skal inddrages, når dette ønskes af patienten. En brugerpolitik skal skabe rammerne for en forpligtende inddragelse af patienterne på alle niveauer af sundhedsvæsenet. Patienterne er eksperter i patientoplevelser, -behov og -interesser. Denne ekspertviden er vigtig og uomgængelig i arbejdet med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen, så det tager udgangspunkt i brugerne. Brugerpolitikken bør indeholde konkrete retningslinjer for, hvordan organisationen arbejder med inddragelse af den enkelte patient og evt. de pårørende. Brugerpolitikken bør også indeholde retningslinjer for, hvordan organisationen inddrager repræsentative brugerinteresser i udviklingen af eksempelvis patientforløb, sygehusplaner og kliniske retningslinjer, hvilket forudsætter dokumenteret viden om patientforhold generelt. Kvaliteten af brugerinddragelsen skal løbende evalueres som led i den generelle udviklingsproces inden for sundhedsvæsenet. En brugerpolitik skal skabe rammerne for en forpligtende inddragelse af patienterne på alle niveauer af sundhedsvæsenet. 11

12 brugerpolitikken En brugerpolitik skal indeholde konkrete anvisninger på, hvordan det sikres: at behandling og pleje tager udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov at pårørende inddrages, når dette ønskes af patienten at patientrepræsentanter altid deltager i planlægning, udvikling og evaluering af sundhedsydelserne at alle led i organisationen arbejder med brugerinddragelse at kultur og kompetencer i sundhedsvæsenet løbende udvikles med brugerinddragelse for øje at samarbejdsformer mellem patient og behandler udvikles og implementeres med henblik på optimal brugerinddragelse at nye samarbejdsformer mellem brugerrepræsentanter og sundhedsvæsenet udvikles og implementeres med henblik på reel brugerinddragelse at brugerpolitikken evalueres i alle led af organisationen 12

13 Brugerpolitikken skal sikre rammerne for, at behandling og pleje tager udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov. I sundhedsvæsenet går udviklingen i retning af mere specialiserede og planlagte forløb. Udviklingen er nødvendig med henblik på at sikre den bedste behandlingskvalitet, men brugerpolitikken bør sikre, at der inden for de overordnede rammer tages udgangspunkt i den enkelte patients behov og ønsker. Dette gøres ved en løbende dialog med patienten. Patienter er forskellige og stiller derfor også forskellige krav til deres behandlingsforløb. Der er evidens for både sundhedsfaglige, økonomiske og patientoplevede gevinster ved at inddrage patienter i eget forløb, ligesom inddragelse af patienter kan højne patientsikkerheden. Brugerinddragelse har derfor et bredere sigte end at sikre tilfredshed og tryghed for patienten. Metoderne til inddragelse af patienten er eksempelvis fælles beslutningstagning, patientuddannelse og selvmonitorering. Kliniske mikrosystemer, hvor en lille gruppe medarbejdere på tværs af faggrænser arbejder for og med patienten om behandling og pleje, kan være en model til at sikre ydelser, der tager udgangspunkt i patientens verden. Brugerpolitikken skal sikre, at pårørende inddrages, når dette ønskes af patienten. Gevinsterne ved et samarbejde med de pårørende skal udnyttes i alle indsatser på sundhedsområdet samt i rehabiliteringsforløb. De pårørende skal tilbydes professionel støtte, så de bliver i stand til at håndtere deres nye rolle. De pårørende er i mange tilfælde en væsentlig ressource for patienten og kan hjælpe patienten med at bevare overblikket over behandlingsforløbet. Pårørende skal kun involveres, hvis patienten ønsker det. En brugerpolitik bør således indeholde konkrete anvisninger på, hvordan sundhedssystemet udnytter og udvikler ressourcerne hos de pårørende. 13

14 Brugerpolitikken skal sikre, at repræsentanter for patientperspektivet altid deltager i planlægning, udvikling og evaluering af sundhedsydelserne. Patienterne er eksperter i patientoplevelser, -behov og -interesser. Denne ekspertviden er vigtig og uomgængelig i arbejdet med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen, så det tager udgangspunkt i brugerne. Et brugerdrevet sundhedsvæsen inddrager patientrepræsentanter i råd, styregrupper, referencegrupper m.v. i arbejdet med at udvikle patientforløb, kliniske retningslinjer og indførelse af nye behandlingsmetoder etc. Erfaringer peger på, at jo tidligere i processen brugerinddragelsen effektueres, jo større effekt har den. Brugerpolitikken skal sikre, at alle led i organisationen arbejder med brugerinddragelse. For at realisere visionen om et brugerdrevet sundhedsvæsen er det nødvendigt, at brugerpolitikken bliver konkret og beskriver, hvordan brugerinddragelsen føres ud i livet i alle led af organisationen. Det er ikke nok med overordnede visioner og gode intentioner. Brugerpolitikken skal være kendt og virke i yderste led, for eksempel på sygehusafsnit, i sundhedscentre og lægeklinikker. Brugerpolitikken skal sikre, at kultur og kompetencer i sundhedsvæsenet løbende udvikles med brugerinddragelse for øje. Brugerinddragelse er ikke noget, der kun sker ved projekter og spredte aktiviteter gennemført af ildsjæle. Brugerinddragelse bør være en fast integreret del af kulturen i organisationen. Det er derfor nødvendigt, at en brugerpolitik sikrer, at personalet løbende udvikler kompetencer i forhold til at inddrage brugerne. Brugerinddragelsen bør eksempelvis være et centralt element i en obligatorisk efteruddannelse for alle personalegrupper. 14 Brugerpolitikken skal være kendt og virke i yderste led, for eksempel på sygehusafsnit, i sundhedscentre og lægeklinikker.

15 Brugerpolitikken bør sikre, at samarbejdsformer mellem patient og behandler udvikles og implementeres med henblik på optimal brugerinddragelse. I Danmark og internationalt arbejdes flere steder med udvikling af metoder, der sikrer optimale samarbejdsformer mellem patient og behandler. Det er dokumenteret, at patienterne oplever øget compliance og livskvalitet, når de deler viden og værdier med behandlerne, og parterne er fælles om at træffe beslutninger. Brugerpolitikken bør indeholde konkrete anvisninger til, hvordan dialogen udvikles. Brugerpolitikken bør sikre, at nye samarbejdsformer mellem brugerrepræsentanter og sundhedsvæsenet udvikles og implementeres med henblik på reel brugerinddragelse. Brugerrepræsentanters reelle indflydelse forudsætter, at brugerrepræsentanten besidder en viden om brugernes generelle ønsker og behov. Der bør derfor udvikles og implementeres retningslinjer, der beskriver de gensidige krav og forventninger, som hhv. organisationen og brugerrepræsentanterne bør stille med henblik på at opnå et fælles udbytte af brugerrepræsentationen i form at et mere brugerdrevet sundhedsvæsen. Brugerpolitikken bør sikre, at brugerinddragelsen evalueres i alle led af organisationen. Forandringer med udgangspunkt i brugernes perspektiv forudsætter, at brugerinddragelsen evalueres. Skal brugerpolitikken virke, er det nødvendigt, at alle led i organisationen aflægger regnskab for omfang og effekt af brugerinddragelsen. Det foreslås blandt andet, at evalueringer af brugerinddragelse indeholder opgørelser af: 1. omfanget af brugernes deltagelse i beslutningsprocesser 2. hvordan konkrete input fra brugere er indarbejdet i beslutninger 3. om beslutninger er brugercentrerede samt 4. patientoplevet kvalitet. 15

16 Krav til fremtidens sundhedsvæsen Det brugerdrevne sundhedsvæsen er en fælles vision for alle sundhedsaktører. Men visionen bliver kun til virkelighed, hvis patienternes unikke viden bringes i spil gennem en brugerpolitik. Det brugerdrevne sundhedsvæsen er karakteriseret ved at imødekomme patienternes efterspørgsel på: Høj faglig kvalitet Patienterne forventer en høj grad af faglig kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet bør indrettes, så det i alle led sikrer den højeste kliniske og faglige kvalitet. Støtte og omsorg Patienter forventer, at sundhedsvæsenet kan yde den nødvendige støtte og omsorg, når de har behov for det. Især for mennesker med kroniske sygdomme er overgangene mellem syg og rask, mellem patient og borger, flydende, og det er vigtigt, at sundhedsvæsenet kan tage hånd om patienten i den konkrete livssituation. Autonomi og egenkontrol Støtte og omsorg styrker patienternes mulighed for at bevare så stor autonomi og egenkontrol som muligt gennem et sygdomsforløb. Patienter ønsker at leve et normalt liv med arbejde og samvær med familie og venner etc. Det stiller krav til sundhedsvæsenet om at støtte patienten gennem fx undervisning i sygdomshåndtering, således at patienten bliver mere selvhjulpen. Tilgængelighed Patienter lægger vægt på tilgængelighed i form af adgang til høj faglig kvalitet, korte ventetider, hensigtsmæssige åbningstider og korte afstande til behandlingsstederne. 16

17 sammenhæng Patienter efterspørger sammenhæng i behandlingsforløbet både på det enkelte sygehus, mellem behandlingssteder og på tværs af sektorer. Mange patienter med kroniske sygdomme har flere diagnoser, hvilket stiller krav om sammenhæng og koordination på tværs af specialer. fokus på IndIvIdet, helhed og valgmuligheder Patienter er forskellige, har forskellige behov og ressourcer og befinder sig i forskellige livssituationer. Sundhedsvæsenet skal tilgodese den enkelte patients ønsker og behov ved at tage hensyn til det hele menneske patientens fysiske, psykiske og sociale situation. I sundhedsvæsenet opstår dilemmaer i bestræbelserne på at imødekomme de forskellige overordnede kvaliteter, som patienterne efterspørger. En fremadrettet brugerpolitik skal sikre en udvikling af sundhedsvæsenet, som løser dilemmaerne, således at patienternes samlede behov og ønsker kan imødekommes. Arbejdet skal organiseres, så ydelser og ekspertise i højere grad samles omkring patienten, i stedet for at patienten skal bevæge sig mellem flere forskellige eksperter for at få dækket sit behandlingsbehov. Sundhedsvæsenet skal anerkende og imødekomme behovet for individuel tilpasning, således at det enkelte pakkeforløb tager højde for patientens konkrete situation og behov. Der skal udvikles en organisering, kultur og arkitektur, der kan rumme de vekslende behov for autonomi og tæt støtte og omsorg. Endelig skal sundhedsvæsenet udvikle en velfungerende kommunikation mellem de involverede behandlere, således at patienten ikke skal bære ansvaret for den faglige sammenhæng i behandlingsforløbet. 17

18 Litteratur om brugerinddragelse Amtsrådsforeningen m.fl. Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Århus, 2003 Coulter A og Ellins, J. Patient-focused interventions: a review of the evidence.london: Health Foundation, 2006 Coulter A og Jenkinson C. European patients views on the responsiveness of health systems and healthcare providers. European Journal of Public Health, 2005, vol. 15, no. 4, Enheden for Brugerundersøgelser. To sider samme sag Patienternes oplevelser af fejl under indlæggelse og patientjournalers oplysninger om utilsigtede hændelser. København: Enheden for Brugerundersøgelser, 2006 Enheden for Brugerundersøgelser. Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. København: Enheden for Brugerundersøgelser, 2007 Enheden for Brugerundersøgelser. Patienters oplevelser på landets sygehuse København: Enheden for Brugerundersøgelser, 2007 Enheden for Brugerundersøgelser. Pårørendes forventninger og behov for medinddragelse. København: Enheden for Brugerundersøgelser 2006 Farrell C. Patient and Public Involvement. The Evidence for Policy Implementation. Department of Health, London, assetroot/04/08/23/34/ pdf 18

19 Hansen, Jakob, et al. Introduktion til kliniske mikrosystemer. Kvalitetsudvikling med patienten i centrum. Københavns: DSI, Danske Regioner og Center for Kvalitet, 2008 Innovationsrådet. Brugernes Sundhedsvæsen oplæg til en patientreform. København: Huset Mandag Morgen, 2007 Jacobsen, Charlotte Bredahl et al. Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed. København: Dansk Sundhedsinstitut, 2008 Olesen F og Vedsted P. Et fælles sundhedsvæsen et spørgsmål om kultur. Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen, marts 2006 Sundhedsstyrelsen. Patienten med kronisk sygdom. Selvmonitorering, egenbehandling og patientuddannelse. Et idékatalog. København: Sundhedsstyrelsen, 2006 Sundhedsstyrelsen. Kronisk sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb. København, 2005 Willaing I, Folmann N og Gisselbæk AB. Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter. København: Sundhedsstyrelsen,

20 Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Det er dokumenteret, at patienter, der aktivt inddrages i deres behandlingsforløb, opnår bedre resultater og større tilfredshed sammenlignet med patienter, der henvises til klientrollen. Vi har brug for et brugerdrevet sundhedsvæsen med ydelser af højeste kvalitet, og det forudsætter, at sundhedsvæsenet samarbejder med patienterne som ligeværdige aktører i såvel det enkelte behandlingsforløb som i den overordnede planlægning og evaluering. Denne pjece indeholder overordnede anbefalinger til forpligtende brugerpolitikker i sundhedsvæsenets institutioner. Det er håbet, at den vil fungere som nyttig inspiration i det videre arbejde. Danske Patienter er paraplyorganisation for 14 patientforeninger med til sammen flere end medlemmer. Organisationen samarbejder med myndigheder, politikere og andre aktører på sundhedsområdet i udviklingen af fremtidens sundhedssektor, så den tager udgangspunkt i patienternes interesser. 20

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Reel brugerinddragelse Hvordan?

Reel brugerinddragelse Hvordan? Reel brugerinddragelse Hvordan? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Oplægget Om Danske Patienter Fremtidens patienter og udfordringer Det brugercentrerede sundhedsvæsen Inddragelse af patienter

Læs mere

Vedrørende høring om revision af bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vedrørende høring om revision af bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 15. juni 2009 aw@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Fremtidens SYGeHuSBYGGerI

Fremtidens SYGeHuSBYGGerI Fremtidens SYGeHuSBYGGerI patienternes perspektiv DANSKE PATIENTER En inspirationsfolder til bygherrer og beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen FremTIdenS SYGeHuSBYGGerI patienternes perspektiv

Læs mere

Kronikerindsatsen - set fra et patientperspektiv

Kronikerindsatsen - set fra et patientperspektiv Kronikerindsatsen - set fra et patientperspektiv Annette Wandel Seniorkonsulent www.danskepatienter.dk Danske Patienter Paraplyorganisation for 14 (70) patientforeninger med tilsammen ca. 800.000 medlemmer

Læs mere

PATIENTREPRÆSENTATION. Inddragelse af patientperspektivet i organisering og udvikling af sundhedsvæsenet

PATIENTREPRÆSENTATION. Inddragelse af patientperspektivet i organisering og udvikling af sundhedsvæsenet PATIENTREPRÆSENTATION Inddragelse af patientperspektivet i organisering og udvikling af sundhedsvæsenet Medlemskredsen består p.t. af følgende foreninger med tilsammen 750.000 medlemmer. Astma-Allergi

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab Vision for patienten som partner Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab 2 Forord Med visionen»patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab«vil

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen

Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen N O T A T Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen - Vision og pejlemærker Visionen for Borgernes Sundhedsvæsen er, at forbedre sundhedsvæsenets ydelser, service og kultur, så borgerne bliver ligeværdige

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. fobs@sst.dk. Høringssvar til Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme den generiske model

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. fobs@sst.dk. Høringssvar til Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme den generiske model Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S fobs@sst.dk. Høringssvar til Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme den generiske model Danske Patienter takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

Patienters krav til fremtidens hospital

Patienters krav til fremtidens hospital Patienters krav til fremtidens hospital Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Fremtidens patienter Skift i sygdomsmønster Ca. 1,7 mio. danskere med én eller flere kroniske sygdomme Længerevarende/livslange

Læs mere

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Juni 2010 Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Alle patienter efterspørger overordnet: kvalitet, sammenhæng og inddragelse. De medicinske patienter er den dårligst stillede

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Projektleder Line Hjøllund Pedersen -

Projektleder Line Hjøllund Pedersen - Projektleder Line Hjøllund Pedersen - lip@vibis.dk INDHOLD Hvorfor brugerinddragelse Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling Udfordringer og løsninger National kortlægning Patient-

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis VISION FOR PRAKSISOMRÅDET God kvalitet i praksis 1 Forord Med denne vision sætter Region Sjælland gang i en proces, der skal udvikle praksisområdet de kommende år. REGION SJÆLLAND STYRKER PRAKSISOMRÅDET

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

Ældre patienters stemmer - patientforløb mellem idealer om sammenhæng og strukturelle vilkår

Ældre patienters stemmer - patientforløb mellem idealer om sammenhæng og strukturelle vilkår Ældre patienters stemmer - patientforløb mellem idealer om sammenhæng og strukturelle vilkår Annette Wandel senior konsulent www.danskepatienter.dk Danske Patienter Danske Patienter Mindre sekretariat

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kvalitet i regionerne

Kvalitet i regionerne Debat Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: Patienten som et aktiv den aktive patient En af regionernes store udfordringer er - i langt højere grad end hidtil - at involvere patienterne som brugere

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter

Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter 12. marts 2030. september 2008 Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter Resumé Det er yderst veldokumenteret, at det danske sundhedsvæsen er under et massivt

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

1) Virksomhedsgrundlag

1) Virksomhedsgrundlag Sydvestjysk Sygehus - Tværgående Sydvestjysk Sygehus - 1 LEDELSE - 1.01 Virksomhedsgrundlag - Politikker og strategier Dokumentbrugere: SVS Læseadgang: Alle Tværgående Sydvestjysk Sygehus Udskrevet er

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

Organisatorisk brugerinddragelse

Organisatorisk brugerinddragelse Organisatorisk brugerinddragelse Gå hjem-møde i Den 14. juni 2016 Specialkonsulent Karen Skjødt Hansen E-mail: karen.s.hansen@regionh.dk Telefon: 3864 9959 1 Individuel brugerinddragelse Fokus på inddragelse

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Fra. vision til strategi

Fra. vision til strategi Fra vision til strategi Fra vision til strategi Visionens bærende værdier er RESPEKT VÆRDIGHED NÆRHED FLEKSIBILITET TILGÆNGELIGHED KVALITET Visionen følger tre strategiske hovedspor. 1. Inddragelse af

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Forebyggelsescenter Nørrebro Inddragelsespiloter - erfaringsbidrag,

Læs mere

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 12. marts 200 september 2011 Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 1. Indledning Danske Patienter arbejder for at fremme patientinteresser i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side 4 Inddragelse af den enkelte borger side 4 Sådan

Læs mere

Perspektiver for arbejdet med brugerinddragelse i sundhedssektoren - nationalt, regionalt og kommunalt

Perspektiver for arbejdet med brugerinddragelse i sundhedssektoren - nationalt, regionalt og kommunalt Perspektiver for arbejdet med brugerinddragelse i sundhedssektoren - nationalt, regionalt og kommunalt Annette Wandel Chefkonsulent www.danskepatienter.dk 17. maj 2011 PARIS Mit indlæg Hvorfor er patientperspektivet

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden INDHOLD 1. Kvalitet og patientperspektivet 2. Hvad er Patient Reported Outcome (PRO)? 3. Program PRO: Baggrund, fokus, anvendelse og potentiale 4. Måling og evidens 5. Opsummering 6. Spørgsmål VIBIS Videnscenter

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Sammen skaber vi værdi for patienten

Sammen skaber vi værdi for patienten MODEL FOR VÆRDIBASERET SUNDHED I REGION HOVEDSTADEN Sammen skaber vi værdi for patienten Region Hovedstadens hospitaler har i en årrække været styret og afregnet med takststyring. Det har blandt andet

Læs mere

Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen

Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen Marlene Würgler, Leder af Enhed for Kvalitet, Danske Regioner Det går jo godt! Eller? Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) Andel svar: Slet

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger? Og har det brug for patientinddragelse? - et regionalt perspektiv, v/mads Koch Hansen, lægelig direktør

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Patienternes forventninger til fremtidens sygehus. Morten Freil Direktør

Patienternes forventninger til fremtidens sygehus. Morten Freil Direktør Patienternes forventninger til fremtidens sygehus Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Kroniske sygdomme http://www.sifolkesundhed.dk/upload/kap_35_folkesund heden_i_fremtiden.pdf Finn Breinholdt

Læs mere

Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri

Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Præsentationen Hvad efterspørger fremtidens patienter og hvilke krav stiller

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen

Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen Temadag: Patientinddragelse med narrative briller 16. april 2018 Helle Max Martin Projektchef, ph.d. Danske patienter & VIBIS 20 medlemsorganisationer 880.000

Læs mere

Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS

Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS Indlæg til møde 16/6 2011 i netværksgruppen om forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse v/peter Bogason, Bogason Consulting Konsortium

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger VEJLE SYMPOSIER 2016 Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger Karina Dahl Steffensen Overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Baggrund for det nationale PRO-arbejde Aftalt i ØA for

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Sammen skaber vi værdi for patienten

Sammen skaber vi værdi for patienten FORSLAG TIL MODEL FOR VÆRDIBASERET STYRING AF SUNDHEDSVÆSENET I REGION HOVEDSTADEN Sammen skaber vi værdi for patienten Pejlemærker og ny styringsmodel Region Hovedstadens hospitaler har i en årrække været

Læs mere

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

KAN DE AMBITIØSE KVALITETSMÅL NÅS MED DE EKSISTERENDE RAMMER FOR SUNDHEDSVÆSENET? Organisation, Opgavedeling, Styring

KAN DE AMBITIØSE KVALITETSMÅL NÅS MED DE EKSISTERENDE RAMMER FOR SUNDHEDSVÆSENET? Organisation, Opgavedeling, Styring KAN DE AMBITIØSE KVALITETSMÅL NÅS MED DE EKSISTERENDE RAMMER FOR SUNDHEDSVÆSENET? Organisation, Opgavedeling, Styring Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet 2016-2025 16. januar 2016 DSKS årsmøde 2016 1

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen - en status

Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen - en status Den 30. oktober 2012 Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen - en status Kvalitetschef, Overlæge, ph.d Kræftens Bekæmpelse Formand ViBIS, Danske Patienter Brugerinddragelse situationen i dag. Overalt

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen

Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen Martin Grønberg Johansen, seniorkonsulent og projektleder Hvad er vigtigt for dig? - i dit møde med sundhedsvæsenet Borgernes perspektiver skal være udgangspunkt

Læs mere

Borger- og patientinddragelsesstrategi

Borger- og patientinddragelsesstrategi Borger- og patientinddragelsesstrategi April 2017 Indhold 1 Strategi for borger- og patientinddragelse 2 1.1 Formålet med borger- og patientinddragelsesstrategien 2 1.2 Hvad betyder inddragelse? 3 1.3

Læs mere

Telemedicin fra patientens synsvinkel

Telemedicin fra patientens synsvinkel Telemedicin fra patientens synsvinkel Annette Wandel Chefkonsulent Danske Patienter Danske Patienter Paraplyorganisation for patientforeninger Både patienter med fysiske og psykiske lidelser 17 medlemsorganisationer

Læs mere

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder SKA temaeftermiddag Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder DANSKE PATIENTER 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 862.000 medlemmer VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse 2015-2018 Gældende for de somatiske sygehuse i Region Syddanmark FORSLAG ENDNU IKKE GODKENDT Grafisk

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør ALLE ØNSKER INDDRAGELSE. Men hvad er det vi/i vil? HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? Det handler blandt andet om, at personalet anerkender, at man ikke kan forvalte andre menneskers liv

Læs mere

Involvering af patienter i de kliniske kvalitetsdatabaser

Involvering af patienter i de kliniske kvalitetsdatabaser Involvering af patienter i de kliniske kvalitetsdatabaser RKKP udviklingsmål 2015 RKKP ønsker aktiv patientinvolvering i databasernes styring, herunder sikring af reel patientindflydelse på indikatorvalg

Læs mere

Medicinske patienter har også brug for rettigheder

Medicinske patienter har også brug for rettigheder Kronik til Politiken: Medicinske patienter har også brug for rettigheder Medicinske patienter med komplicerede sygdomsforløb nyder langtfra de samme rettigheder som deres medpatienter det skal der laves

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker

Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker OPLÆGGET Kort om ViBIS Hvad er brugerinddragelse Hvorfor brugerinddragelse Læger og sygeplejerskers forståelser og oplevelser Det Brugerinddragende Hospital

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere