Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager, som er blevet sendt til MeningsSamlingen. Sagerne er inddelt i tre kategorier: sager der er behandlet i MeningsSamlingen og direktion, sager der er afklaret udenom MeningsSamlingen og sager der endnu afventer at blive behandlet eller en løsning udenom. Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen Herunder er nævnt samtlige de sager, som har været til behandling i MeningsSamlingen og direktionen. Alle sagerne er blevet sendt videre til de relevante fagkontorer til videre opfølgning Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Emil Mathias Rasmussen Registrering af beboermidler Problemstilling: Først og fremmest er der flere borgere og pårørende der er utilfredse med, at borgerens økonomi skal registreres - og da det ikke er gennemskueligt hvad hensigten er med denne registrering i KØR, er det heller ikke særlig meningsgivende. Direktionsbeslutning: Direktionen har besluttet at følge indstillingen fra MeningsSamlingen, og man iværksætter derfor et arbejde ift. hvordan man kan gøre det lettere at administrere beboerøkonomi, og hvordan det efterfølgende kan meldes ud, hvorfor vi gør, som vi gør. Resultat: Kontoret for Regnskaber har afdækket problemstillingen via en række workshops med centrerne. Løsning skal findes via ændring af fælles KK-regler og punktet er bragt op i det fælles arbejde med reform af kasse- og regnskabsregulativet. Opdatering af baggrundsbeskrivelse, kadence og detaljegrad Problemstilling: Når der skal revideres herunder kvalitetssikres i Baggrundsbeskrivelsen samt de pædagogiske planer med den nuværende hyppighed, er det meget tidskrævende for personalet. Ofte har hver pædagog mellem 3 til 4 borgere at varetage opgaven for, og dermed er denne hyppighed krævende i forhold til deres fravær i alm. udviklingsopgaver med borgerne. Direktionsbeslutning: Direktionen har i deres beslutning lagt vægt på, at man har tillid til, at den lokale leder kan varetage en rettidig og relevant dokumentation i relation til borgerne. Derfor har direktionen valgt at fjerne kravet om årlig opdatering af baggrundsbeskrivelserne. Fremadrettet er det lederens ansvar, at baggrundsbeskrivelserne opdateres ved væsentlige ændringer, så de altid er tidssvarende og svarer til borgernes behov. Derudover har direktionen besluttet at Tillidssekretariatet Bernstorffsgade 17, København V Telefon Mobil EAN nummer

2 nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, der skal se på en strømlining af alle dokumentationskrav på voksenområdet. Afholdelse af 1:1 samtaler Problemstilling: Det er vigtigt at sætte fokus på ledelses dialog, dog er organiseringen af denne i ét fast koncept ikke det mest optimale alle steder. Hos sagsstiller har man diskuteret om man skal ændre i deres nuværende måde at afvikle lederdialoger på til fordel for det nye krav om 1:1 dialog, og det mener man ikke vil være hensigtsmæssigt. Derfor bør det ikke være et SKAL, men en mulighed, som er en af mange former at gennemføre samtaler på. Direktionsbeslutning: Direktionen har i udgangspunktet ganske få krav til lederne ift. ledelsessamtalerne: Ledelsessamtalerne skal foregå 1:1, og ledelse skal indgå som et tema på mødet. Hvor ofte samtalerne skal foregå og hvad de ellers skal fokusere på, det aftales konkret på den enkelte arbejdsplads. Dog skal der afholdes 1:1 ledelsessamtaler mere end to gange på et år. Sundhedsfagligt tilsyn Problemstilling: Der er behov for at gentænke det sundhedsfaglige tilsyn, så det i stedet for den nuværende model, hvor der alene findes ét stort koncept, som alle botilbud i Handicap regi, bliver bedømt ud fra, uanset hvor meget sundhedsfagligt arbejde der udføres på det enkelte botilbud. Et mindre omfattende koncept, en "light udgave" kan med fordel bruges på botilbud, hvor den faglige indsats i langt overvejende grad er socialpædagogisk. Man bruger allerede meget tid på f.eks. Akkreditering på de enkelte botilbud. Direktionsbeslutning: Direktionen ønsker at undgå dobbelttilsyn. Derfor ønsker direktionen fremadrettet at gennemføre de interne, sundhedsfaglige tilsyn som læringsbesøg, der bedst muligt understøtter tilbuddenes forberedelser til akkreditering. Fra 2015 vil det sundhedsfaglige tilsyn være fuldt integreret i akkreditering og akkreditering vil blive gennemført, så det understøtter forberedelsen til et godt socialtilsyn. De 12 sygeplejefaglige fokusområder Problemstilling: Arbejdet med de 12 fokusområder opfattes i nogle tilfælde af medarbejdere og borgere som tidsspilde, meningsløst og skadeligt for relationen mellem medarbejder og borger. Herunder bør det diskuteres om det er meningsfuldt, at man altid skal arbejde med alle 12 fokusområder, og gennemgå dem med borgere. Er det ligeledes meningsfuldt, at der skal udarbejdes handleplaner for bagateller pba. arbejdet med de 12 fokusområder. Direktionsbeslutning: Grundlæggende er det direktionens holdning, at man som medarbejder i Socialforvaltningen kun skal arbejde med de Side 2 af 13

3 sygeplejefaglige fokusområder, som vurderes at være relevante i forhold til den borger, som man har med at gøre. Det betyder, at medarbejderne skal være bekendt med de 12 sygeplejefaglige fokusområder. Samtidig skal medarbejderne have viden om og forståelse for, hvem de skal give besked videre til mv., hvis de observerer, at en borger har en sundhedsfaglig problemstilling, som kræver yderligere støtte, så det sikres, at borgerens behov bliver imødekommet. Det er lederne, der sammen med medarbejderne afklarer hvilke af de 12 sygeplejefaglige fokusområder, der er relevant for de enkelte borgere, og løbende sikrer opfølgning på evt. ændringer i behov hos borgerne. Lederne har ansvaret for, at de forskellige personalegrupper har den viden, der er nødvendig i forhold til at sikre en betryggende varetagelse af de relevante sygeplejefaglige fokusområder såvel som andre sundhedsfaglige opgaver. Beregning af økonomien vha. VUM Problemstilling: Den meget tekniske beregning af økonomien i VUM. Det er klart, at der skal være et budgetfordelingssystem, hvilket der også har været i de sidste mange år. Dog er det komplekset og tekniske, set fra et borger, medarbejder og til dels pårørende synspunkt, og vi har mistet de individuelle skøn/vurderinger, som sagsbehandlere bør foretage. Samtalerne med borgerne er i for høj grad præget af hvad de ikke kan uden støtte (da det er det som lægges til grund for beregningen). Det fokus er ikke støttende for relationen med borgerne, at man flere gange under en samtale skal minde dem om, at de kun kan udføre en give ting med vores støtte. Direktionsbeslutning: På den korte bane gennemføres serviceeftersynet af VUM og som følge heraf kan der evt. foretages justeringer. Direktionen ønsker, at serviceeftersynet tager MeningsSamlingens anbefalinger med ind i arbejdet. Generelt er det vigtigt, at vi går videre med en model, hvor den faglige vurdering adskilles fra den økonomiske vurdering. Det er direktionens ønske, at der altid sker en dialog mellem myndigheds- og udførersiden i forbindelse med en VUM-udredning. I forlængelse af dette beslutning har direktionen nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge andre mulige budgetfordelingssystemer. Flextidssystemet Problemstilling: Det opleves som unødvendigt besværligt og bøvlet at bruge flextelefonen og korrektionsformularer. Der er nogle tidspunkter af døgnet, hvor man ikke kan flexe ud og ind, hvilket betyder, at man er nødt til at lave korrektioner i en formular. Hvis man arbejder meget på skæve tidspunkter vil det automatisk kræve mange korrektioner. Det nuværende korrektionsskema giver kun plads til få korrektioner, så man er nødt til at udfylde mange skemaer, hvis man Side 3 af 13

4 har mange korrektioner. Lederne bruger tid på at underskrive oversigt over alle medarbejderes arbejdstid hver måned. Det er tidsforbrug på en godkendelse uden en reel mulighed for at kontrollere om det angivne er korrekt. Sekretærerne bruger en stor mængde arbejdstid på at indtaste alle korrektionerne i et it-system Direktionsbeslutning: Direktionen ser ikke i udgangspunktet noget behov for registrering af arbejdstid, men mener godt, at reguleringen af arbejdstiden kan ske i en tillidsfuld relation mellem medarbejder og leder. Direktionens ønske er så simpelt et system som muligt. Det kunne evt. være et flexsystem, hvor medarbejderne alene skal registrere afvigelser (merarbejde, ferie, sygdom mv.) fra den aftalte arbejdstid, som giver de fornødne muligheder for ledelsestilsyn. Direktionen forventer, at første lempelse i administrationen af arbejdstidsregistreringen i flexsystemet sker primo Regler om gaver og afholdelse af sociale arrangementer for medarbejderne Problemstilling: Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø påvirkes når arbejdsgiveren ikke har mulighed for at påskønne medarbejderes indsats. Med nuværende regler kan lederen f.eks. ikke give en julegave til sine medarbejdere eller tage initiativ til, at medarbejderne udvikler mellemkollegiale relationer ved at betale helt eller delvist for sociale arrangementer som f.eks. en julefrokost. Direktionsbeslutning: Kontoret for Organisationsudvikling er blevet bedt om at udarbejde et nyt udkast til retningslinjerne, som skal være en mere holdnings og værdimæssig tilkendegivelse uden f.eks. faste beløbsgrænser o.lign. Retningslinjerne skal underbygges af eksempler, der tydeligt beskriver rammerne, som lederne kan opererer indenfor. Kontoret for Organisationsudvikling skal tjekker teksten med intern revision og HR-chefkredsen. Direktionen drøfter herefter udkastet med forvaltningsledelsen og tager stilling til, om vi skal forsøge at få fælles retningslinjer på kommunalt niveau. Den daglige tilsynspligt med borgerne på socialpsykiatriske bosteder Problemstilling: Medarbejdere og ledere bruger mange ressourcer på dagligt at kontrollere og opsøge alle beboerne. Og karakteren af tilsynet er medvirkende til, at både medarbejdere og beboere finder reglen omklamrende og umyndiggørende. Medarbejdere og ledere oplever, at reglen om daglig tilsynspligt af alle beboere på bostedet påvirker deres arbejde med beboerne negativt. Tilsynet bliver ofte et konfliktfremkaldende element i hverdagen, og belaster dermed tillidsrelationen mellem beboer og kontaktperson/personale. Nogle beboere reagerer ved, at de trækker sig ind i sig selv og afbryder samarbejdet med medarbejderne. Side 4 af 13

5 Direktionsbeslutning: DU Udsatte og Psykiatri er blevet bedt om at skriver et holdningsbaseret notat, der præsenterer forvaltningens værdisæt ift. tilsynspligten: At der skal tænkes individuelt og laves individuelle aftaler med borgerne, og at ansvaret for, at dette gøres, ligger hos tilbudslederen. Samtidig kan adgangsreglerne til bostedets boliger præciseres, herunder hvornår personalet må gå ind i boligen uden borgerens tilladelse. Sager afklaret udenom MeningsSamlingen Når sagerne kommer ind, får sagsstiller og fagkontorerne mulighed for at finde en løsning i fællesskab inden sagen bliver taget op i MeningsSamlingen. Det har medført, at nogle sager kan afklares inden en evt. behandling i MeningsSamlingen. Primært er der tale om sager der skyldes misforståelser eller fejlfortolkninger af gældende regler. Der er også sager, hvor fagkontorerne selv har kunnet ændre reglen f.eks. kadencen for opfølgning af forandringskompas på handicapområdet. Alle Løsninger er godkendt af begge parter. Ledelsestilsyn kontrol af posteringer i selvbetjeningsløsninger Problemstilling: Denne procedure, som er baseret på en stikprøvekontrol, løser ikke de grundlæggende problemer med fejlkonteringer. I princippet udføres ledelsestilsynet af ledere og de har ikke det nødvendige detailkendskab til at være kritiske overfor kontering. Løsning: Kontoret for Regnskab har fundet følgende løsning: Lederen kan uddelegere den løbende kontrolopgave til en medarbejder med kompetence på området. Vi er enige i at gøre en større indsats for at skabe en ensartet konteringspraksis i kommunen. Som led i projekt nyt økonomisystem i KK påbegyndes i efteråret et projekt for at skabe nye fælles principper for kontoplanopbygning og konteringspraksis, som SOF deltager i. Fra SOF s side vil vi sørge for at inddrage repræsentanter fra de decentrale enheder. Ledelsestilsyn - Kontrol af balancekonti Problemstilling: På alle balancekonti skal institutionen i løbet af året gennemføre ledelsestilsyn. Derudover foretager KS hvert kvartal kvalitetssikring af alle konti, dvs. at der sker dobbeltkontrol. Løsning: Kontoret for Regnskab er enige i, at der ikke er behov for, at både institutionerne og KS foretager kontrol af de udarbejdede balancekonti. Vi tilretter derfor ledelsestilsynet på dette punkt, således at det fremadrettet ifm. ledelsestilsynet kun skal kontrolleres, at der er fulgt op på KS s evt. bemærkninger i forbindelse med kvalitetssikring samt at der er fulgt op konti der ikke er afstemt. Side 5 af 13

6 Ledelsestilsyn regnskab firmadankort Problemstilling: Lederen skal selv påtegne bankudtog månedsvist. Hvis lederen selv udfører tilsynet kontrollerer lederen om han/hun selv har påtegnet bankudtoget. Løsning: Kontoret for Regnskab har følgende svar: Lederen skal ikke kontrollere sig selv jf. ovenstående under 1. Kontrol af posteringer i selvbetjeningsløsningen. Ledelsestilsyn udvidet budgetopfølgning Problemstilling: Hvis lederen selv udfører tilsynet kontrollerer lederen om han/hun selv har påtegnet rapporten. Navnet budgetopfølgning er misvisende, da det drejer sig om at undersøge evt. fejlkonteringer. Løsning: Navnet udvidet budgetopfølgning er hentet fra Kasse- og Regnskabscirkulærets bilag om bogføring, hvor det fremgår, at i de tilfælde, hvor fakturaer kun godkendes af én person skal der hver måned foretages en udvidet budgetopfølgning af den budgetansvarlige, der skal sikre, at atypiske betalinger opdages, og at der tages skridt til at få korrigeret eventuelle fejl. For at skabe sammenhæng benytter vi de samme begreber. Kontrollen her vedrører ikke kun fejlkonteringer, men også en kontrol af, at fakturaen er relevant for den pågældende enhed. Ledelsestilsyn kontrol af kreditor Problemstilling: Proceduren for tilsynet passer ikke ind i praksis i workflow. Der underskrives ikke og der arbejdes automatisk indenfor autorisationer og beløbsgrænser når der godkendes via workflow. Godkendelse af udbetalinger til sig selv Proceduren er irrelevant. Det er ikke muligt at godkende udbetalinger til sig selv. Atypiske udgifter for enheden Denne procedure bør dækkes af lederens budgetopfølgning. Og den er udtryk for mangel på tillid til den der bestiller varen. Løsning: Kontoret for Regnskab har følgende svar: Stikprøven i dette ledelsestilsyn omfatter udover kontrol af e-fakturaer behandlet i workflow og udbetalinger via Selvbetjeningsløsningen også en kontrol af fakturaer registreret i KØR KR-Opfølgning. Sådanne fakturaer er manuelle fakturaer som skal godkendes af 2 personer ved fysisk underskrift/dato, jf. den fælles forretningsgang for Kreditor. Såfremt en medarbejder har autorisation til KR-Opfølgning kan medarbejderen foretage udbetalinger til sig selv. Ledelsestilsyn kontrol af kreditor kvalitet i bogføring Problemstilling: Denne procedure som er baseret på en stikprøvekontrol løser ikke de grundlæggende problemer med bogføringen. I princippet udføres Ledelsestilsynet af ledere og de har Side 6 af 13

7 ikke det nødvendige detailkendskab til at være kritiske overfor bogføring. Løsning: Kontoret for Regnskab har følgende løsning: Lederen kan uddelegere den løbende kontrolopgave til en medarbejder med kompetence på området. Vi er enige i at gøre en større indsats for at skabe en ensartet konteringspraksis i kommunen. Som led i projekt nyt økonomisystem i KK påbegyndes i efteråret et projekt for at skabe nye fælles principper for kontoplanopbygning og konteringspraksis, som SOF deltager i. Fra SOF s side vil vi sørge for at inddrage repræsentanter fra de decentrale enheder. Ledelsestilsyn, halvårligt Problemstilling: Vi arbejder dagligt med 100 % ledelsestilsyn på alle løn- og økonomiopgaver. Det halvårlige ledelsestilsyn er dobbeltarbejde, idet vi allerede foretager det dagligt. Løsning: Kontoret for Regnskab har følgende løsning: Hvis den budgetansvarlige leder selv udfører de daglige kontroller, skal der ikke efterfølgende udføres ledelsestilsyn, men det skal så af de enkelte notatskemaer fremgå, at lederen selv udfører de daglige kontroller Forandringskompas ændret kadence Problemstilling: I forhold til de meget tunge borgere, der ikke har et stort udviklingspotentiale, men som derimod skal vedligeholdes, kunne det være mere meningsfuldt kun udfylde kompas 1 gang om året. Der er i forvejen indført et kompas 2 for disse borgere, netop fordi der ikke kunne læses/ses forandring. Løsning: DU Handicap har foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis formål det er at opnå konsensus mellem centrene, som anvender kompas for voksne med særligt svære funktionsnedsættelser. Sammen kan de udarbejde en indstilling til Styregruppen for forandringskompas og efterfølgende udarbejder ny vejledning. Forandringskompas erstatter ASI Problemstilling: Vi har pålæg om at udfylde et ASI skema for alle vores brugere hvert halve år. Dette skema føler jeg ikke længere har sin berettigelse, da misbrugskompasset skal opstartes i medio august måned ASI skema tager tid fra det direkte behandlingsarbejde og vil være en unødvendig arbejdsbyrde, specielt når vi skal til at bruge kompasset meget snart. Løsning: Spørgsmålet har været drøftet i Kontorchefkredsen, og her der er enighed om, at når kompasset er taget i brug skal der Side 7 af 13

8 fremadrettet ikke laves opfølgnings-asi er. Det betyder, at der fremover kun skal lave en ASI, når der oprettes en indsats i CSC. Processen omkring beregning af økonomi til personale og drift af tilbud til borgere med behov for 1:1 Problemstilling: Flere af centrene på handicapområdet har etableret og vil fremover skulle etablere døgntilbud med 1:1 eller 2:1-støtte til ganske særligt udfordrede borgere. Disse benævnes sommerhusprojekter, skærmede enheder eller enkeltmandsprojekter. Såfremt disse borgere skal bo i tilbud sammen med andre borgere, er det muligt, at den nye version af VUM-modellens beregninger kan dække deres behov for støtte, men skal borgeren bo alene i et tilbud eller helt skærmes, stiller sagen sig anderledes. I forbindelse med disse tilbud, hvor der bogstaveligt talt menes enten 1:1 eller 2:1-støtte enten dag/aften eller dag/aften/nat pågår dette i dag som individuel forhandling mellem DU-H/ det pågældende center og HCK samt evt. også TØ af den økonomi, der skal følge borgeren. Denne foregår som beskrevet nedenfor igen og igen for hvert projekt, uanset om projektet realiseres eller ej. Løsning: DU Handicap har aftalt en proces med sagsstiller, hvor der først tages en intern drøftelse i DU Handicap med nogle af de relevante centerchefer, og på den baggrund går man videre i dialog med HCK og TØ. Tilsyn med lommepenge for døgnanbragte børn under 12 år Problemstilling: Børnene hæver typisk 20 kroner i lommepenge pr. gang. Bilaget fra banken underskrives af barnet. Herudover skal den voksne der følger barnet underskrive. Afdelingsleder skal underskrive bilaget som bekræftelse på modtagelsen. Herudover skal der laves ledelsestilsyn. Løsning: DU Børn og Regnskab vurderer i samråd med sagsstiller, at der er behov for, at forretningsgangen tydeliggøres vedr. afsnittet om udbetaling af lommepenge. Sagsstiller vil blive inddraget i en endelig kvalitetssikring af den opdaterede forretningsgang. DU Børn forventer, at forretningsgangen for administration og opbevaring af tøj- og lommepenge samt notatskemaet vedr. kontrol af tøj- og lommepenge er klar i efteråret. Referencer ved nyansættelse Problemstilling: Der skal indhentes to referencer ved nyansættelser. Det giver ikke mening når det er medarbejdere man kender f.eks. fra praktik, eller vikararbejde. Herudover hvis det er referencer hvor den ene ligger mange år tilbage, fordi medarbejderen kommer fra et job med mange års ansættelse. Side 8 af 13

9 Løsning: Kontoret for Organisationsudvikling har følgende svar: Der er ikke et krav, at man indhenter en reference, men man anbefaler, at man indhenter reference på minimum en af de seneste to arbejdsgivere. Regel om mangfoldiggørelse af billeder af børn til brug i dennes familie Problemstilling: De gældende regler foreskriver, at der indhentes underskrift fra forældremyndighedsindehaver ved hvert enkelt billede af deres barn, som deles med gruppen af familier/forældre. Det er meget tidskrævende at indhente denne tilladelse for hvert billede med børnene. Løsning: DU Handicap har ikke kendskab til nogen tilsvarende regel i SOF, men efter dialog med Datatilsynet har kontoret følgende svar: Det er muligt for institutionen at indhente én tilladelse fra forældrene til at tage billeder hvert år i stedt for hvert eneste billede. Derudover gælder Datatilsynets regler og anbefalinger på området. Registrering af givet medicin Problemstilling: Det tager meget lang tid at registrere den givne medicin, da CSC Social ikke er tilstrækkeligt brugervenligt det tager mange klik at komme ind til det rette felt. Løsning: Kontoret for digitalisering har følgende svar: I CSC Social er der nogle nye funktionaliteter på vej i løbet af efteråret 2013, som netop har fokus på at lette registreringen af medicinudleveringen. Dette vil samme med andre tiltag, herunder nye retningslinjer for registrering af medicinudlevering, betyde at der vil komme en mere brugervenlig og effektiv løsning. Sager der endnu afventer at blive taget op i MeningsSamlingen eller at blive afklaret udenom Følgende sager afventer enten at blive taget op i MeningsSamlingen, eller at der findes en løsning i fællesskab mellem sagsstiller og fagkontoret. 2.4 dokumentation om beboermidler i Retningslinjer for botilbud Problemstilling: 2.4 Dokumentationen i om beboermidler i Retningslinjer for botilbud forefindes som originale kvitteringer, bonner, billetter, m.v. Såfremt originalbilag undtagelsesvis mangler, udarbejdes et bilag, der angiver udgiften. Bilaget godkendes ved påtegning af kontaktperson og dennes nærmeste leder. Reglen påvirker det daglige arbejde på den måde, at ikke alle medarbejdere i centeret har en afdelingsledere, og aktiviteterne foregår på mange forskellige adresser i København - det vil sige, at det fysisk er Side 9 af 13

10 vanskeligt at sikre, at botilbudslederen underskriver blåt bilag indenfor det fastsatte tidspunkt. Status: Sagsstiller er i dialog med DU Handicap og MR Voksene om en mulig løsning på problemet. Afskaffelse af de 12 sygefaglige problemområder for 85 området Problemstilling: Det daglige arbejde er i høj grad præget af krydspres. Man skal på den ene side leve op til de omfattende dokumentationskrav, og på den anden side yde relevant pædagogisk støtte overfor borgerne. Der er tale om borgere, hvis psykiske funktionsniveau er nedsat. I mange tilfælde grundet skizofreni, maniodepressiv lidelse, depression og angst. Voksenenheden udvælger individuelle mål for indsatsen hos den enkelte borger, som vi skal arbejde med, og dertil kommer de sundhedsfaglige problemer, som man skal afdække og følge op på. Hvis der samtidig hver uge skal følges op på alle de 12 sygefaglige fokusområder og andet dokumentation, så har man ikke tid til det vigtige pædagogiske arbejde med borgeren. Der er behov en tydeligere ledelsesmæssig prioritering. Status: Problematikken er umiddelbar behandlet i en anden sag (jf. direktionsafgørelse i om de 12 sygeplejefaglige fokusområder.). Sagsstiller er blevet forelagt direktionens beslutning, og vi afventer sagsstillers svar. CSC og den pædagogiske kerneindsats Problemstilling: Krav til dokumentation i CSC er uhensigtsmæssig i forhold til den pædagogiske kerneindsats, fordi den primært er designet til at dokumentere, at krav og omsorgspligt bliver overholdt. Systemet er ikke i tilstrækkelig grad tænkt, som et udviklingsredskab for den pædagogiske indsats. Sagsbehandlerne kan for eksempel ikke bruge den enkelte enheds CSC dokumentation i forhold til at skabe sig et overblik over arbejdet med borgerne. Selvom alt i en indsats er udfyldt, som det skal, så er der ikke rigtig et enkelt sted, hvor man kan finde alt der er relevant for at danne sig et overblik. På den måde er det som kollega heller ikke så ligetil at skulle overtage en borger, man ikke kender. Status: Sagen er blevet udskudt, da sagsstiller er kommet med i en arbejdsgruppe, der blandt andet skal arbejde med dokumentation og CSC på Udsatte og psykiatriområdet. Dokumentationskrav for borgere indenfor handicap Problemstilling: At der er det samme dokumentationskrav for alle borgere inden for handicap uanset den bevilligede støtte. P.t. skal medarbejderne lave en lige så omfattende Baggrundsbeskrivelse, Forandringskompas, pædagogisk plan, sundhedsfaglig dokumentation Side 10 af 13

11 og medicindokumentation uanset hvor meget de besøger borgeren, og hvor meget tid der er tildelt til arbejdet med borgere. Sagsstiller har borgere, som er tildelt en middel støtte og borgere som får en meget let støtte, hvor personalet kun kommer 1 til 2 gange om ugen af 2 timers varighed. I forhold til dem, er arbejdet med de forskellige dokumentationsredskaber ude af proportion. Status: Sagsstiller afventer direktionens og DU Handicaps udmelding i kølvandet på det igangværende serviceeftersyn af dokumentationskrav på voksenområdet. Forandringskompas, den kvalitative måling Problemstilling: At sætte tal på faglige vurderinger og evaluere disse hvert 3.måned er både meningsløst og uværdig overfor borgerne, som kigges efter i sømmene ift. hvad de ikke kan. Dette går stik imod pædagogernes faglige tilgang med at arbejde ud fra dét beboeren kan, hvilket skaber bæredygtig udvikling og selvværd og dermed trivsel og livskvalitet. Status: Sagsstiller afventer direktionens udspil om det fremtidige arbejde med Forandringskompasset Brugen af SOFUS Problemstilling: De administrative medarbejdere og/eller ledere bruger rigtig meget tid på at udfylde tallene, fordi der er MEGET lange svartider når mange skal bruge systemet samtidig. Samtidig er systemet ikke konstrueret på en åbenlys meningsfuld måde, hvilket medfører, at det kun er tal for tallenes/systemets skyld og vi bruger dem ikke til noget, som det er nu. Status: Sagsstiller har bedt os vente med at tage sagen op, da sagsstiller selv er ved at tilrettelægge arbejdet anderledes. Procedure ved ændring og kontrol af vagtplan i hjemmeplejen Problemstilling: Det er en meget tung proces at skulle indberette ændringer i vagtplanen. F.eks. skal der for hvert 10 bilag laves en særlig kontrol for at sikre, at der er tastet korrekt i forhold til korrektionsbilaget. Status: Tillidssekretariatet er netop ved at undersøge om sagen kan kobles sammen med det kommende serviceeftersyn af ledelsestilsynet. Forandringskompasset Problemstilling: På sagsstillers center oplever man forandringskompasset som et udmærket dialogværktøj for medarbejdere, som skal samarbejde om en borger. Det er samtidig ét værktøj blandt andre, og som sådan mener centeret ikke, at det bør være et krav at anvende netop det. Flere steder/i flere situationer vil Side 11 af 13

12 andre værktøjer være mere relevante. Derudover bør det være muligt at have forskellige evalueringskadencer alt efter hvilken borgertype man har med at gøre. Status: Sagsstiller afventer direktionens udspil om det fremtidige arbejde med Forandringskompasset Udfordringer ved VUM på handicapområdet Problemstilling: Tilrettelæggelsen af VUM betyder, at en del medarbejdere er nervøse for, hvorvidt de får gjort det tydelig nok, hvilke behov borgeren har. Deres oplevelse er, at sagsbehandlerens vurdering oftest foretages på et meget lille grundlag (en samtale samt en baggrundsbeskrivelse eller ved administrative afgørelser kun baggrundsbeskrivelsen). Dette betyder, at pædagogerne føler sig nødsaget til i høj grad at i talesætte hvad borgeren IKKE kan også når dette skader den fremtidige relation og samarbejdet med borgeren. Etisk er det meget uheldigt, at man på denne made ønsker at måle og veje borgerne. Status: Sagsstiller har anmodet om, at sagen behandles sammen med nedenstående sag. Udfordringer med borgerinddragelsen ved VUM udredning Problemstilling: Der bør være et større fokus på de skadelige virkninger, som inddragelsen af borgeren i VUM udredningen kan have på både borgeren selv og relationen til personalet på tilbuddet. Særligt de bedre fungerende borgere kan få en negativ oplevelse, når de bliver konfronteret med spørgsmål, hvor de føler sig utilstrækkelige i forvejen. Status: MeningsSamlingen har valgt at afvente det færdige serviceeftersyn af VUM, inden de afgøre om sagen skal tages op. Regler for godkendelse af ansøgninger om fondsmidler Problemstilling: Fondsansøgninger skal godkendes i Socialudvalget inden de sendes til fonde. Sagsstiller har gennem flere år sendt ansøgninger og fået mange penge til min arbejdsplads og børnene. Sagsstiller oplever dette som manglende tillid til sit arbejde, og forstår ikke hvad begrundelsen er. Godkendelsesprocessen kan betyde, at ansøgningsfristen ikke kan overholdes og legatet ikke kan søges. Status: Det relevante kontor er i kontakt med sagsstiller Reglerne for ansøgning om udlandsrejse for døgnanbragte børn Problemstilling: Sagsstiller kan for så vidt godt forstå, at DU skal orienteres omkring udenlandsrejser. Ansøgningen skal blandt andet indeholde: retningslinjer for personalets forbrug af alkohol, tilladelser Side 12 af 13

13 fra forældre, mv. Man burde som udgangspunkt forvente, at de politikker der ligger for området overholdes. Status: Sagsstiller er i dialog med de relevante kontorer med henblik på en løsning af problemstillingen. Reglen om, at der ikke må nævnes andre børns navne i journalnotater i CSC Social Problemstilling: Når man ønsker at beskrive et helt og detaljeret billede af et barn og dets udvikling, bliver det relevant at forholde sig til barnets relationer og dermed andre specifikke personer i barnets liv og beskrive dem på en måde, så andre medarbejdere kan danne mening ud af det dokumenterede. Status: Sagsstiller er i dialog med de relevante kontorer med henblik på en løsning af problemstillingen Økonomihåndtering - punkt 2.7 (Rotation ift. kontrolfunktion) Problemstilling: Der skal etableres en funktionsadskillelse ved, at der foretages krydsrevision mellem botilbuddene/ afdelingerne. Der skal hvert år foretages rotation i kontrolfunktionen. Centerchefen har ansvaret for at etablere og styre krydsrevisionen. Det påvirker det daglige arbejde på den måde, at der på flere planer skal afsættes tid til at kontrollere at botilbudene har udført deres ansvarsområde Status: Sagsstiller er i dialog med de relevante kontorer med henblik på en løsning af problemstillingen. Side 13 af 13

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Marts 2013 Hvordan effektstyrer SOF? De 10 pejlemærker Flere hjemløse får og fastholder egen bolig Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune

Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune Oplægget Horsens Kommunes tilgang til resultat- og effektmåling Projektstart og forløb Modellen i praksis Medarbejderperspektivet Læring,

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Pårørendemøde 25. november 2014

Pårørendemøde 25. november 2014 Pårørendemøde 25. november 2014 1. Velkommen v/helle Vi startede med en præsentationsrunde. Året der er gået - pårørenderådsformand Lise Rasted har været nødsaget til at melde afbud, hvorfor Helle gav

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål 1 Nye borgere på Frøgård Allé 2 Opstart Taastrup Torv Dato: [ ] Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Grete Ringgaard Leder Underskrift

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere