Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager, som er blevet sendt til MeningsSamlingen. Sagerne er inddelt i tre kategorier: sager der er behandlet i MeningsSamlingen og direktion, sager der er afklaret udenom MeningsSamlingen og sager der endnu afventer at blive behandlet eller en løsning udenom. Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen Herunder er nævnt samtlige de sager, som har været til behandling i MeningsSamlingen og direktionen. Alle sagerne er blevet sendt videre til de relevante fagkontorer til videre opfølgning Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Emil Mathias Rasmussen Registrering af beboermidler Problemstilling: Først og fremmest er der flere borgere og pårørende der er utilfredse med, at borgerens økonomi skal registreres - og da det ikke er gennemskueligt hvad hensigten er med denne registrering i KØR, er det heller ikke særlig meningsgivende. Direktionsbeslutning: Direktionen har besluttet at følge indstillingen fra MeningsSamlingen, og man iværksætter derfor et arbejde ift. hvordan man kan gøre det lettere at administrere beboerøkonomi, og hvordan det efterfølgende kan meldes ud, hvorfor vi gør, som vi gør. Resultat: Kontoret for Regnskaber har afdækket problemstillingen via en række workshops med centrerne. Løsning skal findes via ændring af fælles KK-regler og punktet er bragt op i det fælles arbejde med reform af kasse- og regnskabsregulativet. Opdatering af baggrundsbeskrivelse, kadence og detaljegrad Problemstilling: Når der skal revideres herunder kvalitetssikres i Baggrundsbeskrivelsen samt de pædagogiske planer med den nuværende hyppighed, er det meget tidskrævende for personalet. Ofte har hver pædagog mellem 3 til 4 borgere at varetage opgaven for, og dermed er denne hyppighed krævende i forhold til deres fravær i alm. udviklingsopgaver med borgerne. Direktionsbeslutning: Direktionen har i deres beslutning lagt vægt på, at man har tillid til, at den lokale leder kan varetage en rettidig og relevant dokumentation i relation til borgerne. Derfor har direktionen valgt at fjerne kravet om årlig opdatering af baggrundsbeskrivelserne. Fremadrettet er det lederens ansvar, at baggrundsbeskrivelserne opdateres ved væsentlige ændringer, så de altid er tidssvarende og svarer til borgernes behov. Derudover har direktionen besluttet at Tillidssekretariatet Bernstorffsgade 17, København V Telefon Mobil EAN nummer

2 nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, der skal se på en strømlining af alle dokumentationskrav på voksenområdet. Afholdelse af 1:1 samtaler Problemstilling: Det er vigtigt at sætte fokus på ledelses dialog, dog er organiseringen af denne i ét fast koncept ikke det mest optimale alle steder. Hos sagsstiller har man diskuteret om man skal ændre i deres nuværende måde at afvikle lederdialoger på til fordel for det nye krav om 1:1 dialog, og det mener man ikke vil være hensigtsmæssigt. Derfor bør det ikke være et SKAL, men en mulighed, som er en af mange former at gennemføre samtaler på. Direktionsbeslutning: Direktionen har i udgangspunktet ganske få krav til lederne ift. ledelsessamtalerne: Ledelsessamtalerne skal foregå 1:1, og ledelse skal indgå som et tema på mødet. Hvor ofte samtalerne skal foregå og hvad de ellers skal fokusere på, det aftales konkret på den enkelte arbejdsplads. Dog skal der afholdes 1:1 ledelsessamtaler mere end to gange på et år. Sundhedsfagligt tilsyn Problemstilling: Der er behov for at gentænke det sundhedsfaglige tilsyn, så det i stedet for den nuværende model, hvor der alene findes ét stort koncept, som alle botilbud i Handicap regi, bliver bedømt ud fra, uanset hvor meget sundhedsfagligt arbejde der udføres på det enkelte botilbud. Et mindre omfattende koncept, en "light udgave" kan med fordel bruges på botilbud, hvor den faglige indsats i langt overvejende grad er socialpædagogisk. Man bruger allerede meget tid på f.eks. Akkreditering på de enkelte botilbud. Direktionsbeslutning: Direktionen ønsker at undgå dobbelttilsyn. Derfor ønsker direktionen fremadrettet at gennemføre de interne, sundhedsfaglige tilsyn som læringsbesøg, der bedst muligt understøtter tilbuddenes forberedelser til akkreditering. Fra 2015 vil det sundhedsfaglige tilsyn være fuldt integreret i akkreditering og akkreditering vil blive gennemført, så det understøtter forberedelsen til et godt socialtilsyn. De 12 sygeplejefaglige fokusområder Problemstilling: Arbejdet med de 12 fokusområder opfattes i nogle tilfælde af medarbejdere og borgere som tidsspilde, meningsløst og skadeligt for relationen mellem medarbejder og borger. Herunder bør det diskuteres om det er meningsfuldt, at man altid skal arbejde med alle 12 fokusområder, og gennemgå dem med borgere. Er det ligeledes meningsfuldt, at der skal udarbejdes handleplaner for bagateller pba. arbejdet med de 12 fokusområder. Direktionsbeslutning: Grundlæggende er det direktionens holdning, at man som medarbejder i Socialforvaltningen kun skal arbejde med de Side 2 af 13

3 sygeplejefaglige fokusområder, som vurderes at være relevante i forhold til den borger, som man har med at gøre. Det betyder, at medarbejderne skal være bekendt med de 12 sygeplejefaglige fokusområder. Samtidig skal medarbejderne have viden om og forståelse for, hvem de skal give besked videre til mv., hvis de observerer, at en borger har en sundhedsfaglig problemstilling, som kræver yderligere støtte, så det sikres, at borgerens behov bliver imødekommet. Det er lederne, der sammen med medarbejderne afklarer hvilke af de 12 sygeplejefaglige fokusområder, der er relevant for de enkelte borgere, og løbende sikrer opfølgning på evt. ændringer i behov hos borgerne. Lederne har ansvaret for, at de forskellige personalegrupper har den viden, der er nødvendig i forhold til at sikre en betryggende varetagelse af de relevante sygeplejefaglige fokusområder såvel som andre sundhedsfaglige opgaver. Beregning af økonomien vha. VUM Problemstilling: Den meget tekniske beregning af økonomien i VUM. Det er klart, at der skal være et budgetfordelingssystem, hvilket der også har været i de sidste mange år. Dog er det komplekset og tekniske, set fra et borger, medarbejder og til dels pårørende synspunkt, og vi har mistet de individuelle skøn/vurderinger, som sagsbehandlere bør foretage. Samtalerne med borgerne er i for høj grad præget af hvad de ikke kan uden støtte (da det er det som lægges til grund for beregningen). Det fokus er ikke støttende for relationen med borgerne, at man flere gange under en samtale skal minde dem om, at de kun kan udføre en give ting med vores støtte. Direktionsbeslutning: På den korte bane gennemføres serviceeftersynet af VUM og som følge heraf kan der evt. foretages justeringer. Direktionen ønsker, at serviceeftersynet tager MeningsSamlingens anbefalinger med ind i arbejdet. Generelt er det vigtigt, at vi går videre med en model, hvor den faglige vurdering adskilles fra den økonomiske vurdering. Det er direktionens ønske, at der altid sker en dialog mellem myndigheds- og udførersiden i forbindelse med en VUM-udredning. I forlængelse af dette beslutning har direktionen nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge andre mulige budgetfordelingssystemer. Flextidssystemet Problemstilling: Det opleves som unødvendigt besværligt og bøvlet at bruge flextelefonen og korrektionsformularer. Der er nogle tidspunkter af døgnet, hvor man ikke kan flexe ud og ind, hvilket betyder, at man er nødt til at lave korrektioner i en formular. Hvis man arbejder meget på skæve tidspunkter vil det automatisk kræve mange korrektioner. Det nuværende korrektionsskema giver kun plads til få korrektioner, så man er nødt til at udfylde mange skemaer, hvis man Side 3 af 13

4 har mange korrektioner. Lederne bruger tid på at underskrive oversigt over alle medarbejderes arbejdstid hver måned. Det er tidsforbrug på en godkendelse uden en reel mulighed for at kontrollere om det angivne er korrekt. Sekretærerne bruger en stor mængde arbejdstid på at indtaste alle korrektionerne i et it-system Direktionsbeslutning: Direktionen ser ikke i udgangspunktet noget behov for registrering af arbejdstid, men mener godt, at reguleringen af arbejdstiden kan ske i en tillidsfuld relation mellem medarbejder og leder. Direktionens ønske er så simpelt et system som muligt. Det kunne evt. være et flexsystem, hvor medarbejderne alene skal registrere afvigelser (merarbejde, ferie, sygdom mv.) fra den aftalte arbejdstid, som giver de fornødne muligheder for ledelsestilsyn. Direktionen forventer, at første lempelse i administrationen af arbejdstidsregistreringen i flexsystemet sker primo Regler om gaver og afholdelse af sociale arrangementer for medarbejderne Problemstilling: Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø påvirkes når arbejdsgiveren ikke har mulighed for at påskønne medarbejderes indsats. Med nuværende regler kan lederen f.eks. ikke give en julegave til sine medarbejdere eller tage initiativ til, at medarbejderne udvikler mellemkollegiale relationer ved at betale helt eller delvist for sociale arrangementer som f.eks. en julefrokost. Direktionsbeslutning: Kontoret for Organisationsudvikling er blevet bedt om at udarbejde et nyt udkast til retningslinjerne, som skal være en mere holdnings og værdimæssig tilkendegivelse uden f.eks. faste beløbsgrænser o.lign. Retningslinjerne skal underbygges af eksempler, der tydeligt beskriver rammerne, som lederne kan opererer indenfor. Kontoret for Organisationsudvikling skal tjekker teksten med intern revision og HR-chefkredsen. Direktionen drøfter herefter udkastet med forvaltningsledelsen og tager stilling til, om vi skal forsøge at få fælles retningslinjer på kommunalt niveau. Den daglige tilsynspligt med borgerne på socialpsykiatriske bosteder Problemstilling: Medarbejdere og ledere bruger mange ressourcer på dagligt at kontrollere og opsøge alle beboerne. Og karakteren af tilsynet er medvirkende til, at både medarbejdere og beboere finder reglen omklamrende og umyndiggørende. Medarbejdere og ledere oplever, at reglen om daglig tilsynspligt af alle beboere på bostedet påvirker deres arbejde med beboerne negativt. Tilsynet bliver ofte et konfliktfremkaldende element i hverdagen, og belaster dermed tillidsrelationen mellem beboer og kontaktperson/personale. Nogle beboere reagerer ved, at de trækker sig ind i sig selv og afbryder samarbejdet med medarbejderne. Side 4 af 13

5 Direktionsbeslutning: DU Udsatte og Psykiatri er blevet bedt om at skriver et holdningsbaseret notat, der præsenterer forvaltningens værdisæt ift. tilsynspligten: At der skal tænkes individuelt og laves individuelle aftaler med borgerne, og at ansvaret for, at dette gøres, ligger hos tilbudslederen. Samtidig kan adgangsreglerne til bostedets boliger præciseres, herunder hvornår personalet må gå ind i boligen uden borgerens tilladelse. Sager afklaret udenom MeningsSamlingen Når sagerne kommer ind, får sagsstiller og fagkontorerne mulighed for at finde en løsning i fællesskab inden sagen bliver taget op i MeningsSamlingen. Det har medført, at nogle sager kan afklares inden en evt. behandling i MeningsSamlingen. Primært er der tale om sager der skyldes misforståelser eller fejlfortolkninger af gældende regler. Der er også sager, hvor fagkontorerne selv har kunnet ændre reglen f.eks. kadencen for opfølgning af forandringskompas på handicapområdet. Alle Løsninger er godkendt af begge parter. Ledelsestilsyn kontrol af posteringer i selvbetjeningsløsninger Problemstilling: Denne procedure, som er baseret på en stikprøvekontrol, løser ikke de grundlæggende problemer med fejlkonteringer. I princippet udføres ledelsestilsynet af ledere og de har ikke det nødvendige detailkendskab til at være kritiske overfor kontering. Løsning: Kontoret for Regnskab har fundet følgende løsning: Lederen kan uddelegere den løbende kontrolopgave til en medarbejder med kompetence på området. Vi er enige i at gøre en større indsats for at skabe en ensartet konteringspraksis i kommunen. Som led i projekt nyt økonomisystem i KK påbegyndes i efteråret et projekt for at skabe nye fælles principper for kontoplanopbygning og konteringspraksis, som SOF deltager i. Fra SOF s side vil vi sørge for at inddrage repræsentanter fra de decentrale enheder. Ledelsestilsyn - Kontrol af balancekonti Problemstilling: På alle balancekonti skal institutionen i løbet af året gennemføre ledelsestilsyn. Derudover foretager KS hvert kvartal kvalitetssikring af alle konti, dvs. at der sker dobbeltkontrol. Løsning: Kontoret for Regnskab er enige i, at der ikke er behov for, at både institutionerne og KS foretager kontrol af de udarbejdede balancekonti. Vi tilretter derfor ledelsestilsynet på dette punkt, således at det fremadrettet ifm. ledelsestilsynet kun skal kontrolleres, at der er fulgt op på KS s evt. bemærkninger i forbindelse med kvalitetssikring samt at der er fulgt op konti der ikke er afstemt. Side 5 af 13

6 Ledelsestilsyn regnskab firmadankort Problemstilling: Lederen skal selv påtegne bankudtog månedsvist. Hvis lederen selv udfører tilsynet kontrollerer lederen om han/hun selv har påtegnet bankudtoget. Løsning: Kontoret for Regnskab har følgende svar: Lederen skal ikke kontrollere sig selv jf. ovenstående under 1. Kontrol af posteringer i selvbetjeningsløsningen. Ledelsestilsyn udvidet budgetopfølgning Problemstilling: Hvis lederen selv udfører tilsynet kontrollerer lederen om han/hun selv har påtegnet rapporten. Navnet budgetopfølgning er misvisende, da det drejer sig om at undersøge evt. fejlkonteringer. Løsning: Navnet udvidet budgetopfølgning er hentet fra Kasse- og Regnskabscirkulærets bilag om bogføring, hvor det fremgår, at i de tilfælde, hvor fakturaer kun godkendes af én person skal der hver måned foretages en udvidet budgetopfølgning af den budgetansvarlige, der skal sikre, at atypiske betalinger opdages, og at der tages skridt til at få korrigeret eventuelle fejl. For at skabe sammenhæng benytter vi de samme begreber. Kontrollen her vedrører ikke kun fejlkonteringer, men også en kontrol af, at fakturaen er relevant for den pågældende enhed. Ledelsestilsyn kontrol af kreditor Problemstilling: Proceduren for tilsynet passer ikke ind i praksis i workflow. Der underskrives ikke og der arbejdes automatisk indenfor autorisationer og beløbsgrænser når der godkendes via workflow. Godkendelse af udbetalinger til sig selv Proceduren er irrelevant. Det er ikke muligt at godkende udbetalinger til sig selv. Atypiske udgifter for enheden Denne procedure bør dækkes af lederens budgetopfølgning. Og den er udtryk for mangel på tillid til den der bestiller varen. Løsning: Kontoret for Regnskab har følgende svar: Stikprøven i dette ledelsestilsyn omfatter udover kontrol af e-fakturaer behandlet i workflow og udbetalinger via Selvbetjeningsløsningen også en kontrol af fakturaer registreret i KØR KR-Opfølgning. Sådanne fakturaer er manuelle fakturaer som skal godkendes af 2 personer ved fysisk underskrift/dato, jf. den fælles forretningsgang for Kreditor. Såfremt en medarbejder har autorisation til KR-Opfølgning kan medarbejderen foretage udbetalinger til sig selv. Ledelsestilsyn kontrol af kreditor kvalitet i bogføring Problemstilling: Denne procedure som er baseret på en stikprøvekontrol løser ikke de grundlæggende problemer med bogføringen. I princippet udføres Ledelsestilsynet af ledere og de har Side 6 af 13

7 ikke det nødvendige detailkendskab til at være kritiske overfor bogføring. Løsning: Kontoret for Regnskab har følgende løsning: Lederen kan uddelegere den løbende kontrolopgave til en medarbejder med kompetence på området. Vi er enige i at gøre en større indsats for at skabe en ensartet konteringspraksis i kommunen. Som led i projekt nyt økonomisystem i KK påbegyndes i efteråret et projekt for at skabe nye fælles principper for kontoplanopbygning og konteringspraksis, som SOF deltager i. Fra SOF s side vil vi sørge for at inddrage repræsentanter fra de decentrale enheder. Ledelsestilsyn, halvårligt Problemstilling: Vi arbejder dagligt med 100 % ledelsestilsyn på alle løn- og økonomiopgaver. Det halvårlige ledelsestilsyn er dobbeltarbejde, idet vi allerede foretager det dagligt. Løsning: Kontoret for Regnskab har følgende løsning: Hvis den budgetansvarlige leder selv udfører de daglige kontroller, skal der ikke efterfølgende udføres ledelsestilsyn, men det skal så af de enkelte notatskemaer fremgå, at lederen selv udfører de daglige kontroller Forandringskompas ændret kadence Problemstilling: I forhold til de meget tunge borgere, der ikke har et stort udviklingspotentiale, men som derimod skal vedligeholdes, kunne det være mere meningsfuldt kun udfylde kompas 1 gang om året. Der er i forvejen indført et kompas 2 for disse borgere, netop fordi der ikke kunne læses/ses forandring. Løsning: DU Handicap har foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis formål det er at opnå konsensus mellem centrene, som anvender kompas for voksne med særligt svære funktionsnedsættelser. Sammen kan de udarbejde en indstilling til Styregruppen for forandringskompas og efterfølgende udarbejder ny vejledning. Forandringskompas erstatter ASI Problemstilling: Vi har pålæg om at udfylde et ASI skema for alle vores brugere hvert halve år. Dette skema føler jeg ikke længere har sin berettigelse, da misbrugskompasset skal opstartes i medio august måned ASI skema tager tid fra det direkte behandlingsarbejde og vil være en unødvendig arbejdsbyrde, specielt når vi skal til at bruge kompasset meget snart. Løsning: Spørgsmålet har været drøftet i Kontorchefkredsen, og her der er enighed om, at når kompasset er taget i brug skal der Side 7 af 13

8 fremadrettet ikke laves opfølgnings-asi er. Det betyder, at der fremover kun skal lave en ASI, når der oprettes en indsats i CSC. Processen omkring beregning af økonomi til personale og drift af tilbud til borgere med behov for 1:1 Problemstilling: Flere af centrene på handicapområdet har etableret og vil fremover skulle etablere døgntilbud med 1:1 eller 2:1-støtte til ganske særligt udfordrede borgere. Disse benævnes sommerhusprojekter, skærmede enheder eller enkeltmandsprojekter. Såfremt disse borgere skal bo i tilbud sammen med andre borgere, er det muligt, at den nye version af VUM-modellens beregninger kan dække deres behov for støtte, men skal borgeren bo alene i et tilbud eller helt skærmes, stiller sagen sig anderledes. I forbindelse med disse tilbud, hvor der bogstaveligt talt menes enten 1:1 eller 2:1-støtte enten dag/aften eller dag/aften/nat pågår dette i dag som individuel forhandling mellem DU-H/ det pågældende center og HCK samt evt. også TØ af den økonomi, der skal følge borgeren. Denne foregår som beskrevet nedenfor igen og igen for hvert projekt, uanset om projektet realiseres eller ej. Løsning: DU Handicap har aftalt en proces med sagsstiller, hvor der først tages en intern drøftelse i DU Handicap med nogle af de relevante centerchefer, og på den baggrund går man videre i dialog med HCK og TØ. Tilsyn med lommepenge for døgnanbragte børn under 12 år Problemstilling: Børnene hæver typisk 20 kroner i lommepenge pr. gang. Bilaget fra banken underskrives af barnet. Herudover skal den voksne der følger barnet underskrive. Afdelingsleder skal underskrive bilaget som bekræftelse på modtagelsen. Herudover skal der laves ledelsestilsyn. Løsning: DU Børn og Regnskab vurderer i samråd med sagsstiller, at der er behov for, at forretningsgangen tydeliggøres vedr. afsnittet om udbetaling af lommepenge. Sagsstiller vil blive inddraget i en endelig kvalitetssikring af den opdaterede forretningsgang. DU Børn forventer, at forretningsgangen for administration og opbevaring af tøj- og lommepenge samt notatskemaet vedr. kontrol af tøj- og lommepenge er klar i efteråret. Referencer ved nyansættelse Problemstilling: Der skal indhentes to referencer ved nyansættelser. Det giver ikke mening når det er medarbejdere man kender f.eks. fra praktik, eller vikararbejde. Herudover hvis det er referencer hvor den ene ligger mange år tilbage, fordi medarbejderen kommer fra et job med mange års ansættelse. Side 8 af 13

9 Løsning: Kontoret for Organisationsudvikling har følgende svar: Der er ikke et krav, at man indhenter en reference, men man anbefaler, at man indhenter reference på minimum en af de seneste to arbejdsgivere. Regel om mangfoldiggørelse af billeder af børn til brug i dennes familie Problemstilling: De gældende regler foreskriver, at der indhentes underskrift fra forældremyndighedsindehaver ved hvert enkelt billede af deres barn, som deles med gruppen af familier/forældre. Det er meget tidskrævende at indhente denne tilladelse for hvert billede med børnene. Løsning: DU Handicap har ikke kendskab til nogen tilsvarende regel i SOF, men efter dialog med Datatilsynet har kontoret følgende svar: Det er muligt for institutionen at indhente én tilladelse fra forældrene til at tage billeder hvert år i stedt for hvert eneste billede. Derudover gælder Datatilsynets regler og anbefalinger på området. Registrering af givet medicin Problemstilling: Det tager meget lang tid at registrere den givne medicin, da CSC Social ikke er tilstrækkeligt brugervenligt det tager mange klik at komme ind til det rette felt. Løsning: Kontoret for digitalisering har følgende svar: I CSC Social er der nogle nye funktionaliteter på vej i løbet af efteråret 2013, som netop har fokus på at lette registreringen af medicinudleveringen. Dette vil samme med andre tiltag, herunder nye retningslinjer for registrering af medicinudlevering, betyde at der vil komme en mere brugervenlig og effektiv løsning. Sager der endnu afventer at blive taget op i MeningsSamlingen eller at blive afklaret udenom Følgende sager afventer enten at blive taget op i MeningsSamlingen, eller at der findes en løsning i fællesskab mellem sagsstiller og fagkontoret. 2.4 dokumentation om beboermidler i Retningslinjer for botilbud Problemstilling: 2.4 Dokumentationen i om beboermidler i Retningslinjer for botilbud forefindes som originale kvitteringer, bonner, billetter, m.v. Såfremt originalbilag undtagelsesvis mangler, udarbejdes et bilag, der angiver udgiften. Bilaget godkendes ved påtegning af kontaktperson og dennes nærmeste leder. Reglen påvirker det daglige arbejde på den måde, at ikke alle medarbejdere i centeret har en afdelingsledere, og aktiviteterne foregår på mange forskellige adresser i København - det vil sige, at det fysisk er Side 9 af 13

10 vanskeligt at sikre, at botilbudslederen underskriver blåt bilag indenfor det fastsatte tidspunkt. Status: Sagsstiller er i dialog med DU Handicap og MR Voksene om en mulig løsning på problemet. Afskaffelse af de 12 sygefaglige problemområder for 85 området Problemstilling: Det daglige arbejde er i høj grad præget af krydspres. Man skal på den ene side leve op til de omfattende dokumentationskrav, og på den anden side yde relevant pædagogisk støtte overfor borgerne. Der er tale om borgere, hvis psykiske funktionsniveau er nedsat. I mange tilfælde grundet skizofreni, maniodepressiv lidelse, depression og angst. Voksenenheden udvælger individuelle mål for indsatsen hos den enkelte borger, som vi skal arbejde med, og dertil kommer de sundhedsfaglige problemer, som man skal afdække og følge op på. Hvis der samtidig hver uge skal følges op på alle de 12 sygefaglige fokusområder og andet dokumentation, så har man ikke tid til det vigtige pædagogiske arbejde med borgeren. Der er behov en tydeligere ledelsesmæssig prioritering. Status: Problematikken er umiddelbar behandlet i en anden sag (jf. direktionsafgørelse i om de 12 sygeplejefaglige fokusområder.). Sagsstiller er blevet forelagt direktionens beslutning, og vi afventer sagsstillers svar. CSC og den pædagogiske kerneindsats Problemstilling: Krav til dokumentation i CSC er uhensigtsmæssig i forhold til den pædagogiske kerneindsats, fordi den primært er designet til at dokumentere, at krav og omsorgspligt bliver overholdt. Systemet er ikke i tilstrækkelig grad tænkt, som et udviklingsredskab for den pædagogiske indsats. Sagsbehandlerne kan for eksempel ikke bruge den enkelte enheds CSC dokumentation i forhold til at skabe sig et overblik over arbejdet med borgerne. Selvom alt i en indsats er udfyldt, som det skal, så er der ikke rigtig et enkelt sted, hvor man kan finde alt der er relevant for at danne sig et overblik. På den måde er det som kollega heller ikke så ligetil at skulle overtage en borger, man ikke kender. Status: Sagen er blevet udskudt, da sagsstiller er kommet med i en arbejdsgruppe, der blandt andet skal arbejde med dokumentation og CSC på Udsatte og psykiatriområdet. Dokumentationskrav for borgere indenfor handicap Problemstilling: At der er det samme dokumentationskrav for alle borgere inden for handicap uanset den bevilligede støtte. P.t. skal medarbejderne lave en lige så omfattende Baggrundsbeskrivelse, Forandringskompas, pædagogisk plan, sundhedsfaglig dokumentation Side 10 af 13

11 og medicindokumentation uanset hvor meget de besøger borgeren, og hvor meget tid der er tildelt til arbejdet med borgere. Sagsstiller har borgere, som er tildelt en middel støtte og borgere som får en meget let støtte, hvor personalet kun kommer 1 til 2 gange om ugen af 2 timers varighed. I forhold til dem, er arbejdet med de forskellige dokumentationsredskaber ude af proportion. Status: Sagsstiller afventer direktionens og DU Handicaps udmelding i kølvandet på det igangværende serviceeftersyn af dokumentationskrav på voksenområdet. Forandringskompas, den kvalitative måling Problemstilling: At sætte tal på faglige vurderinger og evaluere disse hvert 3.måned er både meningsløst og uværdig overfor borgerne, som kigges efter i sømmene ift. hvad de ikke kan. Dette går stik imod pædagogernes faglige tilgang med at arbejde ud fra dét beboeren kan, hvilket skaber bæredygtig udvikling og selvværd og dermed trivsel og livskvalitet. Status: Sagsstiller afventer direktionens udspil om det fremtidige arbejde med Forandringskompasset Brugen af SOFUS Problemstilling: De administrative medarbejdere og/eller ledere bruger rigtig meget tid på at udfylde tallene, fordi der er MEGET lange svartider når mange skal bruge systemet samtidig. Samtidig er systemet ikke konstrueret på en åbenlys meningsfuld måde, hvilket medfører, at det kun er tal for tallenes/systemets skyld og vi bruger dem ikke til noget, som det er nu. Status: Sagsstiller har bedt os vente med at tage sagen op, da sagsstiller selv er ved at tilrettelægge arbejdet anderledes. Procedure ved ændring og kontrol af vagtplan i hjemmeplejen Problemstilling: Det er en meget tung proces at skulle indberette ændringer i vagtplanen. F.eks. skal der for hvert 10 bilag laves en særlig kontrol for at sikre, at der er tastet korrekt i forhold til korrektionsbilaget. Status: Tillidssekretariatet er netop ved at undersøge om sagen kan kobles sammen med det kommende serviceeftersyn af ledelsestilsynet. Forandringskompasset Problemstilling: På sagsstillers center oplever man forandringskompasset som et udmærket dialogværktøj for medarbejdere, som skal samarbejde om en borger. Det er samtidig ét værktøj blandt andre, og som sådan mener centeret ikke, at det bør være et krav at anvende netop det. Flere steder/i flere situationer vil Side 11 af 13

12 andre værktøjer være mere relevante. Derudover bør det være muligt at have forskellige evalueringskadencer alt efter hvilken borgertype man har med at gøre. Status: Sagsstiller afventer direktionens udspil om det fremtidige arbejde med Forandringskompasset Udfordringer ved VUM på handicapområdet Problemstilling: Tilrettelæggelsen af VUM betyder, at en del medarbejdere er nervøse for, hvorvidt de får gjort det tydelig nok, hvilke behov borgeren har. Deres oplevelse er, at sagsbehandlerens vurdering oftest foretages på et meget lille grundlag (en samtale samt en baggrundsbeskrivelse eller ved administrative afgørelser kun baggrundsbeskrivelsen). Dette betyder, at pædagogerne føler sig nødsaget til i høj grad at i talesætte hvad borgeren IKKE kan også når dette skader den fremtidige relation og samarbejdet med borgeren. Etisk er det meget uheldigt, at man på denne made ønsker at måle og veje borgerne. Status: Sagsstiller har anmodet om, at sagen behandles sammen med nedenstående sag. Udfordringer med borgerinddragelsen ved VUM udredning Problemstilling: Der bør være et større fokus på de skadelige virkninger, som inddragelsen af borgeren i VUM udredningen kan have på både borgeren selv og relationen til personalet på tilbuddet. Særligt de bedre fungerende borgere kan få en negativ oplevelse, når de bliver konfronteret med spørgsmål, hvor de føler sig utilstrækkelige i forvejen. Status: MeningsSamlingen har valgt at afvente det færdige serviceeftersyn af VUM, inden de afgøre om sagen skal tages op. Regler for godkendelse af ansøgninger om fondsmidler Problemstilling: Fondsansøgninger skal godkendes i Socialudvalget inden de sendes til fonde. Sagsstiller har gennem flere år sendt ansøgninger og fået mange penge til min arbejdsplads og børnene. Sagsstiller oplever dette som manglende tillid til sit arbejde, og forstår ikke hvad begrundelsen er. Godkendelsesprocessen kan betyde, at ansøgningsfristen ikke kan overholdes og legatet ikke kan søges. Status: Det relevante kontor er i kontakt med sagsstiller Reglerne for ansøgning om udlandsrejse for døgnanbragte børn Problemstilling: Sagsstiller kan for så vidt godt forstå, at DU skal orienteres omkring udenlandsrejser. Ansøgningen skal blandt andet indeholde: retningslinjer for personalets forbrug af alkohol, tilladelser Side 12 af 13

13 fra forældre, mv. Man burde som udgangspunkt forvente, at de politikker der ligger for området overholdes. Status: Sagsstiller er i dialog med de relevante kontorer med henblik på en løsning af problemstillingen. Reglen om, at der ikke må nævnes andre børns navne i journalnotater i CSC Social Problemstilling: Når man ønsker at beskrive et helt og detaljeret billede af et barn og dets udvikling, bliver det relevant at forholde sig til barnets relationer og dermed andre specifikke personer i barnets liv og beskrive dem på en måde, så andre medarbejdere kan danne mening ud af det dokumenterede. Status: Sagsstiller er i dialog med de relevante kontorer med henblik på en løsning af problemstillingen Økonomihåndtering - punkt 2.7 (Rotation ift. kontrolfunktion) Problemstilling: Der skal etableres en funktionsadskillelse ved, at der foretages krydsrevision mellem botilbuddene/ afdelingerne. Der skal hvert år foretages rotation i kontrolfunktionen. Centerchefen har ansvaret for at etablere og styre krydsrevisionen. Det påvirker det daglige arbejde på den måde, at der på flere planer skal afsættes tid til at kontrollere at botilbudene har udført deres ansvarsområde Status: Sagsstiller er i dialog med de relevante kontorer med henblik på en løsning af problemstillingen. Side 13 af 13

Til Henrik Appel. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Emil Matias Rasmussen

Til Henrik Appel. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Emil Matias Rasmussen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til Henrik Appel Oversigt over behandlede sager i MeningsSamlingen Denne oversigt over de 48 behandlede sager i MeningsSamlingen præsenterer

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

Kom godt i gang med CSC Social

Kom godt i gang med CSC Social Kom godt i gang med CSC Social Nyt it-system nye arbejdsgange CSC social er SOF s nye fælles it-system, som skal understøtte dokumentationen og samarbejdet mellem de forskellige myndighedscentre og tilbud.

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Kriterier for fordeling af 18-midler 2018 Formålet med notatet er at tydeliggøre sammenhængen mellem tildelingen af 18-midlerne, samarbejdsaftalerne og opfølgningen

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Tids- og handleplan i forbindelse med uanmeldt Embedslægetilsyn i Bøgelunden den 22. maj 2012.

Tids- og handleplan i forbindelse med uanmeldt Embedslægetilsyn i Bøgelunden den 22. maj 2012. Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Bøgelunden Sophie Magdelenes Vej 12 3460 Birkerød Tids- og handleplan i forbindelse med uanmeldt Embedslægetilsyn i Bøgelunden den 22. maj 2012. Nedenstående

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Januar Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre tværfagligt

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT BILAG 1A Til Social- og Integrationsministeriet Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger

Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger Handleplan for Ålbæk Plejeboliger,, d. 18.11.2013 D. 10. januar 2014 revidering markeret med rødt Foranlediget af Socialudvalgets ønske om opfølgning jf. SOU mødet

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

At der ikke var beskrevet virkninger af p.n. medicin og at der ikke var beskrevet handling på P.N. medicins manglende virkning.

At der ikke var beskrevet virkninger af p.n. medicin og at der ikke var beskrevet handling på P.N. medicins manglende virkning. HANDLEPLAN EFTER SUNDHEDSFAGLIGT TILSYN d. 9 april 2013 TILBUD: Kollegiet Borgervænget Tilsynsrapportens vurdering efter tilsyn d. 24 september 2012 Det anbefales: At der sættes fokus på forebyggelse i

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Marts 2013 Hvordan effektstyrer SOF? De 10 pejlemærker Flere hjemløse får og fastholder egen bolig Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport Socialforvaltningen Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport Tilbuddets navn: Grøndalsvænge Drifts- og udviklingskontor for borgere med handicap Dato for handleplan: 13.9. 2012 Baggrund for handleplan

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008 Bilag 3: Status Særundersøgelser Enhed Revisionsbemærkning beklageligt: Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at s administration af kommunens registreringer har været mangelfuld, herunder særligt

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Målgruppe: Mål med indsatsen: Kriterier for tildeling af indsatsen: Målgruppen er: Unge borgere mellem 18 30 år, der har brug for at få en midlertidig bolig efter

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

De resultater, som præsenteres nedenfor, er summen af en række borgeres udvikling over tid.

De resultater, som præsenteres nedenfor, er summen af en række borgeres udvikling over tid. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Resultater NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: Forandringskompasresultater I dette bilag præsenteres 1) Udvalgte forandringskompasresultater fra Center

Læs mere

TV-udsendelsen på DR1 søndag har vist fejl i medicinering i et hus på et af kommunens bocentre for psykisk syge.

TV-udsendelsen på DR1 søndag har vist fejl i medicinering i et hus på et af kommunens bocentre for psykisk syge. Til Socialudvalget 10-02-2008 Sagsnr. 2008-9403 Opfølgning på TV-udsendelse om medicinering på socialpsykiatrisk bocenter Ringbo 10. feb. 2008 TV-udsendelsen på DR1 søndag 10.2. 2008 har vist fejl i medicinering

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune 2. udgave, opdateret november 2012 1 Forord Dialogbaseret aftalestyring skal skabe grundlaget for, at de politiske og administrative mål tydeliggøres,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Principper for stillingsbesættelse

Principper for stillingsbesættelse Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Yderligere kontroller på økonomiområdet

Yderligere kontroller på økonomiområdet NOTAT Center for Økonomi og Styring Yderligere kontroller på økonomiområdet 24. august 2016 16/17178 På Økonomiudvalgets møde den 28. juni 2016 bestilte udvalget følgende: at administrationen beskriver

Læs mere