Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringskompas Voksne borgere med handicap"

Transkript

1 Forandringskompas Voksne borgere med handicap

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv.... Kommunikation Sundhed Mobilitet Personlig pleje Aktiviteter i dagligdagen Fritid ogf beskæftigelse Økonomi... 1 Hjælpespørgsmål... 1

3 1. INDLEDNING Forandringskompasset i Socialforvaltningen Forandringskompasset er Socialforvaltningens redskab til at skabe viden om, hvilken virkning borgerne får af at være i forvaltningens tilbud. Det skal bidrage til at skabe viden, som gør medarbejdere, ledere og forvaltningen i stand til systematisk af følge med i borgernes trivsel og udvikling. Formålet med Forandringskompasset er derfor dobbeltsigtet: Det er et praksisorienteret dialogværktøj til medarbejderne, som gennem fælles sprog og en fælles systematik får mulighed for at tale om og fokusere på borgerens trivsel og udvikling over tid. Det er et redskab, som skal generere ledelsesinformation og dermed understøtte ledelsesdialogen om, hvordan Socialforvaltningen kan skabe bedre resultater for borgerne. Der er udviklet kompasser for alle forvaltningens målgrupper. Alle forandringskompasser består af 10 dimensioner, som tager udgangspunkt i, hvad der relevant for den konkrete målgruppes livssituation. Resultatet af arbejdet med kompasset synliggøres i et visuelt billede, som viser hvilke forandringer, der skabes for borgerne over tid. Forandringskompasset på handicapområdet På handicapområdet er de overordnede mål, at borgerne oplever øget livskvalitet og selvhjulpenhed. Forandringskompasset skal hjælpe til at sætte fokus på, hvilke indsatser der giver borgeren livskvalitet og muligheder for at blive mere selvhjulpen. Derudover har forandringskompasset tre mål: Det skal understøtte den faglige dialog og bidrage til at dokumentere virkningen af den pædagogiske indsats. Det skal give ledelsesinformation om indsatsens virkning både på afdelingsniveau, tilbudsniveau og centerniveau, samt på handicapområdet som helhed. Det skal være et integreret redskab til styring og evaluering af den faglige indsats sammen med den pædagogiske plan og baggrundsbeskrivelsen. Forandringskompasset er et redskab til en struktureret og systematisk dialog om, hvad borgeren får ud af at være i tilbuddet og den givne støtte. Med forandringskompasset kan vi få et fælles sprog om indsatsen for borgeren, og dialogen kan bidrage til at vurdere, om der er noget, vi skal gøre anderledes, og hvordan der skal prioriteres. Samtidig bidrager kompasset til at formidle og dele viden om borgeren både blandt medarbejderne omkring borgeren og i samarbejdet med andre tilbud og handicapcenteret. Der er udviklet fire kompasser på handicapområdet - Forandringskompas for børn med handicap, Forandringskompas for børn med særligt svære funktionsnedsættelser, Forandringskompas for voksne med handicap og Forandringskompas for voksne med særligt svære funktionsnedsættelser. Dette er vejledningen for voksne borgere med handicap.

4 OPBYGNING Dimensioner Forandringskompasset er bygget op af 10 dimensioner, som hver har en skala fra De 10 dimensioner udgør områder, hvor der i praksis arbejdes på at opnå en virkning for borgeren. Virkning er dét, som borgeren får ud af at være i Socialforvaltningens tilbud. Det vil sige den virkning, borgeren opnår på baggrund af den pædagogisk støtte og ved at være i de rammer og den kontekst, tilbuddet skaber. Målet kan både være at udvikle borgerens kompetencer, at få mere ud af den givne støtte og kontekst, eller at vedligeholde et kompetenceniveau. Dimensionerne er ikke udtømmende, men udgør en række relevante områder for borgere med handicap i bo- og dagtilbud. Skala / graduering Sammen med dimensionen er der en farveskala, hvis formål er at guide frem til scoringen. Skalaen kan give en pejling på, hvor på 1-10-skalaen, borgeren befinder sig. I kan anvende skalaen i det omfang, det er meningsfuldt. Skalaen omhandler borgerens evne til at udtrykke egne behov eller ønsker indenfor dimensionen, og i hvor høj grad han/hun kan handle på at opfylde dem. Skalaen er et kontinuum fra at udtrykke behov mere og mere specifikt/abstrakt til at have kompetence til i stigende grad at kunne handle på dem. selvstændighed Givne valg Skala Borgeren forholder sig til konkret eller giver i begrænset omfang udtryk for behov. Borgeren giver udtryk for specifikke behov og kan i tiltagende grad handle på opfyldelse heraf. Borgeren klarer sig tiltagende og er i høj grad selvhjulpen.

5 VEJLEDNING Vejledning til selve scoringen i kompasset I skal foretage scoringen på baggrund af dialog mellem to eller flere medarbejdere med kendskab til borgeren. Det kan være medarbejdere i samme tilbud, eller fx medarbejdere i bo- og dagtilbud. Borgeren kan deltage i dialogen om kompasset i det omfang, I vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt for borgeren. Dette kan fx være i forbindelse med definition af mål i den pædagogiske plan og i den løbende evaluering af planen. en består af et tal pr dimension. I scoringen skal I forholde jer til borgerens aktuelle situation. Hvad kan borgeren på nuværende tidspunkt i den kontekst han eller hun er i og i de relationer han eller hun indgår i? Det er anbefalingen, at I dokumenterer begrundelsen for den aktuelle scoring til brug for fremtidige scoringer. Dette kan fx kort noteres i notatark til kompasset eller i notatfelt til det samlede kompas samt i de uddybende beskrivelser relevante steder i hhv. baggrundsbeskrivelsen og den pædagogiske plan. Notatarket vil udelukkende være til jeres eget interne brug. Da kompasset skal give et billede af, hvilken virkning borgeren får af en given indsats, vil de borgere, der både er visiteret til et bo- og dagtilbud i forskellige centerfællesskaber, have et kompas fra begge tilbud. For de borgere, som benytter et internt dagtilbud, vil det være op til tilbuddet at vurdere, om indsatsen på henholdsvis bo- og dagtilbuddet varierer i en sådan grad, at det for den enkelte borger giver mening, at der udarbejdes 1 eller kompas på borgeren. For voksne borgere med handicap gælder, at der skal foretages scoring indenfor følgende kadencer: For borgere på botilbud, som benytter sig af Forandringskompasset til borgere med handicap (FK1), skal der foretages scoring på alle dimensioner 1 gang årligt, og så skal der følges op på de dimensioner, hvor der er opstillet mål yderligere 1 gang. Det anbefales at opfølgningen sker i forbindelse med revurderingen af de pædagogiske plan mål. For borgere som benytter sig af forandringskompasset til borgere med særligt svære funktionsnedsættelser gælder, at der skal udarbejdes kompas 1. gang årligt. For borgere som er visiteret til Paletten eller center for selvejende dagtilbud, skal der laves kompas til borgerne 1 gang årligt og for interne dagtilbud, er det centerchefen, som beslutter, hvor ofte der skal foretages scoring i forandringskompasset for den enkelte borger. For borgere som er visiteret til et aflastningstilbud skal der ligeledes udarbejdes kompas 1 gang årligt. I skal indtaste selve scoringen i CSC Social. Det vil herefter være muligt at se et visuelt billede af borgerens status, samt hvilke bevægelser der har været fra scoring til scoring. erne for alle dimensioner skal indtastes.

6 Hjælperedskaber på kk.intra I kan på kk.intra finde hjælperedskaber og guides til forskellige dialogformer, notatark, visuelle dialogredskaber og skabeloner til brug for arbejdet med kompasset og arbejdet med formulering af mål med videre i den pædagogiske plan. Materialet kan anvendes efter behov og ønske både i dialogen mellem personalet og i arbejdet med borgeren. Du finder blandt andet: Selve forandringskompasset Visuelt materiale herunder forskellige visuelle fremstillinger af det samlede kompas, samt de enkelte dimensioner fx til brug for dialog med borgeren Forskellige guides til dialogen om kompasset Notatark til brug for kompasdialogen Notatskabelon til brug for arbejdet med mål i den pædagogiske plan Retningslinjer for anvendelse af kompasset i aflastning for voksne Retningslinjer for anvendelse af kompas til voksne med særligt svære funktionsnedsættelser (FK ) Slides fra oplæg, workshops mv., som har været afholdt om og i forbindelse med kompasset FAQ ofte stillede spørgsmål og svar Udsendte nyhedsbreve Med mere.

7 1. STRUKTUR OG OVERBLIK Struktur og overblik Dimensionen handler om, i hvilket omfang borgeren forstår, følger og/eller lægger en struktur for sin egen hverdag. Herunder i hvilket omfang borgeren planlægger et handlingsforløb, følger rutiner og holder aftaler, samt håndterer skift i dagligdagen. Struktur og overblik er vigtigt for at kunne leve et liv, opleve sig selvhjulpen, indgå i sociale og jobmæssige sammenhænge, samt for at borgeren kan forme sine dage hensigtsmæssigt i forhold til det, som har betydning for egen livskvalitet. Borgeren er ikke i stand til at følge en struktur 1 Borgeren kan i meget begrænset omfang følge en struktur Borgeren kan i begrænset omfang følge en struktur Borgeren kan i nogen grad følge en struktur Borgeren kan i høj grad følge en struktur Borgeren kan fuldt ud følge en struktur 10

8 . PSYKISK TRIVSEL OG TRYGHED Psykisk trivsel og tryghed Dimensionen handler om, i hvilket omfang borgeren giver udtryk for trivsel, livsglæde, tryghed og livskvalitet. Det er individuelt, hvad der skaber livsglæde for den enkelte. Borgerens trivsel kan fx komme til udtryk gennem følelsesmæssige reaktioner (verbalt og non-verbalt), en generel sindsstemning, skift i humør og energi, borgerens adfærd samt reaktioner ift. omverdenen, herunder hvordan borgeren er i stand til at opretholde sociale fællesskaber med medbeboere, nærtstående, venner mm. Borgeren viser ikke tegn på psykisk trivsel og tryghed 1 Borgeren viser i meget begrænset omfang tegn på psykisk trivsel og tryghed Borgeren viser i begrænset omfang tegn på psykisk trivsel og tryghed Borgeren viser i nogen grad tegn på psykisk trivsel og tryghed Borgeren viser i høj grad tegn på psykisk trivsel og tryghed Borgeren viser fuldt ud tegn på psykisk trivsel og tryghed 10

9 . SOCIALE KOMPETENCER / SOCIALT LIV Sociale kompetencer / socialt liv Dimensionen handler om borgerens relationer og reaktioner i forhold til venner, kæreste, pårørende og personer i og omkring hjemmet - herunder medarbejdere i dag- og botilbud, samt omgivelser generelt (fremmede). Der sættes fokus på, hvordan borgeren er i stand til at skabe, indgå i og vedligeholde relationer på en hensigtsmæssig og balanceret måde - både hvad angår andres og egne behov, samt hvordan borgeren forstår at agere i forhold til sociale normer. Borgeren er ikke i stand til at gøre brug af sociale kompetencer 1 Borgeren er i meget begrænset omfang i stand til at gøre brug af sociale kompetencer Borgeren er i begrænset omfang i stand til at gøre brug af sociale kompetencer Borgeren er i nogen grad i stand til at gøre brug af sociale kompetencer Borgeren er i høj grad i stand til at gøre brug af sociale kompetencer Borgeren er fuldt ud i stand til at gøre brug af sociale kompetencer 10

10 . KOMMUNIKATION Kommunikation Dimensionen handler om, i hvilket omfang borgeren er i stand til at gøre brug af sine ekspressive (egen kommunikation til andre) og impressive (forståelse af andres kommunikation) kommunikative færdigheder. Dimensionen handler også om, i hvilket omfang borgeren er i stand til at gøre brug af sine kommunikative kompetencer i det sociale samspil. Borgeren har ikke handlemuligheder i forhold til kommunikation 1 Borgeren har i meget begrænset omfang handlemuligheder i forhold til kommunikation Borgeren har i begrænset omfang handlemuligheder i forhold til kommunikation Borgeren har i nogen grad handlemuligheder i forhold til kommunikation Borgeren har i høj grad handlemuligheder i forhold til kommunikation Borgeren har fuldt ud handlemuligheder i forhold til kommunikation 10 10

11 . SUNDHED Sundhed Dimensionen handler om, i hvilket omfang borgeren formår at tage vare på sig selv fysisk og psykisk, at pleje og vedligeholde sin krop, og om kost-, drikke- og motionsvaner. Sundhed omhandler her både borgerens forståelse for sundhed og sundhedsfremmende vaner, og borgerens mulighed for at handle hensigtsmæssigt via tillærte strukturer. Borgeren varetager ikke sin sundhed 1 Borgeren varetager i meget begrænset omfang sin sundhed Borgeren varetager i begrænset omfang sin sundhed Borgeren varetager i nogen grad sin sundhed Borgeren varetager i høj grad sin sundhed Borgeren varetager fuldt ud sin egen sundhed 10 11

12 . MOBILITET Mobilitet Dimensionen handler både om mobilitet i forhold til at kunne styre og anvende kroppen og i forhold til at kunne færdes i hverdagen og komme omkring indendørs og udendørs. Der sættes fokus på, hvordan borgeren anvender sine færdigheder med eventuelle hjælpemidler, i overensstemmelse med egne behov og ønsker for at kunne komme omkring. Der er også fokus på, hvordan borgeren oplever sig selvhjulpen i dagligdagen til trods for eventuelle fysiske eller psykiske begrænsninger. Borgeren er ikke mobil 1 Borgeren er i meget begrænset omfang mobil Borgeren er i begrænset omfang mobil Borgeren er i nogen grad mobil Borgeren er i høj grad mobil Borgeren er fuldt ud mobil 10 1

13 . PERSONLIG PLEJE Personlig pleje Dimensionen handler om, praktiske og hygiejnemæssige opgaver i relation til personen selv (egenomsorg). Herunder af- og påklædning, kropspleje, at vaske sig, toiletbesøg og tandbørstning. Der fokuseres på, i hvilket omfang borgeren evner at varetage sin personlige pleje, herunder motivationen herfor (fx i forhold til at følge en rutine), samt borgerens indsigt i behovet for personlig pleje generelt. Borgeren varetager ikke personlig pleje 1 Borgeren varetager i meget begrænset omfang personlig pleje Borgeren varetager i begrænset omfang personlig pleje Borgeren varetager i nogen grad personlig pleje Borgeren varetager i høj grad personlig pleje Borgeren varetager fuldt ud personlig pleje 10 1

14 . AKTIVITETER I DAGLIGDAGEN Aktiviteter i dagligdagen Dimensionen handler om deltagelse i aktiviteter i både dag- og beskæftigelsestilbud og i hjemmet. En aktivitet kan fx være at arbejde, dække bord, spille spil, vande blomster eller vaske tøj. Aktiviteter i dagligdagen kan også vedrøre konkrete praktiske gøremål i hverdagen med fokus på botræning som fx indkøb, håndtering af post, madlavning og rengøring. Borgeren deltager ikke i aktiviteter i dagligdagen 1 Borgeren deltager i meget begrænset omfang i aktiviteter i dagligdagen Borgeren deltager i begrænset omfang i aktiviteter i dagligdagen Borgeren deltager i nogen grad i aktiviteter i dagligdagen Borgeren deltager i høj grad i aktiviteter i dagligdagen Borgeren deltager fuldt ud i aktiviteter i dagligdagen 10 1

15 . FRITID OG BESKÆFTIGELSE Fritid og beskæftigelse Dimensionen handler om borgerens aktive deltagelse i aktiviteter ud fra de forudsætninger, borgeren har. Dette omfatter deltagelse i udflugter, fritidsinteresser (svømning, ridning, computerspil etc.) deltagelse i fritids- og kulturtilbud, herunder om borgeren formår at dyrke sine fritidsinteresser hensigtsmæssigt. Dimensionen handler også om, hvordan borgeren deltager i og profiterer af formelle dag - og beskæftigelsestilbud samt netværks- og klubtilbud. Borgeren udviser ikke tegn på at profitere af fritids- og beskæftigelsestilbud 1 Borgeren udviser i meget begrænset omfang tegn på at profitere af fritids- og beskæftigelsestilbud Borgeren udviser i begrænset omfang tegn på at profitere af fritids- og beskæftigelsestilbud Borgeren udviser i nogen grad tegn på at profitere af fritids- og beskæftigelsestilbud Borgeren udviser i høj grad tegn på at profitere af fritids- og beskæftigelsestilbud Borgeren udviser fuldt ud tegn på at profitere af fritids- og beskæftigelsestilbud 10 1

16 10. ØKONOMI Økonomi Dimensionen handler om, borgerens forståelse for penge og tid, forskelle i værdi og forståelsen af nødvendigheden af opsparing for at købe noget ønsket. Forståelse for penge og økonomi handler også om, i hvilket omfang borgeren er i stand til at varetage egne økonomiske interesser hensigtsmæssigt, og om han/hun viser forståelse for sammenhæng mellem adfærd og udgifter/forbrug. Borgeren udviser ikke forståelse for økonomi 1 Borgeren udviser i meget begrænset omfang forståelse for økonomi Borgeren udviser i begrænset omfang forståelse for økonomi Borgeren udviser i nogen grad forståelse for økonomi Borgeren udviser i høj grad forståelse for økonomi Borgeren udviser fuldt ud forståelse for økonomi. 10 1

17 HJÆLPESPØRGSMÅL Spørgsmålene kan anvendes i den faglige dialog eller til egen refleksion, med henblik på at få et helhedsbillede af borgeren. De kan både anvendes som indledning til dialogen, og konkret i forhold til den enkelte dimension, alt efter hvad der giver mening. Spørgsmålene kan være en hjælp til at finde frem til, hvilke indikatorer der vælges som relevante for borgeren, samt hvilke indikatorer der vægter i den aktuelle scoring. Hvordan evner borgeren at regulere sin adfærd? Hvad er borgerens mulighed for at udvikle kompetencer? Hvordan fungerer borgeren i forskellige situationer og relationer? Hvordan håndterer borgeren forandringer i omgivelserne? Hvordan reagerer borgeren på stimuli? Hvilken form for støtte profiterer borgeren af? Drager borgeren nytte af hjælpemidler? Har han/hun behov for støtte til at anvende hjælpemidler? I hvilket omfang og i hvilke situationer tager borgeren selv initiativ? Hvordan er borgerens dømmekraft? Hvad giver borgeren udtryk for i forhold til dimensionen? I hvilket omfang har dimensionen betydning for borgerens oplevelse af livskvalitet? 1

18 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Februar 01

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt

Læs mere

Forandringskompasset Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompasset Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser 0 0 0 0 Forandringskompasset Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Indhold Indledning... Opbygning... Vejledning.... Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed...0. Sociale kompetencer

Læs mere

Forandringskompasset Voksne med handicap

Forandringskompasset Voksne med handicap Forandringskompasset Voksne med handicap 0 0 0 0 Indhold Indledning... Opbygning... Vejledning... KKnet.... Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed...0. Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Forandringskompasset Børn med handicap

Forandringskompasset Børn med handicap 0 0 0 0 Forandringskompasset Børn med handicap 0 0 0 0 0 0 Indhold Indledning... Opbygning... Vejledning... KKnet.... Motorisk udvikling.... Kognitiv udvikling...0. Kommunikativ udvikling.... Følelseshåndtering....

Læs mere

Forandringskompas Børn med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Børn med særligt svære funktionsnedsættelser 0 0 0 0 Forandringskompas Børn med særligt svære funktionsnedsættelser Indhold Indledning... Opbygning... Vejledning... KKnet.... Motorisk udvikling...0. Kognitiv udvikling.... Kommunikativ udvikling....

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehusets juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet

Læs mere

Vejledning om dokumentation

Vejledning om dokumentation Vejledning om dokumentation Til SL 103/104 dag- og beskæftigelsestilbud & 107/108 botilbud under Drifts- og udviklingskontoret for borgere med handicap Socialforvaltningen, København marts 2014 Indhold

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i 2013-2015 Målgruppen består af tre teams: 1. sal, 2.-3. sal, Utterslev inc. de fire solistlejligheder.

Læs mere

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Kontorchef Dorte Bukdahl, Oktober 2012 Hvordan effektstyrer SOF? De 10 pejlemærker Flere hjemløse får og fastholder egen bolig Flere udsatte

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenters er et institutionslignende tilbud. Den juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

15-10-2012. Socialforvaltningen CenterCampo. Når forandringernes vinde blæser, må mulighedsrummet ommøbleres. Hovedpointer:

15-10-2012. Socialforvaltningen CenterCampo. Når forandringernes vinde blæser, må mulighedsrummet ommøbleres. Hovedpointer: Socialforvaltningen CenterCampo Når forandringernes vinde blæser, må mulighedsrummet ommøbleres. Hovedpointer: Alle forandringer påvirker det handlerum /mulighedsrum, vi som ledere agerer i. Der genereres

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

1. status fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

1. status fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget 1. status fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: 1. status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

De resultater, som præsenteres nedenfor, er summen af en række borgeres udvikling over tid.

De resultater, som præsenteres nedenfor, er summen af en række borgeres udvikling over tid. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Resultater NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: Forandringskompasresultater I dette bilag præsenteres 1) Udvalgte forandringskompasresultater fra Center

Læs mere

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Marts 2013 Hvordan effektstyrer SOF? De 10 pejlemærker Flere hjemløse får og fastholder egen bolig Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: Status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Indsatskatalog, bostøtte

Indsatskatalog, bostøtte Administration Målgruppe Ydelsen tildeles borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte. Det er kendetegnende

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014.

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Gårdhaven 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan læses figurerne

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Kerneopgaven At fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk.

Kerneopgaven At fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk. Udviklingsteamet Målgruppe Tilbuddet er rettet mod voksne borgere, der som følge af en erhvervet hjerneskade, har behov for støtte til at kunne udføre nødvendige og meningsgivende aktiviteter enten i hjemmet

Læs mere

Bostedet Blåkærgård 2013

Bostedet Blåkærgård 2013 Bostedet Blåkærgård 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune

Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune Ydelseskatalog Psykiatri- og Handicapafdelingen Ikast-Brande Kommune 1 Indledning Dette ydelseskatalog er et værktøj for myndighed og udfører ved den indledende dialog om bevillinger til beboere på Ikast-Brande

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune

Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune Oplægget Horsens Kommunes tilgang til resultat- og effektmåling Projektstart og forløb Modellen i praksis Medarbejderperspektivet Læring,

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

AKTIVITETS- OMRÅDET 2012

AKTIVITETS- OMRÅDET 2012 2012 AKTIVITETSOMRÅDET Kvalitetsstandard for den visiterede indsats på aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker ydelsen Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende borgere

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

AKTIVITETS- OMRÅDET 2013

AKTIVITETS- OMRÅDET 2013 2013 AKTIVITETSOMRÅDET Kvalitetsstandard for den visiterede indsats på aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker ydelsen Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende borgere

Læs mere

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Ydelsespakkebeskrivelser Handicap og Psykiatri Gældende den 1. januar 2015 Ydelsespakker som bevillingsramme Tildeling af støtte til hjemmeboende og i botilbud sker i form at forskellige ydelsespakker.

Læs mere