Region Sjælland. Lighed i sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Sjælland. Lighed i sundhed"

Transkript

1 Region Sjælland Lighed i sundhed

2 Partnerskabet Broen til bedre sundhed er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, områdets praktiserende læger repræsenteret ved PLO, Nykøbing F. sygehus, Psykiatrien og Region Sjælland. Sammen har vi den fælles vision, at reducere ulighed i sundhed for befolkningen på Lolland og Falster. Udfordringen for Lolland-Falster Partnerskabets ambition er, at visionære og evidensbaserede indsatser skal fremme lighed i sundhed i hele befolkningen på Lolland-Falster. Men forskellene i sundhed er store, og kræver derfor en særlig indsats for børn og unge for på sigt at fremme sundhed og trivsel samt en indsats for de borgere, der ikke selv har overskud til at opsøge relevante sundhedstilbud eller ændre levevis. Ulighed i sundhed kommer bl.a. til udtryk via middellevetiden, der for Lolland- og Guldborgsund kommuner er kortere, samt ikke stiger lige så meget som landsgennemsnittet. Målet er, at middellevetiden for alle borgere på Lolland-Falster, som minimum skal stige, så den svarer til det nationale gennemsnit inden Samtidig skal personer med kort uddannelse opleve den største forbedring, så forskellen i middellevetid mellem borgere med korte og lange uddannelser bliver mindre. En overordnet strategi Broen til bedre sundhed har indgået et strategisk partnerskab med IHI - Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston. Broen til bedre sundheds overordnede strategi tager udgangspunkt i IHI s Triple Aim-model om Flere raske, Mere kvalitet og Bedre økonomi, der samlet skal fremme lighed i sundhed. Der er udvalgt et sæt målbare udfald, som kan konkretisere partnerskabets strategiske målsætninger: Region Sjælland PARTNERSKABET Lolland Kommune Guldborgsund Kommune Øge antallet af sunde og gode leveår gennem styrkelse af borgernes evne til at tage vare på sig selv. Alle ydelser skal tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov og leve op til gældende standarder. Effektiv anvendelse af eksisterende midler så vi får mest sundhed for pengene Målene er retningsgivende for partnerskabets valg af aktiviteter og de understøttende indsatser, som iværksættes for at opfylde målene. Psykiatrien Nykøbing F. Sygehus Almen praksis PLO Business LF Vision Lighed i sundhed gennem målrettede indsatser Lige adgang til sundhedstilbud Hensigtsmæssige akutforløb Kronikerindsats Fremtidens voksne Sundt erhverv Nye veje Lolland Guldborgsund Landsgennemsnit 2 3

3 Broen til bedre sundhed de seks indsatsområder Lige adgang til sundhedstilbud Broen til bedre sundhed arbejder for let og lige adgang til sundhedstilbud. Dette mål indebærer rette antal sundhedsfaglige personer kombineret med de rette kompetencer på rette sted. På Lolland-Falster er geografien en udfordring, da der kan være langt til sygehuset og praktiserende læger, hvilket kan påvirke, hvor tidligt i et sygdomsforløb patienten henvender sig samt udbuddet af sundhedstilbud. Samtidig har de praktiserende læger i området flere patienter end landsgennemsnittet. Dette er, kombineret med en højere forekomst af kroniske sygdomme og psykosociale problemer en udfordring, der har betydning for det opsøgende, forebyggende og opfølgende arbejde. Hensigtsmæssige akutforløb Der er ulighed i brugen af sundhedsydelser, da akutte ydelser oftere benyttes af personer med lavere social position, mens specialiserede og forebyggende ydelser oftere bruges af personer med højere social position. Den samme ulighed gælder i risikoen for uhensigtsmæssig brug af lægemidler og indlæggelse på baggrund heraf samt i risikoen for at blive skadet - i trafikken samt som arbejds- og faldulykker. En indsats er derfor påkrævet, da forbruget af akutte ydelser som skadestuebesøg, vagtlæge og akutte indlæggelser, har været stigende på Lolland og Falster. Derfor skal der fokus på, at forebyggelse uhensigtsmæssige akutte indlæggelser, forebygge genindlæggelser samt at identificere og optimere behandlingen for multisyge patienter. Kronikerindsats Ud fra Sundhedsprofilen og data fra Danmarks Statistik fremgår det, at der i Lolland og Guldborgsund kommune bor relativt flere med kronisk sygdom. Dette kan forklares med kombinationen af relativt mange ældre og en placering i kommunesocialgruppe 3. Kronisk sygdom har betydning for dødelighed og sygdomsbyrde samt har konsekvenser for livskvaliteten for den enkelte patient, og er en betydelig omkostning for samfundet. Blandt de 10 sygdomme som bidrager mest til ulighed i sygdomsbyrden, er kroniske sygdomme som KOL, hjertesygdom, demens og diabetes repræsenteret. Disse sygdomme forekommer hyppigere, og får værre konsekvenser i befolkningsgrupper med lavere socioøkonomisk status. Lolland-Falster tilbyder allerede en række tilbud på kommunalt plan, i sygehusregi, samt forebyggelsesindsatser med sigte mod at reducere forekomsten heraf kroniske sygdomme. Få af disse tilbud bygger dog på proaktive og opsøgende indsatser, og rammer derfor skævt i forhold til ressourcesvage borgere. Fremtidens voksne Starten på tilværelsen har stor betydning for fremtiden. Det er således afgørende at satse på tidlige determinanter, som påvirker et barns sociale position og helbred fremover. Det er indsatser, der omhandler børns tidlige udvikling, udbytte af folkeskolen, gennemførsel af ungdomsuddannelse og børns nærmiljø. Forskning understøtter desværre en tydelig social gradient i alt fra lav fødselsvægt og spædbarnsdødelighed til dårlig kognitiv udvikling, overvægt, ulykker og vanrøgt. Børnefattigdom har således en omsiggribende betydning for senere trivsel og muligheder. I Lolland og Guldborgsund kommune lever flere børn i fattige familier end i resten af regionen. Der er en stor andel, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse og desværre også en større gruppe af børn, som oplever omsorgssvigt. Sundt erhverv Arbejdspladsen er et sted, hvor mange timer tilbringes hver uge, og dermed et sted med stort potentiale i forhold til at fremme sundhed. Et godt arbejdsmiljø har stor betydning for risikoen for sygdom, sygefravær og tidlig tilbagetrækning, og der er derfor behov for indsatser med et stærkt fokus på det fysiske arbejdsmiljø (ergonomi og ulykker) og det psykiske arbejdsmiljø. Via lokale politikker på arbejdspladsen, er det muligt at gøre de sunde valg til de lette valg. Arbejdspladsens organisering gør det muligt, at nå mange mennesker på en gang, nemt at udpege og afgrænse deltagerne samt at bestemme det ledelsesmæssige ansvar. Nye veje Broen til bedre sundhed anerkender vigtigheden af at arbejde og koordinere på tværs af sektorer for at bryde udviklingen med den voksende ulighed i sundhed. Under denne indsats ønsker partnerskabet at fokusere på nye veje til innovation og viden gennem f.eks. alternative IT-løsninger, indsatser der kan løfte boligstandarden på Lolland-Falster og fokus på inklusion på arbejdsmarkedet. 4 5

4 De første aktiviteter er i gang Alternative uddannelsesforløb Broen til bedre sundhed arbejder under indsatsområdet»lige adgang til sundhedsvæsnet«med alternative uddannelsesforløb for yngre læger i både praksis og på sygehuset. Formålet er at rekruttere læger til de ledige ydernumre i almen praksis og på sygehuset. Forskningssamarbejder Perspektivet for Broen til bedre sundhed involverer ny viden og interventionsbaseret forskning, og indgår derfor i diverse strategiske partnerskaber, netværk og forskningssamarbejder. På nuværende tidspunkt samarbejdes med den Regionale forskningsenhed om en befolknings- og familieundersøgelse målrettet Lolland-Falster. Derudover er der indledt samarbejder med diverse eksterne samarbejdspartnere, der bl.a. tæller Roskilde Universitet (RUC), Forskningsenheden for Almen Praksis, KORA, IHI - Institute for Healthcare Improvement (IHI), Sund-By-Netværket, Institut for Sociologi, socialt arbejde og organisation - AAU, Institut for Folkesundhedsvidenskab - KU, UCSJ University College Sjælland, CELF, Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster samt Huset Zornig. Befolknings- og familieundersøgelse på Lolland og Falster Forskningsenheden i Region Sjælland står for udviklingen af en befolkningsundersøgelse, som skal danne baseline for projekterne under Broen til bedre sundhed, og som ved gentagelse kan måle ændringer i folkesundheden. Undersøgelsen adskiller sig fra andre befolkningsundersøgelser ved at være en familiebaseret undersøgelse, der har fokus på hele husstande. Der vil desuden blive fokuseret på migration dvs. borgere, der har forladt Lolland-Falster. Universiteter og forskningscentre har budt ind med forskellige forskningsprojekter ud fra de data, der bliver produceret i befolkningsundersøgelsen. Medicingennemgangsprojekt Formålet med projektet er at undersøge effekten af medicingennemgang hos plejehjemsbeboere (polyfarmacipatienter) med henblik på at forbedre lægemiddelbehandlingen, øge patientsikkerheden samt eventuelt at opnå en samfundsøkonomisk besparelse på lægemiddelområdet. Sund uddannelse Broen til bedre sundhed har fået bevilliget midler fra TrygFonden til sundhedsfremmende tiltag på 8 skoler på Lolland-Falster i en 3-årig projektperiode. Indsatserne vil involvere ca elever samt lærere og forældre og har fokus er på kost, rygning og motion. Indsatserne er: X:it en rygeindsats fra Kræftens bekæmpelse med fokus på elementerne rygeregler og undervisning, røgfri kontrakter samt forældreinformation og inddragelse. Boost en frugt- og grøntintervention, hvor gratis adgang til frugt og grønt i skoletiden skal underbygges med en undervisnings- og familierelateret indsats. Skolesport et bevægelseskoncept der fokuserer med en aktiv skoledag og et aktivt fritidsliv via lærer, pædagoger og uddannede junioridrætsledere. Alle Børn Cykler en indsats med fokus på at få børn til at cykle til skole eller cykle i fritiden. En særlig indsats TrygFonden financierer desuden et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan forholdene for udsatte børn og unge på Lolland-Falster kan forbedres. Udredningen skal besvare, hvilke tiltag der er evidens for kan støtte udsatte børn, unge og deres familier, samt komme med et forslag til en portefølje af virksomme indsatser målrettet udsatte børn og unge. Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation på Aalborg Universitet varetager undersøgelsen. Forventet resultat af hele Broen til bedre sundhed Det forventede resultat er, at Lolland-Falster bliver et lokalområde med et mere bæredygtigt sundhedsvæsen, en sundere og mere produktiv befolkning. Samtidig skal dårligt helbred udgøre en mindre byrde i forhold til det lokale erhvervsliv og udgifterne på social- og sundhedsområdet skal reduceres. Tidsperspektivet er mangeårigt, og strækker sig ud over både budgetår og valgperioder. Internationale erfaringerne med lignende regionale indsatser har vist, at der indenfor nogle få år kan rykkes på vigtige sundhedsindikatorer, så kvaliteten af sundhedsydelserne forbedres og besparelser opnås med henblik på en mere værdiskabende brug af de økonomiske midler til gavn for alle borgere på Lolland-Falster. 6 7

5 Du kan læse mere om Broen til bedre sundhed på: Programkontoret Programchef Annette Palle Andersen Kontakt: Konsulent Ditte Jørnsgård Rasmussen Ansvarlig for indsatsen Fremtidens voksne Kontakt: Konsulent Ane Kirstine Viller Hansen Ansvarlig for indsatserne Hensigtsmæssige akutforløb Kronikerindsats Kontakt: Konsulent Ida Thorborg Monrad Ansvarlig for indsatserne Sundt erhverv Lige adgang til sundhedstilbud Kontakt: Lægefaglig konsulent Kristine Binzer Kontakt: Sekretær Gunhild Krogager Carlsson Kontakt: 8 Kommunikation

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere