01 Januar 2000 BN Krav om dokumentation BN Banenorm. side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1"

Transkript

1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1

2 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD REFERENCER Banenormen erstatter GYLDIGHEDSOMFANG ORDFORKLARINGER DOKUMENTATION Generelt om dokumentation Definition af Normer, Standarder og Banenormer Definition af Konstruktionsdokumentation Anlægsdokumentation Typedokumentation System- og komponentdokumentation Definition af Procesdokumenter KRAV TIL DOKUMENTATION Banenormer Konstruktionsdokumentation Formkrav Supplerende krav til omfanget af system og typedokumenter Supplerende krav til anlægsdokumentation Supplerende krav til omfanget af anlægsdokumentation Procesdokumentation ATTESTATIONER Banenormer Konstruktionsdokumentation Procesdokumentationen DISPENSATIONER BILAG (RETTELSER)...14 side 2

3 01 Januar Forord Denne Banenorm definerer og kategoriserer Banestyrelsens dokumentation af tekniske anlæg, typer, systemer og komponenter samt dokumentation af betydning for afvikling af togtrafikken, hvor ansvaret påhviler Banestyrelsen. Banenormen beskriver også overordnede krav og regler til denne dokumentation. Banenormen beskriver ikke den proces hvorunder det tekniske anlæg, type, system eller komponent produceres. Normen omhandler resultatet - den dokumentation der er resultatet af processen. Der beskrives en opdeling mellem den dokumentation, der er nødvendig at have i Banestyrelsen som infrastrukturforvalter - og alle andre former for dokumentation. Banenormen beskriver den ønskede dokumentationsstruktur. Denne Banenormen opstiller ikke krav til indholdet og designet af dokumentationen. Udarbejdet af: Banestyrelsen Sølvgade 40, opg. F 1349 København K 2 Referencer [1] Struktur og udseende af Banenormer BN [2] Krav om certifikater for teknisk udstyr BN Banenormen erstatter Ingen andre dokumenter udgår ved udgivelsen af denne Banenorm. 3 Gyldighedsomfang Denne Banenorm gælder for al dokumentation af betydning for afvikling af togtrafikken og for dokumentation af tekniske anlæg, typer og systemer med tilhørende komponenter, hvor ansvaret påhviler Banestyrelsen. Banenormen omfatter alle projekter og personer, der arbejder med fremstilling og vedligeholdelse af dokumentation. Senest 12 måneder efter udsendelsesdagen skal denne banenorm være implementeret i nye anlæg, typer, systemer og komponenter, samt ved ændringer i eksisterende anlæg, typer, systemer og komponenter. Undtagelser vil fremgå af de enkelte afsnit i Banenormen. side 3

4 01 Januar 2000 Banenormen gælder ikke for dokumentation til teleanlæg. 4 Ordforklaringer [Definitioner/ordforklaringer i denne Banenorm vil på et tidspunkt blive afløst af en selvstændig Banenorm med definitioner og ordforklaringer. Fra udgivelsestidspunktet vil det være den selvstændige Banenorm, der er gældende i Banestyrelsen] Anlæg Anlæg anvendes som fællesbetegnelse for installeret teknisk udstyr, herunder sporanlæg og det tekniske udstyr i rullende materiel, som Banestyrelsen har ansvaret for. {En installeret type eller system bliver til et anlæg} Attestation Fil Komponent Revision Dokumentationsenhed Jernbanesikkerhed Sikkerhedskritisk Sikkerhedsbærende System Et skriftligt udsagn om (bekræftelse på) at et dokument en dokumentationsenhed eller et teknisk udstyr kan anvendes som beskrevet. En fysisk samling af enkeltstående dokumenter eller filer (f.eks. et ringbind, en bog, en diskette, en Cd-rom, et dossier) Samling af data på et elektronisk medie, f.eks. af et dokument eller af en tegning. Se sikkerhed Et mindste element i et teknisk system, som almindeligvis ikke opdeles i flere enkeltdele. F.eks. et relæ, et printkort, en svelleskrue, en kabelmuffe. Ændret udgave af eksisterende dokumentation eller et teknisk anlæg. En revision påvirker ikke den eksisterende dokumentation eller det tekniske anlægs version. {Tekniske anlæg og deres dokumentation skifter først version, når de får en ny/ændret funktion eller en ny/ændret egenskab. En ny revision indføres, når der er tale om rettelse af fundne fejl i den eksisterende version.} Noget som har eller kan have betydning for opretholdelse af jernbanesikkerheden. {F.eks. er det meste af et sikringsanlæg og et sporanlæg Sikkerhedskritisk. Ligeledes er komponenter til disse og deres dokumentation Sikkerhedskritisk.} Egenskab eller regel der har medindflydelse på jernbanesikkerheden. En sammensætning eller opbygning af dele, der optræder i en logisk sammenhæng eller som har indbyrdes relationer. System er betegnelsen for sammensætningen af komponenter til en større eller mindre funktionel enhed. {Et System med særlige forvaltningsegenskaber kaldes i side 4

5 01 Januar 2000 Type Validator Version Serviceindstans Sikkerhed Banestyrelsen en type. En installeret type eller system bliver til et anlæg. Et System kan indgå i et andet System, hvorved det bliver til et delsystem af dette.} En sammensætning af komponenter eller et system, der har fået en type betegnelse i Banestyrelsen. En type har særlige forvaltningsegenskaber og for hvilke, der er udarbejdet nødvendige forskrifter til vedligeholdelse af Typen i Banestyrelsen. {En installeret type bliver til et anlæg.} En person eller enhed, der gennemfører validering. Validator skal fagligt beherske det specifikke fagområde, der valideres, og validator skal være godkendt af myndigheden inden for fagområdet. I sikkerhedskritiske tilfælde skal validator være helt uafhængig af dem, der gennemfører det projekt og fremstiller det, der skal valideres. } Ændret udgave af et produkt (dokument, anlæg el. lign.). {Version benyttes som regel, når ændringen f.eks. består af nye/ændrede funktioner, nye/ændrede grænseflader eller nye/ændrede transmissionsmedie i forbindelse med sikringsanlæg og nye/ændrede kapitler ved dokumentation. Se også revision} Er den virksomhed driftsherren har indgået kontrakt med om service / vedligeholdelse af et eller flere anlæg. Sikkerhed kan klassificeres på mange måder, og den efterfølgende liste er ikke komplet, ligesom der ikke er tale om en klasseinddeling. Jernbanesikkerhed er fællesbetegnelsen for driften af og de egenskaber ved infrastrukturen, der forhindre uheld og ulykker. Egenskaberne ligger i det sikkerhedsmæssige ved sporet og i trafiksikkerhed. Trafiksikkerhed indebærer bl.a. at togene ikke støder sammen. T. deles op i funktionel og teknisk sikkerhed. Funktionel sikkerhed er udstyrs evne til at fungere fornuftigt f.eks. at sørge for gensidig spærring af signaler, når tog befarer en strækning. Fejlsikkerhed Signal/sikringsudstyrets evne til at undgå fare ved interne funktionsfejl og andre fejl f.eks. ved kortslutning eller programmeringsfejl. {Det kan bl.a. være, at et signal ikke viser "kør" på grund af en fejlstrøm.}. Social sikkerhed indebærer, at passagererne kan føle sig sikre, når de kører med tog, f.eks. at de ikke bliver overfaldet i sene S- tog. side 5

6 01 Januar Dokumentation 5.1 Generelt om dokumentation Banestyrelsens dokumentation kan inddeles i tre kategorier: Normer, standarder, Banenormer Konstruktionsdokumentation og Procesdokumentation som vist på figuren herunder Normer Standarder Banenormer PROCES - DOKUMENTATION (PD) KONSTRUKTIONS- DOKUMENTATION (KD) Pilene imellem dokumentkategorierne skal illustrere, at der er en indbyrdes relation på følgende måde: Normer, standarder, Banenormer. Normer og standarder udgives ikke af Banestyrelsen. Banenormerne (BN) er sammen med øvrige normer og standarder grundlaget, hvorpå Banestyrelsens anlæg er bygget. BN indeholder de krav, mål og regler, der specielt er gældende for Banestyrelsen. Denne Banenorm beskriver f.eks. de overordnede krav til procesdokumentation og konstruktionsdokumentation. Banenormer defineres i kap. 5.2, øvrige relationer til BN fremgår af [1]. Konstruktionsdokumentation (KD) er dokumentation af Banestyrelsens tekniske udstyr. Dokumenterne opdeles i: - anlægsdokumentation - typedokumentation - systemdokumentation - komponentdokumentation side 6

7 01 Januar 2000 hvilket fremgår af afsnit 5.3. Procesdokumentation (PD) er dokumentation, der beskriver en fremstillingseller operationel proces samt de dokumenter, der udarbejdes under denne proces. Procesdokumentation kan opdeles i: Procesdokumentation. Procesdokumenter er således dels den dokumentation, der beskriver procedurer, forretningsgange, forvaltning, fremstilling og instruktioner for de tekniske anlæg og deres brug. Projektdokumentation. Den dokumentation der udarbejdes i forbindelse med og under procesforløbet f.eks. fremdriftsrapporter, budgetter, mødereferater. Beskrivelsen af procesforløbet er ofte underlagt en norm / standard / BN. F.eks. kan en udførende enheds procedurer og instruktioner fremstilles i henhold til standarden DS/EN/ISO Det er tilsynsmyndigheden, der fører tilsyn med, om enheden lever op til normen / standarden / BN. PD defineres i Definition af Normer, Standarder og Banenormer Normer og Standarder er regler, specifikationer, der er forvaltningsuafhængige. Normer og standarder kan f.eks. være Danske standarder, de Intereuropæiske EN - standarder, UIC-normer og (TSI) Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet jævnfør EU direktiv 96/48/EF. Banenormer er regler og specifikationer, der i modsætning til normer og standarder kun vedrører Banestyrelsen. Banenormernes overordnede mål er at sikre, at Banestyrelsens anlæg kan etableres, anvendes, vedligeholdes effektivt og er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Banenormer er dokumenter, der: beskriver krav 1, mål og regler, der er gældende for Banestyrelsens tekniske- og trafikafviklingsmæssige virke. er uforlignelige og respekterer øvrige gældende normer og standarder. De kan ikke erstattes af eller sidestilles med andre normer og standarder. I så fald annulleres pågældende Banenorm(er). 1 Herunder de grundlæggende funktionskrav. side 7

8 01 Januar 2000 er af generel karakter og alment gældende. (De må ikke vedrøre specifikke komponenter eller enkelt lokaliteter. Beskrivelse af specifikke komponenter eller lokalitetsbestemt dokumentation er konstruktionsdokumentation). så vidt muligt er uden relative beskrivelser. Det skal være målbart, hvorvidt nogen / noget lever op til og overholder en Banenorm. kan indeholde forhold, som har betydning for jernbanesikkerheden. Banenormer beskriver normalt ikke forhold som alene: tjener regularitetsfremmende formål er økonomisk begrundede. Normer, standarder og Banenormer indgår i projektgrundlaget / projekteringsgrundlag ved udvikling, etablering eller ændring af teknisk udstyr. 5.3 Definition af Konstruktionsdokumentation KD er en fælles betegnelse for dokumentation af Banestyrelsens tekniske udstyr. KD er et dokument eller en dokumentationsenhed, der dokumenterer Banestyrelsens anlæg, dvs.: med tekst eller tegning beskriver hvordan og hvor de fysiske anlæg er installeret (f.eks. strækningsplaner, kabelplaner, sikringsanlægstegninger etc.) med tekst eller tegning beskriver den/de aktuelle funktion/funktioner af installerede anlæg beskriver anlæggenes egenskaber (f.eks. belastningsevner og maksimal tilladte hastigheder etc.) beskriver betjeningen af anlæggene viser hvilke software-, hardware- og øvrige komponenter, der er installeret i anlæggene test- og afprøvningsdokumentation er fælles dokumentation for software, hardware og anvendte komponenter (f.eks. normaltegninger for sporkonstruktioner og typedokumentationen for sikringssystemer) eller udgør de nødvendige krav til opnåelse af sikkerhedsgodkendelse af anlæggene. side 8

9 01 Januar Anlægsdokumentation er dokumentation af det fysisk installerede anlæg som f.eks. stærkstrøm, signaler, sikringsanlæg Typedokumentation er den fælles dokumentation, som er grundlaget for et eller flere installerede anlæg. Typedokumentationen udgør den detaljerede dokumentation af de installerede anlægs virkemåde, betjening, vedligeholdelsesniveau, anvendte komponenter og opbygning. Uden typedokumentationen ved man ikke ret meget om de fysiske anlægs virkemåde og egenskaber. Typedokumentationen indeholder også oplysninger om, hvilke hardware og software der er godkendt og må anvendes i et anlæg System- og komponentdokumentation er enten firmadokumentation eller anden dokumentation af systemer eller komponenter leveret til Banestyrelsen. Denne dokumentation udgør dels den overordnede beskrivelse, dels den detaljerede beskrivelsen af systemet / komponenten. 5.4 Definition af Procesdokumenter PD er dokumenter, der dels beskriver, hvorledes processer i Banestyrelsen udføres dels de dokumenter, der udarbejdes under sagsbehandlingen (og som ikke er konstruktionsdokumenter eller normer / standarder eller Banenormer). En PD: beskriver noget om / til Banestyrelsen. beskriver forhold, som ikke er omfattet af enten Banenormer eller Konstruktionsdokumentation. Følgende er eksempler på PD: - Administrative beskrivelser - Organisationshåndbøger - Kvalitetsstyringsmanualer - Procedurer, instrukser og instruktioner udarbejdet i henhold til DS/EN/ISO 9001, EN standarder eller Banenormer - Projekterings- og byggevejledninger - Uddannelsesmaterialer og lærebøger - Beskrivelse af forretningsgange - Drifts- og anlægsprocedurer - Sagsmateriale som f.eks., mødereferater, organisationsdiagrammer. side 9

10 01 Januar Krav til dokumentation 6.1 Banenormer Krav til indholdet af en Banenorm fremgår af [1]. 6.2 Konstruktionsdokumentation Formkrav 1. Det skal fremgå af dokumentationen om den omfatter et anlæg, en type, et system eller en komponent. Hvis det er et anlæg skal det geografiske sted fremgå. 2. Omfanget af dokumentationen herunder gyldige versioner for det pågældende anlæg/ type/system/komponent skal fremgå. (Hvis et anlæg er baseret på en type, skal typedokumentationen ikke medregnes, ligeledes, hvis en type er baseret på et system skal systemdokumentationen ikke medregnes en henvisning vil række). 3. Pr. dokumentationsenhed skal der være oplysninger om, hvad det fagligt eller fysisk omhandler. 4. Pr. dokument skal fremgå antallet af sider og filer. 5. Alle sider skal være forsynet med sidenummer / tegningsnummer eller anden dokumentidentifikation. 6. Alle sider (bortset fra system- og komponentdokumentation) skal være forsynet med påtegningen: "Banestyrelsen". 7. Alle dokumenter / filer skal indeholde oplysninger om, hvilken revision den er i. 8. Alle dokumenter / filer skal oplyse datoen for sidste revision samt evt. revisionsnr. 9. Alle dokumenter / filer skal indeholde oplysninger om kvalitetssikring af siden / filen. 10. Alle dokumenter / filer skal indeholde oplysninger attestationer (Se dog afs. 7). 11. Det skal påføres på alle dokumenter / filer hvem der har udarbejdet dokumentet/filen (f.eks. firma navn) Supplerende krav til omfanget af system og typedokumenter. Krav til omfanget af dokumentation for nyt / ændret sikkerhedskritisk udstyr fremgår af [2] Supplerende krav til anlægsdokumentation Anlægsdokumentation opbevares hos driftsherren. En kopi af anlægsdokumentationen skal som hovedregel være placeret ved anlægget (decentralt). Denne dokumentation er den gældende overfor et tilsyn. Hvor det ikke er muligt at placere dokumenterne ved anlægget, skal disse opbevares af serviceindstandsen. side 10

11 01 Januar Supplerende krav til omfanget af anlægsdokumentation. Der stilles følgende supplerende krav til omfanget af anlægsdokumentationen: Oplysninger om tilladelser, begrænsninger i brugen, dispensationer og evt. gyldighedsperiode. Lokale betjeningsinstruktioner for anlægget, hvis anlægget kan betjenes. Oplysninger om godkendte versioner på programmer og data, hvis dette indgår i anlægget. De sidste indregulerings - og måleresultater. Reference til typer og certifikater, hvis anlægget baseres på en type (Typecertifikater) Kravgrundlag (f.eks. for sikringsanlæg: Godkendt trafikalt og funktionelt grundlag, spor- og signalplaner, ATC- og fjernstyringsspecifikationer). Validatorrapporter, afprøvningsdokumentation, afprøvningsskemaer, testrapporter og øvrige kontrollerede tegninger eller anden form for dokumentation af at anlægget er kontrolleret før idriftsættelsen. Kommissionsprotokoller. Eventuelt dokumentation for kvalitet og sikkerhedsstyring under projekteringen, produktion, drift og vedligehold. 6.3 Procesdokumentation I denne Banenorm stilles der ikke krav til procesdokumentation. side 11

12 01 Januar Attestationer Der skal være attestationer på sikkerhedskritiske dokumenter. Attestationen bekræfter, at dokumentationens udførelse, kvalitetssikring og validering er gennemført på forsvarlig vis. Øvrige attestationer på dokumenter f.eks. kvalitetssikringsattestationer stilles der ikke krav om; men disse kan fremsættes eksplicit i et projekt. 7.1 Banenormer Banenormer forsynes ikke med attestation. Godkendelsen af en Banenorm foreligger som korrespondance med Jernbanetilsynet. Godkendelsesdatoen fremgår af Banenormen. 7.2 Konstruktionsdokumentation Anlægsdokumentation For dokumentationsenheder gælder: 1. For at sikre, at anlæg er projekteret på forsvarlig vis, skal dokumentationsenhederne være forsynet med attestation af en af Banestyrelsens godkendt leverandør eller bemyndiget person inden etableringen af anlægget Efter etablering og inden overdragelse til driftsherren skal den ansvarlige for udførelsen skriftligt attestere, at anlægget er udført som dokumenteret. 3. Efter anlægget er ibrugtaget og overdraget til driftsherren, skal enhver ændring attesteres af driftsherren eller én der er bemyndiget hertil af driftsherren. For siderne i en dokumentationsenhed gælder: Den seneste revision (inkl. 1. udgaven) skal være forsynet med attestation af den, der har udført revisionen, samt af validator. Type / system / komponent dokumentation For dokumentationsenheder gælder: 1. Før type, system eller komponent må anvendes, skal dokumenter være forsynet med attestation af den i Banestyrelsen ansvarlige for systemet, eller dokumentationen skal være identificeret ved et gyldigt certifikat. 2. Den ansvarlige for systemet kan bemyndige kompetente personer til at underskrive for sig i en aftalt periode. Bemyndigelsen kan også aftales fra opgave til opgave såfremt det tydeligt fremgår af aftalen, hvem der må underskrive. 2 Dette krav skyldes også, at det kan være forskellige virksomheder, der henholdsvis projekterer og udfører. side 12

13 01 Januar 2000 For dokumentationsenhedens sider gælder: Den seneste udgave (inkl. 1. udgaven) skal være forsynet med attestation af den, der har udført revisionen, samt af validator. Undtagelser for 7.2: Attestation af den der har udført revision samt validators attestation kan begrænses til indholdsfortegnelsen, såfremt indholdsfortegnelsen omfatter alle siderne i dokumentationen. 7.3 Procesdokumentationen Denne Banenorm stiller ikke krav til attestation på procesdokumentationen. 8 Dispensationer Dispensationer og afvigelser fra gældende Banenormer skal indhentes hos Banestyrelsen normansvarlige, som efter samråd Jernbanetilsynet behandler dispensationsansøgninger. side 13

14 01 Januar Bilag (rettelser) Banestyrelsen Normfunktionen Sølvgade København K Hvis skemaet foldes på midten, passer det i en konvolut, størrelse A5, med rude.... Forslag til ændring/oprettelse af Banenorm... Hvilken Banenorm foreslås ændret: Hvad er årsagen til forslaget: Hvad foreslås?: Skriv evt. på bagsiden. Notér bilag: Insender: -Navn -Adresse -Telefonnummer. (evt. organisation) Modtaget i Normsekretariatet den Initialer side 14

15 01 Januar 2000 side 15

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar Lars Forsting Side 1 af 64 Ansvar for indhold Bo Nielsen Ansvar for fremstilling Niels Fischer-Nielsen Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC Indbygningsforskrift for kombineret dansk / svensk mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Konstruktion Banedanmark Netfunktioner/Systemteknik

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere