01 Januar 2000 BN Krav om dokumentation BN Banenorm. side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1"

Transkript

1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1

2 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD REFERENCER Banenormen erstatter GYLDIGHEDSOMFANG ORDFORKLARINGER DOKUMENTATION Generelt om dokumentation Definition af Normer, Standarder og Banenormer Definition af Konstruktionsdokumentation Anlægsdokumentation Typedokumentation System- og komponentdokumentation Definition af Procesdokumenter KRAV TIL DOKUMENTATION Banenormer Konstruktionsdokumentation Formkrav Supplerende krav til omfanget af system og typedokumenter Supplerende krav til anlægsdokumentation Supplerende krav til omfanget af anlægsdokumentation Procesdokumentation ATTESTATIONER Banenormer Konstruktionsdokumentation Procesdokumentationen DISPENSATIONER BILAG (RETTELSER)...14 side 2

3 01 Januar Forord Denne Banenorm definerer og kategoriserer Banestyrelsens dokumentation af tekniske anlæg, typer, systemer og komponenter samt dokumentation af betydning for afvikling af togtrafikken, hvor ansvaret påhviler Banestyrelsen. Banenormen beskriver også overordnede krav og regler til denne dokumentation. Banenormen beskriver ikke den proces hvorunder det tekniske anlæg, type, system eller komponent produceres. Normen omhandler resultatet - den dokumentation der er resultatet af processen. Der beskrives en opdeling mellem den dokumentation, der er nødvendig at have i Banestyrelsen som infrastrukturforvalter - og alle andre former for dokumentation. Banenormen beskriver den ønskede dokumentationsstruktur. Denne Banenormen opstiller ikke krav til indholdet og designet af dokumentationen. Udarbejdet af: Banestyrelsen Sølvgade 40, opg. F 1349 København K 2 Referencer [1] Struktur og udseende af Banenormer BN [2] Krav om certifikater for teknisk udstyr BN Banenormen erstatter Ingen andre dokumenter udgår ved udgivelsen af denne Banenorm. 3 Gyldighedsomfang Denne Banenorm gælder for al dokumentation af betydning for afvikling af togtrafikken og for dokumentation af tekniske anlæg, typer og systemer med tilhørende komponenter, hvor ansvaret påhviler Banestyrelsen. Banenormen omfatter alle projekter og personer, der arbejder med fremstilling og vedligeholdelse af dokumentation. Senest 12 måneder efter udsendelsesdagen skal denne banenorm være implementeret i nye anlæg, typer, systemer og komponenter, samt ved ændringer i eksisterende anlæg, typer, systemer og komponenter. Undtagelser vil fremgå af de enkelte afsnit i Banenormen. side 3

4 01 Januar 2000 Banenormen gælder ikke for dokumentation til teleanlæg. 4 Ordforklaringer [Definitioner/ordforklaringer i denne Banenorm vil på et tidspunkt blive afløst af en selvstændig Banenorm med definitioner og ordforklaringer. Fra udgivelsestidspunktet vil det være den selvstændige Banenorm, der er gældende i Banestyrelsen] Anlæg Anlæg anvendes som fællesbetegnelse for installeret teknisk udstyr, herunder sporanlæg og det tekniske udstyr i rullende materiel, som Banestyrelsen har ansvaret for. {En installeret type eller system bliver til et anlæg} Attestation Fil Komponent Revision Dokumentationsenhed Jernbanesikkerhed Sikkerhedskritisk Sikkerhedsbærende System Et skriftligt udsagn om (bekræftelse på) at et dokument en dokumentationsenhed eller et teknisk udstyr kan anvendes som beskrevet. En fysisk samling af enkeltstående dokumenter eller filer (f.eks. et ringbind, en bog, en diskette, en Cd-rom, et dossier) Samling af data på et elektronisk medie, f.eks. af et dokument eller af en tegning. Se sikkerhed Et mindste element i et teknisk system, som almindeligvis ikke opdeles i flere enkeltdele. F.eks. et relæ, et printkort, en svelleskrue, en kabelmuffe. Ændret udgave af eksisterende dokumentation eller et teknisk anlæg. En revision påvirker ikke den eksisterende dokumentation eller det tekniske anlægs version. {Tekniske anlæg og deres dokumentation skifter først version, når de får en ny/ændret funktion eller en ny/ændret egenskab. En ny revision indføres, når der er tale om rettelse af fundne fejl i den eksisterende version.} Noget som har eller kan have betydning for opretholdelse af jernbanesikkerheden. {F.eks. er det meste af et sikringsanlæg og et sporanlæg Sikkerhedskritisk. Ligeledes er komponenter til disse og deres dokumentation Sikkerhedskritisk.} Egenskab eller regel der har medindflydelse på jernbanesikkerheden. En sammensætning eller opbygning af dele, der optræder i en logisk sammenhæng eller som har indbyrdes relationer. System er betegnelsen for sammensætningen af komponenter til en større eller mindre funktionel enhed. {Et System med særlige forvaltningsegenskaber kaldes i side 4

5 01 Januar 2000 Type Validator Version Serviceindstans Sikkerhed Banestyrelsen en type. En installeret type eller system bliver til et anlæg. Et System kan indgå i et andet System, hvorved det bliver til et delsystem af dette.} En sammensætning af komponenter eller et system, der har fået en type betegnelse i Banestyrelsen. En type har særlige forvaltningsegenskaber og for hvilke, der er udarbejdet nødvendige forskrifter til vedligeholdelse af Typen i Banestyrelsen. {En installeret type bliver til et anlæg.} En person eller enhed, der gennemfører validering. Validator skal fagligt beherske det specifikke fagområde, der valideres, og validator skal være godkendt af myndigheden inden for fagområdet. I sikkerhedskritiske tilfælde skal validator være helt uafhængig af dem, der gennemfører det projekt og fremstiller det, der skal valideres. } Ændret udgave af et produkt (dokument, anlæg el. lign.). {Version benyttes som regel, når ændringen f.eks. består af nye/ændrede funktioner, nye/ændrede grænseflader eller nye/ændrede transmissionsmedie i forbindelse med sikringsanlæg og nye/ændrede kapitler ved dokumentation. Se også revision} Er den virksomhed driftsherren har indgået kontrakt med om service / vedligeholdelse af et eller flere anlæg. Sikkerhed kan klassificeres på mange måder, og den efterfølgende liste er ikke komplet, ligesom der ikke er tale om en klasseinddeling. Jernbanesikkerhed er fællesbetegnelsen for driften af og de egenskaber ved infrastrukturen, der forhindre uheld og ulykker. Egenskaberne ligger i det sikkerhedsmæssige ved sporet og i trafiksikkerhed. Trafiksikkerhed indebærer bl.a. at togene ikke støder sammen. T. deles op i funktionel og teknisk sikkerhed. Funktionel sikkerhed er udstyrs evne til at fungere fornuftigt f.eks. at sørge for gensidig spærring af signaler, når tog befarer en strækning. Fejlsikkerhed Signal/sikringsudstyrets evne til at undgå fare ved interne funktionsfejl og andre fejl f.eks. ved kortslutning eller programmeringsfejl. {Det kan bl.a. være, at et signal ikke viser "kør" på grund af en fejlstrøm.}. Social sikkerhed indebærer, at passagererne kan føle sig sikre, når de kører med tog, f.eks. at de ikke bliver overfaldet i sene S- tog. side 5

6 01 Januar Dokumentation 5.1 Generelt om dokumentation Banestyrelsens dokumentation kan inddeles i tre kategorier: Normer, standarder, Banenormer Konstruktionsdokumentation og Procesdokumentation som vist på figuren herunder Normer Standarder Banenormer PROCES - DOKUMENTATION (PD) KONSTRUKTIONS- DOKUMENTATION (KD) Pilene imellem dokumentkategorierne skal illustrere, at der er en indbyrdes relation på følgende måde: Normer, standarder, Banenormer. Normer og standarder udgives ikke af Banestyrelsen. Banenormerne (BN) er sammen med øvrige normer og standarder grundlaget, hvorpå Banestyrelsens anlæg er bygget. BN indeholder de krav, mål og regler, der specielt er gældende for Banestyrelsen. Denne Banenorm beskriver f.eks. de overordnede krav til procesdokumentation og konstruktionsdokumentation. Banenormer defineres i kap. 5.2, øvrige relationer til BN fremgår af [1]. Konstruktionsdokumentation (KD) er dokumentation af Banestyrelsens tekniske udstyr. Dokumenterne opdeles i: - anlægsdokumentation - typedokumentation - systemdokumentation - komponentdokumentation side 6

7 01 Januar 2000 hvilket fremgår af afsnit 5.3. Procesdokumentation (PD) er dokumentation, der beskriver en fremstillingseller operationel proces samt de dokumenter, der udarbejdes under denne proces. Procesdokumentation kan opdeles i: Procesdokumentation. Procesdokumenter er således dels den dokumentation, der beskriver procedurer, forretningsgange, forvaltning, fremstilling og instruktioner for de tekniske anlæg og deres brug. Projektdokumentation. Den dokumentation der udarbejdes i forbindelse med og under procesforløbet f.eks. fremdriftsrapporter, budgetter, mødereferater. Beskrivelsen af procesforløbet er ofte underlagt en norm / standard / BN. F.eks. kan en udførende enheds procedurer og instruktioner fremstilles i henhold til standarden DS/EN/ISO Det er tilsynsmyndigheden, der fører tilsyn med, om enheden lever op til normen / standarden / BN. PD defineres i Definition af Normer, Standarder og Banenormer Normer og Standarder er regler, specifikationer, der er forvaltningsuafhængige. Normer og standarder kan f.eks. være Danske standarder, de Intereuropæiske EN - standarder, UIC-normer og (TSI) Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet jævnfør EU direktiv 96/48/EF. Banenormer er regler og specifikationer, der i modsætning til normer og standarder kun vedrører Banestyrelsen. Banenormernes overordnede mål er at sikre, at Banestyrelsens anlæg kan etableres, anvendes, vedligeholdes effektivt og er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Banenormer er dokumenter, der: beskriver krav 1, mål og regler, der er gældende for Banestyrelsens tekniske- og trafikafviklingsmæssige virke. er uforlignelige og respekterer øvrige gældende normer og standarder. De kan ikke erstattes af eller sidestilles med andre normer og standarder. I så fald annulleres pågældende Banenorm(er). 1 Herunder de grundlæggende funktionskrav. side 7

8 01 Januar 2000 er af generel karakter og alment gældende. (De må ikke vedrøre specifikke komponenter eller enkelt lokaliteter. Beskrivelse af specifikke komponenter eller lokalitetsbestemt dokumentation er konstruktionsdokumentation). så vidt muligt er uden relative beskrivelser. Det skal være målbart, hvorvidt nogen / noget lever op til og overholder en Banenorm. kan indeholde forhold, som har betydning for jernbanesikkerheden. Banenormer beskriver normalt ikke forhold som alene: tjener regularitetsfremmende formål er økonomisk begrundede. Normer, standarder og Banenormer indgår i projektgrundlaget / projekteringsgrundlag ved udvikling, etablering eller ændring af teknisk udstyr. 5.3 Definition af Konstruktionsdokumentation KD er en fælles betegnelse for dokumentation af Banestyrelsens tekniske udstyr. KD er et dokument eller en dokumentationsenhed, der dokumenterer Banestyrelsens anlæg, dvs.: med tekst eller tegning beskriver hvordan og hvor de fysiske anlæg er installeret (f.eks. strækningsplaner, kabelplaner, sikringsanlægstegninger etc.) med tekst eller tegning beskriver den/de aktuelle funktion/funktioner af installerede anlæg beskriver anlæggenes egenskaber (f.eks. belastningsevner og maksimal tilladte hastigheder etc.) beskriver betjeningen af anlæggene viser hvilke software-, hardware- og øvrige komponenter, der er installeret i anlæggene test- og afprøvningsdokumentation er fælles dokumentation for software, hardware og anvendte komponenter (f.eks. normaltegninger for sporkonstruktioner og typedokumentationen for sikringssystemer) eller udgør de nødvendige krav til opnåelse af sikkerhedsgodkendelse af anlæggene. side 8

9 01 Januar Anlægsdokumentation er dokumentation af det fysisk installerede anlæg som f.eks. stærkstrøm, signaler, sikringsanlæg Typedokumentation er den fælles dokumentation, som er grundlaget for et eller flere installerede anlæg. Typedokumentationen udgør den detaljerede dokumentation af de installerede anlægs virkemåde, betjening, vedligeholdelsesniveau, anvendte komponenter og opbygning. Uden typedokumentationen ved man ikke ret meget om de fysiske anlægs virkemåde og egenskaber. Typedokumentationen indeholder også oplysninger om, hvilke hardware og software der er godkendt og må anvendes i et anlæg System- og komponentdokumentation er enten firmadokumentation eller anden dokumentation af systemer eller komponenter leveret til Banestyrelsen. Denne dokumentation udgør dels den overordnede beskrivelse, dels den detaljerede beskrivelsen af systemet / komponenten. 5.4 Definition af Procesdokumenter PD er dokumenter, der dels beskriver, hvorledes processer i Banestyrelsen udføres dels de dokumenter, der udarbejdes under sagsbehandlingen (og som ikke er konstruktionsdokumenter eller normer / standarder eller Banenormer). En PD: beskriver noget om / til Banestyrelsen. beskriver forhold, som ikke er omfattet af enten Banenormer eller Konstruktionsdokumentation. Følgende er eksempler på PD: - Administrative beskrivelser - Organisationshåndbøger - Kvalitetsstyringsmanualer - Procedurer, instrukser og instruktioner udarbejdet i henhold til DS/EN/ISO 9001, EN standarder eller Banenormer - Projekterings- og byggevejledninger - Uddannelsesmaterialer og lærebøger - Beskrivelse af forretningsgange - Drifts- og anlægsprocedurer - Sagsmateriale som f.eks., mødereferater, organisationsdiagrammer. side 9

10 01 Januar Krav til dokumentation 6.1 Banenormer Krav til indholdet af en Banenorm fremgår af [1]. 6.2 Konstruktionsdokumentation Formkrav 1. Det skal fremgå af dokumentationen om den omfatter et anlæg, en type, et system eller en komponent. Hvis det er et anlæg skal det geografiske sted fremgå. 2. Omfanget af dokumentationen herunder gyldige versioner for det pågældende anlæg/ type/system/komponent skal fremgå. (Hvis et anlæg er baseret på en type, skal typedokumentationen ikke medregnes, ligeledes, hvis en type er baseret på et system skal systemdokumentationen ikke medregnes en henvisning vil række). 3. Pr. dokumentationsenhed skal der være oplysninger om, hvad det fagligt eller fysisk omhandler. 4. Pr. dokument skal fremgå antallet af sider og filer. 5. Alle sider skal være forsynet med sidenummer / tegningsnummer eller anden dokumentidentifikation. 6. Alle sider (bortset fra system- og komponentdokumentation) skal være forsynet med påtegningen: "Banestyrelsen". 7. Alle dokumenter / filer skal indeholde oplysninger om, hvilken revision den er i. 8. Alle dokumenter / filer skal oplyse datoen for sidste revision samt evt. revisionsnr. 9. Alle dokumenter / filer skal indeholde oplysninger om kvalitetssikring af siden / filen. 10. Alle dokumenter / filer skal indeholde oplysninger attestationer (Se dog afs. 7). 11. Det skal påføres på alle dokumenter / filer hvem der har udarbejdet dokumentet/filen (f.eks. firma navn) Supplerende krav til omfanget af system og typedokumenter. Krav til omfanget af dokumentation for nyt / ændret sikkerhedskritisk udstyr fremgår af [2] Supplerende krav til anlægsdokumentation Anlægsdokumentation opbevares hos driftsherren. En kopi af anlægsdokumentationen skal som hovedregel være placeret ved anlægget (decentralt). Denne dokumentation er den gældende overfor et tilsyn. Hvor det ikke er muligt at placere dokumenterne ved anlægget, skal disse opbevares af serviceindstandsen. side 10

11 01 Januar Supplerende krav til omfanget af anlægsdokumentation. Der stilles følgende supplerende krav til omfanget af anlægsdokumentationen: Oplysninger om tilladelser, begrænsninger i brugen, dispensationer og evt. gyldighedsperiode. Lokale betjeningsinstruktioner for anlægget, hvis anlægget kan betjenes. Oplysninger om godkendte versioner på programmer og data, hvis dette indgår i anlægget. De sidste indregulerings - og måleresultater. Reference til typer og certifikater, hvis anlægget baseres på en type (Typecertifikater) Kravgrundlag (f.eks. for sikringsanlæg: Godkendt trafikalt og funktionelt grundlag, spor- og signalplaner, ATC- og fjernstyringsspecifikationer). Validatorrapporter, afprøvningsdokumentation, afprøvningsskemaer, testrapporter og øvrige kontrollerede tegninger eller anden form for dokumentation af at anlægget er kontrolleret før idriftsættelsen. Kommissionsprotokoller. Eventuelt dokumentation for kvalitet og sikkerhedsstyring under projekteringen, produktion, drift og vedligehold. 6.3 Procesdokumentation I denne Banenorm stilles der ikke krav til procesdokumentation. side 11

12 01 Januar Attestationer Der skal være attestationer på sikkerhedskritiske dokumenter. Attestationen bekræfter, at dokumentationens udførelse, kvalitetssikring og validering er gennemført på forsvarlig vis. Øvrige attestationer på dokumenter f.eks. kvalitetssikringsattestationer stilles der ikke krav om; men disse kan fremsættes eksplicit i et projekt. 7.1 Banenormer Banenormer forsynes ikke med attestation. Godkendelsen af en Banenorm foreligger som korrespondance med Jernbanetilsynet. Godkendelsesdatoen fremgår af Banenormen. 7.2 Konstruktionsdokumentation Anlægsdokumentation For dokumentationsenheder gælder: 1. For at sikre, at anlæg er projekteret på forsvarlig vis, skal dokumentationsenhederne være forsynet med attestation af en af Banestyrelsens godkendt leverandør eller bemyndiget person inden etableringen af anlægget Efter etablering og inden overdragelse til driftsherren skal den ansvarlige for udførelsen skriftligt attestere, at anlægget er udført som dokumenteret. 3. Efter anlægget er ibrugtaget og overdraget til driftsherren, skal enhver ændring attesteres af driftsherren eller én der er bemyndiget hertil af driftsherren. For siderne i en dokumentationsenhed gælder: Den seneste revision (inkl. 1. udgaven) skal være forsynet med attestation af den, der har udført revisionen, samt af validator. Type / system / komponent dokumentation For dokumentationsenheder gælder: 1. Før type, system eller komponent må anvendes, skal dokumenter være forsynet med attestation af den i Banestyrelsen ansvarlige for systemet, eller dokumentationen skal være identificeret ved et gyldigt certifikat. 2. Den ansvarlige for systemet kan bemyndige kompetente personer til at underskrive for sig i en aftalt periode. Bemyndigelsen kan også aftales fra opgave til opgave såfremt det tydeligt fremgår af aftalen, hvem der må underskrive. 2 Dette krav skyldes også, at det kan være forskellige virksomheder, der henholdsvis projekterer og udfører. side 12

13 01 Januar 2000 For dokumentationsenhedens sider gælder: Den seneste udgave (inkl. 1. udgaven) skal være forsynet med attestation af den, der har udført revisionen, samt af validator. Undtagelser for 7.2: Attestation af den der har udført revision samt validators attestation kan begrænses til indholdsfortegnelsen, såfremt indholdsfortegnelsen omfatter alle siderne i dokumentationen. 7.3 Procesdokumentationen Denne Banenorm stiller ikke krav til attestation på procesdokumentationen. 8 Dispensationer Dispensationer og afvigelser fra gældende Banenormer skal indhentes hos Banestyrelsen normansvarlige, som efter samråd Jernbanetilsynet behandler dispensationsansøgninger. side 13

14 01 Januar Bilag (rettelser) Banestyrelsen Normfunktionen Sølvgade København K Hvis skemaet foldes på midten, passer det i en konvolut, størrelse A5, med rude.... Forslag til ændring/oprettelse af Banenorm... Hvilken Banenorm foreslås ændret: Hvad er årsagen til forslaget: Hvad foreslås?: Skriv evt. på bagsiden. Notér bilag: Insender: -Navn -Adresse -Telefonnummer. (evt. organisation) Modtaget i Normsekretariatet den Initialer side 14

15 01 Januar 2000 side 15

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen A: Generelle informationer Virksomhedens navn: Adresse: Evt. postboks: Postnr: By: Land: Tlf: Internetadresse: CVR.

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet)

Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet) Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet) Niels Brejnbjerg Buch Projektleder Banestyrelsen, Planlægningsdivisionen Indledning I løbet af 2001 og 2002 har

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Trafikstyringssystemer BN1-77-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 23 INDHOLD

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Udgivet 01.11.2007 Overordnet ansvar: Palle Reenberg Ansvar for indhold: Tom Rasmussen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Banenorm, BN2-1-1 Udgivet 01.11.2007

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet. Cloud og persondataloven Forskningsnetkonferencen 2011 Klarskovgaard Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Sten Hansen IT-chef

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Funktionsløn Juli 2014

Funktionsløn Juli 2014 Funktionsløn Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark Krav til teknisk dokumentation i Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Maro Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(22) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 3 1.1 IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere