SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK"

Transkript

1 SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015

2 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed for at leve et godt liv, hvor de trives i hverdagen. Det gælder uanset om du er barn eller voksen. Uanset om du er rask eller lever med kronisk sygdom. Og uanset om du er i job eller udenfor arbejdsmarkedet. Som kommune har vi et stort ansvar for at skabe rammerne, få alle med og have de rette sundhedstilbud. Vi har en forventning om, at du som borger tænker over dine sundhedsvaner og tager et ansvar for din egen sundhed. Vi vil lykkes med sundhedspolitikken. Derfor er det nødvendigt at arbejde i fællesskab. Vi skal tænke sundhed på tværs af hele den kommunale organisation i jobcentret, i plejen, i skolen, i byudviklingen. På samme måde skal arbejdet løftes i et fællesskab mellem kommunen, borgerne, foreningerne, uddannelsesinstitutionerne, de praktiserende læger, sygehusene og erhvervslivet. Vi skal i fællesskab udvikle rammerne og tilbuddene, der skal skabe lige muligheder for sundhed for og med alle. Vi er nødt til at tilpasse og prioritere vores indsatser, så vi har mulighed for at få alle med. Vi skal derfor skabe rammerne for dem, der kan selv. Vi skal have forebyggende indsatser for dem, der har brug for en hånd. Og vi skal have konkrete sundhedstilbud, til dem, der er ramt af sygdom, så de kan lære at tackle hverdagen og tage vare på egen sundhed. Samarbejdet med det regionale sundhedsvæsen skal udvikles, så der skabes en sammenhængende sundhedsindsats og et sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne i Fredericia Kommune på tværs af kommuner og regioner. Med sundhedspolitikken og den tilhørende sundhedsstrategi vil vi skabe sundhed med og for alle i Fredericia Kommune. Jacob Bjerregaard Borgmester i Fredericia (S)

3 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik 3 Indholdsfortegnelse Sundheden er nødvendig...4 Vision...6 Det samlede kommunale sundhedsvæsen...7 Folkesundhed...8 Det nære sundhedsvæsen...8 Grundlæggende værdier og principper Politiske mål Målsætninger...12 Sundhed med alle borgere...12 Sundhed med børn og unge...12 Sundhed med voksne Samarbejde og styringsmekanismer Foto: Kim Jønsson

4 4 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Sundheden er nødvendig Fredericia er udfordret fra tre kanter. For det første er fredericianernes levevis ikke helt i top. Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013 viser, at der stadig er over en femtedel af borgerne, som ryger dagligt og næsten en femtedel, der er så overvægtige, at det har konsekvenser for sundheden. Målt på middellevetid er fredericianerne ifølge Danmarks Statistik på en 65. plads blandt alle danske kommuner. Dette er en fremgang i forhold til 2010, hvor det var en 79. plads. Undersøgelser viser, at der er en tæt sammenhæng mellem uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet og borgernes faktiske og oplevede sundhed. Sundhed og beskæftigelse er ofte hinandens forudsætninger. For ledige og sygemeldte borgere kan sundhed være midlet til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og for mange kan lange perioder udenfor arbejdsmarkedet føre til en dårligere sundhedstilstand. Der er dermed en tæt sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse. For det andet stiller det krav til kommunen, at rigtig mange borgere ønsker at leve et sundere liv og også har forventninger om, at kommunen stiller sundhedstilbud til rådighed. Udfordringen er her borgernes forventning om tilbud, der også matcher de ønsker og behov, som de har. Denne udfordring kræver dialog med borgerne. BORGERNES SUNDHED 81 % af borgerne på 16 år eller derover vurderer deres eget helbred som fremragende, vældigt godt eller godt. 80 % af de unge i klasse føler sig sunde og raske. 22 % af de 16+-årige borgere ryger dagligt. På regionsniveau er der 72 % af de 16+-årige, der ønsker at stoppe med at ryge. 68% af de unge i klasse er ikke rygere - hvordan får vi de sidste med? 18 % af de voksne i Fredericia Kommune er svært overvægtige. Da årgang 2006 startede i skole var 6,7 % overvægtige og 2,2 % var svært overvægtige. På regionsniveau er der 54 % af de svært overvægtige 16+-årige, der i høj grad ønsker at tabe sig. 18 % af borgerne på 16+ år har stillesiddende fritidsaktiviteter. Andelen, der går til sport, falder markant i års-alderen. 59 % af de unge i kl. dyrker aldrig eller sjældent idræt i en forening. Blandt de voksne er der omkring 14 %, der har et dårligt mentalt helbred, og der er omkring 10 %, der ofte er ensomme. Blandt de unge i kl. er der op mod 30 % der ofte eller af og til føler sig ensomme. Kilder: Hvordan har du det? 2013 Ungeprofilundersøgelse 2012 SSP Samrådet Sydøstjyllands Kreds SSI Børnedatabasen

5 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik 5 Den tredje udfordring er økonomisk. Borgernes sygdom koster ikke kun kommunen, men også den enkelte og det øvrige samfund. Længerevarende sygdom koster for den sygemeldte, kan betyde produktionstab i virksomhederne og øgede udgifter til hjemmepleje, ligesom der er omkostninger ved førtidspensioner og andre sundhedsrelaterede overførselsindkomster. Endelig er der udgifter til sygehusbehandlingen, som kommunen medfinansierer en stadig større del af. De tre udfordringer borgerens sundhedstilstand, borgernes forventning om forebyggelse og det økonomiske pres er den brændende platform, der nødvendiggør en ambitiøs og langsigtet sundhedspolitik. Det giver ud fra et menneskeligt synspunkt god mening at opprioritere sundhedsindsatsen i de kommende år, ligesom det er en vigtig indsats rent samfundsøkonomisk. Samtidig er det nødvendigt at tænke nyt, hvis vi for alvor vil forbedre sundheden hos borgerne i Fredericia. Det er ikke nok alene at sætte nye tilbud til borgerne i gang. Det er nødvendigt at se på, hvordan eksisterende rammer og kerneopgaver kan optimeres og udvikles ved at fokusere mere på sundhed, også som et middel til at opnå et godt liv. Tidlig forebyggelse, kloge velfærdsteknologier samt fremme af motivationen for at leve sundt skal være i fokus sammen med arbejdet for at skabe sammenhæng og helhed i sundhedsvæsnet. MEDFINANSIERING AF SYGEHUSBEHANDLING Medfinansieringsudgiften pr. indbygger i Fredericia i 2013 er på kr. Det er 357 kr. mere pr. indbygger end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i 2013 på ca. 18 mio. kr. Medfinansieringen blev omlagt i 2012, hvilket har haft stor betydning for den store merudgift Fredericia har. Kilde: esundhed Foto: Kim Jønsson

6 6 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik VISION Det er Byrådets sundhedspolitiske vision, at i Fredericia skaber vi lige mulighed for sundhed og livskvalitet med alle.

7 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik 7 Det samlede kommunale sundhedsvæsen Kommunen er en hovedaktør i det danske sundhedsvæsen. Kommunen er en hovedaktør i det danske sundhedsvæsen. Den kommunale opgave er at forebygge sygdom og at fremme raske borgeres sundhed ved at understøtte, at borgerne forbliver raske og foretager sunde valg i hverdagen. Kommunen er her afhængig af en dialog med borgerne, gerne i samarbejde med almen praksis, de frivillige, foreningerne. Kommunen løser også velfærdsopgaver, der retter sig mod borgere, der er syge og sårbare. Kommunens opgave er her at pleje, at rehabilitere og fremover måske også at afslutte den behandling, som blev iværksat på sygehuset. Kommunen samarbejder i forhold til disse velfærdsopgaver med sygehusene, de praktiserende læger og andre. Der er derfor to perspektiver, som sundhedsarbejdet gribes an fra folkesundhedsperspektivet og det nære sundhedsvæsen. (Se nedenstående figur.) FOLKESUNDHED DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Sundhedsfremme Forebyggelse Tidlig opsporing Rehabilitering Efterbehandling Pleje Sundhedsdata Indsatser målrettet Alle borgere Børn og unge Voksne borgere Tværsektorielt samarbejde og organisering Personalerettet kompetenceudvikling og understøttelse Monitorering og evaluering Indsatserne her bygger på en række tiltag og forudsætninger om at sikre og handle ud fra data om borgernes sundhedstilstand, sikre samarbejde på tværs af opgaver og sektorer, udvikle og understøtte de rette kompetencer blandt medarbejdere og arbejde ud fra viden om, hvad der virker gennem monitorering og evalueringer.

8 8 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik FOLKESUNDHED Fredericia Kommune har til opgave at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne og at skabe sunde rammer. Det betyder, at kommunen skal indtænke sundhedsfremme og forebyggelse alle de steder, det er muligt. Sundhedsarbejdet udgår ikke fra sundhedsområdet alene. Sundhedsarbejdet foregår stort set alle steder i kommunen, hvorfor det også berører Byrådet og alle de stående, politiske udvalg. Borgernes ansvar er at tage stilling til egne sundhedsvaner og de tilbud, de får, samt støtte andre familie, venner og kolleger på arbejdspladserne i en sund livsstil. DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Vi bliver stadig flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Samtidig er der en udvikling i det behandlende, specialiserede sundhedsvæsen, som går i retning af stadig mere kompakte og accelererede behandlingsforløb, hvor borgerne udskrives stadig tidligere og sygehusophold bliver meget korte eller helt overgår til at være ambulante forløb. Dette forskyder tyngden i det samlede behandlingsforløb for patienten fra det regionale sundhedsvæsen og over i det kommunale sundhedsvæsen - det nære sundhedsvæsen. Opgaverne i det nære sundhedsvæsen bliver derved flere og forløbene mere komplekse. Patienterne findes ikke kun i sygehusene, men også i kommunerne før og efter egentlig sygehusbehandling. I det nære sundhedsvæsen vil der være et særligt og meget tæt samarbejde med almen praksis. Både på det konkrete plan i forhold til borgerne, og på det overordnede koordinerende niveau, fx via Kommunalt Lægeligt Udvalg.

9 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik 9 Foto: Ole Olsen Foto: Ole Olsen Fotos: Ole Olsen

10 10 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Grundlæggende værdier og principper Sundhed er et gode i sig selv, men det er også et middel til livskvalitet og til at leve det liv, man ønsker sig. Sundhed er en ressource, som gør at vi kan håndtere hverdagens udfordringer. Borgerne vil gerne sundhed. Dog er der forskelle i sundhedstilstanden mellem forskellige grupper af borgere, som bl.a. knytter sig til forskelle i levevilkår, og som gør det sværere for nogle grupper end for andre at tage vare på egen sundhed. Sundhed er et bredt begreb, der omfatter både fysisk og mental sundhed. Der findes flere, men lige rigtige opfattelser af, hvad sundhed er. For nogle er sundhed sund mad og fysisk aktivitet. For andre er sundhed at have overskud til venner og familie og til at dyrke sociale netværk og relationer. For andre igen er sundhed det samme som at være rask og rørig og kunne klare sig selv. I Fredericia ønsker vi at inddrage borgerne i beslutninger om sundhed. Kommunen ved ikke bedst og initiativer skal bygge på forståelse for borgerens forskellige behov og situation og på at motivere til borgernes ejerskab og engagement i egen situation. Det er afgørende, at man skaber rammerne for, at man som borger kan gå fra at være modtager af sundhedsydelser til aktiv deltager i et sundere liv. Vi vil styrke borgernes evner og vilje til at drage omsorg for egen sundhed. Civilsamfundet, herunder de frivillige og patientforeningerne kan både supplere og bidrage til udviklingen af de kommunale opgaver. Forudsætningen for et stærkt samarbejde er partnerskaber og medinddragelse. I Fredericia tror vi, at kommunalt personale kan formidle viden og skabe refleksion hos den enkelte borger om egne sundhedsvaner, samt give tilbud om at deltage i forskellige aktiviteter. Det forudsætter en sundhedsbevidsthed hos kommunale medarbejdere og at vi er i dialog om sundhed og om, hvordan man i sit faglige virke kan være anerkendende, støttende og motiverende. I Fredericia tror vi, at der kan skabes meget sundhed ved at ændre på rammerne, så det bliver lettere at vælge sundt. At ændre på rammerne indbefatter også at ændre på den måde, hvorpå kommunen leverer velfærd til borgerne og den måde, hvorpå den optræder som myndighed.

11 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik 11 Politiske mål De politiske mål, som Fredericia Kommune arbejder målrettet efter er følgende: Vi vil forbedre folkesundheden og støtte udvikling af borgernes ressourcer, så borgerne i højere grad kan tage ansvar for egen sundhed. Vi ønsker at prioritere indsatser målrettet borgere, der har færrest ressourcer. Vi vil udvikle og innovere de kommunale velfærdsydelser, så de også rummer et fokus på sundhed. Sundhed skal løftes i fællesskab på tværs af de kommunale fagafdelinger. Vi ønsker at sætte fokus på holdninger hos kommunalt personale til sundheden hos de borgere, de samarbejder med. Personalet skal være understøttende og igangsættende og skal have fokus på netværksskabelse for borgerne. Vi vil mere sundhedsfremme og forebyggelse, også for at sikre en tidlig indsats og gerne forebygge at borgerne skal behandles. Vi s k a l have et meget stærkt fokus på at begrænse uhensigtsmæssige indlæggelser, genindlæggelser og ambulante behandlinger ved udvikling af nye metoder og forløb bl.a. for de store grupper med kroniske sygdomme. Vi ønsker et tæt samarbejde med de frivillige organisationer, ligesom patientforeningerne skal spille en større rolle. Vi vil udvikle det nære sundhedsvæsen. Der skal være lokale løsninger, som også omfatter velfærdsteknologiske løsninger. Vi skal sikre en god og sammenhængende indsats for de borgere, der har brug for sundhedsvæsenet, hvor vi har blik for, hvor opgaven løses bedst og billigst. Samarbejde er afgørende. For at nå vores mål skal vi samarbejde bredt og sikre stadig mere forpligtende samarbejde. Især udvikling og styrkelse af samarbejdet med almen praksis er en nødvendighed i de kommende år. Foto: Ole Olsen

12 12 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Målsætninger Målsætningerne for sundhedsarbejdet beskrives nedenfor. SUNDHED MED ALLE BORGERE Det er vigtigt at fremme alle borgeres sundhed og livskvalitet i et langt liv, og at fremme borgerens lige muligheder for sundhedsmæssig effekt af de kommunale indsatser, uanset forskelle i levevilkår og ressourcer. Det er vigtigt at samskabe med borgerne i udviklingen af de kommunale løsninger og tilbud. Det kan være med til at sikre, at borgerne også vil anvende de kommunale tilbud og selv tage ansvar for egen sundhed. Derfor arbejder Fredericia Kommune for at fremme alle borgeres sundhed. Herunder: At inspirere og motivere borgerne til at være fysisk aktive og til at tage vare på egen sundhed. At tilbyde rygestop og til stadighed udvikle tilbud, der matcher de forskellige målgruppers behov. At sundhed tænkes ind i den overordnede kommunale planlægning. At fremme borgernes sundhed og livskvalitet i udvalgte bydele. SUNDHED MED BØRN OG UNGE Det er vigtigt, at børn og unge er sunde, trives og er glade. Sundheden grundlægges i barndommen og de ressourcer, der opbygges i den periode, er fundamentale for den enkeltes helbred og livskvalitet senere i livet. Det er desuden vigtigt at være i dialog med og involvere børn, unge og deres forældre, ligesom det er vigtigt med opmærksomhed på de voksne som rollemodeller. Derfor arbejder Fredericia Kommune for at fremme børns og unges trivsel. Herunder: At fremme børn og unges fysiske aktivitet. At fremme gode mad- og måltidsvaner samt forebygge at børn og unge er overvægtige. At udsætte børn og unges alkoholdebut og at begrænse forbruget af alkohol, samt forebygge brug af andre rusmidler. At forbedre den mentale sundhed.

13 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik 13 Foto: Michael Westermann SUNDHED MED VOKSNE Det er vigtigt, at de voksne borgere udvikler og vedligeholder deres sundhed og trivsel hele livet, og tager ansvar for egen sundhed og trivsel og støtter andre i at fastholde deres sundhed og trivsel. Det er vigtigt at samarbejde med de voksne borgere, at engagere dem og betragte dem som aktører i deres eget liv og i forhold til deres egen sundhed og livskvalitet. For voksne udenfor arbejdsmarkedet er sundhed også et middel til at komme tilbage i beskæftigelse. Når voksne er en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet, er det med til at fremme sundhed, og lange perioder udenfor fællesskabet på arbejdsmarkedet kan føre til sygdom og mistrivsel. Derfor arbejder Fredericia Kommune for at fremme at voksne trives. Herunder: At fremme voksne borgeres fysiske aktivitet og sunde madog måltidsvaner og forebygge overvægt. At begrænse alkoholforbruget. At forebygge kroniske sygdomme. At forbedre den mentale sundhed, herunder reducere stress. At opspore kronisk sygdom og at rehabilitere borgere med kroniske sygdomme og at lære borgere med kroniske sygdomme at leve med sygdommen(e). At forebygge akutte indlæggelser og tilbagefald ved kroniske sygdomme. At styrke samarbejdet mellem beskæftigelse og sundhed.

14 14 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Samarbejde og styringsmekanismer Fredericia Kommune indgår i regi af Region Syddanmarks sundhedsaftale i forskellige samarbejdsfora, ligesom kommunen samarbejder med de praktiserende læger i Fredericia via Kommunalt Lægeligt Udvalg. Internt i kommunen er det Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, der i det daglige er moderudvalg for sundhedspolitikken. Sundhedsstaben fungerer som kommunens videncenter på sundhedsområdet og støtter fagafdelingerne i arbejdet med sundhed. I det tværgående samarbejde er der oprettet fire Sundhedsfaglige fora, som har til opgave at komme med input til sundhedsarbejdet. Grundtanken i dette er, at sundhedspolitikken gennemføres både via synlige signaler og klare beslutninger fra Byrådet til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til direktion og kommunens samlede gruppe af ledere, og via skabelse af engagement og ejerskab på tværs af organisationen på alle niveauer.

15 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik 15

16 Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Fredericia Kommunes Sundhedsstab: allegoriet.dk 2015

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Forord Indholdsfortegnelse Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik

Læs mere

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Sundhed med alle Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Endeligt udkast forelagt Byrådet April 2012 Forord Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik. Med den første

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv Høringsversion Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE September 2017 - et lidt bedre liv DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du skal leve et sundt og langt

Læs mere

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Oktober 2017 - et lidt bedre liv 2 Birgit Roswall og Cosmo ved Blistrup DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du leve

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ del Ramme Indsatsområder Specifikke aftaler

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning

Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning Udvalget for det nære sundhedsvæsen, 1. april 2019 Psykiatri- og socialudvalget, 23. april 2019 Sundhedsudvalget, 23. april 2019 Baggrund Aftaleparterne har i budgetforliget

Læs mere

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025 INDLEDNING De syddanske borgere skal i fremtiden opleve et endnu stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som de

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Den Nationale Sundhedsprofil & Unges mentale sundhed og trivsel. UKU torsdag d. 12. april kl til 17.20

Den Nationale Sundhedsprofil & Unges mentale sundhed og trivsel. UKU torsdag d. 12. april kl til 17.20 Den Nationale Sundhedsprofil & Unges mentale sundhed og trivsel UKU torsdag d. 12. april kl. 16.40 til 17.20 BETYDNINGEN AF FORSKELLIGE RISIKOFAKTORER FOR MIDDELLEVETID Den Nationale Sundhedsprofil Rygning

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

POLITIK POLITIK FOR SUNDHED

POLITIK POLITIK FOR SUNDHED POLITIK POLITIK FOR SUNDHED indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer, gennem en

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Sundhedspolitik. Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv

Sundhedspolitik. Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv Sundhedspolitik Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv Indhold Indledning...Side 4 Politikkens opbygning... 5 Gennemgående værdier... 6 Samskabelse Lighed i sundhed Tidlig indsats Tilgængelighed

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

SSU Temadag om sundhed

SSU Temadag om sundhed SSU Temadag om sundhed { 1 Temadag om sundhed i Senior- og Sundhedsudvalget mandag d. 11. marts 2019 Program 12.30-13.00 Let arbejdsfrokost 13.00-14.00 14.00-14.10 14.10-14.55 Oplæg v. Professor Jakob

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere