At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession"

Transkript

1 Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed nationalt eller internationalt. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed At udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling At diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed. Modul 14 - Tema og læringsudbytte Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder og modeller til forklaring, forståelse, refleksion over patient- og borgerrettet sygepleje. Professionsbachelorprojektet udarbejdes på baggrund af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling eller en problemstilling udbudt af et klinisk undervisningssted. Problemstillingen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At kritisk undersøge, vurdere og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed At demonstrere viden inden for curologi og patientologi At demonstrere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder At reflektere over kundskabsgrundlag og metoder relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed At læse og forstå international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk. Side 1 af 12

2 Modulernes struktur og opbygning Modulerne er blandede kliniske og teoretiske moduler. Fag i Modul 13: Sygepleje 6 kliniske og 4 teoretiske ECTS-point. Fag i Modul 14: Sygepleje 6 kliniske og 14 teoretiske ECTS-point. Forskellige typer af forløb Der er mulighed for at arbejde med temaer og læringsudbytter for Modul 13 og 14 på flere måder (se figur 1): 1) Studerende kan på Modul 13 vælge et Prædefineret valgforløb (bilag 1) udbudt af eller en anden uddannelsesinstitution. Efter afslutning af Modul 13 påbegyndes Modul 14 med udarbejdelse af bachelorprojekt. 2) Studerende kan på Modul 13 selv definere et område, klinisk problemstilling eller undersøgelsesspørgsmål, som de ønsker at gøre til genstand for et Selvdefineret forløb. Selvdefinerede forløb kan tilrettelægges som et teoretisk, klinisk eller kombineret klinisk og teoretisk forløb. Studerende kan vælge at gennemføre selvdefineret forløb i Danmark eller i udlandet. Efter afslutning af Modul 13 påbegyndes Modul 14 med udarbejdelse af bachelorprojekt. 3) Studerende kan indgå i et Kombineret modul forløb (bilag 2), hvor der i begge moduler arbejdes med en klinisk problemstilling, som de studerende selv har erfaret eller som et klinisk undervisningssted har beskrevet. Arbejdet med den kliniske problemstilling vil blive en del af den samlede undersøgelse, der fører til udarbejdelse af bachelorprojekt på Modul 14. 4) Enkelte studerende kan indgå i et Udvidet kombineret modul forløb (bilag 3), som på flere punkter ligner Kombineret modul forløb, men hvor der i dette forløb er forventning om publikation af artikel på baggrund af det gennemførte projekt. De studerende skal godkendes til at kunne indgå i et Udvidet kombineret modul forløb. Side 2 af 12

3 Figur 1 Undervisnings- og arbejdsformer For Prædefinerede valgforløb på Modul 13 beskriver uddannelsesinstitutionen i samarbejde med de kliniske undervisningssteder en præsentation af forløbene, hvoraf program og undervisningstilrettelæggelse fremgår. På Modul 14 bestemmer de studerende selv deres indbyrdes arbejdsform og gruppen aftaler samarbejdsform med vejleder på bachelorprojektet. For Selvdefinerede valgforløb på Modul 13 beskriver den studerende hensigt og plan for forløbet, som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. På Modul 14 bestemmer de studerende selv deres indbyrdes arbejdsform og gruppen aftaler samarbejdsform med vejleder på bachelorprojektet. For Kombinerede modul forløb udarbejder de studerende en projektprotokol, som blandt andet beskriver hensigt og arbejdsformer. Projektprotokollen skal godkendes af vejleder. På Modul 13 og 14 bestemmer de studerende selv deres indbyrdes arbejdsform og gruppen aftaler samarbejdsform med vejleder. For Udvidede kombinerede modul forløb udarbejder de studerende i et samarbejde med en projektgruppe en projektprotokol, som blandt andet beskriver hensigt og arbejdsformer. Projektgruppen består af repræsentanter fra et klinisk undervisningssted og vejleder. Projektprotokol skal godkendes af projektgruppen. På Modul 13 og 14 bestemmer de studerende selv deres indbyrdes arbejdsform og gruppen aftaler samarbejdsform med vejleder. Side 3 af 12

4 Samarbejdsrelationer mellem studerende teoretiske og kliniske undervisere Samarbejdsrelationer på Modul 13 fremgår for de Prædefinerede valgforløb af beskrivelse af valgforløbene, og der vil typisk indgå såvel kliniske repræsentanter som underviser fra sygeplejerskeuddannelsen. På modul 14 arbejdes der i grupper med medstuderende, og der er tilknyttet vejleder. Samarbejdsrelationer på Modul 13 fremgår for de Selvdefinerede valgforløb af den studerendes egen beskrivelse af valgforløbet. Studerende skal have afklaret forløbet med udviklingskoordinator inden påbegyndelse af Modul 13. Der tilbydes introduktion til arbejdet med det selvdefinerede forløb og vejledning fra underviser på sygeplejerskeuddannelsen undervejs i afviklingen. På Modul 14 arbejdes der i grupper med medstuderende og der er tilknyttet vejleder. I et Kombineret modul forløb arbejder studerende sammen i en gruppe og gruppen vil i begyndelsen af Modul 13 have fællesvejledning med deltagelse af uddannelsesansvarlig fra det kliniske undervisningssted og vejleder fra sygeplejerskeuddannelsen samt eventuelt andre repræsentanter fra det kliniske undervisningssted. Ved denne vejledning aftales projektets fokus og metodemuligheder drøftes. Efter denne indledende fællesvejledning varetager underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen vejledningen. Repræsentant fra det kliniske undervisningssted hjælper de studerende til at få adgang til klinikken og ressourcepersoner under deres arbejde med projektet. I et Udvidet kombineret modul forløb arbejder studerende sammen i en gruppe og gruppen vil i begyndelsen af Modul 13 have et møde med deltagelse af uddannelsesansvarlig fra det kliniske undervisningssted og vejleder fra sygeplejerskeuddannelsen samt andre repræsentanter fra det kliniske undervisningssted. På mødet nedsættes en projektgruppe som fungerer under hele projektforløbet, men vejleder fra sygeplejerskeuddannelsen er hovedvejleder. Repræsentant fra det kliniske undervisningssted hjælper de studerende til at få adgang til klinikken og ressourcepersoner under deres arbejde med projektet. Side 4 af 12

5 Litteratur / Pensum Litteratur kan være beskrevet i Prædefinerede valgforløb, men der vil også være krav til selvvalgt litteratur som fremgår af kriterier for intern prøve. Litteratur for Selvdefinerede valgforløb vælges af den studerende og skal leve op til krav til selvvalgt litteratur, som fremgår af kriterier for intern prøve. Litteratur for Kombineret modul forløb og Udvidet kombineret modul forløb vælges af den studerende og skal leve op til krav til selvvalgt litteratur, som fremgår af kriterier for intern prøve og kriterier for bachelorprojekt. Krav til pensum for Modul 14 fremgår af kriterier for bachelorprojektet. Bedømmelser For Prædefinerede valgforløb er obligatoriske studieaktiviteter beskrevet af uddannelsesinstitutionen herunder et planlægningsmøde og 3 workshops. Der er deltagelsespligt til disse. For Selvdefinerede valgforløb er der ikke obligatoriske studieaktiviteter, men den studerende skal udarbejde en individuel studieplan for forløbet, som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. For Kombineret modul forløb og Udvidet kombineret modul forløb indgår et opstartsmøde og to workshops. Der er deltagelsespligt til disse. Ovenstående obligatoriske elementer og studieaktiviteter er forudsætning for at blive indstillet til intern prøve på Modul 13 og ekstern prøve på Modul 14 (Bachelorprojekt). Intern prøve på Modul 13 Individuel eller gruppebaseret skriftlig prøve udarbejdet på baggrund af de gennemførte studier på Modul 13. Ekstern prøve på Modul 14 Gruppebaseret skriftligt bachelorprojekt udarbejdet på baggrund af de gennemførte studier på Modul 14 med efterfølgende individuel mundtlig prøve. Undervisere/vejledere: Navne, telefonnumre og adresser Undervisere og kliniske repræsentanter, som er ansvarlige for de forskellige Prædefinerede valgforløb ved, oplyses ved tildeling af valgforløb. Vejleder på bachelorprojektet i Modul 14 tildeles i begyndelsen af Modul 14. Vejleder for Selvdefinerede valgforløb oplyses senest ved start på Modul 13. Vejleder på bachelorprojektet i Modul 14 tildeles i begyndelsen af Modul 14. Vejleder på Kombineret modul forløb og Udvidet kombineret modul forløb tildeles af sygeplejerskeuddannelsen forud for start på Modul 13. Side 5 af 12

6 Orienteringsaktiviteter og deadlines For studerende, der afvikler Prædefineret valgforløb eller Selvdefineret valgforløb, afholdes der i begyndelsen af Modul 13 introduktion til forløbet med fokus på afklaring af sygeplejefaglig problemstilling og metoder. I begyndelsen af Modul 14 afholdes introduktion til bachelorprojektet med fokus på metode og projektafvikling. For studerende, der vælger Kombineret modul forløb eller Udvidet kombineret modul forløb, vil der en af de første dage på Modul 13 blive afholdt introduktion med fokus på metode og projektafvikling. Side 6 af 12

7 6 6 6 uger VIA Sundhed Bilag 1 Prædefinerede forløb på Modul 13 udbyder en række prædefinerede valgforløb, som alle vil være 6 ugers forløb. Valgforløbenes emner er defineret af de kliniske samarbejdspartnere fra psykiatrien, primær sundhedstjeneste og de somatiske sygehuse. De studerende kan tone deres uddannelse gennem valg af prædefineret forløb. Inden for det enkelte prædefinerede valgforløb vil de studerende i et vist omfang få mulighed for at tone deres sygeplejefaglige interesser i forhold til specifikke problemstillinger, målgrupper og kontekster. De aktuelle udbud af prædefinerede forløb fremgår af studienet. De prædefinerede valgforløb er tilrettelagt, så de studerende kan få hjælp til at indkredse en sygeplejefaglig problemstilling under det overordnede tema og undersøge dette nærmere. Undersøgelsen af den valgte sygeplejefaglige problemstilling kan eventuelt være en forberedelse til arbejdet med bachelorprojekterne. De enkelte valgforløb er detailbeskrevet i et skema, hvor emnet udfoldes, mål beskrives, fagligt indhold præsenteres, undervisnings- og arbejdsformer beskrives og anbefalet litteratur angives. Studerende kan anvende denne præsentation som baggrund for at vælge forløb. Valgforløbene planlægges alle ud fra en fælles overordnet struktur, der består af et planlægningsmøde, tre workshops, et tværgående undervisningstilbud (temadag) og en afsluttende intern prøve. Den fælles overordnede struktur er illustreret i nedenstående figur. Planlægningsmøde Workshop I Tilbud Temamøde Planlægningsmøde Uddannelsesansvarlig sygeplejerske og underviseren mødes med studerende i 2-3 timer en af de første dage i valgforløbet. Her præsenteres rammerne for valgforløbet, og Workshop II Workshop II Litteratursøgning valgforløbets tema udfoldes. Workshop De studerendes erfaringer Workshop II III knyttet til temaet drøftes. Der etableres en række projektgrupper med minimum Intern prøve 2 studerende i hver, som indleder afklaring af deres 2015 fælles interesseområde. De studerende får til hjemmeopgave at udarbejde en indkredsning og afgrænsning af den sygeplejefaglige problemstilling, de vil undersøge i valgforløbet. De studerende kommer med forslag til, hvordan deres viden om den valgte sygeplejefaglige problemstilling kan øges gennem kliniske og teoretiske studier. Undersøgelsen af de valgte sygeplejefaglige problemstillinger kan eventuelt danne afsæt for de studerendes videre fordybelse i bachelorprojektet. Studerende orienteres på planlægningsmødet om kriterier til den interne prøve. Side 7 af 12

8 Studerende, uddannelsesansvarlige og undervisere aftaler hvad deres samarbejde skal indeholde og afvikles. Workshops Der afholdes tre workshops i valgforløbet af hver 3-5 timers varighed. På workshops fremlægger de studerende deres aktuelle planer, refleksioner og resultater af deres teoretiske og kliniske studier. De studerende får feedback fra deres medstuderende, kliniske repræsentanter og underviser. Workshop afsluttes med, at studerende formulerer forslag til videre kliniske og teoretiske studier, som kan øge deres indsigt i den sygeplejefaglige problemstilling. På den sidste workshop gennemføres en fælles evaluering af valgforløbet. Kliniske studier Der indgår obligatoriske kliniske studieaktiviteter knyttet til de enkelte valgforløb. Det kan eksempelvis være kontakt til udvalgte ressourcepersoner, deltagelse i afgrænsede kliniske aktiviteter, deltagelse i audit eller studiebesøg i specifikke afdelinger eller institutioner. Desuden formulerer grupperne selv ønsker til kliniske studier i forhold til deres valgte sygeplejefaglige problemstilling. De kliniske repræsentanter vurderer muligheden for at imødekomme de studerendes ønsker og formidler kontakt til relevante kliniske områder eller ressourcepersoner. Temamøde Der udbydes et temamøde, som afvikles inden for de første 3 uger af valgforløbet. Temamødet afvikles som foredrag i auditoriet på. Litteratursøgning Bibliotekarer på Campus Aarhus N tilbyder specifikt rettede litteratursøgningskurser, hvor studerende kan få hjælp i forhold til søgning på baggrund af den problemstilling de arbejder med. Obligatoriske studieaktiviteter og intern prøve Deltagelse i planlægningsmøde og workshops samt planlagte og aftalte kliniske studier er obligatoriske studieaktiviteter, mens deltagelse i temamøde og litteratursøgningskursus er frivilligt. Deltagelse i obligatoriske studieaktiviteter er en forudsætning for at blive indstillet til intern prøve. Ved manglende deltagelse i planlægningsmøder, workshops og aftalte kliniske studier udarbejder den studerende en erstatningsaktivitet. Det er den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og underviser der beslutter karakteren af erstatningsaktiviteten. Side 8 af 12

9 Bilag 2 Kombineret modul forløb Formål Formålet med et kombineret modul forløb er at give studerende mulighed for at undersøge en sygeplejefaglig problemstilling i klinisk praksis i samarbejde med klinikken (primær og sekundær sektor). Hensigten er at styrke den studerendes erfaringer og kompetencer i relation til at arbejde systematisk med at undersøge en sygeplejefaglig problemstilling med udspring i klinisk praksis. Ideelt set kan undersøgelsen medvirke til udvikling af klinisk sygeplejepraksis. Rammer De studerende introduceres senest på Modul 9 for muligheden for at skrive bachelorprojekt i enten et kombineret modul forløb eller et udvidet modul forløb (se bilag 3). De studerende arbejder i grupper af 2-3. Almindeligvis tager de studerendes arbejde udgangspunkt i en klinisk problemstilling, som er udbudt af en klinisk somatisk afdeling, psykiatri eller primær sektor. De kliniske samarbejdspartnere indsender sygeplejefaglige problemstillinger til sygeplejerskeuddannelsen, og disse offentliggøres for de studerende, så de studerende har mulighed for at vælge problemstilling. Projekterne kan også etableres ved, at den studerende selv identificerer en klinisk sygeplejefaglig problemstilling og indgår en aftale med et klinisk undervisningssted med inddragelse af den tilknyttede uddannelsesansvarlige. Dette kan ske i forbindelse med den kliniske undervisning på Modul 6, 8, 11 eller 12. Bachelorprojektet i et kombineret forløb udarbejdes og gennemføres i den periode, hvor den studerende er på Modul 13 og 14. Det giver en samlet projektperiode på 20 uger med start enten februar eller ultimo august. De studerende skal på baggrund af det indledende arbejde med den kliniske sygeplejefaglige problemstilling udarbejde intern prøve på Modul 13 efter gældende kriterier. De studerende afleverer en bacheloropgave efter gældende kriterier. Vejledning Projektet bliver gennemført i et tæt samarbejde med det kliniske undervisningssted, hvor projektet er forankret. Ved undersøgelsens begyndelse afholdes et møde med deltagelse af de studerende, uddannelsesansvarlig og vejlederen fra samt eventuelt andre kliniske repræsentanter. På mødet klargøres rammer og fokus for de studerendes undersøgelse og der laves aftaler om samarbejdet. Et kombineret modul forløb kræver selvstændighed, stor arbejdsindsats og evne til planlægning af et projektforløb. Kravene til omfang af data, der skal indhentes og håndteres, kan variere fra projekt til projekt, og det aftales om den aktuelle gruppe af studerende er indforstået med disse krav. Sygeplejerskeuddannelsen er ansvarlig for vejledning på projektet, og kliniske samarbejdspartnere er behjælpelig med specialespecifikke spørgsmål samt adgang til datakilder og andre ressourcer. Vejledning gives løbende i hele perioden og aftales med vejlederen. I løbet af projektperioden arrangeres 2 workshops af 2-3 timers varighed, hvor de studerende mødes med vejledere og de andre studerende som også arbejder med kombinerede forløb. På workshops er der mulighed for at drøfte de enkelte projekter, få feedback fra vejledere og med-studerende samt blive Side 9 af 12

10 inspireret af medstuderendes tanker og udfordringer. Indholdet i disse workshops kan varieres og planlægges efter deltagernes behov. Vejleder fra bedømmer det skriftlige produkt i forbindelse med den interne prøve på Modul 13. Denne fungerer også som vejleder og eksaminator ved bacheloreksamen. Side 10 af 12

11 Bilag 3 Udvidet kombineret modul forløb Formål Formålet med et udvidet kombineret modul forløb er at give studerende mulighed for at indgå i et afgrænset forsknings-/udviklingsprojekt i tæt samarbejde med klinikken (primær og sekundær sektor). De studerende får mulighed for gennem aktiv deltagelse at udvikle og afprøve egne forudsætninger for at indgå i klinisk forankrede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Målet er, at undersøgelsen kan medvirke til udvikling af klinisk sygeplejepraksis. Der er forventning om, at der på baggrund af projektet skrives en artikel. Rammer De studerende introduceres senest på Modul 9 for muligheden for at skrive bachelorprojekt i enten et udvidet kombineret modul forløb eller et kombineret modul forløb (se bilag 2). De studerende arbejder i grupper af 2-3. Almindeligvis tager de studerendes arbejde udgangspunkt i en klinisk problemstilling, som er udbudt af en klinisk somatisk afdeling, psykiatri eller primær sektor. De kliniske samarbejdspartnere indsender sygeplejefaglige problemstillinger til sygeplejerskeuddannelsen, og disse offentliggøres for de studerende, så de studerende har mulighed for at vælge problemstilling. Projekterne kan også etableres ved, at den studerende selv identificerer en klinisk sygeplejefaglig problemstilling og indgår en aftale med et klinisk undervisningssted med inddragelse af den tilknyttede uddannelsesansvarlige. Dette kan ske i forbindelse med den kliniske undervisning på Modul 6, 8, 11 eller 12. Bachelorprojektet i et udvidet kombineret forløb udarbejdes og gennemføres i den periode, hvor den studerende er på Modul 13 og 14. Det giver en samlet projektperiode på 20 uger med start enten februar eller ultimo august. De studerende skal på baggrund af det indledende arbejde med den kliniske sygeplejefaglige problemstilling udarbejde intern prøve på Modul 13 efter gældende kriterier. De studerende afleverer en bacheloropgave efter gældende kriterier. Alternativt kan et artikelmanuskriptet suppleret med en uddybning af enkelte dele af projektet udgøre bacheloropgaven. Hvilken form, bacheloropgaven skal have, besluttes, når dataindsamling og analyse er færdigt. Beslutningen træffes ud fra de studerendes ønsker og forslag samt på baggrund af en drøftelse i projektgruppen. Uanset formen af produktet sørger vejleder for, at formelle krav til den eksterne prøve for Modul 14 overholdes eller søger dispensation fra disse. Vejledning Projektet gennemføres i tæt samarbejde med det kliniske undervisningssted, hvor projektet er forankret. Ved projektets begyndelse vil der blive etableret en projektgruppe, som består af de studerende, repræsentanter fra det kliniske undervisningssted og vejleder. Sygeplejerskeuddannelsen er primært ansvarlig for vejledningen på projektet. Vejledning gives løbende i hele perioden og aftales med vejlederen. Vejleder indgår i projektgruppen og tager sammen med repræsentant fra det kliniske undervisningssted et aktivt medansvar for projektets forløb. Kliniske repræsentanter i projektgruppe er behjælpelig med specialespecifikke spørgsmål samt adgang til datakilder og andre ressourcer. Side 11 af 12

12 Projektgruppen som helhed indgår i en dialog om emnevalg, etiske aspekter og dataindsamling. Ved projektperiodens begyndelse drøfter projektgruppen indholdet i en projektprotokol, som de studerende efterfølgende færdiggør. Den samlede projektgruppe godkender den endelige projektprotokol og denne skal også godkendes af den lokale lærestolsprofessor, hvis undersøgelsen foretages på Universitetshospitalet i Aarhus. Et udvidet kombineret modul forløb kræver stor selvstændighed, arbejdsindsats og evne til planlægning af projektforløbet. Der er blandt andet forventning om, at studerende kan indhente og håndtere en stor mængde data. Inden opstart af forløbet skal de studerende deltage i en samtale med ansvarlig underviser fra sygeplejerskeuddannelsen med henblik på afklaring af forventninger til og forudsætninger for at indgå i et udvidet kombineret modul forløb. Ansvarlig underviser godkender om studerende kan indgå i udvidet kombineret forløb. I løbet af projektperioden arrangeres 2-3 workshops af 2-3 timers varighed, hvor de studerende mødes med vejledere og de andre studerende som også arbejder med kombinerede eller udvidede kombinerede forløb. Her er der mulighed for at drøfte de enkelte projekter, få feedback fra vejledere og medstuderende samt blive inspireret af medstuderendes tanker og udfordringer. Indholdet i disse workshops kan varieres og planlægges efter deltagernes behov. Vejleder fra sygeplejerskeuddannelsen bedømmer det skriftlige produkt i forbindelse med den interne prøve på Modul 13 og er vejleder og eksaminator ved bacheloreksamen. Side 12 af 12

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 13 Sygepleje Praksis -, udviklings- og forskningsviden...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 14 Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 14 Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 14 Bachelorprojekt 04/2016 Modul 14 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 14 Bachelorprojekt... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold:... 4 2.3 Tema: Sygeplejeprofession

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 13 Gældende pr. august 2014 1 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Ansøgningsprocedure... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I

PRÆSENTATION AF FORLØB I PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13 Valgmodulets titel: Tvang og fastholdelse i psykiatrien Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: Børne- og ungdomspskykiatrisk hospital og Psykiatrisk Universitetshospital

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt)

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Udfold dit talent VIA University College Dato: 14. januar 2017 Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I ODENSE. STUDIEPLAN 7. semester SYO-E15 (SOB15)

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I ODENSE. STUDIEPLAN 7. semester SYO-E15 (SOB15) SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I ODENSE STUDIEPLAN 7. semester SYO-E15 (SOB15) University College Lillebaelt 1 Studieplan 7. semester Indhold Velkommen til 7. semester... 3 Beskrivelse af semesterets opbygning...

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011 Modul 13 Valgmodul Hold R09V 8. august 2011 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan... 4 Tidsfrister...

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modul 14 Evaluering 2016 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Juli 2016

Modul 14 Evaluering 2016 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Juli 2016 Modul 14 Evaluering 2016 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juli 2016 INDHOLD 1 Formål 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af modul 14 3 2.1 Emner for bachelorprojekter 3 2.2 Processen med udformning

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus 5 ECTS Modulet er målrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018 VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018 Den samlede studieordning består af to dele: Almen studieordning, som omfatter de generelle regler for den samlede uddannelse Fag, moduler

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL. Det akademisk rettede talentforløb

GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL. Det akademisk rettede talentforløb GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL Det akademisk rettede talentforløb December 2017 Det akademisk rettede talentforløb Indhold 1. Det akademisk rettede talentforløb... 3 1.1 5 ekstra ECTS-point... 3 1.2 Introduktion,

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan?

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan? KLINISK UNDERVISNING FORÅRET 2010 UGE 8-16 EVALUERING Modul 8 hold S08 Psykiatri Sendt 06.04.10 Svar-%: 81,8 1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 5. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed Temaet retter sig mod akut, kritisk og kompleks

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Marts, 2015 Indhold 1. Forord... 1 2. Indhold, ECTS-omfang,

Læs mere