restaurering af vandløb med træ - en praktisk vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "restaurering af vandløb med træ - en praktisk vejledning"

Transkript

1 restaurering af vandløb med træ - en praktisk vejledning

2 indhold /1/ /2/ /3/ Indledning Baggrund /2.1/ Et effektivt, billigt og naturligt virkemiddel Metoder /3.1/ Passive metoder Lad de store træer ligge Væltede træer skæres til i forhold til regulativet Flere grene og kviste /4/ /5/ /3.2/ Akive metoder Bævermetoden Udlægning i vandløb Udlægning af rodklumper Dårlige erfaringer og afledte problemer Lovgivning og myndighedbehandling

3 1. indledning Formålet med denne vejledning er at beskrive forskellige metoder til udlægning af træ i forbindelse med restaurering af danske vandløb. Der findes mange forskellige virkemidler til restaurering af vandløb, som bl.a. beskrives i ABC i vandløbsrestaurering af Nielsen & Sivebæk (2013) og Virkemidler til forbedring af fysiske forhold i vandløb af Kristensen, et al. (2014). I sidstnævnte indgår udlægning af træ som en del af virkemidlet Udlægning af groft materiale sammen med sten og grus. kanalisering og udgravning af vandløb samt hårdhændet vandløbsvedligeholdelse har været udbredt og betydet at mange vandløb har dårlige fysiske forhold og dermed forringede levevilkår for dyr og planter. Læs de to beskrivelser af forskellige virkemidler til restaurering af vandløb, ved at klikke på nedenstående billeder: Klik og se en video fra DTU-Aqua om betydningen af gode fysiske forhold for et sundt vandløb. Nærværende vejledning er tænkt som en hands-on beskrivelse af forskellige metoder til restaurering af vandløb med træ, således at beskrivelserne af metoderne kan anvendes direkte til nye projekter. Vejledningen henvender sig til vandløbsmyndigheder, rådgivere, åmænd, lystfiskere, lodsejere og andre med interesse for vandløb. Håbet er, at anvendelse af træ, til forbedring af de fysiske forhold i vandløb, vil blive mere udbredt. Vejledningen er skabt gennem et samarbejde mellem personer med erfaring i anvendelsen af træ i vandløb. Erik Dylmer (Ikast-Brande Kommune), Hanne Wind-Larsen (Randers Kommune), Klaus Balleby (Vejle Kommune), Svend Erik Valbjørn (Silkeborg Kommune) og Aage Ebbesen (Silkeborg Kommune) har alle bidraget med konkrete erfaringer fra projekter med træ i vandløb. Finn Sivebæk (DTU-Aqua) og Jan Nielsen (DTU-Aqua) har bidraget med erfaringer og viden omkring de fysiske forhold i vandløb og med video-materiale, og Ferskvandscenteret samt Aarhus Kommune har bidraget økonomisk. Esben Astrup Kristensen (EnviDan A/S) har sammenskrevet vejledningen og bidraget med erfaringer fra tidligere projekter. 2. Baggrund Mange års udnyttelse af ådale, udbygning af byer samt konstruktion af spærringer i vandløbet har medført store ændringer af miljøet i de danske vandløb. Behovet for veldrænet jord og en effektiv afstrømning har betydet, at Et effektivt, billigt og naturligt virkemiddel Udlægning af træ i vandløb er et både effektivt og billigt virkemiddel til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Træstammer, grene mm. kan ofte skaffes tæt på vandløbet, og udgifter til transport er derfor ofte små i modsætning til sten og grus, der ofte skal transporteres over længere afstande fra grusgrav til vandløbet. Derudover er træ en naturlig del af det grove substrat i vandløb sammen med sten og grus. I visse typer vandløb, hvor den naturlige forekomst af sten og grus er lav, udgør træ hovedparten af det naturlige grove substrat. Dette er f.eks. tilfældet for vandløb i meget sandede områder, eller vandløb der løber gennem områder domineret af tørv eller anden form for organiske jord. Restaurering af vandløb med træ er en bredt anvendt metode i udlandet og erfaringer fra særligt USA, Storbritannien og Tyskland viser, at det er et effektivt virkemiddel. Introduktion af træ skaber variation i vandets strømning, og der opstår områder med relativ høj og relativ lav vandhastighed. Dette medvirker, at bundforholdene bliver varierede, og dermed får vandløbet et bredt udbud af levesteder til gavn for biodiversiteten og den økologiske tilstand. I Danmark er anvendelse af træ i vandløb ikke så udbredt endnu, men der er dog gjort erfaringer flere steder - erfaringer som denne vejledning bygger på. Et specifikt eksempel er et projekt fra 2014 i vandløb omkring Silkeborg, hvor udlægning af træ resulterede i

4 markante ændringer i de fysiske forhold samt en fremgang i tætheden af ørreder på forsøgsstrækningen. Læs om et forsøg med udlægning af træ i vandløb, ved at klikke på billedet: understøttes, bl.a. ved plantning af træer langs vandløb, men også gennem ændring i driften eller vandløbsvedligeholdelsen af vandløbene. Plantning af træer langs vandløb beskrives ikke i denne vejledning, men der fokuseres, på hvordan driften kan tilpasses, så den understøtter den passive tilførsel af træ til vandløbet. Den aktive proces sker ved en bevist placering af træstykker eller hele træer i vandløbet som et led i vandløbsrestaurering og i det følgende beskrives forskellige metoder til dette. Læser man ovenstående, kan det undre, at restaurering med træ ikke er mere udbredt i Danmark. Der er flere årsager til, hvorfor det ikke er mere udbredt, hvor traditioner samt afvandings- og vedligeholdelsesmæssige udfordringer nok er de væsentligste. Danmark er et opdyrket og tæt bebygget land, og der er derfor mange forskellige interesser forbundet med vores vandløb. I Danmark admini-streres vandløbene efter Vandløbsloven og de specifikke vandløbsregulativer. Vandløbsloven har som bekendt til formål at sikre, at vandløb kan anvendes til afvanding samt at denne anvendelse ikke er til hinder for vandløbenes miljømålsætninger. Det er derfor vandløbsmyndighedernes pligt at fjerne træ og andet, der kan påvirke afledning af vand i vandløbene. Denne pligt lever de danske kommuner op til, og åmænd og entreprenører fjerner ved vandløbsvedligeholdelse træ fra langt de fleste danske vandløb både for at sikre afvandingen men også for at undgå at træstammer og grene sætter sig fat i rør, ved broer eller andre steder og skaber problemer. 3.1 Passive metoder Lad de store træer ligge Når træer vælter ned i vandløbet er det med til at skabe ændringer i de fysiske forhold samt nye levesteder for fisk og smådyr. Er disse ændringer til gavn for vandløbet kan man lade det væltede træ ligge. Anvendes denne metode til restaurering af vandløb er der dog en række overvejelser, som eksempler fra Vejle Å og Gudenåen viser. Det er dog muligt at anvende træ til restaurering af vandløb og samtidigt undgå problemer med af-vanding eller vandløbsvedligeholdelsen. Flere danske kommuner har gennem en årrække arbejdet aktivt med anvendelsen af træ i vandløb, og der er gjort værdifulde erfaringer. I denne vejledning er nogle af disse erfaringer samlet og vejledningen beskriver en række metoder til restaurering med træ, som er blevet udvalgt og vurderet til at være de mest anvendelige. 3. Metoder Introduktion af træ til vandløb kan ske på flere måder. Overordnet kan det ske passivt eller aktivt. Passivt sker det ved, at vandløbsnære træer taber grene i vandløbet, eller hele træer vælter i vandløbet. Den passive proces kan Væltet træ i Vejle Å. Foto: Klaus Elmer Balleby Vejle Kommune har løbende oplevet at store træer er væltet ned i åen, men i modsætning til tidligere har man besluttet at lade nogle af dem ligge. Anvendes denne metode skal følgende overvejes: Snak med lodsejeren, lystfiskerne og kanosejlerne og fortæl hvad formålet er. Dialog er meget vigtig og husk at gøre det trin for trin - ikke 25 træer på en gang Kronen af træet skal vende nedstrøms, således at det er selvrensende Forhold mellem vandløbets og træets størrelse skal passe det væltede træ skal helst ikke fylde for meget af vandløbets bredde Gennem det almindelige vandtilsyn skal der holdes øje 4

5 med de væltede træer pas på det ikke laver en prop for drivende grøde Det skal være i overensstemmelse med vandløbsregulativet tjek dette Det koster ikke noget, da der ikke er ekstra tilsyn eller opgaver forbundet med det, men en omfordeling af opgaverne Træet kan blive liggende så længe det ikke er til gene for sejladsen eller nærmer sig en bro Vandløbsregulativet skal være overholdt Det koster ikke noget, da der ikke er ekstra tilsyn eller opgaver forbundet med det, men en omfordeling af omgaverne I Vejle Kommune har man i nogle tilfælde flyttet lidt rundt på de væltede træer og enten trukket træet længere ind mod brinken eller lidt længere ud i vandløbet. Det kan i begge tilfælde gøres vha. en traktor og et wire-træk. Væltet og efterladt piletræ i Gudenåen. Foto: Hanne Wind-Larsen Klik og se hvordan et væltet træ i Vejle Å trækkes længere ind mod brinken, og der skabes derved bedre mulighed for, at drivende grøde og kanoer kan komme forbi Væltede træer skæres til i forhold til regulativet Denne metode er en variation af metode, hvor man lader de væltede træer ligge. Den anvendes i vandløb, hvor det vurderes, at de væltede træer udgør en forhindring for vandløbets afstrømning, og hvor det derfor ikke er muligt at lade hele træet ligge. Der er typisk tale om mindre vandløb, hvor et stort væltet træ vil fylde for meget. Klik og se hvordan et væltet træ i Vejle Å trækkes lidt længere ud i vandløb for at skabe en større indsnævring af vandhastigheden. Randers Kommune har ligeledes i de seneste år oplevet, at flere store træer er væltet ned i åen, og at disse over et stykke tid er vandret nedstrøms. Nogle af disse træer har efterhånden lagt sig fast bestemte steder og ikke flyttet sig de seneste 5-6 år. Træerne har slået rod igen og dannet små øer i Gudenåen. I Gudenåen, der er et meget stort vandløb, skal der ved denne metode overvejes: 5 Metoden går ud på, at det væltede træ skæres således, at det stykke, der fjernes, passer med den regulativmæssige bredde af vandløbet. Dermed kan der ofte efterlades noget af det væltede træ langs begge brinker af vandløbet, og det efterladte træ vil have positive effekter på vandløbet fysiske forhold. Metoden forudsætter at vandløbets regulativmæssige bredde levner plads til træ langs brinkerne, men erfaringen viser, at dette ofte er tilfældet. Der er ingen omkostninger forbundet med metoden, da den kan udføres og holdes øje med som et led i det generelle tilsyn med vandløbene Flere grene og kviste Mange af de grene og småkviste der falder i vandløbene er til gavn for vandløbet, da de både er levesteder og føde for henholdsvis fisk og smådyr. Samler grene og småkviste sig i større bunker, kan de også skabe variation i vandhastigheden og vanddybden og dermed påvirke de fysiske for

6 Metoden kan enten selv udføres af myndigheden og dennes åmand, eller der kan anvendes entreprenør. Anvendes en entreprenør er der en omkostning forbundet med metoden, og det koster typisk DKK ekskl. moms pr dag for en mand med motorsav. De samlede omkostninger afhænger dermed bl.a. af hvor mange træer der skal fældes, hvor lang den pågældende vandløbsstrækning er samt fremkommeligheden i området. Væltet træ tilpasset efter vandløbets regulativmæssige bredde. Foto: Esben Astrup Kristensen hold i en positiv retning. Den bedste metode til at få flere grene og kviste i vandløbene er ved at lade dem der falder i ligge. Mange steder fjernes grene og kviste ved vandløbsvedligeholdelsen, men de steder hvor det ikke er til gene for afstrømningen kan man lade det ligge. Processen med at skabe lidt større bunker af grene og kviste kan hjælpes på vej ved strategisk udlægning af sten eller større grene, der dermed kan virke som opsamlingspunkt for drivende grene og kviste. Metoden koster som udgangspunkt ikke noget, da den kan udføres og holdes øje med som et led i det generelle tilsyn med vandløbene. 3.2 Aktive metoder Bævermetoden Der vokser ofte træer langs vandløb, og vælter disse ned i vandløbet kan det være med til at skabe en positiv udvikling for de fysiske forhold i vandløbet. Løse træstammer i vandløb kan dog skabe en række problemer, hvis de driver nedstrøms og f.eks. sætter sig fast ved broer. For at undgå dette, kan der anvendes en metode der kaldes Bæver-metoden, hvor træer langs vandløbet aktivt væltes ned i vandløbet, men hvor stammen kun saves halvt igennem. Derved er det væltede træ stadig fæstnet på roden, vokser i nogle tilfælde videre, og man undgår, at det flyder væk. Metoden efterligner således en naturlig proces langs vandløb en proces som bæveren er en vigtig del af. Metoden anvender de træer, der står langs vandløbet, men der bør laves en selektiv udvælgelse, inden træerne væltes ud i vandløbet. Det skal bl.a. overvejes hvordan træets og vandløbets størrelse passer sammen, således at der ikke væltes alt for store træer ud i meget små vandløb. Derudover skal man udvælge de træarter, der naturligt vokser langs vandløb og f.eks. ikke udvælge og fælde nåletræer. Klik og se hvordan et træ langs Tange Å skæres halvt igennem og væltes ned i vandløbet Udlægning i vandløb Når vandløb restaureres sker det ofte i kombination med udlægning af materiale, og ofte anvendes der sten og grus. Dette gøres bl.a. for at skabe gydesteder for fisk, skabe fysisk variation i det nye vandløb samt ved nyanlagte vandløbsstrækninger at sikre brinker eller tekniske anlæg mod erosion. Løber vandløbet gennem områder, hvor der naturligt er få sten i jorden, eller hvor der vokser træer langs vandløbet, kan der med fordel også anvendes træ som et led i restaureringen. Træ kan tilføres vandløbet som supplement til sten og grus og der kan både anvendes hele stammer eller større grene. Til udlægningen bør der anvendes de træarter der naturligt vokser i området og mængden bør ligeledes tilpasses de specifikke forhold. I områder hvor der vokser mange træer kan der f.eks. udlægges 1 stamme i gennemsnit for hver meter af det nye vandløb. Det er vigtigt at udlægningen foretages tilfældigt, så det ikke ser for anlagt ud og der må f.eks. gerne være korte strækninger hvor træerne ligger tættere og måske i mindre bunker. Hvis vandløbet og omgivelserne tillader det, kan træene efterlades uden fæstning i vandløbet, men anvendes denne metode må det forventes, at der over tid vil ske en nedstrøms transport af det udlagte træ. Metoden uden 6

7 fæstning kan med fordel anvendes i vandløb umiddelbart nedstrøms søer, hvor vandføringen er relativ stabil og transporten af de udlagte træstammer vil derfor være mindre. Vurderes det, at fæstning er nødvendigt, er den mest oplagte metode at fæstne roden eller den tykkeste ende af træstammen i brinken og derefter placere træstammen med kronen nedstrøms. Vendes træstammen på denne måde, opnås den mest stabile placering, da grøde eller andet materiale der flyder med strømmen lettere vil glide af det udlagte træ Udlægning af rodklumper Et generelt problem med træ i vandløb er at materialet er forgængeligt. Der kan derfor over tid være behov for at følge op på restaureringen og evt. supplere udlægningen efterhånden, som det udlagte træ rådner. Udlægning af trærødder kan gøre behovet for opfølgning mindre, da rødder er mindre forgængelige end resten af træet. Derudover er røddernes densitet anderledes end træstammer og grene, og rødderne flyder derfor ikke så let. Begge disse egenskaber medfører at trærødder er oplagte til restaurering af vandløb. Klik og se hvordan der er ved genslyngning af afløbet fra Bølling Sø er udlagt birkestammer uden fæstning.projektet er et samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen. Udlagt trærod hvor det tydeligt ses, hvordan der skabes variation i vandets strømning. Foto: Henrik Rosen-skjold Ved udlægning af trærødder gælder de samme overvejelser som ved udlægning af træstammer og rodklumperne kan udlægges både med, og uden fæstning. Der er tidligere lavet forsøg med fæstning til brinken via en stålwire eller nedgravning i brinken, og begge metoder virker efter hensigten. Som alternativ kan en rodklump, hvorpå der sidder en ekstra lang stump af stammen, trykkes ind i brinken men stammen først. Stumpen af stammen virker dermed som fæstningsanker, mens rødderne rager ud i vandløbet og skaber den fysiske variation. Klik og se hvordan der er ved restaurering af Skærup Å ved Brøndsted Mølle, udlægges og fæstnes træstammer. Omkostningerne forbundet med denne metode afhænger bl.a. af om det anvendte træ kan skaffes lokalt. Ved genslyngninger skal der ofte ryddes træer, og anvendes disse til restaureringen, vil der ikke være ekstra udgifter forbundet ved udlægningen. Skal træstammerne derimod køres til vandløbet, kan udgiften være betydelig, og størrelsen afhænger af hvor langt materialet skal transporteres. Omkostningerne forbundet med denne metode afhænger ligesom ved anvendelse af træstammer, af om rodklumperne skal transporteres til vandløbet. Skal de det, kan udgiften være betydelig og afhænger af, hvor langt materialet skal transporteres. 7

8 4. Lovgivning og mynd for er vist et billede fra Højen Å i Vejle Kommune hvor en samling træstykker mellem to træstammer er i risiko for at være en spærring for fisk i vandløbet. I det konkrete tilfælde viser optælling af gydegravninger dog at der har været passage for fisk i vandløbet, da der blev fundet mange gydninger fra havørreder opstrøms denne og andre samlinger af træstykker. Nedenstående billede er taget ved en relativ lav vandføring og ved denne vandføring er passageforholdene nok begrænsede, men ved højere vandføringer er det muligt for fisk at passere. Samling af grene der udgør en potentiel spærring i Højen Å. Foto: Klaus Elmer Balleby Fæstning af trærod i Grundel Bæk vha. stålwire. Foto: Henrik Rosenskjold 4. Dårlige erfaringer og afledte problemer Der findes en række eksempler på, at træ udlagt i vandløb ikke er stationært og over tiden bevæger sig nedstrøms og i visse tilfælde skaber problemer ved rørunderføringer, broer eller andre steder. Det er derfor væsentligt at pointere, at tilsyn med vandløbene også er vigtigt i denne forbindelse, således at hvis der opstår problemer kan der hurtigt tages hånd om situationen. Der kan også arbejdes med forskellige former for fæstning af det udlagte træ, som beskrevet ovenfor. Træ i vandløb er en naturlig del af vandløbenes fysiske forhold og er generelt positivt for vandløbenes dyr og planter. Findes der store mængder træ i vandløb kan der dog i nogle tilfælde opstå spærringer hvor grene mm. samler sig i store bunker. Dette kan udgøre et problem for f.eks. fiskenes gydevandring og der bør ved anvendelse af både de aktive og passive metoder være fokus på dette. Neden Tages nye metoder til restaurering af vandløb i brug vil der opstå både positive og negative erfaringer og dette gælder også for metoderne beskrevet i denne vejledning. Opfølgning af projekterne og løbende vidensdeling er derfor vigtigt og der opfordres derfor til at huske dette 5. lovgivning og mynighedsbehandling Aktiv vandløbsrestaurering i både offetntlige og private vandløb, kræver altid en tilladelse efter vandløbslovens 37 samt 3 i bekendtgørelse om Vandløbsregulering og Restaurering. Tilladelsen gives af vandløbsmyndigheden, som er kommunen. Vandløbsrestaurering og regulering er ligeledes en anlægstype, der er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Dette betyder, der skal laves en screening af risikoen for, at projektet vil påvirke miljøet væsentligt. Viser screeningen, at der kan være væsentligt påvirkninger, skal der laves en fuld VVM-redegørelse. Aktiv restaurering af vandløb med træ kan også i visse tilfælde kræve en dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3. Er vandløbet 3 beskyttet, må vandløbet tilstand, 8

9 herunder dets form, ikke ændres uden dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven. Visse former for udlægning af træ i vandløb vil kunne medføre en ændring i vandløbets form, og derudover skal det vurderes, om der findes og vil kunne ske tilstandsændringer af 3 beskyttet natur langs vandløbet. Dette er særligt relevant ved den beskrevne Bæver-metode hvor det skal sikres at der ikke fældes træer i en beskyttet naturtype. Der kræves kun tilladelse efter Vandløbsloven, evt. dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt VVM-screening ved en aktiv restaurering med træ. Anvendes de passive metoder, hvor f.eks. et væltet træ efterlades i vandløbet, kræves dette ikke, da væltede træer er en naturlig proces. Det skal dog i disse tilfælde vurderes, om vandløbets regulativmæssige bestemmelser er overholdt, samt om det væltede træ giver anledning til afstrømningsmæssige problemer. Der er ofte stor fokus på hvordan forskellige restaureringstiltag påvirker vandstanden i vandløbet og dermed afvandingsforholdene for de ånære arealer. Som et led i restaurering med træ kan det derfor være nødvendigt at beregne og dokumentere de vandstandsmæssige ændringer. Ved udlægning af træ kan det dog være mere vanskeligt at vurdere effekten på vandstanden i modsætning til f.eks. etablering af en gydebanke. Etableres en gydebanke kan bankens dimensioner umiddelbart lægges ind og modelleres i f.eks. VASP eller MIKE HydroRiver, men dette er mere vanskeligt med træ, da dimensionerne af det udlagte træ ikke er faste. Anvendes en række forskellige forudsætninger kan der dog godt laves beregninger, og dette bør derfor overvejes de steder, hvor der kan være problemer i forhold til afvandingen af de ånære arealer. 9

10

11 Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg www 11

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træer ved åbne vandløb

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træer ved åbne vandløb Teknik og Miljø 2008 Vandløb Træer ved åbne vandløb Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsarealet

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej Sdr. Omme

Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej Sdr. Omme Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej 11 7260 Sdr. Omme Høring af tilladelse til etablering af kano ophalningsplads og fornyelse af en eksisterende terrasse på matr. nr. 7a Østerby

Læs mere

Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer

Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer Hvad er vandløb? Vandløbsloven omfatter vandløb, åer, bække, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Administration af vandløb i praksis

Administration af vandløb i praksis Administration af vandløb i praksis Omsætning af vandområdeplanernes målsætninger til virkelighed Randers 31.08.2016 Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Vandområdeplanerne Danmarks politisk besluttede planer

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter: Lars Sandberg, Biolog. Foto og tegninger: Lars Sandberg

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Biodiversitet i vandløb

Biodiversitet i vandløb AARHUS UNIVERSITET Biodiversitetssymposiet 2011 Biodiversitet i vandløb Op- og nedture gennem de seneste 100 år Annette Baattrup-Pedersen, FEVØ, AU Esben Astrup Kristensen, FEVØ, AU Peter Wiberg-Larsen,

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Gjern å - Udlægning af grus og sten afgørelse efter vandløbsloven

Gjern å - Udlægning af grus og sten afgørelse efter vandløbsloven 18. februar 2015 Gjern å - Udlægning af grus og sten afgørelse efter vandløbsloven Gjern å Udlægning af grus og sten Lodsejere, Gjern Fiskeriforening og Natur og Miljø Silkeborg kommune ønsker at gennemføre

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træers betydning for de åbne vandløb

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træers betydning for de åbne vandløb Teknik og Miljø 2008 Vandløb Træers betydning for de åbne vandløb Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å.

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Ved besigtigelse i Blykobbe Å, er der konstateret spærringer i form af resterne af gamle ørredfælder (I området ved Skovly samt ved Prins Christians Kilde, station

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37 til fjernelse af en spærring mellem matriklerne nr. 7a og 8e Ålum By, Ålum.

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37 til fjernelse af en spærring mellem matriklerne nr. 7a og 8e Ålum By, Ålum. Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1686 08-07-2016 / 06.02.10-P20-7-15 hwl@randers.dk www.randers.dk Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37, samt

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring Kommune. Springvandspladsen Hjørring. Hjørring den Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Hjørring Kommune. Springvandspladsen Hjørring. Hjørring den Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg. Høring vedrørende lovliggørelse af vade- og vandingssted ved Hundstrup Å og Spangebækken

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg. Høring vedrørende lovliggørelse af vade- og vandingssted ved Hundstrup Å og Spangebækken KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej 452 5600 Faaborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende lovliggørelse

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Til de høringsberettigede. Høringsbrev Vandløbsrestaurering i Kvitbæk

Til de høringsberettigede. Høringsbrev Vandløbsrestaurering i Kvitbæk Til de høringsberettigede Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev Vandløbsrestaurering i Kvitbæk Baggrund Favrskov Kommune

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Greve Kommune Teknik & Miljø Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: 1. juli 2014 Tilladelse

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter.

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter. Side 1/6 Sammenslutningen ved Storå v. John Balleby Munkbrovej 29 7500 Holstebro Dato: 26-01-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-5-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen Bilag 1. Notat - Nyt regulativ for Gudenåen, forslag til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Fælles oplæg for de 4 kommuner til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Baggrund Det gældende regulativ

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt Hagenstrup Møllebæk etablering af gydebanker samt forbedring af de fysiske forhold

Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt Hagenstrup Møllebæk etablering af gydebanker samt forbedring af de fysiske forhold Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt Hagenstrup Møllebæk etablering af gydebanker samt forbedring af de fysiske forhold Baggrund Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning fra Bjerringbro og Omegns

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Kolding Naturskole Ålegården Kolding. Høring om vandløbsrestaurering i Dalby Møllebæk, Seest Mølle Å og Binderup Mølle Å

Kolding Naturskole Ålegården Kolding. Høring om vandløbsrestaurering i Dalby Møllebæk, Seest Mølle Å og Binderup Mølle Å Kolding Naturskole Ålegården 4 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres.

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres. Natur og Miljø Sejerslev Bæk Dato: 31-05-2016 Sagsnr.: 773-2016-781 Tilladelse til regulering af Sejerslev Bæk, samt nedlæggelse af Hundsø Pumpelag Navn: Anja Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7061 E-mail

Læs mere

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt.

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Respekter fortiden NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Forslag om vandløbsregulering i Stokvad Bæk ved udlægning af gydegrus, rydning af pil, etablering af rørbro og sandfang.

Forslag om vandløbsregulering i Stokvad Bæk ved udlægning af gydegrus, rydning af pil, etablering af rørbro og sandfang. Side 1/6 Holstebro Kommune Natur og Miljø Kirkestræde 11 7500 Holstebro Dato: 13-07-2016 Sagsnr.: 06.02.10-P19-2-15 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Status for udvikling af den danske bæverbestand

Status for udvikling af den danske bæverbestand Status for udvikling af den danske bæverbestand Påvirkninger af vandløb -fordele og ulemper Status for forvaltning af bæveren i Danmark ENVINA Fiskefagmøde 2016 Henning Aaser Hvornår og hvorfor? Hvor mange

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016.] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Køge Å station godkendelse af trædæk v/ Høllingers Bro / Den Hvide Bro. Natur og Miljø

Køge Å station godkendelse af trædæk v/ Høllingers Bro / Den Hvide Bro. Natur og Miljø Køge Å station 20.780 godkendelse af trædæk v/ Høllingers Bro / Den Hvide Bro Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Afdeling for Anlæg har 3. februar 2014 ansøgt om

Læs mere

gives med de nedenfor nævnte vilkår.

gives med de nedenfor nævnte vilkår. Afsender: Thisted Kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 28. januar 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1807556 Medarbejder: KKN Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til regulering af delstrækning Emmersbæk, og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3.

Tilladelse til regulering af delstrækning Emmersbæk, og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3. Hjørring Kommune Nordsøen Oceanarium Willemoesvej 2 9850 Hirtshals Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere