Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner"

Transkript

1 CIR nr 27 af 19/04/2005 (Gældende) LOV Nr. 450 af 31/05/2000 LOV Nr. 585 af 24/06/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige statslige institutioner) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme af besparelser i energiforbruget og 9 og 14 i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energiog vandbesparelser i bygninger, som ændret ved 24 i lov nr. 450 af 31. maj 2000, fastsættes: Formål 1. Cirkulærets formål er at begrænse statens energi- og vandforbrug ved at fremme energieffektive indkøb og energieffektiv adfærd i statslige institutioner samt at sikre en energieffektiv drift og vedligeholdelse af de bygninger, som staten ejer og lejer. Anvendelsesområde 2. Cirkulæret gælder for samtlige ministerier, styrelser og andre statslige institutioner. Stk. 2. Energistyrelsen kan efter ansøgning fra de enkelte ministerområder undtage statslige institutioner fra bestemmelser i dette cirkulære. Stk. 3. Statslige institutioner, der administrerer lovgivning, hvorigennem der ydes driftstilskud til selvejende institutioner, skal så vidt muligt søge tilvejebragt hjemmel til at kræve cirkulærets bestemmelser gennemført i disse institutioner. 3. Cirkulæret omfatter alle former for forbrug af el, varme og vand knyttet til en statslig institution, herunder både energi- og vandforbrug til bygningers drift og energi- og vandforbrug til andre aktiviteter i tilknytning til institutionen. Stk. 2. Cirkulæret omfatter ikke energiforbrug til transportformål. Energieffektiv adfærd og energieffektive indkøb 4. Statslige institutioner skal udvise energieffektiv adfærd med henblik på at reducere institutionens samlede energiforbrug. 5. Statslige Statslige institutioner skal købe energieffektive produkter, medmindre de kan begrunde, at sådanne produkter ikke lever op til væsentlige krav med hensyn til funktion, kvalitet, miljø og omkostningseffektivitet. Stk. 2. Følgende produkter anses umiddelbart som energieffektive. 1) Produkter, der opfylder kravene i Elsparefondens indkøbsvejledning. 2) Produkter med energimærke A i henhold til den Europæiske Unions energimærkningsdirektiver for husholdningsapparater m.v. For kølemøbler (køl/frys) dog energimærke A+ eller A++.

2 3) Produkter, der er optaget på elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskabernes eller andres positivlister over energieffektive produkter, og som der henvises til på Elsparefondens hjemmeside. 4) Produkter, der er omfattet af andre ordninger til synliggørelse af energieffektive produkter, og som der henvises til på Elsparefondens hjemmeside. 6. Alle ministerier udpeger en energiansvarlig, koordinerende kontaktperson, som er ansvarlig for gennemførelsen af cirkulærets bestemmelser. Denne kontaktperson skal som led i dette arbejde: 1) Sørge for, at der udarbejdes en samlet målsætning for udviklingen i ministerområdets energiforbrug på kort og lang sigt. 2) Sikre koordinerede indkøb af energieffektive produkter, så mulighederne for at opnå omkostningseffektive priser på disse produkter udnyttes inden for ministerområdet. 3) Sikre, at koordinerede indkøb af energieffektive produkter indarbejdes i den fælles indkøbspolitik, som i henhold til cirkulære om indkøb i staten skal indgå i effektiviseringsstrategien for ministerområdet. 4) Sikre, at kendskabet til energieffektiv adfærd udbredes i hele ministerområdet. Stk. 2. Alle ministerier skal oplyse Energistyrelsen om, hvem der er ministerområdets energiansvarlige, koordinerende kontaktperson samt offentliggøre dette på ministeriets hjemmeside. 7. Alle statslige institutioner skal have en energiansvarlig person, som skal samarbejde med ministerområdets energiansvarlige, koordinerende kontaktperson om gennemførelsen af cirkulærets bestemmelser. Den energiansvarlige person skal herunder følge udviklingen i institutionens varme-, el- og vandforbrug, f.eks. på eller ved jævnlig aflæsning af varme-, elog vandmålere. Indberetning og synliggørelse af energiforbrug 8. Til brug for Energistyrelsens opfølgning på udviklingen i energiforbruget i staten skal alle statslige institutioner for hvert finansår indberette institutionens samlede energi- og vandforbrug, opgjort pr. ejendom og opgjort i faktiske forbrugsmængder for det forløbne finansår opdelt på el, varme og vand. Stk. 2. Indberetning af oplysninger, som anført i stk. 1, skal indberettes til Statens Ejendomsinformationssystem, jf. cirkulære om informationssystem for statens ejendomsforvaltning. Stk. 3. Den årlige indberetning skal ske inden 1. juni det efterfølgende år. Energistyrelsen udsender nærmere retningslinier og vejledning for gennemførelsen af indberetningen. Stk. 4. Energistyrelsen kan efter forhandling med ministerier med egne bygningstjenester godkende, at der indberettes efter særskilte retningslinier for de omfattede institutioner. 9. Statslige institutioner med et elforbrug på over kwh pr. år skal synliggøre elforbruget ved en løbende registrering af elforbruget på Internettet på Energieffektive bygninger 10. Statslige institutioner, der ejer bygninger, skal gennemføre de rentable energibesparelsesprojekter, der er anbefalet ved energimærkning af bygninger, og som har en tilbagebetalingstid på indtil 5 år, med mindre det kan dokumenteres, at væsentlige forhold taler imod projektets gennemførelse. Stk. 2. Energibesparelsesprojekter omfattet af stk. 1 skal gennemføres inden for et tidsrum af fire år efter udfærdigelsen af den pågældende energimærkning. Energibesparelsesprojekter anbefalet

3 ved en energimærkning, som var gyldig ved cirkulærets ikrafttræden, skal dog være gennemført senest fire år efter cirkulærets ikrafttræden. 11. Statslige institutioner, der som ejer eller lejer eller på anden måde har ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygninger, herunder tekniske anlæg i bygninger, skal sikre, at drift og vedligeholdelse samt ombygninger, sker på en energieffektiv måde under hensyntagen til investeringer og driftsomkostninger. Stk. 2. Nye tekniske anlæg og installationer skal være energieffektive og forsynes med målere til registrering af væsentligt delforbrug af el, varme og vand, med mindre det kan begrundes, at det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at opsætte målere. Endvidere skal nye tekniske anlæg og installationer opbygges således, at det bliver muligt at gennemføre en energieffektiv drift, jf. stk Statslige institutioner, der på egne eller andre statsinstitutioners vegne indgår, forlænger eller genforhandler en lejeaftale vedrørende privatejede bygninger eller dele af privatejede bygninger skal ved indgåelse, forlængelse eller genforhandling af lejeaftalen sikre, at energibesparelsesprojekter og energieffektiv drift og vedligeholdelse af bygninger som beskrevet i 10 og 11 i videst muligt omfang gennemføres. 13. Hvor en bygning kun er delvist ejet af staten, påhviler det den pågældende statsinstitution at optage forhandling med bygningens øvrige ejere om at få gennemført bestemmelserne i Indgår statslige bygningsejere aftale om administration af en bygnings drift, skal det i forbindelse med aftalen sikres, at forpligtelsen efter stk. 1 samt opfyldes. Eksisterende aftaler om bygningers drift skal snarest ændres, så denne bestemmelse kan opfyldes. 15. Bygninger og lejemål på under m 2, der udelukkende anvendes til beboelse, er undtaget fra bestemmelserne i Stk. 2. Midlertidige lejemål, som udelukkende anvendes til beboelse, er undtaget fra bestemmelserne i Stk. 3. Energistyrelsen kan efter ansøgning undtage bygninger og lejemål med et ubetydeligt energiforbrug fra bestemmelserne i Offentliggørelse af energirapporter 16. Statslige institutioner, der har fået udarbejdet energimærkning af bygninger, skal offentliggøre rapporten på deres hjemmeside. Stk. 2. Statslige institutioner, der har fået udarbejdet en rådgivningsrapport fra et elnet-, naturgaseller fjernvarmeselskab, skal offentliggøre rapporten på deres hjemmeside. Ikrafttræden 17. Cirkulæret træder i kraft den 27. april Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 25 af 7. februar 1995 om energieffektivisering i statens institutioner. Stk. 3. Cirkulæret gælder ikke for Færøerne og Grønland. Transport- og Energiministeriet, den 19. april 2005 Flemming Hansen /Ib Larsen

4 Bilag 1 Vejledning til cirkulæret Vejledning til Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 19. april 2005 Indledning Vejledningen omfatter hele cirkulæret med undtagelse af paragraf 10, der vil blive omfattet af en separat vejledning. Der vil endvidere blive udsendt en supplerende vejledning vedrørende indberetning af energi- og vandforbrug. Cirkulæret erstatter det tidligere "Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner" af 7. februar Vejledningen uddyber og præciserer cirkulærets bestemmelser og giver mere konkrete anvisninger på udmøntningen af de enkelte paragraffer i cirkulæret. Som supplement til vejledningen vil Energistyrelsen i samarbejde med bl.a. Elsparefonden udarbejde en række brochurer med gode råd og anbefalinger til, hvordan de enkelte ministerier og statsinstitutioner kan leve op til den påkrævede indsats for at fremme energieffektiv adfærd, energieffektive indkøb samt energieffektiv drift af bygninger i staten. Det er de enkelte ministerområder og institutioner, der har ansvaret for at implementere cirkulærets bestemmelser ud fra princippet om selvforvaltning i staten. Hvorvidt dette sker på en tilfredsstillende måde, kan blive gjort til genstand for kontrol fra Rigsrevisionens side. Ministerier og institutioner skal i givet fald kunne dokumentere, at de opfylder forpligtelserne i cirkulæret. Energistyrelsen fører således ikke tilsyn med ministeriers og institutioners overholdelse af cirkulæret, men vil alene følge udviklingen i energi- og vandforbruget med henblik på, at kunne justere indsatsen på energibesparelsesområdet. Kommentarer til cirkulærets paragraffer Formål Ad 1 Formålet med cirkulæret er at begrænse statens energi- og vandforbrug for derigennem at nedbringe energiforbruget og mindske miljøbelastningen. Formålet er endvidere at bidrage til en omkostningsbevidst og effektiv forvaltning indenfor staten, når det gælder driften af bygninger, som staten ejer og lejer samt indkøb af energiforbrugende produkter og udstyr.

5 Anvendelsesområde Ad 2 Alle statslige institutioner er som udgangspunkt omfattet af cirkulæret. Statslige institutioner omfatter samtlige ministerier, styrelser og andre statslige institutioner under ministeriernes organisation og ansvarsområde. Uanset at cirkulærets krav som udgangspunkt påhviler den enkelte institution, har ministeriet ansvaret for at koordinere efterlevelse af cirkulæret indenfor eget ministerområde. Dermed er det også ministeriets ansvar, at alle styrelser og andre institutioner under ministerområdet omfattes og inddrages. Undtaget fra cirkulærets bestemmelser er: - Virksomheder, der hviler på et privatretligt grundlag såsom aktie-, anparts- og interessentselskaber - Virksomheder som hviler på selvstændigt offentligt grundlag (såkaldt selvstændige offentlige virksomheder, S.O.V.). Her må der dog for den enkelte institution foretages en fortolkning af det særlige lovmæssige grundlag, hvorpå virksomheden hviler. Ad 3 Cirkulæret omhandler alle former for forbrug af elektricitet, varme (olie, gas, fjernvarme, o.l.) og vand knyttet til en statslig institution. Det omfatter energi- og vandforbrug til bygningers drift, til apparater og installationer i bygninger og til apparater og udstyr i tilknytning til institutionen (f.eks. udendørsbelysning eller vandforbrug til haveanlæg). Energiforbrug til transportformål er undtaget fra cirkulærets bestemmelser. Også brændstofforbrug til køretøjer er undtaget, uanset om disse eventuelt kører på strøm eller anvender andet drivmiddel. Energieffektiv adfærd og energieffektive indkøb Ad 4 Med cirkulæret indføres der en pligt til, at alle statslige institutioner skal udvise energieffektiv adfærd med henblik på at reducere institutionernes samlede energiforbrug. Ved energieffektiv adfærd forstås, at ministerierne, institutionerne og medarbejderne skal udvise omtanke i den daglige omgang med energiforbrugende apparater og installationer og bidrage til at undgå unødvendigt ressourceforbrug af el, varme og vand. Unødvendigt ressourceforbrug kan f.eks. være: - lys der er tændt om natten eller på andre tidspunkter, hvor der ikke er brug for lys - ventilationsanlæg, der overventilerer eller kører når der ikke er behov for ventilation - kontorudstyr der altid er tændt, så der er et unødvendigt elforbrug og herunder også et overflødigt standby forbrug - uhensigtsmæssig indretning af serverrum, (f.eks. at serverummets indretning og placering medfører at kølebehovet bliver uhensigtsmæssigt stort)

6 Energieffektiv adfærd kræver viden om apparaters energiforbrug og hvad der kan gøres for at reducere det. Den energiansvarlige, koordinerende medarbejder i ministeriet og de energiansvarlige personer i de enkelte institutioner skal bidrage til, at den nødvendige viden og motivation udbredes indenfor ministerområdet. Se kommentarer til 6 og 7. Elsparefonden og elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne giver gode råd om energieffektiv adfærd, og der er nyttige informationer på deres respektive hjemmesider. Rådgivningsrapporter fra elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskabernes vederlagsfri energirådgivning indeholder også gode råd til at begrænse energiforbruget via adfærd m.v. Se også vejledningens kommentarer til 11 om energieffektiv drift. Ad 5 Institutionerne skal købe energieffektive produkter. Energieffektive produkter er: 1) Produkter, der opfylder kravene i Elsparefondens indkøbsvejledning. 2) Produkter med energimærke A i henhold til den Europæiske Unions energimærkningsdirektiver for husholdningsapparater m.v.; for køleskabe og frysere og kombinationer heraf dog energimærke A+ eller A++. 3) Produkter, der er optaget på elnet-, naturgas-, og fjernvarmeselskabernes eller andres positivlister over energieffektive produkter og som der henvises til på Elsparefondens hjemmeside 4) Produkter, der er omfattet af andre lignende ordninger til synliggørelse af energieffektive produkter og udstyr, og som der henvises til på Elsparefondens hjemmeside Elsparefonden Elsparefondens hjemmeside indeholder oplysninger om energieffektive produkter og værktøjer til udvælgelse heraf. Udover at indeholde Elsparefondens egen indkøbsvejledning henviser hjemmesiden til alle andre nyttige værktøjer og ordninger til udvælgelse af energieffektive produkter. Der henvises f.eks. også til Miljøstyrelsens Miljøvejledninger, som indeholder gode råd vedrørende energi- og miljøhensyn ved indkøb. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med oplysninger om nye ordninger, f.eks. vedrørende det nye frivillige lavenergimærke, der forventes introduceret af Elnetselskaberne, Elsparefonden og Energistyrelsen i efteråret Statens institutioner kan få flere gode råd om indkøb hos Elsparefondens A-klub. På hjemmesiden er der råd og vejledning til at overholde indkøbskrav, både når der er tale om et mindre indkøb, der ikke skal sendes i udbud, og når der er tale om større indkøb, der skal i udbud. Hjemmesiden har også baggrundsinformation om elapparater og udstyr med uddybning af indkøbskravene og gode råd, der kan bruges både før og efter købet. Det anbefales, at alle statslige institutioner indgår en samarbejdsaftale med Elsparefonden og bliver medlem af A-klubben. Udover gode råd om indkøb får medlemmerne af A-klubben tilbud om at deltage i forskellige elbesparelsesprojekter.

7 Endvidere giver Elsparefonden hjælp til at forbedre ventilationsanlæg og belysningsanlæg og til at få institutionens elforbrug vist på Internettet. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) SKI har fordelagtige rammekontrakter for mange produkter, herunder IT-udstyr (computere, printere, kopimaskiner m.v.), belysning, storkøkkenudstyr og møbler (f.eks. hævesænkeborde, der ofte har et standby forbrug). For computere og skærme oplyses om hvilke produkter indenfor rammeaftalen, der er energieffektive, så det er muligt at vælge et energieffektivt produkt til en omkostningseffektiv pris. Tilsvarende informationer, om energieffektive produkter indenfor for rammeaftalerne, er på vej for kopimaskiner og printere samt storkøkkenudstyr. SKI arbejder generelt på at indarbejde krav til energieffektivitet i rammeaftaler for alt energiforbrugende udstyr. Nærmere oplysninger på hjemmesiden Generel vejledning i indkøbspolitikker Vejledning vedrørende indkøb i staten kan findes i Finansministeriets "Cirkulære om indkøb i staten", nr af 20. december 2002 med tilhørende "Vejledning om indkøb i staten", samt publikationen "Effektiv opgavevaretagelse i staten", Finansministeriet oktober 2003, kapitel 5 om "Vejledning om indkøbspolitikker". Undtagelse for krav om energieffektive indkøb Pligten til at købe energieffektive produkter kan i helt særlige undtagelsestilfælde fraviges, hvis der er en væsentlig begrundelse for ikke at vælge et energieffektivt produkt. En sådan begrundelse kan f.eks. være, at - der ikke findes energieffektive produkter, der opfylder særlige institutionsspecifikke funktionskrav (f.eks. produkter til handicappede eller ældre), særlige krav til produktets kvalitet (særlige krav til holdbarhed e.l.) eller andre særligt begrundede krav, - energieffektive produkter medfører væsentlige miljøproblemer, som ikke vurderes at kunne opvejes af de miljøfordele, der opnås som følge af det lavere energiforbrug, samt - meromkostningen til anskaffelse af produktet ikke kan tjenes hjem på sparede energiudgifter i løbet af 11/2-2 år for apparater med en levetid på over 6 år eller i løbet af 4 år for andre energibesparende produkter med en levetid på 20 år eller mere (f.eks.vinduer). Institutionerne skal i de enkelte tilfælde kunne begrunde, hvorfor der ikke er valgt et energieffektivt produkt. Ad 6 Inden for hvert ministerområde skal der i ministeriet udpeges en såkaldt energiansvarlig koordinerende kontaktperson (MEK), som med reference til ministeriets ledelse har det daglige ansvar for gennemførelsen af cirkulærets bestemmelser indenfor hele ministerområdet.

8 MEK skal medvirke til, at energispareindsatsen forankres centralt i ministeriet og skal i samarbejde med de energiansvarlige i institutionerne under ministeriet samt andre relevante nøglepersoner i ministeriet (f.eks. personer med ansvar for koordinering af indkøb) arbejde for, at energieffektiv adfærd bliver integreret i ministeriets og institutionernes administration og rutiner. MEK skal udarbejde en samlet målsætning for udviklingen i energi- og vandforbrug på såvel kort som lang sigt for det samlede ministerområde. Målsætningen bør tage udgangspunkt i ministeriets og institutionernes nuværende forbrug fordelt på el, varme og vand, den energimæssige tilstand af bygninger, installationer og apparater samt i vurderinger af besparelsespotentialer for de enkelte institutioner/bygninger (f.eks. ved sammenligning af nøgletal for energiforbruget i tilsvarende institutioner/bygninger). Et udgangspunkt kan være en besparelse på 1 % af energiforbruget per år. Mange ministeriers/institutioners energiforbrug og udvikling heri kan ses på hjemmesiden MEK skal i samarbejde med personer med ansvar for indkøb sørge for, at ministeriet koordinerer indkøb af energieffektive produkter med henblik på at opnå omkostningseffektive priser. MEK skal endvidere tage initiativ til, at koordinering af indkøb indarbejdes i den fælles indkøbspolitik for ministerområdet, der skal udarbejdes ifølge Finansministeriets effektiviseringsstrategi for ministerområderne (Effektiv opgavevaretagelse i staten, Finansministeriet Oktober 2003). MEK skal organisere og koordinere arbejdet vedrørende energieffektiv adfærd indenfor ministerområdet og formidle viden til energiansvarlige for de enkelte institutioner og til alle medarbejdere i ministerier og institutioner. Formidlingsarbejdet kan f.eks. bestå i at tage initiativ til en pjece/håndbog med gode råd til medarbejderne, målrettede adfærdskampagner, kurser eller ERFA grupper for energiansvarlige for de enkelte institutioner, m.v. MEK skal i samarbejde med de energiansvarlige personer for ministeriets institutioner følge udviklingen i energi- og vandforbruget i forhold til ministeriets målsætning og vurdere behovet for en justering af besparelsesindsatsen, så målet kan nås. MEK skal sende oplysning om, hvem der er ministeriets energiansvarlige koordinerende kontaktperson til Energistyrelsen og skal offentliggøre oplysningen herom på ministeriets hjemmeside. Ad 7 Til at bistå den energiansvarlige koordinerende kontaktperson udpeges en energiansvarlig person (EP) for hver styrelse, forskningsinstitution o.l. under det enkelte ministeriums ansvarsområde. EP skal samarbejde med ministeriets energiansvarlige koordinerende kontaktperson om gennemførelse af cirkulæret. EP skal følge udviklingen i den enkelte statsinstitutions energi- og vandforbrug - om nødvendigt ved jævnlige aflæsninger af energi- og vandmålere. Et godt redskab til at følge elforbrugets udvikling er Elsparefondens hjemmeside Elforbruget kan for kunder med et elforbrug på over kwh også følges på elnetselskabernes hjemmesider. Kunder med

9 et stort varmeforbrug kan også i mange tilfælde få mulighed for at følge varmeforbruget via varmeselskabets hjemmeside. EP skal, hvis han/hun i forbindelse med opfølgning på energiforbruget bliver opmærksom på uregelmæssigheder eller uhensigtsmæssige forbrugsmønstre (f.eks. stort forbrug om natten, i weekends eller ferier) gøre personer med ansvaret for driften af bygningen eller den pågældende installation eller udstyr opmærksom herpå. Gode råd om reduktion af energiforbruget kan f.eks. fås hos elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne og Elsparefonden. Via opfølgningen på energiforbruget i institutionen og lokalkendskabet til institutionens indretning og rutiner m.v. opnår de enkelte EP-er en viden og erfaring, som kan være til stor gavn for den samlede indsats for energieffektiviseringen indenfor ministerområdet. EP-erne kan derfor udgøre et vigtigt netværk, som løbende kan bruges til at hjælpe den energiansvarlige koordinerende kontaktperson med at løse sine opgaver med formulering af energisparemål, energieffektive indkøb og fremme af energieffektiv adfærd og drift. Hvis det forekommer hensigtsmæssigt, kan der være personsammenfald mellem ministeriets energiansvarlige koordinerende kontaktperson og den enkelte institutions energiansvarlige. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis der er tale om en lille institution, hvor det af ressourcemæssige årsager ikke vil være hensigtsmæssigt at udpege en energiansvarlig. Indberetninger og synliggørelse af energiforbrug Ad 8 Alle statslige institutioner skal for hvert finansår indberette oplysninger om institutionens samlede energi- og vandforbrug opgjort på varme, elektricitet og vand. Den årlige indberetning skal ske inden den 1. juni det efterfølgende år. Oplysningerne skal indberettes til Statens Ejendomsinformationssystem (SE) på hjemmesiden som administreres af Slots- og Ejendomsstyrelsen. SE indeholder oplysninger om statslige ejendomme og deres arealer. SE vil fra 2006 være udbygget med muligheder for at indberette oplysninger om energi- og vandforbrug. For indberetninger til Statens Ejendomsinformationssystem gælder "Cirkulære om informationssystem for statens ejendomsforvaltning", nr. 24 af 13 marts 2003, som bl.a. foreskriver, at hvert ministerium har pligt til at udpege en såkaldt SE-kontaktperson med ansvar for og adgang til at indberette oplysninger. SE-kontaktpersonen kan uddelegere ansvar og brugerrettigheder i forbindelse med indberetninger af de påkrævede oplysninger. Det anbefales derfor, at den energiansvarlige koordinerende kontaktperson og eventuelt de øvrige energiansvarlige tager kontakt til ministeriets SE-kontaktperson med henblik på at aftale den konkrete tilrettelæggelse og ansvarsfordeling i forbindelse med indberetningerne.

10 Energistyrelsen vil inden 1. januar 2006 udsende en særskilt vejledning om indberetning af oplysninger om energi- og vandforbrug til SE. For institutioner, som har foretaget løbende registrering af elforbrug i mere end et år på Elsparefondens hjemmeside kan indberetning af elforbruget foregå automatisk. Med udgangspunkt i institutionernes årlige indberetninger af forbrug af elektricitet, varme og vand følger Energistyrelsen den samlede udvikling i statens forbrug. Det forventes tilsvarende, at ministerierne og institutioner følger udviklingen i energi- og vandforbruget, og at de sammenholder forbrugsudviklingen med de udarbejdede målsætninger, og om nødvendigt justerer indsatsen, så målene kan nås. Det er, som nævnt i indledningen, det enkelte ministerområde selv, der har ansvaret for at implementere og leve op til cirkulærets bestemmelser, ud fra princippet om selvforvaltning i staten. Ad 9 Statslige institutioner, som har et elforbrug over kwh pr. år, skal synliggøre deres elforbrug på hjemmesiden der administreres af Elsparefonden. For institutioner med elforbrug på over kwh er synliggørelsen af elforbruget gratis. Det eneste institutionerne skal gøre er at give Elsparefonden tilladelse til at indhente oplysningerne fra elnetselskaberne, der løbende registrerer større elkunders forbrug ved fjernaflæsning. Statslige institutioner, hvis elforbrug er mindre end kwh per år, kan opnå samme muligheder ved at få installeret et særligt el-målersystem med hjælp fra Elsparefonden. Se mere på På er der for de tilsluttede institutioner mulighed for time for time at følge elforbruget for hver tilsluttet måler. Det betyder, at man dels kan følge eget elforbrug og dels kan foretage sammenligninger med andre tilsvarende institutioners elforbrug. Dette kan være et godt redskab til at identificere besparelsespotentialer. Hjemmesiden er også et godt redskab til at synliggøre forbrugsudviklingen og opnåede besparelser over for institutionens medarbejdere i forbindelse med adfærdspåvirkende kampagner, m.v. Energieffektive bygninger Ad 10 Energistyrelsen udsender en særskilt vejledning vedrørende gennemførelse af rentable energibesparelser, der er anbefalet i energimærkning af bygninger, og som har en tilbagebetalingstid på indtil 5 år.

11 Det skal dog her præciseres, at kravet vedrørende gennemførelse af rentable energibesparelser med en tilbagebetalingstid på indtil 5 år, alene gælder de besparelsesforslag i energiplanen, det kan betale sig at gennemføre her og nu. Ad 11 Statslige institutioner, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygninger og tilknyttede tekniske anlæg, skal sikre at drift, vedligeholdelse og ombygninger sker på en energi- og omkostningseffektiv måde. Dette indebærer, at institutionerne skal sørge for at - eksisterende installationer og udstyr fungerer energimæssigt optimalt under de givne betingelser, og at ydelserne (f.eks. varme og ventilation) er tilpasset behovet på et givet tidspunkt, - mulighederne for at foretage energimæssige forbedringer af installationer og udstyr, m.v. løbende vurderes, og at økonomisk fordelagtige tiltag gennemføres, - der, når der foretages vedligeholdelse og ombygninger af installationer m.v. vælges energieffektive løsninger, hvis disse er økonomisk fordelagtige, når der tages hensyn til både investeringer og driftsomkostninger, - nye tekniske anlæg, der udgør et væsentligt energiforbrug forsynes med målere til separat aflæsning af energiforbruget. Ministeriernes energiansvarlige koordinerende kontaktperson og institutionerne energiansvarlige medarbejdere bør inddrage dette i deres arbejde. Den enkelte institutions indsats bør stå i et passende forhold til ministeriets målsætning for energibesparelser. Det kan anbefales, at energispareindsatsen (både når der er tale om el, varme og vand) tager udgangspunkt i følgende fremgangsmåde: - Skab overblik over forbruget og følg udviklingen. - Sammenlign institutionens forbrug med andre tilsvarende institutioners forbrug, for derigennem at vurdere besparelsespotentialet. - Identificer relevante indsatsområder, hvor der er store og omkostningseffektive besparelsespotentialer. - Lav en plan for gennemførelse af initiativer. Til at hjælpe de statslige institutioner findes der forskellige redskaber og værktøjer, primært via Elsparefonden, elnetselskaberne, gas- og fjernvarmedistributionsselskaberne samt Energiledelsesordningen for store ejendomme (ELO-ordningen). ELO-ordningen forventes ændret med virkning fra 1. januar Den nye ordning forventes dog at kunne anvendes på tilsvarende måde. På hjemmesiden findes data for energiforbrug i statens ministerier og institutioner, baseret på institutionernes egne indberetninger. På hjemmesiden er det endvidere

12 muligt, at se nøgletal for energi- og vandforbruget for de enkelte institutioner og at sammenligne nøgletal for bygninger (benchmarking). Elsparefonden Når det gælder besparelser på elforbruget tilbyder Elsparefonden en række nyttige redskaber til at gennemføre elbesparelser i driften. Ifølge Elsparefonden går cirka 80 % af elforbruget i offentlige kontorbygninger (herunder staten) til IT udstyr, serverrum, ventilation og belysning. Det anbefales at den statslige institution gør brug af Elsparefondens redskaber i en trinvis proces: 1) Institutionen tilmeldes "se dit elforbrug", så hver institution får styr på overvågning af elforbruget ( ). Institutioner med et forbrug over kwh skal tilmeldes i henhold til 9. 2) Der laves et såkaldt benchmark af eget elforbrug som viser, hvor energieffektiv institutionen er i forhold til andre statsinstitutioner, e.l. ( 3) Brug de gode råd til at spare på elforbruget som fremgår af Elsparefondens hjemmesider og Rådene omfatter særligt elforbrug til IT-udstyr, serverrum, ventilation og belysning. På siden er det også muligt at få vist elforbruget fordelt på IT udstyr, serverrum, ventilation, belysning og øvrigt elforbrug. Hvis der ønskes en detaljeret oplysning om elforbruget på hver kategori, skal der dog installeres en måler for hver type udstyr. En første enkel måde at overvåge et delforbrug på er blot at slukke for det pågældende apparat/type af udstyr om natten (først IT udstyr, næste nat ventilation mv.), og så se døgn-elforbruget på næste dag. På den måde kan der på en forholdsvis simpel måde fås en indikation af, hvor der aktuelt er det største besparelsespotentiale i institutionen, når der sammenlignes med andre lignende institutioners tilsvarende delforbrug. Elnetselskaberne samt gas- og fjernvarmedistributionsselskaberne Elnetselskaberne yder vederlagsfri energisparerådgivning, herunder i mange tilfælde tilbud om en gennemgang af institutionens installationer m.m. af en energirådgiver. Mere information kan findes hos elnetselskabernes brancheforening ELFOR ved henvendelse til deres sekretariat og på sekretariatets hjemmeside og hos de enkelte elnetselskaber. Elnetselskabernes hjemmeside indeholder gode råd vedrørende energi- og vandbesparelser. Både inspiration til, hvordan arbejdet med energi- og vandbesparelser kan gribes an og konkrete spareråd for el, varme og vand. På hjemmesiden henvises også til information vedrørende energieffektive pumper, ventilatorer og motorer på hjemmesiderne og Også gas- og fjernvarmedistributionsselskaberne yder gratis energirådgivning. Nærmere oplysninger kan fås hos institutionens varmeselskab og hos Dansk Fjernvarme Forening ( eller hos Dansk Gasteknisk Center ( På Dansk

13 Fjernvarme Forenings hjemmeside findes oplysninger om, hvem der står for varmeforsyningen i forskellige områder. Ministerier og institutioner bør så vidt muligt inddrage anbefalinger fra elnet-, samt gas- og fjernvarmeselskabernes rådgivningsrapporter i energieffektiviseringsindsatsen og gennemføre omkostningseffektive projekter med en tilbagebetalingstid på under 5 år. Det kan endvidere anbefales, at institutioner forud for renoveringer og ombygninger, kontakter forsyningsselskaberne for at få energirådgivning. Yderligere informationer om elnet- og gasselskabernes tilbud kan findes på hjemmesiden På hjemmesiden kan man finde navn og adresse på det relevante forsyningsselskab ved blot at taste statsinstitutionens postnummer. På hjemmesiden er der også andre henvisninger til relevante hjemmesider med energiselskabernes energispareråd. Energiledelsesordningen for store ejendomme (ELO). Efter de nugældende regler, skal alle statslige ejendomme over 1500 m 2 regelmæssigt energimærkes 1). Energimærkningen består af et energimærke (med en vurdering af bygningens energimæssige stand på en skala fra A til M, hvor A er bedst) og en energiplan, der indeholder en oversigt over rentable besparelsesmuligheder for el, varme og vand. Mere information kan fås på Energiplanen indeholder besparelsesforslag, der kræver større anlægsinvesteringer og tiltag der mere har karakter af forbedringer af den daglige drift og tiltag knyttet til mindre ombygninger. Desuden indeholder energiplanen forslag, der indeholder ændringer i energimæssig adfærd. Det er således vigtigt, at energiplanens anbefalinger inddrages i alle dele af bepsarelsesarbejdet. ELO forventes ændret fra 1. januar Men den nye energimærkningsordning forventes at kunne anvendes på tilsvarende måde. For bygninger, som er mindre end 1500 m 2 kan det også overvejes at søge energirådgivning hos de forsyningsselskaber, der benyttes i de enkelte statslige institutioner. Det kan også overvejes at få udarbejdet en ELO-rapport, selvom der ikke er lovkrav herom. Et større kendskab til energiforbrugets fordeling på forskellige slutanvendelser (som f.eks. lys, ventilation, kantinedrift) er et godt udgangspunkt for at vurdere besparelsespotentialer m.v. Cirkulæret stiller derfor krav om, at der for nye energiforbrugende anlæg og installationer skal opsættes separate målere på væsentlige delforbrug (f.eks. elforbrug, der forventes at være på kwh/år eller derover). Som udgangspunkt bør der anvendes målere, som kan fjernaflæses, og som muliggør, at forbruget kan synliggøres på Internettet. Separate målere er særligt relevante for elforbruget, der typisk er fordelt på flere slutanvendelser. For varmeforbrug kan det dog f.eks. være relevant at installere separate målere for varmt brugsvand eller for udvalgte dele af en bygning.

14 Ad 12, 13, 14 og 15 Ingen bemærkninger. Offentliggørelse af energirapporter Ad 16 Alle statslige institutioner, der har fået udarbejdet en energimærkning, skal offentliggøre energimærkningen på deres hjemmeside. I tilfælde, hvor en institution bor til leje, og ejerne har fået udarbejdet en energimærkning af ejendommen, skal institutionen, der bor til leje, på sin hjemmeside: - om muligt lave et link til energimærkningen på ejerens hjemmeside, - eller om muligt offentliggøre energimærkningen. Institutioner, der ikke har egen hjemmeside, skal på anden vis synliggøre energimærkningen. Institutioner, der har fået udarbejdet energirådgivningsrapporter af deres forsyningsselskaber, skal offentliggøre rapporterne sammen med energimærkningen. 1) Der er fremsat lovforslag om at nedsætte grænsen for energimærkning til 1000m 2 (lovforslag nr. L-136).

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner Page 1 of 10 CIR nr 27 af 19/04/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-04-2005 Transport- og Energiministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Vejledning til cirkulæret Den fulde tekst Cirkulære

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1)

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1) CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr.3003/3005-0003

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Finansministeriets forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag side 9

Læs mere

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet for Klima og Energiministeriet 2008 Oversigt: 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 2. Klima og Energiministeriets forbrug side 6 3. Tekniske besparelsestiltag side 9 4. Håndbog i energirigtigt indkøb

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112213 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-056186-001 Adresse Biblioteket, ny del, Stenstuegade 14 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112215 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-075946-001 Adresse Nørrevangsskolen, Rosenkildevej 88 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Dato: 2012-2013. Myndighed: Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Adresse: Staldmestergården.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Handlingsplan for Kirkeministeriets energieffektivisering 2010 2011

Handlingsplan for Kirkeministeriets energieffektivisering 2010 2011 Handlingsplan for Kirkeministeriets energieffektivisering 2010 2011 Dato: 27. oktober 2010. Myndighed: Kirkeministeriets Departement. Adresse: Staldmestergården. Frederiksholms Kanal 21, 1220 København

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme.

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygholm Åvænget 2-6 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-282030 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 326-000000 Energimærkning nr.: 100104102 Gyldigt 5 år fra: 13-11-2008 Energikonsulent: Leif Larsen Firma: Arkitekt & ByggeService

BBR-nr.: 326-000000 Energimærkning nr.: 100104102 Gyldigt 5 år fra: 13-11-2008 Energikonsulent: Leif Larsen Firma: Arkitekt & ByggeService SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Azaleavej 38 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Kromai 110 6200 aabenraa 580-023356-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Galionsvej 76 1437 København K 101-001656-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Fremsat den {FREMSAT} af Klima- og energiministeren UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Fremrykning af pligt til energimærkning ved salg ved ejendomsformidler,

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Aftale om energibesparende rådgivning under SKI rammeaftale Elektricitet - delaftale 4

Aftale om energibesparende rådgivning under SKI rammeaftale Elektricitet - delaftale 4 Bilag 3.1 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 02-09-2010 Aftale om energibesparende rådgivning under SKI rammeaftale 06.02 Elektricitet - delaftale 4 Mellem parterne Greve Kommune,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B6: Krav om energibesparelser i det offentlige December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere