Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål"

Transkript

1 Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009

2 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter med private udlejere af kontorejendomme, betegnet private lejemål. Disse lejemål stilles til rådighed for statslige institutioner, som herefter bliver brugere af lokalerne. Aktuelt har vi lejet ca m² fordelt på ca. 200 lejemål til brug for staten. Statsinstitutioner, som bor til leje i private lejemål, har i tilknytning til lejekontrakten indgået en såkaldt brugeraftale med SES. Vilkårene i brugeraftalen mellem SES og den statslige bruger af lejemålet (kunden) svarer til vilkårene i lejekontrakten mellem SES og den private udlejer. Vi administrerer herefter lejekontrakten på statens vegne og er kontraktpart i forhold til den private udlejer. For at dække omkostningerne til administration af lejekontrakten opkræves et administrationsgebyr hos kunden. Ydelser til kunder i private lejemål omfatter aktiviteter i forbindelse med indgåelse af aftale om lejemålet, den løbende administration og rådgivning samt ved fraflytning af lejemålet. Denne pjece giver et overblik over ydelserne. Pjecen kan downloades på SES hjemmeside hvor der også findes mere information om vores ydelser. Fra hjemmesiden er der ligeledes adgang for SES kunder til vores extranet, Ejendomsportalen. Her ligger blandt andet brugeraftale, lejekontrakt, regnskab mv.

3 Oversigt over ydelser til kunder i privatejede lejemål 1 Ændret lokalebehov Afdækning af lokalebehov Markedsafdækning Kontraktsforhandling Rådgivning om indretning af lejemålet Håndtering af ombygningsprocessen Indflytningen 2 Den løbende administration af lejemålet Varetagelse af rettigheder og pligter Kvalitetssikring af driftsregnskaber/fællesregnskaber Kvalitetssikring af varmeregnskaber Forhandling i forbindelse med markedslejeregulering Håndtering af tekniske og driftsmæssige problemer i lejemålet 3 Energioptimering 4 Opsigelse og fraflytning af lejemålet Opsigelse af lejemålet Aflevering af lejemålet Afmelding og aflæsning af forsyning Afregning af depositum

4 Ændret lokalebehov 1 Afdækning af lokalebehov Hvis lokalebehovet ændrer sig, fx som følge af tilgang af nye arbejdsopgaver, reduktion af arbejdsopgaver, organisationsændringer mv., retter I henvendelse til SES. Vi indleder herefter en dialog om lokalebehovet. Måske er der mulighed for at blive i det eksisterende lejemål ved en arealudvidelse/-reduktion eller ved ombygning og ny kontorindretning (modernisering). Markedsafdækning Findes der ikke en løsning i det eksisterende lejemål, afdækker vi markedet for ledige relevante lejemål, evt. efter en nærmere analyse foretaget af en lejerrådgiver sammen med jer. Er der en statsejendom, som har et ledigt relevant lejemål, inddrages dette naturligvis i løsningen. I dialog med jer udvælger vi relevante lejemål og koordinerer besigtigelser af disse.

5 Kontraktsforhandling Når der er fundet en egnet løsning, forhandler SES lejekontraktvilkår eller tillæg til eksisterende lejekontrakt på plads med den private udlejer. Inden for de økonomiske rammer, som er udmeldt af jer, forhandler vi vilkårene med udlejer. Herunder fremsætter vi krav i henhold til energicirkulæret, handicaptilgængelighed mv. Af væsentlige økonomiske og øvrige lejevilkår, der søges optimeret er bl.a.:» lejens størrelse» uopsigelighedslængde, dvs. bindingsperioden for staten» størrelsen af en årlig lejeregulering» vilkår for evt. markedslejevurdering» fordelingen af vedligeholdelses- og fonyelsesforpligtelsen i lejemålet» arten af udgifter i driftsregnskabet mv.» mulighed for partiel opsigelse og optionsmulighed for udvidelse af lejemålet SES underskriver kun lejekontrakt efter aftale med og accept frakunden. Er der behov for, at indgåelse af lejekontrakten skal forelægges Finansudvalget, udarbejder vi aktstykket, indhenter jeres accept af indholdet og sørger for forelæggelsen.

6 Rådgivning om indretning af lejemålet SES har opbygget et videnscenter for fleksible kontorer, som indsamler, skaber og formidler viden om kontorindretning nu og i fremtiden med henblik på at skabe gode rammer for trivsel og effektivitet på arbejdspladsen. Vi tilbyder at holde oplæg om forskellige former for fleksibel og fremtidssikret kontorindretning. Det er derudover muligt, mod særskilt betaling, at få en mere individuel analyse og rådgivning i forhold til en indretning, der er tilpasset jeres særlige behov. Er der behov for en større analyse og teknisk beskrivelse/kravspecifikation med ønske om nye rumindretninger, anbefales det at benytte en privat lejerrådgiver, der mod honorar, betalt af bruger, hjælper med at tilvejebringe et materiale, som kan forelægges udlejer og indgå som bilag til lejekontrakten. SES bistår i valg af lejerrådgiver, herunder kvalitetssikring af indgåelse af rådgiverkontrakt. Undervejs i behovsanalysesfasen vil vi understøtte processen mellem jer og lejerrådgiver. Ved mindre opgaver stiller udlejer ofte en rådgiver til rådighed til at skitsere de ønskede indretningsændringer.

7 Håndtering af ombygningsprocessen Er der behov for ombygning af lejemålet, er det vores opgave at sikre den rette samarbejdsorganisation i forbindelse med byggesagens gennemførelse. Herunder at:» følge ombygningsprocessen og deltage i styregruppemøder med udlejer og lejerrådgiver» sørge for, at evt. uenigheder omkring kvaliteten af lejemålets afleveringsstand, økonomi og afleveringstidspunkt, afklares med udlejer Indflytningen SES sikrer kontraktligt, at lejemålet overtages som aftalt, og at der er aftalt en proces for udbedring af eventuelle mangler. Er der en lejerrådgiver tilknyttet sagen, deltager denne i afleveringsforretningen med udlejer. Behovet for vores deltagelse i afleverings- og indflytningssyn vurderes fra sag til sag og aftales med kunden.

8 Den løbende administration af lejemål 2 Varetagelse af rettigheder og pligter I lejemålets løbetid sørger vi for, at jeres pligter og rettigheder overfor udlejer overholdes, fx rettidig betaling af huslejen, og at I ikke betaler for mere end aftalt i kontrakten. Med udgangspunkt i lejekontraktens vilkår kontrollerer vi først og fremmest:» årlige huslejereguleringer» evt. varsling af forbedringslejeforhøjelser» regulering af depositum» regulering af skatter og afgifter» varmeregnskaber» driftsregnskaber/fællesregnskaber o.l. Kvalitetssikring af driftsregnskaber/fællesregnskaber SES kvalitetssikrer og kontrollerer udlejers fremsendte driftseller fællesregnskab for lejemålet og sikrer, at der fx ikke betales for ukendte poster, at poster ikke er ændret væsentligt eller fejlkonteret. Hvis der er behov for det, fremskaffes bilag til kontrol af posterne. Eventuel efter-/tilbagebetaling sker også via os. Kvalitetssikring af varmeregnskaber På lignende vis kvalitetssikrer SES udlejers fremsendte varmeregnskab for lejemålet og gør indsigelse, hvis regnskabet ikke kan godkendes. Efter-/tilbagebetaling sker via os.

9 Håndtering af tekniske og driftsmæssige problemer i lejemålet Oplever I problemer af teknisk eller driftsmæssig art, som fx utætte vinduer og tag, problemer med skadedyr, problemer med varmeforsyning, dårlig ejendomsdrift o.l., og dette ikke afhjælpes via jeres dialog med vicevært/ejendomsinspektør, kontakter I SES. Vi tager herefter kontakt til udlejer for at få problemerne afhjulpet og sørger for, at I eventuelt kompenseres for gener og manglende brugsværdi på grund af problemerne. Forhandling i forbindelse med markedslejeregulering Udvikler erhvervslejemarkedet og lejeniveauet sig i nedadgående retning, tager vi initiativ til at drøfte en eventuel nedregulering af lejen med udlejer. Varsler udlejer lejestigning i forbindelse med markedslejevurderinger såvel opjustering som nedjustering indleder vi forhandlinger med udlejer for at sikre, at den varslede leje er rimelig, og at lejevilkårene i øvrigt afspejler markedet.

10 Energioptimering 3 SES tager initiativ til, at bestemmelserne vedrørende de private lejemål i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner overholdes. Ikke kun i forbindelse med indgåelse, forlængelse eller genforhandling af lejekontrakter, men også i lejemålets løbetid. I lejemålets løbetid indsamler vi energimærker for de lejemål, hvor udlejer er forpligtet til at udarbejde et revideret energimærke hvert 5. år det vil sige ejendomme på m² eller derover. Vi peger på muligheder for at iværksætte rentable energibesparelsesforslag og forhandler med udlejer om gennemførelse af mulige energibesparelsestiltag. Med det øgede statslige fokus på energibesparelser, har vi styrket indsatsen for at understøtte energioptimeringen. Vi vil derfor lægge vægt på at rådgive om mulighederne for energioptimering og energibesparelser i lejemålene, herunder også hjælpe med at pege på jeres egne muligheder for yderligere energibesparelsestiltag (adfærd, indkøb, el-forbrug m. m.).

11 Opsigelse og fraflytning af lejemålet 4 Opsigelse af lejemålet Ønskes en opsigelse af lejemålet helt eller delvist sørger SES overordnet for at koordinere sagen i forhold til udlejer. Som kontraktholder opsiger vi lejemålet på jeres foranledning. Er der tale om en delvis opsigelse sørger vi for, at kontraktforholdene formelt bringes på plads ved et tillæg til lejekontrakten. Aflevering af lejemålet Det vurderes fra sag til sag, hvordan fraflytningen bør håndteres alt afhængig af kontraktens vilkår. Der kan fx være behov for at overveje, om der er behov for et før-flyttesyn sammen med udlejer for at forventningsafstemme og aftale, hvilke tiltag der er nødvendige for at aflevere lejemålet i overensstemmelse med kontrakten. SES deltager sammen med jer og udlejer i et eventuelt før-flyttesyn og det endelige flyttesyn. Vi kontrollerer og vurderer rimeligheden af udlejers efterfølgende flytteopgørelse i forhold til de kontraktlige forpligtelser, og forhandler evt. uenigheder med udlejer.

12 Afmelding og aflæsning af forsyning SES sørger for påmindelse om at sikre afmelding hos forsyningsselskabet for de leverancer, som I selv betaler direkte. Derudover sikrer vi, at udlejer aflæser øvrige forbrugsmålere. Vi vil også minde jer om opsigelse af andre relevante serviceabonnementer og aftaler. Afregning af depositum Efter afregning af flytteopgørelse, endeligt forbrugsregnskab (varme, el, vand o.l.) og evt. drifts- eller fællesregnskab, afregner vi depositum med udlejer og returnerer et evt. restbeløb til jer. Der kan gå op til 1-1½ år, før sagen er endeligt afsluttet pga. forskellige regnskabsår, der skal afsluttes. Slots- og Ejendomsstyrelsen leverer ydelser til kunder i privatejede lejemål. Denne pjece giver et overblik over ydelserne, som omfatter aktiviteter i forbindelse med indgåelse af aftale om lejemålet, den løbende administration samt ved fraflytning af lejemålet. Pjecen kan også downloades på Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside Slots- og Ejendomsstyrelsen Løngangstræde København K Tlf.: Hjemmeside: Forsidefoto: Torben Eskerod

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere