Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)"

Transkript

1 Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld Christensen Kontorchef Johan Dennig-Madsen*, sekretær Professor dr.phil. Ole Feldbæk Direktør Jens Fynbo Professor, dr.phil. Kristof Glamann Arkitekt M.A.A. Arne Gotved Konserveringstekniker Mads Gulløv Kaptajn A. Fischer Henrichsen Skibsmægler Jørgen V. Henriksen Statsaut. revisor Ole Holm Direktør Christen Hovgaard Professor dr. oceon Hans Chr. Johansen Skibsreder Peter Knudsen Overtelegrafist Karl P. Lauritsen Kaptajn S.C. Nygaard Direktør, civiling. H.J. Esmann Olesen Grosserer, direktør Knud Olesen*, næstformand Rigsantikvar, professor, dr.phil. Olaf Olsen* Skibsreder C. Rentz-Petersen Direktør Jørgen Skov* Driftchef Jørgen Svarer Underdirektør Anton Vognsen* De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale (Juni 1992) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Erik Schou Andersen Sekretær - Stillingen ubesat Bogholder Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Receptionist Lone Knudsen Kristiansen Timelønnede kustoder: Per Hvid Christensen J. Steen Christiansen Lisbeth S. Kristensen Klaus Meyer Thomas Plum Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen Rengøringsassistent Birthe Klokker 145

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for året 1991 Indsamling, undersøgelser og registrering De søfartsinteresserede museer samarbejder gennem Søfartspuljen, som har indledt det fælles dokumentationsprojekt "Carolinere". "Carolinerne" er som bekendt de første danskbyggede fuldmotoriserede coastere, og Hanne Poulsen har i årets løb bidraget til projektet gennem interviews og optegnelser, der belyser skrotsejladsen til stålvalseværket i Frederiksværk. I samme forbindelse har hun sejlet med på en rundrejse til Hamburg. Mads Gulløv har i lighed med tidligere år udført rekvireret arbejde som deltager i flere af Skov- og Naturstyrelsens recognosceringer af havbundsområder. Han har tillige været museets repræsentant ved undersøgelser af et velbevaret mindre handelsskib fra o. år 1700, som ligger ved Gåsehage nær Ebeltoft. Museets samlinger vokser dog fortsat først og fremmest, fordi privatpersoner, virksomheder og institutioner forstår betydningen af at sikre vidnesbyrd om søfartens betydning ved at give arkivalier, fotografier, optegnelser og genstande til museet. Den samlede gaveliste følger efter beretningen, og museet skal endnu en gang takke alle givere. Museets bibliotek er i årets løb vokset med 326 bind, hvoraf 72 bind er gaver, 129 bind er tilkommet gennem bytteforbindelser og resten er købt. I sin periode som beskæftigelsesansat har skibsingeniør Torben Følsgaard Jakobsen udarbejdet et EDB-baseret registreringssystem til museets omfattende samling af konstruktionstegninger. Bevaring Udtyndingen af genstande fra magasiner på slottet er fortsat, og de udtagne genstande er efterset og placeret i midlertidige lokaler på kaserneområdet. Museets ønske om lokaler på det tidligere kaserneområde til studiemagasiner og værksteder er desværre ikke kommet nærmere en realisering i årets løb. Skibsbevaringsfonden Skibsbevaringsfonden har haft et travlt år. Fonden har uddelt lånetilsagn lørdag den i Nyborg i forbindelse med Træskibssammenslutningens pinsestævne, hvor kulturminister Grethe Rostbøll bistod, og den uddelte miljøminister Per Stig Møller lånetilsagn i København om bord i skonnerten MIRA. Følgende fartøjer har fået lånetilsagn: Snurrevodskutter JENS KROGH af Aalborg, ( kn), lodsbåd EJNO af Rudkøbing ( kn), 3 mast. skonnert ELINOR af København ( kn), jagt JENSINE af Haderslev ( kn), galease ANNE-MA- 146

3 Fra fotoudstillingen Fyrskib, som vistes på museet i perioden 19/3-19/4. (Foto: Ulrich Mølgaard). From the photo exhibition "Lighthouse", which was on display at the museum fra. 19/3-19/4. (Photo: Ulrich Mølgaard). RIE af Roskilde ( kr. og 2 mast. skonnert MIRA af København ( kn). Desuden har Skibsbevarincrsfrmrl^n o^n_. ~ i &^X^XXXX^XX & V. U nem sin konsulent arkitekt Jes Kroman ydet konsulentbistand. Mange forespørgsler har kunnet klares pr. tlf. eller brev, men dertil har måtte aflægges besøg i 8 fartøjer. Interesserede kan i øvrigt rekvirere en særskilt beretning for Skibsbevaringsfonden ved henvendelse til museet. Formidling Af sparehensyn producerede museet ingen ny stor særudstilling i 1991, og fornyelsen af en sektion i basisudstillingen blev udskudt et år. Som det vil fremgå af det følgende, betød det dog ikke, at der manglede aktiviteter på museet eller udenfor voldene. Overflytningen af de bedste elementer fra jubilæumsudstillingen SØENS FOLK til basisudstillingen indledtes sidst på året. Særudstillingen Fartøj sbevaring, som vistes i 1989, blev anvendt som vandreudstilling, og den har i årets løb kunnet ses i Nykøbing Falster, Kalundborg, Køge, Næstved, Løgstør og på Møn. I perioden viste museet fotoudstillingen FYRSKIB, som præsenterede fotograf Ulrich Mølgårds optagelser fra sommeren 1988 om bord i Fyrskib nr. XXI, Danmarks sidste aktive fyrskib. Fyret blev slukket den 13. december, og i dagene efter bugseredes skibet til København. I efterårsferien gennemførtes arrangementet fra Mast til Køl, hvor to af museets gode venner vederlagsfrit rykkede ind i udstillingen. John Hansen viste, hvordan man støber blymodeller, og Frode Jacobsen syede råsejl og siden jollepresenning. Modelbådssejlads i voldgraven vil vi gerne gøre til en tradition, og i 1991 kunne besøgende glæde sig over Dansk Modelbåds Unions fartøjer i fuld fart den og den 147

4 1.6. afprøvede eleverne fra Rungsted Private Realskole deres selvbyggede skibsmodeller. Der har i årets løb været afholdt omvisninger for følgende grupper: International Hydrograf Kongres 15.5., B&W Skibsværft kunder 2.6., ansatte i Scan-Dutch 8.9., Goteborg Sjofartsmuseums Venner 6.10., sportsdykkerklubben Helgoland Den var Kultur- og Fritidsudvalget fra Korsør på studiebesøg. Hans Jeppesen har afholdt foredrag på Helsingør Teknikum den og i Oddfellow-logen Helsingør den Jes Kroman har givet foredrag i forbindelse med Fartøjsbevaringsudstillingens vandring. Danmarks Radio bragte den 5.4. en halv times udsendelse om særudstillingen SØ ENS FOLK, og den medvirkede Hans Jeppesen i Sveriges radios udsendelse om Øresundsforbindelsen. I DR-TV var Hans Jeppesen dommer i en Kvit- eller Dobbeltudsendelse, hvor overstyrmand Ole Koldborg gik op i emnet Amerikabåde. I redaktionsudvalget for årbogen har fhv. museumssekretær Johnna Hendriksen desværre måtte træde tilbage på grund af sygdom, og bibliotekar Bert Blom har overtaget hendes opgaver. Udvalgets øvrige medlemmer er de to inspektører og direktøren. I samarbejde med og med tilskud fra Museets Venneselskab er der fremstillet en introduktionsfolder på dansk og engelsk. I samarbejde med Kirkeministeriet er der udsendt en vejledning om skibsmodeller i Folkekirkens kirker til alle landets menighedsråd. Organisation og samarbejde Hans Jeppesen har repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet for Frederiksborg Amt, Marinarkæologisk referencegruppe MARE og forretningsudvalget for International Congress of Maritime Museums, ICMM. Han er endvidere formand for Skibsbevaringsfonden. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografier, og i Kontaktudvalget for Dansk Maritim historie- og samfundsforskning. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder og kursus: DKM formidlingsmøde , Søfartspuljemøder 7.3. og i Helsingør, Statens Museumsnævns årsmøde , ICMM interim møde i New York , DKM fagligt orienteringsmøde , Museumsrådet og Skoletjenestens Repræsentantskabsmøde Den årlige ekskursion for personalet gik den 7.5. til Eksperimentariet i Tuborg Havn. Personale Først på året fratrådte Ole Bent Nielsen efter eget ønske, og begge heltidskustodestillinger er konverteret til timelønnet medhjælp. Ligeledes af sparegrunde er museumssekretærstillingen ikke genbesat. Museet har i årets løb haft følgende midlertidigt ansatte: Specialarbejder Jesper Schimmel (indtil 17.5.), specialarbejder John Coveney (indtil 9.4.), skibsingeniør Torben Følsgaard Jakobsen ( ), museumsmedarbej- 148

5 Den 12/9 rundede et middelalderskib Kronborg, og takket være bistand fra Marinehjemmeværnet kunne Hans Jeppesen gå om bord for på skrømt at opkræve Øresundstold. "Die Kieler Hansekogge" er en nøje kopi af den bevarede Bremerkogge fra (Handels- og Søfartsmuseet). On September 12th a medieval skip rounded Kronborg and Hans Jeppesen was able to go on board, by courtesy of the Naval Home Guard, to feign collection ofthe Sound Dues. "Die Kieler Hansekogge" is an exact replica ofthe preserved Bremerkogge from (Danish Maritime Museum). der Elisabeth Thorsen (fra 29.4.), specialarbejder Bjarne K. Christensen (fra ), arkitekt Anne Fogh (fra 4.11.). Endvidere har cand.mag. Torben J. Grundahl været i praktik som informationsmedarbejder i ugerne Økonomi Ved årets begyndelse var museet spændt på, i hvor høj grad den kraftige forhøjelse af fællesbilletprisen fra 26 til 34 kn, ville påvirke besøgstallet. Bekymringen viste sig desværre berettiget, idet besøgstallet faldt til (1990: ). Da prisstigningen kun kom Slots- og Ejendomsstyrelsen tilgode, mistede museet over kr. i entreindtægt. Når det alligevel lykkedes at slutte året uden stort underskud, var det gennem en kombination af besparelse på lønkontoen, udskydelse af opgaver og ekstraordinære indtægter. I museets jubilæumsår vedtog bestyrelsen en rammeplan for virksomheden indtil år Den var baseret på to forudsætninger: Museet skal forøge sin egenindtægt, og behovet for lokaler til studiemagasiner og værksteder forventes tilgodeset på det tidligere kaserneområde. Hvis forudsætningerne ikke holder, må planerne naturligvis ændres. 149

6 Gave liste for året 1991 Genstande, malerier og arkivalier Jørgen H. Barfod: Erindringer vedr. sejlads under krigen Preben Bigum: Bekendtgørelse dat. 9de august 1944 vedr. damp- og sejlskibe der møder hinanden. Bing, Nykøbing Falster: Dykker telefon. Arne Christiansen: Erindringer samt fotos vedr. Lars Hansen, N.Y. Kirsten Danielsen, Vedbæk: Regnskabsbøger ført af Mads Peter Jakobsen i årene Difko Adm. A/S: En samling brochurer vedr. Difko Anpartskibe. Albert Eckwald: Scrapbøger vedr. givers virke i Godthåb. A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise: 3 kulskovle samt porcelæn. Fredericia Museum: Fotoalbum vedr. sejlskibe omkr Frederiksborg Amts Historiske Samfund: En samling erindringer. Grønlands Postvæsen: En samling førstedagskuverter. Mads Gulløv: En dykkerdragt. Morten Gotsche: Dokumenter vedr. skonnertkuf "Elise". Handelsflådens Velfærdsråd: Video Kassette: Projekt Skib. Svend Hansen: 2 sæt skibstegninger. /. C. Hempel Skibsf arv e-fabrik A/S: En samling ældre malerbøtter. Ingeniørskolen Helsingør: Skibsmodel S/S "Christiania". Ole R. Jacobsen: En samling fotos vedr. søsætningen af E.F. Huttons lystyacht på B&W i Henry Johansen: Aldis signallampe. J.A. Jørgensen: Porcelænsfigur fra Bing & Grøndahl. Kryolitselskabet Øresund: Manus samt fotos. Torben Larsen: 2 stk. specifikationsbøger vedr. nybygninger på Helsingør Værft. Limfjordsmuseet: 3 stk. fotos vedr. skonnert "Drogden" og S/S "N.G. Petersen". Jens Lorentzen: Ten til tovværk. Konrad Mortensen: Farvefotografi af bark "Pamir" samt plakette af skoleskibet "København". Holger Munchaus: 2 stk. foto af norsk bark "Polarstjernen" samt dokumenter og fotografier fra søassurance ekspert Johannes Fabricius. Karen Nielsen: En samling skibstegninger samt firmablade vedr. Odense Stålskibsværft. Morten Kirketerp Nielsen: Et tæppe fra DFDS. Holger A. Pedersen: Erindringer og dok. vedr. maskinmester Erik V Petersen. Jan G. Møller Petersen: Videobånd vedr. givers arbejde i Afrika og Danmark. Philips Danmark: 1 stk. AP Navigator. Leif Rønnow: Model af fiskekutter. Sean-Dyk: Tryktank samt div. genstande vedr. dykkerudstyr. Erik, Schmidt: Breve vedr. Russian East Asiatic Comp. hvor givers far var ansat Gerda Selch-Madsen: En samling breve skrevet af maskinmester Aage Selch-Madsen Ingemar Sereng: 75 ringbind vedr. D.S. "Øresund" samt skibstegninger og kikkertskab fra S/S "Malmø". Axel V Skjødt: Samling skibsværktøj. G. Stallknecht: Søkort med 4 mast. bark "Viking'^ 2 sidste passager af Cap Horn. Birgit Sylvander: Samling brochurer og menukort fra div. Amerikabåde. Trelleborg Gummi A/S: 1 stk. dykkerdragt. Æbeltoft Museum: 11 albums m. fotos vedr. søfart specielt DFDS og 150

7 Skandinavien Amerika Linjen. Indsamlet af forh. matros William Hartman Nielsen. Anders Østergård: 2 stk. foto. PoulAabye: Div. søfartsbøger og attester. Boggaver Thina Nørgaard Andersen, Herfølge; Lars Bruzelius, Upsala; Le Chasse-Marée, Douarnenez; joaan Dennig-Madsen, København; A. Eggers-Lura, Haslev; Fritz Joachim Falk, Wyk auf Fohr; Knud Frydendahl, København; Basil Greenhill, St. Dominic Saltash/ Cornwall; Helsingborgs Museum; De Hempelske Firmaer, København; Henning Henningsen, Helsingør; Poitl Holm, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg; ICI Danmark AS, København; Werner Jepjjesen, Hvalsø; Poul Kristensens Forlag, Herning; Kryolitselskabet Øresund, København; Kai Kure, Allinge; Niels Otto Køster, København; Lund University Library, Lund; Søren T. Lyngsøe, Hørsholm; Sean McGrail, Chilmark/Salisbury; Jørgen Marcussen, Weilbach, København; Mols-Linien K/S, Hundested-Grenå; Kaj Bredahl Nielsen, København; Karen Nielsen, Tarup; H. Munchaus Petersen, Toldmuseet, København; Palle Petersen, Sønderho/Fanø, Save the VASA Campaign, London; W.W. Schumacher, Gadstrup; Selskabet til bevarelse af gamle bygninger i Helsingør; Aksel V. Skjødt, Holte; Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm; Søren Thirslund, Humlebæk, Søren Thorsøe, Hørsholm; Toldmuseet, København; CL. Vebæk, København, Villum Kann Rasmussen Fonden og Velux Fonden af 1981, Klampenborg; Vikingeskibshallen i Roskilde; Chr. Waagepetersen, Helsingør; Østre Landsret, Biblioteket, København. 151

8 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Resultatopgørelse for året 1991 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Kiosk- og bogsalg Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed Udgivervirksomhed (27.893) Andet kulturformidlende arbejde Administration Kapacitetsomkostninger Balance pr. 31. december 1991 Aktiver Samlingen L Anlægsaktiver 1 Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Kreditorer i øvrigt , Gæld i alt Passiver i alt kr Nettoresultat kr. 86 Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 27. februar 1992 Ole Holm, statsaut. revisor Bjarne N. Hansen, statsaut. revisor 152

9 Specifikation af private bidrag 1991 Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Kraks Legat - formål: Studierejse., Danmarks Rederiforening Den Danske Bank Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark Dampskibsselskabet Hafnia's Fond. J.C. Hempels Legatfond Wm. Vetts Fond Unibank Magasin du Nord's Fond Dampskibsselskabet Torm Hafnia, forsikringsselskab Scandutch Det Østasiatiske Kompagni A/S kr Resultatopgørelse for året, 1991 Renteindtægter Årets resultat kr Balance pr. 31. december 1991 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet J. Friis-Pedersens Arv Likvide midler, Den Danske Bank Aktiver i alt kr Passiver Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar Nettoresultat Passiver i alt kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 27. februar 1992 Ole Holm, statsaut. revisor Bjarne N Hansen, statsaut. revisor 153

10 Arkitekt J. Friis-Pedersens arv Resultatopgørelse for året 1991 Indtægter Renteindtægter Afdragsavancer Kursavance Indtægter i alt Udgifter Revision Depotgebyr Kursregulering Ol Omkostninger Nettoresultat kr Balance pr. 31. december 1991 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Mellemregninger Skyldige omkostninger Passiver i alt kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 27. februar 1992 Oh Holm, statsaut. revisor Bjarne N. Hansen, statsaut. revisor 154

11 Museets salgsartikler I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H.P. Barfod: Danmark-Norges handelsflåde (1967). Priskr. 15,00. VIL Christian Nielsen: Danske Båd typer (1973), nu i 4. oplag. Pris kr. 225,00. XIII-XIV: Knud Klem: Skibsbyggeriet i Danmark og hertugdømmerne i 1700-årene. (1985). Forhandles i boghandelen. XVI. Hans J. Hansen: En tatovørs erindringer (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988). Pris kr. 148,00. I serien Maritema: I. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Fra oldtiden til 1530 (1987) Pris kr. 95,00. II: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1988). Pris kr. 105,00. III: Søren Thirshtnd: Træk af navigationens historie (1989). Pris kr. 125,00. IV. Søren Thirslund & CL. Vebæk Vikingernes kompas årig pejlskive fundet i Grønland (1990). Priskr. 110,00. Eng. udgave CL. Vebæk & S. Thirslund: The Viking Compass. Guided Norsemen first to America (1992). Pris kr. 125,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Plakater Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf: Postgiro:

12 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Bestyrelse pr. 1/91992 Borgmester Knud Axelsen Underdirektør Niels Kjeld Christensen Direktør Ole Friis Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen Marinebibliotekar, kommandørkaptajn Arne Holm Museumsdirektør Hans Jeppesen, kasserer og sekretær Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen Æresmedlem Museumsdirektør, dr.phil. Henning Henningsen Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Personale: Bibliotekar Bert Blom Beretning for Venneselskabets årlige generalforsamling blev afholdt onsdag den 26. august 1992 kl i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg, og ca. 90 medlemmer var mødt op. Ligesom ved tidligere generalforsamlinger var medlemmerne blevet indbudt til at møde op en time før til en uformel rundvisning i særudstillingerne "DFDS i 125 år" og "DUC" samt i basisudstillingen, og ca. 45 medlemmer benyttede sig da også af dette tilbud. Formanden, underdirektør Niels Kjeld Christensen, bød velkommen, og man gik derefter over til følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om selskabets virksomhed ) Regnskab ) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5) Fastsættelse af kontingent. 6) Indkomne forslag. 7) Eventuelt. ad 1. Fhv. stadsbibliotekar, Erik Buch Vestergaard blev på bestyrelsens forslag valgt med akklamation til dirigent. EBV. takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet. ad 2. Niels Kjeld Christensen aflagde følgende beretning for Venneselskabet: Sammenlignet med forrige år, hvor både Venneselskabet og museet havde jubilæer, har beretningsåret 1991/92 været relativt stilfærdigt. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Arne Holm og Niels Kjeld Christensen som henholdsvis næstformand og formand, og i årets løb har bestyrelsen fortrinsvis beskæftiget sig med medlemstal og økonomi. 156

13 Ved regnskabsårets udløb kunne konstateres en tilgang på 57, men desværre også 60 udmeldelser, og pr havde Venneselskabet 1100 betalende medlemmer. Selv om antallet af nye medlemmer er nær ved antallet af udmeldte, er resultaterne endnu ikke tilfredsstillende. Hvis alle generalforsamlingens deltagere brugte den nye informationsbrochure til at hverve et nyt medlem, ville næste års medlemstilgang blive mere end dobbelt så stor som i år. Årbogens nye format og bedre illustrationer har været en åbenbar forbedring, og som det fremgår af regnskabet, har udgifterne hertil nu fundet et fornuftigt leje. Den 30. januar 1992 inviterede museets medarbejdere Venneselskabets medlemmer til en aften, der gav mulighed for at få indtryk af det undervandsarkæologiske arbejde, udstillingsvirksomheden og de etnologiske undersøgelser. Ligesom ved det første af disse arrangementer var tilslutningen og interessen stor, og bestyrelsen er glad for, at museet er indstillet på at fortsætte møderne. Det er jo altid spændende at få et kig ind bag kulissen. Den 20. oktober 1991 rundede fhv. museumsdirektør Henning Henningsen de firs, og ved et åbent hus arrangement hos Elisabeth og Henning Henningsen deltog hovedparten af bestyrelsen i hyldesten af ét af vores æresmedlemmer. Som ventet og fortjent var der fuldt hus. Venneselskabets hovedopgave er jo, at virke til støtte for museets virksomhed. På det formelle plan er det nu også blevet tydeligere, da en justering af museets vedtægter blandt andet har sikret Venneselskabet en plads i museets bestyrelse. Bestyrelsen har udpeget formanden hertil. Blandt de organisatoriske spørgsmål er ligeledes bestyrelsens beslutning om at nedsætte et forretningsudvalg. Formålet er, at sikre en tættere kontakt til museet, men vi vil gerne have medlemmernes kommentar hertil. Til sidst vil jeg takke medlemmerne for et godt år, Slotsforvaltningen for lån af Erik af Pommerns kammer og ikke mindst museets medarbejdere. En særlig tak skal her gå til Hanne Besser, som har ønsket at fortsætte tilværelsen med sin mand under sejl i fremmede farvande. Det bliver svært at fylde sekretærpladsen efter hende, men heldigvis ved vi, at bibliotekar Bert Blom, som hidtil har været vikar, kan gøre det. Derefter gav NKC. ordet til museumsdirektør Hans Jeppesen, der dels berettede om museets aktiviteter siden forrige generalforsamling og dels om museets planer for fremtiden. Med hensyn til udstillinger, sagde HJ., så har de medlemmer, der benyttede lejligheden til at bese museet før generalforsamlingen bl.a. kunnet konstatere, at vi har genanvendt de bedste elementer fra særudstillingen SØENS FOLK i basisudstillingen. Den 2. april åbnede vi en særudstilling om "DUC" (Dansk Undergrunds Consortium), hvis placering i basisudstillingen nok kan diskuteres, og den 22. juni i år åbnede vi så jubilæumsudstillingen "DFDS i 125 år". Vi modtager gerne kommentarer til begge disse udstillinger fra medlemmer og andre. 157

14 Når det drejer sig om anden form for formidling, fortsatte HJ., kan jeg oplyse, atjeg medvirkede som dommer i DR's Kvit eller Dobbelt d. 15/11-91, hvor emnet var Atlanterhavsskibe. Den meget vidende styrmand Ole Koldborg, der som bekendt ikke nåede helt til tops, er positivt indstillet til evt. at medvirke i en slags Kvit eller Dobbeltaften i medlemsregi. I weekenden d juni afholdt museet ligesom sidste år modelbådssejlads i den ydre voldgrav for Rungsted Private Realskole samt Modelbådsunionens medlemmer, et i øvrigt vellykket arrangement, der tiltrak sig opmærksomhed fra både unge og ældre. Det sidste nye fra Skibsbevaringsfonden er, at den ved et møde med industriministeren og kulturministeren har fået lovning på en fortsættelse af en 3-årig bevilling på nuværende niveau med kr. om året. Betingelsen for ydelsen er, at skibet (-ene) ikke sælges til udlandet. En rapport om chartersejlads (en af de økonomiske løsninger) om problemer, tiltag og økonomi er på vej i løbet af en måneds tid i håb om at få det hele til at fungere bedre i fremtiden. HJ. fortalte endvidere, at årbogen var kommet ind i et fastere økonomisk leje og redegjorde for indholdet i den kommende årbogs artikler. Af fremtidige opgaver blev det bl.a. nævnt, at museet den 18. februar 1993 åbner en særudstilling om Burmeister & Wain i anledning af dets 150-års jubilæum, og at vi i sommerhøjsæsonen arrangerer en spændende udstilling om slaveskibet FRE DENSBORG i samarbejde med norske kolleger i Arendal. Museets fremtid - og herunder især dets fremtidige placering - er uvis. Vi nærer ikke noget ønske om at komme væk fra Kronborg, men nogle vil bl.a. via Helsingør Dagblad have bemærket, at en evt. flytning er kommet på tale, hvilket skyldes museets voksende problemer og dermed mindre gode forhold på slottet, idet vi ønsker friere udfoldelsesmuligheder med hensyn til aktiviteter, der igen skulle medføre større indtægtsmuligheder for museet. Der er foreløbig indledt realitetsundersøgelser i samarbejde med 2 arkitekter, og de muligheder der drøftes er enten en placering uden for Kronborgs volde (evt. værftsgrunden) eller til et eller andet sted i Københavnsområdet. Men en flytning er dyr og vil komme til at koste et sted mellem millioner kr. - penge, der også skal skaffes. Der vil i hvert fald fortsat blive en væsentlig nedgang i museets økonomi, hvis ikke betingelserne forbedres. Sagen vil blive behandlet på et ministermøde før jul, hvorefter der vil komme et svar fra boligministeren. Dette til efterretning... Der var ingen bemærkninger til Hans Jeppesens redegørelse. ad 3. Hans Jeppesen gennemgik Venneselskabets omdelte regnskab, der viste et noget bedre resultat end det forrige, idet der var et beskedent overskud til forskel fra sidste års underskud. Også legaterne udviste et pænt resultat. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der således blev godkendt. ad 4. I henhold til 5 i vedtægterne var 3 medlemmer på valg til bestyrelsen. Det dre- 158

15 jede sig om henholdsvis Knud Axelsen, Ole Friis og Hannes Stephensen, der alle blev genvalgt med akklamation. I henhold til den nye tilføjelse i vedtægternes 6 var der også valg af revisor. Registreret revisor Niels P. Hansen blev foreslået og valgt uden kommentarer. ad 5. Der var stillet forslag om en gradvis forhøjelse af det personlige kontingent på i alt 20,00 kr. over 2 år. Den første forhøjelse med 10,00 kr. - fra 140,00 kr. til 150,00 kr. (+ porto) - der skal træde i kraft fra og med 1993 blev godkendt og vedtaget uden bemærkninger. Firmakontingentet er fortsat 1.000,00 kr. + porto (5 adgangskort + 5 årbøger). ad 6. Der var ingen indkomne forslag. ad 7. Intet heller under Eventuelt. Efter den ordinære generalforsamling indtog de fremmødte medlemmer en forfriskning og lidt snacks, hvorefter museumsinspektør Hanne Poulsen holdt et interessant og medrivende foredrag med lysbilleder om sine undersøgelser i danske coastere, de såkaldte "Carolinere". 159

16 Nytilkomne medlemmer Andersen, Mary, 2770 Kastrup. Andersen, Vagn, 5500 Middelfart. Bellamy, Martin, Glasgow, GTB. Byrialsen, Bjørn, 9000 Aalborg. Christensen, Holger, 2820 Gentofte. Colding-Jørgensen, R, 3000 Helsingør. Danmarks Skibsmægler forening, 2100 Kbh. 0. Darling, John D., 2300 Kbh. S. Dreyerjakob, 2100 Kbh. 0. Ejensen, Kaj, 8900 Randers. Ellehammer, Poul, 2970 Hørsholm. Ernst, Ken, 5260 Odense S. Fabricius, Finn A., 2970 Hørsholm. Favrholdt, Anders, 3060 Espergærde. Frederiksen, Torben, 7600 Struer. Guntoft, Poul, 5970 Ærøskøbing. Hansen, Bent Jørgen, 4970 Rødby. Hansen, Hans Olaf, 8550 Ryomgård. Harboe, Ernst G., Northfield, U.S.A. Harpsøe, Freddy, 8400 Ebeltoft. Henriksen, Jørgen V, 2100 Kbh. 0. Hjortnæs, Alex, 3050 Humlebæk. Holm, Niels, 3700 Rønne. Ibsen, Henning, 2830 Virum. Jakobsen, Gert, 3060 Espergærde. Jensen, Henning, 8270 Højbjerg. Jensen, Leif Bille, 1920 Frederiksberg. Jensen, Svend Kildevang, 3000 Helsingør. Jægerholt, Poul, 2960 Rungsted Kyst. Jørgensen, Børge Ebensgaard, 5700 Svendborg. Kirk, Kathie, 3000 Helsingør. Kjærulf, Knud, 8600 Silkeborg. Krauthammer, Lars, 3070 Snekkersten. Kristiansen, Povl, 4900 Nakskov. Københavns Havnevæsen, 1259 Kbh. 0. Larsen, Leif, 3140 Ålsgårde. Lehmann Junior K/S, 2100 Kbh. 0. Lieberg, Helge, 6200 Åbenrå. Lindhardt, Knud, 5210 Odense NV. Louis-Hansen, Niels-Peter, 2950 Vedbæk, Lund, Christian, 2800 Lyngby. Lund, Jørgen, 4000 Roskilde. Møller, Ib, 8000 Århus. Møller, Thomas Jørgen, 8900 Randers. Nielsen, Carsten Dencher, 2100 Kbh. 0. Nielsen, Erik Duus, 3700 Rønne. Nielsen, Hans Kr., 3520 Farum. Nielsen, Jørgen, 3000 Helsingør. Panton, Erik, 3000 Helsingør. Pedersen, Kjeld, 5800 Nyborg. Petersen, Niels Brandt, 6851 Janderup. Petersen, Poul, 6330 Padborg. Progress A/S, DS, 1271 Kbh. K. Rahbek, Svend Emil, 3070 Snekkersten. Rasmussen, Jørgen, 5683 Haarby. Rasmussen, Mogens Juul, N-7340 Oppdal. Rasmussen, Peter, 6760 Ribe. Ries, Anne, 7100 Vejle. Ronnberg, Erik A.R., Rockport, U.S.A. Secher, Adam M., 3000 Helsingør. Sjøminjasafn Islands, 220 Hafnafjordur. Steenberg, Michael, 2100 Kbh. 0. Sørensen, Flemming, D-4472 Haren. Thomassen, Ole, 4840 Nr. Alslev. Walsted, Jørgen, 7000 Fredericia. Wandborg, Ingrid, 3000 Helsingør. Wind, Pernille, 5700 Svendborg. Windfleg, Henning, 8000 Århus C. Aarhus Flydedok, 8100 Århus C. Årseth-Hansen, Per, 3070 Snekkersten. 160

17 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Resultatopgørelse for tiden 1. april marts 1992 Indtægter Kontingenter og bidrag fra medlemmer i gg ggg Fortjeneste ved salg af glas, kompasplatter og fliser: Salg ekskl. moms forbrug: Beholdning pr. 1. april Diverse udgifter til porto, forsendelse m.v beholdning af platter, glas og fliser pr. 31. marts n Renter afbank, postgiro og obligationer ~^ Udtrækningsgevinst obligationer 353 Gave fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoed's legat Udgifter Gaver og tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg- Årbog 1991: Udgivelse af årbog Porto til udsendelse salg af årbøger og særtryk tilskud til årbog Gaver i øvrigt Gage og feriepenge Diverse omkostninger: Porto, fragt m.v Kontorhold, tryksager, EDB-assistance m.v. 11 Q43 Revision og regnskabsassistance Diverse udgifter Afskrivning på EDB-anlæg 1 g 00 Overskud der overføres til kapitalkonto ~ """"'"

18 Balance pr. 1. april 1992 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning 156 Den Danske Bank, Helsingør Postgiro AA13A Debitorer: Tilgodehavender vedr. årbog, glas m.v Tilgodehavende, uforfaldne renter Beholdning af platter, glas og fliser Obligationer: Nom. kr % Kreditforeningsobligationer (kursværdi pr. 1./1-92 kr ) Inventar: Saldo pr. 1. april afskrivning -^9Q - ^^00 Aktiver i alt Passiver Den Danske Bank A/S 0 Diverse kreditorer og skyldige omkostninger Mellemregning med Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Mellemregning med fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoed's legat *' -^J 8 Vedtagne, endnu ikke ydede gaver 0 Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april overskud ifølge resultatopgørelsen Passiver i alt 77 ' Foranstående regnskab er i overensstemmelse med København, den 21. maj 1992 selskabets bogføring, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, Bjarne N Hansen ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. statsaut.revisor 162

19 Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1991 til 31. marts 1992 Indtægter Renter: Bankindestående. Obligationer.... Balance pr. 1. april Udgifter Andel i gave til Handels- og Søfartsmuseet Revisionshonorar Depotgebyrer Overskud der overføres til gevinstog tabskonto _ Aktiver Likvide midler Den Danske Bank A/S, Helsingør Debitorer Mellemregning med selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Tilgodehavende uforfaldne renter Værdipapirer: Obligationer: Kr % Kreditforeningen Danmark alm.real 64.s å 100 (kursværdi kr ) (kursværdi kr ) Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Kapitalkonto Legat i følge testamente Gevinst- og tabskonto Saldo pr. 1. april oveskud ifølge resultatopg Passiver i alt København, den 21. maj 1992 Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bogføring, som vi har revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankindestående er afstemt. Bjarne N. Hansen statsaut. revisor 163

20 Advokat Sture Hovdens Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1991 til 31. marts 1992 Indtægter Renter: Bankindestående Obligationer Kursgevinst på udtrukne obligationer Udgifter Gave til H.&S.museet på Kronborg.. Diverse omkostninger: Revision og regnskabsassistance.. Depotgebyr m.v Henlæggelse til kapital i henhold til testamentets bestemmelser Underskud, der dækkes af uddelingskontoen Balance pr.. 1. april 1992 Aktiver Likvide midler: Den Danske Bank A/S Debitorer: Tilgodehavende uforfaldne renter Værdipapirer: Obligationer: Nom. kr obligationer til købspris (kursværdi kr ) Aktiver i alt Passiver Kreditorer og skyldige omkostninger: Mellemregning Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Revision og regnskabsassistance Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april restarv modtaget i 1990/91 + henlæggelse ifølge resultatopg.... Uddelingskonto: Saldo pr. 1. april overført årets underskud ifølge resultatopgørelsen Passiver i alt Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bogføring, som vi har revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankindestående er afstemt. København, den 21. maj 1992 Bjarne N. Hansen statsaut.revisor 164

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Delegeretmøde maj 2017

Delegeretmøde maj 2017 Referat Delegeretmøde 19.-21. maj 2017 Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse. 1. Mødets åbning Søren Abildgaard åbnede mødet. 2. Valg af dirigenter

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup -------------- Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 22. april 2009 Dirigent

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere