Personale (Juni 1994)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale (Juni 1994)"

Transkript

1 Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen Kontorchef Johan Dennig-Madsen*, sekretær Professor dr.phil. Ole Feldbæk Direktør Jens Fynbo Professor, dr.phil. Kristof Glamann Arkitekt M.A.A. Arne Gotved Konserveringstekniker Mads Gulløv Kaptajn A. Fischer Henrichsen Skibsmægler Jørgen V. Henriksen Statsaut. revisor Ole Holm Direktør Christen Hovgaard Professor dr. oceon Hans Chr. Johansen Skibsreder Peter Knudsen Overtelegrafist Karl P. Lauritsen Kaptajn S.C. Nygaard Direktør, civiling. HJ. Esmann Olesen Grosserer, direktør Knud Olesen*, næstformand Rigsantikvar, professor, dr.phil. Olaf Olsen* Skibsreder C. Rentz-Petersen Direktør Jørgen Skov* Driftchef Jørgen Svarer Underdirektør Anton Vognsen* De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale (Juni 1994) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirke terp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Erik Schou Andersen Sekretær - Stillingen ubesat Bogholder Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Receptionist Lone Knudsen Kristiansen Timelønnede kustoder: Eric Bourgois J. Steen Christiansen Tue Christiansen Vibe H. Christiansen Christina I. Emdrup Lisbeth S. Kristensen Klaus Meyer Jan Rindom Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen Rengøringsassistent Birthe Klokker 124

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for året 1993 Indsamling, undersøgelse og registrering Som vanligt er museets samlinger først og fremmest vokset, fordi en stor skare af virksomheder, institutioner og privatpersoner har skænket museet vidnesbyrd om Danmarks maritime kulturhistorie. Den samlede gaveliste følger efter beretningen, men alle skal hermed bringes endnu en varm tak. Alle modtagne gaver beskrives og registreres, og i årets løb er protokollerne blevet forøget med 900 registreringsnumre. Biblioteket er vokset med 396 bind, hvoraf 162 er tilkommet som gaver, 141 gennem bytteforbindelser og resten er købt. Den aktive indsamlings- og undersøgelsesvirksomhed er fortsat på flere felter. Hanne Poulsen har suppleret museets materiale om skoleskibet KØBENHAVN og dets forlis ved personlig kontakt til den efterhånden begrænsede kreds af mennesker, som har et førstehånds kendskab til skibet. Kåre Lauring har fortsat sine studier i Asiatisk Kompagnis vekselhandel på Canton i tidsrummet , og har i forbindelse hermed taget eksamen i virksomhedsøkonomi. Mads Gulløv har i ugerne 18 og 19 deltaget i Skov- og Naturstyrelsens undervandsarkæologiske undersøgelse af Christian den Fjerdes søfort ved Kastrup Knæ. Han har tillige været udlånt i 14 uger til Skov- og Naturstyrelsen for at deltage i undersøgelserne af Øresunds bund i det område, som berøres af den projekterede bro. Tidligere elever fra skoleskibet, femmastet bark KØBENHAVN, samlet foran søfartsmuseets model af skoleskibet 1. maj Set fra venstre: fhv. skibsfører i DFDS Jens Anker Andersen, de to fhv. skibsførere i ØK O.H. Christoffersen og H.P. Berg, fhv. salgschef (tidl. Sumatra) Leif Granhaf, fhv. skibsfører i Vandbygningsvæsenet Holger Danø samt siddende, fhv. navigationslærer Poul Funder. (Foto Helsingør Dagblad) Former pupils from the 5-masted training barque, the KØBENHAVN, photographed on May lst 1993 in. front ofthe SIari.ti.me Museum 's large model ofthe same ship. Four of the pupils present here signed off just before the ship in 1928 set sail on. its 1 Oth voyage, during which it disappeared without trace en route from Buenos Aires to Melbourne. (Photo: Helsingør Dagblad). 125

3 Endelig medvirker museet i projekt Dansk Søfartshistorie, som først på året modtog en 5-årig rammebevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd, der giver økonomisk grundlag for at udarbejde en 7 binds fremstilling af emnet fra de ældste vidnesbyrd til i dag. En redaktionskomité bestående af professor Hans Chr. Johansen, professor Ole Feldbæk, museumsinspektør Flemming Rieck, museumskonsulent Anders Monrad Møller, Hans Jeppesen og to repræsentanter fra forskningsrådet styrer projektet, som administreres af museet. Kåre Lauring er værkets billedredaktør, og Hans Jeppesen skal skrive om tiden efter Bevaring Også i 1993 har Mads Gulløvs omfattende dykkeraktivitet for Skov- og Naturstyrelsen gavnet museets økonomi. Til gengæld har dykningen begrænset mulighederne for at udføre større konserveringsarbejder. Der er dog blevet tid til at rense og/eller konservere genstande, der har skullet anvendes i udstillinger eller fotograferes. Desuden er den ældste del af samlingen af skibskonstruktionstegninger blevet nyordnet. Formidling Museets besøgende havde i årets løb mulighed for at se 5 særudstillinger. Fra den 11/3 og året ud vistes "B&W i 150 år", hvortil Burmeister & Wains Skibsværft ydede et betydeligt beløb. Ansatte fra værftet havde gratis adgang til udstillingen den 27/3 og den 6/4. I Perioden 19/6-1/8 kunne man tillige se udstillingen "Skibsmodeller i leg og alvor", som takket være et fint samarbejde med Helsingør Modelskibslaug rummede et arbejdende modelskibsbyggeri. I tilknytning til udstillingen blev der foruden den traditionelle modelskibssejlads for 6.klasse elever fra Rungsted Private Realskole (6/6) arrangeret tre andre sejladser i den ydre voldgrav (12/6, 10/7 og 31/7), og i udstillingen blev der støbt blymodeller (2/7, 3/7, 23/7 og 24/7) og opsat rebslagerbane (26/6). I tiden 1/7-5/9 præsenterede museet resultaterne fra den årlige fotokonkurrence for Nordiske søfarende, som udskrives af Handelsflådens Velfærdsråd. Kåre Lauring havde som medlem af dommerkomiteen medvirket ved udvælgelsen. Endnu en fotoudstilling præsenterede i tiden 14/10-26/11 en serie spændende fotografier af strandede og forliste fartøjer ved Scilly Islands. Årets sidste særudstilling åbnedes den 4/12, og her sammenfattedes Hanne Poulsens studier i skoleskibet KØBENHAVN. I rummet ved siden af den dokumentariske fremstilling, kunne de besøgende se Kirsten Benlemkawnssa's farvestrålende akvareller, som alle er inspirerede af skoleskibets skæbne. Museet har udlånt genstande til udstillingen "Africa in America" på Museum frir V61- kerkunde i Hamburg, og til "Encounters with Paradise" på Academy of Fine Arts i Honolulu. Der har været afholdt særomvisninger den 8/1, 2/4, 20/5, 28/5, 13/8 og 14/10. Desuden har Hans Jeppesen afholdt foredrag på Altonaer Museun (12/1), i Helsingør Rotary (8/3) og på Tåstrup bibliotek (15/9) og Kåre Lauring på GI. Hellerup Gymnasium 23/4). 126

4 Hans Jeppesen har medvirket i radioprogrammer i DR om Skibsbevaringsfonden (16/10) og om Museumscentre (2/10), og Hanne Poulsen har deltaget i et indslag i TV2-Lorry om skoleskibet KØBENHAVN 7/12). Museet blevi 1993 besøgt af (1992: ). På publikationssiden var årets glædelige nyhed præsentationen af "Dansk Søe-Ordbog", der indgår som nr. 17 i museets serie af Søhistoriske Skrifter. Manuskriptet til ordbogen er samlet af den danske søofficer G.A. Kofoed ( ), og det indgår i museets samling. I Handels- og Søfartsmuseets årbog 1981 har Anders Monrad Møller identificeret den indtil da anonyme forfatter, og han har også forsynet værket med en glimrende indledning. Men det var næppe blevet til så fornem en udgivelse, hvis ikke Jørgen Marcussen fra Iver C. Weilbach & Co. havde fattet interesse herfor, og hvis ikke firmaets legatfond havde finansieret udgivelsen, og tilmed derefter har skænket oplaget til museet. Bogen rummer 2806 ord, begreber og betegnelser om sømandskab, skibsbygning, navigation og krigskunst, som alle forklares på dansk og er oversat til engelsk og fransk. Organisation og samarbejde Skibsbevaringsfonden, som Hans Jeppesen er formand for, udgav først på året en rapport, hvor resultater og erfaringer fra prøveårene med statstilskud (3x ) blev vurderet. For at vinde tid til at finde en varig løsning blev fonden i 1993 tildelt kr., og i årets løb er der uddelt lånetilsagn til skonnert ARON (1906) på kr., Lohalskutter VICTORIA (1918) på kr. og dæksbåd CHRISTI ANE (1919) fik kr. Ejerne af VICTORIA har dog ikke set sig i stand til at opfylde fondens betingelser, og har derfor ikke udnyttet tilsagnet. Som opmuntringspræmie for en særlig fortjenstfuld indsats modtog den tidligere formand for Træskibssammenslutningen Age Larsen en check på kr. Ved årets udgang var fondens fremtid i økonomisk henseende stadig uafklaret. En særskilt beretning for fonden kan rekvireres fra museet. Hans Jeppesen har desuden repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet for Frederiksborg Amt, Marinarkæologisk Referancegruppe MARE, Referancegruppen for nyere tids kulturhistorie, forretningsudvalget for International Congress of Maritime Museums, ICMM, bestyrelsen for projekt Holland-Helsingør 1994, redaktionskomiteen for Dansk Søfarts Historie. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografier og i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie og Samfundsforskning. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder og kurser: Seminar De store forandringer (1945 til i dag) 28-29/1, Søfartspuljemøder i København (15/4) og i Svendborg (22-23/9), ICMM-møde i Barcelona (6-10/9), Etnologiseminar i Ryslinge (25-26/9), Seminar Dansk historieforskning (2/11), DKM fagligt orienteringsmøde (17-19/11). 127

5 Den faglige ekskursion for museets medarbejdere gik i år til Stockholm, hvor besøg og samtaler med kolleger på Sjohistoriska Museet og Vasa Museum gav værdifuld inspiration og nyttige personlige kontakter. Personale I en årrække har museet haft stor glæde af en medarbejder, som ikke er nævnt i beretningerne fordi han tilhører kredsen af frivillige. Det drejer sig om skibsfører Søren Thirslund, som nok er ældst af år, men slet ikke af sind. Hans indsigt og engagement i emnet navigationens historie tilfører museet en værdifuld viden og et betydeligt kontaktnet til forskere i ind- og udland. I årets løb har museet endvidere haft følgende midlertidigt ansatte: Michael Albertsen 25/1-24/8.93. Knud Oluf Bang 15/4-14/ Anders Faurholt 18/1-17/8 og 12/10-23/ Hervørlsholm 25/1-11/8.93. Karin Dencker Lærkesen 1/2-1/3.93. Edel Riget 1/1-31/7.93. Praktikant: Elisabeth Magnussen, Korsør. Økonomi I økonomisk henseende lignede året det foregående. På entresiden har den målrettede markedsføring af museet givet flere besøgende, som særskilt løser billet til Handels- og Søfartsmuseet. Men afgørende for et samlet pænt årsresultat er private bidrag til især udstillingsvirksomheden, gratis arbejdskraft gennem beskæftigelsesansatte, og udlån af museets konservator og dykker til Skov- og Naturstyrelsen. Fly tteovervejelser Efter længere tids intern overvejelse, besluttede bestyrelsen i foråret at undersøge mulighederne for at flytte museet udenfor Kronborgs volde. Interessen har været samlet om to placeringer i København og om Værftområdet i Helsingør. Ved årets udgang var mulighederne endnu uafklarede. 128

6 Gaveliste for året 1993 Arbejdsministeriet: Dagbog fra GEORG STAGE Burmeister & Wain Skibsværft A/S: Konstruktionstegninger vedr. skoleskibet VIKING. Jens M. Barfoed: Regnskabsbøger og konstruktionstegninger fra firmaet Rasmussen, Barfoed & Jespersen ca , samt halvmodel af bark MICHELLE SELE- HAU. Birgitte Bryndum: Tuschtegning af Kronborg. Ebba Børgesen: Oliemaleri af bark CE RES. DFDS: Transport Flyer Holger W. Danø: Bånd med beretninger fra tidligere elever fra skoleskibet KØBENLLAVN og fra II Verdenskrig. Jane Deis: Førstedagskuverter: Danske Sejlskibe, udg. 17. juni Thorvald Elnef Svejseværktøj. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise: Porcelæn fra rederiets skibe samt en engelsk gasmaske fra II Verdenskrig. Palle Erichsen: Skibsportræt S/S ORRIK. Leif Granhof: Danske Julemærker 1922 samt div. genstande og fotos fra skoleskibet KØBENHAVN. Grønlands Postvæsen: Div. Førstedagskuverter for Handelsflådens Velfærdsråd: Div. dokumenter vedr. styrmand Peder Larsen Møllesøe. Søren Keiss Hansen: Div. papirer, regnskabsbøger og fotografier fra firmaet Aage Vollmond dat: Poul Hansen: Philips Skibsradio samt en Loran Receiver Indikator MK. 1 Mod. 1. med tilhørende brochurer. Viggo Hauerbach: Kort med sejlrute fra Australien til Bremen 1888, foruden en fotomontage vedr. Suez Kanalen. Carl Høyrup: Div. A mål og kordel mål. Inter-Express: To sølvopsatser fra firmaet C.K. Hansen samt skibsportræt af M/S ASBJØRN PROGRESS. Frode Jacobsen: Redningsbøje. Carl Fischer Jensen: Dagbog fra GEORG STAGE, div. skibsmodeller, en samling af rejse- og turistbrochurer fra Cunard- og White Star Line dat Jørgen Jensen: Blom-Bakke Air Navigator. Kiil-Nielsen: Dokumenter og papirer vedr. Peter A.Jensen, skibsfører i DFDS. Krista og Viggo Petersens Fond: Oliemaleri af Carl Lorcher: Redningsbåden går ud. Niels Erland Kopp: En samling fotografier der har hængt i skænkestuen hos Marstrands Eft. i Helsingør. Københavns Havnevæsen: 1 stk. Decca Mrk. 21 foruden dykkertelefon og batterikasse. Fr. Elisabeth Larsen: Dokumenter vedr. A/S Kaptajn Ishøjs ny skibstype. Marianne Lutken: Dagbog fra fregatten POMMERN dat Erik Nielsen: Beretning om fregat LUDVIGs stranding ved Norge KurtA. Nielsen: Dokumenter vedr. Christen Nielsen, skibsfører i DFDS. Konvo Skipjier Nielsen: Værktøj samt fotografier vedr. Helsingør Skibsværft. Finn Adler Olsson: Svejseværktøj. Anker Rasmussen: 3 håndtegnede søkort over Ob floden i Sibirien dat Lauritz Rasmussen: Skibstegninger vedr. brig DANMARK Ove Rasmussen: Svømmedykkermaske samt slange. Skagen Fortidsminder: Skibstegninger vedr. sejlskib EXPLORER, tegnet af Aage Utzon Skibsbevaringsfonden: 129

7 Skibsrat fra skonnert SHANTY. Axel Urup Skov: 2 stk. foto af S/S FC. ANDERSEN, foruden kalfatrejern. Stiftelsen af gamle GEORG STAGE drenge. Udklipsbog vedr. GEORG STA GE. Søfartstyrelsen: Samling af Capacity Plans for div. skibe. Søren Thorsøe: Fotografier, konnossementsmappe, skibsspecifikationsbøger, foruden en samling fotografier og udklip vedr. Forenede Bugserselskab. Boggaver Poul Andersen, Gråsten; Jens M. Barfoed, Virum; Paul Bell, Korsør; Jens Jensen Brovst, Frederiksberg; B&W Fællesklubben, Kbh. K.; B&W SID-klubben, Kbh. K; B&W Skibsværft A/S, Kbh. K.; Dansk Industri, Kbh. V; Henrik Dethlefsen, Møldrup; Farvandsvæsenet, Kbh. K.; Pieter van de Griend, Risskov; Mads Gulløv, Nivå; Heinz Hellermann, Flensburg; Henning Henningsen, Helsingør; Claus Holmfred, Bagsværd; fohanne Huitfeldt, Oslo; Carl Fischerjensen, Helsingør; Niels Ole Kiil, Virum Torben Larsen, Helsingør; Lunds Universitet Anita McConnell, Science Museum, London Kim Martin, Abo Akademi; Christopher Morgenstierne, Kbh. N.; The National Museums of Scotland, Edinburgh; Odense Universitetsforlag, Michael Paiewonsky, Rom; Bodil & Helge Pedersen, Frederiksberg; Alan Hjort Rasmussen, Fjordmuseet, Jyllinge; Per Schrøder, Holte; Axel Urup Skov, Randers; Helge Skov, Ålsgårde; Stavanger Sjøfartsmuseum; Peter Tamm, Hamburg; Søren Thirslund, Humlebæk; Tåsinge Museumslaug, Svendborg; Ebbe Wedell-Wedellsborg, Dannebrog Rederi A/S, Rungsted Kyst; Bent Aarre, Kbh

8 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Resultatopgørelse for året 1993 Balance pr. 31. december 1993 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Kiosk- og bogsalg Rekvirerede arbejder Renteindtægter Indtægter i alt Aktiver Samlingen Automobil Anlægsaktiver Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver Udgifter Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed Udgivervirksomhed Andet kulturformidlende arbejde.. Administration Kapacitetsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Nettoresultat kr Aktiver ialt Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Forudbetalt tilskud Kreditorer i øvrigt Gæld i alt... Passiver i alt kji kr Vi har revideret årsregnskabet for 1993 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling og resultat. København, den 24. januar 1994 Ole Holm, statsaut. revisor 131

9 Specifikation af private bidrag 1993 Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Kraks Forlag A/S (formål: Studierejse) Danmarks Rederiforening Den Danske Bank Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel (formål: Undervandskamera)... Foreningen af jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark x^cxiixpokxijoo> lojv<xut,l xxtixiilti a ruuu... J.C. Hempels Fond Unibank Antikvar Carl Julius Petersens hjælpefond B&W (formål: Jubilæumsudstilling).. Dampskibselskabet Torm Hafnia Fonden Tilskud, Friis Petersens Arv Tilskud, Sture Hovden's Legat: Skibsportræt Skt. Peter, 1 pc-er, tilskud, Maritema nr. 6 James Steffensen, arv kr " Resultatopgørelse for året 1993 Renteindtægter Årets resultat Balance pr. 31. december 1993 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet J. Friis-Pedersens Arv Likvide midler, Den Danske Bank... Aktiver i alt Passiver Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar 1993 Nettoresultat Passiver i alt kr. kr. kr _ 2.412" Herudover har Iver C. Weilbach & Co doneret oplaget af G.A. Kofoed's Dansk-Søe-Ordbog, anslået til kr , 50% af salgsprisen. Vi har revideret årsregnskabet for 1993 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling og resultat. København, den 24. januar 1994 Ole Holm, statsaut. revisor 132

10 Arkitekt J. Friis-Pedersens arv Resultatopgørelse for året 1993 Indtægter Renteindtægter Afdragsavancer 0 Kursregulering Kursavance _ 529 Indtægter i alt Udgifter Revision Depotgebyr Kursregulering Gave til Handels- & Søfartsmuseet Udgifter i alt Nettoresultat kr Balance pr. 31. december 1993 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Mellemregninger Skyldige omkostninger ' Passiver i alt kr Vi har revideret årsregnskabet for 1993 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling og resultat. København, den 24. januar 1994 Ole Holm, statsaut. revisor 133

11 Museets salgsartikler I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VA. Jørgen H.P. Barfod: Danmark-Norges handelsflåde (1967). Priskr. 15,00. VIL Christian Nielsen: Danske Bådtyper (1973), nu i 4. oplag. Pris kr. 225,00. XVI. Hans J. Hansen: En tatovørs erindringer (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988). Pris kr. 148,00. XVII. G.A. Kofoed: Dansk Søe Ord-Bog. - Iver C. Weilbach/H&S. (1993). Pris kr Plakater Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Kari?! Birgitte Lund i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. DFDS. Jubilæumsplakat 92. Pris kr. 50,00. B&W. Jubilæumsplakat 93. Pris kr. 30,00. The Dutch in the Sound and the Baltic. 94. Pris kr. 75,00. I serien Maritema: I. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Fra oldtiden til 1530 (1987). Pris kr. 95,00. II: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1988). Priskr. 105,00. III: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1989). Priskr. 125,00. IV. Søren Thirslund & CL. Vebæk: Vikingernes kompas årig fundet i Grønland (1990). Priskr. 110,00. pejlskive Eng. udgave CL. Vebæk & S. Thirslund: The Viking Compass. Guided Norsemen first to America (1992). Priskr. 125,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf: Postgiro:

12 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Bestyrelse jn. 1/ Underdirektør Niels Kjeld Christensen, formand Direktør Ole Friis Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen Marinebibliotekar, kommandørkaptajn Arne Holm, næstformand Museumsdirektør Hans Jeppesen, kasserer og sekretær Underdirektør Jørgen Marcussen Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen Æresmedlem Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen Personale Bibliotekar Bert Blom Beretning for Den årlige generalforsamling blev afholdt tirsdag den 23. august 1994, kl i Erik af Pommerns kammer på Kronborg. Omkring 70 medlemmer var mødt op og ca. 40 af dem deltog i museumsdirektør Hans Jeppesens gennemgang af henholdsvis særudstillingen "The Dutch in the Sound and the Baltic" og museets permanente udstilling fra kl Kl bød formanden, underdirektør Niels Kjeld Christen sen, velkommen, hvorefter man gik over til følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard valgt til dirigent med akklamation. EBV takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter han oplæste dagsordenens punkter for derefter at give ordet til Niels Kjeld Christensen. ad 2. NKC aflagde derpå følgende beretning for venneselskabet: Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med marinebibliotekar Arne Holm som næstformand og undertegnede som formand. Den øvrige bestyrelse udgjordes af direktør Niels Hahn-Petersen, borgmester Knud Axelsen, direktør Ole Friis, arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen og museumsdirektør Hans Jeppesen. Bestyrelsen har på sine møder især drøftet venneselskabets økonomi, medlemstal og gaver til museet. Årets regnskab sluttede 135

13 positivt på det forventede niveau, og blandt de glædelige resultater er en reduceret udgift til revision. Den vigtigste indtægtskilde er jo kontingent fra medlemmerne, hvor året også gik pænt. Efter regnskabsårets udløb er der dog konstateret omkring 100 restanter (sidste år i alt 1193 betalende medlemmer), og den tendens vil bestyrelsen søffe at modvirke. Årbogen, som er selskabets største gave til museet, har nu fundet sin form på et rimeligt økonomisk plan, og venneselskabet har desuden kunne støtte museet med to nyerhvervelser. Dels har museet for kr kunne købe den meget betydelige An tofts fotosamling på ca negativer, som fortrinsvis gengiver skibe og værfter fra omkr. år 1950 og frem, dels har museet kunne erhverve et spændende skibsportræt af S/S HENGEST, malet af Hemy på river Tyne. Skibsportrættet kostede kn, og resten af det disponible afkast er reserveret som tilskud til en ny folder, der præsenterer museet og venneselskabet. Et sidste emne fra bestyrelsens møder skal også nævnes, selv om det først gav synlige resultater efter beretningsåret. Jeg tænker her på ekskursionen til B&W Skibsværft lørdag den 7. maj Det var en glæde at se, at 137 medlemmer mødte op, og således opmuntret vil bestyrelsen fortsætte med at planlægge tilsvarende udflugter. Fra et af selskabets medlemmer har vi modtaget 5 forslag, og flere modtages gerne. Til sidst skal jeg takke medlemmerne for et godt år, og Slotsforvaltningen for lån af Erik af Pommerns kammer. Da der ingen bemærkninger var til formandens beretning, gav dirigenten ordet til Hans Jeppesen, der tog tråden op fra formandens beretning og fortalte kort om maleriet skænket af selskabet til museet. Billedet blev forevist forsamlingen, og HJ fortalte, at det forestillede S/S HENGEST på river Tyne i South Shields munding. Det er malet af en - her forholdsvis ukendt - maler ved navn B. Benedict Hemy i Derefter fortalte HJ om museets udstillingsaktivitet i den forgangne periode. I 1993 havde vi således en plancheudstilling om forlis og vrag ved Scilly Islands samt en udstilling om skoleskibet KØBENHAVN i museumsinspektør Hanne Poulsens regi. Begge disse udstillinger blev set af mange. I år har vi haft 2 hollandske udstillinger, dels en plancheudstilling om Hollændernes Oversøiske Dominans og dels den nuværende om Hollænderne i Sundet og Østersøen. Om Handels- og Søfartsmuseets årbog var der kun at sige, at den er i arbejde, derimod ville HJ gerne fremhæve værket "Dansk Søe- Ordbog" af G.A. Koefoed, der er transkriberet af Jørgen Marcussen og hans kone på basis af et håndskrevet manuskript i museets eje og fremstillet og bekostet af firmaet Iver G. Weilbachs Fond og derefter skænket til museet. En virkelig glædelig begivenhed, understregede HJ. Derpå omtalte HJ 3 punkter henholdsvis Skibsbevaringsfonden, den nye "Dansk Søfartshistorie" samt museets flytteovervejelser. Om Skibsbevaringsfonden sagde HJ bl.a., at debatten i offentligheden og argumenterne var begyndt at virke således, at det nu var lykkedes at få politikerne i tale, men at man naturligvis foretrak handling. Kulturministeren har dog lovet, at fonden skulle komme på finansloven. 136

14 Den nye "Dansk Søfartshistorie" er måske et mere spændende emne, sagde HJ endvidere, i og med at Statens Humanistiske Forskningsråd har stillet en 5-årig rammebevilling til rådighed for projektet. Værket skal bestå af 7 bind, og der er nedsat en redaktionskomite bestående af professor Hans Chr. Johansen, professor Ole Feldbæk, museumsinspektør Flemming Rieck, museumskonsulent Anders Monrad Møller, Hans Jeppesen og to repræsentanter fra forskningsrådet styrer projektet, der administreres af museet. Derefter redegjorde HJ for museets flytteovervejelser og sagde bl.a., at man havde håbet på en placering på værftsområdet sammen med Teknisk Museum, men at det nu forekom mest realistisk, at kun Søfartsmuseet flyttede derover. Et møde i sommer mellem museets bestyrelsesformand, direktør TR. Funder, borgmester Per Tærsbøl og HJ medførte ikke større afklaring af problemet. Imidlertid har vi allerede nu fået et flytteproblem på halsen, sagde HJ endvidere, idet vi af Slots- og Ejendomsstyrelsen har fået ordre til at rømme nogle magasiner på slottet, hvilket indebærer en større omrokering til andre og mindre lokaler. Det indebærer også, at ca malerier/billeder skal udtages, renses og flyttes, at ca. 400 skibsmodeller skal gennem samme proces, og det hele skal gøres i perioden 1. okt april Derpå bekendtgjorde EBV, at ordet var frit, hvilket et par medlemmer i forsamlingen benyttede sig af ved at stille spørgsmål om henholdsvis S/S HENGEST og den nye "Dansk Søfartshistorie", som HJ derpå uddybede. ad 3. HJ kommenterede det fremlagte regnskab, uden dog at gå i detaljer, og sagde bl.a., at årets regnskab som forventet var sluttet positivt med et mindre overskud, og at Venneselskabet således var blevet lidt rigere sammenlignet med forrige år. Tallene i Barfoeds legat er stort set uforandrede, og med hensyn til Hovdéns meget væsentlige legat, udviser også det et mindre overskud, medens balancen er for nedadgående grundet ikke helt overskuelige omstændigheder - bl.a. en faldende rente. EBV dokumenterede revisorens underskrift, og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger fra den tilstedeværende forsamling. ad 4. På valg til bestyrelsen var følgende: Fhv. borgmester Knud Axelsen, Direktør Ole Friis, Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen og til revisor: Reg. revisor Niels P. Hansen. Bestyrelsen foreslog underdirektør Jørgen Marcussen fra firmaet Iver C. Weilbach & Co i stedet for Knud Axelsen. Jørgen Marcussen blev introduceret af HJ og præsenterede derpå sig selv. Ole Friis og Hannes Stephensen var villige til genvalg, og da der ingen modkandidater var, blev de 3 nævnte valgt med akklamation. Niels P. Hansen, der også var villig til genvalg, blev ligeledes valgt med akklamation. ad 5. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret indtil videre på grund af mindre forhøjelser de to seneste år, og da ingen i forsamlingen protesterede eller endsige stillede modforslag, blev forslaget vedtaget. 137

15 ad 6. Jørgen V. Rambøll havde sendt bestyrelsen følgende 5 forslag til et kommende forårsarrangement: 1. En tur til Karlskrona med besøg på bl.a. Varvsmuseet. 2. Et besøg på fregatten JYLLAND i Ebeltoft. 3. Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 4. En tur til Goteborg med besøg på f.eks. søfartsmuseet m.m. 5. En tur med den nye katamaranfærge Hundested-Grenå. Et enkelt medlem foreslog endnu et besøg på B&W,.hvor man ved gruppe-særbehandling måske kunne besøge et nyt skib. Efter at henholdsvis NKC og HJ havde kommenteret forslagene, og efter endnu nogle få indslag fra forsamlingen, blev stemningen og interessen for samme loddet, og en forsøgsafstemning ved håndsoprækning viste, at Karlskrona-turen havde den største tilslutning med godt halvdelen af de tilstedeværende. De andre 4 forslag havde kun ringe og spredt tilslutning. Bestyrelsen lovede at undersøge mulighederne og efterlyste flere forslag fra medlemmerne. ad 7. Da der ikke var noget at drøfte under eventuelt, takkede EBV forsamlingen for god ro og orden. Derefter takkede NKC Erik Buch Vestergaard for hans opretholdelse af god ro og orden, og da han vidste, at EBV snart blev 70, takkede NKC desuden for hans indsats som dirigent gennem mange år, idet han rundede af med at overrække 6 flasker vin. Efter ca. et kvarters pause, hvorunder forsamlingen forfriskede sig med drikke og snacks af forskellig art, gik man over til aftenens sidste punkt, Flemming Riecks foredrag med lysbilleder. HJ introducerede aftenens foredragsholder, hvorefter Flemming Rieck holdt et festligt, flot og forrygende foredrag om Jernalderkrigernes skibe - om både gamle og nye fund up to date i Nydam. Derefter takkede både Niels Kjeld Christensen og Hans Jeppesen Flemming Rieck for et godt foredrag og forsamlingen for et godt fremmøde. Generalforsamlingen sluttede kl

16 Nytilkomne medlemmer Bojesen, Knud, 3460 Birkerød. Bucker, Gerd, D Flensburg EV. Clausen, Claus K., 3500 Værløse. Eskildsen, Per, 9000 Ålborg. Hansen, Bjarne, Holkerup, 4500 Nyk. Sjæll. Helt, C.J., 5700 Svendborg. Hjortkær, Jens, 4220 Korsør. Holm, Ebbe, 9500 Hobro. Jensen, Morten Frovin, 3630 Jægerspris. Jensen, Svend Møller, Helsingborg. Johansen, Bjarne, 5230 Odense M. Johansen, Kaj, 5970 Ærøskøbing. Kiil, Niels Ole, 2830 Virum. Kleffel, Knud, 3050 Humlebæk. Larsen, Jan Hammer, 9900 Frederikshavn. Larsen, John Raabo, 2750 Ballerup. Larsen, Morten, 6700 Esbjerg. Marcussen, Jørgen, 1253 København. Nielsen, Leif Schultz, 2830 Virum. Nielsen, Simon Højby, 3460 Birkerød. Pedersen, Arne, 2650 Hvidovre. Petersen, Erik A., Troense, 5700 Svendborg. Schmidt, KJ., 5700 Svendborg. Sivertsen, Jørgen, 6500 Vojens. Tang-Jensen, Peter, 5100 Odense C. Worm, Birger, 2840 Holte. 139

17 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Resultatopgørelse for tiden 1. april marts 1994 Indtægter Kontingenter og bidrag fra medlemmer Fortjeneste ved salo- af o-las. komnasnlatfer no- fliser- 14 t.f.9 Renteindtægter Kursgevinster Udgiftsførte feriepenge, ej udbetalt 0 Gave fra H.L. Barfoed's legat 0 Indtægter i alt Udgifter Udgivelse af årbog Porto til udsendelse salg af årbøger tilskud til årbog Nettoudgift årbog 1993 Andel af gager Porto, fragt m.v. Kontorhold m.v. Revision Diverse Afskrivning på EDB-anlæg Udgifter i alt Resultat

18 Balance pr. 31. marts 1994 Aktiver Likvider Tilo-odehavende salp-sindtæpter O ' ' ' o o Tilgodehavende renter Beholdning af platter, glas og fliser Nom. kr ,- Kreditforeningen Danmark 10% 92. serie, 2005 (Kostpris) EDB-anlæg 0 Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Skyldig Moms Mellemregning med H.L. Barfoed's legat Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1993/94 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 6. juni 1994 Niels P. Hansen Registreret Revisor 141

19 Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1993 til 31. marts 1994 Indtægter Udgifter Renter, bankindestående Gave til Handels- og Renter, obligationer Søfartsmuseets Venner Gevinst ved udtrækning af obligationer.. 0_ Revisionshonorar Indtægter i alt Bankomkostninger 112 Udp-ifrer i alt 'O " ' Resultat 144 Balance pr. 31. marts 1994 Aktiver Likvider Mellemregning med selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Tilgodehavende renter Værdipapirer: Nom ,- Kreditforeningen Danmark 10% 92.serie, 2005 (Kostpris) Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Legat ifølge testamente Gevinst- og tabskonto: Saldo pr. 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1993/94 for Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoed's legat er i overensstemmelse med legatets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 6. juni 1994 Niels P Hansen. Registreret Revisor 142

20 Advokat Sture Hovdens Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1993 til 31. marts 1994 Indtægter Renter, bankindestående Renter, obligationer Kursgevinst udtrukne obligationer Indtægter i alt Udgifter Gave til Handels- og Søgartsmuseet Revision Bankomkostninger Henlæggelse i henhold til testamentets bestemmelser Overskud, der overføres til uddelingskonto _ Balance pr marts 1994 Aktiver Likvider Tilgodehavende renter Obligationsbeholdning, nom ,- (Kostpris) Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Mellemregning Handelsog Søfartsmuseet Kapitalkonto: Saldo 1. april Henlæggelse 1993/ Uddelingskonto: Saldo 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1993/94 for Advokat Sture Hovden's Legat er i overensstemmelse med legatets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 6. juni 1994 Niels P Hansen Registreret Revisor 143

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Jydsk Racekatte Klub Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Resultatopgørelse for 2009 4 Balance

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere