Personale (Juni 1994)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale (Juni 1994)"

Transkript

1 Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen Kontorchef Johan Dennig-Madsen*, sekretær Professor dr.phil. Ole Feldbæk Direktør Jens Fynbo Professor, dr.phil. Kristof Glamann Arkitekt M.A.A. Arne Gotved Konserveringstekniker Mads Gulløv Kaptajn A. Fischer Henrichsen Skibsmægler Jørgen V. Henriksen Statsaut. revisor Ole Holm Direktør Christen Hovgaard Professor dr. oceon Hans Chr. Johansen Skibsreder Peter Knudsen Overtelegrafist Karl P. Lauritsen Kaptajn S.C. Nygaard Direktør, civiling. HJ. Esmann Olesen Grosserer, direktør Knud Olesen*, næstformand Rigsantikvar, professor, dr.phil. Olaf Olsen* Skibsreder C. Rentz-Petersen Direktør Jørgen Skov* Driftchef Jørgen Svarer Underdirektør Anton Vognsen* De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale (Juni 1994) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirke terp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Erik Schou Andersen Sekretær - Stillingen ubesat Bogholder Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Receptionist Lone Knudsen Kristiansen Timelønnede kustoder: Eric Bourgois J. Steen Christiansen Tue Christiansen Vibe H. Christiansen Christina I. Emdrup Lisbeth S. Kristensen Klaus Meyer Jan Rindom Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen Rengøringsassistent Birthe Klokker 124

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for året 1993 Indsamling, undersøgelse og registrering Som vanligt er museets samlinger først og fremmest vokset, fordi en stor skare af virksomheder, institutioner og privatpersoner har skænket museet vidnesbyrd om Danmarks maritime kulturhistorie. Den samlede gaveliste følger efter beretningen, men alle skal hermed bringes endnu en varm tak. Alle modtagne gaver beskrives og registreres, og i årets løb er protokollerne blevet forøget med 900 registreringsnumre. Biblioteket er vokset med 396 bind, hvoraf 162 er tilkommet som gaver, 141 gennem bytteforbindelser og resten er købt. Den aktive indsamlings- og undersøgelsesvirksomhed er fortsat på flere felter. Hanne Poulsen har suppleret museets materiale om skoleskibet KØBENHAVN og dets forlis ved personlig kontakt til den efterhånden begrænsede kreds af mennesker, som har et førstehånds kendskab til skibet. Kåre Lauring har fortsat sine studier i Asiatisk Kompagnis vekselhandel på Canton i tidsrummet , og har i forbindelse hermed taget eksamen i virksomhedsøkonomi. Mads Gulløv har i ugerne 18 og 19 deltaget i Skov- og Naturstyrelsens undervandsarkæologiske undersøgelse af Christian den Fjerdes søfort ved Kastrup Knæ. Han har tillige været udlånt i 14 uger til Skov- og Naturstyrelsen for at deltage i undersøgelserne af Øresunds bund i det område, som berøres af den projekterede bro. Tidligere elever fra skoleskibet, femmastet bark KØBENHAVN, samlet foran søfartsmuseets model af skoleskibet 1. maj Set fra venstre: fhv. skibsfører i DFDS Jens Anker Andersen, de to fhv. skibsførere i ØK O.H. Christoffersen og H.P. Berg, fhv. salgschef (tidl. Sumatra) Leif Granhaf, fhv. skibsfører i Vandbygningsvæsenet Holger Danø samt siddende, fhv. navigationslærer Poul Funder. (Foto Helsingør Dagblad) Former pupils from the 5-masted training barque, the KØBENHAVN, photographed on May lst 1993 in. front ofthe SIari.ti.me Museum 's large model ofthe same ship. Four of the pupils present here signed off just before the ship in 1928 set sail on. its 1 Oth voyage, during which it disappeared without trace en route from Buenos Aires to Melbourne. (Photo: Helsingør Dagblad). 125

3 Endelig medvirker museet i projekt Dansk Søfartshistorie, som først på året modtog en 5-årig rammebevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd, der giver økonomisk grundlag for at udarbejde en 7 binds fremstilling af emnet fra de ældste vidnesbyrd til i dag. En redaktionskomité bestående af professor Hans Chr. Johansen, professor Ole Feldbæk, museumsinspektør Flemming Rieck, museumskonsulent Anders Monrad Møller, Hans Jeppesen og to repræsentanter fra forskningsrådet styrer projektet, som administreres af museet. Kåre Lauring er værkets billedredaktør, og Hans Jeppesen skal skrive om tiden efter Bevaring Også i 1993 har Mads Gulløvs omfattende dykkeraktivitet for Skov- og Naturstyrelsen gavnet museets økonomi. Til gengæld har dykningen begrænset mulighederne for at udføre større konserveringsarbejder. Der er dog blevet tid til at rense og/eller konservere genstande, der har skullet anvendes i udstillinger eller fotograferes. Desuden er den ældste del af samlingen af skibskonstruktionstegninger blevet nyordnet. Formidling Museets besøgende havde i årets løb mulighed for at se 5 særudstillinger. Fra den 11/3 og året ud vistes "B&W i 150 år", hvortil Burmeister & Wains Skibsværft ydede et betydeligt beløb. Ansatte fra værftet havde gratis adgang til udstillingen den 27/3 og den 6/4. I Perioden 19/6-1/8 kunne man tillige se udstillingen "Skibsmodeller i leg og alvor", som takket være et fint samarbejde med Helsingør Modelskibslaug rummede et arbejdende modelskibsbyggeri. I tilknytning til udstillingen blev der foruden den traditionelle modelskibssejlads for 6.klasse elever fra Rungsted Private Realskole (6/6) arrangeret tre andre sejladser i den ydre voldgrav (12/6, 10/7 og 31/7), og i udstillingen blev der støbt blymodeller (2/7, 3/7, 23/7 og 24/7) og opsat rebslagerbane (26/6). I tiden 1/7-5/9 præsenterede museet resultaterne fra den årlige fotokonkurrence for Nordiske søfarende, som udskrives af Handelsflådens Velfærdsråd. Kåre Lauring havde som medlem af dommerkomiteen medvirket ved udvælgelsen. Endnu en fotoudstilling præsenterede i tiden 14/10-26/11 en serie spændende fotografier af strandede og forliste fartøjer ved Scilly Islands. Årets sidste særudstilling åbnedes den 4/12, og her sammenfattedes Hanne Poulsens studier i skoleskibet KØBENHAVN. I rummet ved siden af den dokumentariske fremstilling, kunne de besøgende se Kirsten Benlemkawnssa's farvestrålende akvareller, som alle er inspirerede af skoleskibets skæbne. Museet har udlånt genstande til udstillingen "Africa in America" på Museum frir V61- kerkunde i Hamburg, og til "Encounters with Paradise" på Academy of Fine Arts i Honolulu. Der har været afholdt særomvisninger den 8/1, 2/4, 20/5, 28/5, 13/8 og 14/10. Desuden har Hans Jeppesen afholdt foredrag på Altonaer Museun (12/1), i Helsingør Rotary (8/3) og på Tåstrup bibliotek (15/9) og Kåre Lauring på GI. Hellerup Gymnasium 23/4). 126

4 Hans Jeppesen har medvirket i radioprogrammer i DR om Skibsbevaringsfonden (16/10) og om Museumscentre (2/10), og Hanne Poulsen har deltaget i et indslag i TV2-Lorry om skoleskibet KØBENHAVN 7/12). Museet blevi 1993 besøgt af (1992: ). På publikationssiden var årets glædelige nyhed præsentationen af "Dansk Søe-Ordbog", der indgår som nr. 17 i museets serie af Søhistoriske Skrifter. Manuskriptet til ordbogen er samlet af den danske søofficer G.A. Kofoed ( ), og det indgår i museets samling. I Handels- og Søfartsmuseets årbog 1981 har Anders Monrad Møller identificeret den indtil da anonyme forfatter, og han har også forsynet værket med en glimrende indledning. Men det var næppe blevet til så fornem en udgivelse, hvis ikke Jørgen Marcussen fra Iver C. Weilbach & Co. havde fattet interesse herfor, og hvis ikke firmaets legatfond havde finansieret udgivelsen, og tilmed derefter har skænket oplaget til museet. Bogen rummer 2806 ord, begreber og betegnelser om sømandskab, skibsbygning, navigation og krigskunst, som alle forklares på dansk og er oversat til engelsk og fransk. Organisation og samarbejde Skibsbevaringsfonden, som Hans Jeppesen er formand for, udgav først på året en rapport, hvor resultater og erfaringer fra prøveårene med statstilskud (3x ) blev vurderet. For at vinde tid til at finde en varig løsning blev fonden i 1993 tildelt kr., og i årets løb er der uddelt lånetilsagn til skonnert ARON (1906) på kr., Lohalskutter VICTORIA (1918) på kr. og dæksbåd CHRISTI ANE (1919) fik kr. Ejerne af VICTORIA har dog ikke set sig i stand til at opfylde fondens betingelser, og har derfor ikke udnyttet tilsagnet. Som opmuntringspræmie for en særlig fortjenstfuld indsats modtog den tidligere formand for Træskibssammenslutningen Age Larsen en check på kr. Ved årets udgang var fondens fremtid i økonomisk henseende stadig uafklaret. En særskilt beretning for fonden kan rekvireres fra museet. Hans Jeppesen har desuden repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet for Frederiksborg Amt, Marinarkæologisk Referancegruppe MARE, Referancegruppen for nyere tids kulturhistorie, forretningsudvalget for International Congress of Maritime Museums, ICMM, bestyrelsen for projekt Holland-Helsingør 1994, redaktionskomiteen for Dansk Søfarts Historie. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografier og i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie og Samfundsforskning. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder og kurser: Seminar De store forandringer (1945 til i dag) 28-29/1, Søfartspuljemøder i København (15/4) og i Svendborg (22-23/9), ICMM-møde i Barcelona (6-10/9), Etnologiseminar i Ryslinge (25-26/9), Seminar Dansk historieforskning (2/11), DKM fagligt orienteringsmøde (17-19/11). 127

5 Den faglige ekskursion for museets medarbejdere gik i år til Stockholm, hvor besøg og samtaler med kolleger på Sjohistoriska Museet og Vasa Museum gav værdifuld inspiration og nyttige personlige kontakter. Personale I en årrække har museet haft stor glæde af en medarbejder, som ikke er nævnt i beretningerne fordi han tilhører kredsen af frivillige. Det drejer sig om skibsfører Søren Thirslund, som nok er ældst af år, men slet ikke af sind. Hans indsigt og engagement i emnet navigationens historie tilfører museet en værdifuld viden og et betydeligt kontaktnet til forskere i ind- og udland. I årets løb har museet endvidere haft følgende midlertidigt ansatte: Michael Albertsen 25/1-24/8.93. Knud Oluf Bang 15/4-14/ Anders Faurholt 18/1-17/8 og 12/10-23/ Hervørlsholm 25/1-11/8.93. Karin Dencker Lærkesen 1/2-1/3.93. Edel Riget 1/1-31/7.93. Praktikant: Elisabeth Magnussen, Korsør. Økonomi I økonomisk henseende lignede året det foregående. På entresiden har den målrettede markedsføring af museet givet flere besøgende, som særskilt løser billet til Handels- og Søfartsmuseet. Men afgørende for et samlet pænt årsresultat er private bidrag til især udstillingsvirksomheden, gratis arbejdskraft gennem beskæftigelsesansatte, og udlån af museets konservator og dykker til Skov- og Naturstyrelsen. Fly tteovervejelser Efter længere tids intern overvejelse, besluttede bestyrelsen i foråret at undersøge mulighederne for at flytte museet udenfor Kronborgs volde. Interessen har været samlet om to placeringer i København og om Værftområdet i Helsingør. Ved årets udgang var mulighederne endnu uafklarede. 128

6 Gaveliste for året 1993 Arbejdsministeriet: Dagbog fra GEORG STAGE Burmeister & Wain Skibsværft A/S: Konstruktionstegninger vedr. skoleskibet VIKING. Jens M. Barfoed: Regnskabsbøger og konstruktionstegninger fra firmaet Rasmussen, Barfoed & Jespersen ca , samt halvmodel af bark MICHELLE SELE- HAU. Birgitte Bryndum: Tuschtegning af Kronborg. Ebba Børgesen: Oliemaleri af bark CE RES. DFDS: Transport Flyer Holger W. Danø: Bånd med beretninger fra tidligere elever fra skoleskibet KØBENLLAVN og fra II Verdenskrig. Jane Deis: Førstedagskuverter: Danske Sejlskibe, udg. 17. juni Thorvald Elnef Svejseværktøj. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise: Porcelæn fra rederiets skibe samt en engelsk gasmaske fra II Verdenskrig. Palle Erichsen: Skibsportræt S/S ORRIK. Leif Granhof: Danske Julemærker 1922 samt div. genstande og fotos fra skoleskibet KØBENHAVN. Grønlands Postvæsen: Div. Førstedagskuverter for Handelsflådens Velfærdsråd: Div. dokumenter vedr. styrmand Peder Larsen Møllesøe. Søren Keiss Hansen: Div. papirer, regnskabsbøger og fotografier fra firmaet Aage Vollmond dat: Poul Hansen: Philips Skibsradio samt en Loran Receiver Indikator MK. 1 Mod. 1. med tilhørende brochurer. Viggo Hauerbach: Kort med sejlrute fra Australien til Bremen 1888, foruden en fotomontage vedr. Suez Kanalen. Carl Høyrup: Div. A mål og kordel mål. Inter-Express: To sølvopsatser fra firmaet C.K. Hansen samt skibsportræt af M/S ASBJØRN PROGRESS. Frode Jacobsen: Redningsbøje. Carl Fischer Jensen: Dagbog fra GEORG STAGE, div. skibsmodeller, en samling af rejse- og turistbrochurer fra Cunard- og White Star Line dat Jørgen Jensen: Blom-Bakke Air Navigator. Kiil-Nielsen: Dokumenter og papirer vedr. Peter A.Jensen, skibsfører i DFDS. Krista og Viggo Petersens Fond: Oliemaleri af Carl Lorcher: Redningsbåden går ud. Niels Erland Kopp: En samling fotografier der har hængt i skænkestuen hos Marstrands Eft. i Helsingør. Københavns Havnevæsen: 1 stk. Decca Mrk. 21 foruden dykkertelefon og batterikasse. Fr. Elisabeth Larsen: Dokumenter vedr. A/S Kaptajn Ishøjs ny skibstype. Marianne Lutken: Dagbog fra fregatten POMMERN dat Erik Nielsen: Beretning om fregat LUDVIGs stranding ved Norge KurtA. Nielsen: Dokumenter vedr. Christen Nielsen, skibsfører i DFDS. Konvo Skipjier Nielsen: Værktøj samt fotografier vedr. Helsingør Skibsværft. Finn Adler Olsson: Svejseværktøj. Anker Rasmussen: 3 håndtegnede søkort over Ob floden i Sibirien dat Lauritz Rasmussen: Skibstegninger vedr. brig DANMARK Ove Rasmussen: Svømmedykkermaske samt slange. Skagen Fortidsminder: Skibstegninger vedr. sejlskib EXPLORER, tegnet af Aage Utzon Skibsbevaringsfonden: 129

7 Skibsrat fra skonnert SHANTY. Axel Urup Skov: 2 stk. foto af S/S FC. ANDERSEN, foruden kalfatrejern. Stiftelsen af gamle GEORG STAGE drenge. Udklipsbog vedr. GEORG STA GE. Søfartstyrelsen: Samling af Capacity Plans for div. skibe. Søren Thorsøe: Fotografier, konnossementsmappe, skibsspecifikationsbøger, foruden en samling fotografier og udklip vedr. Forenede Bugserselskab. Boggaver Poul Andersen, Gråsten; Jens M. Barfoed, Virum; Paul Bell, Korsør; Jens Jensen Brovst, Frederiksberg; B&W Fællesklubben, Kbh. K.; B&W SID-klubben, Kbh. K; B&W Skibsværft A/S, Kbh. K.; Dansk Industri, Kbh. V; Henrik Dethlefsen, Møldrup; Farvandsvæsenet, Kbh. K.; Pieter van de Griend, Risskov; Mads Gulløv, Nivå; Heinz Hellermann, Flensburg; Henning Henningsen, Helsingør; Claus Holmfred, Bagsværd; fohanne Huitfeldt, Oslo; Carl Fischerjensen, Helsingør; Niels Ole Kiil, Virum Torben Larsen, Helsingør; Lunds Universitet Anita McConnell, Science Museum, London Kim Martin, Abo Akademi; Christopher Morgenstierne, Kbh. N.; The National Museums of Scotland, Edinburgh; Odense Universitetsforlag, Michael Paiewonsky, Rom; Bodil & Helge Pedersen, Frederiksberg; Alan Hjort Rasmussen, Fjordmuseet, Jyllinge; Per Schrøder, Holte; Axel Urup Skov, Randers; Helge Skov, Ålsgårde; Stavanger Sjøfartsmuseum; Peter Tamm, Hamburg; Søren Thirslund, Humlebæk; Tåsinge Museumslaug, Svendborg; Ebbe Wedell-Wedellsborg, Dannebrog Rederi A/S, Rungsted Kyst; Bent Aarre, Kbh

8 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Resultatopgørelse for året 1993 Balance pr. 31. december 1993 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Kiosk- og bogsalg Rekvirerede arbejder Renteindtægter Indtægter i alt Aktiver Samlingen Automobil Anlægsaktiver Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver Udgifter Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed Udgivervirksomhed Andet kulturformidlende arbejde.. Administration Kapacitetsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Nettoresultat kr Aktiver ialt Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Forudbetalt tilskud Kreditorer i øvrigt Gæld i alt... Passiver i alt kji kr Vi har revideret årsregnskabet for 1993 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling og resultat. København, den 24. januar 1994 Ole Holm, statsaut. revisor 131

9 Specifikation af private bidrag 1993 Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Kraks Forlag A/S (formål: Studierejse) Danmarks Rederiforening Den Danske Bank Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel (formål: Undervandskamera)... Foreningen af jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark x^cxiixpokxijoo> lojv<xut,l xxtixiilti a ruuu... J.C. Hempels Fond Unibank Antikvar Carl Julius Petersens hjælpefond B&W (formål: Jubilæumsudstilling).. Dampskibselskabet Torm Hafnia Fonden Tilskud, Friis Petersens Arv Tilskud, Sture Hovden's Legat: Skibsportræt Skt. Peter, 1 pc-er, tilskud, Maritema nr. 6 James Steffensen, arv kr " Resultatopgørelse for året 1993 Renteindtægter Årets resultat Balance pr. 31. december 1993 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet J. Friis-Pedersens Arv Likvide midler, Den Danske Bank... Aktiver i alt Passiver Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar 1993 Nettoresultat Passiver i alt kr. kr. kr _ 2.412" Herudover har Iver C. Weilbach & Co doneret oplaget af G.A. Kofoed's Dansk-Søe-Ordbog, anslået til kr , 50% af salgsprisen. Vi har revideret årsregnskabet for 1993 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling og resultat. København, den 24. januar 1994 Ole Holm, statsaut. revisor 132

10 Arkitekt J. Friis-Pedersens arv Resultatopgørelse for året 1993 Indtægter Renteindtægter Afdragsavancer 0 Kursregulering Kursavance _ 529 Indtægter i alt Udgifter Revision Depotgebyr Kursregulering Gave til Handels- & Søfartsmuseet Udgifter i alt Nettoresultat kr Balance pr. 31. december 1993 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Mellemregninger Skyldige omkostninger ' Passiver i alt kr Vi har revideret årsregnskabet for 1993 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling og resultat. København, den 24. januar 1994 Ole Holm, statsaut. revisor 133

11 Museets salgsartikler I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VA. Jørgen H.P. Barfod: Danmark-Norges handelsflåde (1967). Priskr. 15,00. VIL Christian Nielsen: Danske Bådtyper (1973), nu i 4. oplag. Pris kr. 225,00. XVI. Hans J. Hansen: En tatovørs erindringer (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988). Pris kr. 148,00. XVII. G.A. Kofoed: Dansk Søe Ord-Bog. - Iver C. Weilbach/H&S. (1993). Pris kr Plakater Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Kari?! Birgitte Lund i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. DFDS. Jubilæumsplakat 92. Pris kr. 50,00. B&W. Jubilæumsplakat 93. Pris kr. 30,00. The Dutch in the Sound and the Baltic. 94. Pris kr. 75,00. I serien Maritema: I. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Fra oldtiden til 1530 (1987). Pris kr. 95,00. II: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1988). Priskr. 105,00. III: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1989). Priskr. 125,00. IV. Søren Thirslund & CL. Vebæk: Vikingernes kompas årig fundet i Grønland (1990). Priskr. 110,00. pejlskive Eng. udgave CL. Vebæk & S. Thirslund: The Viking Compass. Guided Norsemen first to America (1992). Priskr. 125,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf: Postgiro:

12 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Bestyrelse jn. 1/ Underdirektør Niels Kjeld Christensen, formand Direktør Ole Friis Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen Marinebibliotekar, kommandørkaptajn Arne Holm, næstformand Museumsdirektør Hans Jeppesen, kasserer og sekretær Underdirektør Jørgen Marcussen Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen Æresmedlem Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen Personale Bibliotekar Bert Blom Beretning for Den årlige generalforsamling blev afholdt tirsdag den 23. august 1994, kl i Erik af Pommerns kammer på Kronborg. Omkring 70 medlemmer var mødt op og ca. 40 af dem deltog i museumsdirektør Hans Jeppesens gennemgang af henholdsvis særudstillingen "The Dutch in the Sound and the Baltic" og museets permanente udstilling fra kl Kl bød formanden, underdirektør Niels Kjeld Christen sen, velkommen, hvorefter man gik over til følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard valgt til dirigent med akklamation. EBV takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter han oplæste dagsordenens punkter for derefter at give ordet til Niels Kjeld Christensen. ad 2. NKC aflagde derpå følgende beretning for venneselskabet: Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med marinebibliotekar Arne Holm som næstformand og undertegnede som formand. Den øvrige bestyrelse udgjordes af direktør Niels Hahn-Petersen, borgmester Knud Axelsen, direktør Ole Friis, arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen og museumsdirektør Hans Jeppesen. Bestyrelsen har på sine møder især drøftet venneselskabets økonomi, medlemstal og gaver til museet. Årets regnskab sluttede 135

13 positivt på det forventede niveau, og blandt de glædelige resultater er en reduceret udgift til revision. Den vigtigste indtægtskilde er jo kontingent fra medlemmerne, hvor året også gik pænt. Efter regnskabsårets udløb er der dog konstateret omkring 100 restanter (sidste år i alt 1193 betalende medlemmer), og den tendens vil bestyrelsen søffe at modvirke. Årbogen, som er selskabets største gave til museet, har nu fundet sin form på et rimeligt økonomisk plan, og venneselskabet har desuden kunne støtte museet med to nyerhvervelser. Dels har museet for kr kunne købe den meget betydelige An tofts fotosamling på ca negativer, som fortrinsvis gengiver skibe og værfter fra omkr. år 1950 og frem, dels har museet kunne erhverve et spændende skibsportræt af S/S HENGEST, malet af Hemy på river Tyne. Skibsportrættet kostede kn, og resten af det disponible afkast er reserveret som tilskud til en ny folder, der præsenterer museet og venneselskabet. Et sidste emne fra bestyrelsens møder skal også nævnes, selv om det først gav synlige resultater efter beretningsåret. Jeg tænker her på ekskursionen til B&W Skibsværft lørdag den 7. maj Det var en glæde at se, at 137 medlemmer mødte op, og således opmuntret vil bestyrelsen fortsætte med at planlægge tilsvarende udflugter. Fra et af selskabets medlemmer har vi modtaget 5 forslag, og flere modtages gerne. Til sidst skal jeg takke medlemmerne for et godt år, og Slotsforvaltningen for lån af Erik af Pommerns kammer. Da der ingen bemærkninger var til formandens beretning, gav dirigenten ordet til Hans Jeppesen, der tog tråden op fra formandens beretning og fortalte kort om maleriet skænket af selskabet til museet. Billedet blev forevist forsamlingen, og HJ fortalte, at det forestillede S/S HENGEST på river Tyne i South Shields munding. Det er malet af en - her forholdsvis ukendt - maler ved navn B. Benedict Hemy i Derefter fortalte HJ om museets udstillingsaktivitet i den forgangne periode. I 1993 havde vi således en plancheudstilling om forlis og vrag ved Scilly Islands samt en udstilling om skoleskibet KØBENHAVN i museumsinspektør Hanne Poulsens regi. Begge disse udstillinger blev set af mange. I år har vi haft 2 hollandske udstillinger, dels en plancheudstilling om Hollændernes Oversøiske Dominans og dels den nuværende om Hollænderne i Sundet og Østersøen. Om Handels- og Søfartsmuseets årbog var der kun at sige, at den er i arbejde, derimod ville HJ gerne fremhæve værket "Dansk Søe- Ordbog" af G.A. Koefoed, der er transkriberet af Jørgen Marcussen og hans kone på basis af et håndskrevet manuskript i museets eje og fremstillet og bekostet af firmaet Iver G. Weilbachs Fond og derefter skænket til museet. En virkelig glædelig begivenhed, understregede HJ. Derpå omtalte HJ 3 punkter henholdsvis Skibsbevaringsfonden, den nye "Dansk Søfartshistorie" samt museets flytteovervejelser. Om Skibsbevaringsfonden sagde HJ bl.a., at debatten i offentligheden og argumenterne var begyndt at virke således, at det nu var lykkedes at få politikerne i tale, men at man naturligvis foretrak handling. Kulturministeren har dog lovet, at fonden skulle komme på finansloven. 136

14 Den nye "Dansk Søfartshistorie" er måske et mere spændende emne, sagde HJ endvidere, i og med at Statens Humanistiske Forskningsråd har stillet en 5-årig rammebevilling til rådighed for projektet. Værket skal bestå af 7 bind, og der er nedsat en redaktionskomite bestående af professor Hans Chr. Johansen, professor Ole Feldbæk, museumsinspektør Flemming Rieck, museumskonsulent Anders Monrad Møller, Hans Jeppesen og to repræsentanter fra forskningsrådet styrer projektet, der administreres af museet. Derefter redegjorde HJ for museets flytteovervejelser og sagde bl.a., at man havde håbet på en placering på værftsområdet sammen med Teknisk Museum, men at det nu forekom mest realistisk, at kun Søfartsmuseet flyttede derover. Et møde i sommer mellem museets bestyrelsesformand, direktør TR. Funder, borgmester Per Tærsbøl og HJ medførte ikke større afklaring af problemet. Imidlertid har vi allerede nu fået et flytteproblem på halsen, sagde HJ endvidere, idet vi af Slots- og Ejendomsstyrelsen har fået ordre til at rømme nogle magasiner på slottet, hvilket indebærer en større omrokering til andre og mindre lokaler. Det indebærer også, at ca malerier/billeder skal udtages, renses og flyttes, at ca. 400 skibsmodeller skal gennem samme proces, og det hele skal gøres i perioden 1. okt april Derpå bekendtgjorde EBV, at ordet var frit, hvilket et par medlemmer i forsamlingen benyttede sig af ved at stille spørgsmål om henholdsvis S/S HENGEST og den nye "Dansk Søfartshistorie", som HJ derpå uddybede. ad 3. HJ kommenterede det fremlagte regnskab, uden dog at gå i detaljer, og sagde bl.a., at årets regnskab som forventet var sluttet positivt med et mindre overskud, og at Venneselskabet således var blevet lidt rigere sammenlignet med forrige år. Tallene i Barfoeds legat er stort set uforandrede, og med hensyn til Hovdéns meget væsentlige legat, udviser også det et mindre overskud, medens balancen er for nedadgående grundet ikke helt overskuelige omstændigheder - bl.a. en faldende rente. EBV dokumenterede revisorens underskrift, og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger fra den tilstedeværende forsamling. ad 4. På valg til bestyrelsen var følgende: Fhv. borgmester Knud Axelsen, Direktør Ole Friis, Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen og til revisor: Reg. revisor Niels P. Hansen. Bestyrelsen foreslog underdirektør Jørgen Marcussen fra firmaet Iver C. Weilbach & Co i stedet for Knud Axelsen. Jørgen Marcussen blev introduceret af HJ og præsenterede derpå sig selv. Ole Friis og Hannes Stephensen var villige til genvalg, og da der ingen modkandidater var, blev de 3 nævnte valgt med akklamation. Niels P. Hansen, der også var villig til genvalg, blev ligeledes valgt med akklamation. ad 5. Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret indtil videre på grund af mindre forhøjelser de to seneste år, og da ingen i forsamlingen protesterede eller endsige stillede modforslag, blev forslaget vedtaget. 137

15 ad 6. Jørgen V. Rambøll havde sendt bestyrelsen følgende 5 forslag til et kommende forårsarrangement: 1. En tur til Karlskrona med besøg på bl.a. Varvsmuseet. 2. Et besøg på fregatten JYLLAND i Ebeltoft. 3. Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 4. En tur til Goteborg med besøg på f.eks. søfartsmuseet m.m. 5. En tur med den nye katamaranfærge Hundested-Grenå. Et enkelt medlem foreslog endnu et besøg på B&W,.hvor man ved gruppe-særbehandling måske kunne besøge et nyt skib. Efter at henholdsvis NKC og HJ havde kommenteret forslagene, og efter endnu nogle få indslag fra forsamlingen, blev stemningen og interessen for samme loddet, og en forsøgsafstemning ved håndsoprækning viste, at Karlskrona-turen havde den største tilslutning med godt halvdelen af de tilstedeværende. De andre 4 forslag havde kun ringe og spredt tilslutning. Bestyrelsen lovede at undersøge mulighederne og efterlyste flere forslag fra medlemmerne. ad 7. Da der ikke var noget at drøfte under eventuelt, takkede EBV forsamlingen for god ro og orden. Derefter takkede NKC Erik Buch Vestergaard for hans opretholdelse af god ro og orden, og da han vidste, at EBV snart blev 70, takkede NKC desuden for hans indsats som dirigent gennem mange år, idet han rundede af med at overrække 6 flasker vin. Efter ca. et kvarters pause, hvorunder forsamlingen forfriskede sig med drikke og snacks af forskellig art, gik man over til aftenens sidste punkt, Flemming Riecks foredrag med lysbilleder. HJ introducerede aftenens foredragsholder, hvorefter Flemming Rieck holdt et festligt, flot og forrygende foredrag om Jernalderkrigernes skibe - om både gamle og nye fund up to date i Nydam. Derefter takkede både Niels Kjeld Christensen og Hans Jeppesen Flemming Rieck for et godt foredrag og forsamlingen for et godt fremmøde. Generalforsamlingen sluttede kl

16 Nytilkomne medlemmer Bojesen, Knud, 3460 Birkerød. Bucker, Gerd, D Flensburg EV. Clausen, Claus K., 3500 Værløse. Eskildsen, Per, 9000 Ålborg. Hansen, Bjarne, Holkerup, 4500 Nyk. Sjæll. Helt, C.J., 5700 Svendborg. Hjortkær, Jens, 4220 Korsør. Holm, Ebbe, 9500 Hobro. Jensen, Morten Frovin, 3630 Jægerspris. Jensen, Svend Møller, Helsingborg. Johansen, Bjarne, 5230 Odense M. Johansen, Kaj, 5970 Ærøskøbing. Kiil, Niels Ole, 2830 Virum. Kleffel, Knud, 3050 Humlebæk. Larsen, Jan Hammer, 9900 Frederikshavn. Larsen, John Raabo, 2750 Ballerup. Larsen, Morten, 6700 Esbjerg. Marcussen, Jørgen, 1253 København. Nielsen, Leif Schultz, 2830 Virum. Nielsen, Simon Højby, 3460 Birkerød. Pedersen, Arne, 2650 Hvidovre. Petersen, Erik A., Troense, 5700 Svendborg. Schmidt, KJ., 5700 Svendborg. Sivertsen, Jørgen, 6500 Vojens. Tang-Jensen, Peter, 5100 Odense C. Worm, Birger, 2840 Holte. 139

17 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Resultatopgørelse for tiden 1. april marts 1994 Indtægter Kontingenter og bidrag fra medlemmer Fortjeneste ved salo- af o-las. komnasnlatfer no- fliser- 14 t.f.9 Renteindtægter Kursgevinster Udgiftsførte feriepenge, ej udbetalt 0 Gave fra H.L. Barfoed's legat 0 Indtægter i alt Udgifter Udgivelse af årbog Porto til udsendelse salg af årbøger tilskud til årbog Nettoudgift årbog 1993 Andel af gager Porto, fragt m.v. Kontorhold m.v. Revision Diverse Afskrivning på EDB-anlæg Udgifter i alt Resultat

18 Balance pr. 31. marts 1994 Aktiver Likvider Tilo-odehavende salp-sindtæpter O ' ' ' o o Tilgodehavende renter Beholdning af platter, glas og fliser Nom. kr ,- Kreditforeningen Danmark 10% 92. serie, 2005 (Kostpris) EDB-anlæg 0 Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Skyldig Moms Mellemregning med H.L. Barfoed's legat Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1993/94 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 6. juni 1994 Niels P. Hansen Registreret Revisor 141

19 Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1993 til 31. marts 1994 Indtægter Udgifter Renter, bankindestående Gave til Handels- og Renter, obligationer Søfartsmuseets Venner Gevinst ved udtrækning af obligationer.. 0_ Revisionshonorar Indtægter i alt Bankomkostninger 112 Udp-ifrer i alt 'O " ' Resultat 144 Balance pr. 31. marts 1994 Aktiver Likvider Mellemregning med selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Tilgodehavende renter Værdipapirer: Nom ,- Kreditforeningen Danmark 10% 92.serie, 2005 (Kostpris) Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Legat ifølge testamente Gevinst- og tabskonto: Saldo pr. 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1993/94 for Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoed's legat er i overensstemmelse med legatets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 6. juni 1994 Niels P Hansen. Registreret Revisor 142

20 Advokat Sture Hovdens Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1993 til 31. marts 1994 Indtægter Renter, bankindestående Renter, obligationer Kursgevinst udtrukne obligationer Indtægter i alt Udgifter Gave til Handels- og Søgartsmuseet Revision Bankomkostninger Henlæggelse i henhold til testamentets bestemmelser Overskud, der overføres til uddelingskonto _ Balance pr marts 1994 Aktiver Likvider Tilgodehavende renter Obligationsbeholdning, nom ,- (Kostpris) Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Mellemregning Handelsog Søfartsmuseet Kapitalkonto: Saldo 1. april Henlæggelse 1993/ Uddelingskonto: Saldo 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1993/94 for Advokat Sture Hovden's Legat er i overensstemmelse med legatets bogholderi, somjeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 6. juni 1994 Niels P Hansen Registreret Revisor 143

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Personale (december 1999)

Personale (december 1999) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Advokat Ole Bang* Divisionsdirektør Peter Berndt Formand Leif Dolleris Svend C. Engholm

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1997)

Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1997) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Formand Leif Dolleris Halinspektør Steffen Larsen Advokat Ole Bang* Professor, dr.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Personale (Juni 1999)

Personale (Juni 1999) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Advokat Ole Bang* Personaledirektør Peter Berndt Formand Leif Dolleris Professor, dr.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010 Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010 Deltagere Til stede var ca. 150 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen (Anita), Henrik

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere