Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget."

Transkript

1 N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon E-post Dato 4. oktober 2010 Sagsnummer A Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere 5. udkast Begrebet brugere anvendes i retningslinjerne både om beboere i botilbud og brugere i dagtilbud, hjemmevejledning, støttecentrene m.v., der har bopæl ude i byen, medmindre det er markeret, at det kun vedrører en af grupperne. 1 Regelgrundlaget. Afgrænsning af serviceydelsen: Serviceydelsen befordring vedrører kørsel med centrets brugere i centrets biler eller busser samt kørsel med brugere i medarbejdernes biler. Det drejer sig alene om befordring til brugernes individuelle formål læge, individuel fritidsaktivitet, familiebesøg m.v. - eller kørsel i forbindelse med fælles aktiviteter på centrene. Kørsel mellem bopæl og aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 og værksteder efter SEL 103 er ikke en serviceydelse, men en udgift, der afholdes af centret. Dog skal personer der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 km fra virksomheden ( 103, stk. 1), dog højst svarende til klientlønnen. Befordringsudgiften for de første 10 km hver vej trækkes af Intern Udvikling, Løn, i forbindelse med lønudbetalingen. Centret afholder resten af udgiften, dog inden for den billigste befordringsmulighed (Bekendtgørelse 628 af 15. juni 2006)

2 Der findes, både indenfor og udenfor serviceloven, en lang række andre kørselsordninger og muligheder for befordringsgodtgørelse, som centrets brugere har mulighed for at benytte, hvis de opfylder kriterierne, og det i øvrigt er hensigtsmæssigt ud fra brugerens behov. Der henvises til den oversigt, som Borgerservice ekspederer ud fra ved henvendelser fra borgere om befordring. Ved kørsel til læge dækker begrebet pensionist alle former for pension. Der kan bestilles plads til ledsager. Falck kører, og pensionisten skal være klar 1½-2 timer før. Lovgivning: De fleste af centrenes busser er indkøbt efter reglerne om fritagelse for registreringsafgift, men for nogle biler/ busser er der betalt registreringsafgift. Alle biler og busser er omfattet af reglerne om fritagelse for tilladelse til erhvervsmæssig buskørsel. Der gælder følgende regler for benyttelse af afgiftsfrie busser: Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008 om registreringsafgift af motorkøretøjer Ejeren af bussen skal være et tilbud med ledelse, budget og ansatte. Bussen skal anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende, der er visiteret til dagtilbud på stedet. Medarbejdere og andre kan kun undtagelsesvis benytte bussen uden brugere, f.eks. til glatførekurser. Der gælder følgende regler for fritagelse for tilladelse til erhvervsmæssig kørsel: Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om buskørsel, 5: o Stk. 1: Kommunale/regionale eller private institutioner kan tilladelsesfrit befordre personer, hvis passagererne er tilknyttet institutionen eller botilbudsenheden som patienter, elever, beboere, ansatte eller lignende samt eventuelt medfølgende personer med henblik på fysisk og psykisk bistand eller opsyn, hvis kørslen udføres vederlagsfrit og ikke udgør institutionens eller botilbudsenhedens primære formål. Færdselsstyrelsen har oplyst, at vederlagsfri betyder, at brugerne kun må betale direkte udgifter forbundet med kørslen, d.v.s. benzin/diesel, olie og sprinklervæske. Brobizz / færgebillet o. lign. betales særskilt af de pgl. brugere jf. afsnit 4 om brugerens betaling. o Stk. 2: Plejehjem, ældrecentre og eller lignende botilbudsenheder kan tilladelsesfrit befordre personer, hvis passagerne er tilknyttet plejehjemmet, ældrecentret eller botilbudsenheden som beboere, herunder hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter, der har til formål at vedligeholde de pågældendes fysiske og psykiske færdigheder, samt ansatte, herunder evt. medfølgende personer 2

3 med henblik på fysisk eller psykisk bistand eller opsyn, hvis kørslen udføres vederlagsfrit og ikke er plejehjemmets, ældrecentrets eller botilbudsenhedens primære formål Afgiftsfrie busser samt busser og biler, hvor afgiften er betalt, må således benyttes til ikke-erhvervsmæssig befordring af brugere mellem botilbud og dagtilbud og befordring af hjemmeboende til dagtilbud, hvis der er tale om vederlagsfri kørsel af personer, der er visiteret til dagtilbuddet. Brugerbetalingen følger reglerne for befordring til 103 og 104. Afgiftsfrie busser må ikke benyttes til kørsel uden brugere, bortset fra tomkørsel i forbindelse med at hente eller bringe brugere, hvis medarbejderen ikke har opgaver under brugerens ophold) Centrenes busser og biler med betalt registreringsafgift kan anvendes med og uden brugere, men ikke erhvervsmæssigt, medmindre der er opnået tilladelse til erhvervsmæssig kørsel. Særlige godkendelser: Rosengårdens busser, der er afgiftsfrie, er registreret, så de udelukkende må bruges til beboerne og til brugere i dagtilbud. Centret har derfor anskaffet biler med betalt registreringsafgift til brug for støttecentrene. Brohusets afgiftsfri bus er kun registreret til brug for Brohusets beboere. Brug af medarbejderbiler til befordring af brugere: Hvis medarbejdere bruger egne biler til befordring af brugere gælder den almindelige lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis brugerne forårsager skader på bilen, eller der i øvrigt opstår skader på bilen, dækker bilens forsikring. Dermed foregår kørslen for medarbejderens egen regning og risiko, 2 Serviceniveau. Der er ikke fastlagt et fælles serviceniveau for befordring. Busser og biler er kommet til som et led i at give brugerne muligheder aktiviteter i hverdagen og lette nødvendig kørsel af brugere til læge, tandlæge m.v. Centrene er forskelligt udstyret med busser og biler. Til dels betinget af forskelle i brugernes mobilitet og tyngde og til dels i forskellig tradition og økonomi. Som udgangspunkt benyttes offentlig transport, eller befordringsordningerne efter sygesikringen, sygehusloven og serviceloven - jf. vedlagte oversigt fra Borgerservice - hvis det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til brugeren, eller økonomisk hensigtsmæssigt i forhold til forbrug af medarbejdertid m.v. Hvis centret ikke, eller kun i begrænset omfang, har bus eller bil til rådighed 3

4 kan medarbejderne stille egne biler til rådighed for nødvendig befordring af brugerne (mod sædvanlig godtgørelse for tjenestekørsel). Mulighederne for en billigere drift gennem anvendelse af egne busser til kørsel af egne brugere mellem botilbud og dagtilbud søges udnyttet, hvor det er hensigtsmæssigt. 3. Visitation. Der visiteres ikke til befordring fra Myndighed. Befordring er en serviceydelse, der tilbydes af centret til centrets brugere mod betaling. Dog bortset fra reglerne om befordring til og fra dagtilbud efter 103 og 104. Centre, hvor aktivitets- og samværstilbuddet ydes i botilbuddet, udarbejder en servicedeklaration, der beskriver indholdet i dagtilbuddet, således at det klart kan afgrænses, hvornår der er tale om kørsel i forbindelse med dagtilbud eller kørsel til fritidsaktiviteter. Det tilstræbes, at at øvrige tilgængelige befordringsordninger benyttes, hvor det er hensigtsmæssigt, at centrene er opmærksomme på at søge befordringsgodtgørelse, hvor det er muligt i disse ordninger. at befordring af brugere primært sker i centrets busser og biler. at befordring af brugere i medarbejdernes egne biler kun benyttes, hvis der ikke er en centerbus eller bil til rådighed, eller det er upraktisk tidsmæssigt eller uøkonomisk at benytte centrets busser og biler. 4. Brugerens betaling: Betalingsaftaler, tilmelding og opsigelse. Centret orienterer brugerne om priserne for befordring for det kommende år inden 1. november. Betalingsaftale for befordringsordning med fast månedlig indbetaling indgås af centret med de brugere, der ønsker at købe befordringsordningen, inden 1. december for det kommende år. Brugere, der kan omfattes af en befordringsordning, kan løbende tilmelde sig befordringsordningen. Brugerne kan ikke framelde en befordringsordning i kalenderåret, medmindre der er tale om fraflytning eller lignende. Hvornår betales: Brugerne betaler ikke: 4

5 for kørsel mellem bolig/botilbud og værkstedstilbud efter 103, der er udover 10 km hver vej. for kørsel mellem bolig/botilbud og aktivitets- og samværstilbud efter 104. Brugerne betaler for al kørsel i øvrigt, f.eks.: Kørsel mellem hjem og værksted for de første 10 km hver vej, dog højst svarende til klientlønnen. Brugeren anvender offentlig transport, hvis det er muligt /tilgængeligt Kørsel til læge, speciallæge, tandlæge, sygehus m.v. Kørsel fra støttecenter eller bopæl til psykiatriens akutfunktion på Rosengården, medmindre befordring i taxa bevilges efter en konkret vurdering af Rosengårdens personale, der bestiller taxaen. Kørsel til individuelle formål, f.eks. familiebesøg, frisør Kørsel til fælles aktiviteter, fester, udflugter, ferieture m.v. Hvis der er en kørselsordning på centret med fast månedlig betaling, betales særskilt for langture, d.v.s. ture længere end 50 km. Der betales for hele turen (også de 50 km.) Færgebilletter, brobizz og lignende betales særskilt af de brugere, som er med. Kørsel i bil med betalt registreringsafgift - for at hente medicin, mad (udover madservice) eller andre ærinder for en bruger, selvom brugeren ikke er med i bilen. Eventuel kørsel i forbindelse med afhentning af madservice indgår i prisen for madservice. Udgiftsniveau: Anvendes afgiftsfrie busser samt busser og biler, hvor afgiften er betalt, betaler brugerne kun udgiften til benzin/diesel, olie og sprinklervæske, jf. reglerne om ikke-erhvervsmæssig kørsel. Anvendes medarbejdernes biler betaler brugerne for den enkelte tur svarende til centrets udgift til kørselsgodtgørelse pr. km til medarbejderen. Er der flere brugere i bilen deles udgiften, så brugerne ikke betaler mere end den faktiske udgift pr. tur. Særregler for Socialpsykiatrisk Center: Brugerne betaler ikke for befordring mellem eget hjem og støttecenter. For befordring i forbindelse med aktiviteter i støttecentret og på Rosengården betales satsen for befordring i centrets bil eller bus, uanset om brugerne befordres i denne eller i medarbejders bil. Begrundelser: Støttecentrene har hver 1 bil med afgift betalt, som primært anvendes til de længste afstande. Derudover bruges medarbejdernes egne biler. Da det er tilfældigt, om en bruger befordres i støttecentrets 5

6 eller en medarbejders bil, afregnes med samme sats som var det befordring i centrets bil, i de tilfælde, hvor brugeren skal betale for befordring. Tilsvarende gælder for Rosengården. Støttecentret er et visiteret tilbud, men da det ikke er oprettet efter 104, er befordringen mellem hjem og støttecenter normalt ikke gratis. Hvis støttekontaktpersonen kører ud til en bruger, har brugeren ingen udgift til befordring. Anvendelse af støttecentre frem for individuel støtte i hjemmet har driftsmæssige fordele og giver brugeren mulighed for at deltage i støttecentrets fælles tilbud og samvær. Derfor skal brugerne ikke betale for befordring mellem eget hjem og støttecenter. 5. Beregning og kontering: Det er valgt at foreslå en model, hvor centrene har valgfrihed mellem ydelsespakke med fast månedlig betaling eller afregning efter løbende registrering af kørsler og deltagere. Afregning efter registrering vil medføre, at brugeren betaler for (andel af) faktisk kørte km. Ydelsespakke indebærer betaling for andel af et gennemsnitligt antal kørte km, for deltagerne i befordringsordningen. Ydelsespakke kan kun anvendes i forhold til beboere på centrets botilbud og Rosengårdens dagtilbud. Der må ikke være penge mellem medarbejder og bruger, så afregning sker via centrets administration. Centrene kan vælge: o Registreringsmodellen: Afregning mellem center og deltagende brugere opgjort for den enkelte tur. Anvendes centrets bus betales km. pris for drivmiddel, olie og sprinklervæske, der fordeles mellem antallet af deltagere. Anvendes medarbejders bil betales efter statens takst for centrets udgift til kørselsgodtgørelse til medarbejderen (pt 3,56 kr.). Udgiften fordeles mellem deltagerne i turen. o Befordringsydelse ( pakke ) med aconto månedlig betaling for de beboere, som vælger at købe befordringsydelsen. o Langture (mere end 50 km) betales altid særskilt og for det fulde km. antal. Udgiften fordeles mellem deltagerne. o Byture (max 50 km) til fast pris pr. deltager (billetpris) for brugere, som ikke er med i pakken. 6

7 o Byture og langture er ikke taxakørsel, men en mulighed for brugerne, hvis det er hensigtsmæssigt, tidsmæssigt kan lade sig gøre, og der er en bus eller bil til rådighed. Beregningsregler: o Ydelsespakke: Der beregnes en gennemsnitlig km pris ud fra, hvor mange km, de busser som indgår i pakken, kører pr. liter plus udgift til olie og sprinklervæske. Den månedlige acontopris beregnes ud fra et erfaringsbaseret skøn over, hvor mange km der forventes kørt med brugere, og hvor mange brugere, der gennemsnitligt forventes at være med på turene. Der tillægges forventet kørsel til ærinder for brugerne. Udgifter i forbindelse med brugerkørsel til og fra dagtilbud, samt udgifter og indtægter ved særskilte betalinger for langture og byture (uden for pakken) samt udgifter og indtægter ved særskilte betalinger for færgebilletter, brobizz og lignende, indgår ikke i pakken. o Byture i centrets bus eller bil. Centret fastsætter en pris ud fra et skøn over længden af en typisk bytur for det pgl. center, dog inden for 50 km. o Ved brug af medarbejders bil fordeles centrets udgift til kørselsgodtgørelse til medarbejderen efter statens regler på de deltagende brugere. Der registreres løbende og afregnes løbende, dog afhængigt af beløbets størrelse. Efterregulering: o Befordringspakker efterreguleres ved årets afslutning i forhold til det faktisk opgjorte km forbrug, som indgår i befordringspakken, sammenholdt med aconto indbetalingerne og betalinger fra brugere, som ikke har valgt befordringspakken, men i enkelte tilfælde har deltaget i kørsler. Km forbrug og indbetalinger vedr. langture holdes uden for pakkeregnskabet. Efterreguleringen til brugere, der har valgt at købe befordringspakken, sker i supplementsperioden, således at hvert år afsluttes for sig. Der efterreguleres ikke i registreringsmodellen uanset om der er kørt med centrets busser/biller eller med medarbejderes biler. 6. Ikrafttræden. Retningslinjen for befordring træder i kraft den 1. januar

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere