Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn Kommune stiller til rådighed for beboere, der bor i botilbud indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet. I retningslinjerne indgår desuden øvrige retningslinjer for botilbud herunder forhold omkring ferierejser, håndtering af beboermidler mv. Det fremgår indledningsvist af Servicelovens formålsparagraf, at formålet med denne lov er: At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have forebyggende sigte, og At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på, at den enkelte har ansvar for sig selv og sin familie, og skal tilrettelægges i samarbejde med den enkelte ud fra individuelle behov og forudsætninger. En række ydelser i Serviceloven har således til formål at kompensere for nedsat funktionsevne med henblik på, at pågældende borger så vidt muligt sættes i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse, men som er i samme situation. Ved vurdering af kompensationsbehovet skal den enkeltes eller vedkommendes families mulighed for selv at klare kompensationen, ikke inddrages. Der skal fokuseres på den konkrete virkning af den nedsatte funktionsevne. Det er også et grundlæggende princip, at der ikke ydes hjælp efter Serviceloven, hvis der ydes hjælp til samme formål efter anden lovgivning. Udover at sikre, at der er et ensartet serviceniveau i alle Frederikshavn Kommunes botilbud på handicap- og psykiatriområdet, skal nærværende serviceniveau for brugerbetaling i henhold til ovennævnte således: Klargøre hvornår der er tale om grundlæggende forsørgelsesudgifter på lige fod med alle andre borgere i landet Klargøre i henhold til hvilke principper forskellige aktiviteter og ydelser er en del af botilbud Der vil i det følgende blive nævnt nogle fælles principper og retningslinjer for ydelser med brugerbetaling i forbindelse med, at borgeren bliver visiteret til et botilbud. De principper og retningslinjer, som præsenteres i det følgende, gælder derfor for botilbud, der er oprettet efter: Lov om social service (serviceloven) 107: Midlertidige botilbud Lov om social service (serviceloven) 108: Længerevarende botilbud Lov om almene boliger (almenboligloven) 105 1

2 Grundprincipper for ydelser beboeren kan tilkøbe Der gælder en række overordnede principper vedrørende betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig og praktisk hjælp mv., som er reguleret i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni Af denne fremgår, at priserne for samme type ydelse ikke behøver at være beløbsmæssigt ens, da de enkelte beboergrupper har mulighed for at have medindflydelse på indholdet i de forskellige ordninger i forhold til mad, rengøring og andre tilkøbsydelser, der er de enkelte steder. Når der aflægges regnskab, sker dette i henhold til kommunens retningslinjer på området og i henhold til retningslinjer i bekendtgørelsen. Der skal føres regnskab for eventuelle mellemværender, og der skal indgås aftaler om, hvordan de skal afvikles. Det er en hovedregel, at prissætningen for de ydelser, beboeren kan tilkøbe, ikke må overstige de faktiske udgifter i forbindelse hermed. Ydelserne opkræves inklusiv udgifter til moms. Det skal være helt klart for beboere og (hvor det er aktuelt) pårørende, hvad man kan tilkøbe af ydelser og hvad de enkelte ydelser koster. Alle ydelser udbydes og beregnes særskilt, og det fremgår klart, hvad ydelsen indeholder. Priserne skal være synlige på botilbuddenes hjemmeside. Regnskaberne for de enkelte ydelser er tilgængelige for beboere (og pårørende, hvor det er relevant). Der må ikke være penge mellem borger og ansatte i Frederikshavn Kommune. Boligudgifter Beboeren skal altid selv betale for nedenstående ydelser: Boligbetaling/egenbetaling (boliger efter Serviceloven) eller husleje (boliger efter Almenboligloven) Forbrugsudgifter (el, vand og varme) Evt. licens og IT Indboforsikringer For beboere i en almen bolig sker betalingen af de obligatoriske ydelser som husleje og forbrug til det boligselskab og de forsyningsselskaber, som leverer ydelserne. For beboere i botilbud efter Servicelovens 107 og 108 sker betalingen af de obligatoriske ydelser til det botilbud, som beboeren bor i. Dog skal beboere med midlertidigt ophold ( 107), fx aflastningsophold eller aftalte tidsbegrænsede ophold, ikke betale for boligudgifter, når beboeren opretholder sin private bolig og adresse under det midlertidige ophold. 2

3 Borgeren skal selv tilmelde sig og betale licens for TV, radio, multimedier m.v. i egen bolig. Borgeren skal selv betale for køb af programmer, programpakker, digitale bokse m.v. I boliger efter almenboliglovgivningen kan betaling for IT- og antennesignaler blive opkrævet sammen med boligbetalingen. Borgeren skal selv betale for installation og drift af Internet adgang i egen bolig, såfremt det ikke allerede er etableret. Kost Borgeren skal altid selv betale for kost. Det er et væsentligt element i mange botilbud, at beboerne fortsat kan tage del i hverdagens rutiner omkring indkøb og tilberedning af mad. Derfor er det praksis i alle botilbud i Frederikshavn Kommune både på handicapområdet og psykiatriområdet, at maden produceres i botilbuddet, ofte med deltagelse af beboerne. Socialministeren fastsætter regler om den maksimale beløbsgrænse for egenbetaling af kostordning/madservice for beboere i botilbud, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale. Satsen er i kr. pr. måned. I Frederikshavn Kommune betaler borgeren alene for de faktiske udgifter til kost, og satsen benyttes derfor ikke aktivt. Kommunen træffer beslutning om betaling for kostordning/madservice. Ved fastsættelsen af betalingen kan kommunen dog højst medregne de samlede udgifter, der er forbundet med indkøb og tilberedning af råvarerne. Kommunen kan endvidere træffe beslutning om et fast tilskud til kostordning/madservice. På det enkelte tilbud må egenbetalingen ikke overstige de faktiske udgifter til indkøb og tilberedning af kost. Beboernes udgifter fastsættes ud fra de faktiske udgifter til råvarer og materialer. Beboeren skal ikke betale for personaleomkostninger forbundet med madlavningen. Hvert år fastsætter Kommunalbestyrelsen en beløbsgrænse for egenbetalingen til madordning på botilbud i Frederikshavn Kommune. Denne beløbsgrænse gælder for alle botilbud. I Frederikshavn Kommune er beløbsgrænsen den samme, som er fastsat af Socialministeren. Fravalg af madordning Ved visitering af et botilbud skal beboeren eller dennes pårørende i de tilfælde, hvor vedkommende ikke er i stand til det selv, vælge, om han/hun vil knyttes til botilbuddets madordning. Hvis beboeren ikke ønsker at anvende botilbuddets madordning, skal beboeren selv tilkøbe forplejning udefra, både råvareindkøb og tilberedning. Dette administreres ikke af personalet i botilbuddet. Tilmelding til madordningen indbefatter alle døgnets måltider. Borgere, som fast ønsker at købe frokost i deres dagtilbud, har dog mulighed for at fravælge betaling for frokost i botilbuddet. Disse borgere får en fast månedlig nedsættelse af taksten for kost. Betalingen ændres ikke ved sygdom, ferie mv., men kun ved permanent ændring. Der betales forud for madordningerne. Eventuel efterregulering sker bagud. Beløbet betales som et fast månedligt beløb. Ønsker en beboer at vælge kosten fra i enkelte dage eller i perioder, skal dette ske til personalet senest tre dage før, for at udgiften refunderes til beboerens konto. Der kan lokalt aftales kortere varsel, men hensigten er, at personalet skal have mulighed for at tilrettelægge madlavningen med henblik på en reel besparelse. Satsen udregnes på de enkelte tilbud i henhold til de faktiske udgifter for madordningen det pågældende sted. 3

4 Hvert enkelt botilbud planlægger og beslutter selv, hvordan præmisserne er for pårørendes medspisning i botilbuddet. Nærmere beskrivelse for det enkelte botilbud kan fås ved kontakt til botilbuddet. Der er beskrevet retningslinjer for personalets medspisning i botilbud. Rengøring og vask Socialpædagogisk hjælp og støtte i forbindelse med rengøring og vask er en del af ydelsen i de enkelte botilbud. Borgere, der ikke får vasket tøj af personalet på botilbuddet, har mulighed for at fravælge betaling for vask. Det skal afklares i visitationen, hvorvidt og i hvilket omfang den enkelte beboer har behov for hjælp og støtte i forbindelse med rengøring og vask. Beboerne betaler altid for udgifter til rengøringsmidler mv., hvilket også gælder forbrug for fællesarealer. I forhold til leje af linned er det praksis i de fleste botilbud, at beboerne selv tager deres linned med, når de kommer til botilbuddet. Men i de tilfælde, hvor en beboer ikke har mulighed for selv at medbringe linned, skal botilbuddet finde en løsning, således at beboeren kan leje dette på stedet. Øvrige tilbud om køb af ydelser For beboere i handicap- og psykiatriområdets botilbud gælder det, at de har mulighed for at købe ydelser udover den ydelse, som de er bevilget gennem visitationen og som derved er en del af deres individuelle handleplan. Dette drejer sig om: Befordring Ferierejser Befordring Borgere i botilbud betaler som udgangspunkt selv for befordring. Hvis borgeren på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan anvende offentlige transportmidler, vil borgeren i nogle tilfælde have ret til at få hjælp til befordring. Desuden vil der i særlige tilfælde være mulighed for at søge tilskud til kørslen efter Sundhedsloven og Serviceloven. Sagsbehandleren i handlekommunen kan rådgive nærmere herom. Kørsel til fritidsaktiviteter og familiebesøg Borgeren betaler selv denne befordring. Hvis tilbuddet råder over egen bil/bus, kan borgeren i nogle tilfælde mod betaling anvende tilbuddets bil/bus. Borgeren kan også søge om optagelse i NTs handicapkørselsordning, hvor borgeren kan køre 104 enkeltrejser pr. år. Der er i 2013 et årligt medlemsgebyr på 400 kr. for at være med i ordningen, som betales forud. Derudover er der en egenbetaling på 2,70 kr. pr. kørt kilometer, dog minimum 29 kr., der betales direkte til chaufføren på den enkelte tur. Egenbetalingen afhænger af det kørte antal kilometer, og der er ingen maksimal egenbetaling. 4

5 Bevilling er betinget af, at borgeren er svært gangbesværet og anvender ganghjælpemidler. Ansøgning om optagelse i kørselsordningen sendes via ansøgningsskema, som godkendes af Hjælpemiddelenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed i Frederikshavn Kommune, til NTs kørselskontor. Kørsel til behandling Hovedreglen er, at det først skal undersøges, om regionen betaler befordringen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal borgeren selv betale. Hvis borgeren ikke er i stand til at betale, kan handlekommunen søges om hjælp til dækning af udgiften. Befordringsgodtgørelse til behandling på hospital ydes som hovedregel af regionen. Hospitalet kan vejlede om mulighederne. Borgeren betaler selv befordringsudgiften til sædvanligt forekommende besøg hos læge, tandlæge og speciallæge. Til borgere med funktionsnedsættelse, som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler, kan der ydes refusion for transport - der skal søges via Borgerservice i Frederikshavn Kommune. Det kan være hensigtsmæssigt, at borgeren følges af en medarbejder til et lægebesøg og borgeren betaler for transporten enten til en taxi eller ved kilometerpenge til botilbuddets bus. Hvis der er tale om længerevarende behandling hos speciallæge mv., eller det konkret vurderes, at der henset til borgerens særlige individuelle situation bør ydes hjælp til kørsel, kan botilbuddet yde støtte til kørslen. Botilbuddet foretager selv en vurdering heraf. Det forudsættes, at borgeren ikke kan få befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven. Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgifter til befordring til fysioterapi. Ved befordring til genoptræning efter servicelovens 86 kan borgeren søge optagelse i den kommunalt tilrettelagte kørselsordning hertil efter servicelovens 117. Såfremt det er muligt, kan botilbuddet også eventuelt anvende botilbuddets egen bil/bus til formålet. Botilbuddets bus/bil Nogle botilbud har en fælles busordning, som borgeren kan benytte mod betaling. Kørslen i tilbuddets egen bil/bus skal hvile i sig selv økonomisk. Borgernes samlede årlige betaling for kørsel til fælles- og individuelle formål må ikke overstige de faktiske årlige driftsudgifter til bilen/bussen inkl. afskrivning. Botilbuddet kan vælge at tilbyde kørsel mod betaling. Tilbuddet kan selv beslutte til hvilke formål, der kan ydes kørsel. Egenbetaling fastsættes ud fra de faktiske udgifter til kørslen. Ved beregningen af de faktiske udgifter medtages alle udgifter forbundet med kørslen, herunder benzinudgift, afskrivninger på bil og afgifter mv. Hvis bilen/bussen anvendes til fælles fritidsaktiviteter for beboerne, kan tilbuddet fastsætte en fast månedlig eller årlig takst for befordringen. Taksten må ikke overstige de faktiske udgifter forbundet med kørslen/driften, og kan alene opkræves hos beboere, som deltager i fælles ture. Beboernes samlede årlige betaling for kørsel til fælles- og individuelle formål, må ikke overstige de faktiske årlige driftsudgifter til bussen. Botilbuddet skal udarbejde skriftlige retningslinjer for kørsel med tilbuddets bil/bus. Kørsel til beskyttet beskæftigelse og dagtilbud Personer med beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Hvis af- 5

6 standen overstiger 10 km eller udgiften overstiger prisen til billigste offentlige befordringsmulighed, skal tilbuddet afholde merudgiften. Kørsel til og fra dagtilbud (servicelovens 104) samt i forbindelse med dagtilbuddets fælles aktiviteter og udflugter betales af dagtilbuddet. Ledsagelse Borgere med udviklingshæmning/fysisk handicap har uanset boform mulighed for at søge om at få tilkendt en ledsagerordning jf. serviceloven 97. Ansøgning herom skal rettes til sagsbehandler i Kontrakt og Tilsynsenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Borgeren kan tilkendes 15 timers ledsagelse om måneden jf. servicelovens 97. Ledsagelse til selvvalgte aktiviteter, der ydes som en del af botilbuddets ydelse skal fratrækkes ledsageordningen. Det betyder fx, at den hjemmedag nogle borgere har til selvvalgte aktiviteter, hvor der ydes ledsagelse, skal fratrækkes ledsageordningen. I Frederikshavn Kommune har borgere i botilbud en hjemmedag hver 6. uge, hvorfor der i forhold til ledsagerordningen skal fratrækkes 3 timer månedligt. Ledsagelse er gratis, men borgeren betaler selv egne samt ledsagerens udgifter til befordring og andre aktiviteter under ledsagelsen. Borgerens udgifter til ledsageren kan dog dækkes af kommunen med et årligt beløb, der fastsættes af Socialministeriet. Ferierejser De gældende retningslinjer vedrørende ferierejser for beboere i botilbud indenfor både Handicapområdet og Psykiatriområdet er vedtaget af Socialudvalget den 9. maj 2007: Der kan arrangeres én, samlet, årlig ferierejse af maksimalt syv dages varighed i hver boenhed under forudsætning af, at flertallet af brugerne i tilbuddet er enige herom. I disse tilfælde afholder botilbuddet personaleudgiften. Det forudsættes, at det via planlægning af personalets arbejdstid sikres, at den samlede udgift til personaledækning i tilbuddet ikke overskrides. Beboerne skal selv afholde egne udgifter. Det er frivilligt, hvorvidt en beboer ønsker at deltage i en ferierejse eller ej. For beboere med særligt komplekse problemstillinger vil der ekstraordinært, efter individuel vurdering, kunne dispenseres fra ovennævnte, dog stadig under forudsætning af, at det samlede budget ikke overskrides. Retningslinjer for håndtering af beboernes midler I det omfang en beboer ikke selv er i stand til at varetage sine økonomiske forhold, men bistås heri af ansatte eller lader sine midler og værdier administrere af kommunen, skal botilbuddet sikre, at der bliver udarbejdet en administrationsaftale i henhold til de nedenfor anførte regler. Målet er: At personalet har så lidt omgang med beboernes penge som overhovedet muligt. Det betyder, at man skal overlade så meget som muligt til beboeren selv i samarbejde med eventuelle pårørende. At faste betalinger så vidt muligt skal betales via bankens betalingsservice. 6

7 At enhver aftale vedr. administration af økonomiske midler skal fremgå af administrationsaftalen. At der løbende skal tages stilling til i hvilket omfang, der er grundlag for at træffe aftale/beslutning om at pårørende, kommunen eller botilbuddet skal varetage beboerens økonomiske interesser. Der skal herudover i nogle tilfælde tages stilling til, om der er grundlag for at tage initiativ til at beboeren får beskikket en værge. Administrationsaftale Alle beboere skal tilbydes, at der kan udarbejdes og underskrives en aftale, der beskriver i hvilket omfang samt hvem, der bistår borgeren i forhold til borgerens økonomi. Aftalen skal underskrives af to ansatte på botilbuddet. Hvis beboeren ikke ønsker at underskrive aftalen, skal det noteres. Administrationsaftalen skal indeholde oplysninger om administrationens omfang. Såfremt botilbuddet i henhold til administrationsaftalen hjælper beboerne med at administrere egne midler, er det lederens ansvar, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for aftaler og handlinger. Hvis administrationen alene varetages af en eller flere pårørende, skal det fremgå af aftalen. Aftalen skal bl.a. omfatte en oversigt over eventuelle bankkonti med notat om, hvilke personer der er hæveberettiget på de forskellige konti samt, hvorledes eventuelle bankbøger, hævekort mv. skal opbevares. i Hvis der er en beskikket værge, skal opgavefordelingen mellem værgen og botilbuddet være beskrevet i administrationsaftalen. Hvis beboeren har særligt værdifulde smykker eller andre værdigenstande, skal beboeren henvises til at opbevare genstandene i en bankboks. Hvis botilbuddet har mulighed for det, kan det aftales med beboeren eller pårørende, at smykkerne opbevares i et aflåst pengeskab i botilbuddet. Botilbuddet vil herefter have ansvaret for opbevaringen og skal registrere, hvis smykkerne udleveres til beboeren eller pårørende. Handleevne Hvis en beboer selv administrerer sine midler, har botilbuddet intet ansvar for at opbevare eller anvende midler og personalet har ikke adgang til at hæve på eventuelle bankkonti. Hvis beboeren ikke selv kan administrere egne midler, skal botilbuddet anvende følgende overordnede retningslinjer: Opsparing under ca kr. Hvis beboeren har pårørende, som kan og ønsker at varetage de økonomiske interesser, er det alene de pårørende, som gør dette. I så fald har botilbuddet intet ansvar for opbevaring og anvendelse af midler, og personalet har ikke adgang til at hæve på beboerens konti. Hvis botilbuddet vurderer, at de pårørende ikke varetager beboerens økonomiske interesser på en betryggende måde, skal tilbuddet vurdere, om der skal rejses sag om værgemål. 7

8 Hvis der ikke er pårørende, som kan eller ønsker at varetage beboernes økonomiske interesser, eller beboeren ikke ønsker, at de pårørende varetager opgaven, kan botilbuddet/kommunen administrere beboerens økonomi ved at indgå en administrationsaftale med beboeren. Hvis beboeren ikke ønsker eller ikke er i stand til at indgå en administrationsaftale med botilbuddet, kan kommunalbestyrelsen anmode om, at der iværksættes værgemål for beboeren, jf. værgemålsloven 5,6 og 7. Opsparing over kr. (dog undtaget pensionsopsparing) Botilbuddet skal tage initiativ til at drøfte med sagsbehandlerne i Center for Social- og Sundhedsmyndighed, om der skal rejses sag om værgemål. Hvis det herefter vurderes, at der ikke skal rejses sag om værgemål, skal det noteres i beboerens personsag, at spørgsmålet har været drøftet. Der skal endvidere redegøres for de overvejelser, der ligger til grund for beslutningen. Forsikringer Beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune skal selv tegne og betale ansvars- og indboforsikring. i Retningslinjerne har været forelagt kommunens revision (BDO)), som havde få kommentarer. Disse er iagttaget i den endelige udgave. 8

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere