Den Sociale Udviklingsfond. Dansk SociaIrdgiverforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Sociale Udviklingsfond. Dansk SociaIrdgiverforening"

Transkript

1 Den Sociale Udviklingsfond Dansk SociaIrdgiverforening Socialpdagogernes Landsforbund 1/ /3 2017

2 Indhodsfortegn&se INDHOLDSFORTEGNELSE... AFSNIT 1. OMRADF OVERFNSKOMSTFNS ()M 2 AFSNIT 2. MANEDSLØNNEDE , STILLINGSTIIA EG., NATTEVACT 6. ANCIENNITET...,,,,...,...,,,.,..., ARBEJDST ID...,,...,.,...,.,..,,.,,,...,.,,,,.,, LDNUDBETALING..,,,,,,,..... II) \N BRI I. EERIE...,..,...,,,..,,...,..,,,.,,, TILL/LGSFERIE R'\V I RI RA Iii NE 811 NUDI RDRA\IDflI I B \R81 I (X ADOPIION 6 4. OMSORGSDAGE.,..,...,,.,,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 S ] JE NI 8111 RIHI D \I I INDI N[)1 1 \MI1 II MA 8$IDI ARSADI R 8 6. BDRNSSYODOM...,,,.,,.,,.,..,..,.,,...,.,..,,,,,...,..,.,,,,.,...,,,..,.,..,,,,,,,,,....,.,,,.....,,,,....,.,,,,,,,, FUNKTIONfERL()VSVILKAR 8 1%, JENESTEERIHET) 9 19 KERSE R ()D II I FRVDI) '\NNE I BEF( )RDRINGSGODTG()RE[Sp ( )G REJSET ILL/EG...,...,..,,.,,,., 9 21, ()PSIGELSE.,,.,...,.,,,..,.,...,,,, RIGORI SA 11 F 8 11 R 1(1 23. SENI()RORDNING...,...,...,.,,,.,......,., SIJNDHEDORDNING , ARBEJDSTID 14 AFSNIT 4. FLLES BESTEMMELSER H( )VEDAFT ALEN M ELLEM DA ()G II) I 3 28, ()PSLAG AF STILLINGER...,..,,,.,...,,,,, TILLIDSMANDSREGLER...,.,,.,,,..,...,.,,,.,,,.,,, IKRAFTTRrEDEN ()G (APSIGELSE,....,,,,,..,.,.,,,,,,,,.,..,,...,.,...,, 16 BILAG 1 - LØNSATSER, PENSION OG TILL/EG PROTOKOLLATER Nit. I NYE FtNKTIONS OG STILLINGSKATEGORJFIR ,..,,,..,,,, 9 Nit. 2 FoRsKiuiui BESTEMMELSER...,...,...,,,.,,,,,.,...,..,,.,,......,...,..,...,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 Nit. 3 AFDELJNGER ()1\IEATTET AL OVERENSKOMSTEN 2 1 LOKALAFTALE OM ETABLERIN(; AF ORL()VSFOND...,....,..,...,,,,,,,,,, 22 LoKAJ.AFi'LE oi ETAI.ER1N(; AL KULTtR o(; studier1rsoriln(; Side 1 af 27

3 AFSNIT 1. OMRADE 1. OVERENSKOMSTENS OMRADE Stk. 1 Overenskomsten omfatter sociairdgivere og pdagoger sociakonsuienter, der anseettes af Den Sociale Udviklingsfond (SUF) direkte i SUF efler anpartsselskaber ejet af SUF, hvor det meem overenskomstens parter er aftalt, at overenskomsten finder anvendelse (jf. protokoflat nr. 3). Stk. 2. Sfremt overenskomstens parter er enige herom kan personer med andre kvalifikationer omfattes af overenskomsten. Stk. 3. Etablering af nye funktions- og stillingskategorier kan kun finde sted efter forhandling med en tihidsreprsentant. AFSNIT 2 MANEDSLØNNEDE 2. LØN Stk. 1, Medarbejdere omfattet af overenskomsten indplaceres ved ansttelsen p følgende øntrin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. if. bilag 1 Løntrin 1 kan alene anvendes ved anstteise af ufagirte uden pdagogisk erfaring, ved anstteise af uddannede med under 2 rs erfaring og I forbindelse med vikaransttelser, Afle ovrige indplaceres som udgangspunkt p øntrin 2. Oprykning til nyt øntrin sker efter 1 rs beskftigelse p hvert Ontrin. Lontrin 10 er slutløn. Stk. 2. Ved anstteise som afdelingsleder indplaceres man p Iøntrin 8 efler 9. if. bilag 1 Stk. 3. Herudover kan der (i sriige tilfide) aftales individuelle aflønninger p grundlag af en konkret stiflingsvurdering. Stk. 4. Der afholdes forhandlingen mellem Den Sociale Udvikhngsfond 09 tihidsreprsentanten i overenskomstperioden med henblik p faststteisen af lonnen pr. 1. marts 2015 og 1. marts Forhandlingerne afholdes uden konfliktret. 3. STILLINGSTILLIEG Stk. 1. I den enkelte afdeling kan der udpeges en afdelingsleder/koordinator, Til afdelingslederen/koordinatoren ydes et tiiig p minimum kr ,00 per mned. TiIlg er inddelt i 3 niveauer siedes: Ved 04 rsvrk ydes et tfflg p kr. 3000,00 per mned. Ved 5-8 rsvrk ydes et tiilg p kr ,00 per mned. Ved 9 eller over 9 rsvrk ydes et tihg p kr ,00 per mned. Side 2 af 27

4 Udpeges der forbindelse med afdehngslederen/koordinatoren fravr af mindst en uges varighed en stedfortrder udbetaes denne et tiilg p kr. 500,00 per uge den tid hvervet som stedfortrder varetages under afdehngslederens/koordinatorens fravr, Stk. 2. TilIg efter 2 er pensionsgivende. 4. DELTIDSBESK/EFTJGELSE. Stk. 1. For deitidsbeskeeftigede reduceres ønandelene i 2, stk. 1 samt tidig forhold til den nedsatte arbejdstid. Stjernedage opgøres forhold til ansttelsesgraden jf. 8, stk. 6, Stk. 2. DeItidsbeskftigede kan ansttes med fuld rdighedsforpiigtige}se. Sfremt rdghedsgraden afviger fra anstteisesgraden vii det fremg af anstteisesbrevet og rdighedstihgget jf. 8, stk. 7, føiger da rdighedsgraden. Stk. 3. Deitidsbeskftigedes merarbejde afspadseres forhoidet 1:1. Afspadsenngen tiiretteigges efter aftale med den naermeste eder. Sfremt afspadsering ikke er givet ved udgangen af den mned, der foiger efter den, i hviiken arbejdet er preesteret, udbetales de opsparede timer forholdet 1:1. 5. NATTEVAGT Stk. 1. I afdeiinger der arbejder med faste nattevagter sker anstteise af nattevagter efter reglerne for deltidsbeskftigede i det der til nattevagter dog ikke er knyttet en r dig h ed sfo rp i g ti g e se. Stk. 2. Sovende nattevagter honoreres med 2/3 af timeiønnen jf. 23, stk. 1, inklusiv relevante tiiig. Sovende nattevagt skal have mulighed for 5 timers sammenhngende hviie. Er det ikke muligt aflønnes den pgidende vagt efter stk. 1. Stk. 3. Nattevagter kan tildeles et timeantal der overstiger det faktiske antal timer knyttet til nattevagter, det ekstra timetal dkker deltagelse i personaiemøder, supervision og ignende fhesaktiviteter, Akutte ikke skemalagte nattevagter afregnes med kr. 800,00 pr. vagt. (Afrusning, sygdom hos fast nattevagt), 6. ROLLEMODEL Stk. 1, I afdetinger hvor der er brug for rollemodeler til ikke pdagogiske opgaver ssom biografi, fitness, shopping m.m. kan man anstte roilemodel som afiønnes med kr. 135,00 pr. time. 7. ANCIENNITET Stk. 1, Medarbejdere indpiaceres ved anstteisen i den i 2 nvnte iønramme. Side 3 af 27

5 Stk, 2. Ny ansatte kan efter en konkret vurdering tihgges anciennitet p baggrund af konkrete erfaringer jf, 2, stk PENSION. Stk, 1. SUF indbetaler et pensionsbidrag p 16 % for ansatte omfattet af overenskomstens afsnit 2. Pensionsbidraget reguleres overenskomstperioden overensstemmelse med bilag 1. Stk, 2. Pensionsindbetalinger jf. stk, 1, starter fra anstteisestidspunktet. Stk. 3. SUF indbetaier pensionsbidraget til Pensionskassen for Socialrdgivere og Sociaipdagoger. 9. ARBEJDSTID. Stk. 1. Den gennemsnithge ugentlige arbejdstid er 37 timer inkiusive 1/2 times daglig spisepause. P dage med fastiagt arbejdstid ud over 7,4 timer gives ret til yderligere 1/2 times spisepause med Ion. Stk, 2. Arbejdstidens piacering tiiretteigges lokalt primrt p ugens 5 første dage, dog siedes, at der tages hensyn til arbejdets udføreise, Stk. 3. ]uleaftensdag, nytrsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 1. maj og Grundiovsdag betragtes som fridage, dog siedes, at der tages hensyn til arbejdets udforelse, Stk. 4. Ved tjeneste uden for hjemstedet medregnes rejsetiden til og fra arbejdsstedet som arbejdstid Stk, 5,Aftait arbejde p hefligdage afspadseres samlet indenfor den efterfolgende mned i forhoidet 1:1. Afspadseringen tilretteigges efter aftale med den nrmeste leder. Mnedsiønnede medarbejdere med rdighedsforpiigtigeise Stk, 6, Som fast tidskompensation for arbejde p forskudt tid optjener socialkonsuienter p fuidtid frihed i form af 10 "stjernedage" pr. r svarende til 0,83 stjernedag per mned. Antaflet af stjernedage føiger anstteisesgraden. Stjernedage afhoides som enkeitdage. Afholdelse af "stjernedage" tiiretteigges af nrmeste eder efter forudgende drøftelse med medarbejderne. I forbindeise med en medarbejders fratrden forudsttes ikke afhoidte "stjernedage" aitid afviklet i opsigelsesperioden. "Stjernedage" vii siedes ikke kunne faide tii udbetaiing. Tiisvarende kan stjernedag ikke overføres fra et kaienderr tii det nste. Stk. 7. Som kompensation for, at nodvendigt overarbejde afspadseres time for time uden procenttiiig samt som kompensation for fieksibei arbejdstid samt den mentaie parathed forbundet med forpiigtelsen til at st tii rdighed, ydes tii de medarbejdere med fuid rdighedsforpiigtigeise et rdighedstiiig jf. biiag 1. Er der tale om medarbejdere p Side 4 af 27

6 reduceret tid gives tiilgget forhoidsmssigt, jf. dog 4, stk. 2, det samme gider i forhold til medarbejdere p fuld tid, men med reduceret rdighedsforpligtigelse, her føger rdighedstiuagget rdighedsgraden. TiHagget er pensionsgivende. Mnedslonnede medarbejdere med begrnset rdighedsforpligtigelse Stk. 8. Det kan mehem ledelsen og den lokale afdeling af DS/SL eller tiilidsreprsentanten aftales, at der til nyansatte, der arbejder efter en fast arbejdsplan, og som i forhold til andre ansatte har en begrnset rdighedsforpligteise, og som fr honoreret eventuelt overarbejde med tihag p 50% per time, ikke ydes det i stk. 7, nvnte tihg. MnedsIønnede medarbejdere uden rdighedsforpiigtigelse Stk. 9. Medarbejdere ansat med faste arbejdstider og derfor uden rdighedstihg jf. stk. 6, honoreres i forbindelse med overarbejde med et tiilg p 500/c per time. Stk. 10. Overarbejdsbetaling ydes kun for beordret overarbejde. 10. LØNUDBETALING. Stk. 1. Lønnen udbetales mnedsvis bagud, og der udleveres den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb samt eventuelle indbetalte pensionsbidrag. 11. ANS/ETTELSESBREV Stk. 1. Lov nr. 392 af 22. juni 1993 med senere ndringer, vedrørende arbejdsgiverens pligt til at underrette Ionmodtageren om vilkrene for anstteisesforholdet, er gldende. Stk. 2. Parterne er enige om, at det i afle situationer tilstrbes, at medarbejderen modtager anstteisesbrevet senest ved tiitrdelsen. Ansttelsesbrevet skal i alle tilflde vre medarbejderen i hnde senest en mned efter ansttelsesaftaiens indgelse. Stk. 3. Sfremt SUF ikke har udfrdiget et ansttelsesbrev inden for den frist, der er nvnt i stk. 2, kan medarbejderen eller dennes reprsentant skrifthgt fremstte ønske herom over for SUF. Stk. 4. Svarer SUF ikke inden for en frist af 15 dage fra modtageisen af ovennvnte meddelelse, kan sagen rejses fagretligt. Stk. 5. Parterne er enige om, at proceduren foreskrevet i stk stk. 4 folges, dersom der opstr strid om, hvorvidt indholdet af et anstteisesbrev udstedt efter aftalens ikrafttrden er i overensstemmelse med aftalen. Stk. 6. Ved fratrden har medarbejderen efter anmodning krav p skrift!ig bekrfteise af ansttelsesforholdet, herunder stiflingsbetegnelse samt perioden for ansttelsen. Side 5 at 27

7 12. FERIE Stk. 1. Der afholdes ferie i overensstemmelse med ferieloven (5 uger). Stk. 2. Der udbetales hvert r med apriflonnen et sriigt ferietihg p 3 % FerietiUgget beregnes p baggrund af den pensionsgivende Ion i SUF det foregende kaienderr. 13. TILLcEGSFERIE Stk. 1. Der gives hvert ferier UIgsferie svarene til maksimaft 5 arbejdsdage. Stk. 2. Retten til tihgsferie opns sfremt den enkefte medarbejder har vret uafbrudt ansat det foregende ferier. Stk. 3. Har medarbejderen ikke varet ansat uafbrudt det foregende ferier gives tihgsferiedage forhoidsmssigt forhold til anseettelsesperioden beregningsret. Stk. 4. TiIIgsferie afvikles som restferie og betragtes aftid som afviklet I opsigelsesperioden. TilLgsferie vii siedes ikke blive udbetalt i forbindelse med fratraden. Stk. 5. Efter forudgende aftale med SUFs direktør kan tiiigsferie overføres tii kommende fe ri ear 14, FRAVIER FRATJENESTEN UNDER GRAVIDITET, BARSELOG ADOPTION Stk. l Graviditetsorov. Moderen er berettiget til fravr fra arbejdet p grund af graviditet fra 8 uger før forventet fødsei. Der ydes i perioden seedvanlig Iøn. Stk. 2. Barsekorlov. Moderen er berettiget til fravr i 14 uger efter fodslen. Der ydes i perioden sdvanhg Iøn. Stk. 3. Fdreorov. Faderen har ret til fravr i 4 uger i forbindelse med fødslen, elier efter aftaie med virksomheden indenfor de første 14 uger. Der ydes i perioden sdvaniig km. Stk. 4. ForIdreorov. SUF yder i umiddelbar foringeise af de 14 ugers barselsorlov sdvaniig Iøn under foridreoriov i indtil 10 uger. Af disse 10 uger har hver af foridrene ret til betaling I 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forider eller adoptant ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 2 uger ydes til enten faderen eller mode re n. Med virkning fra den 1. marts 2011 gider følgende: SUF yder i umiddelbar foringeise af de 14 ugers barselsorlov sdvaniig Iøn under foridreoriov i indtil 11 uger. Betalingen ydes til enten faderen eller moderen. Bestemmelsen har virkning for born, for hvilke der pbegyndes foridreoriov den 1. marts 2011 eller senere." Stk. 5. Virksomhedens betaling af sdvaniig Iøn i orlovsperioder, jfr. stk. 1 til stk. 4, er betinget af, at medarbejderen er dagpengeberettiget p tidspunktet, har 9 mneders anciennitet i SUF samt at SUF modtager fuld dagpengerefusion. Sfremt dagpengerefusionen Side 6 af 27

8 mtte vre mindre end den maksimale dagpengesats, nedsttes betalingen til medarbejderen tilsvarende, Betingelsen om fuld dagpengerefusion gider dog ikke for s vidt angr graviditetsorlov I perioden fra 8 uger for forventet fodsel til 4 uger for forventet fodsel. Betingelsen om fuld dagpengerefusion geelder dog ikke for s vidt angr 2 af de 4 ugers fdreorlov s lange disse ikke er dagpengeberettiget, Det prciseres, at sfremt dagpengesatsen nedsattes, reguleres den udbetalte on ti I sva rend e. Stk. 6. Medarbejderen bar ved adoption ret til orlov med seedvanlig Ion i 25 uger efter modtagelsen at barnet. Ved fraver til afhentning af barnet i udlandet bar medarbejderen ret til fravr med sdvaniig on i indtil 8 uger, nr afgiverlandets myndigheder stiller krav om ophold i afgiverlandet for modtagelsen af barnet. Dette fraver er ikke omfattet af reglerne i stk, 5. Stk, 7. Der indbetales pensionsbidrag under barselsorlov/adoptionsorlov i den ulonnede del at dagpengeperioden, Der kan maksimalt indbetales pensionsbidrag, der svarer til 21 ugers orlov. Ved modtagelsen af nedsatte dagpenge indbetales der tilsvarende forhoidsmssigt. Stk, 8, Der indbetales pensionsbidrag under afholdelse af orlov til bornepasning. Pensionsbidrag indbetales p basis af den orlov, der er meddelt/varslet og aftalt med arbejdsgiveren. Stk. 9. Placeringen af bornepasningsorloven forudsttes aftalt mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Dette skal ske under hensyntagen til bi.a. den ansattes mulighed for bornepasning og for at oppebre orlovsydelse. Der skal endvidere tages driftsmssige hensyn. Kan enighed ikke opns, finder bestemmelserne i by om børnepasningsorbov om varsbing og evt. udsttebse anvendelse. I ovrigt henvises tib de til enhver tid gbdende regler 15. OMSORGSDAGE Stk. 1. Medarbejdere uden stjernedage jf. 9, stk. 6, bar ret tib fraver fra arbejdet med sdvanlig Ion i 2 dage pr. kabenderr pr. barn tib og med det kabenderr, hvor barnet er 7 r med henbbik p omsorg for barnet. Stk. 2. Retten tib omsorgsdage omfatter biobogiske forbdre, adoptivforbdre ebber indehavere af forbdremyndigheden. Barnet skab have ophold hos den ansatte. Stk. 3. Den ansatte skab varsbe omsorgsdage tidligst mubigt. Ved afvikbing at en omsorgsdag tages hensyn tib forholdene p arbejdspladsen. Stk. 4. Ikke afholdte omsorgsdage bortfabder ved kabenderrets udbob. Ikke afholdte omsorgsdage kan ikke udbetabes ved anstteisesforhobdets ophor. Side 7 af 27

9 16. TJENESTEFRIHED AF TVINGENDE FAMILIEM/ESSIGE ARSAGER Stk. 1. Uiykke og akut sygdom - Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, nr tvingende rsager som sygdom eller ulykke i famihen gor det ptrngende nødvendigt, Stk. 2. Ret til frihed med øn ved børns hospitaisindiggetse Den ansatte, som er foridre til børn under 14 r, har ret til tjenestefrihed med sdvanlig løn i op t 5 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 p hinanden folgende mneder ved barnets hospitalsindggelse, herunder hvis barnet under indiggelsen opholder sig hjemmet. Tjenestefriheden er i øvrigt betinget af følgende: Retten til tjenestefrihed efter denne bestemmelse kan for begge foridre tilsammen ikke overstige 5 arbejdsdage inden for 12 p hinanden følgende mneder. Den ansatte skal p opfordring fremigge dokumentation for hospitaisindggelsen Der er ikke ret UI fravr med sdvanhg Ion efter denne bestemmelse umiddelbar tilknytning UI fravr efter stk. 3. Stk. 3. Pasning af alvorligt syge børn under 18 âr Ansatte, som er foridre UI alvorligt syge born under 18 r, har ret UI hel eller delvis tjenestefrihed med sdvaniig Iøn, nr betingelserne for at f dagpenge efter j9 i dagpengeloven er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrnse retten til tjenestefrihed til 1 mned pr. r pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. Stk. 4. Pasning af born med nedsat funktionsevne mv. - Ansatte har ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvortil bopiskommunen yder tabt arbejdsfortjeneste, nr den ansatte hjemmet forsørger et barn under 18 r med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller Iangvarig lidelse, og som henhold til i by om social service er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiveren har dog mulighed for, at begrnse retten til tjenestefrihed til 1 r pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. Stk. 5. Pasning af døende I hjemmet - Ansatte kan f bevilget plejevederlag i henhold til 104 i by om social service for at passe en nrtstende, der onsker at dø i eget hjem. Sfremt der bevilges plejevederbag, har den ansatte ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sdvanlig løn. Arbejdsgiveren er efter by om social service berettiget tib at f udbetabt det bebøb, som den ansatte elbers vible vre berettiget til i plejevederlag, nr der udbetabes løn. 17. BØRNS SYGDOM Stk. 1. Der ydes en ansat tjenestefrihed med løn nr dette er nodvendigt af hensyn tib pasning af medarbejderens syge hjemmevrende børn under 18 r. Friheden med bøn omfatter alene barnets 1. sygedag. Stk. 2. Der gives i fornodent omfang frihed uden Ion UI at passe et sygt barn ud over 1. sygedag, nr hensynet tib barnet gor dette nodvendigt. Derudover gives der i rimebigt omfang adgang tib at besoge børn p hospital, samt til at sikre pasning af et sygt mindrerigt hjemmevrende barn, Side 8 af 27

10 18. FUNKTION/ERLOVSVILKAR Stk, 1. For mnedslønnede med mere end gennemsnitligt 8 timer ugentligt glder vilkr svarende til funktionrlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt fravigelser herfra i overenskomsten eller dertilhorende protokollater, 19. TJENESTEFRIHED Stk, 1. Der kan gives ansatte adgang til ekstraordinr tjenestefrihed uden løn. Tjenestefrihed kan gives i indtil 1 r ad gangen, og det er SUFs ansvar, at der er en lignende stilling edig til den pgeeldende ved tjenestefrihedens ophør. 20. KURSER OG EFTERUDDANNELSE Stk. 1. SUF har pr. 1. marts 2012 etableret en uddannelsespuije. Uddannelsespuijen vii fremadrettet blive tilført en ifm overenskomstforhandlingerne fastsat procentsats af den samlede lønstigning. Lederforum trffer sammen med direktøren beslutning om anvendelse af midlerne i uddannelsespuijen. 21. BEFORDRINGSGODTGØRELSE OG RE]SETILL,LEG Stk. 1. Der tilkommer p tjenesterejser den ansatte befordringsgodtgorelse efter statens takster. Stk. 2. I forbindelse med rejser med overnatning med unge udbetaies der per hele døgn et rejsetiiig p kr, 800, ved rejser i ud- og indiand. TiIIg for sidste pbegyndte dogn udbetaies forhoidsmssigt med kr. 34,00 pr. time. Belobet er skattepligtigt. Beiøbet er ikke pensionsgivende, 22, OPSIGELSE Stk. 1. Det gensidige opsigeisesvarsei faststtes henhoid til Funktionriovens 2. Bestemmelserne i Funktionrlovens 2a om fratrdeisesgodtgøreise finder tiisvarende anvendelse for det af denne overenskomst omfattede personale (jf. dog 17). Desuden kan der konkret indgs aftale jf. Funktionriovens 5, stk. 2, om forkortet opsigelsesvarsei ved 120 dages sygdom. Stk. 2. Den ansatte fratrder med udgangen af den mned, hvori den pgidende fylder 70 Stk. 3. I forbindeise med opsigeiser skal der tiistiies den pgidende organisation kopi af opsigeisen. Stk. 4. Skønner medarbejderens organisation, at en afskedigeise ikke kan anses for rimeligt begrundet i pgidendes elier SUF's forhoid, kan vedkommende organisation inden for en frist af en mned efter opsigelsen krve sporgsmlet forhandlet med SUF. Stk. 5. Opns der ikke enighed ved forhandlingen jf. stk. 3, kan vedkommende organisation indenfor en frist af en mned efter forhandlingen krve spørgsmiet forhandiet og afgjort i Side 9 af 27

11 overensstemmeise med regierne herom i den til enhver tid gidende hovedaftaie meflem LO og DA. Stk, 6. Muligheden for ompiacering af en fast beskftiget medarbejder skai overvejes forud for en eventuei opsigeise som ikke skyides medarbejderens forhoid. 23. FPJGØRELSESATTESTER Stk, 1. ønsker SUF at tiibagekaide en udstedt frigoreisesattest betragtes dette som en vsentiig Eendring af anstteisesforhoidet, 24. SENIORORDNJNG Der kan efter ønske etabieres aftaie om seniorordning meflem Den Sociaie Udvikhngsfond og den enkeite medarbejder efter føigende retningsiinier, itidkrav60ro7rsanciennitet Medarbejdere p overenskomst bar fra det tidspunkt vedkommende fyider 60 r ret tii en periode p 2 r at g ned i tid med delvis iønkompensation, Retten kan udnyttes p et hviiket som heist tidspunkt herefter. Forudstningen er, at vedkommende har 7 rs anciennitet i SUF. Har vedkommende ikke den anciennitet indtrder retten, nr de syv rs anciennitet opns, Der er tale om retten tii en periode p 2 r at g ned tid (indtil 30 timer per uge), Viger man at g ned i tid, vii finansieringen af reduktionen biive deft meiiem den enkeite og SUF, Det betyder konkret, at hvis man gr ned p 30 timer, vii man fra SUF f iøn for 33,5 timer. De sidste 3,5 timer finansierer den enkeite seiv. Efter 2 r ophører anstteisesforhoidet eiier vedkommende fortstter p deitid p normaie viikr. Dvs. at iønnen vii svare tii det faktiske timetai, I den 2rige periode vii der biive indbetait en pension svarende tii pensionsopsparingen p fuid tid, det forudstter dog at perioden gennemføres inden den officieiie pensionsaider. omiskeforudstniner Ordningen forudstter, at der i forbindeise med overenskomstfornyeisen 2012 opns enighed om en finansiering af ordningen der indebrer, at der i SUF etableres en seniorordningskonto p hviken der hensttes midier tii dkning af ordningen. Henstteiserne vii ske efter en 50/50 modei, hvor SUF henstter den ene haivdei og den anden haivdei finansieres gennem en indregning i den eventuefle iønreguiering p f.eks. 300 kr. per mned. 2. Ekstra feriedage (krav 61 âr og 7 ârs anciennitet) Medarbejdere bar fra det tidspunkt vedkommende fyider 61 r ret tii ekstra ferie. Forudstningen er, at vedkommende p dette tidspunkt bar 7 rs anciennitet i SUF. Har vedkommende ikke den anciennitet indtrder retten, nr de syv rs anciennitet opns. Som seniormedarbejder gives du ekstra ferie: Det r medarbejderen fyider 61 gives en dags ekstra ferie, Side 10 af 27

12 Det r medarbejderen fylder 62 gives to dages ekstra ferie. Det r medarbejderen fylder 63 gives tre dages ekstra ferie, Det r medarbejderen fylder 64 gives fire dages ekstra ferie. Det r medarbejderen fylder 65 og frem gives fern dages ekstra ferie skeforudstniner Ordningen forudstter, at der i forbindelse rned overenskomstfornyelsen 2012 opns enighed orn en finansiering af ordningen, der indebarer, at der i SUE etableres en seniorordningskonto, p hvilken der hensttes rnidler til deekning af ordningen. Hensttelserne vii ske efter en 50/50 model, hvor SUE henseetter den ene halvdel og den anden halvdel finansieres gennern en indregning i den eventuelle overenskornstaftalte lønregulering p f.eks. 50 kr, per rnned. 3 Seniorsamtaler (59 âr euer 1 âr før tdspunktet for senioraftalen trder I kraft) I forbindelse rned rnedarbejderens 59 rs fodselsdag (+7- nogle rnneder) gennemfores en seniorsamtale, Sarntalen skal afdkke ønsker til frerntiden, behov og rnuligheder. De ting der kan komme i spil vii kunne vre: o o o ønske orn nedsat tid (jf. ovenfor) ønske orn et seniorjob (dvs. et andet relevant job indenfor rarnmerne af SUE som f.eks, vrestedsrnedarbejder, ansat i butik eller lign.) ønske om srlige kurser, iskeforudstniner Ingen direkte. 4 FratrdeIsesgodtgprejse ved ecjen opsigese Medarbejdere p overenskornst bar i forbindelse rned egen opsigelse efter vedkornrnende er fyldt 60 r ret til en ekstra fratrdelsesgodtgorelse. Kravet er at vedkornrnende p fratrdelsestidspunktet tillige har 10 rs anciennitet, Ved fratraden i alderen r p fratrdelsestidspunktet gives 1 rnnedsløn sorn ekstra fratrdelsesgodtgørelse i forbindelse med egen opsigelse. Ved fratrden i alderen 64 - gives 2 mneders løn som ekstra fratrdelsesgodtgorelse i forbindelse med egen opsigelse. Besternrnelsen bar til hensigt at stille den der opsiges, og den der selv opsiger sin stilling mere lige for derved at rnindske tilskyndelsen til at soge en opsigelse frern for selv at opsige sin stilling. J^Qarniske forudstnjagr Ingen direkte. 5 Generationsskiftepan Srligt for kollegaer med noglerolle funktioner (f.eks. afdelingsledere) kan der blive fastlagt en generationsskifteplan. Hensigten er at sikre overdragelsen af srlige kompetencer samt en drøftelse af hvordan vedkommende vil kunne blive løst fra visse forpligtigelser. Side 11 af 27

13 25. SUNDHEDORDNING Stk, 1. Der er I Den Sociale udviklingsfond (SUF) etableret sundhedsordning. Stk, 2Ordningen er anciennitetsbestemt (3 mdr). Side 12 a? 27

14 AFSNIT 3, TIMELØNNEDE 26. LØN Stk. 1. Medarbejdere, som har en gennemsnithg arbejdstid p under 8 timer pr uge efler er ansat til højst 1 mneds beskftigelse ansttes p timeløn. Stk. 2. Timelonnen beregnes som 1/1924 a? den til den pgldendes anciennitet svarende rsløn (trin 1 efler 2). Rdighedsvagt afregnes med kr. 37,01 pr. time. Hvis der rdighedsperioden er udkald efler opkald pr. telefon udløser det almindelig timeløn indtil opgaven er lost. Stk. 3. Timelønnede udbetales et pensionsafsavnstillg jf. bilag 1. Tillgget beregnes overensstemmelse med 6. Tillgget er skattepligtigt. 27. ARBE]DSTID Stk. 1. Med hensyn til arbejdstid mv. finder de for mnedslønnede gldende regler tilsvarende anvendelse, jfr. 8. AFSNIT 4. FLLES BESTEMMELSER 28. HOVEDAFTALEN MELLEM DA OG LO Stk. 1. Hovedaftalen indget mellem DA og LO samt norm for behandling af faglig strid finder anvendelse i forbindelse med hndtering a? tvistigheder knyttet til nrvrende overenskomst. 29. OPSLAG AF STILLINGER Stk. 1. Ved opslag a? stillinger skal anvendes en sdan form for avertering, som findes bedst egnet til at bringe opslaget til kendskab gennem interne opslag og/eller dagspressen og/eller SOCIALRLEDAGOGEN og SOCIALRADGIVEREN. Stk. 2. Opslaget skal indeholde en nrmere beskrivelse a? stillingens arbejds- og ansvarsomrde i tilflde, hvor stillingsbetegnelsen I sig selv ikke giver tilstrkkelig oplysning herom samt oplysning om relevante len- og ansttelsesvilkr, Side 13 a? 27

15 30. TILLIDSMANDSREGLER. Stk. 1, Generefle bemrkninger Det er vigtigt, at der er et godt og tiflidsfuldt samarbejde imeflem edeise og medarbejdere, og tiiiidsreprsentanten er en nogleperson dette samarbejde. Stk. 2. Hvor kan tiliidsreprsentant viges Hvert af de underskrivende forbund kan, nr der beskftiges mindst 5 mediemmer af det enkefte forbund, af deres midte vlge en til at vre deres tihidsreprsentant over for edelsen. Biandt de valgte tihidsreprsentanter viges en fiiestihidsreprsentant. FHestiHidsreprsentanten vii - ud over at varetage sdvaniige koordinerende og tvrgende funktioner skulle reprsentere de faggrupper, som ikke er direkte reprsenteret ved egen tiiiidsreprsentant. Hvert af de underskrivende forbund kan, nr der beskftiges mindst 20 mediemmer af det enkeite forbund, vlge en stedfortrdende tiilidsrepreesentant til at virke under den ordinre tiilidsreprsentants fraveer af lngere varighed p grund af sygdom, ferie, kursusdeitageise eller lignende. Stedfortrderen skal opfyide de samme betingeiser for vaig som tiiiidsreprsentanten, jf. stk. 3. Den stedfortrdende tiiiidsreprsentant er under sit virke som fungerende tiiiidsreprsentant omfattet af samme beskytteisesregier, som er gidende for den ordinre till i d s rep rs en ta nt. Stk. 3. Vaiget til tiiiidsreprsentant Tiiiidsreprsentanten og eventuelt stedfortrdende tiilidsreprsentant, der kan vre deitidsansat, sfremt sriige forhold taler derfor, viges biandt de organiserede, anerkendte dygtige medarbejdere, der bar vret ansat mindst et r. Beskytteise af enhver tiilidsreprsentant indtrder, nr valget er kommet til ledelsens kendskab. Valget er dog ikke gyldigt, før det er godkendt af de underskrivende forbund. Valgperioden er 3 r. Eventuel indsigeise fra ledelsens side mod det foretagne vaig skal vre de underskrivende forbund i hnde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om vaiget. Fiest muhge stemmeberettigede bør deltage i vaig af tiiiidsreprsentant. Ved sin godkendelse garanterer de underskrivende forbund, at alie stemmeberettigede har vret sikret muhghed for at deitage i vaiget. Stk. 4. Tiiiidsreprsentantens opgaver Det er tiiiidsreprsentantens pligt svei over for sine koileger og sin organisation som over for ledelsen at gore st bedste for at fremme og vedligeholde rouge og gode arbejdsforhoid. Nr en sag kun vedrører en enkelt eiler enkeite medarbejderes personhge aniiggender, bør disse loses direkte med ledelsen. Side 14 af 27

16 I anhggender vedrorende Iøn- og arbejdsforhold kan tfflidsreprsentanten, nr det ønskes, foreigge Hager eller henstillinger for edelsen, Er tihidsreprsentanten ikke tifreds med edelsens afgorese, kan tihidsreprsentanten anmode sin organisation om at tage sig af sagens videre forøb, men det er tiflidsrepreesentantens og koflegernes pigt at fortsatte arbejdet uforstyrret, indti anden bestemmese trffes af organisationens edese, Udføresen af tiuidsreprsentantens hverv ska ske p en sdan mde, at det er ti mindst muig gene for dennes arbejde. Sfremt tihidsreprsentanten for at opfylde sine forpigteser m forade sit arbejde, m dette kun ske efter forudgende aftale med edesen, Efter aftale med edesen ska der, i den udstrkning arbejdets art og omfang tiflader det, gives tihidsreprsentanten den nodvendige frihed ti at deltage i reevante kurser, Det anbefaes, at en nyvagt tihdsreprsentant, som ikke forud for vaget har gennemget kursus for tiiidsreprsentanter, hurtigst muigt efter valget gennemgr en sdan uddannese. TiHidsreprsentanten m ikke som føge af sit tiuidshverv seettes i st i sin ønudviking. Stk. 5. Afskedigelse af tihidsreprsentant Sfremt SUF ptnker at afskedige en tihidsreprsentant, kontaktes det reevante undersknvende forbund med henbik p eventue afhodese af møde inden afskedigelsen. Et sdant møde ska afhodes hurtigst muligt. En tihidsreprsentants afskedigese ska begrundes i tvingende rsager. Det er en sevføge, at den omstndighed, at en medarbejder fungerer som tiidsreprsentant, adrig m give anedning ti, at den pgdende afskediges, eer at den pgdendes stiing forringes. Afskedigese af en tiidsreprsentant kan ske med et varse, der følger af nrvrende overenskomst, dog mindst 5 mneders varse ti udgangen af en mned. Hvis pgdende p tidspunktet for opsigesen har fungeret som tiidsreprsentant i en sammenhngende periode p mindst 5 r, ska afskedigese dog ske med mindst 6 mneders varse ti udgangen af en mned. Er afskedigesen begrundet i arbejdsmange, kan afskedigese af tiidsreprsentanten ske med det varse, der føger af overenskomsten, dog mindst med 35 dages varse ti udgangen af en mned. Tiidsreprsentantens ansttesesforhod kan ikke afbrydes inden for opsigesesperioden, og inden det reevante forbund har haft muighed for at f afskedigesen prøvet ved fagretig behanding, medmindre der er oka enighed herom. Det bør tistrbes, at sagens fagretige behanding fremmes mest muligt, sedes at afgøresen foreigger inden opsigesesperiodens udøb. Disse reger gder dog ikke, dersom edesen foretager en berettiget bortvisning af tiidsreprsentanten i medfør af funktionrovens 4. Fasthoder edesen afskedigesen af en tiidsreprsentant, efter at afskedigesen er kendt uberettiget ved den fagretige behanding, er virksomheden ud over ønnen i opsigesesperioden pigtig at betae en godtgorese, hvis størrese ska vre afhngig af sagens omstndigheder. Denne godtgørese er endeig, siedes at der ikke tiige kan krves godtgorese efter reger om urimeig afskedigese. Spørgsmet om berettigesen af en tiidsreprsentants afskedigese og størresen af tiidsreprsentantens eventuee godtgørese afgøres endeigt ved fagig vodgift. Side 15 af 27

17 Foreligger der I sagen sdanne sriige forhold, som kiart giver udtryk for, at der har foreligget organisationsforfolgelse, kan dette sporgsmi indbringes for Arbejdsretten. Sfremt det relevante forbund hvder, at afskedigelse af en tihidsreprsentant er urimelig, kan der fremsttes krav om erstatning, respektive genanstteise, I henhold til Hovedaftalens 4, stk. 3. Dette sporgsmi kan sammen med sporgsmiet om, hvorvidt der foreligger tvingende rsager til afskedigelsen, behandles under en og samme sag jf. proceduren I DISKRETIONSPLIGT Stk. 1. Medarbejdere skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, som de I stiflingens medfør buyer bekendt mcd, og hvis hemmeligholdelse I folge sagens natur er pkrvet eller buyer foreskrevet af de pgidendes foresatte. Stk. 2. Tavshedspligten ophorer ikke ved ophveise af anstteisesforhotdet. 32. IKRAFTTR/EDEN OG OPSIGELSE Stk. 1, Naervrende overenskomst trader I kraft den 1. marts 2014, Stk. 2. Overenskomsten kan, opsiges med 3 mneders varsel dog tidligst til den 1. marts For Dansk Socialrdgiverforening København, den For SociaIpdagogernes Landsforbund '1 Side 16 af 27

18 Bilag 1 Lønsatser, pension og tihg Lønsatser pa Iøntrin efter 2, stk. 1 Per 1. marts 2014 Per 1 marts : 1: Ariigt: Arhgt: Maned: Maned: 2: 2: Arhgt: Arhgt: Maned: 29,241 Maned: 3: 3: Arhgt: Arhgt: Maned: Maned: Arhgt: Maned: : Arhgt: Maned: 5: 5: ArHgt: Arhgt: Maned: Maned: 6: 6: Arhgt: Arhgt: Maned: Maned: 7: Arugt: Maned: : Arhgt: Maned: 8: 8: Arhgt: Arugt: Maned: Maned: 9: 9: Arhgt: Arhgt: Maned: Maned: 10: Arngt: Maned: : Arhgt: Maned: Side 17 af 27

19 Overarbejde/Râdighed efter 7, stk. 7 Per 1. marts 2014 udgør tihg for overarbejde og rdighed kr, ,00 rhgt svarende tu kr ,00 per mned. AfdehngsIedertiUg efter 3, stk. 2 Koordinator/afdehngsleder titftegget udgør afdehnger med op til 4 rsvrk minimum kr, per mned. Koordinator/afdeIingseder tihgget udgor afdelinger med 5 til 8 rsvrk minimum kr per mned. Koordinator/afdelingsleder tihgget udgør i afdehnger med 9 rsvrk efler derover minimum kr, 9000 per mned. Pension efter 6, stk, 1 Pensionsbidraget udgor per 1. marts % for ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om pension. Det sriige ferietihg efter 11, stk. 2 Det sriige ferietiug udgor per 1. marts % PensionsafsagnstiUg efter 21, stk 4 PensionsafsagnstiIIgget udgør 16 % for ansatte p timeløn. Side 18 a? 27

20 Protokouater Nr. 1 Nye funktions- og stihingskategorer Med henvisning til overenskomstens 1, stk. 3 aftales det at der den Sociale Udvikhngsfond kan ansttes støtte-/kontaktpersoner eher personlige rdgivere p folgende vilkr, Ansttelsen sker tu varetagelse af en specifik pdagogisk opgave. I forbindelse med ansttelsen speciflceres det nødvendige antal timer til løsning af opgaven og Iønnen beregnes herefter som 1/1924 af rslønnen p trin 1 ved ansttelse af personer uden relevant uddannelsesmssig baggrund eller trin 2 ved ansttelse af personer med relevant uddannelsesmssig baggrund samt to rs relevant erhvervserfaring I lonnen er indregnet relevante tillg, herunder rdighedstillag jf. 8, stk. 7. Opsigelse af personer ansat efter nrvrende protokollat kan ske uden varsel. Opsigelse af personer ansat efter nrvrende protokollat med 3 mneders Anciennitet p opsigelsestidspunktet og til mellem 8 og 15 timer om ugen skal ske med 14 dages varsel, Der udbetales ikke pension til personer ansat efter nrvrende protokollat. Overstiger arbejdstiden for personer ansat efter nrvrende protokollat 15 timer om ugen i gennemsnit beregnet over 3 mneder, skal denne efter anmodning herom tilbydes en fast stilling p deltid indeholdende de aendrede opgaver og forpligtigelser, der ligger i en fast stilling i SUE, Parterne er enige om at naervaerende protokollat følger samme udløbs og opsigelsesvarsler som overenskomsten i henholdt til hvilken protokollatet er hjemlet. /1. Dansk S cia radgiverforening Side 19 af 27

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere