Den Sociale Udviklingsfond. Dansk SociaIrdgiverforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Sociale Udviklingsfond. Dansk SociaIrdgiverforening"

Transkript

1 Den Sociale Udviklingsfond Dansk SociaIrdgiverforening Socialpdagogernes Landsforbund 1/ /3 2017

2 Indhodsfortegn&se INDHOLDSFORTEGNELSE... AFSNIT 1. OMRADF OVERFNSKOMSTFNS ()M 2 AFSNIT 2. MANEDSLØNNEDE , STILLINGSTIIA EG., NATTEVACT 6. ANCIENNITET...,,,,...,...,,,.,..., ARBEJDST ID...,,...,.,...,.,..,,.,,,...,.,,,,.,, LDNUDBETALING..,,,,,,,..... II) \N BRI I. EERIE...,..,...,,,..,,...,..,,,.,,, TILL/LGSFERIE R'\V I RI RA Iii NE 811 NUDI RDRA\IDflI I B \R81 I (X ADOPIION 6 4. OMSORGSDAGE.,..,...,,.,,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 S ] JE NI 8111 RIHI D \I I INDI N[)1 1 \MI1 II MA 8$IDI ARSADI R 8 6. BDRNSSYODOM...,,,.,,.,,.,..,..,.,,...,.,..,,,,,...,..,.,,,,.,...,,,..,.,..,,,,,,,,,....,.,,,.....,,,,....,.,,,,,,,, FUNKTIONfERL()VSVILKAR 8 1%, JENESTEERIHET) 9 19 KERSE R ()D II I FRVDI) '\NNE I BEF( )RDRINGSGODTG()RE[Sp ( )G REJSET ILL/EG...,...,..,,.,,,., 9 21, ()PSIGELSE.,,.,...,.,,,..,.,...,,,, RIGORI SA 11 F 8 11 R 1(1 23. SENI()RORDNING...,...,...,.,,,.,......,., SIJNDHEDORDNING , ARBEJDSTID 14 AFSNIT 4. FLLES BESTEMMELSER H( )VEDAFT ALEN M ELLEM DA ()G II) I 3 28, ()PSLAG AF STILLINGER...,..,,,.,...,,,,, TILLIDSMANDSREGLER...,.,,.,,,..,...,.,,,.,,,.,,, IKRAFTTRrEDEN ()G (APSIGELSE,....,,,,,..,.,.,,,,,,,,.,..,,...,.,...,, 16 BILAG 1 - LØNSATSER, PENSION OG TILL/EG PROTOKOLLATER Nit. I NYE FtNKTIONS OG STILLINGSKATEGORJFIR ,..,,,..,,,, 9 Nit. 2 FoRsKiuiui BESTEMMELSER...,...,...,,,.,,,,,.,...,..,,.,,......,...,..,...,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 Nit. 3 AFDELJNGER ()1\IEATTET AL OVERENSKOMSTEN 2 1 LOKALAFTALE OM ETABLERIN(; AF ORL()VSFOND...,....,..,...,,,,,,,,,, 22 LoKAJ.AFi'LE oi ETAI.ER1N(; AL KULTtR o(; studier1rsoriln(; Side 1 af 27

3 AFSNIT 1. OMRADE 1. OVERENSKOMSTENS OMRADE Stk. 1 Overenskomsten omfatter sociairdgivere og pdagoger sociakonsuienter, der anseettes af Den Sociale Udviklingsfond (SUF) direkte i SUF efler anpartsselskaber ejet af SUF, hvor det meem overenskomstens parter er aftalt, at overenskomsten finder anvendelse (jf. protokoflat nr. 3). Stk. 2. Sfremt overenskomstens parter er enige herom kan personer med andre kvalifikationer omfattes af overenskomsten. Stk. 3. Etablering af nye funktions- og stillingskategorier kan kun finde sted efter forhandling med en tihidsreprsentant. AFSNIT 2 MANEDSLØNNEDE 2. LØN Stk. 1, Medarbejdere omfattet af overenskomsten indplaceres ved ansttelsen p følgende øntrin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. if. bilag 1 Løntrin 1 kan alene anvendes ved anstteise af ufagirte uden pdagogisk erfaring, ved anstteise af uddannede med under 2 rs erfaring og I forbindelse med vikaransttelser, Afle ovrige indplaceres som udgangspunkt p øntrin 2. Oprykning til nyt øntrin sker efter 1 rs beskftigelse p hvert Ontrin. Lontrin 10 er slutløn. Stk. 2. Ved anstteise som afdelingsleder indplaceres man p Iøntrin 8 efler 9. if. bilag 1 Stk. 3. Herudover kan der (i sriige tilfide) aftales individuelle aflønninger p grundlag af en konkret stiflingsvurdering. Stk. 4. Der afholdes forhandlingen mellem Den Sociale Udvikhngsfond 09 tihidsreprsentanten i overenskomstperioden med henblik p faststteisen af lonnen pr. 1. marts 2015 og 1. marts Forhandlingerne afholdes uden konfliktret. 3. STILLINGSTILLIEG Stk. 1. I den enkelte afdeling kan der udpeges en afdelingsleder/koordinator, Til afdelingslederen/koordinatoren ydes et tiiig p minimum kr ,00 per mned. TiIlg er inddelt i 3 niveauer siedes: Ved 04 rsvrk ydes et tfflg p kr. 3000,00 per mned. Ved 5-8 rsvrk ydes et tiilg p kr ,00 per mned. Ved 9 eller over 9 rsvrk ydes et tihg p kr ,00 per mned. Side 2 af 27

4 Udpeges der forbindelse med afdehngslederen/koordinatoren fravr af mindst en uges varighed en stedfortrder udbetaes denne et tiilg p kr. 500,00 per uge den tid hvervet som stedfortrder varetages under afdehngslederens/koordinatorens fravr, Stk. 2. TilIg efter 2 er pensionsgivende. 4. DELTIDSBESK/EFTJGELSE. Stk. 1. For deitidsbeskeeftigede reduceres ønandelene i 2, stk. 1 samt tidig forhold til den nedsatte arbejdstid. Stjernedage opgøres forhold til ansttelsesgraden jf. 8, stk. 6, Stk. 2. DeItidsbeskftigede kan ansttes med fuld rdighedsforpiigtige}se. Sfremt rdghedsgraden afviger fra anstteisesgraden vii det fremg af anstteisesbrevet og rdighedstihgget jf. 8, stk. 7, føiger da rdighedsgraden. Stk. 3. Deitidsbeskftigedes merarbejde afspadseres forhoidet 1:1. Afspadsenngen tiiretteigges efter aftale med den naermeste eder. Sfremt afspadsering ikke er givet ved udgangen af den mned, der foiger efter den, i hviiken arbejdet er preesteret, udbetales de opsparede timer forholdet 1:1. 5. NATTEVAGT Stk. 1. I afdeiinger der arbejder med faste nattevagter sker anstteise af nattevagter efter reglerne for deltidsbeskftigede i det der til nattevagter dog ikke er knyttet en r dig h ed sfo rp i g ti g e se. Stk. 2. Sovende nattevagter honoreres med 2/3 af timeiønnen jf. 23, stk. 1, inklusiv relevante tiiig. Sovende nattevagt skal have mulighed for 5 timers sammenhngende hviie. Er det ikke muligt aflønnes den pgidende vagt efter stk. 1. Stk. 3. Nattevagter kan tildeles et timeantal der overstiger det faktiske antal timer knyttet til nattevagter, det ekstra timetal dkker deltagelse i personaiemøder, supervision og ignende fhesaktiviteter, Akutte ikke skemalagte nattevagter afregnes med kr. 800,00 pr. vagt. (Afrusning, sygdom hos fast nattevagt), 6. ROLLEMODEL Stk. 1, I afdetinger hvor der er brug for rollemodeler til ikke pdagogiske opgaver ssom biografi, fitness, shopping m.m. kan man anstte roilemodel som afiønnes med kr. 135,00 pr. time. 7. ANCIENNITET Stk. 1, Medarbejdere indpiaceres ved anstteisen i den i 2 nvnte iønramme. Side 3 af 27

5 Stk, 2. Ny ansatte kan efter en konkret vurdering tihgges anciennitet p baggrund af konkrete erfaringer jf, 2, stk PENSION. Stk, 1. SUF indbetaler et pensionsbidrag p 16 % for ansatte omfattet af overenskomstens afsnit 2. Pensionsbidraget reguleres overenskomstperioden overensstemmelse med bilag 1. Stk, 2. Pensionsindbetalinger jf. stk, 1, starter fra anstteisestidspunktet. Stk. 3. SUF indbetaier pensionsbidraget til Pensionskassen for Socialrdgivere og Sociaipdagoger. 9. ARBEJDSTID. Stk. 1. Den gennemsnithge ugentlige arbejdstid er 37 timer inkiusive 1/2 times daglig spisepause. P dage med fastiagt arbejdstid ud over 7,4 timer gives ret til yderligere 1/2 times spisepause med Ion. Stk, 2. Arbejdstidens piacering tiiretteigges lokalt primrt p ugens 5 første dage, dog siedes, at der tages hensyn til arbejdets udføreise, Stk. 3. ]uleaftensdag, nytrsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 1. maj og Grundiovsdag betragtes som fridage, dog siedes, at der tages hensyn til arbejdets udforelse, Stk. 4. Ved tjeneste uden for hjemstedet medregnes rejsetiden til og fra arbejdsstedet som arbejdstid Stk, 5,Aftait arbejde p hefligdage afspadseres samlet indenfor den efterfolgende mned i forhoidet 1:1. Afspadseringen tilretteigges efter aftale med den nrmeste leder. Mnedsiønnede medarbejdere med rdighedsforpiigtigeise Stk, 6, Som fast tidskompensation for arbejde p forskudt tid optjener socialkonsuienter p fuidtid frihed i form af 10 "stjernedage" pr. r svarende til 0,83 stjernedag per mned. Antaflet af stjernedage føiger anstteisesgraden. Stjernedage afhoides som enkeitdage. Afholdelse af "stjernedage" tiiretteigges af nrmeste eder efter forudgende drøftelse med medarbejderne. I forbindeise med en medarbejders fratrden forudsttes ikke afhoidte "stjernedage" aitid afviklet i opsigelsesperioden. "Stjernedage" vii siedes ikke kunne faide tii udbetaiing. Tiisvarende kan stjernedag ikke overføres fra et kaienderr tii det nste. Stk. 7. Som kompensation for, at nodvendigt overarbejde afspadseres time for time uden procenttiiig samt som kompensation for fieksibei arbejdstid samt den mentaie parathed forbundet med forpiigtelsen til at st tii rdighed, ydes tii de medarbejdere med fuid rdighedsforpiigtigeise et rdighedstiiig jf. biiag 1. Er der tale om medarbejdere p Side 4 af 27

6 reduceret tid gives tiilgget forhoidsmssigt, jf. dog 4, stk. 2, det samme gider i forhold til medarbejdere p fuld tid, men med reduceret rdighedsforpligtigelse, her føger rdighedstiuagget rdighedsgraden. TiHagget er pensionsgivende. Mnedslonnede medarbejdere med begrnset rdighedsforpligtigelse Stk. 8. Det kan mehem ledelsen og den lokale afdeling af DS/SL eller tiilidsreprsentanten aftales, at der til nyansatte, der arbejder efter en fast arbejdsplan, og som i forhold til andre ansatte har en begrnset rdighedsforpligteise, og som fr honoreret eventuelt overarbejde med tihag p 50% per time, ikke ydes det i stk. 7, nvnte tihg. MnedsIønnede medarbejdere uden rdighedsforpiigtigelse Stk. 9. Medarbejdere ansat med faste arbejdstider og derfor uden rdighedstihg jf. stk. 6, honoreres i forbindelse med overarbejde med et tiilg p 500/c per time. Stk. 10. Overarbejdsbetaling ydes kun for beordret overarbejde. 10. LØNUDBETALING. Stk. 1. Lønnen udbetales mnedsvis bagud, og der udleveres den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb samt eventuelle indbetalte pensionsbidrag. 11. ANS/ETTELSESBREV Stk. 1. Lov nr. 392 af 22. juni 1993 med senere ndringer, vedrørende arbejdsgiverens pligt til at underrette Ionmodtageren om vilkrene for anstteisesforholdet, er gldende. Stk. 2. Parterne er enige om, at det i afle situationer tilstrbes, at medarbejderen modtager anstteisesbrevet senest ved tiitrdelsen. Ansttelsesbrevet skal i alle tilflde vre medarbejderen i hnde senest en mned efter ansttelsesaftaiens indgelse. Stk. 3. Sfremt SUF ikke har udfrdiget et ansttelsesbrev inden for den frist, der er nvnt i stk. 2, kan medarbejderen eller dennes reprsentant skrifthgt fremstte ønske herom over for SUF. Stk. 4. Svarer SUF ikke inden for en frist af 15 dage fra modtageisen af ovennvnte meddelelse, kan sagen rejses fagretligt. Stk. 5. Parterne er enige om, at proceduren foreskrevet i stk stk. 4 folges, dersom der opstr strid om, hvorvidt indholdet af et anstteisesbrev udstedt efter aftalens ikrafttrden er i overensstemmelse med aftalen. Stk. 6. Ved fratrden har medarbejderen efter anmodning krav p skrift!ig bekrfteise af ansttelsesforholdet, herunder stiflingsbetegnelse samt perioden for ansttelsen. Side 5 at 27

7 12. FERIE Stk. 1. Der afholdes ferie i overensstemmelse med ferieloven (5 uger). Stk. 2. Der udbetales hvert r med apriflonnen et sriigt ferietihg p 3 % FerietiUgget beregnes p baggrund af den pensionsgivende Ion i SUF det foregende kaienderr. 13. TILLcEGSFERIE Stk. 1. Der gives hvert ferier UIgsferie svarene til maksimaft 5 arbejdsdage. Stk. 2. Retten til tihgsferie opns sfremt den enkefte medarbejder har vret uafbrudt ansat det foregende ferier. Stk. 3. Har medarbejderen ikke varet ansat uafbrudt det foregende ferier gives tihgsferiedage forhoidsmssigt forhold til anseettelsesperioden beregningsret. Stk. 4. TiIIgsferie afvikles som restferie og betragtes aftid som afviklet I opsigelsesperioden. TilLgsferie vii siedes ikke blive udbetalt i forbindelse med fratraden. Stk. 5. Efter forudgende aftale med SUFs direktør kan tiiigsferie overføres tii kommende fe ri ear 14, FRAVIER FRATJENESTEN UNDER GRAVIDITET, BARSELOG ADOPTION Stk. l Graviditetsorov. Moderen er berettiget til fravr fra arbejdet p grund af graviditet fra 8 uger før forventet fødsei. Der ydes i perioden seedvanlig Iøn. Stk. 2. Barsekorlov. Moderen er berettiget til fravr i 14 uger efter fodslen. Der ydes i perioden sdvanhg Iøn. Stk. 3. Fdreorov. Faderen har ret til fravr i 4 uger i forbindelse med fødslen, elier efter aftaie med virksomheden indenfor de første 14 uger. Der ydes i perioden sdvaniig km. Stk. 4. ForIdreorov. SUF yder i umiddelbar foringeise af de 14 ugers barselsorlov sdvaniig Iøn under foridreoriov i indtil 10 uger. Af disse 10 uger har hver af foridrene ret til betaling I 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forider eller adoptant ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 2 uger ydes til enten faderen eller mode re n. Med virkning fra den 1. marts 2011 gider følgende: SUF yder i umiddelbar foringeise af de 14 ugers barselsorlov sdvaniig Iøn under foridreoriov i indtil 11 uger. Betalingen ydes til enten faderen eller moderen. Bestemmelsen har virkning for born, for hvilke der pbegyndes foridreoriov den 1. marts 2011 eller senere." Stk. 5. Virksomhedens betaling af sdvaniig Iøn i orlovsperioder, jfr. stk. 1 til stk. 4, er betinget af, at medarbejderen er dagpengeberettiget p tidspunktet, har 9 mneders anciennitet i SUF samt at SUF modtager fuld dagpengerefusion. Sfremt dagpengerefusionen Side 6 af 27

8 mtte vre mindre end den maksimale dagpengesats, nedsttes betalingen til medarbejderen tilsvarende, Betingelsen om fuld dagpengerefusion gider dog ikke for s vidt angr graviditetsorlov I perioden fra 8 uger for forventet fodsel til 4 uger for forventet fodsel. Betingelsen om fuld dagpengerefusion geelder dog ikke for s vidt angr 2 af de 4 ugers fdreorlov s lange disse ikke er dagpengeberettiget, Det prciseres, at sfremt dagpengesatsen nedsattes, reguleres den udbetalte on ti I sva rend e. Stk. 6. Medarbejderen bar ved adoption ret til orlov med seedvanlig Ion i 25 uger efter modtagelsen at barnet. Ved fraver til afhentning af barnet i udlandet bar medarbejderen ret til fravr med sdvaniig on i indtil 8 uger, nr afgiverlandets myndigheder stiller krav om ophold i afgiverlandet for modtagelsen af barnet. Dette fraver er ikke omfattet af reglerne i stk, 5. Stk, 7. Der indbetales pensionsbidrag under barselsorlov/adoptionsorlov i den ulonnede del at dagpengeperioden, Der kan maksimalt indbetales pensionsbidrag, der svarer til 21 ugers orlov. Ved modtagelsen af nedsatte dagpenge indbetales der tilsvarende forhoidsmssigt. Stk, 8, Der indbetales pensionsbidrag under afholdelse af orlov til bornepasning. Pensionsbidrag indbetales p basis af den orlov, der er meddelt/varslet og aftalt med arbejdsgiveren. Stk. 9. Placeringen af bornepasningsorloven forudsttes aftalt mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Dette skal ske under hensyntagen til bi.a. den ansattes mulighed for bornepasning og for at oppebre orlovsydelse. Der skal endvidere tages driftsmssige hensyn. Kan enighed ikke opns, finder bestemmelserne i by om børnepasningsorbov om varsbing og evt. udsttebse anvendelse. I ovrigt henvises tib de til enhver tid gbdende regler 15. OMSORGSDAGE Stk. 1. Medarbejdere uden stjernedage jf. 9, stk. 6, bar ret tib fraver fra arbejdet med sdvanlig Ion i 2 dage pr. kabenderr pr. barn tib og med det kabenderr, hvor barnet er 7 r med henbbik p omsorg for barnet. Stk. 2. Retten tib omsorgsdage omfatter biobogiske forbdre, adoptivforbdre ebber indehavere af forbdremyndigheden. Barnet skab have ophold hos den ansatte. Stk. 3. Den ansatte skab varsbe omsorgsdage tidligst mubigt. Ved afvikbing at en omsorgsdag tages hensyn tib forholdene p arbejdspladsen. Stk. 4. Ikke afholdte omsorgsdage bortfabder ved kabenderrets udbob. Ikke afholdte omsorgsdage kan ikke udbetabes ved anstteisesforhobdets ophor. Side 7 af 27

9 16. TJENESTEFRIHED AF TVINGENDE FAMILIEM/ESSIGE ARSAGER Stk. 1. Uiykke og akut sygdom - Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, nr tvingende rsager som sygdom eller ulykke i famihen gor det ptrngende nødvendigt, Stk. 2. Ret til frihed med øn ved børns hospitaisindiggetse Den ansatte, som er foridre til børn under 14 r, har ret til tjenestefrihed med sdvanlig løn i op t 5 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 p hinanden folgende mneder ved barnets hospitalsindggelse, herunder hvis barnet under indiggelsen opholder sig hjemmet. Tjenestefriheden er i øvrigt betinget af følgende: Retten til tjenestefrihed efter denne bestemmelse kan for begge foridre tilsammen ikke overstige 5 arbejdsdage inden for 12 p hinanden følgende mneder. Den ansatte skal p opfordring fremigge dokumentation for hospitaisindggelsen Der er ikke ret UI fravr med sdvanhg Ion efter denne bestemmelse umiddelbar tilknytning UI fravr efter stk. 3. Stk. 3. Pasning af alvorligt syge børn under 18 âr Ansatte, som er foridre UI alvorligt syge born under 18 r, har ret UI hel eller delvis tjenestefrihed med sdvaniig Iøn, nr betingelserne for at f dagpenge efter j9 i dagpengeloven er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrnse retten til tjenestefrihed til 1 mned pr. r pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. Stk. 4. Pasning af born med nedsat funktionsevne mv. - Ansatte har ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvortil bopiskommunen yder tabt arbejdsfortjeneste, nr den ansatte hjemmet forsørger et barn under 18 r med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller Iangvarig lidelse, og som henhold til i by om social service er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiveren har dog mulighed for, at begrnse retten til tjenestefrihed til 1 r pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. Stk. 5. Pasning af døende I hjemmet - Ansatte kan f bevilget plejevederlag i henhold til 104 i by om social service for at passe en nrtstende, der onsker at dø i eget hjem. Sfremt der bevilges plejevederbag, har den ansatte ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sdvanlig løn. Arbejdsgiveren er efter by om social service berettiget tib at f udbetabt det bebøb, som den ansatte elbers vible vre berettiget til i plejevederlag, nr der udbetabes løn. 17. BØRNS SYGDOM Stk. 1. Der ydes en ansat tjenestefrihed med løn nr dette er nodvendigt af hensyn tib pasning af medarbejderens syge hjemmevrende børn under 18 r. Friheden med bøn omfatter alene barnets 1. sygedag. Stk. 2. Der gives i fornodent omfang frihed uden Ion UI at passe et sygt barn ud over 1. sygedag, nr hensynet tib barnet gor dette nodvendigt. Derudover gives der i rimebigt omfang adgang tib at besoge børn p hospital, samt til at sikre pasning af et sygt mindrerigt hjemmevrende barn, Side 8 af 27

10 18. FUNKTION/ERLOVSVILKAR Stk, 1. For mnedslønnede med mere end gennemsnitligt 8 timer ugentligt glder vilkr svarende til funktionrlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt fravigelser herfra i overenskomsten eller dertilhorende protokollater, 19. TJENESTEFRIHED Stk, 1. Der kan gives ansatte adgang til ekstraordinr tjenestefrihed uden løn. Tjenestefrihed kan gives i indtil 1 r ad gangen, og det er SUFs ansvar, at der er en lignende stilling edig til den pgeeldende ved tjenestefrihedens ophør. 20. KURSER OG EFTERUDDANNELSE Stk. 1. SUF har pr. 1. marts 2012 etableret en uddannelsespuije. Uddannelsespuijen vii fremadrettet blive tilført en ifm overenskomstforhandlingerne fastsat procentsats af den samlede lønstigning. Lederforum trffer sammen med direktøren beslutning om anvendelse af midlerne i uddannelsespuijen. 21. BEFORDRINGSGODTGØRELSE OG RE]SETILL,LEG Stk. 1. Der tilkommer p tjenesterejser den ansatte befordringsgodtgorelse efter statens takster. Stk. 2. I forbindelse med rejser med overnatning med unge udbetaies der per hele døgn et rejsetiiig p kr, 800, ved rejser i ud- og indiand. TiIIg for sidste pbegyndte dogn udbetaies forhoidsmssigt med kr. 34,00 pr. time. Belobet er skattepligtigt. Beiøbet er ikke pensionsgivende, 22, OPSIGELSE Stk. 1. Det gensidige opsigeisesvarsei faststtes henhoid til Funktionriovens 2. Bestemmelserne i Funktionrlovens 2a om fratrdeisesgodtgøreise finder tiisvarende anvendelse for det af denne overenskomst omfattede personale (jf. dog 17). Desuden kan der konkret indgs aftale jf. Funktionriovens 5, stk. 2, om forkortet opsigelsesvarsei ved 120 dages sygdom. Stk. 2. Den ansatte fratrder med udgangen af den mned, hvori den pgidende fylder 70 Stk. 3. I forbindeise med opsigeiser skal der tiistiies den pgidende organisation kopi af opsigeisen. Stk. 4. Skønner medarbejderens organisation, at en afskedigeise ikke kan anses for rimeligt begrundet i pgidendes elier SUF's forhoid, kan vedkommende organisation inden for en frist af en mned efter opsigelsen krve sporgsmlet forhandlet med SUF. Stk. 5. Opns der ikke enighed ved forhandlingen jf. stk. 3, kan vedkommende organisation indenfor en frist af en mned efter forhandlingen krve spørgsmiet forhandiet og afgjort i Side 9 af 27

11 overensstemmeise med regierne herom i den til enhver tid gidende hovedaftaie meflem LO og DA. Stk, 6. Muligheden for ompiacering af en fast beskftiget medarbejder skai overvejes forud for en eventuei opsigeise som ikke skyides medarbejderens forhoid. 23. FPJGØRELSESATTESTER Stk, 1. ønsker SUF at tiibagekaide en udstedt frigoreisesattest betragtes dette som en vsentiig Eendring af anstteisesforhoidet, 24. SENIORORDNJNG Der kan efter ønske etabieres aftaie om seniorordning meflem Den Sociaie Udvikhngsfond og den enkeite medarbejder efter føigende retningsiinier, itidkrav60ro7rsanciennitet Medarbejdere p overenskomst bar fra det tidspunkt vedkommende fyider 60 r ret tii en periode p 2 r at g ned i tid med delvis iønkompensation, Retten kan udnyttes p et hviiket som heist tidspunkt herefter. Forudstningen er, at vedkommende har 7 rs anciennitet i SUF. Har vedkommende ikke den anciennitet indtrder retten, nr de syv rs anciennitet opns, Der er tale om retten tii en periode p 2 r at g ned tid (indtil 30 timer per uge), Viger man at g ned i tid, vii finansieringen af reduktionen biive deft meiiem den enkeite og SUF, Det betyder konkret, at hvis man gr ned p 30 timer, vii man fra SUF f iøn for 33,5 timer. De sidste 3,5 timer finansierer den enkeite seiv. Efter 2 r ophører anstteisesforhoidet eiier vedkommende fortstter p deitid p normaie viikr. Dvs. at iønnen vii svare tii det faktiske timetai, I den 2rige periode vii der biive indbetait en pension svarende tii pensionsopsparingen p fuid tid, det forudstter dog at perioden gennemføres inden den officieiie pensionsaider. omiskeforudstniner Ordningen forudstter, at der i forbindeise med overenskomstfornyeisen 2012 opns enighed om en finansiering af ordningen der indebrer, at der i SUF etableres en seniorordningskonto p hviken der hensttes midier tii dkning af ordningen. Henstteiserne vii ske efter en 50/50 modei, hvor SUF henstter den ene haivdei og den anden haivdei finansieres gennem en indregning i den eventuefle iønreguiering p f.eks. 300 kr. per mned. 2. Ekstra feriedage (krav 61 âr og 7 ârs anciennitet) Medarbejdere bar fra det tidspunkt vedkommende fyider 61 r ret tii ekstra ferie. Forudstningen er, at vedkommende p dette tidspunkt bar 7 rs anciennitet i SUF. Har vedkommende ikke den anciennitet indtrder retten, nr de syv rs anciennitet opns. Som seniormedarbejder gives du ekstra ferie: Det r medarbejderen fyider 61 gives en dags ekstra ferie, Side 10 af 27

12 Det r medarbejderen fylder 62 gives to dages ekstra ferie. Det r medarbejderen fylder 63 gives tre dages ekstra ferie, Det r medarbejderen fylder 64 gives fire dages ekstra ferie. Det r medarbejderen fylder 65 og frem gives fern dages ekstra ferie skeforudstniner Ordningen forudstter, at der i forbindelse rned overenskomstfornyelsen 2012 opns enighed orn en finansiering af ordningen, der indebarer, at der i SUE etableres en seniorordningskonto, p hvilken der hensttes rnidler til deekning af ordningen. Hensttelserne vii ske efter en 50/50 model, hvor SUE henseetter den ene halvdel og den anden halvdel finansieres gennern en indregning i den eventuelle overenskornstaftalte lønregulering p f.eks. 50 kr, per rnned. 3 Seniorsamtaler (59 âr euer 1 âr før tdspunktet for senioraftalen trder I kraft) I forbindelse rned rnedarbejderens 59 rs fodselsdag (+7- nogle rnneder) gennemfores en seniorsamtale, Sarntalen skal afdkke ønsker til frerntiden, behov og rnuligheder. De ting der kan komme i spil vii kunne vre: o o o ønske orn nedsat tid (jf. ovenfor) ønske orn et seniorjob (dvs. et andet relevant job indenfor rarnmerne af SUE som f.eks, vrestedsrnedarbejder, ansat i butik eller lign.) ønske om srlige kurser, iskeforudstniner Ingen direkte. 4 FratrdeIsesgodtgprejse ved ecjen opsigese Medarbejdere p overenskornst bar i forbindelse rned egen opsigelse efter vedkornrnende er fyldt 60 r ret til en ekstra fratrdelsesgodtgorelse. Kravet er at vedkornrnende p fratrdelsestidspunktet tillige har 10 rs anciennitet, Ved fratraden i alderen r p fratrdelsestidspunktet gives 1 rnnedsløn sorn ekstra fratrdelsesgodtgørelse i forbindelse med egen opsigelse. Ved fratrden i alderen 64 - gives 2 mneders løn som ekstra fratrdelsesgodtgorelse i forbindelse med egen opsigelse. Besternrnelsen bar til hensigt at stille den der opsiges, og den der selv opsiger sin stilling mere lige for derved at rnindske tilskyndelsen til at soge en opsigelse frern for selv at opsige sin stilling. J^Qarniske forudstnjagr Ingen direkte. 5 Generationsskiftepan Srligt for kollegaer med noglerolle funktioner (f.eks. afdelingsledere) kan der blive fastlagt en generationsskifteplan. Hensigten er at sikre overdragelsen af srlige kompetencer samt en drøftelse af hvordan vedkommende vil kunne blive løst fra visse forpligtigelser. Side 11 af 27

13 25. SUNDHEDORDNING Stk, 1. Der er I Den Sociale udviklingsfond (SUF) etableret sundhedsordning. Stk, 2Ordningen er anciennitetsbestemt (3 mdr). Side 12 a? 27

14 AFSNIT 3, TIMELØNNEDE 26. LØN Stk. 1. Medarbejdere, som har en gennemsnithg arbejdstid p under 8 timer pr uge efler er ansat til højst 1 mneds beskftigelse ansttes p timeløn. Stk. 2. Timelonnen beregnes som 1/1924 a? den til den pgldendes anciennitet svarende rsløn (trin 1 efler 2). Rdighedsvagt afregnes med kr. 37,01 pr. time. Hvis der rdighedsperioden er udkald efler opkald pr. telefon udløser det almindelig timeløn indtil opgaven er lost. Stk. 3. Timelønnede udbetales et pensionsafsavnstillg jf. bilag 1. Tillgget beregnes overensstemmelse med 6. Tillgget er skattepligtigt. 27. ARBE]DSTID Stk. 1. Med hensyn til arbejdstid mv. finder de for mnedslønnede gldende regler tilsvarende anvendelse, jfr. 8. AFSNIT 4. FLLES BESTEMMELSER 28. HOVEDAFTALEN MELLEM DA OG LO Stk. 1. Hovedaftalen indget mellem DA og LO samt norm for behandling af faglig strid finder anvendelse i forbindelse med hndtering a? tvistigheder knyttet til nrvrende overenskomst. 29. OPSLAG AF STILLINGER Stk. 1. Ved opslag a? stillinger skal anvendes en sdan form for avertering, som findes bedst egnet til at bringe opslaget til kendskab gennem interne opslag og/eller dagspressen og/eller SOCIALRLEDAGOGEN og SOCIALRADGIVEREN. Stk. 2. Opslaget skal indeholde en nrmere beskrivelse a? stillingens arbejds- og ansvarsomrde i tilflde, hvor stillingsbetegnelsen I sig selv ikke giver tilstrkkelig oplysning herom samt oplysning om relevante len- og ansttelsesvilkr, Side 13 a? 27

15 30. TILLIDSMANDSREGLER. Stk. 1, Generefle bemrkninger Det er vigtigt, at der er et godt og tiflidsfuldt samarbejde imeflem edeise og medarbejdere, og tiiiidsreprsentanten er en nogleperson dette samarbejde. Stk. 2. Hvor kan tiliidsreprsentant viges Hvert af de underskrivende forbund kan, nr der beskftiges mindst 5 mediemmer af det enkefte forbund, af deres midte vlge en til at vre deres tihidsreprsentant over for edelsen. Biandt de valgte tihidsreprsentanter viges en fiiestihidsreprsentant. FHestiHidsreprsentanten vii - ud over at varetage sdvaniige koordinerende og tvrgende funktioner skulle reprsentere de faggrupper, som ikke er direkte reprsenteret ved egen tiiiidsreprsentant. Hvert af de underskrivende forbund kan, nr der beskftiges mindst 20 mediemmer af det enkeite forbund, vlge en stedfortrdende tiilidsrepreesentant til at virke under den ordinre tiilidsreprsentants fraveer af lngere varighed p grund af sygdom, ferie, kursusdeitageise eller lignende. Stedfortrderen skal opfyide de samme betingeiser for vaig som tiiiidsreprsentanten, jf. stk. 3. Den stedfortrdende tiiiidsreprsentant er under sit virke som fungerende tiiiidsreprsentant omfattet af samme beskytteisesregier, som er gidende for den ordinre till i d s rep rs en ta nt. Stk. 3. Vaiget til tiiiidsreprsentant Tiiiidsreprsentanten og eventuelt stedfortrdende tiilidsreprsentant, der kan vre deitidsansat, sfremt sriige forhold taler derfor, viges biandt de organiserede, anerkendte dygtige medarbejdere, der bar vret ansat mindst et r. Beskytteise af enhver tiilidsreprsentant indtrder, nr valget er kommet til ledelsens kendskab. Valget er dog ikke gyldigt, før det er godkendt af de underskrivende forbund. Valgperioden er 3 r. Eventuel indsigeise fra ledelsens side mod det foretagne vaig skal vre de underskrivende forbund i hnde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om vaiget. Fiest muhge stemmeberettigede bør deltage i vaig af tiiiidsreprsentant. Ved sin godkendelse garanterer de underskrivende forbund, at alie stemmeberettigede har vret sikret muhghed for at deitage i vaiget. Stk. 4. Tiiiidsreprsentantens opgaver Det er tiiiidsreprsentantens pligt svei over for sine koileger og sin organisation som over for ledelsen at gore st bedste for at fremme og vedligeholde rouge og gode arbejdsforhoid. Nr en sag kun vedrører en enkelt eiler enkeite medarbejderes personhge aniiggender, bør disse loses direkte med ledelsen. Side 14 af 27

16 I anhggender vedrorende Iøn- og arbejdsforhold kan tfflidsreprsentanten, nr det ønskes, foreigge Hager eller henstillinger for edelsen, Er tihidsreprsentanten ikke tifreds med edelsens afgorese, kan tihidsreprsentanten anmode sin organisation om at tage sig af sagens videre forøb, men det er tiflidsrepreesentantens og koflegernes pigt at fortsatte arbejdet uforstyrret, indti anden bestemmese trffes af organisationens edese, Udføresen af tiuidsreprsentantens hverv ska ske p en sdan mde, at det er ti mindst muig gene for dennes arbejde. Sfremt tihidsreprsentanten for at opfylde sine forpigteser m forade sit arbejde, m dette kun ske efter forudgende aftale med edesen, Efter aftale med edesen ska der, i den udstrkning arbejdets art og omfang tiflader det, gives tihidsreprsentanten den nodvendige frihed ti at deltage i reevante kurser, Det anbefaes, at en nyvagt tihdsreprsentant, som ikke forud for vaget har gennemget kursus for tiiidsreprsentanter, hurtigst muigt efter valget gennemgr en sdan uddannese. TiHidsreprsentanten m ikke som føge af sit tiuidshverv seettes i st i sin ønudviking. Stk. 5. Afskedigelse af tihidsreprsentant Sfremt SUF ptnker at afskedige en tihidsreprsentant, kontaktes det reevante undersknvende forbund med henbik p eventue afhodese af møde inden afskedigelsen. Et sdant møde ska afhodes hurtigst muligt. En tihidsreprsentants afskedigese ska begrundes i tvingende rsager. Det er en sevføge, at den omstndighed, at en medarbejder fungerer som tiidsreprsentant, adrig m give anedning ti, at den pgdende afskediges, eer at den pgdendes stiing forringes. Afskedigese af en tiidsreprsentant kan ske med et varse, der følger af nrvrende overenskomst, dog mindst 5 mneders varse ti udgangen af en mned. Hvis pgdende p tidspunktet for opsigesen har fungeret som tiidsreprsentant i en sammenhngende periode p mindst 5 r, ska afskedigese dog ske med mindst 6 mneders varse ti udgangen af en mned. Er afskedigesen begrundet i arbejdsmange, kan afskedigese af tiidsreprsentanten ske med det varse, der føger af overenskomsten, dog mindst med 35 dages varse ti udgangen af en mned. Tiidsreprsentantens ansttesesforhod kan ikke afbrydes inden for opsigesesperioden, og inden det reevante forbund har haft muighed for at f afskedigesen prøvet ved fagretig behanding, medmindre der er oka enighed herom. Det bør tistrbes, at sagens fagretige behanding fremmes mest muligt, sedes at afgøresen foreigger inden opsigesesperiodens udøb. Disse reger gder dog ikke, dersom edesen foretager en berettiget bortvisning af tiidsreprsentanten i medfør af funktionrovens 4. Fasthoder edesen afskedigesen af en tiidsreprsentant, efter at afskedigesen er kendt uberettiget ved den fagretige behanding, er virksomheden ud over ønnen i opsigesesperioden pigtig at betae en godtgorese, hvis størrese ska vre afhngig af sagens omstndigheder. Denne godtgørese er endeig, siedes at der ikke tiige kan krves godtgorese efter reger om urimeig afskedigese. Spørgsmet om berettigesen af en tiidsreprsentants afskedigese og størresen af tiidsreprsentantens eventuee godtgørese afgøres endeigt ved fagig vodgift. Side 15 af 27

17 Foreligger der I sagen sdanne sriige forhold, som kiart giver udtryk for, at der har foreligget organisationsforfolgelse, kan dette sporgsmi indbringes for Arbejdsretten. Sfremt det relevante forbund hvder, at afskedigelse af en tihidsreprsentant er urimelig, kan der fremsttes krav om erstatning, respektive genanstteise, I henhold til Hovedaftalens 4, stk. 3. Dette sporgsmi kan sammen med sporgsmiet om, hvorvidt der foreligger tvingende rsager til afskedigelsen, behandles under en og samme sag jf. proceduren I DISKRETIONSPLIGT Stk. 1. Medarbejdere skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, som de I stiflingens medfør buyer bekendt mcd, og hvis hemmeligholdelse I folge sagens natur er pkrvet eller buyer foreskrevet af de pgidendes foresatte. Stk. 2. Tavshedspligten ophorer ikke ved ophveise af anstteisesforhotdet. 32. IKRAFTTR/EDEN OG OPSIGELSE Stk. 1, Naervrende overenskomst trader I kraft den 1. marts 2014, Stk. 2. Overenskomsten kan, opsiges med 3 mneders varsel dog tidligst til den 1. marts For Dansk Socialrdgiverforening København, den For SociaIpdagogernes Landsforbund '1 Side 16 af 27

18 Bilag 1 Lønsatser, pension og tihg Lønsatser pa Iøntrin efter 2, stk. 1 Per 1. marts 2014 Per 1 marts : 1: Ariigt: Arhgt: Maned: Maned: 2: 2: Arhgt: Arhgt: Maned: 29,241 Maned: 3: 3: Arhgt: Arhgt: Maned: Maned: Arhgt: Maned: : Arhgt: Maned: 5: 5: ArHgt: Arhgt: Maned: Maned: 6: 6: Arhgt: Arhgt: Maned: Maned: 7: Arugt: Maned: : Arhgt: Maned: 8: 8: Arhgt: Arugt: Maned: Maned: 9: 9: Arhgt: Arhgt: Maned: Maned: 10: Arngt: Maned: : Arhgt: Maned: Side 17 af 27

19 Overarbejde/Râdighed efter 7, stk. 7 Per 1. marts 2014 udgør tihg for overarbejde og rdighed kr, ,00 rhgt svarende tu kr ,00 per mned. AfdehngsIedertiUg efter 3, stk. 2 Koordinator/afdehngsleder titftegget udgør afdehnger med op til 4 rsvrk minimum kr, per mned. Koordinator/afdeIingseder tihgget udgor afdelinger med 5 til 8 rsvrk minimum kr per mned. Koordinator/afdelingsleder tihgget udgør i afdehnger med 9 rsvrk efler derover minimum kr, 9000 per mned. Pension efter 6, stk, 1 Pensionsbidraget udgor per 1. marts % for ansatte omfattet af overenskomstens bestemmelser om pension. Det sriige ferietihg efter 11, stk. 2 Det sriige ferietiug udgor per 1. marts % PensionsafsagnstiUg efter 21, stk 4 PensionsafsagnstiIIgget udgør 16 % for ansatte p timeløn. Side 18 a? 27

20 Protokouater Nr. 1 Nye funktions- og stihingskategorer Med henvisning til overenskomstens 1, stk. 3 aftales det at der den Sociale Udvikhngsfond kan ansttes støtte-/kontaktpersoner eher personlige rdgivere p folgende vilkr, Ansttelsen sker tu varetagelse af en specifik pdagogisk opgave. I forbindelse med ansttelsen speciflceres det nødvendige antal timer til løsning af opgaven og Iønnen beregnes herefter som 1/1924 af rslønnen p trin 1 ved ansttelse af personer uden relevant uddannelsesmssig baggrund eller trin 2 ved ansttelse af personer med relevant uddannelsesmssig baggrund samt to rs relevant erhvervserfaring I lonnen er indregnet relevante tillg, herunder rdighedstillag jf. 8, stk. 7. Opsigelse af personer ansat efter nrvrende protokollat kan ske uden varsel. Opsigelse af personer ansat efter nrvrende protokollat med 3 mneders Anciennitet p opsigelsestidspunktet og til mellem 8 og 15 timer om ugen skal ske med 14 dages varsel, Der udbetales ikke pension til personer ansat efter nrvrende protokollat. Overstiger arbejdstiden for personer ansat efter nrvrende protokollat 15 timer om ugen i gennemsnit beregnet over 3 mneder, skal denne efter anmodning herom tilbydes en fast stilling p deltid indeholdende de aendrede opgaver og forpligtigelser, der ligger i en fast stilling i SUE, Parterne er enige om at naervaerende protokollat følger samme udløbs og opsigelsesvarsler som overenskomsten i henholdt til hvilken protokollatet er hjemlet. /1. Dansk S cia radgiverforening Side 19 af 27

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter 1. marts 2010-1. marts 2014 1 Overenskomstens omrâde Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrdgivere/sociaiformidiere

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SOCIALRADGWERFORENHNG DANSK SYGEPLEJERAD DANSKE BIOANALYTIKERE

OVERENSKOMST DANSK SOCIALRADGWERFORENHNG DANSK SYGEPLEJERAD DANSKE BIOANALYTIKERE Overenskomst Krftens Bekmpeke Strandboulevarden 49 2100 København 0 hf +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 wwwcancer.dk OVERENSKOMST UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJEST/ET DRONNINGEN MELLEM KRJEFTENS BEK/EMPELSE

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

INDGAETDansk PykFrnenj J,NR.: SAGSB. 19 itjp 2014 OVERENSKOMST. meuem. FONDEN MØDREHJiELPEN OG HK SERVICE HOVEDSTADEN DANSK SOCIALRADGIVERFORENING

INDGAETDansk PykFrnenj J,NR.: SAGSB. 19 itjp 2014 OVERENSKOMST. meuem. FONDEN MØDREHJiELPEN OG HK SERVICE HOVEDSTADEN DANSK SOCIALRADGIVERFORENING INDGAETDansk PykFrnenj J,NR.: SAGSB KOPT: 19 itjp 2014 23. april 2014 OVERENSKOMST meuem FONDEN MØDREHJiELPEN OG HK SERVICE HOVEDSTADEN DANSK SOCIALRADGIVERFORENING DANSK PSYKOLOGFORENING med flere 20

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne 1 Dækningsbestemmelse Overenskomsten omfatter gruppen af akademikere og bachelorer i Friluftsrådet, der er ansat i henhold til ansættelsesbrev og

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere