Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017"

Transkript

1 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros

2 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser Overenskomstens område Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede Ansættelse Særlig opsparing Uniform Gaver Efteruddannelse Tjenestefrihed Arbejdstid Befordringsgodtgørelse/uden-landsrejse Sikkerheds-udvalg Kapitel 2 Månedslønnede sygeplejersker Løn Pension Kapitel 3 Timelønnede Timelønnede Kapitel 4 Øvrige vilkår Patientledsagelse Ferie og feriefridage Feriegodtgørelse Sygdom og barns 1. sygedag... 18

3 19 Graviditet, barsel, adoption m.v Opsigelse Funktionær Tillidsrepræsentant- og samarbejdsbestemmelser Hovedaftale Procedure for interessetvister Fortolkningstvivl Opsigelse af overenskomst Oversigt over bilag og protokollater Bilag 1 Arbejdstid (Det virksomhedsspecifikke protokollat) Arbejdstid Tjenestetyper Mødeplan Arbejdets placering Arbejdstidsbestemte tillæg Omlagt tjeneste Inddragelse fridøgn Inddragelse af søgnehelligdagsfrihed Afspadsering Overarbejde, fuldtidsansatte Mer- og overarbejde, deltidsansatte Frivilligt ekstra arbejde Rådighedsvagt... 45

4 Hovedområde Oe.-bestemmelsen DSR-bemærkning Kapitel 1 Fælles bestemmelser Landsoverenskomsten og det virksomhedsspecifikke protokollat er sammenskrevet, så grundlaget fremtræder med kronologisk og fravigende de underskrevne udgaver 1 Overenskomstens område ( 1 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Overenskomsten omfatter alle timelønnede og månedslønnede sygeplejersker og radiografer (herefter kaldet medarbejdere), der ansættes på privathospitaler eller tilsvarende klinikker (herefter virksomheden), der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og som har tiltrådt overenskomsten i henhold til nedenstående stk Landsoverenskomsten gælder 100 % for følgende privathospitaler: Dansk Fertilitetsklinik Hejmdal Privathospital Kysthospitalet Skodsborg Roskilde Privathospital Svedklinikken Hidros Teres Hospitalet Aalborg (Artros) Teres Hospitalet Parken Vejlefjord Fondens Hospitalscenter Stk. 2 Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan tiltræde overenskomsten. Stk. 3

5 Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der i forvejen har overenskomst med DSR, kan tiltræde overenskomsten. Eventuelle forskelle mellem det eksisterende overenskomstgrundlag på virksomheden og nærværende overenskomst videreføres i virksomhedsspecifikke særaftaler, medmindre der ved tilpasningsforhandlinger kan opnås enighed om andet. De virksomhedsspecifikke særaftaler knytter sig til overenskomsten og kan alene opsiges til samme tidspunkt og med samme varsel som landsoverenskomsten. Øvrige Privathospitaler og klinikker, der er medlem af Dansk Erhverv er omfattet af Landsoverenskomsten samt virksomhedsspecifikke særaftaler om løn, pension og arbejdstid samt evt. enkelte andre vilkår. Stk. 4 Nyoptagne medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan tiltræde overenskomsten. Stk. 5 Nyoptagne medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der i forvejen har overenskomst med DSR, kan tiltræde overenskomsten. Eventuelle forskelle mellem det eksisterende overenskomstgrundlag på virksomheden og nærværende overenskomst videreføres i virksomhedsspecifikke særaftaler, medmindre der ved tilpasningsforhandlinger kan opnås enighed om andet. Det betyder, at allerede indgåede overenskomster fortsætter således at Landsoverenskomsten bliver gældende i sammenhæng med en virksomhedsspecifik særaftale om løn, pension, arbejdstid m.v. såfremt disse vilkår ikke er identisk med landsoverenskomstens bestemmelser.

6 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede ( 2 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Ved månedslønnede forstås medarbejdere med mere end gennemsnitlig 8 timers beskæftigelse pr. uge. Gennemsnittet beregnes over 1 måned, dog kan der indgås en konkret og individuel aftale med medarbejderen om en længere periode, dog maksimalt 3 kalendermåneder. Stk. 2 Ved timelønnede forstås medarbejdere med maksimalt 8 timers beskæftigelse i gennemsnit pr. uge. Gennemsnittet beregnes over 1 måned, dog kan der indgås en konkret og individuel aftale med medarbejderen om en længere periode, dog maksimalt 3 kalendermåneder. Timegrænsen betyder at du skal ansættes på månedsløn med ret til pension, løn under sygdom, opsigelsesvarsel m.v. hvis du har 8 timers ansættelse i gennemsnit om ugen (eller derover). Den konkrete undtagelse på 3 mdr. kan ikke forlænges. 3 Ansættelse ( 3 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Ansættelse sker ved en virksomhed. Lov nr. 392 af 22. juni 1993 med senere ændringer vedrørende arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet er gældende. På DSR s hjemmeside kan du finde en vejledning om ansættelsesbeviser, herunder om lovens krav til oplysninger der skal fremgå af ansættelsesbrevet. Parterne er enige om, at det i alle situationer tilstræbes, at medarbejderen modtager ansættelsesbrevet senest ved tiltrædelsen. Ansættelsesbrevet skal i alle tilfælde være medarbejderen i hænde senest en måned efter ansættelsesaftalens indgåelse.

7 Stk. 2 Såfremt virksomheden ikke har udfærdiget et ansættelsesbrev inden for den frist, der er nævnt i stk. 1, kan medarbejderen eller dennes repræsentant skriftligt fremsætte ønske herom over for virksomheden. Du skal altså selv bede om et ansættelsesbrev, hvis du ikke har modtaget det indenfor en mdr. efter du tiltrådte stillingen. Stk. 3 Svarer virksomheden ikke inden for en frist på 15 dage fra modtagelsen af ovennævnte meddelelse, kan sagen rejses fagligt. Får du alligevel ikke et ansættelsesbrev skal du rette henvendelse til din TR eller kredskontoret. Stk. 4 Parterne er enige om, at proceduren foreskrevet i stk. 2 og stk. 3 følges, dersom der opstår strid om, hvorvidt indholdet af et ansættelsesbrev udstedt efter aftalens ikrafttræden er i overensstemmelse med aftalen. Det punkt gælder kun hvis du blev ansat før 1. marts 2007 og ikke har fået et ansættelsesbrev.

8 4 Særlig opsparing ( 4 i Landsoverenskomsten) Stk. 5 Ved fratræden har medarbejderen efter anmodning krav på skriftlig bekræftelse af ansættelsesforholdet, herunder stillingsbetegnelse samt perioden for ansættelsen. Medarbejderen opsparer 1,3 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 opsparer medarbejderen i alt 1, 7 pct. af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 opsparer medarbejderen i alt 2,0 pct. af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. En bekræftelse af ansættelsesforholdet bidrager til dokumentation af din samlede sygeplejerskeerfaring og dermed indplacering i løntrinsforløb ved anden ansættelse. To gange om året får du udbetalt 1,3 % af den løn du har optjent i de 6 forudgående måneder. Opsparing trækkes ikke af den aftalte løn, med udredes af arbejdsgiveren på samme måde som feriegodtgørelsen på 1,5 %. Procentsatsen stiger til 1,7 den 1. marts 2015 og til 2 % den 1. marts Udbetalingstidspunkterne kan fraviges ved aftale mellem tillidsrepræsentanten/dsr og virksomheden. 5 Uniform ( 4 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Der ydes de ansatte fri uniform (inkl. vask). Hvis dette ikke er tilfældet, udbetales en godtgørelse på: Pr. 1. marts 2014 kr. 296,74 pr. måned Pr. 1. marts 2015 kr. 300,60 pr. måned Pr. 1. marts 2016 kr. 304,96 pr. måned

9 6 Gaver ( 6 i Landsoverenskomsten) Det er for den enkelte medarbejder ikke tilladt at modtage gaver m.m. fra patienter samt disses pårørende. Gaver fra klinikkens leverandører eller potentielle leverandører kan kun accepteres, hvis der foreligger accept fra virksomhedens ledelse. Der skal ikke være tvivl om, at ansatte yder samme service til alle patienter. Fælles kaffe, chokolade og lignende er det tilladt at modtage. 7 Efteruddannelse ( 7 i Landsoverenskomsten) Der kan ydes tjenestefrihed med løn til deltagelse i videre- og efteruddannelse, der af virksomheden og den enkelte medarbejder skønnes relevant for de forskellige arbejdsområder på virksomheden. Uddannelsesplanlægning indgår som en del af virksomhedens overordnede planlægning, og virksomheden forpligter sig til at give medarbejderen mulighed for relevant efteruddannelse. Pålagt undervisning uden for normal arbejdstid honoreres som almindeligt dagarbejde. Honoreringen kan udbetales eller afspadseres. Medarbejderen har pligt til 2 dages efteruddannelse pr. år med henblik på opkvalificering af sygeplejefaglige kompetencer. Det er en kan-bestemmelse, der skal forstås sammen med de følgende bestemmelser. Det betyder at du ikke har krav på honorering efter overarbejdsbestemmelsen. Arbejdsgiveren kan pålægge dig undervisning/efteruddannelse, men du har krav på sædvanlig løn på dagene. Bemærkning: Vedr. fortolkning af pligten til efteruddannelse henvises til protokollat desangående (bilag 2). Bilag 2 omfatter kun timelønnede.

10 8 Tjenestefrihed ( 8 i Landsoverenskomsten) Der kan gives adgang til tjenestefrihed med og uden løn i tilfælde, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv. Igen en kan-bestemmelse. 9 Arbejdstid Det virksomhedsspecifikke protokollat er indarbejdet som bilag Befordringsgodtgørelse/udenlandsrejse ( 10 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Ved tjenesterejser yder virksomheden rejsegodtgørelse. Under tjenesterejser i egen bil ydes kilometergodtgørelse i henhold til statens godtgørelsessatser. Du får altså refunderet rejseudgifterne, ligesom du jf. stk. 2 er dækket mod ulykker mv. under tjenesterejser. Stk. 2 I forbindelse med rejseaktivitet i ind- og udland tegner virksomheden forsikringsmæssig dækning i anerkendt forsikringsselskab med dækningsomfang som følger: Indland Udland Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Rejseforsikring Rejseforsikring Syge- og hjemtransportforsikring Forsikringssummerne for de enkelte forsikringskategorier fastlægges med vejledende udgangspunkt i reglerne for statsansattes tjenesterejser i udlandet, men detaljeres i de for virksomheden gældende administrative bestemmelser. Rejser tilrettelægges ved virksomhedens foranstaltning

11 og transport, ophold- og fortæringsudgifter refunderes i henhold til bilagsmæssig afregning. 11 Sikkerhedsudvalg ( 11 i Landsoverenskomsten) Kapitel 2 Månedslønnede sygeplejersker Sikkerhedsudvalgets arbejde er omfattet af lov om arbejdsmiljø. Det virksomhedsspecifikke protokollat er indarbejdet i stedet for Landsoverenskomstens bestemmelser. Lovens bestemmelser gælder og der er ikke aftalt særskilt vilkår for sikkerhedsarbejdet i virksomheden.

12 12 Løn ( 1 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Medarbejderne ansat på Privathospitalet aflønnes som følger: Stk. 1. Sygeplejersker aflønnes med følgende bruttoårsløn: 1. marts marts marts 2016 Grundløn ,37 kr ,38 kr ,90 kr. Uddannelsestillæg 6.132,79 kr ,72 kr ,09 kr. brutto p.a. I alt ,46 kr ,17 kr ,62 kr. For timelønnede udgør timelønnen (bruttoårsløn/1924) i kr: Grundløn 203,62 kr. 206,27 kr. 209,26 kr. Uddannelsestillæg 3,15 kr. 3,19 kr. 3,24 kr. I alt 206,77 kr. 209,46 kr. 212,50 kr. Som kompensation for pligten til efteruddannelse jf. Landsoverenskomstens 7, 3. afsnit, ydes et efteruddannelsestillæg, som nævnt ovenfor. Beløbet indgår i pensionsberegningsgrundlaget og ved beregning af ulempetillæg. Der kan mellem sygeplejersken og Privathospitalet indgås aftale om pensionsgivende kvalifikations-, funktions- og personlige tillæg. Stk. 2 Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen for en fuldtidsansat. Fast merarbejde udover 1 måned skal medføre ændring

13 af lønkvoten. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan lønkvoten forblive uændret. Stk. 3 Lønnen udbetales månedsvis bagud, således at lønnen er til disposition den sidste bankdag i måneden, og der tilstilles den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Stk. 4 Landsoverenskomstens 4 om særlig opsparing finder anvendelse. Se 4 i denne sammenskrevne udgave. Stk. 5 Parterne er enige i, at såfremt virksomheden/hospitalet godkendes af Sundhedsstyrelsen til specialuddannelse i anæstesiologisk og intensiv sygepleje, jf. bekendtgørelserne herom, eller øvrige specialuddannelsesstillinger, optages drøftelser mellem Dansk Ehverv/privathospitalet og Dansk Sygeplejeråd om stillingens løn- og øvrige vilkår.

14 13 Pension ( 2 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Sygeplejerskerne skal være medlem af Pensionskassen for Sygeplejersker. Som bidrag til månedslønnede sygeplejerskers pensionsordning betaler Privathospitalet 10,66 % af den samlede løn (grundløn samt eventuelle aftalte tillæg). Endvidere tilbageholder Privathospitalet 5,34 % af den samlede løn, som sammen med Privathospitalets bidrag indbetales til Pensionskassen for Sygeplejersker. Landsoverenskomstens mulighed for indbetaling af højere pensionsbidrag er ikke overført til virksomhedens specifikke protokollat. Kapitel 3 Timelønnede Det virksomhedsspecifikke protokollat er indarbejdet. 14 Timelønnede ( 3 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Medarbejdere, der ansættes med under 8 timers ugentlig beskæftigelse, kan ansættes på timeløn. Timelønnen beregnes som 1/1924 af bruttoårslønnen. Stk. 2. Der tilstilles medarbejderen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Stk. 3. For timelønnede gælder, at de i 5 i Bilag 1 angivne arbejdstidsbestemte tillæg kun kan betales som tillæg til timelønnen.

15 Stk. 4. Timelønnede har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenesten, f.eks. under aften-, nat- eller rådighedstjeneste. Stk. 5. For timelønnede gælder, at tjeneste på de i 5, stk. 3 og 4 i Bilag 1 angivne helligdage og særlige fridage, honoreres med timeløn med et tillæg på 100 %. Stk. 6. Såfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet ikke kan udnyttes af Privathospitalet, har den ansatte - med mindre tjenesten annulleres med et varsel på mindst 4 timer forud for tjenestens begyndelse - ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag. Stk. 7. Timelønnede har ret til betaling for overarbejde for de timer, der ligger udover, hvad der var aftalt på den pågældende dag. Overarbejdet honoreres med et tillæg til timelønnen på 50 %. Stk. 8. Der ydes timelønnede ferie efter Ferieloven.

16 Stk. 9. Timelønnede kan deltage i rådighedstjeneste som angivet i 19, dog gælder stk. 4 ikke for timelønnede. Stk. 10. Der ydes fri tjenestedragt eller kontant betaling herfor. Betalingen beregnes pr. time og udgør: 1. marts marts marts 2016 kr. 1,87 kr. 1,89 kr. 1,92 Stk. 11. Timelønnede, der har gennemsnitlig 32 timers beskæftigelse pr. måned i 6 på hinanden følgende måneder, berettiges til løn under sygdom for allerede planlagte vagter. Stk. 12. Landsoverenskomstens 7, 3. afsnit, efteruddannelse, samt 4, særlig opsparing finder anvendelse. Kapitel 4 Øvrige vilkår 15 - Patientledsagelse Følgende bestemmelser i forbindelse med patientledsagelse gælder: Se også 10

17 ( 5 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Rejsetiden og opholdet medregnes fuldt ud i arbejdstiden. Strækker rejsetiden sig ud over den for den ansatte gældende normale daglige arbejdstid, honoreres de overskydende timer efter bestemmelserne for overarbejde. 16 Ferie og feriefridage ( 16 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Medarbejderen er omfattet af den til enhver tid gældende ferielov. Ferieloven indeholder ikke bestemmelser om feriefridage/6. ferieuge. Stk. 2 Medarbejderen holder ferie med løn, og der ydes en særlig feriegodtgørelse på 1½ %. Den særlige feriegodtgørelse træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 %.

18 Stk. 3 Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettiget til 5 feriefridage pr. ferieår. Feriefridage omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret og placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden tre uger efter ferieårets udløb rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensationen udbetales sammen med den næstfølgende lønudbetaling. Der er tale om en særlig ordning, der fraviger de offentlige bestemmelser om feriefridage/6. ferieuge. Der er udarbejdet en særlig vejledning, som findes på hjemmesiden. Feriefridagene fortabes, hvis den ansatte ikke rejser kravet. Der kan ikke ske overførelse til følgende ferieår. Ved fratræden afvikles resterende feriefridage eller udbetales med sædvanlig timeløn. Ved fratræden gælder tre ugers kravet ikke Feriegodtgørelse ( 6 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Til deltidsbeskæftigede, som ud over den faste arbejdstid udfører tjeneste, der ikke betragtes som overarbejde, ydes der for denne tjeneste alene feriegodtgørelse med 15 %. Bestemmelsen fraviger ferieloven. 18 Sygdom og barns 1. sygedag ( 17 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Medarbejderne oppebærer sædvanlig løn under sygdom. Parterne er enige om, at der ved opsigelse på grund af sygdom skal tages individuelle hensyn, med

19 henblik på om muligt, under hensyntagen til virksomhedens drift, at finde andre løsninger. Stk. 2 Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn på dettes første sygedag, hvis: Der er ikke tale om en ret, men om en mulighed på samme måde som i offentlig ansættelse. 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Der udbetales sædvanlig løn under fraværet. 19 Graviditet, barsel, adoption m.v. ( 18 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Graviditetsorlov Moderen er berettiget til fravær fra arbejdet på grund af graviditet fra 8 uger før forventet fødsel. Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden. 4 af de 8 uger kan efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden rykkes til afholdelse i forlængelse af forældreorloven efter 19, stk. 4. Mor 8 (4) uger før fødslen + 14 uger efter fødslen Far 4 uger efter fødslen Fælles/deles 12 uger i forlængelse af de 14 uger. Der er tale om en valgmulighed for moderen.

20 Stk. 2 Barselsorlov Moderen er berettiget til fravær i 14 uger efter fødslen. Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden. Stk. 3 Fædreorlov Faderen har ret til fravær i 4 uger i forbindelse med fødslen, eller efter aftale med virksomheden inden for de første 14 uger. Der ydes i perioden sædvanlig løn. Stk. 4 Forældreorlov Virksomheden yder i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov sædvanlig løn under fraværet i indtil 10 uger. Denne betaling kan ydes til en af forældrene til barnet eller til en af adoptanterne. Til medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere yder virksomheden i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov sædvanlig løn under fravær i indtil 12 uger. Denne betaling kan ydes til en af forældrene til barnet eller adoptanterne. Forældreorloven med løn øges fra 10 til 12 uger. Stk. 5 Virksomhedens betaling af sædvanlig løn i orlovsperioder, jf. stk. 1-4, er betinget af, at medarbejderen er dagpengeberettiget, samt at virksomheden modtager fuld dagpengerefusion.

21 Såfremt dagpengerefusionen måtte være mindre end den maksimale dagpengesats, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder dog ikke for så vidt angår graviditetsorlov i perioden fra 8 uger før forventet fødsel til 4 uger før forventet fødsel. Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder dog ikke for så vidt angår 2 af de 4 ugers fædreorlov, så længe disse ikke er dagpengeberettiget. Det præciseres, at såfremt dagpengesatsen nedsættes, reguleres den udbetalte løn tilsvarende. Stk. 6 Bilag 6 fremstiller skematisk oversigt over de gældende bestemmelser for graviditetes-, barsels- og adoptionsorlov. Med hensyn til andet fravær af familiemæssige årsager henvises til bilag 7.

22 Stk. 7 Medarbejderen har ved adoption ret til orlov med sædvanlig løn i 24 uger efter modtagelsen af barnet. Ved fravær til afhentning af barnet i udlandet har medarbejderen ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger, når afgiverlandets myndigheder stiller krav om ophold i afgiverlandet før modtagelsen af barnet. Dette fravær er ikke omfattet af reglerne i stk. 5. Stk. 8 I bilag 6 og 7 er i punktform beskrevet de vilkår, såvel overenskomstmæssige som lovmæssige, der gælder for fravær i forbindelse med graviditet, barsel, adoption mv. samt andet fravær af familiemæssige årsager. Der er ikke aftalt indbetaling af pension i de uger, hvor der ikke ydes løn. Når der i bilagene henvises til lovregler, henvises der til disse reglers indhold pr. 3. juli Lovreglerne er ikke hermed gjort til en del af overenskomsten. 20 Opsigelse ( 19 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Den til enhver tid gældende funktionærlovs opsigelsesvarsler anvendes, når en medarbejder opsiges eller siger sin stilling op. Medarbejderen skal sige sin stilling op med en kalendermåneds varsel og stillingen fratrædes ved månedens udgang. Arbejdsgiverens varsel er 1 6 mdr. afhængig af ansættelsesanciennitet.

23 Stk. 2 Opsigelse fra virksomhedens side sker skriftligt og begrundet efter forudgående orientering af tillidsrepræsentanten og med kopi til samme. Stk. 3 Samtidig med fremsendelse af meddelelsen til medarbejderen om afsked vedlægges kopi til brug ved Dansk Sygeplejeråds eventuelle inddragelse i sagen. Medarbejderen inddrager selv organisationen, hvis hun/han ønsker det Stk. 4 Meddelelse om uansøgt afskedigelse skal være skriftlig og indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede. Tilbageholder virksomheden sådanne oplysninger, skal Dansk Sygeplejeråd orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på en eventuel udlevering til Dansk Sygeplejeråd.

24 Stk. 5 Dansk Sygeplejeråd kan kræve sagen forhandlet med virksomheden. Dansk Sygeplejeråd kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 6 Hvis en opsagt medarbejder ved sin fratræden har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 11 mdr., kan Dansk Sygeplejeråd kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved forhandling efter stk. 5. Et sådant krav skal fremsættes over for Dansk Erhverv Arbejdsgiver inden for en måned efter forhandlingen. Stk. 7 Et afskedigelsesnævn består af 4 medlemmer og en opmand. 2 medlemmer udpeges af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 2 medlemmer udpeges af Dansk Sygeplejeråd. De 4 medlemmer udpeger i fællesskab en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, anmoder de Arbejdsrettens formand om at foretage udpegningen.

25 Stk. 8 Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. Nævnet kan afhøre parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimelig begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold, kan det pålægges virksomheden at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis ikke både medarbejderen og virksomheden ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan nævnet bestemme, at virksomheden skal betale medarbejderen en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen bestemmes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 21 Funktionær- loven ( 23 i Landsoverenskomsten) Funktionærloven finder anvendelse for medarbejdere, der beskæftiges gennemsnitligt mere end 8 timer pr. uge. Såfremt en virksomhed udvider til mere end én arbejdsplads, henvises til funktionærlovens regler om væsentlige stillingsændringer. Det betyder at timelønnede, der arbejder mindre end 8 timer om ugen, ikke er omfattet af funktionærloven.

26 22 - Tillidsrepræsentant- og samarbejdsbestemmelser ( 24 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 På det tidspunkt, hvor der er ansat 5 organiserede sygeplejersker på arbejdspladsen, træder tillidsrepræsentantreglerne jf. bilag 3 i kraft. Det er et krav, at der er tale om 5 medlemmer af DSR, før TR reglerne kan træde i kraft. Stk. 2 På det tidspunkt, hvor der er ansat mere end 35 heltidsbeskæftigede i virksomheden, træder samarbejdsbestemmelserne, jf. bilag 4 i kraft. Det er et krav, at der i alt er ansat 35 medarbejdere før SU reglerne træder i kraft. 23 Hovedaftale ( 25 i Landsoverenskomsten) Hovedaftale indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd er gældende, jf. bilag 5.

27 24 Procedure for interessetvister ( 26 i Landsoverenskomsten) Proceduren for interessetvister er følgende: a) Såfremt der opstår en interessetvist, føres der hurtigst muligt mellem virksomhedens leder og tillidsrepræsentanten en forhandling med henblik på at bilægge tvisten. b) Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen inden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til forhandling mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd. Denne forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen. c) Bilægges interessetvisten ikke ved forhandlingen mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd, kan tvisten ikke videreføres. 25 Fortolkningstvivl ( 27 i Landsoverenskomsten) Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af nærværende landsoverenskomst eller de tilhørende virksomhedsspecifikke aftaler skal søges løst ved lokal forhandling i virksomheden. Opnås der ikke ved denne forhandling enighed henvises til Hovedaftalens 7.

28 26 Opsigelse af overenskomst ( 28 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Nærværende overenskomst træder i kraft med virkning fra 1. marts Overenskomsten kan tidligst opsiges til ophør den 28. februar 2017 med 3 måneders varsel, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Stk. 2 Fra det tidspunkt at regne, da en opsigelse af overenskomsten får gyldighed, og indtil ny overenskomst indgås, sker aflønning af medarbejder på grundlag af de på overenskomstens sidste gyldighedsdag gældende aftaler.

29 Oversigt over bilag og protokollater Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Protokollat 1 Protokollat 2 Protokollat 3 Arbejdstid Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler Tillidsrepræsentantregler Samarbejdsaftale Hovedaftale Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser Oversigt over andet fravær af familiemæssige årsager Implementering af direktiv om forældreorlov Implementer af direktiv om deltidsarbejde Implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse

30 Bilag 1 Arbejdstid (Det virksomhedsspecifikke protokollat) Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning 1 Arbejdstid ( 7 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en fuldtidsansat er 37 timer. 2 Tjenestetyper ( 8 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Arbejdstiden kan planlægges som: a) Normaltjeneste, d.v.s. en tjeneste med effektivt arbejde. b) Rådighedstjeneste fra vagtværelse, hvor medarbejderen kan opkaldes og/eller tilkaldes til effektivt arbejde 3 Mødeplan ( 9 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Arbejdstid og frihed planlægges for en periode af maximalt 14 uger, på grundlag af et timetal svarende til gennemsnitlig 37 timer pr. uge for fuldtidsansatte. For deltidsansatte reduceres arbejdstiden i perioden i overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Ved normperiodens afslutning skal normtimerne svare til ansættelsesbrøken. For mange præsterede normtimer skal udbetales og kan ikke overføres til næste normperiode. For få præsterede normtimer kan ikke medføre fradrag i løn, ferietimer, afsp. timer m.v. og kan ikke overføres til næste normperiode. Arbejdsgiveren bærer ansvaret for, at timerne ikke passer, hvorfor der sker nulstilling.

31 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning Bemærkning: Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en 4 måneders periode, med mindre andet er aftalt. Stk. 2. Når der forekommer en søgnehelligdag nedsættes timetallet med 7,4 time pr. søgnehelligdag. Nedsættelse af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori søgnehelligdagen falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter søgnehelligdagen. Bemærkning: Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Nedsættelse med 7,4 timer gælder alle ansatte, dog således at normen for deltidsansatte beregnes i f.t. ansættelsesbrøken: 7,4:37 = 0,2 t. x ansættelsebrøk Ex. ansat på 30 timer = 0,2 x 30 = 6 timer For medarbejdere på deltid foretages forholdsmæssigt nedsættelse. Stk. 3. Juleaftensdag og nytårsaftensdag ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. 1. maj og Grundlovsdag ligestilles med en søgnehelligdag fra kl

32 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning Stk. 4. Når der forekommer en særlig fridag, der ligestilles med en søgnehelligdag for en del af dagen, nedsættes timetallet for alle ansatte, undtagen de, der er i vagt før det tidspunkt bestemmelsen er gældende for. Nedsættelse af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori den særlige fridag falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter den særlige fridag. Stk. 5. Planlagt tjeneste og frihed fastlægges i mødeplaner af mindst 4 ugers varighed. Mødeplanen angiver møde- og sluttidspunkt for medarbejdernes arbejde. Mødeplanen skal endvidere indeholde oplysning om placering af: fridøgn, feriedage, søgnehelligdage og erstatningsdage for arbejde på søgnehelligdage samt løbende afspadsering. Ændringer i den planlagte tjenestes placering kan kun ske efter drøftelse med medarbejderen og kun i ganske særlige tilfælde. Jf. 6 skal der gives 3 døgns varsel

33 Hovedområde Overenskomstteksten DSR-bemærkning Orientering om ændringer i den planlagte tjeneste skal foregå i arbejdstiden. Orientering i arbejdstiden er ufravigeligt 4 Arbejdets placering ( 10 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Arbejdstid og frihed kan tilrettelægges på alle dage. Stk. 2. Længden af en normaltjeneste aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed lokalt, kan den daglige arbejdstid udgøre mellem 5 og 12 timer. I respekt for arbejdsmiljøloven skal der ydes 11 timers hviletid for hver 24 timers periode. Hviletiden kan nedsættes til 8 timer i begrænset omfang Der kan lokalt mellem privathospitalet og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd aftales en yderligere udvidelse af den planlagte daglige arbejdstid med 1 time.

34 Stk. 3. Der gives 2 sammenhængende fridøgn pr. uge. Fridøgnsperioden skal udgøre timer. Fridøgnsperioden kan opdeles i to korte fridøgnsperioder, der hver skal have en længde på minimum 35 timer, eller 32 timer, hvis hviletiden nedsættes til 8 timer. Der kan gives yderligere fridøgn ved at forlænge perioden med minimum 24 timer pr. fridøgn. Stk. 4. Frihed på søgnehelligdage, eller erstatning herfor, skal have en varighed på mindst 35 timer, eller 32 timer, hvis hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer. Bemærkning: Dagene fremgår af mødeplanen uden tidsangivelse, da arbejdstiden i mødeplanperioden er blevet reduceret. Stk. 5. Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage, dette gælder dog ikke, hvis afspadseringen ligger i tilslutning til fridøgn eller anden frihed. Stk. 6. Pause af mindre end 1/2 times varighed, hvorunder Du har ret til en betalt spisepause, hvor du ikke kan

35 medarbejderen står til rådighed og ikke kan forlade Privathospitalets, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. Bemærkning: Det skal sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdstiden således, at formålet med pausen tilgodeses. forlade arbejdsstedet Implementering af direktivet medfører i sig selv ikke ret til en betalt pause, og har intet at gøre med retten til betalt frokostpause Stk. 7. Hviletiden efter arbejdsmiljøloven kan for den enkelte medarbejder nedsættes til 8 timer i begrænset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt.

36 5 Arbejdstidsbestemte tillæg ( 11 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Honorering for arbejde på særlige tidspunkter kan enten: indregnes i beskæftigelsesgraden, betales som et tillæg af timelønnen eller afspadseres i en efterfølgende periode med de nedenfor angivne værdier pr. time, beregnet pr. påbegyndt halve time. Stk. 2. Honoreringen kan være en kombination af mulighederne efter stk. 1. Honorering efter stk. 3 udbetales med mindre andet aftales lokalt. Hovedreglen er, at tillæggene for aften-/nat-/weekend tjeneste udbetales. Medmindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori arbejdet er præsteret. Hvis afspadsering ikke er afviklet, udbetales honorering for arbejde på særlige tidspunkter. Stk. 3. Effektiv tjeneste i tidsrummet kl til kl honoreres med 27 % af timelønnen Effektiv tjeneste i tidsrummet kl til kl honoreres med 30,5 % af timelønnen

37 Effektiv tjeneste i tidsrummet fredag kl til og med mandag kl honoreres med 50 % af timelønnen. Stk. 4. Effektiv tjeneste på søgnehelligdage honoreres med 50 % af timelønnen. 6 Omlagt tjeneste ( 12 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Hvis ændringer i den planlagte normaltjenestes placering foretages med et kortere varsel end 3 døgn, betales der et tillæg pr. omlagt time, beregnet pr. påbegyndt halve time på: 1. marts marts marts 2016 kr. 38,69 kr. 39,19 kr. 39,76 Hvis en 7-15 vagt omlægges til en vagt ydes tillægget for alle 8 timer. Hvis tjenesten omlægges fra 8-16 til vagt ydes tillægget for timerne mellem kl. 16 og kl. 20. Den omlagte tjeneste skal placeres indenfor gældende mødeplan,, og kan ikke placeres på fridøgn uden iagttagelse af 7.

38 Stk. 2. Hvis ændringer i en planlagt rådighedstjenestes placering foretages med et kortere varsel end 3 døgn, betales der et tillæg pr. omlagt rådighedstime beregnet pr. påbegyndt halve time på: Den omlagte tjeneste skal placeres indenfor gældende mødeplan, og kan ikke placeres på fridøgn uden iagttagelse af marts marts marts 2016 kr. 38,69 kr. 39,19 kr. 39,76 Bemærkning: Ved omlagte timer forstås timer, hvor medarbejderen, ifølge mødeplanen, ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjeneste/rådighedstjeneste. Overarbejde er ikke omlagt tjeneste. 7 Inddragelse fridøgn ( 13 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Inddrages en fridøgnsperiode med et kortere varsel end 4 uger, honoreres tjenesten efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst 6 timer. Bemærkning: Der gives medarbejderne mulighed for tilsvarende kompenserende fridøgn, hvis man fraviger bestemmelserne om fridøgn. En tjeneste, der medfører indskrænkning af en kort fridøgnsperiode til mindre end 35 timer, skal ikke honoreres med betaling, men afspadseres, idet afspadseringstimerne skal anvendes til at give medarbejderen en kort kompenserende fridøgnsperiode på mindst 35 timer.

39 Den kompenserende frihedsperiode skal som minimum udgøre 35 timer, men skal ikke nødvendigvis have nøjagtig samme længde som det fridøgn, den erstatter. Stk. 2. For fridøgnsperioder, der inddrages med et kortere varsel end 14 døgn, betales endvidere et tillæg pr. gang på: 1. marts marts marts 2016 kr. 387,05 kr. 392,08 kr. 397,77

40 Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1-2 gælder ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af den planlagte tjeneste, forudsat at den korte eller lange fridøgnsperiodes minimumslængde overholdes. 8 Inddragelse af søgnehelligdagsfrihed (= 14 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Inddrages planlagt søgnehelligdagsfrihed honoreres tjenesten efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst 6 timer. Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af planlagt tjeneste, forudsat at længden af søgnehelligdagsfriheden er mindst 35 timer. 9 Afspadsering ( 15 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Afspadsering, ud over det der fremgår af mødeplanen, skal varsles overfor medarbejderen med et varsel på mindst 4 døgn. Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage. Afspadsering, der skal sikre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne, kræver ingen varsling.

41 Stk. 2. Aflyses afspadsering, jf. stk. 1 med mindre end 4 døgn, honoreres tjenesten efter bestemmelserne for overarbejde. Afspadseringskontoen nedskrives, som om afspadsering havde fundet sted. Aflyses afspadsering, der er påbegyndt, honoreres tjenesten efter reglerne om tilkald. 10 Overarbejde, fuldtidsansatte ( 16 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Overarbejde er: - tjeneste ud over det, der er planlagt i mødeplanen for en fuldtidsansat - tjeneste ud over den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte Stk. 2. Medarbejdere, der pålægges at udføre overarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af overarbejde ud over 1 time betales et tillæg pr. gang på: 1. marts marts marts 2016 kr. 38,69 kr. 39,19 kr. 39,76

42 Stk. 3. Hvis overarbejde ikke ligger i tilknytning til en planlagt tjeneste, men som tilkald i en arbejdsfriperiode på minimum 24 timer honoreres for mindst 6 timer. Varsling eller honorering efter stk. 2 gælder ikke. Stk. 4. Hvis overarbejde ikke ligger i tilknytning til en planlagt tjeneste, men som tilkald til tjeneste inden næste tjeneste honoreres for mindst 3 timer. For flere tilkald til tjeneste inden for 3 timer, honoreres for 3 timer. For tjeneste ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time. Varsling eller honorering efter stk. 2 gælder ikke. Der er tale om den almindelige frihedsperiode, som typisk er på timer mellem to normaltjenester Stk. 5. Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde afspadseres 1:1,5 eller betales med timeløn + et tillæg på 50 % heraf. Stk. 6. Med mindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori overarbejdet er præsteret. Hvis afspadsering ikke er afviklet, udbetales overarbejdet med yderligere tillæg på 50 %.

43 Stk. 7. Under overarbejde ydes honorering for tjeneste på særlig tidspunkter m.v. Bemærkning: Hvis der mellem to normaltjenester udføres effektiv tjeneste (overarbejde eller tilkald til tjeneste), og der ikke kan opnås 11 timers hviletid, gives medarbejderen tjenestefrihed med løn, indtil der er opnået 11 timers hviletid. Der finder afspadsering sted for øvrige planlagte timer. I andre tilfælde finder afspadsering sted. 11 Mer- og overarbejde, deltidsansatte ( 17 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Merarbejde er: - tjeneste ud over det gennemsnitlige ugentlige timetal ifølge medarbejderens ansættelsesbrev og indenfor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte - tjeneste der i øvrigt ikke betragtes som overarbejde efter stk. 5-6.

44 Stk. 2. Deltidsansatte, der pålægges at udføre merarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af merarbejde ud over 1 time gives et tillæg pr. gang (dag) på: 1. marts marts marts 2016 kr. 38,69 kr. 39,19 kr. 39,76 Stk. 3. Merarbejdet opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Merarbejde afspadseres 1:1 eller betales med timeløn. Stk. 4. Medmindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori merarbejdet er præsteret. Hvis afspadsering ikke er afviklet, udbetales merarbejdet med et tillæg på 50 %. Stk. 5. Tjeneste, der ligger ud over den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte, honoreres efter bestemmelserne om overarbejde.

45 Stk. 6. Bestemmelsen om tilkald til tjeneste gælder for deltidsansatte. Varsling eller honorering efter stk. 2 gælder ikke. Bemærkning: Hvis der mellem to normaltjenester udføres effektiv tjeneste (overarbejde eller tilkald til tjeneste), og der ikke kan opnås 11 timers hviletid, gives medarbejderen tjenestefrihed med løn, indtil der er opnået 11 timers hviletid. Der finder afspadsering sted for øvrige planlagte timer. Stk. 7. Under merarbejde ydes honorering for tjeneste på særlige tidspunkter m.v. 12 Frivilligt ekstra arbejde ( 18 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Mellem Privathospitalet og medarbejderen kan der aftales frivilligt ekstra arbejde, også ud over gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Vilkårene for frivilligt ekstra arbejde, herunder honorering, aftales mellem Privathospitalet og medarbejderen. Det er altså dig selv, der skal aftale vilkårene med din arbejdsgiver, hvis du gerne frivilligt vil arbejde ekstra. Du skal aftale timeløn, ulempetillæg, pension af lønnen, ferietillæg af lønnen og vilkårene hvis vagten bliver aflyst eller du bliver syg. 13 Rådighedsvagt ( 19 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Rådighedstjeneste kan etableres hele eller dele af døgnet.

46 Rådighedstjenesten indgår i arbejdstiden i forholdet 1: 2/3. Indenfor en 24 timers periode skal der forekomme både en rådighedstjeneste og en normaltjeneste. Rådighedstjeneste kan planlægges uden at være i direkte tilknytning til normaltjenesten. Planlagt rådighedstjeneste kan ikke overstige 24 rådighedstimer ugentlig. Stk. 2. For opkald og tilkald til effektiv tjeneste under rådighedsvagten betales normal timeløn med et tillæg på 50 %. Den effektive arbejdstid opgøres pr. påbegyndte time. Flere op- og tilkald indenfor den samme time honoreres ikke yderligere. For effektiv tjeneste ydes honorering for tjeneste på særlige tidspunkter.

47 Stk. 3. Telefonopkald under rådighedsvagt afbryder hvileperioden, og der skal i så fald være mindst 6 timers sammenhængende hvil uden telefonopkald, for at hviletiden kan anses for afholdt. Stk. 4. Ekstra rådighedstjeneste indgår i arbejdstiden i forholdet 1:1,5 og kan kun anvendes ved akut opståede situationer. Bemærkning: Ekstra rådighedstjeneste afvikles under iagttagelse af bestemmelserne om ugentligt fridøgn/frihed. Stk. 5. Privathospitalet fastsætter retningslinjer for deltagelse i rådighedsvagt, herunder transporttid, vederlagsfri transportform mv.

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER LANDSOVERENSKOMST MELLEM Dansk Erhverv Arbejdsgiver OG Dansk Sygeplejeråd OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område...

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Teres Hospitalet Aarhus 2014-2017 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Kollund 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2014 2017

Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 Indhold Kapitel 1... 4 1. Overenskomstens område... 4 2. Ansættelsesbeviser...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Valdemar 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA)

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) Samlet Overenskomstgrundlag For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For HjerteCenter Varde A/S 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Aleris-Hamlet Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere