MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger Forberedelse Pakkens indhold Afbildning af apparatet Opsætning Ilægning af backup-batteri Tilslutninger Anvendelse Svartekster Indspilning af svartekst Tænde/slukke for afspilleren Sluk for apparatet Indstilling af ringesignaler Indtaling af personligt notat Medhørsfunktion Afspilning af beskeder Sletning af beskeder Brug af fjernbetjeningen Afhjælpning af fejl Bortskaffelse Tekniske data

2 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 2 Freitag, 25. November :13 12 SIKKERHEDSANVISNINGER 2 Om denne vejledning Læs anvisningen omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug. Tag hensyn til advarslerne på apparatet og i betjeningsvejledningen. Opbevar brugervejledningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger apparatet eller forærer det væk, skal du huske, at vejledningen og garantibeviset skal følge med. Elektriske apparater er ikke legetøj! Børn er ikke klar over de farer, der kan opstå ved omgang med elektriske apparater. Lad derfor aldrig børn benytte elektriske apparater uden opsyn. Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Batterier skal derfor opbevares utilgængeligt for små børn. Hvis en person alligevel skulle komme til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Hold folieemballagen uden for børns rækkevidde. Der er kvælningsfare. Sikker opstilling af apparatet Placer telefonsvareren på et fast, plant underlag. Stil telefonsvareren på et sted, hvor den ikke kan falde ned. Apparatet må ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater). Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys Undgå kontakt med fugt, vand eller vandsprøjt. Apparatet er ikke beregnet til anvendelse i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelser). Placer ikke apparatet i umiddelbar nærhed af andre

3 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 3 Freitag, 25. November :13 12 elektriske apparater (f.eks. fjernsyn eller mikroovn). Placer ikke apparatet i umiddelbar nærhed af brandkilder (f.eks. brændende stearinlys). Sørg for at nettilslutningen er let tilgængelig Tilslut kun telefonsvareren til en lettilgængelig stikkontakt (230 V ~ 50 Hz), som befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. Sørg for, at stikkontakten er frit tilgængelig, så stikket kan trækkes uhindret ud. Træk altid lysnetledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket; træk aldrig i ledningen. Ledningen må ikke have knæk eller komme i klemme. Reparer aldrig selv apparatet Træk straks lysnetadapteren ud af stikkontakten ved beskadigelse af lysnetadapteren, tilslutningsledningen eller apparatet. Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere telefonsvareren. Man kan blive udsat for elektrisk stød! Ved fejlfunktion bør du henvende dig til vores Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted. I tilfælde af beskadigelse af apparatets forbindelsesledning, skal den udskiftes via producenten, dennes kundeservice eller lignende kvalificeret person, for at forhindre farlige situationer. Tilslutning af telefonen Apparatet er tilladt til anvendelse på analoge telefonnet. 3

4 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 4 Freitag, 25. November :13 12 Rengøring og pleje Tag netstikket ud af stikkontakten, inden du rengør apparatet. Brug en tør, blød klud til rengøringen. Undgå at anvende kemiske opløsnings- og rengøringsmidler, da disse kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på apparatet. 4

5 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 5 Freitag, 25. November :13 12 FORBEREDELSE Pakkens indhold Kontroller ved udpakningen, at følgende dele er blevet leveret: en telefonsvarer en lysnetadapter en telefonledning Afbildning af apparatet Apparatets overside 5

6 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 6 Freitag, 25. November :13 12 Apparatets side Apparatets bagside Opsætning Placer telefonsvareren på et plant, fast underlag. Visse aggressive møbellakker kan angribe apparatets gummifødder. Stil eventuelt apparatet på et underlag. Placer telefonsvareren så højt som muligt og på et sted, hvor den ikke kan falde ned. Placer apparatet i nærheden af en stikkontakt og et telefonstik. Sørg for, at apparatet ikke kommer i kontakt med fugt eller væsker. Placer ikke apparatet i umiddelbar nærhed af andre elektriske apparater (f.eks. fjernsyn). 6

7 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 7 Freitag, 25. November :13 12 Ilægning af backup-batteri Backup-batteriet forhindrer dine svartekster og de gemte beskeder i at gå tabt ved strømafbrydelse. Batteriet lægges i på følgende måde: Løsn ved hjælp af en skruetrækker stjerneskruen i batterirummets dæksel på apparatets underside. Løft batterirummets dæksel af. Læg et 9V blokbatteri i. Sørg for, at polerne vender rigtigt! Luk igen batterirummet og skru forsigtigt skruen fast igen. HENVISNING: Hvis der ikke er ilagt et batteri, eller batteriets ydelse er for lavt, vises i displayet meddelelsen LO. Skift derpå batteriet ud. Apparatet behøver ikke at blive koblet fra lysnettet. 7

8 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 8 Freitag, 25. November :13 12 Tilslutninger Forbind den medfølgende telefonledning med stikket LINE og med dit telefonstik. Forbind lysnetadapteren med stikket DC 9V på telefonsvareren og en stikkontakt. Når du har forbundet telefonsvareren med lysnettet, vises -- i displayet. En lang biplyd signaliserer, at apparatet er klar til brug. Før du kan optage opkald, skal du først indtale en svartekst. 8

9 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 9 Freitag, 25. November :13 12 ANVENDELSE Svartekster Du kan indspille to forskellige svartekster til henholdsvis optagefunktion (OGMI) og svarfunktion (OGM2). I optagefunktionen afspilles en svartekst, og den person der ringer op, har derpå mulighed for at efterlade en besked. I svarfunktionen afspilles kun en svartekst. Begge svartekster skal dog være på mindst 4 sekunder og maks. 30 sekunder. Uden svartekst er telefonsvareren ikke driftsklar. Indspilning af svartekst For at indspille en svartekst skal du holde den pågældende svartast OGM1 eller OGM2 trykket nede i ca. 2 sekunder, indtil der høres en biplyd. Forsæt med at holde tasten nede og indtal din svartekst. Det resterende antal sekunder vises i displayet. Slip optagetasten, når du ønsker at afslutte optagelsen. Apparatet gentager nu svarteksten. Aflyt svartekst For at høre svarteksten endnu en gang skal du trykke på tasten OGM1 eller OGM2 og straks slippe tasten igen. Du kan når som helst stoppe afspilningen ved hjælp af tasten Stop. Tænde/slukke for afspilleren Optagefunktion Kontroller, at du har indtalt en svartekst til optagefunktionen. Tryk på tasten EIN/AUS (TIL/FRA), der lyder to korte 9

10 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 10 Freitag, 25. November :13 12 biplyde, og telefonsvareren afspiller svarteksten for den pågældende optagefunktion. Tælleren for antal beskeder vises i displayet. Svarfunktion Kontroller, at du har indtalt en svartekst til svarfunktionen. Tryk på tasten EIN/AUS (TIL/FRA), der lyder to korte biplyde, og svarbeskeden for den pågældende optagefunktion afspilles. Tryk nu på tasten EIN/AUS(TIL/FRA) endnu en gang. Der lyder 3 korte biplyde, og svarteksten for svarfunktionen afspilles. I displayet vises for svarfunktionen. Sluk for apparatet Tryk på tasten EIN/AUS(TIL/FRA), indtil -- ses i displayet. Nu er telefonsvareren slået fra. Indstilling af ringesignaler Du kan indstille antallet af ringesignaler, før telefonsvareren skal tage imod telefonsamtalen. Du kan vælge mellem 2, 3 eller 4 ringesignaler og gebyrsparefunktionen Toll Saver. I funktionen Toll Saver bliver telefonsvareren koblet til efter 4 ringesignaler, hvis der ikke er indtalt nogen beskeder, og allerede efter 2 ringesignaler, når der er indtalt nye beskeder. Dette er især nyttigt, hvis du vil aflytte telefonsvareren fra en anden telefon. Tryk for at indstille antallet af ring på tasten RING/ i ca. 2 sekunder, indtil der høres en biplyd, og den aktuelle indstilling vises i displayet. 10

11 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 11 Freitag, 25. November :13 12 I displayet vises antal ringelyde på 2, 3 eller 4. Hvis der ikke er angivet noget antal, indstilles på optionen Toll Saver. Tryk nu på tasten RING/ eller tasten CODE/ for at vælge en anden indstilling. Bekræft dit valg ved hjælp af tasten STOP. Du kan kontrollere den aktuelle indstilling ved at trykke kort på tasten RING/, og den aktuelle indstilling vises i displayet. Indtaling af personligt notat Du har mulighed for at optage et personligt notat. Tryk i ca. 2 sekunder på tasten MEMO, indtil der høres en biplyd. Bliv ved med at holde tasten MEMO nede. Du har op til 30 sekunder til at indspille et notat. Afslut optagelse ved at slippe tasten MEMO. For at høre notatet endnu en gang skal du starte afspilningen ved hjælp af tasten PLAY/PAUSE. Medhørsfunktion Du kan først høre med på indgående opkald og derefter koble dig ind på samtalen når som helst. Apparatet stopper, så snart du besvarer opkaldet. Du kan slå medhørsfunktionen til ved at holde tasten SPEAK nede, indtil der i displayet vises et ON. Denne funktion slås fra igen ved at holde tasten SPEAK nede, indtil der i displayet vises et OF. 11

12 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 12 Freitag, 25. November :13 12 Afspilning af beskeder Tælleren for antal beskeder i displayet blinker, når der gemmes nye beskeder. Hvis visningen ikke blinker, vises antallet af samtlige gemte beskeder. Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at høre de gemte beskeder. Nu afspilles de nye beskeder. Beskederne slettes ikke automatisk. Dette foregår som beskrevet i kapitlet Sletning af beskeder. Tryk under afspilningen på tasten RING/, for at høre den aktuelle besked en gang til. Ved gentagne tryk på tasten RING/ eller CODE/ kan du skifte mellem de registrerede beskeder. Afspilningen kan afbrydes kortvarigt ved at trykke kort på tasten PLAY/PAUSE. I displayet vises et PA. Ved yderligere tryk på tasten PLAY/PAUSEfortsætter afspilningen. HENVISNING: Ved hjælp af tasten STOP kan du stoppe afspilningen af beskeder. Den maksimale indtalingstid per besked er 90 sekunder. Hvis telefonsvarerens hukommelse er fuld, vises i displayet et FU. Apparatet skifter i dette tilfælde automatisk fra optagefunktion til svarfunktion. 12

13 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 13 Freitag, 25. November :13 12 Sletning af beskeder Sletning af enkelte beskeder Tryk for at slette en enkelt besked på tasten DELETE under afspilningen. Beskeden slettes, og afspilningen fortsætter med den næste besked. Sletning af alle beskeder Stop afspilningen for at slette alle beskeder. Tryk på tasten DELETE og hold den trykket nede. Der lyder en biplyd, og displayets visning skifter til OO. Brug af fjernbetjeningen Telefonsvareren kan betjenes fra en hvilken som helst tonevalgstelefon. Sikkerhedsspørgsmål Telefonsvareren er beskyttet mod uvedkommendes adgang ved hjælp af en sikkerhedskode. Den fabriksindstillede kode er 19. Du bør under alle omstændigheder ændre denne kode. Dette gøres på følgende måde: Tryk på tasten CODE/ og hold den nede i ca. 2 sekunder. Der lyder en biplyd, og i displayet vises den aktuelle kode. Ved hjælp af tasten RING/ ogcode/ kan du nu indstille en ny kode. Gem din indstilling ved hjælp af tasten STOP. Du kan kontrollere den aktuelle kode ved at trykke kort på tasten CODE/, og den aktuelle kode vises nu i displayet. 13

14 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 14 Freitag, 25. November :13 12 Koden stilles tilbage ved at koble telefonsvareren fra lysnettet og fjerne backup-batteriet. Slå telefonsvareren til Ring til dit telefonnummer. Apparatet slås til efter 8 ringesignaler, og der lyder en 3 sekunder lang biplyd. Indtast nu inden for 10 sekunder din sikkerhedskode. Apparatet slår nu over på optagefunktion. Hvis du ikke indtaster din sikkerhedskode inden for 10 sekunder, bliver forbindelsen afbrudt. Kontroller svartekster og indspil nye Ring til dit telefonnummer. Indtast under afspilningen af svarteksten din sikkerhedskode. Tryk nu på 1 for at høre svarteksten i optagefunktionen og på 2 for at høre svarteksten i svarfunktionen. For at indtale en ny tekst skal du indtaste din sikkerhedskode under afspilning af svarteksten. Tryk på # og derefter 1. Efter biplyden kan du begynde optagelsen. Afslut indtalingen ved hjælp af tasten 9. Svarteksten bliver afspillet endnu en gang. Når du er tilfreds, skal du trykke på tasten * for at afslutte samtalen. Ellers gentag de ovenfor nævnte trin for at udføre en ny optagelse. 14

15 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 15 Freitag, 25. November :13 12 Afspilning af beskeder Ring til dit telefonnummer. Indtast under afspilningen af svarteksten din sikkerhedskode. Tryk på tasten 5 for at starte afspilningen. Tryk for at stoppe afspilningen på tasten 9. Ved tryk på tasten 4 kan du afspille den aktuelle besked endnu en gang. Ved hjælp af tasterne 4 og 6 kan du skifte mellem de gemte beskeder. Indtaling af personligt notat Ring til dit telefonnummer. Indtast under afspilningen af svarteksten din sikkerhedskode. Tryk på tasten # og derefter på tasten 3. Efter den lange biplyd kan du indtale dit notat. Afslut optagelsen ved hjælp af tasten 9. 15

16 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 16 Freitag, 25. November :13 12 Sletning af beskeder Ring til dit telefonnummer. Indtast under afspilningen af svarteksten din sikkerhedskode. Tryk på tasten 5 for at starte afspilningen af beskeder. Ved at trykke på tasten 0 under afspilningen kan du slette den aktuelle besked. Afspilningen vil så fortsætte med den næste besked. For at slette alle beskeder skal du under afspilningen først trykke på tasten # og derefter på tasten 0. Rumovervågning Du kan ved hjælp af fjernbetjeningen når som helst lytte med i det rum, hvor din telefonsvarer er placeret. Via den indbyggede mikrofon i telefonsvareren kan du lytte med i rummet i ca. 90 sekunder. Ring til dit telefonnummer. Indtast under afspilningen af svarteksten din sikkerhedskode. Tryk nu på 7 for at slå rumovervågningen til. Efter 90 sekunder høres en biplyd, og overvågningen afsluttes. Tryk straks igen på 7 for at fortsætte overvågningen. Du stopper denne funktion ved tryk på 9. HENVISNING: Tasten * stopper alle funktioner og afbryder forbindelsen. 16

17 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 17 Freitag, 25. November :13 12 Skift funktion Ring til dit telefonnummer. Indtast under afspilningen af svarteksten din sikkerhedskode. Tryk på 8 for at skifte mellem de enkelte funktioner (optagefunktion, svarfunktion, telefonsvarer fra). Efter tryk på 8 kan du høre den aktuelle svartekst. Hvis du nu hører en lang biplyd, er apparatet slået fra. Bekræft valget med 9. 17

18 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 18 Freitag, 25. November :13 12 AFHJÆLPNING AF FEJL Træk omgående stikket ud af kontakten ved fejlfunktion, defekt apparat eller mistanke om fejl, efter at apparatet er faldet ned. Reparationer på apparatet må kun udføres af kundeservice. Ved ikke fagmæssig reparation kan der opstå fare for brugeren. Ved ikke fagmæssig reparation påtager vi os intet ansvar for eventuelle skader. I dette tilfælde afvises også eventuelle krav om erstatning. Hvis du ikke selv er i stand til at afhjælpe fejlfunktionen ud fra nedenstående oversigt, skal du henvende dig til vores kundeservice. Fejl Ingen strøm Mulig årsag (- er) Lysnetadapter ikke sluttet til Stikkontakt defekt Afhjælpning Kontroller lysnetadapterens forbindelser Prøv med en anden stikkontakt Ingen svartekster Lydstyrke for lav Skru op for lydstyrken Apparatet reagerer ikke på opkald Optagelse for svag Telefonledning ikke korrekt forbundet Indtal beskeden igen Kontroller telefonledningens tilslutninger 18

19 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 19 Freitag, 25. November :13 12 Fejl Ingen optagelse af beskeder Beskeder ikke komplette Beskeder er for svage Ingen lyd LO blinker i displayet Reagerer ikke på sikkerhedskode Mulig årsag (- er) Apparatet er ikke tændt Apparatet er ikke tændt Hukommelsen er fuld Apparatet står i svarfunktion Hukommelsen er fuld Lydstyrken er ikke tilstrækkelig høj Lydstyrken er ikke tilstrækkelig høj Batteriets ydelse er for svag Telefonen er ikke en tonevalgstelefon Sikkerhedskoden er forkert Afhjælpning Tænd for apparatet Tænd for apparatet Slet beskeder Indstil på optagefunktion Slet beskeder Lydstyrken er ikke tilstrækkelig høj Lydstyrken er ikke tilstrækkelig høj Udskift batteriet Brug en tonevalgstelefon Indtast den korrekte kode. 19

20 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 20 Freitag, 25. November :13 12 BORTSKAFFELSE Emballage Telefonsvareren er lagt i en emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er lavet af råmaterialer og kan således genbruges eller bringes tilbage til råmaterialekredsløbet. Apparat Når telefonsvareren er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald. Forhør dig hos de lokale myndigheder om, hvordan du skal bortskaffe apparatet på en miljømæssig korrekt måde. Batterier Et brugt batteri må ikke smides i husholdningsaffaldet. Batterierne skal bortskaffes på de dertil beregnede indsamlingssteder. 20

21 MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 21 Freitag, 25. November :13 12 TEKNISKE DATA Netadapter: Model nr.: ED P Indgangseffekt:230 V ~ 50 Hz 40 ma Udgangseffekt:9 V 200 ma Ret til tekniske ændringer forbeholdes! Konformitetserklæring MEDION AG erklærer hermed, at telefonsvareren opfylder de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet (R&TTE 1999/5/EF). Hvis du ønsker det, kan du få yderligere information om konformitetserklæringen hos vores servicecenter. 21

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09 81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April 2008 9:21 09 INHOLDSFORTEGNELSE Betjeningselementer....................... 4 Sender................................ 4 Infrarød

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Ibrugtagning... 5 Beskrivelse af apparatet... 7 Grundlæggende funktioner... 9 Vækketidspunkter...

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Ibrugtagning... 5 Beskrivelse af apparatet... 7 Grundlæggende funktioner... 9 Vækketidspunkter... Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj!... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for at nettilslutningen er let tilgængelig... 3 Reparér aldrig selv apparatet...

Læs mere

Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15. Sikkerhedshenvisninger... 4 Med et enkelt blik... 7 Anvendelse...

Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15. Sikkerhedshenvisninger... 4 Med et enkelt blik... 7 Anvendelse... Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedshenvisninger............. 4 Med et enkelt blik.................. 7 Anvendelse....................... 8 Påsætning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000)

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Betjeningsvejledning Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Indhold 1. Om denne brugsanvisning 3 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...5 2. Korrekt

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Trådløse hovedtelefoner

Trådløse hovedtelefoner Trådløse hovedtelefoner MEDION LIFE E69288 (MD 84299) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning.

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Blender i rustfrit stål

Blender i rustfrit stål Blender i rustfrit stål QUIGG MD 16077 KUNDESERVICE (+45) 70212020 www.medion.dk Varenr.: 5888 12/15 BRUGSANVISNING 25058888 12/15 5888 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Om dette apparat. Generelt

Om dette apparat. Generelt Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Måling af kropsfedt... 5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd... 6 Pakkens indhold... 6

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere