Provster og præster Lønniveau og lønudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005"

Transkript

1 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommissorium Analysens opbygning og datagrundlag Lønniveau og ansættelsesform Generelt om provster Generelt om præster Gennemsnitsløn og årsværk Ansættelsesform tjenestemænd Lønniveau og lønudvikling Lønniveau og lønudvikling for provster Lønniveau og lønudvikling for præster Fradrag og naturalieydelser Ydelser, hvortil præsten betaler et bidrag Godtgørelser m.v Bilag Bilag 1: Yderligere om ordningerne for præster Bilag 2: Oversigt over personalegoder Bilag 3: Lønstatistik (Lønindeks, årsværk og gns.løn) Bilag 4: Anvendte kriterier (lønstatistik) Bilag 5: Oversigt over regler, aftaler mv Bilag 6: Sammenligning af konkrete boliger Bilag 7: Oplysninger om tjenesteboliger fordelt på stifter Bilag 8 Oplysninger om den enkelte tjenestebolig fordelt på stifter 70 2

3 Kapitel 1 Kommissorium 1 Kommissorium Personalestyrelsen, Kirkeministeriet, AC og Den Danske Præsteforening har aftalt at nedsætte en teknisk arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Arbejdsgruppen skal i forhold til sammenlignelige grupper kortlægge lønudviklingen og lønniveauet for præster og provster i den danske folkekirke for perioden 1. april 1997 til og med 1. april I kortlægningen indgår en beskrivelse af og redegørelse for udviklingen i fradrag for og værdi af naturalieydelser, der er knyttet til lønnen for præster og provster. I arbejdsgruppen indtræder 1 til 2 repræsentanter fra hver af parterne. 3

4 Kapitel 2 Analysens opbygning og datagrundlag 2 Analysens opbygning og datagrundlag Analysen er struktureret i tre hovedafsnit (kapitel 3-5). I kapitel 3 beskrives generelle forhold for provster og præster, antal, klassificeringer samt ansættelsesformen som tjenestemænd. I kapitel 4 opgøres lønniveau og lønudvikling for perioden 1997 til 2005 for præster og provster samt det valgte sammenligningsgrundlag. I kapitel 5 gennemgås fradrag for naturalieydelser som anvendes af præster og provster. Opgørelser af lønniveau og lønudvikling er udarbejdet på baggrund af forhandlingsdatabasen 2. kvt. de pågældende år. Tjenestemandspensionsbidrag indgår først i forhandlingsdatabasen fra og med For at korrigere for denne forskydning, er tjenestemandspensionsbidraget indregnet i analysens opgørelser for perioden , som 15 pct. af lønrammelønnen 1. Præster og provster er ansat i særlige stillinger, der ikke umiddelbart er sammenlignelige med øvrige personalegrupper på det danske arbejdsmarked. Det gælder såvel opgavemæssigt som i forhold til brug af en række naturalieydelser. De grupper, der er bedst sammenlignelige med præster og provster bl.a. på baggrund af uddannelse og ansvar i stillingen, fremgår nedenfor. Sammenligningsgrundlag for provster Gruppen af kontorchefer er valgt som sammenligningsgrundlag for provster. Begge grupper har klassificerede stillinger i lønramme (LR) (og 38). I perioden øges antallet af åremålsansatte kontorchefer betragteligt. For at korrigere for denne strukturforskydning fratrækkes åremålstillæg og evt. fratrædelsesbeløb i datagrundlaget. Sammenligningsgrundlag for præster Gruppen af akademikere ansat på AC-fællesoverenskomsten er valgt som sammenligningsgrundlag for præster. Med virkning fra 1. januar 1998 er der indført nyt lønsystem for akademikerne i staten. Indførelsen af det nye lønsystem indebar blandt andet, at det hidtidige basislønforløb blev erstattet af et kortere men stejlere forløb. Med virkning fra 1. april 2003 blev ph.d.erne omfattet af ACfællesoverenskomsten. For at undgå påvirkning som følge af strukturforskydninger er ph.d.erne udeladt af datagrundlaget. 1 Dette giver en marginal usikkerhed, fordi tjenestemandspension knytter sig til den pensionsgivende løn, som ikke nødvendigvis er helt sammenfaldende med lønrammelønnen. 4

5 Kapitel 2 Analysens opbygning og datagrundlag Erhvervssproglige kandidater, bibliotekarer og bachelorer indgår i datagrundlaget (ACOK-ansatte) selvom grupperne umiddelbart ikke er relevante i en sammenligning med præster. Baggrunden er, dels at det teknisk er vanskeligt at udelade grupperne, dels at arbejdsgruppen vurderer at disse grupper ikke giver anledning til strukturforskydninger. Arbejdsgruppen har dog valgt at supplere sammenligningsgrundlaget med gruppen af djøf ere og magistre (ekskl. bachelorer). De specifikke kriterier for provster, præster og sammenligningsgrundlaget fremgår af bilag 4. 5

6 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform 3 Lønniveau og ansættelsesform Kapitel 3 beskriver provster og præsters centralt aftalte og faktiske lønniveau. Kapitlet belyser desuden ansættelsesform og de væsentligste aftaleresultater i perioden 1. april 1997 til 1. april I nedenstående er tillæggene angivet i niveau (grundbeløb). 3.1 Generelt om provster I april 2005 er der i alt 114 provstestillinger (årsværk). Provsterne er tjenestemandsansatte. Elementerne i den centralt aftalte løn ses i tabel 1: Tabel 1: Provster antal, løn, klassificering mv. Domprovster Provster Lønramme Antal ) Tillæg, kr. ( niveau) * * Lønrammeløn og faste tillæg pr , kr.** x * * * 2) x * x * *) Angiver, at tillægget er pensionsgivende, 16,6 pct. **) I opgørelsen indgår lønrammeløn og centralt aftalte tillæg. Tjenestemandspension og evt. pension af centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte tillæg og variable ydelser indgår ikke. 1) Holmens provst er klassificeret i lønramme 38, men har ét tillæg på kr.*, hvilket giver en samlet grundløn inkl. faste tillæg pr. 1. april 2005 på kr. 2) Budgetprovsten har yderligere et tillæg på kr. Herudover modtager provster pension og en række lokalt aftalte tillæg og variable ydelser. Aftaleresultater i perioden For provster er der aftalt følgende lønforbedringer i perioden med virkning fra: 1. oktober 1997 er 5 stillinger omklassificeret fra LR 36 til LR 37. (Heraf 4 stillinger fra LR tillæg til LR tillæg og 1 stilling fra LR tillæg til LR tillæg 2 ). 1. januar 2001 er 6 stillinger omklassificeret fra LR 36 til LR 37. (Heraf 1 stilling fra LT tillæg til LR tillæg og 5 stillinger fra LR tillæg til LR tillæg 3 ). 2 Aftale af 11. marts 1999 mellem Finansministeriet og AC om projekter på chefområdet. 3 Omklassificeringsaftale af 12. marts 2001 mellem Finansministeriet og AC og aftale af 20. april 2001 mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening. 6

7 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform 1. januar 2001 er tillægget på kr. gjort pensionsgivende med 16,6 pct april 2002 er tillægget på kr. til provster i LR 36 gjort pensionsgivende med 16,6 pct april 2003 er tillægget på kr. årligt forhøjet med kr. til kr. 6 I bilag 5 findes en oversigt over aftaler mv. 3.2 Generelt om præster I april 2005 er der tjenestemandsansatte sognepræster (årsværk). Figur 1 samt faktaboksen viser præsternes centralt aftalte aflønning pr. 1. april 2005: Figur 1: Lønstruktur for præster* Præst, LR 16/31 (2 tillæg) Præst, LR 16/31 (3 tillæg) Præst, LR 34 (2 tillæg) Domkirkepræst, LR 35 (2 tillæg) Døvepræst, LR 34 (3 tillæg) *) I opgørelsen indgår lønrammeløn og centralt aftale tillæg. Tjenestemandspension og evt. pension af centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte tillæg og variable ydelser indgår ikke. Faktaboks 1: Centralt aftalt aflønning af præster De fleste sognepræstestillinger er i lønramme med to tillæg på hhv kr. og kr. 7 (rådighedstillægget 8 ). Lønrammeløn inkl. faste tillæg udgør mellem kr. og kr. pr. 1. april Til præster i lønramme 16 og 21, der ansættes første gang i en stilling som sognepræst med tilknyttet tjenestebolig, ydes et engangsvederlag på kr. (i niveau). 4 Aftale af 10. april 2001 mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening. 5 Aftale af 13. marts 2003 mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening. 6 (Aftale af 5. marts 2003 mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening). 7 Tillægget er pensionsgivende med 3,9 pct fra januar Tillægget ydes for at stå til rådighed med henblik på fordeling af arbejde, der ikke påhviler nogen enkelt præst (institutioner, vakancedækning i andre pastorater mv.). Ordningen er frivillig og der er derfor enkelte præster, der ikke modtager tillæg. 7

8 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform 199 stillinger i lønramme 16/31 får yderligere et fast tillæg på kr. For disse stillinger udgør lønrammelønnen inkl. faste tillæg mellem kr. og kr. pr. 1. april stillinger som sognepræst er i LR 34 har to tillæg på kr. og kr. Lønrammelønnen inkl. faste tillæg udgør kr. pr. 1. april stillinger som andenpræst ved domkirkerne er i LR 35 med to tillæg på kr. og kr. Lønrammelønnen inkl. faste tillæg udgør kr. pr. 1. april døve- og tunghørepræster er i LR 34 med tre tillæg på hhv kr., kr. og kr. Lønrammelønnen inkl. faste tillæg udgør kr. pr. 1. april Aftaleresultater i perioden 1. april april 2005 Følgende lønforbedringer er aftalt i perioden: Præstetillægget, til stillinger i LR , 34 og 35, er forhøjet fra kr. til kr. med virkning fra 1. april Tillægget er yderligere forhøjet fra kr. til kr. 9 med virkning fra 1. april I perioden er der (gen)anvendt lokallønsmidler til engangsvederlag i forbindelse med studieorlov i et omfang svarende til ca. 19 præsteårsværk eller ca. 1 pct. af lønsummen. Der er endvidere 203 regenerable LR 34-klassificeringer. Stort set alle præster kommer derfor i LR 34 og bliver pensioneret efter LR 34. Fra 1. januar 2002 er rådighedstillægget på kr., der er knyttet til alle stillinger, gjort pensionsgivende med 3,9 pct. 10. I bilag 5 findes en oversigt over aftaler mv. Overenskomstansatte præster Udover ovennævnte præstestillinger findes tillige 139,7 årsværk i stillinger som overenskomstansat sognepræst pr. 1. april Arbejdsgruppen har aftalt, at disse præster ikke indgår i rapportens grundlag, da det er en forholdsvis lille gruppe, kendetegnet ved, at der er tale om ansættelse i korte vikariater eller midlertidige, deltidsbeskæftigede stillinger. Aflønning sker efter AC-overenskomstens skala på hhv. gammelt og nyt lønsystem. Til stillingerne er der knyttet to tillæg på kr. og kr. Der er endvidere i tilslutning til overenskomstforliget 1997 indgået aftale af 25. februar 1998 mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening om et pensionsgivende tillæg på kr. Til- 9 Aftale af 31. januar 2003, AC-lønprojekt/vandkompensation. 10 Aftale af 23. april 2002 mellem Finansministeriet og AC. 8

9 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform lægget er pensionsgivende med 16,8 pct. Tillægget på kr. er endvidere gjort pensionsgivende med 16,8 pct. fra 1. oktober Gennemsnitsløn og årsværk Tabel 2: Gennemsnitsløn og årsværk Provster og domprovster Præster Gennemsnitsløn Årsværk Gennemsnitsløn Årsværk Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt , egne beregninger. Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. pension. I perioden er pensionsbidraget opgjort som 15 pct. af lønrammelønnen, herefter er 15 pct.-bidraget beregnet af Økonomistyrelsen og indgår i udtræk fra Forhandlingsdatabasen. I 2005 udgør præsternes gennemsnitsløn omkring ¾ af provsternes gennemsnitsløn. Lønrelationen er stort set uændret i perioden Figur 2: Gennemsnitsløn fordelt på løndele, 2. kvt Præster Provster og domprovster Basisløn Pensionsbidrag Faste tillæg Variable ydelser* Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt *Variable ydelser dækker bl.a. godtgørelse for ej afholdte særlige feriedage, engangsvederlag mv. Hertil kommer øvrige elementer som beskrives i kapitel Ansættelsesform tjenestemænd Rapporten belyser de tjenestemandsansatte provster og præster. Nogle af de vigtigste forskelle mellem tjenestemænd og andre grupper af ansatte er, at tjenestemænd: 9

10 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform ikke har strejkeret har ret til tre års løn, hvis de afskediges på grund af stillingsnedlæggelse har en tilsagnspensionsordning Lønramme 34-ordning - præster Lønramme 34-ordningen for præster betyder, at der kan ske personlig oprykning fra lønramme 31 (skalatrin 44) til lønramme 34 (skalatrin 47). Præsten skal minimum have 17 års anciennitet og være 2 år på skalatrin 44. Faktaboks 3: Lønramme 34-ordning Det er en betingelse for oprykning til LR 34, at præstens tjenstlige forhold i enhver henseende er tilfredsstillende. Der er i alt 203 personlige og genanvendelige LR 34-klassificeringer til formålet. Tidligere skete omklassificeringer typisk omkring års alderen. Blandt andet i kraft af de store fødselsårgange fra 1940 erne sker omklassificering aktuelt som 59-årig. Kilde: Den Danske Præsteforening. Skalatrinsløft sent i et tjenesteforløb koster forholdsmæssigt meget, da pensionen beregnes på grundlag af skalatrinsindplacering på tidspunktet for pensionering. Tabellen nedenfor viser, at lønramme 34-ordningen giver en merbelastning af finanslovens 36 på i alt / kr. pr. pensionsmodtager 11, svarende til kr. om året. Tabel 3: Værdi af lønramme 34-ordning (1/ niveau)* Alder v. skalatrinløft Bidrag til finanslovens 36 Merbelastning Belastning af finanslovens 36 Årlig merudgift pr. pensionsmodtager 56 år år *) Ifølge FFL06 har folkekirkens præster aktuelt en gennemsnitlig alder på 66 år på pensioneringstidspunktet, og optjener i gennemsnit pension i 33 år (gennemsnit for m/k). Restlevetiden for en 66-årig er skønnet til 16,2 år baseret på den aktuelle kønssammensætning af pensionsindbetalerne i Folkekirken. Beregningen er baseret på præsternes egenpension og tager således ikke hensyn til værdien af en evt. ægtefællepension, børnepension mv. samt dødshyppighed for præster i indbetalingsperioden mellem år. En tilsvarende ordning, hvor der ved slutningen af arbejdslivet opnås et højere pensionstrin, findes for forsvarets ledergruppe. Som en integreret del af nyt lønsystem for forsvarets ledergruppe er der aftalt en forhøjelse af det hidtidige pensionsgivende sluttrin. Pensionering sker således efter skalatrin 47, 48 eller 49 - ét trin højere end lønrammelønnen. 11 Opgørelsen afhænger af den gennemsnitlige alder på tidspunkt for oprykning til skalatrin

11 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform Der kan findes andre eksempler men ikke systematisk brug af omklassificering af medarbejdere i nærheden af pensioneringstidspunktet. 11

12 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling 4 Lønniveau og lønudvikling Kapitel 4 beskriver lønniveau og lønudvikling for præster og provster i perioden samt det valgte sammenligningsgrundlag 12. Ved sammenligning med grupper på nye lønsystemer er det kun muligt at belyse perioden Lønniveauerne er opgjort i niveauet, der var gældende pr. 2. kvt. det pågældende år. 4.1 Lønniveau og lønudvikling for provster Gruppen af kontorchefer i staten er valgt som sammenligningsgrundlag for provsterne. Gruppen indeholder både overenskomstansatte og tjenestemænd. Ved sammenligning er der taget højde for de senere års udvikling mod stadig større brug af åremål i forbindelse med besættelse af kontorchefstillinger. Åremålstillæg, pension heraf samt evt. fratrædelsesbeløb indgår ikke i opgørelserne. Nedenstående figur viser udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn og antal (årsværk) for provster, domprovster og kontorchefer. I lønbegrebet er der indregnet et pensionsbidrag for tjenestemænd på 15 pct. af lønrammelønnen, svarende til den beregnede pension, der aktuelt indgår i Finansministeriets forhandlingsdatabase. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne overenskomstmæssig pension med tjenestemandspension fordi tjenestemandspension i modsætning til overenskomstmæssig pension ikke er bidragsfinansieret. Hvis tjenestemandspension var en bidragsfinansieret ordning vurderes det, at pensionsprocenten ville være højere end de 16,8 pct. som overenskomstansatte akademikere aktuelt indbetaler. Siden 1997 er sidstnævnte bidrag øget fra 15 pct. til 16,8 pct. I bilag 3 findes en oversigt over gennemsnitsløn ekskl. pension. I tilknytning til overenskomstforhandlingerne 2005 blev det med virkning fra 1. april 2005 besluttet at forhøje tjenestemandspensionerne med 1,00 pct. ud over den generelle procentregulering. Hensigten hermed var blandt andet, at sikre tjenestemændene del i den lokale løndannelse, som overenskomstansatte havde opnået og som har påvirket procentreguleringen. 12 Bilag 3 indeholder mere detaljerede oplysninger om årsværk, gennemsnitsløn og lønindeks for de personalegrupper, der indgår i analysen 12

13 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Idet tjenestemandspensionerne indregnes som 15 pct. af lønrammelønnen, jf. ovenfor vil denne forhøjelse ikke fremgå af rapportens opgørelser af løn og pension. Ud fra ovenstående vurderes det, at der kan foretages en meningsfuld sammenligning af de samlede lønvilkår for de to grupper. Ikke mindst fordi kontorchefgruppen indeholder begge ansættelsesformer. Tilsvarende metode er anvendt i relation til præsterne, jf. nedenfor. Figur 3: Udviklingen i bruttoløn, Løn (i kr.) Gns.løn, (dom)provster Gns.løn, kontorchefer Årsværk, (dom)provster Årsværk, kontorchefer Årsværk Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt , samt egne beregninger. Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde. For kontorchefer også ekskl. åremålstillæg, pensionsbidrag heraf samt evt. fratrædelsesbeløb. Bemærk: Tallene i denne figur afviger fra de i afsnit 3.1 angivne, idet oplysningerne i denne figur inkluderer variable løndele og pension. I 1997 udgjorde provster og domprovsters gennemsnitsløn 88 pct. af kontorchefernes gennemsnitsløn. I dag er denne andel faldet til 83 pct. En del af lønforskellen skyldes, at kontorcheferne tildeles relativt større engangsvederlag mens provsterne hovedsageligt er fast aflønnet. I 1997 var der en meget begrænset anvendelse af engangsvederlag til kontorchefer. I 2005 udgør engangsvederlag til kontorchefer i gennemsnit kr. pr. årsværk. I Figur 4 vises udviklingen i den indekserede gennemsnitsløn. I 2005 udgør indekset for provsterne 121, mens kontorchefernes indeks er steget til 128. Fra 1. oktober 1997 til 1. april 2005 er procentreguleringen steget til indeks 118. Procentreguleringen udtrykker hvor meget regulerede løndele er forhøjet i kraft af centralt aftalte stigninger og reguleringsordningen. 13

14 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 4: Gennemsnitsløn, indekseret Indeks (1997=100) Provster og domprovster Kontorchefer Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde. For kontorchefer også ekskl. åremålstillæg, pensionsbidrag heraf samt evt. fratrædelsesbeløb. Tabel 4: Lønniveau for provster og kontorchefer, Gennemsnitlig bruttoløn, kr Andel af kontorchefers bruttoløn (pct.) 2005 Andel af kontorchefers bruttoløn (pct.) Provster Kontorchefer Lønniveau og lønudvikling for præster Nedenstående figur viser udviklingen i gennemsnitlig bruttoløn og antal præster (årsværk) i perioden. 14

15 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 5: Gennemsnitsløn og årsværk for præster Gennemsnitsløn (i kr.) Antal personer (i årsværk) Gennemsnitsløn (venstre akse) Årsværk (højre akse) Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt , samt egne beregninger. Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. Bemærk: Tallene i denne figur afviger fra de i afsnit 3.1 angivne, idet oplysningerne i denne figur inkluderer variable løndele og pension. Overenskomstansatte akademikere er valgt som sammenligningsgrundlag for præsterne. ACOK-gruppen omfatter alle akademikere på ACfællesoverenskomsten bortset fra chefgruppen og ph.d.- studerende 13, jf. bilag 4. Gruppen indeholder således overenskomstansatte fuldmægtige, special- og chefkonsulenter, dyrlæger, bibliotekarer, ingeniører, jurister og økonomer, magistre m.fl. Gruppen dækker over ansatte på såvel gammelt som nyt lønsystem. ACOK, ny løn er en delmængde af ovenstående gruppe, som indeholder medarbejdere overgået til/ansat under nyt lønsystem. Nedenstående figur viser udviklingen i gennemsnitsløn og antal (årsværk) for sammenligningsgruppen ACOK, og ACOK, ny løn. Skift i ansættelse fra gammelt til nyt lønsystem ses tydeligt i perioden. De fleste er i dag ansat på nyt lønsystem. 13 Ph.d.-studerende er pillet ud fordi de gradvist er overgået til AC-fællesoverenskomsten i perioden og udgør en forholdsvis stor gruppe. Ved at udlade disse undgås mulige misvisende struktureffekter. 15

16 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 6: ACOK og ACOK, ny løn Løn (i kr.) Årsværk Gns.løn, ACOK Gns.løn, ACOK-Ny løn Årsværk, ACOK Årsværk, ACOK-Ny løn - Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. I 1998 udgjorde præsters gennemsnitsløn 96 pct. af ACOK-gruppens gennemsnitsløn. I 2005 udgør gennemsnitslønnen 95 pct. I 1998 udgjorde præsters gennemsnitsløn 103 pct. af ACOK, ny løn-gruppens gennemsnitsløn mod 96 pct. i Nedenstående figur viser udviklingen i gennemsnitsløn og antal (årsværk) for gruppen af overenskomstansatte magistre og djøf ere og samme på nyt lønsystem. Disse grupper er udvalgt, dels fordi de udgør en stor del af de overenskomstansatte akademikere (ca. 55 pct.) og dels fordi gruppen er aflønnet på fællesoverenskomstens fælles lønskala, der bortset fra frikøb af basistrin 7 for medarbejdere på nyt lønsystem stort set ikke er ændret i perioden. Struktureffekter, der slår igennem her, er således indførelse af nyt lønsystem samt rene lønændringer. 16

17 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 7:Magistre/djøf og magistre/djøf, ny løn Løn (i kr.) Gns.løn, Magistre/Djøf Gns.løn, Magistre/Djøf, Ny løn Årsværk, Magistre/Djøf Årsværk, Magistre/Djøf, Ny løn Årsværk Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. I 1998 udgjorde præsters gennemsnitsløn 98 pct. af magistre/djøfgruppens gennemsnitsløn. I 2005 er denne lønrelation uændret. I 1998 udgjorde præsters gennemsnitsløn 112 pct. af magistre/djøf, ny løngruppens gennemsnitsløn mod 100 pct. i Lønudviklingen for medarbejdere på nye lønsystemer har således været større end for gruppen af akademikere under ét. En væsentlig forklaring på dette forhold er, at det nye lønsystem indføres i perioden. I forhold til det gamle lønsystem har det nye lønsystem et kortere, men stejlere basislønforløb og til gengæld et lavere sluttrin. Således er der først efter en vis indkøringsfase en normal fordeling på de respektive basistrin i det nye basistrinforløb. Figur 8 og figur 9 viser udviklingen i indekserede gennemsnitslønninger for præsterne og sammenligningsgrupperne, når der tages udgangspunkt i lønniveauet i

18 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 8: Gennemsnitlig bruttoløn, indekseret Indeks (1998=100) Præster ACOK ACOK-Ny løn Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. Præsternes lønninger ser således ud til stort set at følge lønudviklingen for ACOK under ét. Akademikere på nyt lønsystem ses dog at have haft en kraftigere lønudvikling, idet indeks i 2005 er på 134 mod præsternes 124. Et indeks beregnet ekskl. pension (jf. bilag 3) viser, at præsternes indeks var uforandret hvorimod akademikere på ny løn ville falde til 132. For akademikere på nyt lønsystem afspejler dette, at der i perioden er aftalt forbedringer af pensionen for denne gruppe typisk pension af tillæg og højere pensionsbidragsprocenter. I nedenstående figur vises udviklingen i indekserede gennemsnitslønningerne for præster, magistre/djøf ere og magistre/djøf ere på nyt lønsystem. 18

19 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 9: Gennemsnitlig bruttoløn, indekseret Indeks (1998=100) Præster Magistre/DJØF Magistre/DJØF-Ny løn Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. For den samlede gruppe af magistre/djøf ere har lønudviklingen, set over hele perioden, svaret til den lønudvikling præsterne har haft. Begge indeks er 124 i For magistre/djøf-gruppen på nyt lønsystem, har lønudviklingen ligget noget højere end for ACOK-gruppen under ét såvel som for præsterne. Magistre/djøf, ny løn-gruppens indeks udgør 139 i 2005 mens ACOK, ny løn udgør 134. En opgørelse ekskl. pension viser, at magistre og djøf ere på nyt lønsystem også har opnået forbedringer af pensionen jf. bilag 3. Til illustration af de forskellige gruppers lønniveauer ses nedenfor udviklingen i præsternes gennemsnitlige bruttolønnninger i forhold til sammenligningsgrundlaget. I tallene indgår for præsterne et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen samt præsternes faktiske indbetalte pensionsbidrag til supplerende pensionsordninger. Tabel 5: Lønniveauer for præster og de udvalgte grupper, 1998 og 2005 Gennemsnitlig bruttoløn, kr Præsters andel af grp. s bruttoløn (pct.) 2005 Præsters andel af grp. s bruttoløn (pct.) Præster AC OK AC OK, ny løn Magistre/djøf Magistre/djøf, nyt lønsystem Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. 19

20 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling For overenskomstansatte akademikere på AC-fællesoverenskomsten har anvendelsen af special- og chefkonsulentstillinger været stigende i perioden. Hvor der pr. 2. kvt var ca. 400 af disse stillinger, var antallet i 2. kvartal 2005 vokset til ca svarende til omkring 8-10 pct. af stillingerne dækket af AC-fællesoverenskomsten. Der er stor forskel i anvendelsen af de to stillingstyper på tværs af ministerier og indenfor styrelser mv., men overordnet tyder det på, at den udvidede brug af disse vil føre til udvidede muligheder for avancement på fællesoverenskomstens område. I 2005 (2. kvartal) var gennemsnitslønningerne i disse stillinger hhv kr. og kr. 20

21 Kapitel 5 Fradrag og naturalieydelser 5 Fradrag og naturalieydelser Arbejdsgruppen skal ifølge kommissoriet beskrive de fradrag for naturalieydelser, der er knyttet til lønnen for præster og provster, og deres værdi samt redegøre for udviklingen i disse ydelser. Inden for folkekirken benyttes naturalieydelser i en række sammenhænge af tjenstlige årsager og som en del af den samlede aflønning knyttet til et ansættelsesforhold. I normal sprogbrug anvendes ordene naturalieydelse og personalegode som udtryk for det samme, nemlig at man i stedet for penge får noget andet for sin arbejdsindsats, f.eks. fri telefon. Der findes ingen lovmæssig definition af personalegoder/naturalieydelser. I en skattemæssig sammenhæng forstås personalegoder almindeligvis som naturalieydelser, der af arbejdsgiveren ydes en ansat som følge af dennes ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren, samtidig med, at naturalieydelsen i et eller andet omfang opfylder et privatforbrugsformål hos arbejdstageren. Omfanget af privatforbrugsdelen varierer, men det afgørende er, at der er en sådan. Ydelse af naturalier til arbejdstageren, der udelukkende skal og kan anvendes til opfyldelse af arbejdstagerens opgaver for den pågældende arbejdsgiver, er ikke et personalegode. Som f.eks. når arbejdsgiveren i produktionen stiller den maskine til rådighed for arbejdstageren, som arbejdstageren skal udføre sit arbejde ved. Inden for den beskrevne definition af personalegoder er der flere undergrupper af naturalieydelser: Typisk sondres f.eks. imellem om godet både tjener som et arbejdsredskab for arbejdstageren i forbindelse med løsningen af dennes opgaver for den pågældende arbejdsgiver og samtidig opfylder et privatforbrugsformål hos medarbejderen (blandet benyttelse) f.eks. telefon eller bil eller om personalegodet udelukkende tjener privatforbrugsformål hos arbejdstageren f.eks. en bolig eller sommerhus, men telefon eller bil kan også konkret høre under denne kategori. En anden sondring går på, om personalegodet kun er tilgængeligt på arbejdspladsen f.eks. kantinetilskud, telefon, frisk frugt eller om det kun stilles til rådighed for arbejdstageren i dennes privatsfære f.eks. en fastnettelefon (tidsskriftet Skat juni 2005). 21

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

13. Stiftslønarter... 81

13. Stiftslønarter... 81 13. Stiftslønarter I dette kapitel beskrives en række lønarter, som kun må anvendes af stifter og kirkemusikskoler. Lønarterne indeholder: 13. Stiftslønarter... 81 13.1 Faste stiftslønarter...82 13.2 Variable

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ i:\jan-feb-2000\boligom-bm.doc Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ BOLIGOMKOSTNINGER I EJERBOLIGER OG ALMENE BOLIGER Af visse dele af den offentlige debat har man næsten kunne få indtryk af, at Pinsepakken

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14 Cirkulære om aftale om Lokalløn 2008 Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09 J.nr. 08-442/00-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Cirkulære 2012-06-26 nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster

Cirkulære 2012-06-26 nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster Cirkulære 2012-06-26 nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene) Efter forhandling med Præsteforeningen og Finansministeriet samt drøftelse

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere