Provster og præster Lønniveau og lønudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005"

Transkript

1 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommissorium Analysens opbygning og datagrundlag Lønniveau og ansættelsesform Generelt om provster Generelt om præster Gennemsnitsløn og årsværk Ansættelsesform tjenestemænd Lønniveau og lønudvikling Lønniveau og lønudvikling for provster Lønniveau og lønudvikling for præster Fradrag og naturalieydelser Ydelser, hvortil præsten betaler et bidrag Godtgørelser m.v Bilag Bilag 1: Yderligere om ordningerne for præster Bilag 2: Oversigt over personalegoder Bilag 3: Lønstatistik (Lønindeks, årsværk og gns.løn) Bilag 4: Anvendte kriterier (lønstatistik) Bilag 5: Oversigt over regler, aftaler mv Bilag 6: Sammenligning af konkrete boliger Bilag 7: Oplysninger om tjenesteboliger fordelt på stifter Bilag 8 Oplysninger om den enkelte tjenestebolig fordelt på stifter 70 2

3 Kapitel 1 Kommissorium 1 Kommissorium Personalestyrelsen, Kirkeministeriet, AC og Den Danske Præsteforening har aftalt at nedsætte en teknisk arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Arbejdsgruppen skal i forhold til sammenlignelige grupper kortlægge lønudviklingen og lønniveauet for præster og provster i den danske folkekirke for perioden 1. april 1997 til og med 1. april I kortlægningen indgår en beskrivelse af og redegørelse for udviklingen i fradrag for og værdi af naturalieydelser, der er knyttet til lønnen for præster og provster. I arbejdsgruppen indtræder 1 til 2 repræsentanter fra hver af parterne. 3

4 Kapitel 2 Analysens opbygning og datagrundlag 2 Analysens opbygning og datagrundlag Analysen er struktureret i tre hovedafsnit (kapitel 3-5). I kapitel 3 beskrives generelle forhold for provster og præster, antal, klassificeringer samt ansættelsesformen som tjenestemænd. I kapitel 4 opgøres lønniveau og lønudvikling for perioden 1997 til 2005 for præster og provster samt det valgte sammenligningsgrundlag. I kapitel 5 gennemgås fradrag for naturalieydelser som anvendes af præster og provster. Opgørelser af lønniveau og lønudvikling er udarbejdet på baggrund af forhandlingsdatabasen 2. kvt. de pågældende år. Tjenestemandspensionsbidrag indgår først i forhandlingsdatabasen fra og med For at korrigere for denne forskydning, er tjenestemandspensionsbidraget indregnet i analysens opgørelser for perioden , som 15 pct. af lønrammelønnen 1. Præster og provster er ansat i særlige stillinger, der ikke umiddelbart er sammenlignelige med øvrige personalegrupper på det danske arbejdsmarked. Det gælder såvel opgavemæssigt som i forhold til brug af en række naturalieydelser. De grupper, der er bedst sammenlignelige med præster og provster bl.a. på baggrund af uddannelse og ansvar i stillingen, fremgår nedenfor. Sammenligningsgrundlag for provster Gruppen af kontorchefer er valgt som sammenligningsgrundlag for provster. Begge grupper har klassificerede stillinger i lønramme (LR) (og 38). I perioden øges antallet af åremålsansatte kontorchefer betragteligt. For at korrigere for denne strukturforskydning fratrækkes åremålstillæg og evt. fratrædelsesbeløb i datagrundlaget. Sammenligningsgrundlag for præster Gruppen af akademikere ansat på AC-fællesoverenskomsten er valgt som sammenligningsgrundlag for præster. Med virkning fra 1. januar 1998 er der indført nyt lønsystem for akademikerne i staten. Indførelsen af det nye lønsystem indebar blandt andet, at det hidtidige basislønforløb blev erstattet af et kortere men stejlere forløb. Med virkning fra 1. april 2003 blev ph.d.erne omfattet af ACfællesoverenskomsten. For at undgå påvirkning som følge af strukturforskydninger er ph.d.erne udeladt af datagrundlaget. 1 Dette giver en marginal usikkerhed, fordi tjenestemandspension knytter sig til den pensionsgivende løn, som ikke nødvendigvis er helt sammenfaldende med lønrammelønnen. 4

5 Kapitel 2 Analysens opbygning og datagrundlag Erhvervssproglige kandidater, bibliotekarer og bachelorer indgår i datagrundlaget (ACOK-ansatte) selvom grupperne umiddelbart ikke er relevante i en sammenligning med præster. Baggrunden er, dels at det teknisk er vanskeligt at udelade grupperne, dels at arbejdsgruppen vurderer at disse grupper ikke giver anledning til strukturforskydninger. Arbejdsgruppen har dog valgt at supplere sammenligningsgrundlaget med gruppen af djøf ere og magistre (ekskl. bachelorer). De specifikke kriterier for provster, præster og sammenligningsgrundlaget fremgår af bilag 4. 5

6 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform 3 Lønniveau og ansættelsesform Kapitel 3 beskriver provster og præsters centralt aftalte og faktiske lønniveau. Kapitlet belyser desuden ansættelsesform og de væsentligste aftaleresultater i perioden 1. april 1997 til 1. april I nedenstående er tillæggene angivet i niveau (grundbeløb). 3.1 Generelt om provster I april 2005 er der i alt 114 provstestillinger (årsværk). Provsterne er tjenestemandsansatte. Elementerne i den centralt aftalte løn ses i tabel 1: Tabel 1: Provster antal, løn, klassificering mv. Domprovster Provster Lønramme Antal ) Tillæg, kr. ( niveau) * * Lønrammeløn og faste tillæg pr , kr.** x * * * 2) x * x * *) Angiver, at tillægget er pensionsgivende, 16,6 pct. **) I opgørelsen indgår lønrammeløn og centralt aftalte tillæg. Tjenestemandspension og evt. pension af centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte tillæg og variable ydelser indgår ikke. 1) Holmens provst er klassificeret i lønramme 38, men har ét tillæg på kr.*, hvilket giver en samlet grundløn inkl. faste tillæg pr. 1. april 2005 på kr. 2) Budgetprovsten har yderligere et tillæg på kr. Herudover modtager provster pension og en række lokalt aftalte tillæg og variable ydelser. Aftaleresultater i perioden For provster er der aftalt følgende lønforbedringer i perioden med virkning fra: 1. oktober 1997 er 5 stillinger omklassificeret fra LR 36 til LR 37. (Heraf 4 stillinger fra LR tillæg til LR tillæg og 1 stilling fra LR tillæg til LR tillæg 2 ). 1. januar 2001 er 6 stillinger omklassificeret fra LR 36 til LR 37. (Heraf 1 stilling fra LT tillæg til LR tillæg og 5 stillinger fra LR tillæg til LR tillæg 3 ). 2 Aftale af 11. marts 1999 mellem Finansministeriet og AC om projekter på chefområdet. 3 Omklassificeringsaftale af 12. marts 2001 mellem Finansministeriet og AC og aftale af 20. april 2001 mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening. 6

7 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform 1. januar 2001 er tillægget på kr. gjort pensionsgivende med 16,6 pct april 2002 er tillægget på kr. til provster i LR 36 gjort pensionsgivende med 16,6 pct april 2003 er tillægget på kr. årligt forhøjet med kr. til kr. 6 I bilag 5 findes en oversigt over aftaler mv. 3.2 Generelt om præster I april 2005 er der tjenestemandsansatte sognepræster (årsværk). Figur 1 samt faktaboksen viser præsternes centralt aftalte aflønning pr. 1. april 2005: Figur 1: Lønstruktur for præster* Præst, LR 16/31 (2 tillæg) Præst, LR 16/31 (3 tillæg) Præst, LR 34 (2 tillæg) Domkirkepræst, LR 35 (2 tillæg) Døvepræst, LR 34 (3 tillæg) *) I opgørelsen indgår lønrammeløn og centralt aftale tillæg. Tjenestemandspension og evt. pension af centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte tillæg og variable ydelser indgår ikke. Faktaboks 1: Centralt aftalt aflønning af præster De fleste sognepræstestillinger er i lønramme med to tillæg på hhv kr. og kr. 7 (rådighedstillægget 8 ). Lønrammeløn inkl. faste tillæg udgør mellem kr. og kr. pr. 1. april Til præster i lønramme 16 og 21, der ansættes første gang i en stilling som sognepræst med tilknyttet tjenestebolig, ydes et engangsvederlag på kr. (i niveau). 4 Aftale af 10. april 2001 mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening. 5 Aftale af 13. marts 2003 mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening. 6 (Aftale af 5. marts 2003 mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening). 7 Tillægget er pensionsgivende med 3,9 pct fra januar Tillægget ydes for at stå til rådighed med henblik på fordeling af arbejde, der ikke påhviler nogen enkelt præst (institutioner, vakancedækning i andre pastorater mv.). Ordningen er frivillig og der er derfor enkelte præster, der ikke modtager tillæg. 7

8 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform 199 stillinger i lønramme 16/31 får yderligere et fast tillæg på kr. For disse stillinger udgør lønrammelønnen inkl. faste tillæg mellem kr. og kr. pr. 1. april stillinger som sognepræst er i LR 34 har to tillæg på kr. og kr. Lønrammelønnen inkl. faste tillæg udgør kr. pr. 1. april stillinger som andenpræst ved domkirkerne er i LR 35 med to tillæg på kr. og kr. Lønrammelønnen inkl. faste tillæg udgør kr. pr. 1. april døve- og tunghørepræster er i LR 34 med tre tillæg på hhv kr., kr. og kr. Lønrammelønnen inkl. faste tillæg udgør kr. pr. 1. april Aftaleresultater i perioden 1. april april 2005 Følgende lønforbedringer er aftalt i perioden: Præstetillægget, til stillinger i LR , 34 og 35, er forhøjet fra kr. til kr. med virkning fra 1. april Tillægget er yderligere forhøjet fra kr. til kr. 9 med virkning fra 1. april I perioden er der (gen)anvendt lokallønsmidler til engangsvederlag i forbindelse med studieorlov i et omfang svarende til ca. 19 præsteårsværk eller ca. 1 pct. af lønsummen. Der er endvidere 203 regenerable LR 34-klassificeringer. Stort set alle præster kommer derfor i LR 34 og bliver pensioneret efter LR 34. Fra 1. januar 2002 er rådighedstillægget på kr., der er knyttet til alle stillinger, gjort pensionsgivende med 3,9 pct. 10. I bilag 5 findes en oversigt over aftaler mv. Overenskomstansatte præster Udover ovennævnte præstestillinger findes tillige 139,7 årsværk i stillinger som overenskomstansat sognepræst pr. 1. april Arbejdsgruppen har aftalt, at disse præster ikke indgår i rapportens grundlag, da det er en forholdsvis lille gruppe, kendetegnet ved, at der er tale om ansættelse i korte vikariater eller midlertidige, deltidsbeskæftigede stillinger. Aflønning sker efter AC-overenskomstens skala på hhv. gammelt og nyt lønsystem. Til stillingerne er der knyttet to tillæg på kr. og kr. Der er endvidere i tilslutning til overenskomstforliget 1997 indgået aftale af 25. februar 1998 mellem Kirkeministeriet og Den Danske Præsteforening om et pensionsgivende tillæg på kr. Til- 9 Aftale af 31. januar 2003, AC-lønprojekt/vandkompensation. 10 Aftale af 23. april 2002 mellem Finansministeriet og AC. 8

9 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform lægget er pensionsgivende med 16,8 pct. Tillægget på kr. er endvidere gjort pensionsgivende med 16,8 pct. fra 1. oktober Gennemsnitsløn og årsværk Tabel 2: Gennemsnitsløn og årsværk Provster og domprovster Præster Gennemsnitsløn Årsværk Gennemsnitsløn Årsværk Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt , egne beregninger. Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. pension. I perioden er pensionsbidraget opgjort som 15 pct. af lønrammelønnen, herefter er 15 pct.-bidraget beregnet af Økonomistyrelsen og indgår i udtræk fra Forhandlingsdatabasen. I 2005 udgør præsternes gennemsnitsløn omkring ¾ af provsternes gennemsnitsløn. Lønrelationen er stort set uændret i perioden Figur 2: Gennemsnitsløn fordelt på løndele, 2. kvt Præster Provster og domprovster Basisløn Pensionsbidrag Faste tillæg Variable ydelser* Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt *Variable ydelser dækker bl.a. godtgørelse for ej afholdte særlige feriedage, engangsvederlag mv. Hertil kommer øvrige elementer som beskrives i kapitel Ansættelsesform tjenestemænd Rapporten belyser de tjenestemandsansatte provster og præster. Nogle af de vigtigste forskelle mellem tjenestemænd og andre grupper af ansatte er, at tjenestemænd: 9

10 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform ikke har strejkeret har ret til tre års løn, hvis de afskediges på grund af stillingsnedlæggelse har en tilsagnspensionsordning Lønramme 34-ordning - præster Lønramme 34-ordningen for præster betyder, at der kan ske personlig oprykning fra lønramme 31 (skalatrin 44) til lønramme 34 (skalatrin 47). Præsten skal minimum have 17 års anciennitet og være 2 år på skalatrin 44. Faktaboks 3: Lønramme 34-ordning Det er en betingelse for oprykning til LR 34, at præstens tjenstlige forhold i enhver henseende er tilfredsstillende. Der er i alt 203 personlige og genanvendelige LR 34-klassificeringer til formålet. Tidligere skete omklassificeringer typisk omkring års alderen. Blandt andet i kraft af de store fødselsårgange fra 1940 erne sker omklassificering aktuelt som 59-årig. Kilde: Den Danske Præsteforening. Skalatrinsløft sent i et tjenesteforløb koster forholdsmæssigt meget, da pensionen beregnes på grundlag af skalatrinsindplacering på tidspunktet for pensionering. Tabellen nedenfor viser, at lønramme 34-ordningen giver en merbelastning af finanslovens 36 på i alt / kr. pr. pensionsmodtager 11, svarende til kr. om året. Tabel 3: Værdi af lønramme 34-ordning (1/ niveau)* Alder v. skalatrinløft Bidrag til finanslovens 36 Merbelastning Belastning af finanslovens 36 Årlig merudgift pr. pensionsmodtager 56 år år *) Ifølge FFL06 har folkekirkens præster aktuelt en gennemsnitlig alder på 66 år på pensioneringstidspunktet, og optjener i gennemsnit pension i 33 år (gennemsnit for m/k). Restlevetiden for en 66-årig er skønnet til 16,2 år baseret på den aktuelle kønssammensætning af pensionsindbetalerne i Folkekirken. Beregningen er baseret på præsternes egenpension og tager således ikke hensyn til værdien af en evt. ægtefællepension, børnepension mv. samt dødshyppighed for præster i indbetalingsperioden mellem år. En tilsvarende ordning, hvor der ved slutningen af arbejdslivet opnås et højere pensionstrin, findes for forsvarets ledergruppe. Som en integreret del af nyt lønsystem for forsvarets ledergruppe er der aftalt en forhøjelse af det hidtidige pensionsgivende sluttrin. Pensionering sker således efter skalatrin 47, 48 eller 49 - ét trin højere end lønrammelønnen. 11 Opgørelsen afhænger af den gennemsnitlige alder på tidspunkt for oprykning til skalatrin

11 Kapitel 3 Lønniveau og ansættelsesform Der kan findes andre eksempler men ikke systematisk brug af omklassificering af medarbejdere i nærheden af pensioneringstidspunktet. 11

12 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling 4 Lønniveau og lønudvikling Kapitel 4 beskriver lønniveau og lønudvikling for præster og provster i perioden samt det valgte sammenligningsgrundlag 12. Ved sammenligning med grupper på nye lønsystemer er det kun muligt at belyse perioden Lønniveauerne er opgjort i niveauet, der var gældende pr. 2. kvt. det pågældende år. 4.1 Lønniveau og lønudvikling for provster Gruppen af kontorchefer i staten er valgt som sammenligningsgrundlag for provsterne. Gruppen indeholder både overenskomstansatte og tjenestemænd. Ved sammenligning er der taget højde for de senere års udvikling mod stadig større brug af åremål i forbindelse med besættelse af kontorchefstillinger. Åremålstillæg, pension heraf samt evt. fratrædelsesbeløb indgår ikke i opgørelserne. Nedenstående figur viser udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn og antal (årsværk) for provster, domprovster og kontorchefer. I lønbegrebet er der indregnet et pensionsbidrag for tjenestemænd på 15 pct. af lønrammelønnen, svarende til den beregnede pension, der aktuelt indgår i Finansministeriets forhandlingsdatabase. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne overenskomstmæssig pension med tjenestemandspension fordi tjenestemandspension i modsætning til overenskomstmæssig pension ikke er bidragsfinansieret. Hvis tjenestemandspension var en bidragsfinansieret ordning vurderes det, at pensionsprocenten ville være højere end de 16,8 pct. som overenskomstansatte akademikere aktuelt indbetaler. Siden 1997 er sidstnævnte bidrag øget fra 15 pct. til 16,8 pct. I bilag 3 findes en oversigt over gennemsnitsløn ekskl. pension. I tilknytning til overenskomstforhandlingerne 2005 blev det med virkning fra 1. april 2005 besluttet at forhøje tjenestemandspensionerne med 1,00 pct. ud over den generelle procentregulering. Hensigten hermed var blandt andet, at sikre tjenestemændene del i den lokale løndannelse, som overenskomstansatte havde opnået og som har påvirket procentreguleringen. 12 Bilag 3 indeholder mere detaljerede oplysninger om årsværk, gennemsnitsløn og lønindeks for de personalegrupper, der indgår i analysen 12

13 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Idet tjenestemandspensionerne indregnes som 15 pct. af lønrammelønnen, jf. ovenfor vil denne forhøjelse ikke fremgå af rapportens opgørelser af løn og pension. Ud fra ovenstående vurderes det, at der kan foretages en meningsfuld sammenligning af de samlede lønvilkår for de to grupper. Ikke mindst fordi kontorchefgruppen indeholder begge ansættelsesformer. Tilsvarende metode er anvendt i relation til præsterne, jf. nedenfor. Figur 3: Udviklingen i bruttoløn, Løn (i kr.) Gns.løn, (dom)provster Gns.løn, kontorchefer Årsværk, (dom)provster Årsværk, kontorchefer Årsværk Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt , samt egne beregninger. Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde. For kontorchefer også ekskl. åremålstillæg, pensionsbidrag heraf samt evt. fratrædelsesbeløb. Bemærk: Tallene i denne figur afviger fra de i afsnit 3.1 angivne, idet oplysningerne i denne figur inkluderer variable løndele og pension. I 1997 udgjorde provster og domprovsters gennemsnitsløn 88 pct. af kontorchefernes gennemsnitsløn. I dag er denne andel faldet til 83 pct. En del af lønforskellen skyldes, at kontorcheferne tildeles relativt større engangsvederlag mens provsterne hovedsageligt er fast aflønnet. I 1997 var der en meget begrænset anvendelse af engangsvederlag til kontorchefer. I 2005 udgør engangsvederlag til kontorchefer i gennemsnit kr. pr. årsværk. I Figur 4 vises udviklingen i den indekserede gennemsnitsløn. I 2005 udgør indekset for provsterne 121, mens kontorchefernes indeks er steget til 128. Fra 1. oktober 1997 til 1. april 2005 er procentreguleringen steget til indeks 118. Procentreguleringen udtrykker hvor meget regulerede løndele er forhøjet i kraft af centralt aftalte stigninger og reguleringsordningen. 13

14 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 4: Gennemsnitsløn, indekseret Indeks (1997=100) Provster og domprovster Kontorchefer Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde. For kontorchefer også ekskl. åremålstillæg, pensionsbidrag heraf samt evt. fratrædelsesbeløb. Tabel 4: Lønniveau for provster og kontorchefer, Gennemsnitlig bruttoløn, kr Andel af kontorchefers bruttoløn (pct.) 2005 Andel af kontorchefers bruttoløn (pct.) Provster Kontorchefer Lønniveau og lønudvikling for præster Nedenstående figur viser udviklingen i gennemsnitlig bruttoløn og antal præster (årsværk) i perioden. 14

15 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 5: Gennemsnitsløn og årsværk for præster Gennemsnitsløn (i kr.) Antal personer (i årsværk) Gennemsnitsløn (venstre akse) Årsværk (højre akse) Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt , samt egne beregninger. Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. Bemærk: Tallene i denne figur afviger fra de i afsnit 3.1 angivne, idet oplysningerne i denne figur inkluderer variable løndele og pension. Overenskomstansatte akademikere er valgt som sammenligningsgrundlag for præsterne. ACOK-gruppen omfatter alle akademikere på ACfællesoverenskomsten bortset fra chefgruppen og ph.d.- studerende 13, jf. bilag 4. Gruppen indeholder således overenskomstansatte fuldmægtige, special- og chefkonsulenter, dyrlæger, bibliotekarer, ingeniører, jurister og økonomer, magistre m.fl. Gruppen dækker over ansatte på såvel gammelt som nyt lønsystem. ACOK, ny løn er en delmængde af ovenstående gruppe, som indeholder medarbejdere overgået til/ansat under nyt lønsystem. Nedenstående figur viser udviklingen i gennemsnitsløn og antal (årsværk) for sammenligningsgruppen ACOK, og ACOK, ny løn. Skift i ansættelse fra gammelt til nyt lønsystem ses tydeligt i perioden. De fleste er i dag ansat på nyt lønsystem. 13 Ph.d.-studerende er pillet ud fordi de gradvist er overgået til AC-fællesoverenskomsten i perioden og udgør en forholdsvis stor gruppe. Ved at udlade disse undgås mulige misvisende struktureffekter. 15

16 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 6: ACOK og ACOK, ny løn Løn (i kr.) Årsværk Gns.løn, ACOK Gns.løn, ACOK-Ny løn Årsværk, ACOK Årsværk, ACOK-Ny løn - Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. I 1998 udgjorde præsters gennemsnitsløn 96 pct. af ACOK-gruppens gennemsnitsløn. I 2005 udgør gennemsnitslønnen 95 pct. I 1998 udgjorde præsters gennemsnitsløn 103 pct. af ACOK, ny løn-gruppens gennemsnitsløn mod 96 pct. i Nedenstående figur viser udviklingen i gennemsnitsløn og antal (årsværk) for gruppen af overenskomstansatte magistre og djøf ere og samme på nyt lønsystem. Disse grupper er udvalgt, dels fordi de udgør en stor del af de overenskomstansatte akademikere (ca. 55 pct.) og dels fordi gruppen er aflønnet på fællesoverenskomstens fælles lønskala, der bortset fra frikøb af basistrin 7 for medarbejdere på nyt lønsystem stort set ikke er ændret i perioden. Struktureffekter, der slår igennem her, er således indførelse af nyt lønsystem samt rene lønændringer. 16

17 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 7:Magistre/djøf og magistre/djøf, ny løn Løn (i kr.) Gns.løn, Magistre/Djøf Gns.løn, Magistre/Djøf, Ny løn Årsværk, Magistre/Djøf Årsværk, Magistre/Djøf, Ny løn Årsværk Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. I 1998 udgjorde præsters gennemsnitsløn 98 pct. af magistre/djøfgruppens gennemsnitsløn. I 2005 er denne lønrelation uændret. I 1998 udgjorde præsters gennemsnitsløn 112 pct. af magistre/djøf, ny løngruppens gennemsnitsløn mod 100 pct. i Lønudviklingen for medarbejdere på nye lønsystemer har således været større end for gruppen af akademikere under ét. En væsentlig forklaring på dette forhold er, at det nye lønsystem indføres i perioden. I forhold til det gamle lønsystem har det nye lønsystem et kortere, men stejlere basislønforløb og til gengæld et lavere sluttrin. Således er der først efter en vis indkøringsfase en normal fordeling på de respektive basistrin i det nye basistrinforløb. Figur 8 og figur 9 viser udviklingen i indekserede gennemsnitslønninger for præsterne og sammenligningsgrupperne, når der tages udgangspunkt i lønniveauet i

18 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 8: Gennemsnitlig bruttoløn, indekseret Indeks (1998=100) Præster ACOK ACOK-Ny løn Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. Præsternes lønninger ser således ud til stort set at følge lønudviklingen for ACOK under ét. Akademikere på nyt lønsystem ses dog at have haft en kraftigere lønudvikling, idet indeks i 2005 er på 134 mod præsternes 124. Et indeks beregnet ekskl. pension (jf. bilag 3) viser, at præsternes indeks var uforandret hvorimod akademikere på ny løn ville falde til 132. For akademikere på nyt lønsystem afspejler dette, at der i perioden er aftalt forbedringer af pensionen for denne gruppe typisk pension af tillæg og højere pensionsbidragsprocenter. I nedenstående figur vises udviklingen i indekserede gennemsnitslønningerne for præster, magistre/djøf ere og magistre/djøf ere på nyt lønsystem. 18

19 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling Figur 9: Gennemsnitlig bruttoløn, indekseret Indeks (1998=100) Præster Magistre/DJØF Magistre/DJØF-Ny løn Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvt Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. For den samlede gruppe af magistre/djøf ere har lønudviklingen, set over hele perioden, svaret til den lønudvikling præsterne har haft. Begge indeks er 124 i For magistre/djøf-gruppen på nyt lønsystem, har lønudviklingen ligget noget højere end for ACOK-gruppen under ét såvel som for præsterne. Magistre/djøf, ny løn-gruppens indeks udgør 139 i 2005 mens ACOK, ny løn udgør 134. En opgørelse ekskl. pension viser, at magistre og djøf ere på nyt lønsystem også har opnået forbedringer af pensionen jf. bilag 3. Til illustration af de forskellige gruppers lønniveauer ses nedenfor udviklingen i præsternes gennemsnitlige bruttolønnninger i forhold til sammenligningsgrundlaget. I tallene indgår for præsterne et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen samt præsternes faktiske indbetalte pensionsbidrag til supplerende pensionsordninger. Tabel 5: Lønniveauer for præster og de udvalgte grupper, 1998 og 2005 Gennemsnitlig bruttoløn, kr Præsters andel af grp. s bruttoløn (pct.) 2005 Præsters andel af grp. s bruttoløn (pct.) Præster AC OK AC OK, ny løn Magistre/djøf Magistre/djøf, nyt lønsystem Lønbegreb: Samlet løn ekskl. over-/merarbejde, inkl. et beregnet pensionsbidrag på 15 pct. af lønrammelønnen. 19

20 Kapitel 4 Lønniveau og lønudvikling For overenskomstansatte akademikere på AC-fællesoverenskomsten har anvendelsen af special- og chefkonsulentstillinger været stigende i perioden. Hvor der pr. 2. kvt var ca. 400 af disse stillinger, var antallet i 2. kvartal 2005 vokset til ca svarende til omkring 8-10 pct. af stillingerne dækket af AC-fællesoverenskomsten. Der er stor forskel i anvendelsen af de to stillingstyper på tværs af ministerier og indenfor styrelser mv., men overordnet tyder det på, at den udvidede brug af disse vil føre til udvidede muligheder for avancement på fællesoverenskomstens område. I 2005 (2. kvartal) var gennemsnitslønningerne i disse stillinger hhv kr. og kr. 20

21 Kapitel 5 Fradrag og naturalieydelser 5 Fradrag og naturalieydelser Arbejdsgruppen skal ifølge kommissoriet beskrive de fradrag for naturalieydelser, der er knyttet til lønnen for præster og provster, og deres værdi samt redegøre for udviklingen i disse ydelser. Inden for folkekirken benyttes naturalieydelser i en række sammenhænge af tjenstlige årsager og som en del af den samlede aflønning knyttet til et ansættelsesforhold. I normal sprogbrug anvendes ordene naturalieydelse og personalegode som udtryk for det samme, nemlig at man i stedet for penge får noget andet for sin arbejdsindsats, f.eks. fri telefon. Der findes ingen lovmæssig definition af personalegoder/naturalieydelser. I en skattemæssig sammenhæng forstås personalegoder almindeligvis som naturalieydelser, der af arbejdsgiveren ydes en ansat som følge af dennes ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren, samtidig med, at naturalieydelsen i et eller andet omfang opfylder et privatforbrugsformål hos arbejdstageren. Omfanget af privatforbrugsdelen varierer, men det afgørende er, at der er en sådan. Ydelse af naturalier til arbejdstageren, der udelukkende skal og kan anvendes til opfyldelse af arbejdstagerens opgaver for den pågældende arbejdsgiver, er ikke et personalegode. Som f.eks. når arbejdsgiveren i produktionen stiller den maskine til rådighed for arbejdstageren, som arbejdstageren skal udføre sit arbejde ved. Inden for den beskrevne definition af personalegoder er der flere undergrupper af naturalieydelser: Typisk sondres f.eks. imellem om godet både tjener som et arbejdsredskab for arbejdstageren i forbindelse med løsningen af dennes opgaver for den pågældende arbejdsgiver og samtidig opfylder et privatforbrugsformål hos medarbejderen (blandet benyttelse) f.eks. telefon eller bil eller om personalegodet udelukkende tjener privatforbrugsformål hos arbejdstageren f.eks. en bolig eller sommerhus, men telefon eller bil kan også konkret høre under denne kategori. En anden sondring går på, om personalegodet kun er tilgængeligt på arbejdspladsen f.eks. kantinetilskud, telefon, frisk frugt eller om det kun stilles til rådighed for arbejdstageren i dennes privatsfære f.eks. en fastnettelefon (tidsskriftet Skat juni 2005). 21

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Cirkulære om tjeneste og lejeboliger

Cirkulære om tjeneste og lejeboliger GÆLDENDE Cirkulære om tjeneste og lejeboliger Nr. 32 af 16. marts 1989 Finansministeriet (Administrations- og Personaledepartementet) Ændringer til cirkulæret Kapitel 1 Definitioner m.v. 1. Ved en tjenestebolig

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af 19. november 2009 Perst. nr. 065-09 PKAT nr. 127 J.nr. 09-332/31-13 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 13. april 2005 Perst. nr. 008-05 PKAT nr. J.nr. 04-861-52

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Med udgangspunkt i de spørgsmål der er indsendt, har hhv. Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen forsøgt at beskrive hvordan rammerne er for

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2004 Cirkulære af 15.

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven 2005 Cirkulære af 30. juni 2005 Perst. nr. 037-05 PKAT nr. 240 J.nr. 04-815-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere