KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal Salget af aktieandel i Momondo A/S bidrager med en engangsgevinst på 47 mio.kr., som rapporteres som ophørte aktiviteter. Det samlede resultat før skat for 1. kvartal 2011 er 47 mio.kr. mod -24 mio.kr. i TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 75 mio.kr. (-112 mio.kr. i 2010), mens TV 2s nichekanaler mv. har et overskud før skat på 75 mio.kr. (81 mio.kr. i 2010). Omsætningen på 518 mio.kr. er steget 13% svarende til 61 mio.kr. Tvreklameomsætningen på 304 mio.kr. er steget 18%, tv-abonnementsomsætningen på 171 mio.kr. er steget 7%, og net omsætning på 26 mio.kr. er steget 12% i 1. kvartal af TV 2-koncernen har i 1. kvartal 2011 en kommerciel seerandel på 56,2% - et marginalt fald på 0,1 procentpoint i forhold til 1. kvartal Den kommercielle seerandel for hovedkanalen faldt med 1,5 procentpoint, mens nichekanalerne (TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 News) samlet er steget 1,4 procentpoint. Den gennemsnitlige daglige seertid i aldersgruppen år på TV 2 kanalerne er øget med 1 minut til 80 minutter i forhold til samme periode i Den 29. marts 2011 solgte TV 2 sin aktieandel i Momondo A/S og realiserede en engangsgevinst på 47 mio.kr. Pr. 31. marts 2011 udgør nettorentebærende indestående 152 mio.kr. mod 84 mio.kr. pr. 31. december 2010, hvilket primært kan tilskrives salget af TV 2s aktieandel i Momondo A/S og positiv likviditet fra driften. EU-Kommissionen har den 20. april 2011 godkendt TV 2s omstruktureringsplan, som sikrer, at TV 2 kan arbejde videre med abonnementsbetaling på hovedkanalen fra 1. januar EU-Kommissionen har også godkendt den kompensation for public serviceforpligtigelserne, som TV 2 modtog i årene Forventningerne til 2011 er uændrede i forhold til Årsrapport Kvartalsrapporten for 1. kvartal er ikke revideret. Kontaktperson: Finansdirektør Peter Normann, tlf Kvartalsrapporten kan rekvireres på KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 1 af 16

2 Hoved- og nøgletal (urevideret) - TV 2 Koncernen Året Mio.kr Totalindkomstopgørelse 2010 tilpasset Ændring 2010 tilpasset Tv-reklameomsætning Tv-abonnementsomsætning Øvrig omsætning Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørte aktiviteter før skat Resultat før skat (EBT) Resultat Totalindkomst Resultat før skat fordelt på aktiviteter (fortsættende) TV 2 (hovedkanal) Nichekanaler mv Balance Aktiver i alt Investeringer i materielle aktiver Langfristede aktiver Arbejdskapital Øvrige nettoaktiver (ophørte aktiver; skat mv.) Investeret kapital Egenkapital Nettorentebærende indestående (-)/gæld Investeret kapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likvide beholdninger Nøgletal* Omsætningsvækst (%) 13,4 2,1 5,8 EBIT-margin -1,2-7,3 2,8 Egenkapitalandel 59,7 31,1 59,0 Egenkapitalforrentning 0,2-3,5 4,6 Afkast af investeret kapital (ROIC) -0,7-3,8 7,2 Kommerciel seerandel, år (%) 56,2 56,3 55,4 Daglig seertid (minutter) Gennemsnitligt antal ansatte Antal fastansatte ultimo Udsendelsestimer *) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og er beregnet med udgangspunkt i fortsættende aktiviteter. Sammenligningstallene for 2010 er tilpasset som følge af ophørte aktiviteter i 2010 og KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 2 af 16

3 Ledelsesberetning EU-omstruktureringsplan og retssager Omstruktureringsplanen for TV 2 har været under behandling i EU-Kommissionen siden februar 2009, og den 20. april 2011 blev TV 2s plan godkendt. Omstruktureringsplanen sikrer, at TV 2 kan arbejde videre med abonnementsbetaling på hovedkanalen fra 1. januar Forudsætningerne for godkendelse af omstruktureringsplanen er ifølge Kommissionens pressemeddelelse: at alle støtteelementer bortfalder med Kommissionens godkendelse og at anden støtte, som er blevet anmeldt til Kommissionen, ikke må gennemføres. at TV 2 ikke lancerer nye radio- og tv-kanaler inden 31. december 2012 eller i det mindste før indførelsen af abonnementsbetaling den 1. januar at TV 2 s kapitalstruktur sammenlignes med tilsvarende medieselskaber, når den nye forretningsmodel er blevet indført. EU-Kommissionen har desuden truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt den støtte, der er ydet til TV 2 i årene i form af licensindtægter og andre foranstaltninger, var lovlig. Kommissionen har nu godkendt, at den kompensation, som blev ydet til TV 2 i denne periode, var nødvendig og proportionel i forhold til de pålagte public service forpligtigelser. Højesteret afsagde 18. marts 2011 dom i sagen om TV 2s årsrabat for årene til ugunst for TV 2. TV 2 arbejder på at ændre rabatsystemet, så det bringes i overensstemmelse med Højesterets afgørelse. Dommen tager ikke stilling til, om TV 2s konkurrenter har lidt et tab, som TV 2 skal erstatte, og det er ikke muligt at foretage en opgørelse af de økonomiske konsekvenser af dommen. Derfor indgår der ikke hensættelser hertil. Eventuelle retssager vil være langvarige. TV 2s finansielle beredskab er tilstrækkeligt til at dække eventuelle krav til dækning af faktiske tab. Der er ikke sket væsentlige ændringer i status på de øvrige retssager siden aflæggelse af Årsrapporten for Ved regnskabsaflæggelsen har bestyrelse og direktion lagt til grund, at de igangværende juridiske sager gennemføres i en form, som vil sikre, at TV 2 kan fortsætte driften som en going concern. Kvartalsrapporten er aflagt under forudsætning heraf. For en yderligere uddybning af omstruktureringsplanen og retssager henvises til Årsrapporterne Begivenheder efter balancedagen EU-Kommissionen har den 20. april 2011 godkendt omstruktureringsplanen og truffet afgørelse i sagen om den danske stats finansiering af TV 2 i årene Der henvises til afsnittet EU-omstruktureringsplan og retssager. Herudover er der ikke indtruffet begivenheder fra balancedagen og frem til aflæggelse af kvartalsrapporten for 1. kvartal, som væsentligt påvirker vurderingen af kvartalsrapporten. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 3 af 16

4 Periodens resultat I 1. kvartal 2011 er resultatet før skat af fortsættende aktiviteter 0 mio.kr. mod -31 mio.kr. i 1. kvartal Udviklingen er sammensat af en omsætningsstigning på 61 mio.kr. og en netto omkostningsstigning på 30 mio.kr. TV 2s hovedkanal bidrager med et underskud før skat på 75 mio.kr. mod -112 mio.kr. i samme periode Faldet i underskuddet kan tilskrives stigende tv-reklameindtægter. TV 2 består primært af public service aktivitet (hovedkanalen) og sekundært andre, mindre aktiviteter i moderselskabet (f.eks. TV 2 NET og merchandising). Nichekanalerne (Zulu, Charlie, Film og News) bidrager i 1. kvartal 2011 med 67 mio.kr. mod 71 mio.kr. i samme periode sidste år, hvilket kan henføres til, at øgede abonnementsprisstigninger på nichekanalerne igennem de seneste år bl.a. har krævet en øget investering i programfladen. Resultatet af øvrige aktiviteter er 8 mio.kr. Øvrige aktiviteter består af øvrige datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventures mv. Resultat af ophørte aktiviteter vedrører salget af aktieandelen i Momondo A/S og udgør 47 mio.kr. før skat. Salget gennemføres som led i omstruktureringsplanen og er på denne baggrund klassificeret som ophørt aktivitet. Omsætning Omsætningen er 518 mio.kr. i 1. kvartal 2011, hvilket er en stigning på 61 mio.kr. i forhold til 1. kvartal 2011 svarende til 13%. Tv-reklameomsætningen er 304 mio.kr. og er steget med 18% svarende til 46 mio.kr. i forhold til Tv-abonnementsomsætningen er 171 mio.kr. og er steget med 7% svarende til 11 mio.kr. Stigningen skyldes prisstigninger på TV 2 Charlie og TV 2 News. Netomsætningen er 26 mio.kr. og er øget med 3 mio.kr. svarende til 12%. Stigningen er primært sket på Sputnik og mobil. Øvrig omsætning er 17 mio.kr. og er steget med 1 mio.kr. Driftsomkostninger De samlede driftsomkostninger udgør 497 mio.kr. mod 462 mio.kr. i samme periode i 2010, hvilket er en stigning på 35 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til programomkostningerne, som er øget med 33 mio.kr. Stigningen skyldes øgede programomkostninger på nichekanalerne, styrkelse af late prime fladen samt udsendelse af dansk fiktion ( Den som dræber ) på hovedkanalen. Af- og nedskrivninger Af og nedskrivninger udgør 27 mio.kr. mod 28 mio.kr. i samme periode Der er ikke foretaget nedskrivninger. Investeringer i materielle anlægsaktiver i 1. kvartal udgør 17 mio.kr. mod 4 mio.kr. sidste år. Finansielle poster og kapitalandele Finansielle omkostninger netto udgør 2 mio.kr. og er 6 mio.kr. bedre end sidste år. Forbedringen skyldes forbedret likviditet. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 4 af 16

5 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures udgør 9 mio.kr. mod 10 mio.kr. i Balance Balancesummen udgør pr. 31. marts mio.kr. mod mio.kr. pr. 31. december Den investerede kapital er faldet fra 868 mio.kr. pr. 31. december 2010 til 848 mio.kr. pr. 31. marts Faldet skyldes mindre binding i langfristede aktiver med 3 mio.kr. og i arbejdskapitalen på 11 mio.kr. Forskydning i arbejdskapitalen kan tilskrives en stigning i programlageret på 19 mio.kr., mens debitorer og tilgodehavender bidrager positivt med 13 mio.kr., og der er en øget finansiering fra leverandørgæld på 17 mio.kr. Øvrige nettoaktiver bidrager med 6 mio.kr. Nettorentebærende indeståender er øget med 68 mio.kr. til 152 mio.kr. pr. 31. marts 2011 mod 84 mio.kr. pr. 31. december Stigningen skyldes salget af Momondo-aktierne samt positiv likviditet fra driften. Egenkapital Egenkapitalen er pr. 31. marts mio.kr. og er påvirket positivt af periodens totalindkomst med 49 mio.kr. Egenkapitalforrentningen (beregnet på fortsættende aktiviteter) er 0,2% mod -3,5% i Forventninger til 2011 TV 2 fastholder forventningerne til 2011, som beskrevet i årsrapporten for 2010: TV 2s forventninger til 2011 En lavere kommerciel seerandel på TV 2s hovedkanal end i 2010 (43,1% i 2010) En højere tv-reklameomsætning end i 2010 (1.318 mio.kr. i 2010) En højere tv-abonnementsomsætning end i 2010 (643 mio.kr. i 2010) Et lavere underskud før skat på hovedkanalen end i 2010 (-277 mio.kr. i 2010) Et større overskud før skat på nichekanalerne mv. end i 2010 (318 mio.kr. i 2010) Omkostninger til overgangen til abonnementsbetaling vil være betydelige En engangsgevinst før skat på 47 mio.kr. ved salget af aktieandel i Momondo A/S Forventningerne er afhængige af udviklingen i reklamemarkedet. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 5 af 16

6 Seerandele i 1. kvartal 2011 Kommerciel seerandel (seerunivers år) I årets første kvartal har TV 2 familien en kommerciel andel på 56,2%. Det er et marginalt fald på 0,1 procentpoint i forhold til 1. kvartal TV 2s hovedkanal har en kommerciel andel på 42,1% og falder 1,5 procentpoint sammenlignet med samme periode i Nichekanalerne stiger derimod samlet med 1,4 procentpoint. Det er sammensat af en vækst på News med 0,7 procentpoint, Zulu med 0,6 procentpoint samt Charlie med 0,1 procentpoint. TV 2s nichekanaler udgør tilsammen en kommerciel andel på 14,1%. TV3-kanalerne er steget med 1,3 procentpoint i 1. kvartal 2011, mens SBS TV har en tilbagegang på 0,6 procentpoint. TV 2 Sport falder i 1. kvartal 2011 med 0,5 procentpoint til en kommerciel andel på 1,3%. Den gennemsnitlige daglige sening for TV 2 familien i universet (21-50 år) er for 1. kvartal minutter mod 79 minutter i samme periode Kommerciel seerandel (21-50 år) i procent Hele året * TV 2 hovedkanalen 42,1 43,6 42,7 TV 2 Zulu 6,5 5,9 6,0 TV 2 Charlie 2,9 2,8 2,8 TV 2 NEWS 4,6 3,9 3,9 TV 2 (ekskl. TV 2 FILM) 56,2 56,3 55,4 TV3-kanalerne 23,0 21,7 22,6 SBS TV 15,7 16,3 16,1 TV 2 Sport 1,3 1,8 1,9 Discovery 2,5 2,7 2,6 MTV 0,6 0,6 0,6 Canal 9 0,7 0,7 0,8 I alt Kilde: TNS Gallup TV-meter * Canal 9 indgår i det kommercielle seerunivers fra 1. januar tal er tilpasset hertil. Almindelig seerandel (seerunivers 3 år+) I 1. kvartal 2011 går TV 2 familien frem med 0,3 procentpoint og har 37,4% af al tv-sening. TV 2s hovedkanal falder 0,3 procentpoint, mens nichekanalerne stiger med 0,6 procentpoint. DR familiens andel af tv-seningen stiger med 0,6 procentpoint fra 29,5% til 30,1%. Det er sammensat af en marginal vækst på DR1 med 0,1 procentpoint og tilbagegang på DR2 med 0,5 procentpoint. De øvrige fire nichekanaler stiger samlet 1,0 procentpoint. TV3-kanalerne går 0,2 procentpoint frem til 9,4%, mens SBS TV har tilbagegang med 0,2 procentpoint til 6,7% i 1. kvartal KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 6 af 16

7 Seerandel (3 år+) i procent Hele året Kanalfamilier TV 2-kanalerne (inkl. TV 2 FILM) 37,4 37,1 37,8 DR 30,1 29,5 27,9 TV3-kanalerne 9,4 9,2 9,7 SBS TV 6,7 6,9 7,0 TV 2 Sport 1,0 1,2 1,3 Discovery 1,0 1,1 1,1 MTV 0,4 0,4 0,4 Canal 9 0,3 0,4 0,4 Øvrige 13,7 14,2 14,4 I alt Kilde: TNS Gallup TV-meter Unikke besøgende på tv2.dk Antallet af ugentlige unikke besøgende på websitet er steget med 17% i 1. kvartal 2011 i forhold til samme periode Antallet af besøgende udgør nu mere end 1,8 millioner unikke besøgende om ugen. Væksten er bl.a. drevet af en håndboldslutrunde, specifikke programmer samt større mediebegivenheder. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 7 af 16

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 31. marts 2011 for TV 2 DANMARK A/S koncernen. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Odense, den 27. april 2011 Direktion Merete Eldrup adm. direktør Peter Normann finansdirektør Bestyrelse Lars Liebst Tine Roed Bodil Nyboe Andersen formand næstformand Palle Smed Steffen Kjærulff-Schmidt Flemming Østergaard Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 8 af 16

9 Bilag 1: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2011 Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Note 1: Anvendt regnskabspraksis Note 2: Ophørte aktiviteter Note 3: Nærtstående parter KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 9 af 16

10 Bilag 1 Totalindkomstopgørelse for koncernen 1. kvartal Året Mio.kr Tv-reklameomsætning 304,0 258, ,0 Tv-abonnementsomsætning 170,9 159,9 643,0 Netomsætning 26,2 23,4 107,7 Øvrig omsætning 16,5 15,1 78,5 Omsætning i alt 517,6 456, ,2 Programomkostninger -273,5-239, ,4 Udsendelsesomkostninger -18,7-20,4-72,6 Salgs- og administrationsomkostninger -30,9-30,2-121,4 Lokaleomkostninger -14,0-14,0-54,9 Personaleomkostninger -159,7-157,1-619,5 Omkostninger i alt -496,8-461, ,8 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 20,8-5,0 173,4 Afskrivninger -26,8-28,3-111,6 Nedskrivninger 0,0 0,0-1,8 Resultat før finansielle poster (EBIT) -6,0-33,3 60,0 Andel af resultat i associerede virksomheder og joint ventures 8,5 10,1 5,7 Finansielle indtægter 0,8 0,2 1,3 Finansielle udgifter -2,8-7,8-24,1 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 0,5-30,8 42,9 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter 1,7 9,8-6,6 Resultat af fortsættende aktiviteter 2,2-21,0 36,3 Resultat af ophørte aktiviteter 46,7 5,3 317,1 Periodens resultat 48,9-15,7 353,4 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -0,2-3,0-4,3 Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,8 1,0 Totalindkomst 48,7-17,9 350,1 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 10 af 16

11 Bilag 1 AKTIVER, KONCERN Marts Året Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Andele i filmproduktioner 2,2 4,2 4,8 Øvrige immaterielle rettigheder 0,7 1,4 0,9 Immaterielle aktiver i alt 2,9 5,6 5,7 Materielle aktiver Grunde og bygninger 225,3 244,9 228,7 TV-teknisk udstyr 148,1 170,4 157,5 Inventar og driftsmateriel 24,8 23,7 26,4 Materielle aktiver under udførelse 7,4 0,3 1,5 Materielle aktiver i alt 405,6 439,3 414,1 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0,5 1,5 0,5 Kapitalandele i joint ventures 90,3 85,1 81,7 Andre værdipapirer og kapitalandele 1,0 1,1 1,0 Udskudt skatteaktiv 0,0 13,5 0,0 Andre langfristede aktiver i alt 91,8 101,2 83,2 Langfristede aktiver i alt 500,3 546,1 503,0 Kortfristede aktiver Programlager Forudbetalinger programmer 263,9 306,3 275,3 Programmer, udsendelsesklare 187,7 222,7 157,0 Programlager i alt 451,6 529,0 432,3 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 372,4 330,6 387,6 Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint ventures 6,7 40,5 0,7 Andre tilgodehavender 21,9 22,2 33,2 Tilgodehavende selskabsskat 15,3 0,0 13,6 Tilgodehavender i alt 416,3 393,3 435,1 Periodeafgrænsningsposter 14,2 19,9 7,1 Likvide beholdninger 293,3 12,2 228,0 Aktiver bestemt for salg 0,0 376,0 6,6 Kortfristede aktiver i alt 1.175, , ,1 Aktiver i alt 1.675, , ,1 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 11 af 16

12 Bilag 1 PASSIVER Marts Året Egenkapital Aktiekapital 210,0 210,0 210,0 Reserve for sikringstransaktioner -3,3-7,7-3,1 Overført resultat 793,5 381,2 744,6 Egenkapital i alt 1.000,2 583,5 951,5 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat 64,3 0,0 64,3 Kreditinstitutter 0,0 194,3 0,0 Prioritetsgæld 73,3 78,4 76,1 Hensatte forpligtelser 34,1 0,0 37,2 Forudbetalinger m.v. 1,5 3,4 2,0 Gæld, associerede virksomheder, programtilladelse 43,9 64,7 43,5 Langfristede forpligtelser i alt 217,1 340,8 223,1 Kortfristede forpligtelser Kortfristet andel af gæld, programtilladelser og kreditinstitutter 24,2 23,4 24,0 Statslån 0,0 219,4 0,0 Kreditinstitutter 0,0 193,6 0,0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 218,7 214,4 223,6 Gæld til associerede virksomheder 0,2 4,6 0,2 Hensatte forpligtelser 7,5 1,0 10,4 Forudbetalinger m.v. 43,4 50,7 29,7 Anden gæld 164,4 178,8 149,6 Kortfristede forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 458,4 885,9 437,5 Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 0,0 66,3 0,0 Kortfristede forpligtelser i alt 458,4 952,2 437,5 Forpligtelser i alt 675, ,0 660,6 Passiver i alt 1.675, , ,1 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 12 af 16

13 Bilag 1 Egenkapitalopgørelse for koncernen Mio.kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital pr ,0-5,6 397,0 601,4 Årets totalindkomst 0,0-3,3 353,4 350,1 Tilbageførsel vedr. ophørte aktiviteter 0,0 5,8-5,8 0,0 Egenkapital ,0-3,1 744,6 951,5 Periodens totalindkomst 0,0-0,2 48,9 48,7 Egenkapital pr ,0-3,3 793, ,2 I alt Egenkapitalopgørelse for koncernen Mio.kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital pr ,0-4,7 410,5 615,8 Årets totalindkomst 0,0-0,9-13,5-14,4 Egenkapital ,0-5,6 397,0 601,4 Periodens totalindkomst 0,0-2,2-15,7-17,9 Egenkapital pr ,0-7,8 381,3 583,5 I alt KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 13 af 16

14 Bilag 1 Pengestrømsopgørelse for koncernen 1. kvartal Året Mio.kr Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 0,5-30,8 43,0 Reguleringer 20,0 27,2 128,6 Ændring i driftskapital 11,1-91,1-15,0 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 31,6-94,7 156,6 Finansielle indbetalinger 0,8 0,2 1,3 Finansielle udbetalinger -2,4-5,3-21,6 Pengestrømme fra drift før skat 30,0-99,8 136,3 Betalt skat 0,0 0,0-30,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 30,0-99,8 106,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af immaterielle aktiver 0,0-3,9-14,1 Køb af materielle aktiver -17,0-3,7-70,8 Salg af materielle aktiver 0,0 0,0 19,0 Udbytte fra kapitalandele 0,0 2,3 2,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -17,0-5,3-63,6 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Optagelse/afdrag på langfristede gældsforpligtelser 0,0 0,0-22,8 Optagelse/afdrag på kreditinstitutter -0,9 79,4-119,0 Afdrag på statslån 0,0 0,0-217,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -0,9 79,4-359,3 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 53,2 7,9 708,2 Ændring i likvide beholdninger 65,3-17,8 391,6 Likvide beholdninger pr ,0-163,6-163,6 Likvide beholdninger ultimo 293,3-181,4 228,0 Likviditet 293,3 12,2 228,0 Kreditinstitutter 0,0-193,6 0,0 Likvide beholdninger ultimo 293,3-181,4 228,0 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 14 af 16

15 Bilag 1 Note 1: Anvendt regnskabspraksis I TV 2-koncernen indgår ud over moderselskabet TV 2 DANMARK A/S de seks 100% ejede datterselskaber: TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S, TV 2 RADIO A/S, TV 2 WORLD A/S, TV 2 BIB A/S samt TV 2 DTT A/S. Kvartalsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Salget af Momondo A/S er udskilt som ophørt aktivitet i totalindkomstsopgørelsen. Sammenligningstallene er tilpasset. Der henvises til note 2 for yderligere specifikation. Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er med virkning fra 1. januar 2011 implementeret nye og ændrede internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Implementeringen har ikke påvirket regnskabsaflæggelsen for TV 2 DANMARK A/S. Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 15 af 16

16 Note 2: Ophørte aktiviteter Bilag 1 Koncern Mio.kr Resultat frem til salgstidspunkt: Øvrig omsætning - 16,5 45,8 Udsendelsesomkostninger - -7,6-20,7 Afskrivninger - -3,7-8,0 Andel af resultat i associerede selskaber og joint ventures efter skat - 1,4 8,2 Resultat før skat af ophørte driftsaktiviteter 0,0 6,6 25,3 Skat heraf 0,0-1,3-4,3 Resultat af ophørte driftsaktiviteter 0,0 5,3 21,0 Gevinst ved salg af ophørte aktiviteter: Gevinst før skat ved salg af ophørte aktiviteter 46,7 0,0 370,9 Skat heraf 0,0 0,0-74,8 Gevinst ved salg af ophørte aktiviteter 46,7 0,0 296,1 Resultat af ophørte aktiviteter 46,7 5,3 317,1 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 0,0 7,9 25,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 53,2 0,0 683,1 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter i alt 53,2 7,9 708,2 Ophørte aktiviteter vedrører salg af sendenettet, der blev solgt ultimo september 2010 og salg af aktier i Momondo A/S, der blev solgt ultimo marts Begge salg er foretaget som led i opfyldelsen af omstruktureringsplanen for TV 2. Note 3: Nærtstående parter I det første kvartal af 2011 har der været almindelige driftsmæssige transaktioner mellem TV 2-selskaberne, joint ventures og associerede selskaber. Note 4: Eventualforpligtelser EU-Kommissionen har den 20. april 2011 godkendt omstruktureringsplanen for TV 2. Omstruktureringsplanen sikrer, at TV 2 kan arbejde videre med abonnementsbetaling på hovedkanalen pr. 1. januar EU-Kommissionen har også truffet afgørelse i sagen om den danske stats finansiering af TV 2 i årene Kommissionen har nu godkendt, at den kompensation, som blev ydet til TV 2 i denne periode, var nødvendig og proportionel i forhold til de pålagte public service forpligtigelser. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Side 16 af 16

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger

Læs mere

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017.

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2018 Resumé I første kvartal af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 34 mio.kr. mod 15 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 39,0 % og er steget

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler af 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Resumé TV 2 har i 3. kvartal et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2010. Væksten i tv-reklameomsætningen er væsentligt aftaget

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Resumé TV 2 har et resultat før finansielle poster (EBIT) på 246 mio.kr. mod 247 mio.kr. i 2017 i de første ni måneder af 2018. EBIT i 3. kvartal 2018 er 96 mio.kr.

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 Resumé TV 2 har i første halvår et overskud før skat på 170 mio.kr. mod 13 mio.kr. i samme periode. Resultatforbedringen skyldes en øget omsætning, færre store sportsbegivenheder

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2012 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger på 45 mio.kr. til implementering

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 Resumé I de første tre kvartaler af 2010 har TV 2 et overskud før skat på 25 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 67 mio.kr. i samme periode 2009. Salg af sendenet medfører en

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. HALVÅRSRAPPORT FOR 2018 Resumé I 1. halvår af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 150 mio.kr. mod 172 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 38,7 % og er steget 1,9 procentpoint

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 111 mio.kr. mod 44 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket af engangsomkostninger på

Læs mere

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %).

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %). KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2019 Resumé I første kvartal af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 21 mio.kr. mod 34 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,4 % og er steget

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 83 mio.kr. mod 165 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010 Resumé I 1. halvår 2010 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 37 mio.kr. i 1. halvår 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 157

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %). HALVÅRSRAPPORT FOR 2019 Resumé I 1. halvår af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 163 mio.kr. mod 150 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,3 % og er steget 1,6 procentpoint

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %). KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2019 Resumé I 1.-3. kvartal 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 259 mio.kr. mod 246 mio.kr. i 2018. EBIT i 3. kvartal 2019 er 96 mio.kr., hvilket svarer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé I 1. kvartal 2010 har TV 2 et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2007

HALVÅRSRAPPORT FOR 2007 HALVÅRSRAPPORT FOR 2007 Halvårets resultat resumé Nye aktiviteter og lavere vækst i reklamemarkedet end forventet påvirker resultatet i 1. halvår 2007 For 1. halvår 2007 er resultatet før skat et underskud

Læs mere

1. kvartalsrapport for Dantax A/S

1. kvartalsrapport for Dantax A/S 1. kvartalsrapport for Dantax A/S 36591528 25. oktober 2017 Per Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indsendelsesoplysninger...3 Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse 1. juli

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere