KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010"

Transkript

1 Resumé I de første tre kvartaler af 2010 har TV 2 et overskud før skat på 25 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 67 mio.kr. i samme periode Salg af sendenet medfører en engangsgevinst, og resultatet af ophørende aktiviteter udgør 380 mio.kr. før skat. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 225 mio.kr., mens TV 2s nichekanaler mv. har et overskud før skat på 250 mio.kr. Statslånet er indfriet primo oktober Resultatet før skat af fortsættende aktiviteter på 25 mio.kr. er faldet med 42 mio.kr. i forhold til de første tre kvartaler i Resultatet af ophørende aktiviteter før skat udgør 380 mio.kr. mod -1 mio.kr. i Det samlede resultat før skat er 405 mio.kr. i forhold til 66 mio.kr. i Omsætningen på mio.kr. er steget 7% svarende til 92 mio.kr. Tvreklameomsætningen på 884 mio.kr. er steget 5%, tv-abonnementsomsætningen på 483 mio.kr. er steget 6%, og net omsætning på 78 mio.kr. er steget 32% i årets første tre kvartaler. Omkostningerne er øget med 146 mio.kr. i årets første tre kvartaler i forhold til Stigningen skyldes primært øgede programomkostninger på nichekanalerne, en periodeforskydning i programomkostningerne på hovedkanalen, VM i fodbold, øgede netaktiviteter og almindelig løn- og prisudvikling. Foruden omkostninger til VM i fodbold, forventes omkostningerne på helårsbasis i 2010 at være på niveau med TV 2-koncernens kommercielle seerandel for de første tre kvartaler faldt med 2,9 procentpoint fra 58,7% i 2009 til 55,8% i Den kommercielle seerandel for hovedkanalen faldt med 3,6 procentpoint, mens nichekanalerne (TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 News) samlet er steget 0,7 procentpoint. Den gennemsnitlige daglige seertid i aldersgruppen år på TV 2 kanalerne er fastholdt på 72 minutter i forhold til Den 30. september 2010 gennemførtes salget af sendenet mv. til Teracom AB. Transaktionen rapporteres som ophørende aktivitet, og engangsgevinst herfra kan foreløbig opgøres til 359 mio.kr. før skat. Provenuet fra salget vil blive brugt til at nedbringe TV 2s gæld, og således er statslånet indfriet primo oktober måned Den nettorentebærende gæld er faldet med 675 mio.kr. til et positivt indestående på 15 mio.kr. ultimo september 2010 i forhold til 31. december 2009 grundet salget af sendenettet. For året forventes samlet et overskud før skat af fortsættende aktiviteter. Der forventes et betydeligt underskud på hovedkanalen, og et overskud på niveau med 2009 på nichekanalerne. Kvartalsrapporten for 3. kvartal er ikke revideret. Kontaktperson: Finansdirektør Peter Normann, tlf Kvartalsrapporten kan rekvireres på CVR.NR Side 1 af 18

2 Hovedtal (urevideret) TV 2 KONCERNEN Mio.kr Ændring Året tilpasset tilpasset Resultatopgørelse og indkomstopgørelse Omsætning 1.497, ,5 92, ,0 Driftsomkostninger , ,3-145, ,2 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 120,4 173,2-52,8 123,8 Af- og nedskrivninger -85,5-88,8 3,3-125,8 Resultat før finansielle poster (EBIT) 34,9 84,4-49,5-2,0 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 10,4 6,5 3,9 3,9 Finansielle poster, netto -20,0-23,8 3,8-29,8 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 25,3 67,1-41,8-27,9 Resultat af ophørende aktiviteter før skat 379,7-1,4 381,1 1,2 Skat -82,2-15,3-66,9 13,4 Resultat 322,8 50,4 272,4-13,3 Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat -6,6-0,9-5,7-1,1 Totalindkomst 316,2 49,5 266,7-14,4 Balance Aktiver i alt 2.050, ,3 157, ,9 Materielle aktiver 390,5 439,8-49,3 465,7 Investeringer i materielle aktiver 19,1 20,6-1,5 77,2 Arbejdskapital 486,7 534,4-47,7 400,9 Egenkapital 917,6 665,3 252,3 601,4 Netto rentebærende indestående /gæld (-) Netto rentebærende gæld primo -659,3-621,8-37,5-621,8 Likviditet fra driften 89,6 137,7-48,1 89,5 Ændringer i arbejdskapitalen -109,0-175,4 66,4-36,5 Udbytte/investeringer i finansielle aktiver, netto 2,3-3,8 6,1-2,4 Anlægsinvesteringer, netto -22,8-35,2 12,4-94,9 Likviditet fra ophørende aktiviteter 714,6 4,2 710,4 6,8 Likviditetstræk 674,7-72,5 747,2-37,5 Netto rentebærende indestående / gæld (-) ultimo 15,4-694,3 709,7-659,3 Nøgletal EBIT-margin 2,3 5,9-0,2 Afkast af investeret kapital (ROIC) 4,0 8,2-0,2 Egenkapitalandel 44,8 35,2 33,4 Egenkapitalforrentning 2,9 8,0-2,3 Gennemsnitligt antal ansatte Antal fastansatte ultimo perioden Udsendelsestimer Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010" og er beregnet med udgangspunkt i fortsættende aktiviteter. Sammenligningstallene er tilpasset som følge af ophørende aktiviteter. Side 2 af 18 Side 2 af 17

3 Ledelsesberetning Kapitalberedskab og EU-omstruktureringsplan Som konsekvens af finansielle problemer modtog TV 2 i 2008 et midlertidigt statslån. Som betingelse for statslånet stillede EU-Kommissionen krav om, at der blev udarbejdet en omstruktureringsplan, der skulle sikre et bæredygtigt TV 2 og sikre, at der ikke fremover ville være behov for statslån. Omstruktureringsplanen for TV 2 blev fremsendt til godkendelse i EU-Kommissionen i februar I juli 2009 besluttede EU-kommissionen at åbne en formel undersøgelsesprocedure til TV 2s omstruktureringsplan, som fortsat pågår. TV 2 og staten søger at fremme godkendelsesproceduren mest muligt. Et væsentligt element i omstruktureringsplanen var salget af TV 2s og DRs sendenet samt det fælles driftsselskab Broadcast Service Danmark A/S inklusiv alle tilhørende aktiviteter og medarbejdere. Sendenettet, som omfatter det jordbaserede sendenet, serviceselskabet Broadcast Service Danmark A/S, I/S 4M samt det fiberoptiske transmissionsnet I/S Fordelingsnet, er solgt til Teracom AB den 30. september Provenuet fra salget anvendes til nedbringelse af TV 2s gæld. TV 2 har primo oktober 2010 indfriet statslånet på 223 mio.kr. Ved regnskabsaflæggelsen har bestyrelse og direktion lagt til grund, at omstruktureringsplanen gennemføres i en form, som vil sikre, at TV 2 kan fortsætte driften som en going concern. Kvartalsrapporten er aflagt under forudsætning heraf. Periodens resultat Resultatet før skat af fortsættende aktiviteter for årets første tre kvartaler er 25 mio.kr. mod 67 mio.kr. i Udviklingen er sammensat af en omsætningsstigning på 92 mio.kr. og en netto omkostningsstigning på 134 mio.kr. Udvikling i resultat før skat, fortsættende aktiviteter Mio.kr. Resultat før skat pr Omsætning 92 Programomkostninger -123 Øvrige omkostninger mv. -11 Resultat før skat pr TV 2s hovedkanal bidrager med et underskud før skat på 225 mio.kr. i årets første tre kvartaler mod 200 mio.kr. i samme periode Stigningen kan primært tilskrives øgede programomkostninger bl.a. pga. VM i fodbold og omkostningsperiodeforskydninger. TV 2 består primært af public service aktivitet (hovedkanalen) og sekundært andre, mindre aktiviteter i moderselskabet (f.eks. TV 2 NET og merchandising). Side 3 af 18 Side 3 af 17

4 Resultatet før skat i de tre første kvartaler af 2010 på nichekanalerne (Zulu, Charlie, Film og News) er 242 mio.kr. mod 262 mio.kr. i samme periode sidste år. Abonnementsprisstigningerne på nichekanalerne igennem de seneste år har bl.a. krævet en øget investering i programfladen. Resultatet af øvrige aktiviteter er 8 mio.kr. Øvrige aktiviteter består af øvrige datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventures mv. Resultat af ophørende aktiviteter vedrører sendenetaktiviteterne og udgør 380 mio.kr. før skat. Heraf udgør engangsgevinst ved salget af sendenet 359 mio.kr., mens det ordinære resultat frem til salgstidspunktet er 21 mio.kr. Aktiviteters bidrag til koncernen før skat Året Mio.kr Ændring 2009 TV 2 (hovedkanal) Nichekanaler (Zulu, Charlie, Film og News) Øvrige aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørende aktiviteter før skat Resultat før skat Der er synergier mellem de forskellige aktiviteter. Omkostninger allokeres til aktiviteter i henhold til gældende transfer pricing aftaler justeret for koncerninterne avancer f.eks. cross promotion. Omsætning Omsætningen er mio.kr. i de første tre kvartaler af 2010, hvilket er en stigning på 92 mio.kr. i forhold til de første tre kvartaler i 2009 svarende til 6,5%. Omsætning af fortsættende aktiviteter Mio.kr Ændring Pct. TV-reklameomsætning ,7% Tv-abonnementsomsætning ,9% Netomsætning ,2% Øvrig omsætning ,0% Omsætning af fortsættende aktiviteter i alt ,5% Tv-reklameomsætningen er 884 mio.kr. og er steget med 4,7% svarende til 40 mio.kr. i forhold til TV-reklamemarkedet er steget med 9,8% i årets første ni måneder. TV 2s andel af tv-reklamemarkedet er faldet fra 62,0% i 2009 til 60,1% 2010 i årets første ni måneder, hvilket er relativt mindre end seerandelsfaldet. Der er store udsving i den kvartalsvise udvikling i tv-reklamemarkedet i årets første tre kvartaler. I 1. kvartal 2010 faldt TV 2s tv-reklameomsætning med 6%, mens den i 2. og 3. Side 4 af 18 Side 4 af 17

5 kvartal er steget med henholdsvis 10% og 11% i forhold til TV 2s forretningsmodel med betydelige faste omkostninger er følsom overfor ændringer i tv-reklamemarkedet. Tv-abonnementsomsætningen er 483 mio.kr. og er steget med 5,9% svarende til 27 mio.kr. Væksten har været aftagende i de seneste måneder, bl.a. fordi seerne vælger mindre tvpakker end tidligere. Netomsætningen er 78 mio.kr. og er øget med 19 mio.kr. svarende til 32,2%. Stigningen er primært sket på bannerannoncer og Sputnik. Øvrig omsætning er 52 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. Driftsomkostninger De samlede driftsomkostninger udgør mio.kr. mod mio.kr. i samme periode i Programomkostningerne er øget med 123 mio.kr. Stigningen skyldes primært øgede programomkostninger på nichekanalerne, en periodeforskydning i programomkostningerne, øgede rettighedsomkostninger og VM i fodbold. Personaleomkostninger er steget som følge af overenskomstmæssige lønreguleringer, øgede netaktiviteter, fratrædelsesomkostninger og øgede uddannelsesomkostninger. Stigningen i personaleomkostningerne er uændret i forhold til årets første seks måneder. På helårsbasis forventes omkostningerne i 2010 at være på niveau med 2009 (eksklusive omkostninger til VM i fodbold). Omkostninger af fortsættende aktiviteter Mio.kr Ændring Programomkostninger Udsendelsesomkostninger Salgs- og administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Personaleomkostninger Omkostninger af fortsættende aktiviteter Af- og nedskrivninger Af og nedskrivninger udgør 86 mio.kr. mod 89 mio.kr. i samme periode Der er nedskrivninger på 2 mio.kr. i Investeringer i materielle anlægsaktiver i årets første tre kvartaler udgør 19 mio.kr. mod 21 mio.kr. sidste år. Finansielle poster og kapitalandele Finansielle omkostninger netto udgør 20 mio.kr. og er 4 mio.kr. lavere end sidste år. Forbedringen skyldes primært lavere renteniveau. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder udgør 10 mio.kr. og er 4 mio.kr. bedre end i Stigningen skyldes primært en øget resultatandel fra TV 2 Sport A/S. Side 5 af 18 Side 5 af 17

6 Anden totalindkomst Værdiregulering af sikringsinstrumenter, som vedrører kursregulering af rentesikring af realkreditlånet, påvirker totalindkomsten negativt med 9 mio.kr. før skat. Balance Pr. 30. september 2010 udgør balancesummen mio.kr., hvilket er 158 mio.kr. mere end i september 2009, hvor balancesummen udgjorde mio.kr. Stigningen skyldes provenu fra salget af sendenettet. Balancen Mio.kr Ændring Aktiver i alt Investering i materielle aktiver, Arbejdskapital Netto rentebærende gæld Arbejdskapitalen er 487 mio.kr. pr. 30. september Det er en stigning på 86 mio.kr. i forhold til pr. 31. december I forhold til 30. september 2009 er arbejdskapitalen faldet med 47 mio.kr. Faldet kan primært henføres til en lavere binding i programlageret på 116 mio.kr., som delvis modsvares af en øget kapitalbinding i tilgodehavender og mindre finansiering fra leverandører. Arbejdskapital Mio.kr Ændring Ændring Programlager Tilgodehavender Leverandører I alt Egenkapital Egenkapitalen udgør pr. 30. september mio.kr. og er påvirket negativt af værdiregulering af sikringsinstrumenter (kursregulering af rentesikring af lån) med 6 mio.kr. og positivt af periodens resultat med 323 mio.kr. Egenkapitalforrentningen (beregnet på fortsættende aktiviteter) er 2,9% mod 8,0% i Egenkapital Mio.kr Egenkapital, primo Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Egenkapital, ultimo Side 6 af 18 Side 6 af 17

7 Forventninger til 2010 For året forventes et overskud før skat af fortsættende aktiviteter. Der forventes: En moderat højere tv-reklameomsætning end i 2009 (1.219 mio.kr. i 2009) En moderat højere tv-abonnementsomsætning end i 2009 (618 mio.kr. i 2009) Et fortsat betydeligt underskud før skat på hovedkanalen (355 mio.kr. i 2009) Et overskud før skat på nichekanalerne på niveau med 2009 (328 mio.kr. i 2009) Der forventes mindre justeringer til resultat før skat af ophørende aktiviteter, som udgør 380 mio. for årets første ni måneder Resultatet er i større grad afhængigt af udviklingen i tv-reklamemarkedet og i mindre grad af tv-abonnementsmarkedet. Seerandele i de første tre kvartaler af 2010 Kommerciel seerandel (seerunivers år) I årets første tre kvartaler var TV 2-familiens kommercielle seerandel (blandt de årige) 55,8% og faldt således med 2,9 procentpoint i forhold til samme periode i TV 2s hovedkanal havde en kommerciel andel på 42,9% og faldt 3,6 procentpoint sammenlignet med samme periode Nichekanalerne steg samlet 0,7 procentpoint og gik fra 12,2% til 12,9%. Stigningen skyldtes TV 2 Charlie og TV 2 News, som begge fortsatte fremgangen med 0,4 procentpoint. Den gennemsnitlige daglige seertid i aldersgruppen år på TV 2 kanalerne er fastholdt på 72 minutter i forhold til TV3-kanalerne er i samme periode steget med 1,9 procentpoint, mens SBS TV har en fremgang på 1,6 procentpoint. Kommerciel seerandel (21-50 år) i procent Hele året Kanalfamilier TV 2 (ekskl. TV 2 FILM) 55,8 58,7 57,9 TV3-kanalerne 22,6 20,7 21,5 SBS TV 16,4 14,8 14,8 Discovery 2,7 3,2 3,2 MTV 0,6 0,6 0,6 TV 2 Sport 2,0 2,0 2,0 I alt Kilde: TNS Gallup TV-meter Side 7 af 18 Side 7 af 17

8 Kommerciel seerandel (21-50 år) i procent blandt TV 2s kanaler Hele året TV 2 hovedkanalen 42,9 46,5 45,6 TV 2 Zulu 6,0 6,0 6,1 TV 2 Charlie 2,9 2,5 2,5 TV 2 NEWS 4,0 3,6 3,6 I alt 55,8 58,7 57,9 Kilde: TNS Gallup TV-meter Almindelig seerandel (seerunivers 3 år+) I årets tre første kvartaler i 2010 havde TV 2-kanalerne 37,5% af tv-seningen i seeruniverset 3 år+ (38,8% inklusive TV 2 SPORT). Det er et fald på 1,5 procentpoint i forhold til samme periode TV 2s hovedkanal faldt med 1,9 procentpoint, mens nichekanalerne steg med 0,4 procentpoint. DR-kanalernes andel af seningen steg fra 26,8% til 27,8%, hvilket er sammensat af et fald på hovedkanalen DR 1 på 2,9 procentpoint, fremgang på DR2 med 0,2% og på de fire nichekanaler (DR Update, DR Ramasjang, DR K, DR HD) med 3,7 procentpoint. Både TV3-kanalerne og SBS TV steg med 0,5 procentpoint. Seerandel (3 år+) i procent Hele året Kanalfamilier TV 2-kanalerne (inkl. TV 2 FILM) 37,5 39,0 38,6 DR 27,8 26,8 27,4 TV3-kanalerne 9,6 9,1 9,4 SBS TV 7,0 6,5 6,4 TV 2 Sport 1,3 1,4 1,4 Discovery 1,1 1,3 1,3 MTV 0,4 0,4 0,4 Øvrige 14,7 15,5 15,0 I alt Kilde: TNS Gallup TV-meter Unikke besøgende på tv2.dk Antallet af ugentlige unikke besøgende på websitet er vokset med 21% i de første tre kvartaler i forhold til samme periode Antallet af besøgende udgør nu mere end 1,6 millioner unikke besøgende om ugen. Væksten er bl.a. drevet af relanceringen af vejret.tv2.dk, specifikke programmer samt større mediebegivenheder. Side 8 af 18 Side 8 af 17

9 Antal unikke besøgende pr. uge på tv2.dk Hele året Antal unikke besøgende Status på retssager TV 2 er part i en række retssager, herunder bl.a.: Statsstøttesagerne om støtte til TV 2 i perioden Højesteretssag vedrørende TV 2s priser og betingelser Erstatningssager anlagt af SBS Broadcasting og Viasat Rednings- og omstruktureringsstøtte Højesteretssagen vedrørende TV 2s priser og betingelser er berammet til februar Statsstøttesagerne og rednings- og omstruktureringsstøttesagen verserer fortsat for EUkommissionen. TV 2 og staten søger at fremme godkendelsesproceduren mest muligt. Herudover er der ikke sket væsentlige ændringer i status på retssagerne siden aflæggelsen af årsrapporten for Der henvises til beskrivelse af retssagerne i årsrapporten for Begivenheder efter balancedagen Primo oktober måned 2010 er statslånet på 223 mio.kr. indfriet. Bortset herfra er der fra balancedagen og frem til datoen for aflæggelse af kvartalsrapporten for 3. kvartal ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af kvartalsrapporten. Side 9 af 18 Side 9 af 17

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2010 for TV 2 DANMARK A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Odense, den 4. november 2010 Direktion Merete Eldrup adm. direktør Peter Normann finansdirektør Bestyrelse Lars Liebst Tine Roed Bodil Nyboe Andersen formand næstformand Palle Smed Steffen Kjærulff-Schmidt Flemming Østergaard Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant Side 10 af 18 Side 10 af 17

11 Bilag 1: Kvartalsrapport for 3. kvartal Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Note 1: Anvendt regnskabspraksis Note 2: Ophørende aktiviteter Note 3: Nærtstående parter Note 4: Prioritetsgæld Side 11 af 18 Side 11 af 17

12 Bilag 1 Totalindkomstopgørelse Året Mio.kr. tilpasset tilpasset Tv-reklameomsætning 884,0 843, ,1 Tv-abonnementsomsætning 483,0 455,9 617,9 Netomsætning 78,1 59,0 87,9 Øvrig omsætning 51,9 46,1 104,1 Omsætning i alt 1.497, , ,0 Programomkostninger -763,2-640, ,1 Udsendelsesomkostninger -55,0-63,0-100,0 Salgs- og administrationsomkostninger -87,8-85,3-135,8 Lokaleomkostninger -40,2-37,8-52,8 Personaleomkostninger -430,4-405,2-583,5 Omkostninger i alt , , ,2 Resultat før af- og nedskrivninger 120,4 173,2 123,8 Afskrivninger -83,7-88,8-124,6 Nedskrivninger -1,8 0,0-1,2 Resultat før finansiering 34,9 84,4-2,0 Andel af resultat i associerede virksomheder og joint ventures 10,4 6,5 3,9 Finansielle indtægter 0,5 2,2 5,9 Finansielle udgifter -20,5-26,0-35,7 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 25,3 67,1-27,9 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter -3,3-16,6 13,7 Resultat af fortsættende aktiviteter 22,0 50,5-14,2 Resultat af ophørende aktiviteter før skat 379,7-1,4 1,2 Skat af resultat af ophørende aktiviteter -78,9 1,3-0,3 Resultat af ophørende aktiviteter 300,8-0,1 0,9 Periodens resultat 322,8 50,4-13,3 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -8,8-1,2-1,5 Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 2,2 0,3 0,4 Totalindkomst 316,2 49,5-14,4 Side 12 af 18 Side 12 af 17

13 Bilag 1 Aktiver Koncern Mio.kr. tilpasset tilpasset Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Andele filmproduktioner 4,5 6,2 4,2 Øvrige immaterielle rettigheder 1,1 1,5 1,6 Immaterielle aktiver 5,6 7,7 5,8 Materielle aktiver Grunde og bygninger 230,1 227,6 246,4 TV-teknisk udstyr 138,2 170,8 191,4 Inventar og driftsmateriel 20,5 37,9 26,8 Materielle aktiver under udførelse 0,2 1,6 1,1 Sendenet 1,5 1,9 0,0 Materielle aktiver i alt 390,5 439,8 465,7 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 7,3 8,2 7,0 Kapitalandele i joint ventures 87,0 78,1 77,2 Andre værdipapirer og kapitalandele 1,1 3,1 3,0 Udskudt skatteaktiv 0,0 0,0 3,9 Andre langfristede aktiver i alt 95,4 89,4 91,1 Langfristede aktiver i alt 491,5 536,9 562,6 Kortfristede aktiver Lagerbeholdning Forudbetalinger programmer 300,6 395,5 262,9 Programmer, udsendelsesklare 207,5 229,3 201,1 Lagerbeholdning i alt 508,1 624,8 464,0 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 393,5 332,1 336,6 Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint ventures 20,8 20,5 22,4 Andre tilgodehavender 21,8 38,0 34,5 Tilgodehavende selskabsskat 0,0 0,7 0,0 Periodeafgrænsningsposter 10,2 20,4 6,7 Tilgodehavender i alt 446,3 411,7 400,2 Likviditet 604,3 7,0 2,2 Aktiver bestemt for salg 0,0 311,9 368,9 Kortfristede aktiver i alt 1.558, , ,3 Aktiver i alt 2.050, , ,9 Side 13 af 18 Side 13 af 17

14 Bilag 1 Passiver Koncern Mio.kr. tilpasset tilpasset Egenkapital Aktiekapital 210,0 210,0 210,0 Reserve for sikringstransaktioner -6,6-5,6-5,8 Overført resultat 714,2 460,9 397,2 Egenkapital i alt 917,6 665,3 601,4 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat 57,7 24,3 0,0 Kreditinstitutter 194,3 194,3 194,3 Prioritetsgæld 81,9 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser 10,0 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter 2,5 5,4 3,9 Gæld, associerede virksomheder, programtilladelse 65,9 87,6 64,1 Langfristede forpligtelse i alt 412,3 311,6 262,3 Kortfristede forpligtelser Kortfristet andel af gæld, programtilladelser og kreditinstitutter 23,8 19,5 19,8 Statslån 223,0 215,7 217,5 Kreditinstitutter 0,0 184,2 165,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 230,3 233,3 263,8 Gæld til associerede selskaber 0,9 3,4 2,3 Skyldig selskabsskat 18,3 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser 1,0 0,0 1,0 Periodeafgrænsningsposter 45,3 46,8 20,9 Anden gæld 177,7 212,5 175,3 Kortfristede forpligtelser før aktiver bestemt for salg 720,3 915,4 866,4 Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 67,8 Kortfristede forpligtelser i alt 720,3 915,4 934,2 Forpligtelser i alt 1.132, , ,5 Passiver i alt 2.050, , ,9 Side 14 af 18 Side 14 af 17

15 Bilag 1 Egenkapitalopgørelse Koncern Mio.kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital pr ,0-4,7 410,5 615,8 Årets totalindkomst - -1,1-13,3-14,4 Egenkapital ,0-5,8 397,2 601,4 Periodens totalindkomst - -6,6 322,8 316,2 Tilbageførsel vedr. salg af sendenet - 5,8-5,8 - Egenkapital pr ,0-6,6 714,2 917,6 I alt Egenkapitalopgørelse Koncern Mio.kr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital pr ,0-387,6 597,6 Årets totalindkomst - -4,7 22,9 18,2 Egenkapital ,0-4,7 410,5 615,8 Periodens totalindkomst - -0,9 50,4 49,5 Egenkapital pr ,0-5,6 460,9 665,3 I alt Side 15 af 18 Side 15 af 17

16 Bilag 1 Pengestrømsopgørelse Koncern Mio.kr. tilpasset tilpasset Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 25,3 67,1-27,9 Reguleringer 95,1 106,1 152,7 Ændring i driftskapital -109,0-175,4-36,5 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 11,4-2,2 88,3 Finansielle indbetalinger 0,5 2,2 5,9 Finansielle udbetalinger -13,2-20,5-25,7 Pengestrømme fra drift før skat -1,3-20,5 68,5 Betalt skat - - 0,7 Pengestrømme fra driftsaktivitet -1,3-20,5 69,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af immaterielle aktiver -10,2-14,6-18,9 Køb af materielle aktiver -19,1-20,6-77,2 Salg af materielle aktiver 6,5-1,1 Kapitalindskud i associerede virksomheder - -4,1-2,7 Udbytte 2,3 0,3 0,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -20,5-39,0-97,4 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Optagelse/afdrag på langfristede gældsforpligtelser - -1,4-18,9 Optagelse/afdrag på kreditinstitutter 76,5-0,5-3,2 Forudbetalinger -1,4-6,0-6,1 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 75,1-7,8-28,2 Pengestrømme fra ophørende aktiviteter 714,6 4,2 6,8 Ændring i likvide beholdninger 767,9-63,2-49,6 Likviditet primo -163,6-114,0-114,0 Likviditet ultimo 604,3-177,2-163,6 Likviditet 604,3 7,0 2,2 Kreditinstitutter ,2-165,8 Likviditet ultimo 604,3-177,2-163,6 Side 16 af 18 Side 16 af 17

17 Bilag 1 Note 1: Anvendt regnskabspraksis I TV 2-koncernen indgår ud over moderselskabet TV 2 DANMARK A/S de syv 100% ejede datterselskaber: TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S, TV 2 RADIO A/S, TV 2 WORLD A/S, TV 2 BIB A/S, TV 2 DTT A/S samt EAST PRODUCTION A/S. Kvartalsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2009, dog er sendenetsaktiviteterne som følge af salget af sendenettet udskilt som ophørende aktiviteter i totalindkomstsopgørelsen, og tilhørende aktiver og passiver er udskilt på særskilte linjer i balancen. Sammenligningstallene er tilpasset. Der henvises til note 2 for yderligere specifikation. Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal Der er med virkning fra 1. januar 2010 implementeret nye og ændrede internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Implementeringen har ikke påvirket regnskabsaflæggelsen for TV 2 DANMARK A/S. Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. Side 17 af 18 Side 17 af 17

18 Note 2: Ophørende aktiviteter Bilag 1 Koncern Mio.kr Indkomstopgørelse Øvrig omsætning 44,2 18,0 30,0 Udsendelsesomkostninger -24,2-19,2-26,9 Af- og nedskrivninger -8,7-8,6-11,0 Indtægter af kapitalandele i joint ventures 9,4 8,4 9,1 Gevinst ved salg af ophørende aktivitet 359,0 0,0 0,0 Resultat af ophørende aktiviteter før skat 379,7-1,4 1,2 Skat af ophørende aktiviteter, almindelig drift -4,2 1,3-0,3 Skat af ophørende aktiviteter, engangsgevinst -74,7 0,0 0,0 Resultat af ophørende aktiviteter 300,8-0,1 0,9 Balance Materielle aktiver i alt 0,0 207,0 263,2 Andre langfristede aktiver i alt 0,0 104,9 105,7 Aktiver bestemt for salg 0,0 311,9 368,9 Langfristede forpligtelse i alt 0,0 0,0 62,1 Kortfristede forpligtelser i alt 0,0 0,0 5,7 Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 67,8 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet 20,0 4,2 6,8 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 694,6 0,0 0,0 Pengestrømme fra ophørende aktiviteter 714,6 4,2 6,8 I forbindelse med salget af sendenetsaktiviteterne har TV 2 sammen med DR afgivet sædvanlige sælgergarantier gældende frem til Note 3: Nærtstående parter I de første 3 kvartaler af 2010 har der været almindelige driftsmæssige transaktioner mellem TV 2-selskaberne, joint ventures og associerede selskaber. Den danske stat bevilgede i 2008 et lån til TV 2. Pr. 30. september 2010 er der trukket 223 mio.kr. på lånet inkl. tilskrevne renter på 5 mio.kr. i de første tre kvartaler. Lånet er indfriet primo oktober Note 4: Prioritetsgæld På det etablerede 20-årige realkreditlån på 80 mio.kr. i ejendommen Kvægtorvet er den variable rente omlagt til fast rente med en 20-årig renteswap. Pr. 30. september 2010 har renteswappen en negativ dagsværdi på 8,8 mio.kr. Værdireguleringen heraf indgår i totalindkomstopgørelsen i værdiregulering af sikringsinstrumenter. Side 18 af 18 Side 18 af 17

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010 Resumé I 1. halvår 2010 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 37 mio.kr. i 1. halvår 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 157

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017.

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2018 Resumé I første kvartal af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 34 mio.kr. mod 15 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 39,0 % og er steget

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Resumé TV 2 har et resultat før finansielle poster (EBIT) på 246 mio.kr. mod 247 mio.kr. i 2017 i de første ni måneder af 2018. EBIT i 3. kvartal 2018 er 96 mio.kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé I 1. kvartal 2010 har TV 2 et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler af 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. HALVÅRSRAPPORT FOR 2018 Resumé I 1. halvår af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 150 mio.kr. mod 172 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 38,7 % og er steget 1,9 procentpoint

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Resumé TV 2 har i 3. kvartal et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2010. Væksten i tv-reklameomsætningen er væsentligt aftaget

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2012 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger på 45 mio.kr. til implementering

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 Resumé TV 2 har i første halvår et overskud før skat på 170 mio.kr. mod 13 mio.kr. i samme periode. Resultatforbedringen skyldes en øget omsætning, færre store sportsbegivenheder

Læs mere

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %).

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %). KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2019 Resumé I første kvartal af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 21 mio.kr. mod 34 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,4 % og er steget

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 111 mio.kr. mod 44 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket af engangsomkostninger på

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 83 mio.kr. mod 165 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %). HALVÅRSRAPPORT FOR 2019 Resumé I 1. halvår af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 163 mio.kr. mod 150 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,3 % og er steget 1,6 procentpoint

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %). KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2019 Resumé I 1.-3. kvartal 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 259 mio.kr. mod 246 mio.kr. i 2018. EBIT i 3. kvartal 2019 er 96 mio.kr., hvilket svarer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Side 1 af 17 Odense, 27. august 2009 HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Resumé TV 2 har et overskud før skat på 37 mio.kr. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 140 mio.kr., mens TV 2s nichekanaler mv. har

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015 Halvårsrapport Perioden 1. januar 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 3,9 mio. kr. i udbytte, svarende til 13 kr. pr aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 3,9 mio. kr. i udbytte, svarende til 13 kr. pr aktie. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2016/17 for Dantax

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Dirigent 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 26. september 2019 Årsregnskabsmeddelelse 2018/19 for Dantax

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere