DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 9/ 10. november Fortsat fremgang på mål og indsatsområder

2 HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Derved skaber vi værdi ikke blot for landmanden, men også for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og alle andre interessenter det være sig økonomisk, fagligt eller menneskeligt. INDHOLD 3 Hovedpunkter Fortsat fremgang på mål og indsatsområder Forventninger til 4 Mål og strategiske indsatsområder 5 Forventninger 6 Regnskabet Hoved- og nøgletal Tilfredsstillende udvikling 8 Markedet Markedsforhold og salg 9 Produkter 10 Samfundsansvar - Corporate Social Responsibility (CSR) 11 Fokus på region Latinamerika 12 Ledelsespåtegning REGNSKAB 13 Resultatopgørelse 13 Totalindkomstopgørelse 14 Pengestrømsopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse 17 Noter 19 Aktionær- og børsforhold Præsentation af regnskabet kl. 11:00 Adm. direktør Kurt Pedersen Kaalund og underdirektør Jens Ole Jensen fremlægger regnskabet ved en telekonference for analytikere og institutionelle investorer i dag, den 10. november kl. 11:00 (dansk tid). Regnskabspræsentation og telekonference foregår på engelsk. Deltagere i telekonferencen bedes ringe ind senest kl (dansk tid) på tlf (danske deltagere) og tlf. (+44) (internationale deltagere). Telekonferencen kan følges på hjemmesiden, hvor den tilhørende præsentation er tilgængelig ca. 30 minutter i forvejen. En indekseret version af præsentationen inkl. telekonference er tilgængelig på hjemmesiderne efterfølgende. Yderligere information om regnskabet: Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Tlf Jens Ole Jensen, Underdirektør Tlf Investor Relations Tlf

3 DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL AURIGA INDUSTRIES A/S hovedpunkter For perioden 1. januar til 30. september (Q3) (urevideret) Fortsat fremgang på mål og indsatsområder (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) Den tilfredsstillende fremgang på mål og indsatsområder er fortsat i 3. kvartal, og Auriga fastholder forventningerne til året. Fortsat stærk udvikling for nye produkter har i årets første ni måneder resulteret i en vækst på 10%, når man ser bort fra omsætningen på glyphosat. Dækningsgraden er forbedret og kapacitetsomkostningerne reduceret. EBITDA-margin steg til 9,2% (7,0%), og resultat af primær drift (EBIT) er forbedret med DKK 121 mio. til DKK 274 mio. Resultat før skat er fordoblet til DKK 94 mio. til trods for negative valutakursreguleringer. Såvel arbejdskapital som gældsbyrde er forbedret. Omsætningen i årets første ni måneder er steget med godt 5% til DKK mio. (DKK mio.) svarende til 7% vækst ved uændrede valutakurser. Stigningen er opnået trods fortsat reduktion af omsætningen på glyphosat. Væksten er især drevet af de nye produkter, hvilket sammen med begyndende prisforhøjelser har forbedret dækningsgraden, selvom høje råvare- og energiomkostninger og valutakurser har påvirket dækningsgraden negativt. Kapacitetsomkostningerne er trods øget aktivitetsniveau reduceret til DKK 874 mio. (DKK 896 mio.) som følge af gennemførte rationaliseringer, stram omkostningsstyring og lavere valutakurser. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er steget til DKK 404 mio. (DKK 292 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 9,2% (7,0%). Resultat af primær drift (EBIT) udviste en stigning på DKK 121 mio. til DKK 274 mio. (DKK 153 mio.), mens resultat før skat er fordoblet til DKK 94 mio. (DKK 47 mio.). Pengestrømmen fra driften har udviklet sig positivt i 3. kvartal, men blev for årets første ni måneder negativ med DKK -129 mio. (DKK -73 mio.). Den gennemsnitlige arbejdskapital i forhold til omsætningen er yderligere forbedret og gældsbyrden (NIBD/EBITDA) reduceret til 4,5 (8,1). Med en stigning til DKK 180 mio. (DKK 112 mio.) er udviklingen i de finansielle poster ikke tilfredsstillende. Stigningen skyldes især højere renteomkostninger i Brasilien og Indien samt urealiserede valutakursjusteringer i bl.a. Brasilien. FORVENTNINGER TIL Auriga fastholder de tidligere udmeldte forventninger om en omsætning på ca. DKK mio., en EBITDA-margin på 8-10% og EBIT i niveauet DKK mio. samt en forbedring af pengestrøm fra driften i forhold til. Det er glædeligt, at vi i endnu et kvartal ser positive resultater af den valgte strategi. Der er fortsat fremgang på de definerede mål og indsatsområder takket være en meget målrettet og dedikeret indsats fra alle medarbejdere i koncernen. Vi er på rette vej, men indtjening og værdiskabelse skal fortsat øges de kommende kvartaler. Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør SIDE 3 AF 20

4 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL MÅL OG STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDTJENING OG VÆRDISKABELSE I overensstemmelse med ambitionen om at øge indtjeningen og den langsigtede værdiskabelse i koncernen har Auriga defineret følgende strategiske mål, der skal være opfyldt efter 2013: EBITDA-margin forbedres til et niveau på 13-18%. Afkast af den investerede kapital (ROIC) øges til omkring 15%. Målene skal nås gennem en fokuseret udvikling inden for de tre strategiske indsatsområder udvikling og vækst, effektivisering og omkostningsstyring samt arbejdskapital og gældsbyrde. I de første 9 måneder af er indtjeningen (EBITDAmargin) øget til 9,2% (7,0%) svarende til en forbedring af driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) til DKK 404 mio. (DKK 292 mio.). Arbejdskapitalen har ligeledes udviklet sig positivt, og ROIC er i samme periode steget til 5,5% (1,7%). Udvikling og vækst De mange nye produkter introduceret gennem de senere år og en stærk udviklingspipeline ventes fremadrettet at skabe en gennemsnitlig omsætningsvækst på 10% årligt. I år har væksten ekskl. glyphosat været 10%, mens den samlede omsætning er øget med godt 5%, og glyphosat er reduceret til en andel omkring 10% af omsætningen. Det bredere produktprogram med flere differentierede produkter bidrager til, at dækningsgraden forbedres. I år er dækningsgraden øget til 25,4% (24,6%) efter en forbedring på 2,5 procentpoint i 3. kvartal. Stigende salgspriser har således bidraget til at modvirke høje råvare- og energipriser samt negative valutakurspåvirkninger i 3. kvartal. Strategiske indsatsområder UDVIKLING OG VÆKST EFFEKTIVISERING OG OMKOSTNINGSSTYRING INDTJENING OG VÆRDISKABELSE ARBEJDSKAPITAL OG GÆLDSBYRDE Effektivisering og omkostningsstyring Gennem yderligere effektiviseringer og en stram omkostningsstyring samt stordriftsfordele er det målet at opnå en fortsat nedbringelse af kapacitetsomkostningerne målt i forhold til omsætningen. I år er kapacitetsomkostningerne nedbragt til DKK 874 mio. (DKK 896 mio.), selvom aktiviteten er øget, og der er afholdt engangsomkostninger til fratrædelser. I forhold til årets første ni måneder sidste år er der tale om en forbedring af omkostningsprocenten med 1,0 procentpoint til 17,4%. indtjening og værdiskabelse udvikling og vækst DKKm Omsætning EBITDA i % af omsætning 10% DKKm Omsætning Dækningsgrad % 28% % % % 4% % % % Q1 Q2 Q3 Q4 Graferne er beregnet på løbende 12 måneder Q1 Q2 Q3 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 20% SIDE 4 AF 20

5 DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL AURIGA INDUSTRIES A/S forventninger Der praktiseres løbende en stram omkostningsstyring, og gennem udbredt anvendelse af LEAN samt tilpasninger og forbedringer sikres en kontinuerlig effektivisering af produktionen. Den gennemførte rationalisering i starten af året bidrager nu positivt og ventes fra 2012 at resultere i en årlig omkostningsbesparelse på DKK 75 mio. Arbejdskapital og gældsbyrde Branchen for plantebeskyttelse er kendetegnet ved en forholdsvis høj pengebinding i arbejdskapital. Cheminova er ingen undtagelse og gør derfor en stor og målrettet indsats for at nedbringe arbejdskapitalen. Det er afgørende for finansieringen af den fremtidige udvikling og vækst, at der fortsat sker en relativ forbedring af arbejdskapitalen, og at gældsbyrden reduceres. Siden begyndelsen af er der således hvert kvartal sket en forbedring af den gennemsnitlige arbejdskapital i forhold til omsætningen, og set over de seneste 12 måneder er forbedringen på 3,1 procentpoint. Den positive udvikling skyldes især øget leverandørgæld og en nedbringelse af lagrene, mens udviklingen i debitorer afspejler den ændrede markedsfordeling med høj vækst i Latinamerika. Primært som følge af den forbedrede indtjening er gældsbyrden (NIBD/EBITDA) reduceret til 4,5 (8,1) mod 5,4 ved halvåret. Markedet for plantebeskyttelse ventes også i 4. kvartal at udvise vækst, idet de høje priser på fødevarer og landbrugsafgrøder øger landmandens incitament til at øge arealerne og beskytte sine afgrøder. Det brede og differentierede produktprogram i kombination med tendensen til stigende markedspriser er på trods af fortsat høje råvare- og energiomkostninger med til at sikre en højere dækningsgrad for året end i. Auriga fastholder de tidligere udmeldte forventninger om en omsætning på ca. DKK mio., en EBITDAmargin på 8-10% og EBIT i niveauet DKK mio. samt en forbedring af pengestrøm fra driften i forhold til. Forventningerne tager udgangspunkt i det nuværende valutakursniveau, og det forudsættes, at den globale økonomiske og finansielle situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsbetingelserne i den resterende del af året. Koncernens resultater er generelt påvirket af udviklingen inden for landbruget, klimatiske-, økonomiske-, valutariske- og markedsmæssige forhold, herunder mulighederne for at fastholde og opnå registreringer. UDSAGN OM FREMTIDIGE FORHOLD Nærværende selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder forventninger til omsætning og økonomiske resultater. Udsagn om fremtidige forhold er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra forventningerne. I det omfang lovgivning og god praksis foreskriver det, er Auriga forpligtet til at opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. EFFEKTIVISERING OG OMKOSTNINGSSTYRING arbejdskapital og gældsbyrde DKKm Omsætning Kapacitetsomkostninger i % af omsætning* 20% DKKm Omsætning Gennemsnitlig arbejdskapital % 54% % % % % % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 * Faste omkostninger i produktion, salg, administration og udvikling Q3 16% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 48% Graferne er beregnet på løbende 12 måneder SIDE 5 AF 20

6 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL regnskabet HOVED- OG NØGLETAL DKK mio. Resultatopgørelse: Året Nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift, EBIT Finansielle poster (104) (44) (180) (112) (172) Resultat før skat (26) (34) Resultat efter skat og minoritetsinteresser (13) (26) Balance: Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettoaktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Pengestrømme: Året Pengestrømme fra driftsaktivitet (129) (73) 336 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (86) (79) (183) (247) (327) - heraf investeret i materielle anlægsaktiver (25) (19) (61) (82) (109) Fri pengestrøm (312) (320) 10 Regnskabsrelaterede nøgletal: Året EBITDA-margin 8,4% 3,9% 9,2% 7,0% 7,3% EBIT-margin 5,4% 0,5% 6,2% 3,7% 3,8% NOPLAT ROIC * 5,5% 1,7% 5,5% 1,7% 3,9% NIBD/EBITDA faktor * 4,5 8,1 4,5 8,1 4,9 NIBD/Egenkapital 1,2 1,1 1,2 1,1 0,9 Gældsprocent 53% 52% 53% 52% 47% Aktierelaterede nøgletal: Året Resultat i kroner pr. 10 DKK aktie (0,54) (1,05) 2,62 0,80 1,51 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. 10 DKK aktie 6,5 8,2 5,1 (2,9) 13,5 Indre værdi i kroner pr. 10 DKK aktie 78,9 83,2 78,9 83,2 85,5 Udbytte i kroner pr. 10 DKK aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 Børskurs Price earnings kvote (139) (96) Børskurs/indre værdi 0,94 1,21 0,94 1,21 1,08 Markedsværdi * ROIC og EBITDA er beregnet på løbende 12 mdr. SIDE 6 AF 20

7 DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL AURIGA INDUSTRIES A/S TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING Udviklingen i Aurigas resultater i årets første ni måneder er tilfredsstillende med fremgang på mål og indsatsområder. Koncernomsætning Omsætningen i årets første ni måneder er steget med godt 5% til DKK mio. (DKK mio.) svarende til 7% vækst ved uændrede valutakurser. I 3. kvartal isoleret er der realiseret en omsætning på DKK mio. (DKK mio.) svarende til en vækst på 4%. Koncernens hovedvaluta, USD, er indregnet til gennemsnitskurs på 5,50 eller 4% lavere end efter årets første ni måneder sidste år. Valutakursudviklingen har i perioden påvirket omsætningen negativt, idet effekten fra en lavere kurs for USD, INR og flere latinamerikanske valutaer kun delvist blev kompenseret via en positiv udvikling for andre valutaer herunder AUD. Omsætningen opgjort til uændrede valutakurser i forhold til samme periode i ville have været DKK 55 mio. højere. Bruttoresultat Det realiserede bruttoresultat er forbedret til DKK mio. (DKK mio.) svarende til en bruttomargin på 25,4% (24,6%). Det ændrede produktmix påvirker bruttomarginen positivt, mens valutakursudviklingen samt høje råvare- og energipriser trækker i modsat retning. Omkostninger De samlede kapacitetsomkostninger er reduceret til DKK 874 mio. (DKK 896 mio.) primært på grund af stram omkostningsstyring og lavere valutakurser. Aktiviteten inden for udvikling og registrering har været høj i 3. kvartal, og der blev i overensstemmelse med forventningerne aktiveret DKK 107 mio. (DKK 65 mio.) i udviklings- og registreringsomkostninger i årets første ni måneder. Finansielle poster og periodens resultat Med en stigning til DKK 180 mio. (DKK 112 mio.) har udviklingen i de finansielle poster ikke været tilfredsstillende. I datterselskaberne i Brasilien og Indien er renteomkostningerne for de første ni måneder steget med DKK 32 mio. i forhold til samme periode i bl.a. som følge af højere rentesatser og en større rentebærende gæld. Datterselskabet i Brasilien har op til sæsonen foretaget store indkøb i bl.a. USD. I forbindelse med den kraftige styrkelse af kursen på USD i forhold til BRL mod slutningen af 3. kvartal har datterselskabet haft et urealiseret kurstab på DKK 29 mio. Koncernens resultat før skat er fordoblet til DKK 94 mio. (DKK 47 mio.). Skat af periodens resultat er estimeret til DKK 26 mio., således at periodens resultat efter skat blev DKK 68 mio. (DKK 34 mio.). Pengestrømme og balance Efter en positiv udvikling på DKK 165 mio. i 3. kvartal isoleret blev pengestrøm fra driften for de første ni måneder negativ med DKK -129 mio. (DKK -73 mio.). Efter samlede investeringer på DKK 183 mio. (DKK 247 mio.) blev fri pengestrøm DKK -312 mio. (DKK -320 mio.). Ultimo september udgør egenkapitalen DKK mio. (DKK mio.) svarende til en egenkapitalandel på 32% af balancen. Den nettorentebærende gæld udgør ved periodens udgang DKK mio. (DKK mio.), hvoraf 43% er i fremmed valuta og 45% fastforrentet. Gældsbyrden (NIBD/EBITDA) er forbedret til 4,5 (8,1). Gælden er påvirket af, at der i løbet af er købt minoritetsandele i Tyskland og Australien for DKK 88 mio., hvilket iht. IFRS er bogført direkte på egenkapitalen. Koncernens likviditetsberedskab i form af uudnyttede kreditfaciliteter udgør ultimo september DKK 0,8 mia. (DKK 0,8 mia.) ud af en samlet kreditramme på DKK 3,5 mia., hvoraf DKK 2,2 mia. er bekræftede faciliteter. Driftsresultat Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 38% til DKK 404 mio. (DKK 292 mio.) svarende til en EBITDAmargin på 9,2% (7,0%). Efter afskrivninger på DKK 130 mio. (DKK 139 mio.) er resultat af primær drift (EBIT) forbedret med DKK 121 mio. til DKK 274 mio. (DKK 153 mio.) svarende til en EBIT-margin på 6,2% (3,7%). SIDE 7 AF 20

8 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL markedet Omsætning, regioner Omsætning MARKEDSFORHOLD OG SALG De fortsat høje priser på landbrugsprodukter set i historisk perspektiv betyder, at landmændene har en god økonomi i planteavlen og vil søge at øge arealerne og udbytterne. Senest har dette betydet, at landmænd i Brasilien forventer at øge de tilplantede arealer med ca. 2% svarende til en stigning på ca. 1 mio. hektar. De øgede arealer og incitamentet til at øge udbytterne skaber gode forudsætninger for fortsat vækst i branchen. Salget forud for sæsonen i Brasilien og Argentina har således oplevet en stærk vækst mod udgangen af 3. kvartal, og denne markedsvækst ventes fortsat igennem sæsonen. Efter en periode med stabile priser på plantebeskyttelsesmidler er priserne i markedet nu svagt stigende. I årets første ni måneder er der opnået en vækst på 10% ekskl. glyphosat, der igen i 3. kvartal som forventet har udvist et faldende salg. Fortsat vækst fra nye, mere differentierede produkter har samtidig resulteret i en højere dækningsgrad på 25,4% (24,6%) efter en forbedring på 2,5 procentpoint i 3. kvartal. Priserne er i kvartalet øget med gennemsnitligt ca. 3%, hvilket har kunnet modsvare den negative udvikling i valutakurserne i kvartalet. Omsætning, regioner Omsætning, regioner 3. KVARTAL Europa 41% (41%) Europa Nordamerika 41% 6% (10%) (41%) Latinamerika Nordamerika 23% (21%) 6% (10%) International 24% (22%) Latinamerika 23% (21%) Globale aktiviteter 6% (6%) International 24% (22%) Globale aktiviteter 6% (6%) Tal i parentes er Q3 -tal Omsætning, produk Ukrudtsmidle Insektmidler U Svampemidle I Øvrige plante beskyttelsesms Andre aktivitø b A Region Europa Der er opnået en lavere omsætning i 3. kvartal sammenlignet med samme periode sidste år, der var påvirket af en sen sæson. År-til-dato udgør væksten i regionen 5% efter en positiv udvikling på flere af de nye produkter, ligesom akkvisitionen af Rogor (dimethoat) har bidraget til vækst på traditionelle produkter. Dækningsgraden på glyphosat har været højere i 3. kvartal end tidligere, da de gennemførte ændringer af produktionen på anlægget i Danmark nu viser de første resultater. De fleste lokale selskaber i regionen har opnået forbedrede resultater, mens Stähler i Tyskland som forventet fortsat belaster regnskabet negativt. Den igangsatte restrukturering af det tyske datterselskab vil dog allerede næste år medføre reducerede omkostninger og forbedret indtjening. Region Nordamerika Salget af de traditionelle insektmidler var i 3. kvartal negativt påvirket af en alvorlig tørke i Texas, der har betydet, at meget store bomuldsarealer har måttet opgives. Transformationen af produktprogrammet gennemføres nu i region Nordamerika, hvor reduktionen af salget af glyphosat er fortsat i 3. kvartal. Den meget positive udvikling i nye produkter har ikke kunnet opveje reduktionen af glyphosatsalget, hvilket medfører lavere samlet omsætning for regionen sammenlignet med sidste år. Indtjeningen er imidlertid øget markant som følge af transformationen af produktprogrammet. Region Latinamerika Et godt salg forud for sæsonen i Brasilien og Argentina har resulteret i en vækst på 31% i 3. kvartal, hvilket bekræfter de meget positive udsigter for den igangværende sæson. Transformationen af produktprogrammet er gennemført med succes, hvorved den gennemsnitlige dækningsgrad er forbedret betydeligt. Indtjeningen i regionen er dermed kraftigt forbedret. Den brasilianske valuta er styrket henover året, men blev markant svækket i september. Dette har øget de finansielle omkostninger, men bidraget positivt til en styrkelse af dækningsgraden i regionen. Region International Fortsat stærke resultater i Indien bidrager væsentligt til væksten og forbedrede resultater i regionen. Nye produkter sikrer her som i resten af regionen en betydelig vækst og forbedrede dækningsgrader. Det australske marked er fortsat meget konkurrencepræget, og fokus er i stigende omfang på differentierede produkter, hvor priserne bedre kan fastholdes. Globale aktiviteter Salget af fine chemicals og direkte salg til globale kontraktkunder har udvist en tilfredsstillende udvikling i perioden. Indtjeningsfremgangen er fortsat i 3. kvartal. SIDE 8 AF 20

9 DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL AURIGA INDUSTRIES A/S PRODUKTER Omsætning, regioner Omsætning, produkter Omsætning, regioner Omsætning, produkter Ukrudtsmidlernes andel af omsætningen er faldet til 31% Omsætning, produkter 3. KVARTAL (34%) som følge af den forventede reduktion i salget af glyphosat. De nye selektive ukrudtsmidler som f.eks. fenoxaprop, pethoxamid og sulfonylurea-produkterne viser fortsat pæn fremgang. Insektmidlerne har trods udfasningen af klasse I produkterne formået at øge deres andel af omsætningen til 37% (35%). Den positive udvikling skyldes fremgang såvel for de traditionelle OP-produkter som nye produkter, som f.eks. abamectin, imidacloprid og gamma-cyhalothrin. Svampemidlerne har fastholdt deres andel på 18% (18%) af salget efter fortsat vækst fra nye produkter som flutriafol og fluazinam. Europa 41% (41%) Ukrudtsmidler 31% (34%) Europa 41% (41%) Ukrudtsmidler 31% (34%) Nordamerika 6% (10%) Insektmidler 37% (35%) Nordamerika 6% (10%) Insektmidler 37% (35%) Øvrige plantebeskyttelsesmidler Latinamerika tegnede sig for 6% 23% (6%) (21%) Svampemidler 18% (18%) af omsætningen. Latinamerika Segmentet omfatter International 23% bl.a. Headland (21%) 24% mikronæringsstoffer, International der igen har udvist 24% en positiv (22%) udvikling Øvrige plante- 6% (6%) (22%) Svampemidler Øvrige plante- 18% 6% (6%) (18%) Globale aktiviteter 6% (6%) beskyttelsesmidler Andre aktiviteter 8% (7%) Globale aktiviteter 6% (6%) beskyttelsesmidler og vækstregulatorer som f.eks. trinexapac, der nu er på Andre aktiviteter 8% (7%) vej ind på det europæiske marked. Tal i parentes er Q3 -tal Øvrige aktiviteter har øget andelen af omsætningen til 8% (7%) efter god performance for fine chemicals-området. VISION Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse. Værdiskabelsen skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. VÆSENTLIGE PLANTEBESKYTTELSESMIDLER Traditionelle produkter introduceret før 2000 Nyudviklede produkter introduceret efter 2000 Tilkøbte produkter Ukrudtsmidler glyphosat clodinafop clomazone diflufenican fenoxaprop fomesafen metsulfuron 2 nicosulfuron 2 sulcotrione thifensulfuron 2 tribenuron 2 beflubuthamid pethoxamid propoxycarbazone Insektmidler acephat 1 chlorpyrifos 1 dimethoat 1 malathion 1 methyl parathion 1 abamectin gamma-cyhalothrin imidacloprid acrinathrin phosalone 1 Svampemidler azoxystrobin difenoconazole 3 epoxiconazole 3 fluazinam tebuconazole 3 flutriafol 3 Øvrige trinexapac mikronæringsstoffer 1) OP-insektmidler (organofosfater) 2) Ukrudtsmidler i sulfonylurea-gruppen (SU-midler) 3) Svampemidler i triazol-gruppen. SIDE 9 AF 20

10 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL SAMFUNDSANSVAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Målene for CSR-området i er defineret i den seneste CSR-rapport, der ligeledes beskriver handlingsplanen for aktiviteterne i indeværende år. Salg af plantebeskyttelsesmidler Cheminovas vækststrategi er baseret på et produktprogram, der er under fortsat udvikling med introduktion af nye og mere sikre produkter til landmændene. I udviklingslandene fortsættes indsatsen for at fremme sikker og korrekt brug af plantebeskyttelsesmidler bl.a. med undervisning og demonstration af hensigtsmæssig anvendelse af produkterne, der er en integreret del af markedsføringen. Eksempelvis har det indiske datterselskab i år nået flere end landmænd under kampagnen for sikker brug af plantebeskyttelsesmidler. Desuden indgår FAO s Code of Conduct som en del af Cheminovas generelle salgsbetingelser fremover. Landsbyprojekterne i Indien, der har til formål at demonstrere nytteværdien af videnbaseret landbrugspraksis, Lancering af kvindeprogrammet i Madhya Pradesh i Indien. lever op til forventningerne. Samarbejdet med den danske ambassade er fortsat bl.a. med henblik på at sikre erfaringsopsamling, fokus og projektets fremdrift. Ligeledes er der etableret samarbejde med andre uafhængige institutioner med et tilsvarende formål. Som del af landsbyprojekterne gennemføres understøttende aktiviteter med det formål at bidrage til bedre livsbetingelser for befolkningen i landsbyerne. F.eks. er der som planlagt i flere landsbyer igangsat projekter vedr. styrkelse af kvinders involvering og demonstration af omkostningseffektiv opsamling af regnvand fra monsunen. Disse understøttende projekter er af stor betydning for implementering af bedre landbrugspraksis og bidrager dermed til at øge udbyttet af landsbyprojekterne generelt. I Brasilien forløber landbrugsprojektet blandt bananavlere i et mindre landbrugssamfund i delstaten Goias tilfredsstillende. I et tilsvarende projekt i et område i delstaten Sao Paulo er den indledende fase gennemført i samarbejde med lokale landbrugsrådgivere. På grund af ødelæggende oversvømmelser i området forventes den miljøvenlige bekæmpelse af svampesygdomme, der netop er planlagt til at omfatte bananavl langs floder, først at blive påbegyndt i løbet af 1. halvår Produktion Målene for perioden på produktionsområdet i Indien vedr. reduktion af energi- og vandforbrug samt organisk indhold i spildevand er nået, og certifikaterne vedr. miljøcertificeringerne ISO og OH-SAS er modtaget. Planerne for opnåelse af årets mål vedr. energioptimering og forebyggelse af ulykker følges generelt for Cheminovas øvrige produktionsanlæg. Der gennemføres f.eks. informationskampagner, og der er indført skærpet kontrol med overholdelse af sikkerhedsprocedurer og opfølgning. SIDE 10 AF 20 Leverandørstyring og HR Forankringen af leverandørstyringsaktiviteterne hos datterselskaberne har medført, at auditering af leverandører i stigende grad kan gennemføres af datterselskabernes tekniske personale. HR-aktiviteterne vedr. det globale kendskab til mission, vision og værdier følger planen. Eksempelvis gennemføres uddannelse for mellemledere for at fremme formidlingen i forhold til det daglige arbejde. Med udgangspunkt i Cheminovas antikorruptionspolitik har der været foretaget uafhængig auditering af datterselskaberne i Mexico og Indien med et positivt resultat. Der vil fremover blive foretaget audits af udvalgte datterselskaber i lande, hvor samfundet ifølge Transparency International er mest plaget af korruption.

11 DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL AURIGA INDUSTRIES A/S Fokus på region Latinamerika Ambitiøse mål og innovative produkter i kombination med en fokuseret indsats sikrer, at Cheminova er godt positioneret i Latinamerika til at få udbytte af væksten i markedet for plantebeskyttelse i de kommende år. Succes med nye produkter Transformationen af produktprogrammet i region Latinamerika er gennemført med succes. På kun tre år er salget af ukrudtsmidlet glyphosat reduceret til stort set ingenting fra at være det dominerende produkt i produktprogrammet. I kraft af en dedikeret indsats har region Latinamerika klaret at fastholde niveauet for sin omsætning ved at fokusere yderligere på markedsføring og salg af nye produkter, der udviser kraftig vækst og i dag udgør 70% af regionens omsætning. Med kunden i fokus skaber det nye produktprogram med unikke, differentierede kvalitetsprodukter værdi ikke kun for landmanden, der får en bedre driftsøkonomi i kraft af højere produktivitet og kvalitet i sin planteavl, men også for Cheminova i kraft af en bedre lønsomhed. Nyt marked for fluazinam - nu også i soja En ny registrering i Brasilien af fluazinam-produktet Zignal til brug i soja har åbnet nye markedsmuligheder for Cheminova og er et godt eksempel på arbejdet med identifikation, udvikling og registrering af nye produkter. Svampemidlet fluazinam er udviklet af Cheminova til brug mod skimmel i kartofler og har solgt godt til kartoffelavlen i Storbritannien og Irland. Forsøg og udvikling har imidlertid også påvist gode resultater i soja mod svampesygdommen Sclerotinia sclerotiorum. Det er en meget udbredt plantesygdom, der har udviklet sig til at være den næstmest ødelæggende svampesygdom i sojabønner kun overgået af rust. Identifikationen af det nye marked for fluazinam medfører, at Cheminova har taget lederskab i udviklingen af markedet for dette produkt i Brasilien. De nye markedsmuligheder giver anledning til øgede salgsforventninger, og da fluazinam produceres i Danmark, øges aktiviteten på anlægget, der producerer svampemidler. Markedsposition Markedet i Latinamerika har fordoblet sin værdi over de seneste 10 år til i at udgøre ca. 13 mia. USD. Mere end en trediedel af den globale efterspørgsel efter plantebeskyttelse kommer fra denne del af kloden, hvor Brasilien betegnes som et af de største landbrugslande i verden. Traditionelt markerer 3. kvartal starten på en ny højsæson i Latinamerika, der normalt genererer knap en trediedel af Cheminovas omsætning på årsbasis. Cheminovas markedsandel i Latinamerika udgør 3 pct. med en særlig stærk position i Brasilien, Argentina, Mexico og Columbia, hvor der er etableret datterselskaber. Øvrige markeder dækkes i samarbejde med lokale partnere. Cheminova beskæftiger i dag knap 220 medarbejdere i regionen. Varieret afgrødestruktur Brasilien og Argentina udgør de største markeder med vigtige afgrøder som sojabønner, majs, kaffe, bananer, bomuld, sukkerrør og citrusfrugter. I begge lande er landbruget højt udviklet med intensiv planteavl og karakteriseret af meget store farme. Mexico og Colombia udgør ca. 10 pct. af det latinamerikanske marked. Her dyrkes fortrinsvist avocado, ris, majs, grøntsager og blomster, og landbruget er domineret af mindre enheder. Omsætning, produkter Det Omsætning, latinamerikanske produkter marked fordelt på segmenter - værdi ca. 11 mia. USD Vi leverer en dedikeret indsats for at udvikle og markedsføre et differentieret produktprogram - Glyphosats andel af omsætningen er nu reduceret til kun 4 pct. Beslutningen er fuldstændig i overensstemmelse med vores fokus på lønsomhed. Cesar Rojas Direktør for region Latinamerika Ukrudtsmidler 37% Ukrudtsmidler 37% Insektmidler Insektmidler 30% 30% Svampemidler Svampemidler 27% 27% Øvrige plante- 6% Øvrige plante- 6% beskyttelsesmidler beskyttelsesmidler Cheminova sælger produkter i alle segmenter og har den forholdsvist stærkeste position inden for insektbekæmpelse med nøgleprodukter som imidacloprid, abamectin og gamma-cyhalothrin, der tilhører de nye produkter. Cheminova har også en vigtig position inden for svampemidler, hvor flutriafol er et nøgleprodukt. SIDE 11 AF 20

12 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september for Auriga Industries A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber, herunder de af NASDAQ OMX, Copenhagen, stillede krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. september. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Harboøre, den 10. november Bestyrelse: Povl Krogsgaard-Larsen Jens Due Olsen Lars Hvidtfeldt Formand Næstformand Karl Anker Jørgensen Jutta af Rosenborg Kapil Kumar Saini Torben Svejgård Peder Munk Sørensen Jørn Sand Tofting Direktion: Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør SIDE 12 AF 20

13 DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL AURIGA INDUSTRIES A/S resultatopgørelse DKK mio. Året Nettoomsætning Note Produktionsomkostninger Bruttoresultat Andre driftsindtægter Øvrige kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Note Indtægter af kapitalandel i associerede selskaber Finansielle poster (104) (44) (180) (112) (172) Resultat før skat (26) (34) Skat Note (26) (13) (13) Resultat (18) (24) Fordeles således: Aktionærerne i Auriga Industries A/S (13) (26) Minoritetsinteresserne (5) (18) (24) Resultat pr. aktie (EPS): Resultat pr. aktie (0,54) (1,05) 2,62 0,80 1,51 Udvandet resultat pr. aktie (0,54) (1,05) 2,62 0,80 1,51 totalindkomstopgørelse DKK mio. Året Periodens resultat (18) (24) Anden totalindkomst Valutakursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder (53) (32) (86) Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Øvrige bevægelser 3 (2) (15) (17) (5) Anden totalindkomst (32) 0 (91) Totalindkomst i alt (50) (24) (23) SIDE 13 AF 20

14 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL pengestrømsopgørelse DKK mio. Året Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Øvrige reguleringer 4 (59) (137) Ændring i tilgodehavender (241) (124) (34) Ændring i varebeholdninger (105) (39) 190 Ændring i leverandørgæld 34 (70) 80 Pengestrømme fra primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (433) (266) (431) Pengestrømme fra drift (84) (111) 336 Betalt selskabsskat (45) 38 0 Pengestrømme fra driftsaktivitet (129) (73) 336 Køb af immaterielle aktiver (2) (172) (102) Investering vedr. immaterielle aktiver under udvikling (122) 0 (163) Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver (61) (82) (109) Salg af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver 0 0 (14) Salg af finansielle aktiver Modtaget udbytte fra associerede selskaber Pengestrømme fra investeringsaktivitet (183) (247) (326) Fri pengestrøm (312) (320) 10 Afdrag på langfristet gæld 0 0 (34) Optagelse af langfristet lån Køb af minoritetsaktier i datterselskaber (88) 0 0 Betalt udbytte (60) (56) (61) Salg af egne aktier Note Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider (192) Likvider pr. 1. januar (480) (899) (899) Kursregulering 46 (48) (79) Likvider ultimo (626) (611) (480) SIDE 14 AF 20

15 DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL AURIGA INDUSTRIES A/S balance DKK mio Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Udskudt skat Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt SIDE 15 AF 20

16 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL egenkapitalopgørelse DKK mio. Egenkapitalopgørelse, Aktiekapital Overført overskud Akkumuleret kursregulering Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital 1. januar Periodens samlede indkomst 0 60 (86) 0 (26) 3 (23) Køb af minoritetsandele 0 (46) 0 0 (46) (42) (88) Betalt udbytte (61) (61) 0 (61) Salg egne aktier Udbytte egne aktier Egenkapital 30. september (58) Egenkapitalopgørelse, Aktiekapital Overført overskud Akkumuleret kursregulering Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital 1. januar (41) Periodens samlede indkomst Betalt udbytte (61) (57) 0 (57) Udbytte egne aktier Egenkapital 30. september (9) SIDE 16 AF 20

17 DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL AURIGA INDUSTRIES A/S noter Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK mio. Note 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Årsrapporten for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt definitionerne på de angivne nøgletal. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporten kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december. Note 2. Segmentoplysninger Regioner kvartal Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster (180) Resultat før skat 94 Regioner kvartal Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift 65 (39) (3) 153 Indtægter af kapitalandele 6 Finansielle poster (112) Resultat før skat 47 Regionerne i Cheminovas globale organisation, der er ændret pr. 1. januar, er opgjort således: Europa, Nordamerika (USA og Canada), Latinamerika og International (Indien, Australien, New Zealand, CIS-landene: Rusland, Ukraine m.fl., Asien, Mellemøsten og Afrika). I Globale aktiviteter indgår bl.a. Cheminovas salg af fine chemicals, moderselskabets direkte salg til globale kontraktkunder og Auriga Ejendomme. SIDE 17 AF 20

18 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Note 2. Segmentoplysninger, fortsat Nettoomsætning fordelt på produktgrupper Ukrudtsmidler Insektmidler Svampemidler Øvrige plantebeskyttelsesmidler Andre aktiviteter Koncern i alt kvartal kvartal Note 3. Skat Den i resultatopgørelsen indregnede skatteomkostning for delårsrapporten er beregnet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for koncernen som helhed for. Den estimerede effektive skatteprocent for udgør 28% (pr. 30. september 28%, og for hele året realiseret 23%). Note 4. Egne aktier Moderselskabets beholdning af B-aktier i Auriga Industries A/S: Antal stk. Nominel værdi DKK % af aktiekapital Kursværdi t.kr. Beholdning 1. januar ,38% Salg ( ) (2.250) (0,88%) (20.491) Beholdning 30. september ,50% Note 5. Køb af datterselskaber Cheminova A/S har pr. 22. juli købt de resterende 25% af aktierne i den tyske Stähler-koncern for DKK 65 mio. Betalingen erlægges dels kontant og dels i form af stk. aktier i Auriga Industries A/S fra selskabets beholdning af egne aktier. Note 6. Eventualforpligtelser Der er ikke sket ændringer i eventualforpligtelser eller i eventualaktiver siden årsrapporten for. Note 7. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter balancedagen. SIDE 18 AF 20

19 DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL AURIGA INDUSTRIES A/S AKTIONÆR- OG BØRSFORHOLD finanskalender 2012 Årsrapport for Ordinær generalforsamling Delårsrapport for 1. kvartal Delårsrapport for 1. halvår Delårsrapport for 3. kvartal Offentliggørelser Aurigas selskabsmeddelelser offentliggøres via Globe- Newswire, NASDAQ OMX Copenhagen, og desuden på selskabets hjemmeside: og Information om præsentationer af regnskab, webcast og telekonferencer er tilgængelig på hjemmesiden ca. to uger før datoen for offentliggørelse af regnskab. Selskabsmeddelelser Nr. 1 Bekræftelse af forventningerne til, opdatering af business plan og tilpasning af kapacitet Nr. 2 Årsrapport Nr. 3 Indkaldelse til generalforsamling Nr. 4 Referat af generalforsamling Nr. 5 Vedtægter for Auriga Industries A/S Nr. 6 Delårsrapport for 1. kvartal Nr. 7 Cheminova køber den resterende ejerandel i Stähler Nr. 8 Delårsrapport for 1. halvår e-nyheder Tilmeld dig Aurigas service og få alle nyheder fra Auriga på . Tilmeld dig på Navnenotering af Auriga-aktier KONTAKT INVESTOR RELATIONS Navnenotering af Auriga-aktier sker ved henvendelse til den bank, hvor aktierne ligger i depot. Som navnenoteret aktionær har du følgende fordele: Mulighed for at udøve dine rettigheder som aktionær og deltage i Aurigas generalforsamling. Modtagelse af Aurigas aktionærbrev med posten 3-4 gange årligt, medmindre du har frabedt dig denne service. Adgang til Aurigas InvestorPortal via (dansk hjemmeside) og (engelsk hjemmeside). I InvestorPortalen kan navnenoterede aktionærer se beholdningen af Auriga-aktier og ændre abonnement på aktionærbrev, årsrapportering, delårsrapport og indkaldelse til generalforsamling. Du kan vælge at få informationsmaterialet leveret med posten. aktiebogfører VP Investor Services A/S Weidekampsgade København S. Tlf Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør Direkte: Mobil: Lene Faurskov Direktionssekretær Direkte: Mobil: Jens Ole Jensen Underdirektør Direkte: Mobil: Investor Relations Tlf Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk, og den danske tekst er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den engelske oversættelse. SIDE 19 AF 20

20 AURIGA INDUSTRIES A/S Postboks Lemvig Telefon: Telefax: Reg.adr.: Finlandsgade 14, 8200 Århus N CVR nr AURIGAS LOGO - kommer fra stjernerne! Aurigas logo er inspireret af stjernebilledet Auriga og det billedmæssige motiv fra antikke græske vaser med vognstyreren bag sit spand af heste - aktiv og fuld af fremdrift! Vognstyreren er et yndet motiv og persontype. Man ser vognstyreren stå på den tohjulede vogn styrende sit firspand af heste - aktiv og fuld af fremdrift og med kontrol over situationen. For Auriga-koncernens vedkommende vil det for de fleste være nærliggende at opfatte logoet som et udtryk for moderselskabet med de mange selskaber globalt fulde af aktivitet og fremdrift. Besøgsadresse: Thyborønvej 78, 7673 Harboøre CHEMINOVA A/S Thyborønvej Harboøre Telefon: Telefax: CVR nr idworks.dk 5646

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011 DELÅRSRAPPORT for Selskabsmeddelelse nr. 8/ 25. august TILFREDSSTILLENDE FREMGANG HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 8/2013 23. maj 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 1. kvartal 2013 God start på året Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET

DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3.

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 15/ 15. november CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 8/2009 Auriga Industries A/S 5. maj 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Indhold 3 Resume Langsom start på året, men forventningerne fastholdes Forventninger til 2009 Business

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Fortsat fremgang i 3. kvartal

Fortsat fremgang i 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 14/2013 13. november 2013 Fortsat fremgang i 3. kvartal Urevideret. Tal i parentes og øvrige sammenligninger er for tilsvarende periode året før, medmindre

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal Indhold 3 Resume Fortsat stærk vækst i omsætning og indtjening Forventningerne til 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital. Auriga Industries A/S. Selskabsmeddelelse nr.

» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital. Auriga Industries A/S. Selskabsmeddelelse nr. Selskabsmeddelelse nr. 10/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital Indhold 3 Hovedpunkter i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2013

Delårsrapport 2. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 22. august 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 2. kvartal 2013 Fortsat fremgang Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 23. august 2012» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 23. august 2012» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 14/ 23. august» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Forbedret indtjening og værdiskabelse

ÅRSRAPPORT 2010. Forbedret indtjening og værdiskabelse ÅRSRAPPORT 2010 Forbedret indtjening og værdiskabelse HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO 24. september 2012 1 Program 17.00-17.10 Velkomst 17.10-18.00 Præsentation af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere