Delårsrapport 1. kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 8/ maj 2013 CVR nr Delårsrapport 1. kvartal 2013 God start på året Helping you grow

2 Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal 7 Finansielle resultater 9 Marked og salg 10 Corporate Social Responsibility 11 Ledelsespåtegning regnskab og noter 12 Resultatopgørelse 12 Totalindkomstopgørelse 13 Balance 14 Pengestrømsopgørelse 15 Egenkapitalopgørelse 15 Noter Præsentation af regnskabet kl Adm. direktør Kurt Pedersen Kaalund og økonomidirektør Jesper Barslund Jacobsen (CFO i Cheminova) præsenterer regnskabet via audiocast for analytikere og institutionelle investorer i dag, den 23. maj 2013, kl (dansk tid). Regnskabspræsentation inkl. spørgerunde og telekonference kan følges på auriga.dk og auriga-industries.com, hvor den tilhørende præsentation er tilgængelig ca. 30 minutter i forvejen. En indekseret version af præsentationen er tilgængelig på hjemmesiden efterfølgende. Regnskabspræsentation, spørgerunde og telekonference foregår på engelsk. Telekonference Deltagere i telekonferencen bedes ringe ind senest kl (dansk tid) på tlf (danske deltagere) og tlf (internationale deltagere) med angivelse af kode Yderligere information om regnskabet Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Tlf Jesper Barslund Jacobsen, CFO i Cheminova Tlf Jens Ole Jensen, Underdirektør Tlf Investor Relations Tlf AURIGA INDUSTRIES A/S Postboks 9, 7620 Lemvig Telefon: Telefax: Reg.adr.: Finlandsgade 14, 8200 Århus N CVR nr Besøgsadresse: Thyborønvej 78, 7673 Harboøre CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78, 7673 Harboøre Telefon: Telefax: UDSAGN OM RISICI OG FREMTIDIGE FORHOLD Forventningerne tager udgangspunkt i det nuværende valutakursniveau, og det forudsættes, at den globale økonomiske og finansielle situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsbetingelserne for koncernen i Aurigas resultater er generelt påvirket af udviklingen inden for landbruget, klimatiske, økonomiske, valutariske og markedsmæssige forhold, herunder mulighederne for at fastholde og opnå registreringer. For så vidt angår risikoforhold i øvrigt henvises til årsrapporten for Udsagn om fremtidige forhold, herunder forventninger til omsætning og økonomiske resultater, er forbundet med risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra forventningerne. I det omfang lovgivning og god praksis foreskriver det, er Auriga forpligtet til at opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk, og den danske tekst er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den engelske oversættelse. CVR nr

3 Hovedpunkter Tilfredsstillende 1. kvartal trods sen sæsonstart (Urevideret Tal i parentes er for tilsvarende periode 2012) Auriga fortsatte den positive udvikling i 1. kvartal med en omsætning på DKK mio. svarende til en organisk vækst på 12%. Dækningsgraden blev forbedret til 30,2%, indtjeningen blev øget og gælden reduceret. De tidligere udmeldte forventninger til hele 2013 fastholdes, idet salgsvæksten i 1. kvartal bl.a. kan tilskrives opbygning af lagre i distributionskanalen i forventning om en forskudt normalsæson. De fortsat høje afgrødepriser understøtter væksten i branchen, og der er i 1. kvartal realiseret en organisk vækst på 12%. Væksten er stort set ligeligt fordelt på højere salgspriser i lokal valuta og større mængder. Salget af Stähler Schweiz påvirkede omsætningen negativt med DKK 78 mio., mens lavere valutakurser på især BRL og INR påvirkede omsætningen negativt med DKK 41 mio. Omsætningen blev således DKK mio. (DKK mio.), 4% højere end i samme periode Prisudviklingen var i særlig grad drevet af højere priser på glyphosat, hvor produktionsomkostningerne er steget tilsvarende som følge af højere indkøbspriser. På de øvrige produkter er priserne øget svagt, mens omkostningerne har været stabile, hvilket medfører, at de højere salgspriser og et forbedret produktmiks gav fremgang i dækningsgraden til 30,2% (29,5%). Driftsindtjeningen blev øget, så EBITDA blev DKK 261 mio. svarende til en forbedring af EBITDA-marginen til 15,6% (11,6%), mens EBIT-marginen blev forbedret til 12,4% (9,2%). Frasalget af Stähler Schweiz har påvirket driftsresultatet positivt med en nettoeffekt på DKK 18 mio. Koncernens resultat før skat steg i 1. kvartal til DKK 171 mio. (DKK 100 mio.). Salget af Stähler Schweiz har netto forbedret pengestrømmene og reduceret den nettorentebærende gæld med DKK 116 mio., mens arbejdskapitalbindingen samtidig blev reduceret. Den fri pengestrøm var som forventet negativ i 1. kvartal med DKK -214 mio. (DKK -256 mio.). Den nettorentebærende gæld (NIBD) blev reduceret med DKK 331 mio. i forhold til samme periode sidste år og udgjorde ultimo kvartalet DKK mio. (DKK mio.). NIBD/EBITDA er reduceret til 3,2 (4,4) efter 1. kvartal. Forventninger til 2013 Branchen ventes fortsat at være begunstiget af gode markedsforhold, idet de høje afgrødepriser skaber positive forventninger i landbruget. Den sene sæsonstart og opbygningen af lagre i distributionskanalen i 1. kvartal forventes ikke at påvirke salget resten af året, medmindre der opstår yderligere klimatiske udfordringer. Auriga fastholder under de forudsætninger de tidligere udmeldte forventninger med en vækst på omkring 10%, så omsætningen når op mod DKK 6,8 mia. med en EBITDA-margin på ca. 12%. Der fokuseres fortsat på at forbedre arbejdskapitalen, så der kan realiseres en positiv fri pengestrøm trods en fastholdelse af investeringsniveauet i produktudvikling og produktionsanlæg. 1. kvt. 1. kvt. Året DKK mio Nettoomsætning Vækst 3,7% 15,6% 9,4% Bruttoresultat Dækningsgrad 30,2% 29,5% 29,6% EBITDA, før særlige poster EBITDA-margin, før særlige poster 15,6% 11,6% 10,7% Resultat før skat Pengestrømme fra driftsaktivitet (208) (187) 513 Fri pengestrøm (214) (256) 309 Nettorentebærende gæld / 1. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Hovedpunkter

4 Mål og strategi Øget indtjening og værdiskabelse i 1. kvartal Tilfredsstillende fremgang på mål og strategiske indsatsområder. mål og strategiske indsatsområder Indtjening og værdiskabelse Auriga har defineret en strategisk målsætning om at forbedre indtjening og værdiskabelse. Med fokus på eksekvering inden for de strategiske indsatsområder er selskabet kommet tættere på indfrielse af de langsigtede finansielle mål, som er opstillet for perioden efter 2013: UDVIKLING OG VÆKST INDTJENING OG VÆRDISKABELSE EFFEKTIVISERING OG OMKOSTNINGSSTYRING Indtjeningen (EBITDA) skal bringes i niveauet 13-18%. ARBEJDSKAPITAL OG GÆLDSBYRDE Afkast af den investerede kapital (ROIC) skal øges til ca. 15%. Den ordinære indtjening (EBITDA) blev øget til 15,6% (11,6%) i 1.kvartal, mens EBITDA-marginen opgjort på LTM-basis (løbende tolv måneder) blev 11,8% (9,4%). Afkastet af den investerede kapital, ROIC på LTM-basis, blev forbedret til 9,2% (6,4%). Udvikling og vækst Gennem fornyelse og udvidelse af produktprogrammet har Cheminova været i stand til at styrke sin markedsposition. Et bredere og mere differentieret produktprogram er med til at sikre væksten og mindske volatiliteten i forretningen. Korrigeret for frasalget af Stähler Schweiz og ændrede valutakurser er der i 1. kvartal opnået en organisk vækst på 12%. Dækningsgraden udgjorde i 1. kvartal 30,2% (29,5%), men opgjort på LTM-basis var den 29,7% (27,6%) svarende til en forbedring på 2,1 procentpoint. INDTJENING OG VÆRDISKABELSE udvikling og vækst Omsætning EBITDA i % af omsætning Omsætning Dækningsgrad % DKKm % DKKm % Q Q Graferne er beregnet på løbende tolv måneder. 4 / 1. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Mål og strategi

5 Effektivisering og omkostningsstyring Den stigende omsætning og et højt aktivitetsniveau har bevirket, at kapacitetsomkostningerne er steget, mens omkostningsprocenten er fastholdt på niveau med 1. kvartal sidste år. De samlede kapacitetsomkostninger udgjorde i 1. kvartal DKK 354 mio. (DKK 338 mio.), og opgjort på LTM-basis steg omkostningsprocenten med 0,2 procentpoint til 17,6% (17,4%) primært som følge af højere omkostninger i forbindelse med introduktion af nye produkter. Arbejdskapital og gældsbyrde For aktørerne inden for branchen for plantebeskyttelsesmidler er den traditionelt høje pengebinding i arbejdskapital en stor udfordring. Med henblik på at sikre den rette balance mellem den fortsatte profitable vækst og gældsudviklingen fokuserer koncernen på initiativer, som kan reducere arbejdskapitalen og formindske gælden. Dette har bl.a. i 1. kvartal ført til salg af Stähler Schweiz. Ved udgangen af 1. kvartal 2013 udgjorde arbejdskapitalen DKK mio. (DKK effektivisering og omkostningsstyring Omsætning DKKm Faste omkostninger i % af omsætning* % Q1 13 *Faste omkostninger i produktion, salg, administration og udvikling arbejdskapital og gældsbyrde DKKm Omsætning Gennemsnitlig arbejdskapital i % Graferne er beregnet på løbende tolv måneder. Q mio.) svarende til en forbedring på DKK 46 mio. primært opnået gennem anvendelse af nye finansieringsformer og forøgede kreditdage hos leverandører. Tilgodehavender hos kunder er steget i takt med omsætningsvæksten, og ultimo kvartalet udgjorde nye finansieringsformer i alt DKK 341 mio. (DKK 172 mio.). Den gennemsnitlige arbejdskapital opgjort på LTMbasis er forbedret med 6,5 procentpoint til 41,4% (47,9%). Koncernens nettorentebærende gæld blev reduceret med DKK 331 mio. til DKK mio. (DKK mio.), og samtidigt blev gældsbyrden (NIBD/EBITDA) forbedret til 3,2 mod 4,4 ved udgangen af marts % / 1. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Mål og strategi

6 Hoved- og nøgletal og nøgletal 1. kvt. 1. kvt. Året DKK mio Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Operationelt EBITDA (Før særlige poster) EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift, EBIT (Før særlige poster) Resultat af primær drift, EBIT Finansielle poster (35) (48) (215) Resultat før skat Resultat efter skat Balance: Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettoaktiver Rentebærende gæld Rentebærende tilgodehavender Nettorentebærende gæld kvt. 1. kvt. Året Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet (208) (187) 513 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (6) (69) (204) - heraf investeret i materielle anlægsaktiver (16) (23) (117) Fri pengestrøm (214) (256) 309 Regnskabsrelaterede nøgletal: EBITDA-margin (Før særlige poster) 15,6% 11,6% 10,7% EBITDA-margin 15,6% 11,6% 9,2% EBIT-margin (Før særlige poster) 12,4% 9,2% 8,0% EBIT-margin 12,4% 9,2% 6,5% NOPLAT ROIC * 7,6% 6,4% 6,9% NIBD/EBITDA ** 3,2 4,4 3,3 NIBD/Egenkapital 1,0 1,2 0,9 Gældsprocent 46% 54% 46% Aktierelaterede nøgletal: Resultat i kroner pr. 10 DKK aktie 5,03 2,94 4,81 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. 10 DKK aktie (8,2) (7,4) 20,2 Indre værdi i kroner pr. 10 DKK aktie 86,4 79,1 80,6 Børskurs 128,5 74,0 87,5 Price earnings kvote Børskurs/indre værdi 1,49 0,94 1,09 Markedsværdi * Ved beregning af ROIC er NOPLAT beregnet på løbende 12 mdr. ** Ved beregning af NIBD/EBITDA er EBITDA beregnet på løbende 12 mdr. Beregning af nøgletal er uændret i forhold til årsrapporten for / 1. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Hoved- og nøgletal

7 Finansielle Tilfredsstillende resultater fremgang Trods en sen sæsonstart fik Auriga en tilfredsstillende fremgang i omsætning og indtjening i 1. kvartal. Koncernomsætning Koncernens omsætning steg i 1. kvartal 2013 med 4% til DKK mio. (DKK mio.). Korrigeret for frasalget af Stähler Schweiz og udviklingen i valutakurser er der tale om en organisk vækst på 12%. Væksten fordeler sig stort set ligeligt på pris og mængde. Valutaeffekten var negativ med 3% især på grund af lavere kurser for BRL og INR. Omsætningen opgjort til uændrede valutakurser i forhold til 1. kvartal sidste år ville således have været DKK 41 mio. højere. Bruttoresultat Bruttoresultatet blev forbedret til DKK 504 mio. (DKK 475 mio.) svarende til en dækningsgrad på 30,2% (29,5%) som følge af et positivt produktmiks og højere salgspriser. Omkostninger og driftsresultat De samlede kapacitetsomkostninger steg med knap 5% til DKK 354 mio. (DKK 338 mio.), og omkostningsprocenten er på niveau med 1. kvartal sidste år. Jf. tabel 2 blev der aktiveret udviklings- og registreringsomkostninger på DKK 25 mio. (DKK 32 mio.), mens den samlede resultateffekt fra udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 58 mio. (DKK 58 mio.). Koncernens ordinære driftsresultat (EBIT- DA) steg med 39% til DKK 261 mio. (DKK 187 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 15,6% (11,6%). Efter afskrivninger på DKK 53 mio. (DKK 39 mio.) er der realiseret et ordinært resultat af primær drift på DKK 208 mio. (DKK 148 mio.) svarende til en EBIT-margin på 12,4% (9,2%). Finansielle poster og periodens resultat Finansomkostningerne faldt med DKK 13 mio. til DKK 35 mio. (DKK 48 mio.) efter lavere renteomkostninger og moderat positive valutakursreguleringer. Aurigas resultat før skat steg med 71% til DKK 171 mio. (DKK 100 mio.). Baseret på en estimeret skattesats på 25% udgjorde periodens resultat efter skat DKK 128 mio. (DKK 75 mio.). Tabel 1: Påvirkning fra salget af Stähler Schweiz Regnskabsrapportering Nettoeffekt 1. kvt. 1. kvt. Stähler Netto- DKK mio Forskel Schweiz forskel Omsætning (78) 138 EBIT Fri pengestrøm (214) (256) (74) Tabel 2: Udviklings- og registreringsomkostninger 1. kvt. 1. kvt. DKK mio Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering Heraf aktiveret (25) (32) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 9 0 Resultateffekt af udviklingsomkostninger Tabel 3: Tilgodehavender factoring 1. kvt. 1. kvt. DKK mio Tilgodehavender fra salg, brutto Factoring Tilgodehavender fra salg, netto Pengestrømme og balance I overensstemmelse med forventningerne blev der realiseret en negativ pengestrøm fra driftsaktiviteterne på DKK -208 mio. (DKK -187 mio.). Leverandørgælden blev forbedret, men jf. tabel 3 er tilgodehavender (netto) steget til DKK mio. (DKK mio.), mens factoring udgjorde DKK 341 mio. mod DKK 215 mio. ved årsskiftet. Omsætningsvækst i Latin Amerika i 4. kvartal og den sene sæsonstart på den nordlige halvkugle i 1. kvartal har medvirket til stigningen i tilgodehavender ultimo kvartalet. Frasalget af Stähler Schweiz har reduceret de samlede investeringer med DKK 41 mio. til DKK 6 mio. (DKK 69 mio.), og den fri pengestrøm udgjorde herefter DKK -214 mio. (DKK -256 mio.). Koncernens samlede balancesum steg med DKK 495 mio. til DKK mio. (DKK mio.), mens egenkapitalen blev øget med DKK 185 mio. til DKK mio. (DKK mio.) svarende til en egenkapitalandel på 29% (29%). 7 / 1. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Finansielle resultater

8 Nettorentebærende gæld (NIBD) I henhold til tabel 4 blev den nettorentebærende gæld reduceret med DKK 331 mio. til DKK mio. (DKK mio.). Reduktionen skyldes en kombination af forbedret indtjening og arbejdskapital samt frasalget af Stähler Schweiz. Som normalt har den øgede pengebinding i 1. kvartal resulteret i en forøgelse af den nettorentebærende gæld med DKK 230 mio. siden ultimo Den fastforrentede andel af den nettorentebærende gæld udgjorde 49% (46%), mens 52% (47%) var optaget i fremmed valuta. Gældsbyrden (NIBD/ EBITDA) er nedbragt til 3,2 mod 4,4 ultimo marts Likviditetsberedskab Ved udgangen af 1. kvartal udgjorde koncernens utrukne kreditfaciliteter og likvider i alt DKK mio. (DKK 967 mio.). Ud af en samlet kreditramme på DKK 3,4 mia. er DKK 2,1 mia. (DKK 2,2 mia.) committede faciliteter med forfald efter mere end 1 år. Tabel 4: Nettorentebærende gæld 1. kvt. 1. kvt. DKK mio Rentebærende gæld Likvider Rentebærende tilgodehavender Nettorentebærende gæld Tabel 5: Kreditfaciliteter DKK mia Committede over 3 år 0,3 0,7 Committede 1-3 år 1,8 1,5 Committede under 1 år 0,0 0,0 Committede i alt 2,1 2,2 % af total 61% 65% Uncommittede 1,3 1,2 % af total 39% 35% Kreditfaciliteter i alt 3,4 3,4 Likvider 0,6 0,4 Trukne 2,7 2,8 Utrukne 1,3 1,0 8 / 1. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Finansielle resultater

9 Marked og salg De fortsat høje afgrødepriser har i 1. kvartal understøttet væksten inden for branchen for plantebeskyttelse, som har oplevet stigninger i såvel volumen som priser. Væksten er opnået trods en forsinket sæsonstart på den nordlige halvkugle, der har medført opbygning af lagre i distributionskanalen. Cheminova har udnyttet de gode markedsbetingelser og har i 1. kvartal realiseret en organisk vækst på 12%. Alle regioner har formået at forbedre indtjeningen trods en mindre omsætningsnedgang i Latinamerika og International. Væksten skyldes især øget markedsindtrængning for produkter, der allerede tidligere er introduceret i de første markeder. Tilpasningen af det bredere og mere differentierede produktprogram har samtidigt bidraget til at øge dækningsgraden. Region Europa Trods en sen sæsonstart i Nordeuropa og frasalg af Stähler Schweiz er det lykkedes region Europa at øge salget, og den organiske vækst udgjorde 13%. Fremgangen skyldes en fortsat positiv markedsudvikling i Østeuropa og en positiv udvikling i især Frankrig og Tyskland. I Frankrig er markedspositionen styrket, og et nyt svampemiddel baseret på aktivstoffet epoxyconazol er introduceret. Den gennemførte restrukturering af Cheminova Deutschland (Stähler) har styrket forretningen i Tyskland, der nu bidrager væsentligt til regionens resultater. omsætning, REGIONER 1. kvt Europa 53% (53%) Nordamerika 11% (7%) Latinamerika 16% (19%) International 14% (16%) Globale aktiviteter 6% (5%) Region Nordamerika Med en omsætningsvækst på mere end 60% i 1. kvartal har region Nordamerika trods den sene sæsonstart fået en god start på året. Introduktionen af en ny blandingsformulering med flutriafol har været en succes, og der er opnået en øget markedsindtrængning med flere differentierede produkter, herunder f.eks. gamma-cyhalothrin og selektive ukrudtsmidler. Herudover har der været en god efterspørgsel efter glyphosat, ligesom traditionelle insektmidler som dimethoat, chlorpyrifos og malathion har udvist en tilfredsstillende fremgang. Introduktion af flere nye produkter gennem de etablerede distributionskanaler forventes yderligere at styrke markedspositionen i regionen. Region Latinamerika Efter at 2012 blev afsluttet med en rekordomsætning i 4. kvartal, har væksten i årets 1. kvartal været negativ med et omsætningsfald på 12% i forhold til samme periode året før. Salget i Brasilien fortsætter med at udvikle sig positivt, men i såvel Argentina som Colombia har omsætningen været lavere, idet produktprogrammet strømlines. I hele regionen søges produktprogrammet forbedret, dels gennem introduktion af nye produkter og dels gennem en løbende rationalisering, hvor mindre profitable produkter udfases. Resultatet af denne proces ses i form af en forbedret indtjening. omsætning, PRODUKTGRUPPER 1. kvt Ukrudtsmidler 34% (33%) Insektmidler 33% (33%) Svampemidler 19% (20%) Øvrige plantebeskyttelsesmidler 8% (8%) Andre aktiviteter 6% (6%) Region International I Australien er markedsbetingelserne fortsat vanskelige, hvorimod omsætningen i såvel Indien som Asien har udviklet sig positivt. Samlet har regionen realiseret en negativ vækst på 7%. De vanskelige markedsbetingelser har bevirket, at omsætningen og indtjeningen er lavere end forventet, men et forbedret produktprogram forventes at kunne øge dækningsgraden. Produktgrupper Ukrudtsmidlerne fik i 1. kvartal en fremgang på 6% og udgør nu 34% (33%) af omsætningen. Den positive prisudvikling på glyphosat og fremgang inden for de selektive ukrudtsmidler baseret især på aktivstoffet pethoxamid, men også sulfonylureaherbiciderne, skaber fremgangen. Sidste års beslutning om at etablere konkurrencedygtig egenproduktion af pethoxamid på fabrikken i Danmark har bidraget positivt. Insektmidlerne udgjorde en andel på 33% (33%) af omsætningen. Flere nye produkter har opnået en god vækst, herunder produkter baseret på aktivstofferne fipronil og gamma-cyhalothrin, ligesom der har været en tilfredsstillende efterspørgsel efter flere af de traditionelle produkter baseret på bl.a. dimethoat og chlorpyrifos. Salget af svampemidler udgjorde i 1. kvartal 19% (20%) af den samlede omsætning. Efter en succesfuld lancering i en blandingsformulering med flutriafol i Brasilien sidste år har azoxystrobin klaret sig godt og er nu registreret i flere lande. Produkter baseret på aktivstofferne tebuconazol og epoxiconazol har ligeledes vist god fremgang. Salget af øvrige plantebeskyttelsesmidler har udviklet sig tilfredsstillende og udgjorde uændret 8% (8%) af omsætningen. Segmentet omfatter bl.a. Headland mikronæringsstoffer samt vækstregulatorer som trinexapac, der også er introduceret i Europa. Andre aktiviteter tegnede sig for 6% (6%) af omsætningen efter fastholdt aktivitetsniveau inden for fine chemicals. Tal i parantes er 1. kvt tal. 9 / 1. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Marked og salg

10 Samfundsansvar Corporate Social Responsibility I Cheminovas CSR-rapport, der er en del af Aurigas årsrapportering, er målene vedr. corporate social responsibility for 2013 beskrevet. En konkret handlingsplan for aktiviteterne i 2013 er præsenteret, og første kvartal er forløbet efter planen. Salg af plantebeskyttelsesmidler Sikker og korrekt brug af produkterne er et fokusområde, der bl.a. adresseres gennem product stewardship, der er en integreret del af markedsføringen. I udviklingslande er undervisning og demonstration af hensigtsmæssig håndtering af produkterne et fast punkt på dagsordenen for salgs- og informationsmøder med landmænd og distributører. Landsbyprojekter Udviklingen i landsbyprojekterne forløber efter planen. I Brasilien er projekterne baseret på enkel og miljøvenlig beskyttelse mod ødelæggende svampesygdomme i bananavl dels blandt småbønder dels blandt professionelle bananavlere med produktion nær miljøfølsomme områder. I Indien fortsættes en række forskelligartede socialt relevante projekter i tilknytning til landsbyprojekterne, der har til hovedformål at fremme værdiskabelse i landbruget bl.a. gennem sikker og agronomisk forsvarlig plantebeskyttelse. Produktion På Cheminovas produktionssteder fortsættes aktiviteterne med henblik på yderligere at fremme sikkerheden, forbedre miljøindsatsen, reducere affaldsmængden og reducere energiforbruget. Arbejdet forløber efter planen. Helping you grow - Chemistry with Care Vi ønsker at vise handling og retning i arbejdet med samfundsansvar og miljø gennem devisen om mere plantebeskyttelse, mindre kemi og færre ressourcer. En af målsætningerne er at reducere miljøets eksponering til kemiske stoffer ved at udvikle nye produkter med reduceret indhold af miljøfremmede stoffer. Der er i første kvartal udviklet to nye, selektive ukrudtsmidler og et nyt insektmiddel uden eller med reduceret indhold af opløsningsmidler. Arbejdet forløber fortsat efter planen. Human Resources Der arbejdes som planlagt med at implementere de CSR-relaterede aktiviteter i HR-strategien, f.eks. er godt en tredjedel af de planlagte medarbejderudviklingssamtaler gennemført globalt. Desuden er der i første kvartal udarbejdet og vedtaget en politik vedr. mangfoldighed for den globale organisation med det mål at sikre lige muligheder for alle uanset køn, alder, nationalitet mm. I overensstemmelse med den lokale lovgivning er der for den danske organisation etableret mål for andelen af kvinder i ledelsen. Hensigten er, at andelen af kvinder i den danske ledelse skal afspejle andelen af kvinder i hele den danske organisation. Mere plantebeskyttelse Mindre kemi Færre ressourcer Flere nye effektive produkter. Større fødevareproduktion. Mindre miljøbelastning med miljøfremmede stoffer. Nye miljøvenlige og mere skånsomme produkter. Effektiv og energirigtig produktion. Lavere forbrug af fossile brændsler i fremstillingsproces. 10 / 1. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Samfundsansvar

11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013 for Auriga Industries A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber, herunder de af NASDAQ OMX, Copenhagen, stillede krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Harboøre, den 23. maj 2013 Bestyrelse: Jens Due Olsen Torben Svejgård Lars Hvidtfeldt Formand Næstformand Jørgen Jensen Karl Anker Jørgensen Jutta af Rosenborg Kapil Kumar Saini Peder Munk Sørensen Jørn Sand Tofting Direktion: Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 11 / 1. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Ledelsespåtegning

12 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Resultatopgørelse 1. kvt 1. kvt Året DKK mio. note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Andre driftsindtægter Salgs- og distributionsomkostnigner Administrationsomkostninger Udviklings- og registreringsomkostninger Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, omkostninger Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele (2) 0 (18) Finansielle poster (35) (48) (215) Resultat før skat Skat 3 (43) (25) (51) Resultat Fordeles således: Aktionærerne i Auriga Industries A/S Minoritetsinteresserne Resultat pr. aktie (EPS): Resultat pr. aktie 5,03 2,94 4,81 Udvandet resultat pr. aktie 5,03 2,94 4,81 Totalindkomstopgørelse 1. kvt 1. kvt Året DKK mio Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter (10) (2) (14) Øvrige bevægelser 0 5 (3) Anden totalindkomst Totalindkomst i alt / 1. kvartal 2013 / Regnskab / Resultatopgørelse og Totalindkomstopgørelse

13 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Balance DKK mio Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Udskudt skat Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt / 1. kvartal 2013 / Regnskab / Balance

14 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Pengestrømsopgørelse 1. kvt 1. kvt Året DKK mio. note Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Øvrige reguleringer (56) Ændring i driftskapital 4 (363) (318) 106 Pengestrømme fra primær drift (158) (110) 840 Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (130) (92) (500) Pengestrømme fra drift (193) (158) 630 Betalt selskabsskat (15) (29) (117) Pengestrømme fra driftsaktivitet (208) (187) 513 Køb af immaterielle aktiver 0 0 (58) Investering vedr. immaterielle aktiver under udvikling (31) (46) (131) Køb af materielle aktiver (16) (23) (117) Salg af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver 0 0 (8) Salg af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet (6) (69) (204) Fri pengestrøm (214) (256) 309 Afdrag på langfristet gæld (571) 0 (1.259) Optagelse af langfristet lån Betalt udbytte 0 0 (2) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (161) Ændring i likvider (38) (64) 148 Likvider primo (459) (645) (645) Kursregulering 11 (1) 38 Likvider ultimo (486) (710) (459) 14 / 1. kvartal 2013 / Regnskab / Pengestrømsopgørelse

15 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Egenkapitalopgørelse akkumuleret dags- Akkumu- Aktie- Overført værdi- leret kurs- minoritets- DKK mio. kapital resultat regulering regulering I alt interesser I alt Egenkapitalopgørelse, 2013 Egenkapital 1. januar (1) (40) Periodens resultat Anden totalindkomst 0 0 (10) Egenkapital 31. marts (11) (9) akkumuleret dags- Akkumu- Aktie- Overført værdi- leret kurs- minoritets- DKK mio. kapital resultat regulering regulering I alt interesser I alt Egenkapitalopgørelse, 2012 Egenkapital 1. januar (59) Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital 31. marts (43) Noter Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK mio. NOTE 1 Anvendt REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Årsrapporten for 2012 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt definitionerne på de angivne nøgletal. Skøn og ESTImater Udarbejdelsen af delårsrapporten kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december / 1. kvartal 2013 / Regnskab / Egenkapitalopgørelse og noter

16 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Noter Note 2 Segmentoplysninger Nord- Latin- Inter- Globale Koncern DKK mio. Europa amerika amerika national aktiviteter i alt Regioner 1. kvartal 2013 Nettoomsætning Resultat af primær drift 176* (16) 208 Resultat af kapitalandele (2) Finansielle poster (35) Resultat før skat 171 * Resultat af primær drift i Europa er positivt påvirket af salget af Stähler Schweiz i 1. kvartal Nord- Latin- Inter- Globale Koncern DKK mio. Europa amerika amerika national aktiviteter i alt Regioner 1. kvartal 2012 Nettoomsætning Resultat af primær drift (13) 148 Finansielle poster (48) Resultat før skat 100 Forretningen er opdelt i 4 geografiske regioner således: Europa, Nordamerika (USA og Canada), Latinamerika og International (Indien, Australien, New Zealand, CIS-landene: Rusland, Ukraine m.fl., Asien, Mellemøsten og Afrika). I Globale aktiviteter indgår bl.a. Cheminovas salg af fine chemicals, moderselskabets direkte salg til globale kontraktkunder og Auriga Ejendomme. Investeringsejendommen Auriga Ejendomme A/S er solgt pr. 29. juni Øvrige plantebe- Ukrudts- Insekt- Svampe- skyttelses- Andre Koncern DKK mio. midler midler midler midler aktiviteter i alt Nettoomsætning fordelt på produktgrupper 1. kvartal kvartal Øvrige plantebeskyttelsesmidler omfatter bl.a. mikronæringssstoffer og vækstregulatorer. I Andre aktiviteter indgår bl.a. selskabets salg af en række mellemprodukter samt flotationsmidler til mineindustrien (fine chemicals). NOTE 3 SKAT Den i resultatopgørelsen indregnede skatteomkostning for delårsrapporten er beregnet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for koncernen som helhed for Den estimerede effektive skatteprocent for 2013 udgør 25% (pr. 31. marts %, og for hele året 2012 realiseret 29,5%). Note 4 Ændring i DRIFTSKAPITAL 1. kvt 1. kvt Året DKK mio Ændring i tilgodehavender (527) (399) (194) Ændring i varebeholdninger (446) (381) (77) Ændring i leverandørgæld mv Ændring i securitization I alt (363) (318) / 1. kvartal 2013 / Regnskab / Noter

17 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Note 5 SALG af DATTERSELSKAB Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 1/2013 af 29. januar 2013 er det 100% ejede datterselskab Stähler Suisse SA (Stähler Schweiz) med en omsætning i 2012 på mere end DKK 100 mio. frasolgt med closing pr. 1. marts Salget har bidraget med en regnskabsmæssig gevinst på DKK 44 mio. og en reduktion af den nettorentebærende gæld med godt DKK 100 mio. Note 6 Eventualforpligtelser Moderselskabet og koncernen overholder alle nugældende krav fra miljømyndighederne og foretager løbende oppumpning og rensning af vand fra undergrunden, så risikoen for uhensigtsmæssig miljøbelastning reduceres mest muligt. Et etableret depot af kemikalieaffald på fabriksgrunden i Harboøre, Danmark, følger ligeledes alle myndighedskrav samt godkendelser. I løbet af 2012 er arbejdet med fjernelse af depotet påbegyndt og forventes afsluttet i Den bogførte hensættelse til fjernelse af depotet forventes at kunne dække de totale omkostninger til fjernelse af depotet. Som international koncern bliver moderselskabet og koncernens datterselskaber løbende indkaldt til skatte- og transfer pricing-kontroller. I 2012 blev moderselskabet indkaldt til skattekontrol vedrørende indkomstårene samt transfer pricing-kontrol vedrørende årene Skattekontrollen er afsluttet i 2012 uden anmærkning, mens transfer pricing-kontrollen endnu ikke er afsluttet. Endvidere er koncernens datterselskab Cheminova Frankrig i slutningen af 2012 blevet indkaldt til transfer pricing kontrol for årene Auriga Industries A/S hæfter solidarisk med de øvrige selskaber i koncernens sambeskatningskreds for den samlede selskabsskat mv. i koncernen. Selskabet respekterer immaterielle rettigheder som patenter, varemærker og registreringsdata. Egne rettigheder og retten til at agere i forhold til andre virksomheders rettigheder forsvares proaktivt. Interne processer er tilrettelagt til imødegåelse af krænkelse, og selskabet vil løbende forsvare rettighederne på området over for andre virksomheder. Hverken disse forhold, andre verserende sager eller afsluttede retstvister har haft eller forventes at få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Note 7 DAGSVærdimåling af finansielle INSTRUmenter Koncernen anvender valutaterminsforretninger og renteswaps til afdækning af koncernens finansielle risici. Pr. 31. marts 2013 udgør dagsværdien af renteswaps DKK -53 mio. Renteswaps kategoriseres på niveau 2 med tilbagevendende dagsværdimålinger baseret på relevante observerbare swapkurver. Dagsværdien af valutaterminsforretninger pr. 31. marts 2013 udgør DKK -27 mio., der kategoriseres på niveau 2 med tilbagevendende dagsværdimålinger baseret på relevante observerbare valutakurser. Børsnoterede værdipapirer, der pr. 31. marts 2013 udgør DKK 0,2 mio., er kategoriseret i niveau 1 i dagsværdihierarkiet med tilbagevendende dagsværdimålinger baseret på noterede priser og priskvoteringer. Koncernens politik er at indregne overførsler mellem de forskellige kategorier fra det tidspunkt, hvor en begivenhed eller en ændring i forholdene medfører, at klassifikationen ændres. Der har ikke været overførsler mellem de enkelte niveauer i 1. kvartal Værdiansættelsesmetoderne er uændret i forhold til årsrapporten for Note 8 Begivenheder efter BALANCEDAGEN Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter balancedagen. 17 / 1. kvartal 2013 / Regnskab / Noter

Fortsat fremgang i 3. kvartal

Fortsat fremgang i 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 14/2013 13. november 2013 Fortsat fremgang i 3. kvartal Urevideret. Tal i parentes og øvrige sammenligninger er for tilsvarende periode året før, medmindre

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2013

Delårsrapport 2. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 22. august 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 2. kvartal 2013 Fortsat fremgang Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3.

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 15/ 15. november CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal Indhold 3 Resume Fortsat stærk vækst i omsætning og indtjening Forventningerne til 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011 DELÅRSRAPPORT for Selskabsmeddelelse nr. 8/ 25. august TILFREDSSTILLENDE FREMGANG HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere