HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 178/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jørgen Thomsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den 5. september 2013 og af Østre Landsrets 10. afdeling den 3. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm og Lars Apostoli. Påstande Dommen er anket af T med påstand om stadfæstelse af byrettens dom med den ændring, at bøden nedsættes til kr. Rigsadvokaten har påstået stadfæstelse af landsrettens dom. Anbringender T har erkendt, at han ved byrettens dom med rette er idømt en bøde for overtrædelse af færdselslovens 4, stk. 1, idet han har overtrådt pligten til at efterkomme anvisningen ifølge færdselstavlen B 13 (stop), jf. 10 i den dagældende vejafmærkningsbekendtgørelse. Han erkender således at have undladt at standse helt op, inden han kørte ud i krydset med ca. 10 km/t, og færdselstavlen betyder, at han har pligt til at standse helt før fremkørsel også selv om der ikke er nogen færdsel fra nogen af siderne i krydset. Bøden bør dog ikke overstige kr.

2 - 2 - Færdselstavlen tilkendegiver tillige, at han havde ubetinget vigepligt, jf. færdselslovens 26, stk. 2, men denne pligt har han ikke overtrådt, idet han i overensstemmelse med bestemmelsen i 26, stk. 5, i god tid satte farten ned og sikrede sig, at der ikke var nogen færdsel fra nogen af siderne inden fremkørsel i krydset. Hans fremkørsel med ca. 10 km/t i krydset er således sket uden fare eller ulempe for andre trafikanter. I en situation, hvor der ikke er færdsel fra nogen af siderne, sker der således ikke overtrædelse af den ubetingede vigepligt ved forsigtig fremkørsel, eftersom en sådan overtrædelse forudsætter, at der er en færdsel at vige for. Overtrædelse af færdselslovens 4, stk. 1, ved manglende overholdelse af pligten til at følge færdselstavlens anvisning om at standse helt op før fremkørsel i kryds er ikke omfattet af færdselslovens 125, stk. 2, og denne overtrædelse kan derfor ikke i sig selv begrunde et klip i kørekortet. Et klip måtte forudsætte, at han ud over pligten til at standse helt op før fremkørsel i krydset, jf. færdselslovens 4, stk. 1, tillige har overtrådt sin ubetingede vigepligt, jf. færdselslovens 26, stk. 2. Det er herefter med urette, at han er dømt for tilsidesættelse af den ubetingede vigepligt med den følge, at han er frakendt førerretten betinget. Rigsadvokaten har navnlig gjort gældende, at T har overtrådt sin ubetingede vigepligt efter færdselslovens 26, stk. 2, ved at undlade at følge færdselstavlens anvisning om at stoppe helt før fremkørsel i krydset. Det gælder, selv om der ikke var tværgående færdsel fra nogen af siderne, og han derfor heller ikke konkret forvoldte fare eller ulempe for andre trafikanter. Hvor den ubetingede vigepligt følger af færdselstavlen B 13 (stop), er det således en integreret del af vigepligten, at der skal standses helt op før fremkørsel i krydset. I modsætning til færdselstavlen B 11 (trekant på spidsen) opsættes stop færdselstavlen B 13 kun i de tilfælde, hvor der er særlig fare, hvis der ikke standses helt før fremkørsel, jf. 47 i den dagældende bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. Da klippekortsystemet blev indført ved lov nr. 267 af 21. april 2004, må det også anses for forudsat, at overtrædelse af den ubetingede vigepligt ved fremkørsel i kryds uden forinden at have standset helt i overensstemmelse med anvisningen ifølge færdselstavlen B 13 skulle

3 - 3 - kunne udløse et klip også i en situation, hvor overtrædelsen ikke har givet anledning til konkret fare eller ulempe. En abstrakt fare er tilstrækkelig, når fuldt-stop tavlen ikke er respekteret. T er således med rette betinget frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, da han allerede havde fået to klip inden for de sidste 3 år forud for den omtvistede overtrædelse af den ubetingede vigepligt, jf. færdselslovens 26, stk. 2, jf. 125, stk. 2, nr. 4. Rigsadvokaten er enig i, at bøden bør nedsættes til kr., hvis T frifindes for overtrædelse af færdselslovens 26, stk. 2. Tidligere straffe T er tidligere straffet ved Retten i Nykøbing Falsters dom af 21. december 2011 med en bøde på kr. for overtrædelse af færdselslovens 4, stk. 1, ved den 7. september 2011 at have ført en varebil frem mod rødt lys og ved Retten i Nykøbing Falsters dom af 6. december 2012 med en bøde på kr. for overtrædelse af færdselslovens 42 ved den 21. juni 2012 at have kørt med en hastighed af 79 km/t, selv om den højeste tilladte hastighed på stedet er 50 km/t. Begge forseelser medførte et klip i kørekortet. Retsgrundlaget I færdselslovens 4, stk. 1, 26, stk. 2 og 5, 95, stk. 1, og 125, stk. 1 og 2, nr. 2 og 4, hedder det bl.a.: 4. Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler 26. Stk. 2. Ved kørsel ind på eller over en vej har den kørende vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt), såfremt dette er tilkendegivet ved afmærkning i medfør af 95. Stk. 5. Kørende, som har vigepligt, skal på tydelig måde ved i god tid at nedsætte hastigheden eller standse, tilkendegive, at de vil opfylde vigepligten. Kørslen må kun fortsættes, når det under hensyn til andre køretøjers placering på vejen, afstanden til dem og deres hastighed kan ske uden fare eller ulempe....

4 Transportministeren fastsætter bestemmelser om udformningen og betydningen af: 1) Færdselstavler 125. Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, skal betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis Stk. 2. Føreren skal endvidere betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren inden for en periode af 3 år har gjort sig skyldig i tre forhold, der ikke i sig selv medfører frakendelse af førerretten efter stk. 1, men som er omfattet af 1) 2) 4, stk. 1 og 2, hvis overtrædelsen udgør fremkørsel for rødt lyssignal, kørsel mod kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer eller overskridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor, 3) 4) 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning I den dagældende vejafmærkningsbekendtgørelses 2 og 10 (bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006), som svarer til 4 og 14 i den nugældende vejafmærkningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012), hedder det bl.a.: 2. Der anvendes følgende hovedtavler: A. Advarselstavler B. Vigepligtstavler C. Forbudstavler D. Påbudstavler E. Oplysningstavler. Stk. 2. Advarselstavler angiver fare. De opsættes i almindelighed kun, hvor faren vanskeligt kan forudses af trafikanterne eller er væsentlig større, end trafikanterne må forvente. Stk. 3. Vigepligtstavler angiver vigepligtsforhold. Stk. 4. Forbudstavler angiver særlige forbud. Stk. 5. Påbudstavler angiver særlige påbud. Stk. 6. Oplysningstavler angiver andre forhold af færdselsmæssig betydning. 10. Der anvendes følgende vigepligtstavler: B 11 Ubetinget vigepligt Tavlen angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt). Tavlen anvendes normalt i forbindelse med S 11 Vigelinje. I kombination med undertavlerne U 1 og UB 11,1 anvendes tavlen til forvarsling af henholdsvis B 11 og B 13. Under B 11 kan opsættes D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel.

5 - 5 - B 13 Stop Tavlen angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller før fremkørsel over jernbanespor. I kryds kan cyklister og førere af små knallerter, der lovligt benytter cykelstien, dog uden at stoppe svinge til højre ad cykelsti langs den krydsende vejs højre side, hvis dette kan ske uden ulempe for andre trafikanter. Ved jernbanespor opsættes tavlen under A 74 Krydsmærke. Tavlen anvendes normalt i forbindelse med S 13 Stoplinje, jf. 48. I den dagældende bekendtgørelse nr. 783 af 6. juli 2006 om anvendelse af vejafmærkning 47, som svarer til 65 i den gældende bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 om anvendelse af vejafmærkning, hedder det: 47. Stoptavler kan opsættes i kryds uden for tættere bebygget område, når der er konstateret et betydeligt uheldsproblem mellem trafikanter, der kommer fra hver sin vej. Samtidig skal et eller flere af nedenstående kriterier være opfyldt: 1) Oversigtsforholdene ad den mere betydende vej er dårlige i forhold til den tilladte hastighed, jf. 16, i mindst et af krydsets ben og mindst 10 % af trafikanterne på den mere betydende vej kører mere end den tilladte hastighed, 2) Vigepligten er pålagt trafikanter, der ikke har haft vigepligt i de foregående kryds, 3) Den mindre betydende vej fremtræder geometrisk som en gennemgående vej i krydset. Begrebet vigepligt blev første gang anvendt i færdselsloven fra 1932, jf. 11 i lov nr. 129 af 14. april Om baggrunden for anvendelsen af dette begreb fremgår bl.a. følgende af lovens forarbejder, jf. Færdselsudvalgets betænkning i Rigsdagstidende , tillæg A, sp : I 11, 1. punktum indeholdes hovedreglen, der svarer til F. L. 6, 3. stk. Man har dog undgået at anvende udtrykket forkørselsret og har i stedet betonet den anden side af bestemmelsen, vigepligten. Tilsvarende udtryk anvendes i de norske trafikregler og i den svenske færdselslov betones ligeledes pligten til at lade det andet køretøj køre først. Det er i og for sig ønskeligt gennem en kort betegnelse som højreforkørselsretten at hamre reglen ind i folks bevidsthed, men betegnelsen har i dette tilfælde den uheldige egenskab, at den ensidigt betoner retten til at køre frem, medens det, der bør betones, er pligten til at holde tilbage, til at vige af. I det hele må det erindres, at det ikke er reglens første formål at give den ene part en ret og at pålægge den anden en pligt. Den er en

6 - 6 - manøvreregel, hvis formål er at hindre sammenstød, når to køretøjers baner skærer hinanden. Ved lov nr. 153 af 24. maj 1955 blev reglen om vigepligt indsat i , stk. 1 og 2, var sålydende: 37. Vigepligt. Stk. 1. Ved kørsel ind på eller over en vej, der er udlagt som hovedvej (hovedgade), jfr. 57, stk. 2, har den fra anden vej kommende ubetinget vigepligt for færdselen fra begge sider. Under fremkørslen mod hovedvejen skal den på sidevejen kørende på utvetydig måde vise den eller de på hovedvejen kørende, at han vil lade dem passere først. Han skal derfor i god tid nedsætte hastigheden og om fornødent standse helt før kørslen ind på eller over hovedvejen. Der skal altid standses helt, hvor udsigten over hovedvejen ikke er fri. Stk. 2. Hvor særlig færdselstavle for STOP er anbragt, har den kørende, efter at have standset køretøjet, ved fremkørsel ubetinget vigepligt for færdselen fra begge sider på den krydsende vej, uanset om denne i øvrigt er udlagt som hovedvej. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget til loven fra 1955, at det er udarbejdet på grundlag af betænkning nr. 91/1954 angående revision af færdselsloven og loven om motorkøretøjer, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp Ordlyden af vigepligtsreglerne, der blev indsat i lovens 37, svarer til ordlyden af 36 i lovudkastet i betænkningen. Om 36, stk. 2, i udkastet er bl.a. anført følgende på side 68 i betænkningen: I stk. 2 åbnes der mulighed for at anvende den særlige færdselstavle for Stop i enkelt kryds uden for hovedveje Stoptavlen betyder ikke blot, at der ubetinget skal standses før kørsel ind i det pågældende kryds, men tillige, at der ved den påfølgende fremkørsel haves ubetinget vigepligt for færdselen fra begge sider. Ved lov nr. 287 af 10. juni 1976 blev de gældende bestemmelser i 4, stk. 1, og 26, stk. 2 og 5, om henholdsvis pligten til at efterkomme anvisninger, som gives ved færdselstavler, og om den ubetingede vigepligt ifølge afmærkning indsat i færdselsloven. I bemærkningerne til lovforslaget hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, sp og sp. 378): Almindelige bemærkninger. Dette lovforslag er en genfremsættelse af det forslag til ny færdselslov, som blev fremsat den 3. marts 1975, men som ikke nåede at blive færdigbehandlet i sin helhed. Formålet med lovforslaget er at gennemføre dels et forslag til fællesnordiske færdselsregler afgivet af Nordisk Vejtrafik Komité (NVK), dels en række andre bestemmelser til fremme af færdselssikkerheden. Forslagets vedtagelse muliggør dansk ratifikation af

7 - 7 - færdselskonventionen af 1968 og den hertil knyttede supplerende europæiske overenskomst af Til 26. Ved lov nr. 270 af 26. juni 1975 er den del af vigepligtsbestemmelserne, der vedrører den ubetingede vigepligt gennemført. Herom henvises i øvrigt til bemærkningerne til 26 i det tidligere fremsatte lovforslag, hvor der også er redegjort for det ønskelige i at lade den såkaldte skærpede almindelige vigepligt, som følger af færdselslovens 37, stk. 4, 3. pkt. bortfalde. I bemærkningerne til det omtalte lovforslag af 3. marts 1975 hedder det bl.a. (Folketingstidende , 2. saml., tillæg A, sp ): Til 26. Efter de foreslåede bestemmelser bliver der kun tale om to former for vigepligt: Ubetinget vigepligt (stk. 2 og 3) og almindelig højre-vigepligt (stk. 4). Ved gennemførelsen af det internationale system bør der tilstræbes en ordning, der mindst muligt griber ind i de kørevaner, der har dannet sig hos trafikanterne. Der bør derfor i de kryds, hvor den skærpede almindelige vigepligt i dag gælder i praksis de kryds, hvor der er indmundingslinier indføres ubetinget vigepligt for de trafikanter, der i dag har skærpet almindelig vigepligt. Efter de internationale bestemmelser i Wien II tilkendegives ubetinget vigepligt over for de kørende ved færdselstavler, som enten kan være den særlige færdselstavle for STOP eller den særlige trekanttavle, der anbringes på spidsen, og som efter de gældende danske bestemmelser betyder Hovedvej forude, men som internationalt betyder ubetinget vigepligt. I stk. 2 foreslås en bestemmelse, hvorefter der er ubetinget vigepligt, såfremt dette er tilkendegivet ved afmærkning, jfr. bemærkningerne foran. I stk. 5 foreslås en bestemmelse om, hvorledes den kørende, der har vigepligt, ved sin kørsel skal opfylde sin vigepligt. Ved lov nr. 267 af 21. april 2004 blev færdselsloven ændret. Bl.a. blev klippekortsystemet, der følger af lovens 125, stk. 2, indført. Forslaget var baseret på en rapport afgivet i september 2003 af en arbejdsgruppe vedrørende indførelse af en klippekortsordning i tilknytning til kørekortet. I bemærkningerne til lovforslaget (L 98) hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, s , , 3195 og ): De forseelser, der er omfattet af klippekortsystemet, er kendetegnet ved at være trafikfarlige situationer, der ikke i sig selv medfører frakendelse af førerretten i medfør af

8 - 8 - færdselslovens 126, stk. 1, men som dog er alvorlige nok til at have væsentlig betydning for færdselssikkerheden Gældende ret Den ubetingede vigepligt efter 26, stk. 2, kan markeres med fuldt stop ved tavle B 13. Tavlen anvendes normalt sammen med kørebaneafmærkning S 13 (stoplinie). Tavlen angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller over jernbanespor. Tilkendegivelse af ubetinget vigepligt ved afmærkning med fuldt stop og/eller stoplinie stiller krav om særlig agtpågivenhed, og fremkørsel med uheld til følge vil derfor normalt altid medføre frakendelse, selv om føreren forinden er standset helt op. Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at de eksisterende bestemmelser om betinget og ubetinget frakendelse af førerretten skal bestå uændret, således at disse bestemmelser fortsat skal være gældende ved siden af et klippekortsystem. Et klippekortsystem vil således efter arbejdsgruppens opfattelse skulle have karakter af en udbygning af det gældende frakendelsessystem i færdselsloven. Arbejdsgruppen finder det mest hensigtsmæssigt, at der direkte i færdselsloven fastsættes bestemmelser om, hvilke forseelser der skal være omfattet af et klippekortsystem, antallet af forseelser og den tidsmæssige udstrækning af ordningen. Det er endvidere arbejdsgruppens opfattelse, at en udbygning af det gældende frakendelsessystem i form af et klippekortsystem skal være så enkelt som muligt Den nærmere udformning af et klippekortsystem Typer af forseelser Justitsministeriet kan tiltræde, at klippekortsystemet af de af arbejdsgruppen anførte grunde kun bør omfatte grovere overtrædelser af færdselslovens regler, hvilket navnlig vil sige adfærdsbaserede forseelser, der er væsentlige for trafiksikkerheden. Justitsministeriet kan endvidere tilslutte sig, at de konkrete forseelsestyper, som arbejdsgruppen har anbefalet, omfattes af klippekortsystemet. Arbejdsgruppens rapport er medtaget som bilag 2 til lovforslaget. I rapportens afsnit hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, s ): Tilsidesættelse af vigepligt (færdselslovens 26, stk. 2-4 og 6) Ubetinget vigepligt ( 26, stk. 2 og 3): Fuldt stop ( 26, stk. 2) Den ubetingede vigepligt kan markeres medfuldt stop ved tavle B 13. Tavlen anvendes normalt sammen med kørebaneafmærkning S 13 (stoplinie). Tavlen angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller over jernbanespor.

9 - 9 - Tilkendegivelsen af ubetinget vigepligt ved afmærkning med fuldt stop og/eller stoplinie stiller krav om særlig agtpågivenhed, og fremkørsel med uheld til følge vil derfor normalt altid medføre frakendelse, selv om føreren forinden var standset helt op. I de tilfælde, hvor der ikke i dag sker en frakendelse, er det dog udvalgets vurdering, at forseelsen er så trafikfarlig, at den bør være omfattet af klippekortordningen. Hajtænder ( 26, stk. 2): Den ubetingede vigepligt kan endvidere markeres medubetinget vigepligt ved tavlen B 11 (trekant på spidsen). Tavlen anvendes normalt sammen med vigelinie S 11 (hajtænder). Tavlen angiver, at trafikanter har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider. Det fremgår af praksis, at der som hovedregel sker frakendelse i tilfælde, hvor tiltalte efter at have passeret hajtænderne forvolder skade. Konkrete omstændigheder, eksempelvis at tiltalte har holdt stille ved hajtænderne eller alene er trillet frem kan selv om der er voldt skade i visse tilfælde medføre frifindelse for frakendelsespåstanden. Det samme kan gøre sig gældende ved særlige formildende omstændigheder som f.eks. at hajtænderne er delvis udvisket, udsynet er nedsat eller lignende. Medfører tilsidesættelse af vigepligten fare for skade, viser praksis, at der ligeledes kan ske frakendelse efter 126, stk. 1, nr. 1. I de tilfælde, hvor der ikke i dag sker en frakendelse, er det dog udvalgets vurdering, at forseelsen er så trafikfarlig, at den bør være omfattet af klippekortordningen. Højesterets begrundelse og resultat Tre dommere Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen og Jon Stokholm udtaler: T undlod at standse, men nedsatte hastigheden, da han kørte frem i et kryds, hvor der var anvendt fuldt-stop tavle. Han var ikke til fare eller ulempe for nogen. Spørgsmålet er, om han herved overtrådte færdselslovens 26, stk. 2, eller alene 4, stk. 1. Efter færdselslovens 26, stk. 2, har den kørende vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt), hvis dette er tilkendegivet ved afmærkning i medfør af 95, der giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om udformningen og betydningen af bl.a. færdselstavler. Af bekendtgørelsen om vejafmærkning 14 (dagældende 10) fremgår, at der kan anvendes forskellige vigepligtstavler, bl.a. en færdselstavle B 13 Stop, som angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i f.eks. et kryds. Denne færdselstavle kan efter bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning 65 (dagældende 47) opsættes i kryds uden for tættere bebygget område, når der er konstateret et betydeligt uheldsproblem mellem trafikanter, der kommer fra hver sin vej, og hvor konkrete forhold på stedet kræver det.

10 Efter færdselslovens 26, stk. 5, skal kørende, som har vigepligt, på tydelig måde ved i god tid at nedsætte hastigheden eller standse, tilkendegive, at de vil opfylde vigepligten. Er den ubetingede vigepligt tilkendegivet ved trekantstavlen (B 11), kan den kørende overholde vigepligten ved at køre forsigtigt frem, men skal om nødvendigt standse alt efter trafikken på stedet. Er den ubetingede vigepligt tilkendegivet ved fuldt-stop tavlen, finder vi, at vigepligten kun kan overholdes ved at standse. Fuldt-stop tavlen er en vigepligtstavle, og der er efter vores opfattelse ikke grundlag for at splitte den op i dels et påbud efter færdselslovens 4, stk. 1, om at standse, og dels en vigepligtstilkendegivelse efter færdselslovens 26, stk. 2. Pligten til at standse må naturligt forstås som en integreret del af vigepligten, da begge dele fremgår af vigepligtstavlen. Vi tiltræder derfor, at T er fundet skyldig i overtrædelse af færdselslovens 26, stk. 2, da han ikke standsede ved fuldt-stop skiltet. Bøden findes passende bestemt, og af de grunde, landsretten har anført, tiltræder vi, at T skal frakendes førerretten betinget, jf. herved straffelovens 89. Dommerne Poul Søgaard og Lars Apostoli udtaler: Efter færdselslovens 26, stk. 2, har den kørende ved kørsel ind på eller over en vej vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt), såfremt dette er tilkendegivet ved afmærkning i medfør af lovens 95. Overholdelse af den ubetingede vigepligt efter 26, stk. 2, sker ved kørsel i overensstemmelse med 26, stk. 5, og den ubetingede vigepligt er derfor overholdt, når den kørende ved i god tid at nedsætte hastigheden eller standse tilkendegiver, at han vil opfylde vigepligten og dermed lade eventuel færdsel fra begge retninger passere først således at kørslen kun fortsættes, når det under hensyn til eventuelle andre køretøjers placering på vejen, afstanden til dem og deres hastighed kan ske uden fare eller ulempe. For den kørsel, der er til pådømmelse i den foreliggende sag, er den ubetingede vigepligt tilkendegivet ved færdselstavlen B 13. Denne tavle angiver, at kørende har ubetinget vigepligt

11 og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller over et jernbanespor. Spørgsmålet er, om påbuddet om at stoppe er et integreret led i den ubetingede vigepligt, eller om pligten til at stoppe er en selvstændig pligt ved siden af vigepligten, som har til formål at give den kørende et bedre overblik over færdselssituationen og dermed en bedre mulighed for at overholde sin vigepligt. Efter vores opfattelse er der hverken i ordlyden af 26 eller i forarbejderne til bestemmelsen tilstrækkeligt grundlag for at forstå indholdet af den ubetingede vigepligt anderledes i tilfælde, hvor den er tilkendegivet ved færdselstavlen B 13 (Stop), end i tilfælde, hvor den er tilkendegivet på anden måde, f.eks. ved færdselstavlen B 11 (trekant på spidsen). Vi finder derfor, at en fremkørsel, der som i den foreliggende sag sker ved en hastighed af 10 km/t, efter at den kørende har sikret sig, at der ikke er trafik fra nogen af siderne, og at fremkørslen derfor hverken kan forvolde fare eller ulempe for andre, ikke indebærer en overtrædelse af den ubetingede vigepligt, som følger af 26, stk. 2, jf. stk. 5. Vi er derfor enige med byretten i, at den omhandlede kørsel ikke indebærer en overtrædelse af færdselslovens 26, stk. 2, men alene af færdselslovens 4, stk. 1, og stemmer herefter for at stadfæste byrettens dom med den ændring, at bøden nedsættes til kr. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet, således at landsrettens dom stadfæstes. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. Statskassen skal betale sagens omkostninger for Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012 Sag 92/2011 (1. afdeling) A, B og C (advokat Birgitte Pedersen, beskikket for alle) mod F A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 Sag 238/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gert Dyrn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Randers den 1. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere