Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)"

Transkript

1 Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Gældende Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2 3. Forberedelse 2 4. Jura Anvendelsesområdet for færdselslovens Anvendelsesområdet for færdselslovens Hjælpepligten efter 9, stk. 2, nr Tilsidesættelse af de øvrige pligter i Anvendelsesområdet for straffelovens 253, stk Straf og andre retsfølger Strafpåstande ved overtrædelse af færdselslovens Strafpåstande ved overtrædelse af færdselslovens Overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1 (hjælpepligten) Tilsidesættelse af de øvrige pligter i Strafpåstande ved overtrædelse af straffelovens 253, stk Frakendelse af førerretten efter flugt fra et færdselsuheld Efter dom Love og forarbejder

3 Færdsel - Al færdsel (færdselslovens 3-9 og straffelovens 253, stk. 2) RM 4/ revideret 9. december Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 4. Jura Reglerne i færdselslovens 3-9 gælder for al færdsel, der finder sted på områder, hvor færdselsloven gælder, og for alle trafikanter Anvendelsesområdet for færdselslovens 3 Det følger af færdselslovens 3, stk. 1, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed. I praksis stilles der ikke krav om stor afvigelse fra den ønskede adfærd, før færdselslovens 3, stk. 1, anses for overtrådt. Færdselslovens 3, stk. 1, er en grundregel, der gælder for al færdsel. Reglen beskriver den adfærd, som er ønskelig eller ideel fra alle trafikanters side med henblik på at undgå, at der opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre. Overtrædelse af færdselslovens 3, stk. 1, vil i almindelighed samtidig indebære en overtrædelse af specielle færdselsregler. I disse tilfælde vil det være overflødigt at rejse tiltale for overtrædelse af 3, stk. 1, ved siden af den specielle regel. Det er en betingelse for at anvende bestemmelsen, at adfærden har betydning for andre. Har adfærden alene medført fare eller skade for den pågældende trafikant selv, er forholdet ikke omfattet af 3, stk. 1, jf. Færdselsloven med kommentarer af Henrik Waaben m.fl., 1992, s Som eksempler fra retspraksis, hvor der alene er dømt for overtrædelse af 3, stk. 1, kan der henvises til U Ø (påkørsel af fodgænger, der var gået ud i fodgængerfeltet for rødt lys), U V (påkørsel af en fodgænger under bakning med en bus) og U V (kørsel på motorcykel så forhjulet over en strækning på 120 meter ikke havde kontakt til kørebanen)

4 Ifølge færdselslovens 3, stk. 2, skal man udvise et særligt hensyn over for de svage trafikanter. Svage trafikanter er ifølge bestemmelsen børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i trafikken. Bestemmelsen anvendes som hovedregel sammen med andre specielle regler i færdselsloven Anvendelsesområdet for færdselslovens Hjælpepligten efter 9, stk. 2, nr. 1 Efter færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, påhviler der den trafikant, som bliver indblandet i et færdselsuheld, at yde hjælp i muligt omfang til personer, der kan være kommet til skade. Ved en trafikant forstås enhver, der færdes eller i øvrigt opholder sig på vej eller i køretøj på vej, jf. færdselslovens 1, nr. 24. Ved U V blev således f.eks. en passager dømt for at have tilsidesat hjælpepligten i den dagældende færdselslovs 9, stk. 1. Der skal således rejses tiltale for overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, når en trafikant flygter fra et færdselsuheld i tilfælde, hvor en person er kommet (mere eller mindre alvorligt) til skade. Der skal endvidere rejses tiltale for overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, når en trafikant omgående flygter fra et færdselsuheld uden at have orienteret sig om, hvorvidt der er kommet personer til skade, hvis dette kan være en påregnelig følge af uheldet, jf. bemærkningerne til L 164 af 28. marts 2008, de specielle bemærkninger til 9, stk. 1 og 2. Disse situationer vil f.eks. omfatte påkørsel af en knallertfører, cyklist eller fodgænger, hvor bilisten kører fra stedet med det samme uden at sikre sig, at den pågældende ikke er kommet til skade, eller uden at yde hjælp, hvis der er behov herfor. Hjælpepligten i 9, stk. 2, nr. 1, omfatter ikke uheld, hvor det er åbenbart, at der ikke kan være opstået personskade, f.eks. ved mindre sammenstød mellem to personbiler, der helt åbenbart kun indebærer materiel skade. Hjælpepligten omfatter ydelse af førstehjælp, herunder tilkaldelse af ambulance, redningskøretøj eller lignende, jf. Færdselsstrafferet, Vagn Greve, 2001, side 175 f. Hjælpepligtens omfang kan afhænge af ulykkens karakter, personens baggrund og af forbindelsen til ulykken (skyld i den eller uskyldigt indblandet), selv om disse momenter kun sjældent nævnes i den trykte retspraksis m.m. Endvidere anfører Vagn Greve (s. 174), at i tilfælde, hvor andre allerede har grebet ind og på forsvarlig måde foretaget det fornødne, kan den pågældende forholde sig passiv. Det giver dog i almindelighed ingen ret til at forlade uheldsstedet, før alt det fornødne er foretaget. Hvis det er unødvendigt med flere hjælpende, hvis de andre udtrykkeligt eller stiltiende lover at gennemføre hjælpen fuldt ud, og hvis navn osv. er oplyst, ses der dog ingen grund til, at den pågældende skal bliver der

5 Tilsidesættelse af de øvrige pligter i 9 Det følger af færdselslovens 9, at trafikanter - ud over den centrale pligt til at standse og yde hjælp til den tilskadekomne, jf. 9, stk. 2, nr. 1 - har en række pligter ved færdselsuheld. Der skal rejses tiltale for overtrædelse af færdselslovens 9, stk. 1, hvis en trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, undlader at standse. Pligten til at standse opfyldes, når føreren standser på det første passende sted, jf. Færdselsstrafferet, Vagn Greve, 2001, side 175 f. Der skal rejses tiltale for overtrædelse af færdselslovens 9, stk. 2, nr. 2, hvis en trafikant undlader at deltage i de foranstaltninger, som uheldet giver anledning til. Denne pligt vil bl.a. kunne bestå i afmærkning af uheldsstedet med advarselstrekanter mv. eller ryddeliggørelse af vejen for tabte genstande. Der skal rejses tiltale efter færdselslovens 9, stk. 2, nr. 3, hvis en trafikant, der indblandes i et færdselsuheld, ikke på anmodning oplyser sit navn og bopæl. Om omfanget af pligten anføres det bl.a. i Færdselsstrafferet, Vagn Greve, 2001, side 178, at navnet skal oplyses med det samme; det er ikke nok at gøre det senere på dagen til skadestuen. Der er ingen pligt til at dokumentere navn og bopæl. Private kan ikke kræve at se kørekort eller anden legitimation. Tilsvarende skal der rejses tiltale for overtrædelse af færdselslovens 9, stk. 2, nr. 4, hvis en trafikant ikke opgiver sit navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade. Der skal rejses tiltale for overtrædelse af færdselslovens 9, stk. 2, nr. 5, hvis en trafikant ikke underretter politiet om tilfælde af ikke ubetydelig personskade og efter 9, stk. 2, nr. 6, hvis en trafikant ikke underretter politiet i tilfælde af skade på ejendom eller ting, hvis ikke andre på stedet kan modtage oplysning om navn og bopæl. Der er således tale om pligt for den person, der har forvoldt skaden, til selvanmeldelse til politiet. Straffen for overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, forudsættes som udgangspunkt at fastsættes til en kortere frihedsstraf, mens overtrædelse af 9, stk. 1, og 9, stk. 2, nr. 2-6, forudsættes fastsat til en bøde. Se herom pkt om strafpåstande i sager om overtrædelse af færdselslovens 9. Hvis både 9, stk. 2, nr. 1 (eller eventuelt straffelovens 253), og flere af de enkelte led i 9, stk. 1 og 2, er overtrådt, bør tiltalerejsning for samtlige bødebelagte overtrædelser overvejes nøje, således at der kun rejses tiltale for de overtrædelser, der ikke med rimelighed kan anses for indeholdt i den overtrædelse, der medfører frihedsstraf Anvendelsesområdet for straffelovens 253, stk. 2 Hvis en trafikant flygter fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade, kan der være grundlag for at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens 253, stk. 2, jf. stk

6 Efter straffelovens 253, stk. 1, straffes den, som uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller at træffe foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke. Der skal rejses tiltale for overtrædelse af straffelovens 253, stk. 2, i de tilfælde, hvor 253, stk. 1, overtrædes i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, der har medført betydelig personskade. Ved flugt fra et færdselsuheld forstås, at den pågældende trafikant enten ikke er standset eller nok er standset, men herefter har forladt uheldsstedet uden at yde hjælp til den eller de tilskadekomne, jf. forarbejderne til lov nr. 498 af 17. juni 2008 om ændring af færdselsloven og straffeloven (skærpede sanktioner for flugtbilister) (L 164 af 28. marts 2008). Begrebet betydelig personskade forstås ifølge bemærkningerne til L 164 af 28. marts 2008, de specielle bemærkninger til 2, dels situationer, hvor den tilskadekomne er i øjensynlig livsfare eller tilsyneladende livløs, jf. 253, stk. 1, nr. 1 og 2, 1. led, dels situationer, hvor den tilskadekomne i øvrigt er pådraget betydelig skade på legeme eller helbred, jf. 253, stk. 1, nr. 2, 2. led, jf. færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1. Begrebet betydelig skade på legeme eller helbred skal således forstås i overensstemmelse med det skadesbegreb, der har udviklet sig i praksis efter straffelovens 249 om uagtsom legemsbeskadigelse. Bestemmelsen i 253, stk. 2, vil således f.eks. typisk omfatte skader, der medfører varigt mén, kraniebrud og lårbensbrud, men ikke f.eks. ukomplicerede armbrud. Det er ikke en betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at færdselsuheldet kan tilregnes gerningsmanden som uagtsomt, således at denne tillige kan straffes for overtrædelse af færdselsloven og straffelovens 249. Overtrædelse af straffelovens 253 straffes oftest samtidig med de kørselsfejl, som har givet anledning til, at en person er kommet til skade. Der kan straffes for overtrædelse af straffelovens 253, stk. 2, og færdselslovens 9 i sammenstød. Ligesom ved overtrædelse af færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, er det både føreren af et køretøj og passagerer, der kan straffes for overtrædelse af straffelovens 253, stk. 2, jf. herved bl.a. U Ø, hvor tre personer, der var passagerer i en bil, der påkørte en fodgænger, som bl.a. pådrog sig brud på halshvirvlen og andre alvorlige skader, blev dømt for overtrædelse af straffelovens Straf og andre retsfølger - 5 -

7 5.1. Strafpåstande ved overtrædelse af færdselslovens 3-8 Bødetaksterne på færdselsområdet blev revideret ved lov nr. 184 af 8. marts 2011 og gælder for overtrædelser begået den 1. januar 2012 eller senere. Se herom i rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager. Overtrædelser af 3-8 straffes som udgangspunkt således: Paragraf Forseelsens art Bødetakst kr. 3, stk. 1 Ikke optrådt hensynsfuldt og udvist agtpågivenhed Motorkøretøj, stor og lille knallert 3, stk. 2 Ikke udvist særligt hensyn over for svage trafikanter Motorkøretøj, stor og lille knallert Færdselstavle og pile ikke respekteret, herunder kørsel mod kørselsretningen Motorkøretøj og stor knallert (såfremt klipovertrædelse) , stk. 1* Lille knallert (kørsel mod kørselsretningen) Motorkøretøj (andre tilfælde) Stor og lille knallert (andre tilfælde) Vigepligt fastsat ved færdselstavle mv., se 26 Hastighedsgrænser fastsat ved færdselstavle, se 42 Overskridelse af spærrelinje - reversible vognbaner 4, stk. 1* Motorkøretøj (ved overhaling - klipovertrædelse) * * Omfattet af klippekortordningen

8 Motorkøretøj (andre tilfælde) Lyssignal ej respekteret Motorkøretøj og stor knallert (kørsel mod rødt lys - klipovertrædelse) , stk. 1* Lille knallert (kørsel mod rødt lys) Motorkøretøj (kørsel mod gult lys) Stor og lille knallert (kørsel mod gult lys) 4, stk. 1* Ulovlig kørsel i nødspor Motorkøretøj (klipovertrædelse) Ej efterkommet politiets anvisning Motorkøretøj og stor knallert (såfremt klipovertrædelse) , stk. 2* Motorkøretøj (andre tilfælde) Stor knallert (andre tilfælde) og lille knallert (alle tilfælde) 5, stk. 1 Forsigtighed ved færdsel over jernbanespor mv. Motorkøretøjer, stor og lille knallert Signal ej respekteret 5, stk. 2* Motorkøretøjer og stor knallert (klipovertrædelse) Lille knallert 5, stk. 3 Andre overtrædelser Motorkøretøjer, stor og lille knallert * Omfattet af klippekortordningen

9 5, stk. 4 Passage af andre overkørsler samt kørsel på eller over spor i vej mv. Motorkøretøj, stor og lille knallert 6, stk. 2 Slæde, ski og skøjter mv. efter køretøj Fører af motorkøretøj samt stor og lille knallert Fri passage for udrykningskørsel mv. 7, stk. 2 Motorkøretøj Stor og lille knallert 7, stk. 5 For nær uhelds- eller brandsted Motorkøretøj, stor og lille knallert 7, stk. 6 Fri passage for militæret, civilforsvaret, grupper af børn mv. Motorkøretøj, stor og lille knallert Beskadigelse af færdselstavler mv. Motorkøretøj, stor og lille knallert 5.2. Strafpåstande ved overtrædelse af færdselslovens Overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1 (hjælpepligten) Efter færdselslovens 117 d, stk. 1, straffes overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, med fængsel indtil 1 år, under formildende omstændigheder dog med bøde. Udgangspunktet ved fastsættelsen af straffen er en kortere ubetinget frihedsstraf på dage i de tilfælde, hvor der er sket ikke ubetydelig personskade og hvor hjælpepligten derfor er af reel betydning, jf. bemærkningerne til L 164 af 28. marts 2008, de specielle bemærkninger til 117 d. Ved ikke ubetydelig personskade forstås ifølge lovforslagets bemærkninger navnlig tilfælde, hvor den tilskadekomne skal have lægebehandling, evt. på skadestue, f.eks. ved knoglebrud, skader i hovedet og sår, der kræver syning mv. Hvis der foreligger formildende omstændigheder ved overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, er straffen som udgangspunkt en bøde på kr. Det beror på en konkret vurdering af samtlige sagens omstændigheder, om sagen kan afgøres med en bøde

10 Formildende omstændigheder kan f.eks. foreligge, hvis det viser sig, at ingen er kommet til skade, eller hvis der alene er opstået ubetydelig skade, idet den tilskadekomne blot er forslået, har hudafskrabninger eller blå mærker, jf. bemærkningerne til L 164 af 28. marts 2008, de specielle bemærkninger til 117 d. Dette forudsætter dog, at den pågældende trafikant under hensyn til de nærmere omstændigheder ved uheldet har haft god grund til at antage, at uheldet ikke har medført nogen personskade af betydning. Er dette ikke tilfældet - og foreligger der heller ikke i øvrigt formildende omstændigheder - bør den pågældende som udgangspunkt idømmes samme straf som i de tilfælde, hvor der er sket ikke ubetydelig personskade. Formildende omstændigheder kan omvendt også foreligge, selv om der efterfølgende viser sig at være sket mere alvorlig personskade, hvis den pågældende trafikant under hensyn til de nærmere omstændigheder ved uheldet havde god grund til at antage, at dette ikke var tilfældet. Hvis der f.eks. er tale om et mindre sammenstød, hvor en bil med meget lav hastighed strejfer og vælter en cyklist, der umiddelbart efter sammenstødet rejser sig op uden at vise tegn på skader, bør flugt fra uheldsstedet normalt alene resultere i en bødestraf, selv om det efterfølgende måtte vise sig, at cyklisten f.eks. har brækket armen Tilsidesættelse af de øvrige pligter i 9 Bøden for overtrædelse af 9, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-6, fastsættes som udgangspunkt til kr., jf. færdselslovens 118, stk. 2, og forarbejderne til lov nr. 498 af 17. juni 2008, (L 164 af 28. marts 2008). Der gælder således følgende retningslinjer for sanktionen ved overtrædelse af færdselslovens 9, begået den 1. januar 2012 eller senere: Paragraf Forseelsens art Bødetakst kr. 9, stk. 1 undladt straks at standse stk. 2, nr. 2 undladt at deltage i de foranstaltninger til sikring af færdslen, som uheldet giver anledning til nr. 3 undladt på anmodning at opgive navn og bopæl til en anden, der er indblandet i uheldet nr. 4 undladt på anmodning at opgive navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade nr. 5 undladt snarest muligt at underrette politiet, hvis trafikanten har forvoldt ikke ubetydelig skade på en anden person

11 nr. 6 undladt snarest muligt at underrette skadelidte eller politiet, hvis trafikanten har forvoldt skade på ejendom eller ting, og der ikke er nogen til stede, som kan modtage oplysninger om navn og bopæl på trafikanten Foreligger der overtrædelse af en eller flere af pligterne i færdselslovens 9, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-6, samtidig med en overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, eller eventuelt straffelovens 253, vil der efter færdselslovens 118 a, stk. 4, skulle idømmes en bøde ved siden af frihedsstraffen. Hvis både 9, stk. 2, nr. 1 (eller eventuelt straffelovens 253), og flere af de enkelte led i 9, stk. 1 og 2, er overtrådt, bør tiltalerejsning for samtlige bødebelagte overtrædelser overvejes nøje, således at der kun rejses tiltale for de overtrædelser, der ikke med rimelighed kan anses for indeholdt i den overtrædelse, der medfører frihedsstraf Strafpåstande ved overtrædelse af straffelovens 253, stk. 2 Straffen for overtrædelse af straffelovens 253, stk. 2, er efter strafskærpelsen i 2008 som udgangspunkt en frihedsstraf i niveauet 2-3 måneders ubetinget fængsel, jf. bemærkningerne til L 164 af 28. marts Straffen kan efter omstændighederne gøres betinget. Som et eksempel herpå nævnes i bemærkningerne til L 164 af 28. marts 2008, de specielle bemærkninger til nr. 1 ( 253, stk. 2) den situation, at den pågældende selv er kommet til skade og som følge af en choktilstand forlader uheldsstedet uden at yde den fornødne hjælp Frakendelse af førerretten efter flugt fra et færdselsuheld Der skal ske betinget frakendelse af førerretten, hvis føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1 (tilsidesættelse af hjælpepligten), og der ikke foreligger formildende omstændigheder, jf. færdselslovens 125, stk. 1, nr. 2. Reglen indebærer, at anklagemyndigheden i alle tilfælde, hvor der nedlægges påstand om frihedsstraf som følge af overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, tillige skal nedlægge påstand om frakendelse af førerretten. Foreligger der omvendt formildende omstændigheder i forbindelse med overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, således at overtrædelsen straffes med bøde, skal der ikke ske frakendelse af førerretten. Såfremt føreren har overtrådt straffelovens 253, stk. 1, jf. stk. 2, i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, skal der nedlægges påstand om ubetinget frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens 126, stk. 1, nr. 6. Frakendelsestiden skal som udgangspunkt være 6 måneder eller 1 år afhængig af sagens alvor. Det fremgår af bemærkningerne til L 164 af 28. marts 2008, de specielle bemærkninger til 126, stk. 1, nr

12 Der henvises i øvrigt til rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel frakendelse af førerretten (fl ) med alkolås. 6. Efter dom 7. Love og forarbejder Straffeloven, lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2012 Lovændringer og forarbejder: Lov nr. 498 af 17. juni 2008 om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpede sanktioner for flugtbilister) (L 164 af 28. marts 2008) Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr af 9. november 2012 Lovændringer og forarbejder: Lov nr. 184 af 8. marts 2011 om ændring af færdselsloven (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer ved kørsel uden førerret, skærpelse af sanktionerne for kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv.) (L 101 af 15. december 2010)

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 Offentliggørelsesdato: 01-04-2008 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 51 Sagsforløb 2007/2 LF 164 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9

RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA-2007-709-0046 Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 1. Indledning Ved skrivelse af 16. marts 2007 har Justitsministeriet

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 178/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jørgen Thomsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Beredskabslovens 71 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brandstiftelse sprængning mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 31.10.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 Sanktionspåstande mv. i færdselssager Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Lov

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt RIGSADVOKATEN November 2009 J.nr. RA-2009-709-0021 Gennemgang af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager og forslag

Læs mere

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;strafudmåling Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.9.2010 Status: Historisk Udskrevet: 17.1.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdsels- og våbenkontoret Andreas Emil Christensen Sagsnr.: 2010-801-0031 Dok.: AEC41093 Udkast

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 5.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 101, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 1. marts 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 4.1.2016 Status: Historisk Udskrevet: 25.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) Dato: 9. juli 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen

Læs mere

Arbejdsmiljø-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 28.1.2017 ARBEJDSMILJØ RM 8/2006 REVIDERET 8. JULI 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENOPLIVNING OG LIVSFORLÆNGENDE

GENOPLIVNING OG LIVSFORLÆNGENDE GENOPLIVNING OG LIVSFORLÆNGENDE BEHANDLING. Udarbejdet og godkendt af: kommunal Udarbejdet dato: 2012-04-19 risikomanager Christine Vammen Godkendt af: fagcenter chef Marie Linhjordet Dato:2014-04-07 Glenstrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort og sanktioner

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2004/2 LSF 161 Offentliggørelsesdato: 27-04-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 43 Sagsforløb 2004/2 LF 161 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. april 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 8 Offentligt Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Folketingets transportudvalg 27. april 2017 Niels Waage

Læs mere

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven)

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold;butikstid;detail; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.12.2016

Læs mere

Indhold Bind I. Indledning Kapitel 1. Lovens område m.v Lovens område Definitioner m.v

Indhold Bind I. Indledning Kapitel 1. Lovens område m.v Lovens område Definitioner m.v Indhold Bind I Forord... 17 Forkortelser... 19 Færdselsloven... 21 Indledning... 83 Kapitel 1. Lovens område m.v.... 102 1. Lovens område... 102 2. Definitioner m.v.... 119 Kapitel 2. Regler for al færdsel...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Fyrværkeri Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Fyrværkeri Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Fyrværkeri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;fyrværkeri Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Historisk Udskrevet: 15.3.2017 Indholdsfortegnelse 1.Overblik og tjekliste 3 2. Politiets efterforskning

Læs mere

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse)

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) Dato J. nr. 2016-3967 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af

Læs mere