Årsrapport. Tønder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Tønder Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5 Formål og metode... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6 Bedømmelse Uanmeldte... tilsyn på Plejecentre Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7 Datagrundlag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7.1 Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 8 Bilag 1 - Datagrundlag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tønder Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål med uanmeldte tilsyn på plejecentrene Indhold og metode Overordnet resultat Definition samt score på vurderingsskala præsenteres nedenstående Overordnet vurdering på tværs af plejecentrene Afslutning og fremadrettede anbefalinger Bilag 1 Tilsynets vurdering af styrker, udviklingspunkter og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 Indledning BDO KR præsenterer hermed en samlet årsrapport fra uanmeldte tilsyn på plejecentrene i Tønder Kommune. Årsrapporten indeholder en sammenfatning af de overordnede indtryk fra tilsynene på de ni plejecentre og giver anbefalinger til fremadrettede indsatsområder på tværs af plejecentrene. 2 Formål med uanmeldte tilsyn på plejecentrene BDO s tilsynskoncept har til formål at, Kontrollere og belyse, om der i forhold til ældreområdet er sammenhæng mellem den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte beboer, og de ydelser, der leveres til den enkelte. Kontrollere, om der på det enkelte plejecenter udføres forsvarlig sundhedsog omsorgsfagligt arbejde i forhold til beboerne, og at gældende lovgivning, serviceniveau og administrative retningslinjer overholdes. Understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for beboerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos medarbejdere og ledelse. Afdække styrker og forbedringsmuligheder i plejecentrenes måde at håndtere opgaverne på, og identificere potentielle udviklingsmuligheder. 3 Indhold og metode Der er gennemført tilsyn ud fra et koncept med 7 overordnede mål for personlig pleje, praktisk hjælp samt aktivitet og træning i henhold til Lov om Social Service 83 og 86. Hvert af de 7 mål belyses ud fra 4 målepunkter. For hver deltagende beboer er der således belyst 28 målepunkter. Ved det uanmeldte kommunale tilsyn i Tønder Kommune har deltagerne været: 34 beboere, 31 medarbejdere, 10 ledere/stedfortrædere Indholdet i tilsynet for hver enkelt beboer har været, Gennemgang af beboerens pleje- og omsorgsfaglige samt sundhedsfaglige dokumentation, Observation af beboerens pleje- og omsorgstilstand, 3

4 Gennemført interview med beboeren om dennes oplevelse af de modtagne pleje- og omsorgstilbud, Gennemført interview med den medarbejder, der har været ansvarlig for den deltagende beboeres pleje- og omsorg på tilsynstidspunktet, om pleje- og omsorgsfaglige samt sundhedsfaglige forhold i relation til beboeren. Der er i alt indgået 952 målepunkter på det pleje- og omsorgsfaglige område i tilsynet. Målepunkterne er enten opfyldt eller ikke opfyldt. Resultatet er baseret på en vurdering ud fra lovgivningen, serviceniveau, interne retningslinjer og god faglig standard. Plejecentrenes ledelse har været involveret i tilsynet ved opstart, med dialog og opklarende spørgsmål undervejs samt ved tilbagemelding om tilsynsresultatet. 4 Overordnet resultat Ved tilsynene i 2013 har 8 ud af 10 plejecentre opnået bedømmelsen godkendt, mens 2 plejecentre har opnået bedømmelsen godkendt med mangler. 4.1 Definition samt score på vurderingsskala præsenteres nedenstående. Tilsynssted Tilsynsresultat Definition af resultat Digegården Leos Lindevang Møllevang Richtens plejecenter Rosenvænget Toftegården Solgården Hjørnegården Mosbølparken Ingen Godkendt Godkendt med mangler Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på et vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Gode og tilfredsstillende forhold kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger, som angiver, hvordan stedet kan arbejde med yderligere kvalitetsforbedring. Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder og/eller almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Vurderingen Godkendt med mangler giver anledning til anbefalinger om, hvilke områder, der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådant omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 4

5 4.2 Overordnet vurdering på tværs af plejecentrene Den overordnede vurdering begrundes nedenfor: Styrker Tilsynet vurderer, at beboerne får den pleje og omsorg, de har behov for. Der er fokus på at sikre beboerne en aktiv og tryg hverdag. Der tages udgangspunkt i den enkelte beboers behov i forhold til tilrettelæggelse af pleje, omsorg og aktiviteter. Medarbejderne er engagerede og fagligt kompetente, og har fokus på at sikre beboernes medindflydelse i den almindelige daglige levevis, og udviser respekt for beboernes forskellige behov og ønsker. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er meget engagerede, og generelt formår at anvende relevante faglige teorier og metoder i pleje- og omsorgsindsatsen. Derudover demonstrerer medarbejderne et godt kendskab til den enkelte beboer. Tilsynet har konstateret, at plejecentrene generelt har arbejdet aktivt og målrettet med anbefalingerne fra tilsynene i I relation til den sundhedsfaglige dokumentation er det tilsynets vurdering, at der er sket forbedringer med kvaliteten af denne siden tilsynene i Således har tilsynet konstateret, at der generelt udarbejdes sundhedsfaglig dokumentation med afsæt i trivselsplaner, døgn- og ugeplaner, sundhedsfaglige problemstillinger samt indsatsområder, der giver overblik og sammenhæng i den enkelte beboers behov for pleje og omsorg. Tilsynet har i 2013 givet en del konkrete anbefalinger til centrene vedrørende yderligere forbedring af den sundhedsfaglige dokumentation på forskellige områder. Endelig har tilsynet observeret en tilfredsstillende rengøringsstandard på plejecentrene. Mangler Tilsynet vurderer, at der fortsat er behov for at udvikle dokumentationspraksis på plejecentrene. Konkret anbefaler tilsynet, at der sættes fokus på evaluering og ajourføring af beboerens journal i overensstemmelse med ændringer i beboerens tilstand. På tværs af plejecentrene finder tilsynet ligeledes, at psykisk pleje og omsorg med fordel kan beskrives og fremgå af trivselsplan og indsatsområder. Der kan generelt konstateres behov for at udarbejde døgnrytmeplanerne ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor en beskrivelse af beboernes resurser i forhold til pleje og omsorg er udgangspunkt for beskrivelse af den efterfølgende faglige indsats for vejledning, støtte og kompensation. Endelig har tilsynet anbefalet flere plejecentre, at beboerens livshistorie beskrives før og efter indflytningen på plejecenteret, og at den enkeltes kompetencer, roller, relationer, vaner og ønsker beskrives med henblik på at sikre den individuelle tilværelse for beboeren. Alvorlige fejl og mangler Tilsynet har ikke fundet anledning til at vurdere alvorlige fejl og mangler. 5

6 5 Afslutning og fremadrettede anbefalinger Tilsynet har generelt fundet gode og trygge forhold på plejecentrene i Tønder Kommune, som lever op til lovgivningen, serviceniveau, interne retningslinjer og god faglig standard. Der kan konstateres en tværgående udfordring i relation til den sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynet anbefaler, at kommunen fremadrettet fokuserer på mængden, relevansen og prioritering af den dokumentation, som IT-omsorgssystemet lægger op til. Desuden anbefaler tilsynet, at man i højere grad anvender indholdet fra de forskellige Faneblade i Nøgledokumentet døgnrytmeplanen for at sikre et samlet overordnet indtryk af den enkelte beboers behov og plejemæssige udfordringer. Tilsynet anbefaler Tønder Kommune at fastholde fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer således, at der sker en yderligere kvalificering i anvendelse af faglige begreber i tale og skrift. Den rehabiliterende tankegang og indsats skal fremgå mere tydeligt, blandt andet af døgnrytmeplanen hvoraf det fremgår, hvilke resurser beboerne selv har, efterfulgt af medarbejdernes vejledende, støttende og/eller kompenserende indsats i forhold til de pleje- og omsorgsopgaver, der skal løses for den enkelte beboer over døgnet. Journalerne skal ajourføres og indsatsen skal evalueres i forhold til de ændringer, der sker. Beboernes liv før og efter indflytningen på plejecentret skal beskrives med henblik på at identificere beboerens fremadrettede resurser, vaner og ønsker. Afslutningsvis er det tilsynets opfattelse, at ledere og medarbejdere på plejecentrene er godt på vej, og har fokus på de pleje- og omsorgsfaglige udfordringer, der vil komme fremadrettet. 6

7 6 Bilag 1 Tilsynets vurdering af styrker, udviklingspunkter og anbefalinger Digegården Beboere/ pårørende Deltagere Tilsynets vurderinger Medarbejdere Resultat Styrker/anerkendelse Udviklingsområder Anbefalinger 3/0 3 Godkendt Digegården har formået at fastholde den gode udvikling samt at arbejde videre med de anbefalinger, som tilsynet fremkom med i 2012, således at: Beboerne stadig oplever en god omgangstone og respekt for deres levevis og ønsker, Beboerne stadig tilkendegiver, at de får den pleje og omsorg de har behov for, Beboerne stadig oplever en god, aktiv og tryg hverdag, Medarbejderne stadig er meget engagerede, Medarbejderne stadig anvender gode og relevante faglige teorier og metoder i pleje- og omsorgsindsatsen, Der stadig udarbejdes relevant sundhedsfaglig dokumentation med afsæt i trivselsplaner, døgn- og ugeplaner, sundhedsfaglige De udviklingsområder, der er på plejecentret, er stadig videreudvikling af beboernes sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynet anbefaler, at: Døgn- og ugeplanen videreudvikles ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor beskrivelse af beboernes resurser i plejeog omsorgsbehovet er udgangspunkt for beskrivelse af den efterfølgende faglige indsats for vejledning, støtte og kompensation Overblik, sammenhæng og dybde vedrørende beboernes pleje- og omsorgsbehov og den faglige indsats fremmes, hvis der i døgn- og ugeplaner henvises til relevante indsatsområder i døgn- og ugeplanerne. 7

8 problemstillinger samt indsatsområder, der giver overblik og sammenhæng i den enkelte beboers behov for pleje og omsorg. Der fortsat er en god rengøringsstandard på plejecentret. 8

9 Hjørnegården Beboere/ pårørende Deltagere 2/0 1 Tilsynets vurderinger Medarbejdere Resultat Styrker/anerkendelse Udviklingsområder Anbefalinger Godkendt med mangler Tilsynet vurderer, at styrkerne på plejecentret er at: Beboerne stadig tilkendegiver, at de har en tryg og sikker hverdag på plejecentret Beboerne modtager stadig den hjælp, som de mener at have behov for. Beboerne tilkendegiver, at de stadig er glade for at bo på plejecentret, Medarbejderne stadig har et godt kendskab til beboerens behov for pleje og omsorg, Medarbejderne anvender stadig relevante faglige teorier og metoder. De mangler, der er konstateret på Hjørnegården, vedrører stadig den sundhedsfaglige dokumentation, således at: Beboernes sundhedsfaglige problemstillinger skal opdateres og aktualiseres Relevante indsatsområder for beboerne fysisk, psykisk og socialt skal ajourføres Beboernes livshistorier skal ajourføres. Tilsynet foreslår, at Beboernes livshistorie beskrives i tiden før og efter indflytning på plejecentret, og at den enkeltes kompetencer, roller, relationer, vaner og ønsker beskrives med henblik på at videre føre og sikre den individuelle tilværelse for beboeren Trivselsplaner, døgnrytme planer og indsatsområder vurderes, evalueres og ajourføres i overens stemmelse med ændringer i beboernes tilstand Døgnrytmeplanerne forsynes med henvisninger til relevante sundhedsfaglige problemstillinger, indsatsområder, vaner og ønsker så man dels har mulighed for at bevare overblikket i døgn- og ugeplanen, og samtidig skærper opmærksomheden på yderligere informationer om beboerne, som har relevans i forbindelse med pleje og omsorg 9

10 Leos Beboere/ pårørende Deltagere Tilsynets vurderinger Medarbejdere Resultat Styrker/anerkendelse Udviklingsområder Anbefalinger 3/0 3 Godkendt Leos har formået at arbejde videre med de anbefalinger, som tilsynet fremkom med i 2012, således at Leos fortsætter den bevidste og målrettede indsats i forhold til at uddanne medarbejderne til at omsætte deres gode og omsorgsfaglige viden til skriftlighed. Det har betydet, at tilsynet i 2013 har konstateret, At beboerne stadig føler sig sikre og trygge i hverdagen på plejecentret At beboeren oplever at modtage den fysiske, psykiske og sociale pleje og omsorg, som de har behov for At beboerne sikres individuel aktivitet og træning samt i særdeleshed hverdagsrehabilitering i henhold til deres behov At beboerne oplever en god rengøringsstandard på plejecentret Der er ikke angivet eksplicitte udviklingspunkter eller mangler i tilsynsrapporten Tilsynet foreslår følgende: At Leos fortsætter den bevidste og målrettede indsats i forhold til at tilbyde den enkelte beboer på plejecentret et godt liv ud fra den enkeltes ønsker. Mere præcist anbefales følgende: At plejecentret fortsætter med at fokusere på beboernes livshistorier, vaner og ønsker med henblik på at sikre beboernes evne til hverdagsrehabilitering. At plejecentret i døgnrytmeplanen henviser til relevante indsatsområder, livshistorier osv., så medarbejderne både får overblik over beboernes behov for pleje og omsorg her og nu og samtidig senere kan fordybe sig i beboernes hele situation. 10

11 At medarbejderne fremstår med et godt kendskab til beboerne og har en god faglig indsigt i beboerens pleje- og omsorgsbehov At der udarbejdes trivselsplaner, som tager afsæt i beboerens tidligere liv og nuværende behov for pleje At døgnrytmeplaner samt indsatsområder indeholder gode, faglige og detaljerede beskrivelser af plejeopgavernes tilrettelæggelse og udførsel. 11

12 Lindevang Beboere/ pårørende Deltagere Tilsynets vurderinger Medarbejdere Resultat Styrker/anerkendelse Udviklingsområder Anbefalinger 4/0 4 Godkendt Lindevang har formået at arbejde videre med de styrker, som tilsynet fremhævede i 2012, således at: Beboerne stadig føler sig trygge på plejecentret, Beboere stadig får den hjælp, de har behov for, Beboerne stadig oplever en god og respektfuld omgangstone på stedet, Beboeren stadig tilbydes mange og gode aktiviteter Beboerne stadig er tilfredse med rengøring af deres boliger Medarbejderne stadig er velorienterede om beboernes individuelle behov og ønsker Medarbejderne stadig anvender fagligt relevante og opdaterede teorier og metoder i indsatsen over for beboerne Der findes helhedsvurderinger og trivselsplaner, som tager afsæt i beboerens resurser og behov for pleje, og som indeholder gode, faglige og Der er ikke angivet eksplicitte udviklingspunkter eller mangler i tilsynsrapporten. Tilsynet foreslår følgende: At plejecenteret dokumenterer beboernes behov for rengøring i den elektroniske journal jf. serviceloven. At plejecenteret fokuserer på beboernes tilfredshed med maden samt muligheden for beboerindflydelse på madplanen. Plejecentret oplyser, at der med det politisk bestemte serviceniveau ikke er mulighed for at involvere beboerne i ønsker til madplanen. 12

13 detaljerede beskrivelser af plejeopgavernes tilrettelæggelse og udførsel. Desuden er der sket forbedringer vedrørende dokumentation på plejecentret. Der foreligger således: Gode beskrivelser og handleforslag i trivselsplan, sundhedsfaglige problemstillinger, døgn- og ugeplan samt indsatsområder vedrørende beboernes individuelle behov for sundhedsfremme og forebyggelse I beboernes døgn- og ugeplaner er der foretaget henvisninger til relevante indsatsområder for den enkelte beboer. Dette skærper muligheden for overblik, helhed og fordybelse om den enkelte beboer 13

14 Mosbølparken Beboere/ pårørende Deltagere 2/0 2 Tilsynets vurderinger Medarbejdere Resultat Styrker/anerkendelse Udviklingsområder Anbefalinger Godkendt med mangler Styrkerne på plejecentret er, at: Beboerne stadig føler sig trygge og godt tilpas på plejecentret, Beboerne stadig tilkendegiver, at de får den hjælp de har behov for, Beboerne stadig har en god hverdag. Medarbejderne stadig er engagerede, og har faglig indsigt i beboerens problemstillinger. Der er en god rengøringsstandard på plejecentret. De mangler, der er konstateret på plejecentret vedrører fortsat den sundhedsfaglige dokumentation, særligt vedrørende en resursesvag dement beboer, således at Beboerens helbredsoplysninger skal fremgå Beboerens sundhedsfaglige problemstillinger skal opdateres og aktualiseres Beboerens behov for psykisk pleje og omsorg skal fremgå af trivselsplan og indsatsområder. Tilsynet foreslår følgende: Beboernes helbredsoplysninger fremgår af trivselsplanen for at skabe indblik og overblik i beboernes helhedssituation Trivselsplaner, døgnrytmeplaner og indsatsområder vurderes, evalueres og ajourføres i overensstemmelse med beboernes aktuelle tilstand i forhold til pleje- og omsorgsbehov, psykisk pleje og omsorg, aktivitet og træning samt hverdagslivet på plejecentret Beboernes livshistorie beskrives i tiden før og efter indflytning på plejecentret, og at den enkeltes kompetencer, roller, relationer, vaner og ønsker beskrives med henblik på at videreføre og sikre den individuelle tilværelse for beboeren Beboernes individuelle rengøringsbehov skal fremgå af trivselsplanen 14

15 Møllevangen Beboere/ pårørende Deltagere Tilsynets vurderinger Medarbejdere Resultat Styrker/anerkendelse Udviklingsområder Anbefalinger 3/0 3 Godkendt Møllevangen har formået at arbejde videre med de styrker, som tilsynet fremhævede i 2012, således at: Beboerne stadig er tilfredse med at bo på plejecentret Beboerne stadig mener, at de får den hjælp, som de har behov for Beboerne stadig bliver tilbudt individuel aktivitet og træning Beboerne stadig har en god hverdag Medarbejderne er meget engagerede og har en god faglig indsigt i beboerens problemstillinger Medarbejderne anvender stadig relevant faglig teori og metode i den daglige pleje og omsorg Der er stadig en relevant generel sundhedsfaglig dokumentation Der stadig er en god rengøringsstandard på plejecentret De udviklingsområder, som tilsynet vil fokusere på, er At arbejde målrettet med at udfolde beskrivelsen af den psykiske pleje og omsorg i trivselsplanerne At indføje beboernes individuelle behov for rengøring i trivselsplanerne At øge viden om, og nedfælde, beboernes livshistorier At gøre den tavse faglige viden kendt for en bredere kreds Tilsynet foreslår følgende: At Møllevangen fortsætter den gode udvikling med at skabe et trygt, respektfuldt og værdigt liv for beboere og pårørende. At Møllevangen fortsætter den faglige udvikling med dokumentation i forhold til at nedfælde den viden, den enkelte medarbejder har om beboerne, så den bliver tilgængelig for kolleger, At Møllevangen arbejder målrettet med dokumentation af beboernes behov for psykisk pleje og omsorg, således at den er individuel og handlingsvejledende, At plejecenteret videreudvikler de gode døgnrytmeplaner, så beboernes egne resurser tydeligt fremgår, efterfulgt af relevant plejeindsats if. hertil. Det kan dreje sig om 15

16 Plejecentret har formået at udvikle den sundhedsfaglige dokumentation, så tilsynet ser, Gode trivselsplaner Gode døgnrytmeplaner Gode sundhedsfaglige problemstillinger Gode indsatsområder indsatser af støttende, vejledende, delvis kompenserende eller fuldt kompenserende karakter. At et Møllevangen arbejder bevidst med indsamling af data om beboernes liv, herunder livsvilkår, kompetencer, roller og identitet med henblik på at kunne fortsætte et individuelt og værdigt liv på plejecentret. 16

17 Richtens Beboere/ pårørende Deltagere Tilsynets vurderinger Medarbejdere Resultat Styrker/anerkendelse Udviklingsområder Anbefalinger 7/0 7 Godkendt Richtsens har formået at arbejde med de anbefalinger, som tilsynet fremkom med i 2012, således at: Beboerne stadig tilkendegiver, at de føler sig trygge på plejecentret Beboerne oplever at modtage den hjælp, som de har behov for Beboerne oplever fortsat en god omgangstone på stedet med omsorgsfulde medarbejdere, som yder en godt plejefaglig indsats for beboerne Medarbejderne har et godt kendskab til beboerens behov for pleje og omsorg samt en god faglig indsigt i beboerens problemstillinger At der er en god rengøringsstandard på plejecentret. Desuden er der sket forbedringer vedrørende dokumentationen på plejecentret. Der foreligger De udviklingsområder, der er på plejecentret, er videreudvikling af: Skriftligheden om og præcisering af sundhedsfremme og forebyggelse Skriftligheden og præcisering af psykisk pleje og omsorg Beskrivelse og anvendelse af beboernes livshistorie i deres dagligdag Tilsynet foreslår, at Richtsens fortsætter den bevidste og målrettede indsats i forhold til at uddanne medarbejderne til at omsætte deres gode pleje- og omsorgsfaglige viden til skriftlighed. Mere præcist anbefales følgende: At plejecentret fortsætter med at fokusere på betydningen af at kende og nedfælde beboernes livshistorier med henblik på at skabe sammenhæng i beboernes liv fra før og efter tiden på plejecentret At plejecentret fokuserer på betydningen af at beskrive beboernes tidligere vaner og ønsker med henblik på at anvende denne viden i tilrettelæggelse af beboernes hverdag At plejecentret fokuserer på at gøre den enkelte medarbejders viden om beboernes behov for sundhedsfremme og omsorg samt psykisk pleje og omsorg synlig i døgn- og 17

18 således: Generelt gode trivselsplaner med afsluttende resume af de sundhedsfaglige problemstillinger, som den enkelte beboer har Generelt gode døgnrytmeplaner, hvor beboernes individuelle behov for pleje og omsorg fremgår Generelt gode beskrivelser af beboernes vaner og ønsker i døgn- og ugeplaner ugeplan og indsatsområder med henblik på at sikre en for beboerne ønskværdig tid på plejecentret At plejecentret i døgn- og ugeplanen henviser til relevante indsatsområder, livshistorie osv, så medarbejderne både får overblik over beboernes pleje- og omsorgsbehov her og nu og samtidig senere kan fordybe sig i beboernes hele situation. 18

19 Rosenvænget Beboere/ pårørende Deltagere Tilsynets vurderinger Medarbejdere Resultat Styrker/anerkendelse Udviklingsområder Anbefalinger 3/0 2 Godkendt Rosenvænget har formået at arbejde videre med de anbefalinger/styrker, som tilsynet fremhævede i 2012, således at: Beboerne stadig føler sig trygge og godt tilpas på plejecentret Beboerne stadig tilkendegiver, at de får den hjælp de har behov for Beboerne stadig har en god hverdag Medarbejderne stadig er engagerede, og har en god faglig indsigt i beboerens problemstillinger Der er en god rengøringsstandard på plejecentre Plejecentret har formået at udvikle den sundhedsfaglige dokumentation, så tilsynet ser: Gode helhedsbeskrivelser Gode døgnrytmeplaner Gode sundhedsfaglige problemstillinger Gode indsatsområder De udviklingsområder, som tilsynet vil fokusere på, er: Fortsat at arbejde målrettet med at udfolde beskrivelsen af den psykiske pleje og omsorg i trivselsplanerne At udarbejde livshistorier, så beboernes ønsker og vaner tydeligt fremgår At indføje beboernes individuelle behov for rengøring i trivselsplanerne Tilsynet foreslår følgende: At plejecentret fortsætter den gode udvikling med at skabe et trygt, respektfuldt og værdigt liv for beboere og pårørende At plejecenteret videreudvikler de gode døgnrytmeplaner, så beboernes egne resurser tydeligt fremgår, efterfulgt af relevant plejeindsats if. hertil. Det kan dreje sig om indsatser af støttende, vejledende, delvis kompenserende eller fuldt kompenserende karakter At Rosenvænget arbejder bevidst med indsamling af data om beboernes liv, herunder livsvilkår, kompetencer, roller og identitet med henblik på at kunne fortsætte et individuelt og værdigt liv på plejecentret. 19

20 Toftegården Beboere/ pårørende Deltagere Tilsynets vurderinger Medarbejdere Resultat Styrker/anerkendelse Udviklingsområder Anbefalinger 5 5 Godkendt Toftegården har formået at videreudvikle de styrker, som tilsynet fandt på plejecentret i 2012 samt at arbejde med de udviklingsområder, som tilsynet afdækkede i 2012 således at: Beboerne stadig er trygge og føler sig godt tilpasse på plejecentret. Beboerne fortsat oplever at modtage den hjælp, som de mener at have behov for. Beboeren oplever, at de tilbydes mange gode aktiviteter. Medarbejderne har fortsat et grundigt kendskab til beboerens pleje- og omsorgsbehov. Medarbejderne er i besiddelse af en god faglig indsigt i de enkelte beboeres problemstillinger. Medarbejderne anvender en anerkendende og socialpædagogisk tilgang til beboerne. At der er en god De udviklingsområder, der er på plejecentret er videreudvikling af: Beskrivelse og anvendelse af beboernes livshistorie og særlig beboernes ønsker og vaner i hverdagen fra tiden før plejecentret. At Toftegården fortsætter en bevidst og målrettet indsats i forhold til at udvikle og samtidig forenkle: At plejecentret fortsætter med at fokusere på betydningen af at kende og nedfælde beboernes livshistorier med henblik på at skabe sammenhæng i beboernes liv før og efter tiden på plejecentret. At plejecenteret videreudvikler de gode døgnrytmeplaner, så beboernes egne resurser tydeligt fremgår, efterfulgt af relevant plejeindsats if. hertil. Det kan dreje sig om indsatser af støttende, vejledende, delvis kompenserende eller fuldt kompenserende karakter. 20

21 rengøringsstandard i beboernes bolig. Desuden er der sket yderligere forbedringer vedrørende dokumentation på plejecentret. Der foreligger således: Gode detaljerede trivselsplaner med afsluttende resume af de sundhedsfaglige problemstillinger, som den enkelte beboer har. Gode døgnrytmeplaner, hvor beboernes individuelle behov for pleje og omsorg fremgår. 21

22 Solgården Beboere/ pårørende Deltagere Tilsynets vurderinger Medarbejdere Resultat Styrker/anerkendelse Udviklingsområder Anbefalinger 2/0 2 Godkendt Ledere og medarbejdere på Solgården har en vilje og evne til at udvikle de problemområder (dokumentation), tilsynet tidligere har påpeget, desuden er der stadig En god omgangstone og respekt af levevis, En god individuel pleje og omsorgsfaglig indsats, Trivsel i hverdag på plejecentret. Medarbejdere med en god faglig indsigt i beboernes problemstillinger, En tilfredsstillende rengøringsstandard i beboernes boliger. De udviklingsområder, der er på plejecentret, er stadig videreudvikling af beboernes sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynet foreslår følgende: At plejecentret fortsætter den gode udvikling med at skabe et trygt, respektfuldt og værdigt liv for beboere og pårørende, Videreudvikler dokumentationen: Brug af faglige begreber og systematik i døgnrytmeplanerne, Mere direkte og handleorienteret beskrivelse af de konkrete plejehandlinger i forhold til psykisk pleje og omsorg. Livshistorier samt anvendelse af disse, Dokumentation af beboernes behov for praktisk hjælp i trivselsplanen. 22

23 7 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til: HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatte området, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 23

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldte tilsyn, Plejecentre Årsrapport 2014

Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldte tilsyn, Plejecentre Årsrapport 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Årsrapport for tilsyn i hjemmeplejen Kommunal og privat leverandør HJØRRING KOMMUNE. Sundheds-, Ældre- og Handicap Forvaltningen

Årsrapport for tilsyn i hjemmeplejen Kommunal og privat leverandør HJØRRING KOMMUNE. Sundheds-, Ældre- og Handicap Forvaltningen Årsrapport for tilsyn i hjemmeplejen Kommunal og privat leverandør HJØRRING KOMMUNE Sundheds-, Ældre- og Handicap Forvaltningen Hjemmeplejen August 2017 INDHOLD 1. Overordnet resultat 3 1.1 Definition

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen OK-Huset Gurli-Vibeke Uanmeldt tilsyn september 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1. Formalia 3 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Frederiksværk Plejecenter: Arresøparken WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Årsrapport 2016 Billund Kommune. Pleje og Omsorg

Årsrapport 2016 Billund Kommune. Pleje og Omsorg Årsrapport 2016 Billund Kommune Pleje og Omsorg Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre Oktober 2016 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Overordnet resultat 3 2.1 Definition samt score på vurderingsskala 3 2.2 Overordnet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed

Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Humlehaven WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn maj 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de

Læs mere