Omstillingsplan for socialområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstillingsplan for socialområdet"

Transkript

1 Omstillingsplan for socialområdet Februar 2012 Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Et vanskeligt og på nogle områder vigende marked Sparekrav som følge af takstreduktioner Usikkerhed i forhold til eventuelle kommunale overtagelser Fremtidens regionale socialområde Specialisering og kvalitet Innovation Økonomisk bæredygtighed Reduktion af de administrative udgifter Organisering Ét samlet psykiatri- og socialområde De 9 specialområder En fælles ny administration for Psykiatri og Social Processen Side 3

4 1. Baggrund Det regionalt drevne socialområde befinder sig i en afgørende brydningstid, hvor regionens sociale tilbud skal finde en position i en verden, der er præget af kommunalt fokus på stram økonomisk styring og størst mulig grad af selvforsyning. Der opleves vigende efterspørgsel på især de regionale døgninstitutionstilbud på børne- og ungeområdet. Samtidig har regionen i forbindelse med rammeaftalen for 2012 forpligtet sig til at gennemføre takstreduktioner i 2013 og 2014 svarende til, at nettodriftsudgifterne skal reduceres med i alt 43,8 mio. kroner. Det er psykiatri- og socialledelsens opfattelse, at Region Midtjyllands sociale tilbud 1 fortsat har en vigtig mission som opgaveløser på det specialiserede socialområde. Regionens specialiserede sociale tilbud er i kraft af sit store geografiske underlag og høje faglige niveau med til at sikre, at der fortsat kan fastholdes og udvikles bæredygtige og fagligt specialiserede tilbud til borgere med særlige behov. Udfordringen er at udnytte tilbuddenes styrkepositioner til fleksibelt og effektivt at understøtte kommunerne, hvor kommunal selvforsyning ikke er mulig og tilbyde specialiserede kvalitetsydelser med optimal ressourceudnyttelse. Det er psykiatri- og socialledelsens opfattelse, at der med de udfordringer, regionens socialområde står overfor, er behov for omstilling. En omstilling, som udover at ruste regionens sociale tilbud til fremtiden, også skal sikre, at de aftalte takstreduktioner kan udmøntes med mindst mulig ulempe for de borgere, der er indskrevet på regionens tilbud. Omstillingen indebærer en organisatorisk omlægning, hvor: De nuværende regionalt drevne sociale tilbud og institutioner samles i ni organisatorisk sammenlagte specialområder med en områdeleder, som har ansvaret for drift og udvikling i specialområdet, og som refererer til psykiatri og socialledelsen. De nuværende to centeradministrationer og PS-administrationen nedlægges, og der etableres en ny fælles administration for Psykiatri og Social. 1 Begreberne tilbud og institution anvendes på henholdsvis voksenområdet og børn og ungeområdet som følge af definitioner i lovgivningen. I dette notat anvendes begreber i flæng, men underforstået, at der menes tilbud på voksenområdet og institutioner på børn- og ungeområdet. Side 4

5 1.1 Et vanskeligt og på nogle områder vigende marked Det specialiserede socialområde i kommuner og regioner har de senere år været genstand for stor bevågenhed. Dette ikke mindst i lyset af, at kommunerne oplever et stigende udgiftspres på området. Udgiftspresset er blandt andet opstået ved, at stadig flere mennesker visiteres til sociale ydelser som følge af sygdom, handicap, misbrug eller familieproblemer. 2 På den baggrund er en ny socialpolitisk dagsorden med et øget fokus på styring af udgifterne på det specialiserede socialområde under udvikling. Med den nye dagsorden er kommunerne slået ind på en selvforsyningsstrategi, hvor man søger at opnå økonomiske gevinster ved primært at indrette tilbud til egne borgere og opnå synergieffekter i tilbudsviften inden for kommunen. Samtidig betyder den strammere økonomiske styring af området færre døgnanbringelser af børn og unge på institution, ligesom der udvises tilbageholdenhed med anvendelse af længerevarende botilbudspladser. Flere kommuner har endvidere etableret opsøgende teams, som har til formål at reducere udgiften for borgere i tilbud uden for kommunen. Den kommunale selvforsyningsstrategi er slået igennem i forhold til en række af de sociale tilbud regionen leverer. I forhold til de regionale midlertidige døgnrehabiliteringstilbud til voksne med hjerneskader har det været nødvendigt med en markant reduktion af udbuddet af pladser på grund af vigende efterspørgsel. På børne- og ungeområdet opleves vigende efterspørgsel i forhold til anbringelsesområdet generelt og i forhold til de sikrede institutioner. 1.2 Sparekrav som følge af takstreduktioner Det øgede fokus på styring af udgifterne på det specialiserede socialområde er også kommet til udtryk i de seneste års rammeaftaler, hvor der er gennemført omfattende takstreduktioner. Det regionalt drevne socialområde har gennem de seneste år realiseret besparelser svarende til 88,5 mio. kroner. I Rammeaftalen for 2012, som regionsrådet godkendte den 28. september 2011, er der truffet beslutning om yderligere besparelser på taksterne i 2013 og Besparelserne svarer til, at det regionalt drevne socialområde skal reducere nettodriftsudgifterne med yderligere 43,8 mio. kroner over de næste to år. 3 2 Se for eksempel Vækstfaktorer på de specialiserede socialområde, SFI, Steen Bengtsson, Der er aftalt takstbesparelser på 2 % i 2013 og 2,5 % i Side 5

6 Besparelsen fordeles således: Mio kroner Budget 2013 Budget 2014 I alt Samlet besparelse 19,7 24,1 43,8 Reduktion af det administrative overhead fra 5,4 % til 4,4 % Heraf Psykiatri og Social Heraf centrale stabe Besparelse på tilbuddene Heraf reduktion på ledelse 7,2 4,0 5,0 11,2 8,4 0,6 0,4 1,0 7,8 4,4 12,2 22,6 31,0 Afledt reduktion af puljer 0,1 0,5 0,6 5,0 Der er truffet beslutning om, at en del af takstreduktionen udmøntes ved at reducere det administrative overhead på taksterne på de regionale sociale tilbud fra 5,4 % til 4,4 % med virkning fra Reduktionen af overheadet kræver, at der de næste to år gennemføres besparelser på centralt administrativt niveau svarende til 12,2 mio. kroner 4. Heraf skal der spares 4,4 mio. kroner i de centrale stabe i koncernen og 7,8 mio. kroner i administrationen i Psykiatri og Social og i de to centeradministrationer. Den resterende del af takstreduktionen vil påvirke tilbuddenes økonomi direkte. Takstreduktionen svarer til, at tilbuddenes takstindtægter samlet falder med 31 mio. kroner i perioden , hvis det forudsættes, at aktiviteten er den samme som i dag. Endvidere vil centrale midler (udviklingspulje mv.) blive reduceret med 0,6 mio. kroner. I forbindelse med omstillingsplanen er det forudsætningen, at der sker reduktion i antallet af lederstillinger. Psykiatri- og socialledelsen har på den baggrund besluttet, at der samlet set skal findes besparelser svarende til minimum 5 mio. kroner på ledelsesniveau i specialområderne. Der vil herefter være et besparelseskrav på 26 mio. kroner, som skal udmøntes i specialområderne. De 26 mio. kroner fordeles på 3,4 mio. kroner i 2013 og 22,6 mio. kroner i ,2 mio. kroner i 2013 og yderligere 1,0 mio. kroner, når besparelsen får fuld effekt i 2014 Side 6

7 1.3 Usikkerhed i forhold til eventuelle kommunale overtagelser Situationen for de regionale sociale tilbud kompliceres af, at der i lovgivningen er mulighed for, at en kommune kan overtage de regionale tilbud, der ligger i den pågældende kommune. Dette har flere kommuner benyttet sig af i løbet af de seneste tre år, hvor i alt 16 regionale tilbud er overtaget af kommunerne. Region Midtjylland har indgået flerårige aftaler om det specialiserede område med Århus, Viborg og Randers kommuner. Randers Kommune har i deres budgetforlig tilkendegivet, at de ønsker at overtage hovedparten af de regionale tilbud, der er beliggende i Randers Kommune Fremtidens regionale socialområde Det er psykiatri- og socialledelsens opfattelse, at der fortsat er behov for et stærkt regionalt drevet socialområde i Region Midtjylland. Et område, som kan drive og udvikle fagligt specialiserede tilbud til borgere med særlige behov. Målsætningen er, at det regionalt drevne socialområde gennem fleksible, højtspecialiserede ydelser og forudseende kapacitetsplanlægning skal understøtte kommunerne. Regionen skal kunne tilbyde specialiserede kvalitetsydelser, som er økonomisk effektive, og de regionale sociale tilbud skal hurtigt og effektivt kunne træde til, når der skal løses opgaver, der er særlig komplekse og sjældne. Uanset opgavernes omfang, kompleksitet og sjældenhed skal regionens sociale tilbud være i stand til at give den visiterende kommune et fagligt og økonomisk kvalificeret bud på, hvilken indsats, der kan anbefales iværksat overfor den konkrete person. Engagerede og motiverede medarbejdere er en af nøglerne til succes. Region Midtjyllands sociale tilbud skal være kendte som attraktive arbejdspladser, hvor kompetent ledelse, gode muligheder for faglig udvikling samt en indholdsrig og meningsfuld hverdag skal medvirke til at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere. Der skal arbejdes systematisk med at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø, hvor arbejdsskader undgås og antallet af fraværsdage minimeres til gavn for både de ansatte og for borgerne i tilbuddene. Med de økonomiske udfordringer og den generelle udvikling på det specialiserede socialområde, og på baggrund af ønsket om yderligere styrkelse og fremtidssikring af regionens sociale tilbud som leverandører på det specialiserede 5 Tilbud beliggende i Randers Kommune udgør ca. 10 % af omsætningen på det sociale område i Region Midtjylland. Side 7

8 socialområde, er det psykiatri- og socialledelsens opfattelse, at der er behov for omstilling på det regionalt drevne socialområde. Omstillingen skal tilrettelægges i overensstemmelser med følgende fire principper: Specialisering og kvalitet Innovation Økonomisk bæredygtighed Reduktion af de administrative udgifter 2.1 Specialisering og kvalitet Socialområdet skal i de kommende år fortsætte arbejdet i forhold til specialisering og kvalitet, blandt andet for at understøtte en klar og tydelig faglig profil i forhold til både brugere og kommuner. Det vil medvirke til, at det regionale socialområde fortsat kan fremstå som en attraktiv samarbejdspartner for kommunerne. Flere af regionens sociale tilbud har haft succes med en specialiseringsstrategi, hvor der er udviklet tilbud for de få med meget sjældne og komplekse problemstillinger og med en betydende nærhed til det psykiatriske og somatiske sundhedsområde. Man har satset på nicheområder, hvor den kommunale selvforsyningsstrategi ikke har været mulig at gennemføre. Målretningen mod det sjældne og komplekse betyder, at det geografiske optageområde udvides for det enkelte tilbud. Det har blandt andet betydet, at mange tilbud i dag har indskrevet borgere fra mange forskellige kommuner, og at mellem hver 3. og 4. indskrevne på Region Midtjyllands sociale tilbud er fra kommuner udenfor Region Midtjylland. 6 Regionens specialiserede sociale tilbud skal fremadrettet i stigende grad bygge på evidensbaserede faglige metoder, hvor kvaliteten og effekten af den specialiserede indsats kan dokumenteres. Det vil styrke indsatsen i forhold til de mennesker, der modtager ydelsen, og det vil synliggøre kvaliteten og effekten i forhold til de kommuner, der betaler for samme. Derfor skal Region Midtjylland fortsat deltage i Danske Regioners kvalitetsmodel på det sociale område. Herudover skal der også være fokus på dokumentation af de faglige metoder via blandt andet resultatdokumentation, sociale indikatorprogrammer og den internationale model for klassifikation af funktionsevne (ICF). 6 I 2007 var 26 % af døgnpladserne i Center for Børn, Unge og Specialrådgivning (CBUS) anvendt af kommuner udenfor Region Midtjylland. I 2011 er tilsvarende tal 30 %. I Center for Voksensocial (CVOS) var tallet i % og i 2011 udgør det udenregionale forbrug 22 % af døgnpladserne. Side 8

9 Det er psykiatri- og socialledelsens opfattelse, at en omlægning af de sociale tilbud, hvor tilbuddene samles organisatorisk i større og økonomisk robuste specialområder, vil styrke mulighederne for faglig specialisering og satsning på evidensbaserede metoder. Med et større økonomisk fundament i de organisatoriske enheder vil der eksempelvis være bedre mulighed for at bygge videre på positive erfaringer med at udvikle og styrke interne tværgående uddannelses- og rådgivningsfunktioner med specialister indenfor området. Uddannelses- og rådgivningsfunktionerne vil kunne understøtte organisationen i det professionelle arbejde gennem supervision og uddannelse af personalet, samt varetage og koordinere samarbejdet med eksterne konsulenter, herunder speciallæger i psykiatri m.v. Netværksrelationer til kommuner og interessenter udover Region Midtjyllands tilbud vil kunne styrkes ved at udbyde kurser for eksempel til andre institutioner, opholdssteder, forvaltninger, plejefamilier m.m. Andre muligheder kunne være, at udnytte den faglige og økonomiske kapacitet og drivkraft i specialområderne til at etablere udrykningsteams eller rejsehold, hvor kommunerne kan købe eksperter ind til opgaver som for eksempel udredning, opstart af egne institutioner, støtte og aflastning af plejefamilier, akutte opgaver med hensyn til AKT 7 teams på folkeskoleområdet m.m. Med specialområderne vil der blandt andet på grund af øget specialisering og innovation være flere muligheder for at udvikle mere attraktive arbejdspladser med bedre muligheder for at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere Innovation Det regionalt drevne socialområde skal i de kommende år fortsætte og styrke arbejdet med innovation. Målsætningen om at levere specialiserede kvalitetsydelser, som er økonomisk effektive nødvendiggør at: Ydelserne leveres på nye måder. Nye ydelser udvikles. Vante rutiner tages op til overvejelse. 7 AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT sætter fokus på sociale processer omkring elevers trivsel i skolen primært i grundskolen. Side 9

10 Der kræves desuden en løbende, fleksibel tilpasning af ydelserne i forhold til de konkrete behov kommunerne har, for at få løst sociale opgaver uden for kommunen. Eksempelvis er der et potentiale i at udvikle flere ambulante tilbud, hvor den særlige faglige ekspertise på de regionale tilbud sættes i spil på nye måder. I den sammenhæng er det også relevant, at der fortsat arbejdes tydeligt med at understøtte, at der sker en udvikling ikke kun i forhold til borgernes kompetencer og evner, men i særdeleshed også i forhold til det tilbud, der gives, herunder at takststrukturen afspejler de forskellige indsatsniveauer. I dag anvendes teknologi i begrænset udstrækning. Der vurderes at være et potentiale i anvendelse af teknologi i forhold til samarbejdsparter som for eksempel behandlingspsykiatri eller kommuner og i forhold til optimering af ydelser til de indskrevne i tilbuddet. I forhold til sidstnævnte kunne det være at gøre de indskrevne mere selvhjulpne, øge brugen af teknologi i forhold til for eksempel at understøtte faglige indsatser omkring struktur med videre. Det er psykiatri- og socialledelsens opfattelse, at en omlægning af de sociale tilbud, hvor tilbuddene samles organisatorisk i specialområder, vil styrke mulighederne for at arbejde med innovation. For eksempel vil der kunne etableres tværgående udviklingsfunktioner, som kan analysere, igangsætte og udvikle processer på tværs af specialområdet. De vil kunne have fokus på dynamiske og fleksible muligheder for udvikling af opgaveløsningen på tværs af området med blik for løbende justeringer i takt med udviklingen i brugernes og omverdens behov. Der vil være øget faglig og ledelsesmæssig drivkraft i forhold til, at dele erfaring og evidens på tværs inden for specialområdet og metodeudvikle på hinandens specialer. Med nye større specialområder vil mulighederne for at deltage aktivt i egentlige forskningsaktiviteter blive styrket. Det kan blandt andet foregå i samarbejde med universiteter, Center for Metodeudvikling, Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde (JYFE) m.fl. Med udgangspunkt i disse samarbejdsrelationer kan der dannes netværk på tværs af specialområdernes udviklingsfunktioner. Disse netværk skal have fokus på udvikling af metoder til dokumentation af effekten af tilbuddene og udvikling af nye, bedre og billigere ydelser tilpasset de målgrupper, hvor kommunerne har behov for eksterne leverandører Økonomisk bæredygtighed Tilbuddene i det fremtidige regionalt drevne socialområde skal være økonomisk bæredygtige og skal kunne udnytte ressourcerne effektivt. De skal være økonomisk og organisatorisk robuste overfor fremtidige omstillinger i forhold til den kommunale efterspørgsel og have økonomisk kapacitet til at iværksætte Side 10

11 udviklingsinitiativer i forhold til for eksempel etablering og afprøvning af nye ydelsestyper. Det er vurderingen, at sammenlægning af de nuværende tilbud giver mulighed for realisering af stordriftsfordele og et styrket grundlag for ressourceoptimering. Eksempelvis vil der være mulighed for udnyttelse af ressourcer på tværs af tilbuddene, optimering af IT-udnyttelse og rationaliseringer i øvrigt. Samtidig undgås suboptimering på grund af indbyrdes konkurrence mellem tilbuddene og institutionerne. Erfaringer viser desuden, at et højt fagligt kompetenceniveau og specialviden gør det muligt at løse komplekse opgaver med færre ressourcer. Et højere kompetenceniveau og en større faglig volumen, der muliggør specialisering, styrker dermed muligheden for, at løse opgaverne mere effektivt. Med større volumen i organisationen vil der desuden være bedre muligheder for at tænke i individuelt tilrettelagte og fleksible forløb inden for tilbuddenes rammer, hvor støtten kan justeres i forhold til personens behov. Mulighederne for at tænke i omplacering/revisitation inden for tilbuddenes rammer fra mere indgribende til mindre indgribende tilbud, vil blive styrket. Volumenmæssigt vil de nye specialområder også have bedre forudsætninger for at kunne samle dyre projektpladser i fagligt og økonomisk mere robuste enheder til lavere takster. Dermed vil omkostningerne for betalingskommunerne kunne holdes nede, samtidig med at der leveres et tilbud af faglig høj kvalitet Reduktion af de administrative udgifter Med udgangspunkt i ambitionen om at levere kvalitetsydelser til konkurrencedygtige priser er det afgørende, at udgifterne til administration og ledelse minimeres. Kommunernes betalinger for ydelserne skal så vidt muligt gå til den borgerrettede indsats og ikke til administration. Derfor skal de administrative udgifter reduceres på tilbuddene og i den centrale fællesadministration. Med en reduktion af overheadet fra 5,4 % til 4,4 % sendes der et klart signal om, at regionen har fokus på at nedbringe de administrative udgifter i den centrale administration. Samling af tilbuddene i større organisatoriske enheder vil desuden betyde, at der sker en reduktion i antallet af lederstillinger på tilbudsniveau. Ved sammenlægning af de nuværende tilbuds administrationer i nye fælles sekretariater, vil der også opnås en række synergieffekter og stordriftsfordele. Side 11

12 3. Organisering 3.1. Ét samlet psykiatri- og socialområde Med afsæt i de fire principper for omstilling er det psykiatri- og socialledelsens forslag, at de nuværende sociale tilbud og centre i Region Midtjylland integreres i ét samlet psykiatri- og socialområde, hvor: De nuværende regionalt drevne sociale tilbud og institutioner samles i ni organisatorisk sammenlagte specialområder. De nuværende to centeradministrationer og PS-administrationen nedlægges, og der etableres en ny fælles administration for Psykiatri og Social. Organiseringen af psykiatrien forbliver uændret. Med henblik på at opnå en optimal balance mellem decentral kompetence og handlefrihed på den ene side, og sikring af tværgående koordination og fælles retning på den anden side, vil en række opgaver skulle varetages eller koordineres på tværs af specialområderne. Opgaverne kan eksempelvis omfatte: Forskningssamarbejde. Generelle markedsføringsindsatser og kommunikationsopgaver. Matchningssager som med fordel kan løses på tværs af specialområderne. Den danske kvalitetsmodel på socialområdet og udvikling af dokumentation. Udvikling af anvendelsen af social-it med udgangspunkt i en it-strategi for socialområdet. Fælles principper for økonomistyring. Rammeaftaler. Indgåelse af forpligtende netværksaftaler på tværs af specialområderne. Koordinationen understøttes af den fælles administration og kan eventuelt understøttes yderligere af kontraktlige forpligtigelser. I specialområderne varetages den daglige drift af tilbuddene, herunder blandt andet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdet i afdelingerne, faglig udvikling og dokumentation, administration i forhold til de indskrevne borgere, samarbejde med kommunale sagsbehandlere i forhold til visitation, opsøgende markedsføringsarbejde, visse personaleadministrative opgaver, bogføring og budgetopfølgning med videre. I forbindelse med omstillingen er det et ønske, at arbejdet med faglig udvikling og specialisering forankres yderligere i specialområderne. Det er derfor blandt andet besluttet, at de opgaver og funktioner, der vedrører faglig støtte og udvikling på institutionerne og tilbuddene, som hidtil er blevet løst centralt, fremover skal løses i specialområderne tæt på driften. Det er for eksempel støtte til Side 12

13 udvikling af nye tilbud og metoder, udarbejdelse og kvalificering af ydelsesbeskrivelser, matchning og visitation i særlige sager samt behandling af klager mm. Herudover er der også en række opgaver, der hidtil er blevet løst centralt i forhold til for eksempel indgåelse i faglige netværk, samråd, tema- og uddannelsesdage, som fremover skal ligge i specialområderne tæt på driften. I forbindelse med flytningen af disse opgaver og funktioner flyttes de medarbejdere, der hidtidig har varetaget opgaverne og funktionerne til specialområderne. Den centrale fælles administration varetager overordnede styrings-, analyseog koordinationsfunktioner samt sekretariatsbetjening og koordination i forbindelse med psykiatri- og socialledelsens opgaver i forhold til for eksempel det politiske niveau, tværregionalt og overordnet kommunalt samarbejde med videre. Visse specialist- og støttefunktioner varetages centralt. Det drejer sig om funktioner, hvor opgaverne har så lav hyppighed og høj kompleksitet, at der ikke kan opretholdes tilstrækkelig ekspertise i specialområderne til at varetage funktionen. Det kan eksempelvis være: Juridisk rådgivning og formidling vedr. ny lovgivning. Opgaver i forhold til forsikringsforhold, boligadministration, anlægssager med videre. Støtte i forhold til anvendelse af it. Opgaver i forhold til budgettekniske forhold (takstberegninger, kalkulatoriske omkostninger med videre). Opgaver i forbindelse med personalejuridiske spørgsmål og lønadministration. Endelig vil den fælles administration skulle varetage administrative funktioner og monitorering i forhold til for eksempel magtanvendelsesindberetninger og opfølgning på disse, godkendelse af særtakstaftaler, fordeling af elevpladser med videre. Der vil blive afholdt regelmæssige fællesmøder med deltagelse af psykiatri- og socialledelsen og ledelserne i specialområderne. Derudover vil psykiatri- og socialledelsen holde halvårlige dialogmøder med hver af ledelserne i specialområderne. Møderne vil tage udgangspunkt i et skriftligt dialogmateriale med fokus på opfølgning i forhold til aftalte mål og indsatser De 9 specialområder Specialområderne er dannet med udgangspunkt i følgende kriterier: Side 13

14 Fagligt fællesskab Økonomisk robusthed Børn og ungeområdet og voksenområdet adskilt De nuværende tilbud i CVOS foreslås samlet i nedenstående 4 specialområder: Specialområde - autisme, som består af følgende tilbud: Hinnerup Kollegiet, Gudenåkollegiet og Bo Hedensteds afdeling Bækketoften. Specialområde - hjerneskade, som består af følgende tilbud: Tagdækkervej, Boligerne Svalevej og Høskoven. Specialområde socialpsykiatri voksne, som består af følgende tilbud: Sønderparken, Skt. Mikkel, Tangkær, Pilebakken, Gårdhaven og Blåkærgård. Specialområde - udviklingshæmning og ADHD, som består af følgende tilbud: Mosetoft, Elbæk Højskole, Nørholm Kollegiet, Saustrup, Granbakken og Bo Hedensteds afdeling Bygmarken. Stormly, som er en selvejende institution foreslås associeret til dette specialområde. De nuværende institutioner i CBUS foreslås samlet i nedenstående 5 specialområder: Specialområde - dømte og kriminalitetstruede børn og unge, der består af følgende tilbud: Den sikrede døgninstitution Grenen og Den sikrede døgninstitution Koglen. Specialområde - kommunikation og undervisning, som består af følgende tilbud: Kildebjerget og Institut for Kommunikation og Handicap. Specialområde socialpsykiatri børn og unge, som består af følgende tilbud: Himmelbjerggården, Oustruplund og Behandlingsinstitutionen Hald Ege. Specialområde - udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap, der består af følgende tilbud: Børn- og unge Centret Engvejen, Mellerup Skolehjem, Møllebækken, Fenrishus og Ulriksdal. Holmstrupgård. Dette specialområde består alene af Holmstrupgård, der er en selvejende institution ejet af Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Region Midtjylland har indgået driftsoverenskomst med Jysk Børneforsorg/Fredehjem, hvor Holmstrupgård på vegne af Region Midtjylland udbyder døgninstitutionspladser til børn og unge med psykiatriske lidelser. Der laves en samarbejdsaftale mellem dette specialområde og Specialområde socialpsykiatri børn og unge på grund af fællestræk i målgrupper og metoder. Side 14

15 Med disse 9 specialområder er der søgt opnået den bedst mulige balance mellem kriterierne for dannelsen af specialområderne. Der er variationer i graden af fagligt fællesskab og økonomisk robusthed imellem de enkelte specialområder. For Institut for Kommunikation og Handicap gælder en undtagelse fra princippet om adskillelse af børn og ungeområdet og voksenområdet. 8 Psykiatri og socialledelsen opfordrer til, at der samarbejdes på tværs af specialområderne i forhold til faglig udvikling og omkring ydelser til børn og voksne, hvor dette giver mening. Hvert specialområde har en ledelse, som refererer til psykiatri- og socialledelsen. Da de ni specialområder har meget forskellig volumen og geografiske forudsætninger, skal specialområdets ledelsesstruktur tilpasses hvert enkelt specialområde. Der kan derfor ikke beskrives en ensartet ledelsesmodel for alle specialområderne. Ledelsen af specialområdet har til opgave at lede specialområdet inden for de rammer, der er givet. Ledelsen har det overordnede faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for specialområdet. Der etableres et fælles sekretariat for hvert specialområde. Sekretariatet har til opgave at understøtte ledelsen af specialområdet i forhold til driftsrelaterede og strategiske opgaver inden for specialområdet. Muligheden for fysisk samling af de nuværende administrative medarbejdere på tilbudsniveau skal undersøges. Hvert specialområde har egen MED-organisation, som fastlægges efter forhandling med relevante medarbejderrepræsentanter. 3.3 En fælles ny administration for Psykiatri og Social De to centeradministrationer og administrationen i Psykiatri og Social fusioneres, hvorved der etableres én samlet fælles administration for Psykiatri og Social. Den fælles administration har til formål at understøtte hele ledelsessystemet i Psykiatri og Social, dvs. psykiatri- og socialledelsen, ledelserne af specialområderne på socialområdet og afdelingsledelserne i psykiatrien. Hele administrationen samles i Viborg. Det indebærer blandt andet, at Løn og Personale afdelingen flyttes fra Horsens til Viborg, hvor den placeres i en samlet HR-afdeling sammen med resten af administrationen. En fysisk samlet HR- 8 I forhold til de ydelser, som IKH leverer opnås der væsentlige kvalitetsmæssige effekter på det faglige plan ved at tilbyde ydelser til borgere med samme handicap uanset disses alder, idet der er tale om relativt små specialer. Side 15

16 afdeling giver optimale muligheder for faglig synergi mellem lønadministrationen og øvrige personaleopgaver. Samtidig hermed skabes der med en samling af hele administrationen i Viborg de bedst mulige forudsætninger for samarbejde på tværs af afdelingerne i administrationen, nærhed til ledelsen og for etablering af én fælles virksomhedskultur. PsykInfo Midt, som er en del af Kommunikation og Formidling vil i løbet af ½ 1½ år flytte til Viborg. Organiseringen af administrationen bygger på omstillingsprocessens overordnede principper: Specialisering og kvalitet. Innovation. Økonomisk bæredygtighed. Reduktion af de administrative udgifter. Administrationen ledes af en administrationschef, der refererer til psykiatri- og socialledelsen. Administrationen inddeles som vist i nedenstående figur i en række afdelinger svarende til de funktioner, som administrationen skal varetage inden for kvalitet, økonomi, kommunikation og formidling, HR, planlægning samt ledelsessekretariatsfunktioner. Hver afdeling kan være inddelt i teams samt have særlige specialistfunktioner. Lederne af afdelingerne refererer til administrationschefen. Administrationschef Kvalitet Økonomi Kommunikation HR Planlægning Planlægning Ledelses- og formidling social psykiatri sekretariat Som følge af forskellighed i opgaverne, etableres der i Økonomiafdelingen særskilte teams i forhold til opgaverne på henholdsvis psykiatri og socialområdet. På baggrund af en vurdering af volumen og karakteren i opgaverne inden for planlægning etableres to adskilte afdelinger for henholdsvis Socialplanlægning og Psykiatriplanlægning. Det skyldes blandt andet, at Socialplanlægning påtænkes at rumme it-funktioner på socialområdet samt andre særlige driftsmæssige funktioner, herunder blandt andet Alkohol- og Trafikkurser. Side 16

17 4. Processen Forslaget om en ny struktur med specialområder og en fælles administration forelægges regionsrådet 21. marts 2012 efter høring i MED-systemet. Forslaget indebærer, at den nye struktur træder i kraft 1. januar Opgaver i forhold til forberedelse af den nye struktur vil blive påbegyndt så snart den nye struktur er besluttet. En række af disse opgaver vil mest hensigtsmæssigt varetages i regi af den kommende organisationsstruktur i form af specialområder under dannelse og fællesadministrationen under dannelse. Som eksempler kan nævnes: Udarbejdelse af nye fælles principper for økonomistyring, herunder fastlæggelse af nye strukturer i løn- og økonomisystemer, udarbejdelse af nye regnskabsregulativer, tilretninger i afregningssystemet med videre. Udarbejdelse af budget for 2013 med fælles økonomi inden for de ni specialområder, afklaring vedr. fællespuljemidler, udmelding af besparelseskrav med videre. Eventuel etablering af fysiske rammer for fælles sekretariatsfunktioner. Udvikling af organisationen internt i specialområderne, herunder udarbejdelse af virksomhedsgrundlag, tilpasning og udvikling af funktioner og arbejdsgange med henblik på optimering af ressourceanvendelsen og opnåelse af faglige og økonomiske synergieffekter på tværs. Justering af fysiske rammer for fællesadministrationen og omflytning af medarbejdere. Eventuelle aftaler vedr. arbejdsgange i den nye struktur for eksempel i forbindelse med matchning, indberetning af magtanvendelser osv. Forberedelse af hjemmesider. Ledelsen af de nye specialområder samt medarbejdere i fællesadministrationen og i specialområdernes sekretariater vil således i løbet af 2012 opleve at skulle løse opgaver i forhold til forberedelse af den nye struktur. Dette skal ske med udgangspunkt i de samarbejdsrelationer, der er gældende i den nye struktur sideløbende med, at der løses opgaver i forhold til den daglige drift med udgangspunkt i de nuværende samarbejdsrelationer i den eksisterende organisationsstruktur. Påbegyndelse af opgaverne med forberedelse af den nye struktur vil samtidig danne et godt udgangspunkt for etablering af en fælles kultur for det nye samlede psykiatri og socialområde. Med henblik på at sikre driften i den nuværende organisation og sikre en så smidig og medinddragende proces som muligt, etableres der fusions-med i Side 17

18 specialområderne og i fællesadministrationen samt en følgegruppe med tilbudsledere, centerchefer, kontorchefer samt 4 HMU-medlemmer. Desuden intensiveres mødeaktiviteten mellem PSL, centerchefer og kontorchefer med henblik på løbende koordinering af centrenes og PS Administrationens ressourcer. Side 18

19 Side 19

20 Side 20

Høring af omstillingsplan for Socialområdet, Region Midtjylland Dato 1. december 2011

Høring af omstillingsplan for Socialområdet, Region Midtjylland Dato 1. december 2011 Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen Til LMU er i centeradministrationerne og LMU i PS-administrationen LMU er på det regionalt drevne socialområde CMU er på det regionalt drevne socialområde

Læs mere

Omstillingsplan på det sociale område

Omstillingsplan på det sociale område Omstillingsplan på det sociale område Ved Gert Pilgaard RMU-møde den 24. februar 2012 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Generelt om socialområdet 2. Udviklingstendenser 3. Rammeaftale 2012 konsekvenser.

Læs mere

Socialområdet et område med særlige vilkår

Socialområdet et område med særlige vilkår Socialområdet et område med særlige vilkår Temaoplæg og drøftelse i RMU den 15. september 2010 Ved socialchef Charlotte Rosenkrantz Josefsen www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Organisering 2. Tilbud

Læs mere

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social Sygefravær Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse: Psykiatri og Social Administrationen 1 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Sygefraværet i Psykiatri og Social... 4 2.1 Sygefraværet i store

Læs mere

HMU oplæg vedr. økonomi. Psykiatri og Social

HMU oplæg vedr. økonomi. Psykiatri og Social HMU 22.2.2012 oplæg vedr. økonomi Psykiatri og Social Besparelser i 2013 og 2014 på det sociale område Mio. kr. Budget 2013 Budget 2014 Samlet besparelse 19,7 43,8 Besparelse til udmøntning i specialområderne

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Holmstrupgård Opdateret:

Holmstrupgård Opdateret: Holmstrupgård Opdateret: 17 12 2015 AS 2007 ØS Leverandør Ydelse (t.kr) pr. plads Samlet budget (t.kr.) Takster 2016 Holmstrupgård Døgn, 67 - Niveau 1 3.396 566,1 6 1.739 Holmstrupgård Døgn, 67 - Niveau

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr

2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr 2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr. 1-13-3-123-09 Dato: 10.12.2012 Psykiatri Afdeling ESDH Startdato Århus Universitetshospital, Risskov 1-13-3-123-09 Fra 28.03.2012

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Socialafdelingen Socialafdelingen varetager opgaver med rådgivning, vejledning og støtte til voksne med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed, misbrugsproblemer

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Region Syddanmarks initiativ til etablering af paraply-tilbud på socialområdet

Region Syddanmarks initiativ til etablering af paraply-tilbud på socialområdet Område: Det sociale område Afdeling: Driftssekretariat Journal nr.: 12/7215 Dato: 11. maj 2012 Udarbejdet af: Mette Müller E-mail: Mette.Mueller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631879 Region Syddanmarks

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

PSL Nyhedsbrev 10. oktober 2011

PSL Nyhedsbrev 10. oktober 2011 Ansættelsesstoppet videreføres på visse områder Det er pr. 7. oktober besluttet at videreføre det nuværende ansættelsesstop for visse områder af Psykiatri og Social. Beslutningen er truffet på baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Sociale tilbud i Region Midtjylland

Sociale tilbud i Region Midtjylland Sociale tilbud i Region Midtjylland Takster 2014 Regionshuset VIBORG Psykiatri og Social Specialområde Autisme Bækketoften Hedensted - Besk. og udd.center - Niveau 1 9 600 Bækketoften Hedensted - Besk.

Læs mere

Socialområdet i Region Midtjylland

Socialområdet i Region Midtjylland Psykiatri og Social Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7847 8000 ps@ps.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Socialområdet i Region Midtjylland Dato 22-10-2012 Malene Stjernholm Sag nr. 1-30-73-58-11

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Hvis en plejer udelukkende ønsker at gøre vikartjeneste ved ét hospitals interne vikarkorps er det dog fortsat muligt.

Hvis en plejer udelukkende ønsker at gøre vikartjeneste ved ét hospitals interne vikarkorps er det dog fortsat muligt. Aftale indgået mellem FOA Fag og Arbejde og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede

Læs mere

Forslag om afvikling af Himmelbjerggården, Specialområde Børn og Unge

Forslag om afvikling af Himmelbjerggården, Specialområde Børn og Unge Psykiatri og Social Administrationen HØRINGSMATERIALE Psykiatri og Socialedelsen Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om afvikling af Himmelbjerggården,

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner Opsamling fra kick-off mødet Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner OPSAMLING Første bud på temaer og problemstillinger som kommunerne kan håndtere sammen eller hver for sig 2 Opsummering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Midtvejsstatus for arbejdet med Social Strategi

Midtvejsstatus for arbejdet med Social Strategi Psykiatri og Social 2. november 2015 Midtvejsstatus for arbejdet med Social Strategi Administrationen Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.ps.rm.dk 1. Indledning...1 2. Fyrtårnsmodellen

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Vedrørende høring af organisationsevaluering på psykiatri- og socialområdet og Direktionens indstilling om ny organisation

Vedrørende høring af organisationsevaluering på psykiatri- og socialområdet og Direktionens indstilling om ny organisation Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Vedrørende høring af organisationsevaluering på psykiatri- og socialområdet og Direktionens indstilling om

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social.

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social. Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr

2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr 2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr. 1-13-3-123-09 Dato: 07.08.2012 Psykiatri Afdeling ESDH Startdato Århus Universitetshospital, Risskov 1-13-3-123-09 Fra 28.03.2012

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Specialiserede sociale tilbud for børn og unge

Specialiserede sociale tilbud for børn og unge Specialiserede sociale tilbud for børn og unge - samt specialrådgivning for børn, unge og voksne Region Midtjylland Psykiatri & Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning 2 Forord...3 Den sikrede

Læs mere

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Side 1 Pkt.nr. 5 Strategier på det sociale område KKR 608843 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at det anbefales over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Strategi for konsolidering af Region Midtjylland

Strategi for konsolidering af Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-Viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for konsolidering af Region Midtjylland Med afsæt i de politiske mål og beslutninger,

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2018 1 Fakta om Specialområde Socialpsykiatri Voksne Specialområde Socialpsykiatri Voksne blev etableret d. 1. januar 2013 i forbindelse med en organisatorisk

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Torsdag den 5. januar 2012 Indhold Kort

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på socialområdet

Strategi for forskning og udvikling på socialområdet Strategi for forskning og udvikling på socialområdet Social Strategi Region Midtjylland Psykiatri og Social www.social.rm.dk 2014 Forord Regionsrådet vedtog den 30. oktober 2013 en ny Social Strategi for

Læs mere

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Tillæg til projektbeskrivelse Tidsbegrænsede anbringelser. Afprøvning af ny behandlingsindsats på Børne- og Ungecenter TOFTEN (Metodecentret) Center for Børn

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier

Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier Punkt 6. Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier 2017-050917 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at der

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune

Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune 1. Indledning Nærværende notat skal som led i udarbejdelsen af en samlet strategi for udviklingen og styringen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere