HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN?"

Transkript

1 PROFESSIONSBACHELOR I JORDBRUGSVIRKSOMHED HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN?

2 HAR DU LYST TIL AT UDFORDRE DIG SELV OG TAGE ET VIGTIGT SKRIDT I RET- NINGEN AF JOB INDEN FOR RÅDGIVNING, PROJEKTLEDELSE, ØKONOMISTYING, KALKULATION OG TILBUD ELLER NATUR OG MILJØFORVALTNING? Så gør uddannelsen Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed dette muligt. En Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed giver jordbrugsteknologen et kompetenceløft, som er meget nyttigt på et grønt arbejdsmarked, hvor ny viden hele tiden er efterspurgt. Peter Bromark, Jordbrugsteknologer i Danmark faglig organisation PROJEKTLEDELSE STRATEGI DRIFT PRODUKTIONSUDVIKLING PERSONALEUDVIKLING LEDELSESUDVIKLING MILJØ KVALITET PRAKSISNÆR UNDERVISNING ØKONOMI

3 STUDIET Med en Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed får du kompetencer inden for ledelse, rådgivning, markedskommunikation, økonomi og natur og miljøforvaltning. Du opbygger viden inden for jordbrugsøkonomi eller jordbrugsbiologi, som gør dig til en kompetent sparringspartner for virksomheder og organisationer, samt deres samarbejdspartnere. Uddannelsen til Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed er en overbygning på den to-årige uddannelse til Jordbrugsteknolog. PÅ BARE 1 1 /2 ÅR BLIVER DU I STAND TIL AT: Håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer inden for jordbrugsområdet, herunder dokumentere og formidle opgaver og projekter Omsætte praksis, erfaring, viden og relevante forskningsresultater til løsninger og resultater Indgå i ledelsesmæssige, rådgivningsmæssige, faglige og tværfaglige funktioner samt samarbejdsrelationer, der er relevante for jordbrugsområdet Selvstændigt udvikle, styre og gennemføre arbejds- og rådgivningsopgaver med udgangspunkt i forskellige komplekse situationer ved inddragelse af relevante interessenter VORES TO KERNEOMRÅDER ØKONOMI OG BIOLOGI GIVER DIG DESUDEN KOMPETENCER TIL AT: Selvstændigt håndtere komplekse finansielle og økonomiske analyser, kalkulationer samt selvstændigt, og i samarbejde med andre udforme strategier for jordbrugsvirksomheders markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling Selvstændigt indsamle vurderingsgrundlag og gennemføre analyser af miljømæssige konsekvenser af jordbrugsproduktion, samt fremsætte kvalificerede løsningsforslag For mere information se på vores hjemmeside: Ansøgningsskema findes bagerst i hæftet Direkte link til ansøgningsskema:

4 UDDANNELSENS OPBYGNING Under uddannelsen får du en udviklingsbaseret viden om og forståelse af praksis, anvendt teori og metode inden for jordbrugsområdets biologiske og økonomiske områder til brug i relation til rådgivning, forvaltning, ledelse, virksomhedsdrift og undervisning. Du får derudover mulighed for internationalt samarbejde i form af studieture samt mulighed for at tage valgfag på andre uddannelsesinstitutioner. Studiet sluttes med en praktikperiode og et afsluttende bachelorprojekt. Igennem undervisningen over to semestre samt en 10 ugers praktikperiode og et 15 ECTS Bachelorprojekt bliver du trænet i at tilrettelægge, kvalitetssikre og gennemføre arbejdsopgaver inden for rådgivning, forvaltning, projektledelse og virksomhedsdrift inden for jordbrugsområdet. SPECIALISERING Under studiet er der mulighed for at specialisere sig inden for sine interesseområder i form af obligatoriske kernefag (Jordbrugsøkonomi eller Jordbrugsbiologi), valgfag, semesteropgaver, praktikophold og den afsluttende bacheloropgave. Dette giver en uddannelse med stor vægt både på overordnet ledelse, drift, kommunikation samt mulighed for specialisering inden for den studerendes kerneområde. For mere information om Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed:

5 Fælles fag Økonomi kernefag Biologi kernefag 1. Semester 2. Semester 3. Semester Analyse og Sta=s=k Metode og Videnskabsteori Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling (10 ects) Markedskommunika=on, salg og rådgivning (10 ects) Projektledelse Prak=k (15 ects) Valgfag Valgfag Valgfag Økonomisk analyse, kalkula=on, drifs- og produk=ons- analyse Biologisk stofomsætning og miljø Markeds-, organisa=ons- og kvalitets udvikling Produk=on og Restprodukter Bachelorprojekt (15 ects) VALGFAG Valgfagene kan udfyldes på forskellig vis. Der kan vælges mellem de udbudte valgfag på EASJ, valgfag på en anden institution, udenlandsophold og selvstændige studieprojekter med vejledning. Dette sammen med semesteropgaver, praktikophold og bachelorprojekt giver rig mulighed for at forme uddannelsen efter egne ønsker. Som noget nyt får I som studerende mulighed for at have medbestemmelse på hvilke valgfag der udbydes. Der vil ved studiestart være mulighed for medbestemmelse på både udbud og valg af, hvilke valgfag der skal oprettes. På denne måde bliver valget af fag en refleksion af sammensætningen af de studerende på holdet. Der vil selvfølgelig blive tilgodeset de to kerneområder (Økonomi og Biologi) på en måde, så der er valgfag til begge områder. Valgfagene vil som udgangspunkt være 5 ECTS, og I vil derfor få mulighed for at vælge 3 valgfag under uddannelsen.

6 EKSEMPEL PÅ MULIGE VALGFAG Omkostningsanalyse, kalkulation og prissætning: Branchespecifikke omkostnings parametre, Branchenøgletal, Benchmarking, Kalkulationsteori, Risikovurdering, Prisdannelse og Konkurrencevurdering Byggejura, udbud og tilbud: Byggeriets regulerende lovgivning, Udbuds & tilbudsprocesser, Prækvalifikation, Udbudsmaterialet, krav og indhold, ØMF, Tilbudsevaluering og tildeling, Aktindsigt og klageforhold og Transaktionsomkostninger Drift og planlægning: Virksomhedens ressoucer, Outsourcing/insourcing, Vurdering af materiel- og mandskabsbehov og Planlægning og gennemførelse af opgaver Produktionssystemer og ressourceoptimering: Produktionsoptimering, Management, Styringssystemer og Økonomi Sundhed og velfærd: Fysiologi, Næringsstof flow, Adfærd og Velfærd Økotoksikologi: Miljøfremmede stoffer og deres bevægelse i miljøet og Risikovurdering Miljøforvaltning: Vurdering og afrapportering, Klimatilpasning, Planlægning, Forvaltningsret og Sagsbehandling Ressource økonomi og forvaltning: Politiske, Sociale og Økonomiske principper bag forvaltningen og udnyttelse af naturens råvarer og miljøets goder i bred forstand Cost-Benefit analyser i naturforvaltning: Implementering af økonomisk baseret forvaltning af naturressourcer, Politiske strategier, Sociale målsætninger, Cost-Benefit analyser og Værdisætningsmetoder af naturressourcer

7 Jeg ønskede at udvikle mine ledelsesevner udover jordbrugsteknolog niveau og få drejet min Landskab & Anlæg linje over på en biologisk retning, så jeg kunne få den ønskede stilling i ingeniørfirmaet Orbicon, hvor jeg var i praktik under jordbrugsteknologen. Martin Feldskov Studerende på Professionsbachelor i Jordbrugsbrugsvirksomhed PLAN FOR EFTERÅRSSEMESTRET 2015: Sådan vil jeres efterår se ud, hvis I vælger at starte på PBA i jordbrugsvirksomhed med studiestart d. 31. august 2015 OBLIGATORISKE FAG: Analyse og statistik (5 ECTS) Principper for tilvejebringelse af data og vurdering af usikkerheder Forsøgsmetodik, planlægning og statistiske analyser Analysestrategi, analysemetoder, dataindsamling samt formidling af analyseresultater Metode og videnskabsteori (5 ECTS) Refleksion over det videnskabsteoretiske og metodiske grundlag for skabelse, indsamling og anvendelse af viden Formålets styring af et forsøgs eller en undersøgelses udformning, samt dets konsekvenser for resultaterne og tolkningen af dem Proces, formalia og etik vedr. udarbejdelse af større opgaver Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling (10 ECTS) Virksomheders rammevilkår nationalt og internationalt Strategi- og virksomhedsudvikling Strategiske ledelsesteorier Personalepolitik, tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Lovgivning og retspraksis inden for jordbrug, miljø eller natur Kompetenceudvikling og forandringsprocesser i virksomheder KERNEOMRÅDER (ØKONOMI ELLER BIOLOGI) Økonomisk analyse, kalkulation, drifts- og produktionsanalyse (5 ECTS) Drifts- og produktionsøkonomi Produktionsteknisk og økonomisk analyse Økonomiske og finansielle kalkulationer Biologisk stofomsætning og miljø (5 ECTS) Kemiske og biologiske processer Energistrømme og stofkredsløb Valgfag (5 ECTS)

8 SOM PROFESSIONSBACHELOR I JORDBRUGSVIRKSOM- HED ER DU KOMPETENT TIL JOB INDEN FOR BL.A.: Virksomhedsdrift og ledelse Strategi og virksomhedsudvikling Projekt- og økonomistyring Miljøforvaltning og miljørådgivning Landbrugsrådgivning DETTE KAN VÆRE I BL.A.: Anlægsgartnervirksomheder Kommunale parkforvaltninger Kommunale miljøforvaltninger Rådgivende ingeniørvirksomheder Private miljø-, energi- og anlægsvirksomheder Landbrugets rådgivnings- og forskningssektor

9 INGEN JOBGARANTI MEN PROFESSIONSBACHELORE I JORDBRUGSVIRKSOMHED FRA EASJ HAR FÅET JOB SOM BL.A.: Rådgiver, salg af foder hos NAG Miljømedarbejde, Tilsyn inden for Jordflytning hos Hørsholm kommune Markvildtrådgiver hos Danmarks Jægerforbund Driftleder, Tilbud indenfor Skov hos Silvatica Jordbrugskontrollør, Tilsyn og sagsbehandling hos Naturerhvervsstyrelsen Økologisk Rådgivning hos Gefion Jeg er ansat i Slagelse Kommunes naturafdeling, hvor jeg arbejder med naturpleje og naturprojekter, og her har jeg stor brug af mine lærte kompetencer indenfor bl.a. forvaltning, projektledelse og markedskommunikation Ida Larsen Studerende på Professionsbachelor i Jordbrugsbrugsvirksomhed og ansat i Slagelse Kommune

10 MERE VIDEN? Hvis du vil høre mere om uddannelsen til Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed er du meget velkommen til at kontakte studieleder Karsten Bobek eller studieadministrationen. De sidder klar til at informere og svare på spørgsmål. Du kan finde information på Kontakt studieadministrationen Karsten Bobek Studieleder Erhvervsakademi Sjælland Campus Slagelse Studieadministration Tlf: Studiestart 31. august 2015 Ansøgningsfrist 5. juli 2015, men der er mulighed for optag indtil sidst i august For nuværende Jordbrugsteknologstuderende er der mulighed for at søge SU i sommerferien, hvis man tilmelder sig uddannelsen inden 5. juli 2015 Direkte link til ansøgningsskema:

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Indhold ... 3 ... 4 ... 7. Side 2 af 16

Indhold ... 3 ... 4 ... 7. Side 2 af 16 SEMESTERORIENTERING 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknis sk integration Uddannelsen til professionsbachelor VIA University College Horsens Foråret 2014 Indhold Uddannelsens formål... 3 Uddannelsens indhold

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Studiestart september 2011, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere