Censorvejledning. Maj/juni for beskikkede censorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer"

Transkript

1 Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013

2 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor... 5 Mundtlig censor... 6 Skriftlig censur... 7 Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen... 8 Forsendelsesprocedure... 9 Procedure for den skriftlige censur Brug af computer og internet ved prøverne Karaktergivning Mundtlig censur Forberedelse og eksamination Klager Kontaktpersoner Praktiske forhold i forbindelse med skriftlig censur Praktiske forhold i forbindelse med mundtlig censur Bilag 1, Tidsplan Bilag 2, Hjælpemidler

3 Forord Censorvejledning maj/juni 2013 indeholder de væsentligste oplysninger, som de skriftlige og mundtlige censorer skal vide om prøveafholdelsen. Vejledningen henvender sig hovedsageligt til de statsligt beskikkede censorer. Dette gælder især afsnittene vedrørende de praktiske og økonomiske forhold. De øvrige afsnit kan med fordel læses af de kommunalt beskikkede censorer. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen /februar 2013 Formål I henhold til prøvebekendtgørelsen, 27, stk. 1, skal censor påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag, medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler medvirke til og påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Censor skal desuden: afgive indberetning til skolens leder, hvis det konstateres, at kravene efter 27. stk. 1 ikke er opfyldt. Giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor ligeledes indberetning herom til skolens leder, jf. 27, stk. 4. Skolens leder skal efter 27, stk. 5 videresende indberetningen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med sine eventuelle bemærkninger. Baggrundsmaterialer At være beskikket censor indebærer, at du skal være bekendt med gældende regler, som de fremgår af prøvebekendtgørelsen og andre bestemmelser, der omfatter prøveafholdelse, herunder i særdeleshed de vurderingskriterier, der ligger til grund for afgivelse af karakterer. Bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver blev justeret i I prøvebekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 blev der foretaget følgende ændringer: Dansk skriftlig fremstilling og orden i en samlet karakter Karaktererne for orden og for skriftlig fremstilling i dansk på 9. klassetrin samles i én karakter i lighed med dansk skriftlig fremstilling på 10. klassetrin. Ændringen fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, punkt Gruppeprøver Muligheden for brug af gruppeprøver fremgår af bekendtgørelsens 8 og af bestemmelserne for de enkelte prøver, som er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1 og 2. Gruppeprøve i mundtlig matematik på 9. klassetrin Fra og med skoleåret 2012/2013 indføres en mundtlig gruppeprøve i matematik på 9. klassetrin. Prøven er til udtræk og placeres i naturfagspuljen sammen med biologi og geografi. Rammerne for den nye prøve fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, punkt 10. Gruppeprøve i mundtlig matematik på 10. klassetrin Den mundtlige prøve i matematik på 10. klassetrin tilrettelægges fra skoleåret 2012/2013 som en gruppeprøve. Målene for den mundtlige prøve i matematik på 10. klassetrin justeres ved samme lejlighed, så prøvens mål tydeligere afspejler de faglige krav i Fælles Mål Ændringerne i den mundtlige prøve fremgår af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 2. 3

4 Vigtigt materiale for den statsligt beskikkede censor er: Bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse nr. 748 af 13. juli 2009 formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles mål) Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Prøvevejledningerne for fagene Faghæfterne for fagene (Fælles mål) Prøver, Evaluering, Undervisning (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens årlige evaluering af prøveforløbet i de enkelte fag) Rettevejledninger Prøveeksempler og vejledende prøveoplæg til mundtlig matematik I fagene kristendomskundskab, historie, samfundsfag, fremmedsprog og fysik/kemi gennemføres der i skoleåret 2012/2013 forsøg med prøver. Censorer, som skal varetage censoropgaven på et hold, der deltager i forsøg, skal benytte de retningslinjer og vejledninger, som gælder for forsøgene. Disse kan læses på styrelsens hjemmeside via linket: Styrelsen har bedt skoler, som deltager i forsøg, om at orientere censor herom. Desuden henvises til online publikationen Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Materialet kan hentes på Der henvises endvidere til vedrørende Fælles Mål og til om 7-trins-skalaen og vejledende karakterbeskrivelser.. Censorvejledningen fremhæver de væsentligste bestemmelser i henhold til gældende regler om prøveafholdelsen. Censor må derfor orientere sig om mere specifikke forhold i ovennævnte regler. Censor bedes sætte sig grundigt ind i afsnittene om de praktiske forhold i forbindelse med mundtlig og skriftlig censur, så administrationen af censors afregning for censuren kan foregå så hurtigt og problemfrit som muligt for alle parter. 4

5 Indstilling som statslig beskikket censor Censorer, der bliver indstillet som statsligt beskikkede censorer, skal almindeligvis have undervist og ført til prøve i faget inden for de seneste tre år. Arbejdet som censor skal medvirke til en ensartet bedømmelse på tværs af landet og tilgodese hensynet til elevens retssikkerhed, herunder sikre at det alene er elevens præstation ved prøven, som vurderes uden inddragelse af elevens daglige skolearbejde og adfærd. Dette bidrager til at skabe et godt og troværdigt censorsystem. Det er den enkelte skoleleder, der indstiller lærere til - for en periode - at fungere som censorer. En sådan indstilling er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens garanti for, at læreren er fagligt og menneskeligt kvalificeret til at virke i arbejdet som censor. Kvalifikationer Arbejdet som statsligt beskikket censor stiller ud over faglige krav og pædagogiske krav også nogle menneskelige krav, som omfatter evnen til at kunne samtale, beredvillighed til at forhandle, imødekommenhed og hjælpsomhed. Censorkurser Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen afholder hvert forår censorkurser. Det forventes, at samtlige statsligt beskikkede censorer deltager i disse kurser. Det er fagkonsulenterne i de enkelte prøvefag, der er kursusholdere. Formålet med disse kurser er, at du som censor: bliver opdateret i forhold til regler og procedurer i forbindelse med folkeskolens afsluttende prøver får mulighed for at danne netværk med andre statsligt beskikkede censorer i samme fag. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen afholder udgifter til transport, forplejning og oplægsholdere, og censors ansættelsessted afholder udgiften til løn. Inhabilitet Du skal som censor være opmærksom på forvaltningslovens regler om inhabilitet. Reglerne om inhabilitet er med til at sikre, at der ikke kan sås tvivl om bedømmelsen af elevpræstationerne. Følgende forhold kan bl.a. gøre dig inhabil: Hvis du er i nær familie med en elev eller eksaminator. Hvis du har en nær tilknytning til en elev eller eksaminator. Hvis du har en særlig personlig interesse i bedømmelsen af en eller flere elevpræstationer. Hvis du tidligere været indblandet i klagesager med elev eller eksaminator. Hvis du bliver bekendt med, at der er forhold, der gør, at du kan være inhabil, skal du straks underrette din skoleleder. Det er din skoleleder, der træffer afgørelse om, hvorvidt du er inhabil eller ej. Du må ikke selv deltage i behandlingen og i afgørelsen i spørgsmålet om inhabilitet. Uddrag fra forvaltningsloven, kapitel 2, om inhabilitet): 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i 5

6 sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den nedenfor citerede 25 omfatter også tilfælde, hvor skolen skal foranstalte prøveafholdelse for elever fra skoler, der ikke er prøveafholdende og for privatister. Uddrag fra prøvebekendtgørelsen, kapitel 6, om Bedømmere (censorer og eksaminatorer): 25. Censorerne må ikke være ansat på den skole, hvor de skal virke som censorer. Når skolens leder fordeler censorarbejdet, skal det tilstræbes, at der ikke forekommer gentagen og gensidig censur inden for en samlet periode på 2 år. Stk. 2. For censor gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Mundtlig censor Den mundtlige censorvirksomhed skal være et kvalitetsløft for alle parter. Kontakten med kolleger fra andre dele af landet åbner ofte øjnene for nye og anderledes måder at håndtere undervisningen på og tilrettelæggelsen af prøven. Ideer på tværs af landet kan medføre erkendelse af anderledes undervisningsformer og medvirke til en ensartet forståelse af tolkninger af bestemmelserne. Dette sidste er et vigtigt aspekt i arbejdet som censor. En censor kan dermed kvalificere sig selv og tilføre sit eget undervisningssted en værdifuld viden. Generelle regler De generelle regler vedrørende mundtlig og skriftlig censur fremgår af prøvebekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver. Uddrag fra prøvebekendtgørelsen, kapitel 6, om Bedømmere (censorer og eksaminatorer): 21. Ved bedømmelsen af elevernes præstationer medvirker censorer, medmindre andet fremgår af reglerne om de enkelte prøver, jf. bilag 1 og Ved folkeskolens 10.-klasse-prøver og ved folkeskolens bundne afgangsprøver beskikker Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen censorer til prøver med skriftlig besvarelse. Stk. 2. Ved folkeskolens afgangsprøver i udtræksfag samt i valgfag beskikker Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen en af de to censorer til prøver med skriftlig besvarelse, jf. 29, stk. 3. Kommunalbestyrelsen udpeger den anden censor, jf. 23, stk. 3. Stk. 3. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan beskikke censorer til andre prøver end de prøver, der er nævnt i stk. 1 og 2. Stk. 4. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen beskikker censorer, jf. stk. 1 og 2, efter indstilling fra skolernes 6

7 ledere. Styrelsen kan dog beskikke andre censorer end de af skolelederne indstillede. 23. Censorerne pålægges censoropgaver af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Ved de afsluttende mundtlige og praktiske prøver i folkeskolen pålægges censoropgaver af skolens leder på censors skole, jf. dog stk. 3. Beskikker Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen censorer til disse prøver, pålægger styrelsen dem censoropgaverne. Stk. 3. Ved folkeskolens afgangsprøver i udtræksfagene samt i valgfagene udpeger kommunalbestyrelsen til et censorkorps et antal censorer til prøver med skriftlig besvarelse. Censorerne pålægges censoropgaver efter kommunalbestyrelsens beslutning. 24. Skolens leder er ansvarlig for at påse, at de censorer, der indstilles af denne, er kvalificerede til at gennemføre et undervisningsforløb frem til den pågældende prøve. Skolens leder tilstræber, at de indstillede censorer har gennemført et fuldt undervisningsforløb, der fører frem til den pågældende prøve, og at de har eksamineret i faget. 25. Censorerne må ikke være ansat på den skole, hvor de skal virke som censorer. Når skolens leder fordeler censorarbejdet, skal det tilstræbes, at der ikke forekommer gentagen og gensidig censur inden for en samlet periode på 2 år. Stk. 2. For censor gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. 26. Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolens leder en anden censor, som opfylder kravene i 25. Uddrag fra prøvebekendtgørelsen, kapitel 7, om Bedømmelse: 30. Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af elevens præstation. Stk. 2. Bedømmelse sker efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 31. Når bedømmelsen af en prøve foreligger, meddeles bedømmelsen straks eleven. Skriftlig censur Uddrag af karakterbekendtgørelsen 14. Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem. Stk. 2. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Stk. 3. Hvor der er uenighed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til Bestået eller Ikke bestået, er censors bedømmelse afgørende. 15. Hvis der medvirker flere censorer eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de under ét henholdsvis censor- og eksaminatorkompetencen efter 14, stk. 1. Inden for hver gruppe, henholdsvis censorgruppen og eksaminatorgruppen, fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to karakterer. 7

8 Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen, jf. prøvebekendtgørelsens 3. Målet for beskrivelserne i retningslinjerne er at skabe den mest hensigtsmæssige gennemførelse af prøverne. Det er faglæreren/den kommunale censor, som skal kontakte den statslige censor pr. mail eller telefon.. Når censor sender opgavebesvarelserne tilbage til skolen/den kommunale censor, vedlægges kontaktoplysninger. Oversigtsmæssigt skal Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fremhæve følgende: Skolen beslutter hensigtsmæssig forsendelse i overensstemmelse med gældende regler for prøveafholdelsen. Skolen giver fyldestgørende oplysninger til bedømmerne om kontaktadresser mv. (tlf., , adresser) til faglæreren og den kommunale beskikkede censor. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen betaler som hidtil al forsendelse, som den statsligt beskikkede censor har og dermed også forsendelse fra den statsligt beskikkede censor til den kommunalt beskikkede censor/faglæreren. Bedømmerne kan modtage kopi af hinandens karakterlister for tidsmæssigt at lette drøftelsen. Kopi af karakterlisterne kan sendes som almindelig forsendelse, eller listerne kan indskannes og sendes som mail. Skolens leder kontrollerer efter modtagelse af begge bedømmeres karakterlister, at skolen har modtaget de endeligt fastsatte og enslydende karakterer. 8

9 Forsendelsesprocedure Procedure vedrørende de bundne skriftlige prøver i 9. klasse (dansk og matematik) og de skriftlige 10.- klasse-prøver (dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk). Bundne prøver i 9. klasse og samtlige skriftlige 10.-klasse-prøver. Elevbesvarelserne bedømmes af statsligt beskikket censor og faglærer. Forsendelse af elevbesvarelser kan ske på én af de to beskrevne måder: Mulighed nr. 1 med ét eksemplar af elevbesvarelsen: Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor Censor retter i perioden frem til den 30. maj 2013 Censor sender senest den 30. maj 2013 som sikker post: Elevbesvarelse og kontaktoplysninger til skolen (faglæreren) Karakterliste som vedlægges i en lukket konvolut med oplysninger om holdets/klassens betegnelse udenpå Skolens leder udleverer elevbesvarelserne og censors kontaktoplysninger til faglæreren Skolens leder opbevarer karakterlisten Faglæreren retter elevbesvarelserne i perioden frem til den 7. juni 2013 Faglæreren sender senest den 7. juni 2013 karakterlisten til censor Karakterlisten kan sendes som almindelig post, hvis faglærer har en kopi af karakterlisten Skolens leder udleverer censors karakterliste til faglæreren Faglæreren kontakter censor inden for de tidsrum, censor har angivet i sine kontaktoplysninger Censor og faglærer drøfter og fastsætter de endelige karakterer efter karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, i perioden 8. juni-24. juni Drøftelsen kan evt. begynde tidligere, hvis bedømmerne er enige heri Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver censor og faglærer hver sin karakterliste med de endelige karakterer Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer være ulæselige Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 24. juni 2013 Censor sender karakterlisten og evt. elevbesvarelser til skolens leder Karakterlisten kan sendes som almindelig post, hvis censor har en kopi af karakterlisten Faglærer afleverer elevbesvarelserne og karakterlisten til skolens leder Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endeligt fastsat af censor og faglærer. 9

10 Mulighed nr. 2 med to eksemplarer af elevbesvarelsen: Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolen karakterliste og elevbesvarelserne som sikker post til den statsligt beskikkede censor, samtidig med at faglæreren får et eksemplar udleveret. Det forudsætter at: Elevbesvarelser udarbejdet på papir kopieres, hvis kopieringen ikke forringer besvarelsens læsbarhed Elevbesvarelser udarbejdet på computer printes i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven og attesteres af tilsynsførende Censor retter i perioden frem til den 30. maj 2013 Faglærer retter i perioden frem til den 7. juni 2013 Censor sender kontaktoplysninger til skolen (faglæreren) senest den 30. maj 2013 Skolens leder udleverer censors kontaktoplysninger til faglæreren Faglæreren sender senest den 7. juni 2013 karakterlisten til censor Karakterlisten kan sendes som almindelig post, hvis faglæreren har en kopi af karakterlisten Når censor har modtaget faglærerens karakterliste, sender censor sin karakterliste til faglæreren Faglæreren kontakter censor inden for de tidsrum, censor har angivet i sine kontaktoplysninger Censor og faglærer drøfter og fastsætter de endelige karakterer efter karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, i perioden 8. juni-24. juni Drøftelsen kan evt. begynde tidligere, hvis bedømmerne er enige heri Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver censor og faglærer hver sin karakterliste med de endelige karakterer Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer være ulæselige Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 24. juni 2013 Censor sender elevbesvarelserne og karakterlisten som sikker post til skolens leder Faglærer afleverer elevbesvarelserne og karakterlisten til skolens leder Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endelig fastsat. Skriftlige udtræksprøver og frivillige prøver i 9. klasse (engelsk, tysk og fransk). Elevbesvarelserne bedømmes af statsligt beskikket censor og kommunalt beskikket censor. Forsendelse af elevbesvarelser kan ske på en af de to beskrevne måder: Mulighed nr. 1 med ét eksemplar af elevbesvarelsen: Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser, karakterlister og oplysninger om kommunalt beskikkede censors navn, adresse, telefonnummer og adresse som sikker post til den statsligt beskikkede censor Statslig censor retter i perioden frem til den 30. maj 2013 Statslig censor sender elevbesvarelse og kontaktoplysninger som sikker post direkte til kommunal censor senest den 30. maj 2013 Kommunal censor retter elevbesvarelserne i perioden frem til den 7. juni

11 Kommunal censor sender senest den 7. juni 2013 karakterlisten til statslig censor Karakterlisten skal ikke sendes som sikker post, hvis kommunal censor har en kopi af karakterlisten Når statslig censor har modtaget kommunal censors karakterliste, sender statslig censor sin karakterliste til kommunal censor Karakterlisten skal ikke sendes som sikker post, hvis statslig censor har en kopi af karakterlisten Kommunal censor kontakter statslig censor, inden for de tidsrum statslig censor har angivet i sine kontaktoplysninger Statslig censor og kommunal censor drøfter og fastsætter de endelige karakterer efter karakterbekendtgørelsens 15 i perioden den 8. juni-24. juni Drøftelsen kan evt. begynde tidligere, hvis bedømmerne er enige heri Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver statslig censor og kommunal censor hver sin karakterliste med de endelige karakterer Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer være ulæselige Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 24. juni 2013 Statslig censor og kommunal censor sender hver især karakterlisten til skolens leder Karakterlisten kan sendes som almindelig post, hvis censoren har en kopi af sin karakterliste Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endeligt fastsat af statslig censor og kommunal censor. Mulighed nr. 2 med to eksemplarer af elevbesvarelsen: Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration karakterlister og elevbesvarelser som sikker post til den statsligt beskikkede censor samtidig med, at kommunal censor får et eksemplar tilsendt. Det forudsætter at: Elevbesvarelser udarbejdet på papir kopieres, hvis kopieringen ikke forringer besvarelsens læsbarhed Elevbesvarelser udarbejdet på computer printes i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven og attesteres af tilsynsførende Statslig censor retter i perioden frem til den 30. maj 2013 Kommunal censor retter i perioden frem til den 7. juni 2013 Statslig censor sender kontaktoplysninger til kommunal censor senest den 30. maj 2013 Kommunal censor sender senest den 7. juni 2013 karakterlisten til statslig censor Karakterlisten skal ikke sendes som sikker post, hvis kommunal censor har en kopi af karakterlisten 11

12 Når statslig censor har modtaget kommunal censors karakterliste, sender statslig censor sin karakterliste til kommunal censor Karakterlisten kan sendes som almindelig post, hvis statslig censor har en kopi af karakterlisten Kommunal censor kontakter statslig censor, inden for de tidsrum statslig censor har angivet i sine kontaktoplysninger Statslig censor og kommunal censor drøfter og fastsætter de endelige karakterer efter karakterbekendtgørelsens 15 i perioden 8. juni-24. juni Drøftelsen kan evt. begynde tidligere, hvis bedømmerne er enige heri Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver statslig censor og kommunal censor hver sin karakterliste med de endelige karakterer Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer være ulæselige Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 24. juni 2013 Statslig og kommunal censor sender elevbesvarelserne og karakterlisten som sikker post til skolens leder Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endelig fastsat. Tidsplan Maj/juni prøvetermin Dato Afsender/ ansvarlig Emne 30. maj 2013 Den statsligt beskikkede censor, den kommunale censor og faglærere 7. juni 2013 Faglærer/kommunal censor Bedømmelse af opgavebesvarelser afsluttes, og opgaverne sendes i henhold til afsnittet Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen. Bedømmelse af opgavebesvarelser afsluttes, og opgaverne sendes i henhold til afsnittet Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen juni 2013 Bedømmerne Drøftelse og fastsættelse af bedømmelsen. Drøftelsen kan evt. begynde tidligere, hvis bedømmerne er enige heri 24. juni 2013 Censorer/skolen Karakterlister returneres underskrevet, og drøftelser mellem de to censorer i forbindelse med FSA-prøven i engelsk og de frivillige prøver tysk og fransk samt mellem lærer og censor i forbindelse med de bundne FSA-prøver og FS10- prøverne skal være afsluttet. 25. juni 2013 Skolen/Censorer Skriftlig censur skal være afsluttet. 12

13 Procedure for den skriftlige censur Alle sider i udskriften skal være forsynet med oplysninger om: elevens navn (eller initialer) elevens nummer ifølge karakterlisten skolens navn prøvens og opgavens art klasse eller hold Sidenummer og det samlede antal ark. Dette kan for eksempel være skrevet som top-/bundtekst, inden prøven begynder. Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af elevbesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som skal afleveres til bedømmelse. Elevens samlede besvarelse kan bestå af: håndskrevne ark eventuelt udskrevne ark fra computeren tegninger og grafer på specialpapir udfyldte svarark. Den tilsynsførende skal sikre sig og kontrollere: at alle identifikationsoplysninger er på besvarelsen at antallet af ark svarer til det i felterne noterede at arkene er fortløbende nummereret at eleven har underskrevet første side af besvarelsen. Den tilsynsførende skal med sin underskrift attestere, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse. Under prøven må eventuelle ikke-afleverede besvarelsesark (i papir eller i digital form) ikke bringes ud af prøvelokalet, før prøven er afsluttet. De ikke-afleverede besvarelsesark indsamles af de tilsynsførende, som afleverer dem til skolens leder. Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser inklusive eventuelle USB-stik eller lignende til skolens leder eller dennes stedfortræder. USB-stikkene eller lignende skal opbevares på skolen, indtil bedømmelsen er færdig 13

14 Brug af computer og internet ved prøverne Generelle regler om brugen af computer ved de skriftlige afgangsprøver Det er skolens leder, der beslutter, om der må benyttes computer, herunder tablet, ved prøverne. Skolens leder kan tillade, at eleverne medbringer deres egne pc er til prøverne. Det er skolelederens ansvar at kontrollere, at eleverne ikke benytter computerne til kommunikation med andre, og at kravene i øvrigt overholdes i forhold til gældende regler. Inden prøven opstilles det computerudstyr, der skal anvendes ved prøven, med en sådan indbyrdes afstand, at eleverne hverken kan nå hinanden eller læse hinandens skærmtekster. Forud for prøveafholdelsen skal elev og tilsynsførende være bekendt med reglerne for brug af computer, herunder konsekvenser ved nedbrud eller lignende. Ved prøvetidens udløb skal opgavebesvarelsen foreligge færdigudskrevet på papir. Prøvernes varighed er den samme som for elever, der ikke benytter computer. Support I prøvetiden skal der være it-support til rådighed for de elever, der har behov for det. Dette gælder også elever, der medbringer deres egen computer. Hvis it-supporten ikke er til stede i lokalet, skal skolens leder sikre, at de tilsynsførende er bekendt med it-supportens kontaktoplysninger i prøvetiden. Nedbrud eller lignende Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med computerudstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet fortsætte uden anvendelse af computer. Hvis problemerne medfører væsentlige gener for prøvens afholdelse, retter skolens leder eller itsupporten straks henvendelse til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som vil råde og vejlede skolens ledelse i den konkrete situation. Printere, udskrivning og identifikation Inden prøven begynder, skal skolens leder sikre, at alle elever har mulighed for at udskrive. Det er skolens leder, der afgør, om udskrivningen skal ske via skolens netværksprintere, eller om eleverne skal medbringe deres egne printere til prøven. Skolen skal sikre, at udskrivningerne ikke virker forstyrrende på prøveafholdelsen. Der bør i god tid fastlægges en udskrivningsprocedure, som skal være velkendt af eleverne. Under prøven skal eleverne have mulighed for at udskrive deres udkast, hvis de ønsker det. Hvis eleverneudskriver fra samme printer, skal det være muligt at identificere den enkelte elevs besvarelse. Eleverne må kun få adgang til egne udskrifter Kladder Der er ikke krav om kladder. Kladder er ikke mere omfattet af prøvereglerne. Der henvises til følgende regel fra Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen, pkt. aflevering af elevbesvarelse. Det er eleven, der afgør, hvilke ark der er kladder. Eventuelle ikke-afleverede besvarelsesark (i papir eller i digital form) må ikke bringes ud af prøvelokalet, før prøven er afsluttet. De ikke-afleverede besvarelsesark indsamles af de tilsynsførende, som afleverer dem til skolens leder. 14

15 Elevens samlede besvarelse Det er eleven, der afgør, hvilke ark der afleveres til bedømmelse. Eleven skal underskrive sin besvarelse på første side, og elevens samlede besvarelse kan bestå af: udskrevne ark fra computeren håndskrevne ark tegninger og grafer på specialpapir udfyldte svarark. Det kan være praktisk at samle de afleverede ark med en clips eller lignende. Tilsynsførende Tilsynsførende må ikke være it-support. Ingen lærer må føre tilsyn med elever, som læreren selv underviser i det pågældende fag. Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Den tilsynsførende skal sikre sig og kontrollere: at alle identifikationsoplysninger er på besvarelsen at antallet af ark svarer til det i felterne noterede at arkene er fortløbende nummereret at eleven har underskrevet første side af besvarelsen. Den tilsynsførende skal med sin underskrift attestere, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse. Eventuelle ikke-afleverede besvarelsesark (i papir eller i digital form) må ikke bringes ud af prøvelokalet, før prøven er afsluttet. De ikke-afleverede besvarelsesark indsamles af de tilsynsførende, som afleverer dem til skolens leder Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser inklusive eventuelle USB-stik og cd er mv. til skolens leder eller dennes stedfortræder. USB-stikkene og cd erne mv. skal opbevares på skolen, indtil bedømmelsen er færdig. Kopi af besvarelsen Det er skolens leder, der afgør, om skolen skal opbevare kopi af elevens besvarelse, mens bedømmelsen foregår. Kopien kan være i elektronisk form eller på papir. USB-stik og lignende Hvor der anvendes USB-stik, cd er mv., skal de udleveres af skolen umiddelbart før, prøven begynder. Hvis eleverne medbringer egne USB-stik eller cd er mv., skal de på forhånd være godkendt af skolen og være forsynet med både skolens og elevens navn. I de fag, hvor eleven må medbringe noter, optegnelser mv., kan skolens leder tillade, at de er tilgængelige på USB-stik og cd er. Skolens leder skal dog sikre sig, at det enkelte USB-stik eller cd en kun indeholder de filer, programmer, hjælpemidler og noter mv., som må benyttes ved den enkelte prøve, jævnfør de enkelte prøvevejledninger og afsnittet om hjælpemidler. 15

16 USB-stikket eller cd en må ikke bringes ud af prøvelokalet under prøven og skal afleveres til den tilsynsførende samtidig med aflevering af opgavebesvarelsen. Andre filer Anvender eleven andre programmer eller filer end fastsat for faget, opfattes det som uretmæssigt at skaffe sig hjælp, jævnfør 18 i prøvebekendtgørelsen. Elektroniske ordbøger og onlineordbøger Det er tilladt at benytte elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger. Hvis eleverne anvender elektroniske ordbøger, er det en forudsætning, at de også har adgang til en trykt ordbog. Brug af internet i forbindelse med prøverne Adgang til internet ved prøverne forudsætter, at skolens leder gennem tilsyn og it-foranstaltninger sikrer, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er styrelsens ønske, at mulighederne vil fremme brugen af it ved prøverne og give skoler, som ønsker det, adgang til at benytte internettet ved prøver. Ingen ændring i reglerne om hjælpemidler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen gør opmærksom på, at der med mulighed for adgang til internettet hverken ændres i reglerne for de enkelte prøver eller i de tilladte hjælpemidler. Eleverne må således ikke benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre via eller sociale medier som for eksempel Messenger, Facebook, Twitter med flere, men alene til at få adgang til de tilladte hjælpemidler, som er nævnt under de enkelte fag i prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2. Muligheder og begrænsninger for brug af hjælpemidler vil desuden fremgå af prøvevejledningerne for de enkelte fag. Skolens leder skal sikre, at snyd undgås Det er fortsat skolelederens ansvar, herunder ved tilsyn og it-foranstaltninger, at sikre, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er på den baggrund vigtigt, at skolens leder informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for brugen af internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne. Skolens leder kan fortsat beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde, jævnfør prøvebekendtgørelsens 11, stk.2. Musikafspillere og den skriftlige afgangsprøve Der findes ikke regler om brugen af Ipods eller andre musikafspillere ved folkeskolens afgangsprøver. Prøvebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012) indeholder imidlertid regler, der relaterer sig til brugen af musikafspillere: Skolen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der umuliggør, at eleverne kan kommunikere med hinanden, jf. prøvebekendtgørelsens 10, stk. 1. Skolen skal sikre, at eleverne har hensigtsmæssige arbejdsforhold under prøven, jf. prøvebekendtgørelsens 10, stk. 2. Det vil sige, at der skal være ro, og at eleven ikke må forstyrres. Anvendelse af hjælpemidler er tilladt, medmindre der er fastsat begrænsninger i brugen heraf i reglerne for de enkelte fag, jf. prøvebekendtgørelsens 11, stk. 2. Reglerne om anvendelse af hjælpemidler til de enkelte afgangsprøver fremgår af bilag 1 og 2 i prøvebekendtgørelsen. Endvidere findes der en oversigt over tilladte hjælpemidler i online publikationen "Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013", som findes på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen hjemmeside. 16

17 En elev, som ved en prøve gribes i snyd, bortvises fra prøven, jf. prøvebekendtgørelsens 18. Skolelederen er ansvarlig for afholdelse af prøverne, jf. prøvebekendtgørelsens 4, hvilket betyder, at skolelederen har ansvaret for, at afholdelse af de afsluttende prøver foregår efter reglerne. Det er således også skolelederens beslutning, om eleverne må bruge Ipods eller andre musikafspillere ved de skriftlige prøver. Karaktergivning Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af elevens præstation. Bedømmelsen sker efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Ved de bundne skriftlige prøver i 9. klasse (dansk og matematik) og de skriftlige 10.-klasse-prøver (dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk) fastsættes karakteren efter karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. Uddrag af karakterbekendtgørelsen: 14. Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem. Stk. 2. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Ved de skriftlige udtræksprøver og frivillige prøver i 9. klasse (engelsk, tysk og fransk) fastsættes karakteren efter karakterbekendtgørelsens 15. Uddrag af karakterbekendtgørelsen: 15. Hvis der medvirker flere censorer eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de under ét henholdsvis censor- og eksaminatorkompetencen efter 14, stk. 1. Inden for hver gruppe, henholdsvis censorgruppen og eksaminatorgruppen, fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to karakterer. Karakterbeskrivelserne kan læses på: Ved prøver, hvor den endelige karakter består af flere delkarakterer, lægges delkaraktererne først sammen, hvorefter der benyttes almindelige afrundingsregler. Der afrundes således til nærmeste tal i karakterskalaen. Ligger tallet midt mellem to karakterer, rundes karakteren op. Hvis en elev undlader at besvare en af prøvedele, vurderes denne prøvedel til -3. Vær opmærksom på, at delkaraktererne i flere fag vægtes forskelligt. 17

18 Uenighed ved karakterfastsættelse Når der er uenighed i karaktergivningen skal de to bedømmere indlede en dialog med henblik på karakterfastsættelse, eventuelt med inddragelse af bedømmernes skoleledere. Hvis der fortsat er stor uenighed, er det muligt at kontakte fagkonsulenten med henblik på en faglig drøftelse af vurderingskriterierne, såfremt der herefter stadig ikke er enighed om karaktererne, er det bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelses 14, stk. 2 eller 15 i karakterbekendtgørelsen, der gør sig gældende. Mundtlig censur Prøvebekendtgørelsen samt Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen. Bedømmerne (censorer og eksaminatorer) Uddrag fra prøvebekendtgørelsen: 27. Censor skal 1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag, 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler og 3) medvirke til og påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Stk. 2. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. Stk. 3. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for skolens leders behandling af eventuelle klagesager, jf. 41. Notaterne skal opbevares i 1 år.* Stk. 4. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor indberetning herom til skolens leder. Stk. 5. Når censor er beskikket af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, videresender skolens leder indberetningen til styrelsen med sine eventuelle bemærkninger. Stk. 6. Censor afgiver desuden efter anmodning fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen indberetning om prøveafholdelse og prøveresultater. *) Notaterne betragtes som interne arbejdspapirer i henhold til forvaltningslovens 12 om undtagelse af dokumenter. De er ikke omfattet af reglerne om aktindsigt, men er alene til internt brug. Bemærkninger: Censors primære opgave er at vurdere. Det kan være udmærket og naturligt at deltage aktivt i prøven, blot vurderingsperspektivet ikke glemmes. En vis tilbageholdenhed er dog nødvendig set i forhold til censors primære opgave, nemlig vurderingen af de kvaliteter og mangler, der ligger til grund for karakterfastsættelsen. Censor bør skrive så fyldige notater i forbindelse med vurderingen, at man umiddelbart kan gå ind i en eventuel forhandling. Erfaringerne viser, at der efter prøven kan blive brug for sådanne notater vedrørende enkelte eksaminationer. Ved de mundtlige prøver er det vigtigt, at censors arbejde med eventuelle notater under selve prøven finder sted på en hensigtsmæssig og i forhold til eleven hensynsfuld måde. 18

19 Uddrag af prøvebekendtgørelsen: 28. Den lærer eller en af de lærere, jf. dog stk. 3, der er ansvarlig for den enkelte elevs undervisning, er eksaminator ved prøverne, jf. dog stk. 2. Stk. 2. I ganske særlige tilfælde, herunder hvor læreren har forfald på grund af sygdom, eller hvor en elev er blevet hjemmeundervist, kan skolen udpege en anden eksaminator. Stk. 3. Ved flerfaglige prøver anvendes mere end én eksaminator, når flere lærere har været ansvarlige for undervisningen i fagene, og det er nødvendigt for at opnå, at de relevante faglige kompetencer er repræsenteret ved eksaminationen. Uddrag fra Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen, online publikationen Orientering om folkeskolens afsluttende prøver, pkt. Mundtlige og praktiske prøver: Forberedelse og eksamination Skolens leder underskriver tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne. Umiddelbart før første skriftlig prøvedag skal eleverne være bekendt med tekstopgivelser, undervisningsbeskrivelser, fordybelsesområder, tema eller andet forberedelsesmateriale til de mundtlige og praktiske prøver. Eleverne kan ikke trække fordybelsesområde, tema og andet forberedelsesmateriale, hvis eleverne ikke er bekendt med opgivelsen til den enkelte prøve. Prøveoplæg/fordybelsesområde må gå igen to gange Prøveoplægget/fordybelsesområdet skal være ukendt for eleven. Det må derfor kun anvendes to gange i løbet af prøven. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage. Den enkelte elev/gruppe skal have mindst fire prøveoplæg/ fordybelsesområder at vælge imellem ved lodtrækningen. Dette gælder også den sidste elev ved prøven. Bestemmelserne udmøntes forskelligt i de enkelte fag. Vi henviser derfor til prøvevejledningerne for de enkelte fag. Prøveformer Skolens leder skal i forbindelse med planlægningen af de mundtlige prøver være opmærksom på, at der gælder forskellige regler, i forhold til om klassen aflægger prøve i prøveform A eller B i de fag, hvor dette er muligt. Det har blandt andet betydning for planlægningen forud for prøvernes afholdelse, jævnfør prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2 og de enkelte prøvevejledninger. Tekstopgivelser/undervisningsbeskrivelser og prøveoplæg Tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne skal være censor i hænde 14 kalenderdage før prøven i det pågældende fag. Censor skal være fuldt informeret om prøvens indhold, derfor skal alle bilag sendes til censor. Prøveoplæg skal godkendes af censor forud for prøvens afholdelse. Håndarbejde og sløjd Opgaven skal være censor i hænde senest 14 kalenderdage før de sidste fire timer af prøven. Hjemkundskab Opgaverne skal være censor i hænde senest 14 kalenderdage, inden eleven trækker prøveopgaven, og planlægningen finder sted. Læs mere om tekstopgivelser i afsnittet Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser, side 17 i publikationen Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/

20 /2012/Folkeskolen/Orientering%20om%20folkeskolens%20afsluttende%20pr%c3%b8ver% /FAP% ashx Censors forfald Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolen en anden censor, som opfylder kravene i prøvebekendtgørelsens 26. Manglende aflevering Elever, som ikke afleverer dispositioner, synopser eller lignende, kan ikke aflægge prøve i faget og vil blive betragtet som udeblevet fra prøven. Uddrag fra prøvebekendtgørelsen: 9. Opgaverne til prøver med mundtlig besvarelse fordeles ved lodtrækning blandt eleverne, medmindre andet fremgår af reglerne om de enkelte prøver, jf. nærmere herom bilag 1 og 2. Hver elev skal kunne vælge mellem mindst fire muligheder. Ved lodtrækningen skal eksaminator samt censor eller skolens leder være til stede. Stk. 2. Prøveaflæggelse med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlig tilgængelig, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Skolens leder kan fravige bestemmelsen i stk. 2, hvor der foreligger særlige omstændigheder, eller hvor hensynet til eleven taler for det. Endvidere kan skolen begrænse adgangen til prøvelokalerne af pladsmæssige grunde. Stk. 4. Når en elev aflægger en individuel mundtlig prøve på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv er blevet eksamineret. Stk. 5. Under voteringen ved mundtlige og praktiske prøver må kun censor og eksaminator(er) være til stede. 12. En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt. Stk. 2. En mundtlig prøve baseret på forlæg udarbejdet i undervisningen er begyndt, når eleven møder op til eksaminationen. Stk. 3. En mundtlig prøve med forberedelse umiddelbart forud for eksaminationen er begyndt, når eleven er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen, pkt. mundtlige og praktiske prøver: 20

21 Prøve med forberedelse forud for prøveafholdelse Eleven skal sikres ro i forberedelsestiden. Hvis flere elever forbereder sig i samme lokale, skal der være en tilsynsførende i lokalet. I forberedelseslokalet må eleven, bortset fra de tilladte hjælpemidler, ikke medbringe mapper, tasker, mekaniske eller elektroniske hjælpemidler eller lignende, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre. Hvis eleven benytter hjælpemidler, som gør det muligt at kommunikere med andre, skal der være tilsyn med eleven. Elevens noter Eleven har ret til under hele eksaminationen at støtte sig til prøvespørgsmålet og til eventuelle notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Eksaminator og censor har ret til at se elevens notater. Afslutning af eksaminationen Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eleven forlader lokalet. Der gives karakter efter hver enkelt elevpræstation. Læreren meddeler den endelige karakter til eleven i overværelse af censor. Lærer og censor kan kommentere præstationen over for eleven uden dog at komme ind på forskelligheder i eksaminators og censors bedømmelse. Karakterfastsættelsen følger regler og procedurer, som de fremgår af karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. Hvornår er en mundtlig/praktisk prøve gået i gang? En mundtlig prøve, som er baseret på synopse, disposition, redegørelse mv. udarbejdet i undervisningen, er begyndt, når eleven møder op til eksaminationen. En mundtlig prøve med forberedelse umiddelbart forud for eksamination er begyndt, når eleven er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. 21

22 Klager Prøvebekendtgørelsen, 41. Ved eventuelle klager over forskellige forhold, bortset fra fejl og mangler ved prøver stillet af Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen (kapitel 9 i prøvebekendtgørelsen) er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og Undervisningsministeriet alene rådgivende. Den prøveansvarlige skoleleder har det fulde og overordnede ansvar for, at prøverne afholdes efter gældende bestemmelser. Det betyder, at de krav og anvisninger, som fremgår af prøvebekendtgørelsen, skal overholdes under skolelederens ansvar. Det er således skolelederen, der sikrer, at prøveafholdelsen følger de gældende procedurer. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har til skolelederens brug udarbejdet en procedure i forbindelse med klager. Bedømmerne skal være opmærksomme på, at de i forbindelse med behandling af en klagesag vil blive bedt om at komme med en udtalelse i sagen. Denne udtalelse er omfattet af forvaltningslovens regler om aktindsigt. Hele klageproceduren kan du se i online publikationen Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 som du finder på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside. Grafisk oversigt af klageproceduren grafisk frtillet: 22

23 27. Censor skal 1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag, 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler og 3) medvirke til og påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Stk. 4. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor indberetning herom til skolens leder. Stk. 5. Når censor er beskikket af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, videresender skolens leder indberetningen til styrelsen med sine eventuelle bemærkninger. Opstår der uoverensstemmelser mellem lærer og censor ved en mundtlig prøve, skal disse løses mellem to prøveforløb, eventuelt med deltagelse af skolens leder. Finder censor herefter prøveafviklingen utilfredsstillende, følges proceduren beskrevet ovenfor. Censorernes evalueringsrapporter 27, Stk. 6. Censor afgiver desuden efter anmodning fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen indberetning om prøveafholdelse og prøveresultater Hvert år skal censorerne udfylde evalueringsskemaer i forbindelse med prøveafviklingen. Det er af særdeles stor betydning, at censorerne giver fyldige tilbagemeldinger, da dette materiale bruges i forbindelse med udsendelsen af publikationerne Prøver, Evaluering, Undervisning. Jo grundigere evalueringerne er udfærdiget, jo bedre kan skolerne informeres og inspireres til videreudvikling af såvel prøver som undervisning. For prøverne maj-juni 2013 skal censorerne sende deres evalueringsrapporter elektronisk til følgende adresser: Dansk: Matematik: Engelsk: Tysk: Fransk: Fysik/kemi: Håndarbejde: Sløjd: Hjemkundskab: Historie: Samfundsfag: Kristendomskundskab: Censorerne bedes hente evalueringsskemaer på følgende adresse: 23

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2015 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold Februar 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen... 6 1.1 Nyt

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2016. for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold.

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2016. for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold. Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2016 for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver formål opgaver praktiske forhold Februar 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Formål...

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2013 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 13. maj 2013 til onsdag den 17. maj 2013 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver 2008/2009 Orientering om afsluttende prøver 2008/2009 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2010/2011 Oversigt over prøveterminerne: December/januar 2010/2011 Maj/juni 2011 OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2009/2010 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF PRØVEAFHOLDELSEN

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Gladsaxe Kommune Bilag BUU december 2006 Børne- og kulturforvaltningen LA Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Indhold: Side Oversigt over folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 3

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2017 for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver formål opgaver praktiske forhold Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver 2007/2008 Orientering om afsluttende prøver 2007/2008 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse VELKOMMEN TIL FP9 PÅ FP9 Nyboder skole Kære elev i 9. klasse I dette hæfte finder du en række informationer om de bundne prøvefag. Det er vigtigt, at du læser hele hæftet grundigt igennem, inden den skriftlige

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903.

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903. Dato: 07.10.2019 (revideret) Prøvevejledning Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Dato: 27.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Terminsprøver og Afsluttende prøver Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2013 2014 Indholdsfortegnelse 2 Prøveoversigt FSA - 9. klasse... 3 Prøveoversigt FS10 10.klasse... 3 Terminsprøverne... 4 Folkeskolens

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen 1 Juni/juli August INRISAAVIK Årsplan

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 1342 af 08.12.2006 Bekendtgørelse om

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Oprettet april 2018 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Oprettet april 2018 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Dansk C-niveau. Pædagogisk assistentuddannelsen. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i:

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Dansk C-niveau. Pædagogisk assistentuddannelsen. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Dato: 30.03.2016 Redigeret d. 13.03.2018 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Pædagogisk assistentuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet

Læs mere

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 10. Aabenraa EKSAMEN 2016 UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken 13.30 17.30 TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 13.00 17.00 EKSAMEN 2016 UGE 19: ONSDAG DEN 11. MAJ 2016: ENGELSK

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017 ILINNIARTITAANERMUT AQUTSISOQARFIK / UDDANNELSESSTYRELSEN Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende

Læs mere

Information om afgangsprøven 2018

Information om afgangsprøven 2018 Information om afgangsprøven 2018 1 Information om afgangsprøverne 2018 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-15. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de praktisk/mundtlige prøver afholdes

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g Februar 2019 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere