FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER"

Transkript

1 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2009/2010

2 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF PRØVEAFHOLDELSEN Oversigt over prøveterminerne: December/januar 2009/2010 Maj/juni /2010

3 NORDISK MILJØMÆRKNING ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2009/2010 Redaktion: Skolestyrelsen, Kontor for afgangsprøver, test og evaluering Produktion: Werner Hedegaard, Undervisningsministeriet, Kommunikationsenheden Omslag: Scanprint A/S 1. udgave, 1. oplag, december 2009: stk. ISBN ISBN (WWW) Internetadresse: Udgivet af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen (Skolestyrelsen), 2009 Yderligere eksemplarer af publikationen kan ikke bestilles. Her henvises til onlineversionen på styrelsens hjemmeside Grafisk tilrettelæggelse og repro: Scanprint A/S Tryksag Trykt på miljøcertificeret papir med vegetabilske farver Trykt af Scanprint A/S Printed in Denmark 2009

4 Indhold 5 Forord 6 Regelgrundlaget per 1. august Ændringer af regler og procedurer 9 Adgang til prøve 12 Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold vedrørende prøveafholdelsen 20 Brug af computer ved de skriftlige prøver 23 Orientering af eleverne om væsentlige mål og krav 24 Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver 27 Tilmelding til sygeprøve 28 Elever med særlige behov 31 Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens obligatoriske prøver 34 Privatister 36 Elever, der er henvist til specialundervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 38 Elever, der opfylder undervisningspligten i medfør af folkeskolelovens 9, stk. 4, eller 33, stk Folkeskolens afsluttende prøver i ungdomsskolen 40 Prøver i udlandet samt på Færøerne og i Grønland klasse-prøver 42 Friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler side 3

5 45 Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser 50 Hjælpemidler 54 Dispensation/forsøg 55 Censur og censorer 57 Tidsplan og procedure for den skriftlige censur 59 Afgangsbevis 61 Bedømmelse og karaktergivning 66 Fejl og mangler i forbindelse med prøver 69 Procedurer i forbindelse med klager efter prøvebekendtgørelsens Klageprocedure grafisk fremstillet 73 Oversigt over blanketter vedrørende prøveafholdelse 75 Tidsplan for skoleåret 2009/10 80 Folkeskolens afsluttende prøver 83 Restoplag 84 Stikordsregister side 4

6 FORORD Publikationen Orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplyser om regelgrundlaget i forbindelse med prøveafholdelsen samt uddyber og forklarer forhold, der er knyttet hertil. Publikationen er opdateret i forhold til den nye prøvebekendtgørelse for folkeskolens afsluttende prøver, som er gældende fra den 1. august Bekendtgørelsen har samlet alle væsentlige regler vedrørende prøverne, og der er foretaget enkelte justeringer, ligesom der er nye og moderniserede prøveformer i 10. klasse. De væsentligste regler fremgår nu samlet af: Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen) med tilhørende bilag Bagest i publikationen er trykt en tidsplan som hjælp til at skabe overblik over Skolestyrelsens og skolernes forskellige tidsfrister. Skolestyrelsen henviser til styrelsens hjemmeside under punktet Afsluttende prøver, hvor information om prøveafholdelse samt svar på ofte stillede spørgsmål kan findes. Spørgsmål vedrørende specifikke faglige forhold rettes til fagkonsulenterne for de enkelte fag: Dansk Matematik Engelsk Tysk, fransk Fysik/kemi Biologi, geografi Historie, samfundsfag, kristendomskundskab Håndarbejde, sløjd, hjemkundskab og Skolestyrelsen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Folkeskolens afsluttende prøver Snaregade 10A 1205 København K Fax side 5

7 REGELGRUNDLAGET PER 1. AUGUST 2009 Ved prøveafholdelsen er følgende love, bekendtgørelser og vejledninger mv. gældende: Lov om folkeskolen, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009 (folkeskoleloven) NY Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jævnfør lovbekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009 (friskoleloven) NY Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jævnfør lovbekendtgørelse nr. 869 af 11.september 2009 NY Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen) NY Bekendtgørelse nr. 748 af 13. juli 2009 om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) NY Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen) Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver NY Vejledning nr af 26. juni 2009 om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder NY Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen, udfærdiget i medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen Prøvevejledningerne for fagene Faghæfterne for fagene (Fælles Mål 2009) Vejledende karakterbeskrivelser. I det følgende er opstillet en skematisk oversigt over reglerne for prøveafholdelse. side 6

8 Oversigt over reglerne vedrørende folkeskolens afsluttende prøver LBK nr. 593 af 24. juni 2009 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 13, stk , stk f LBK nr. 705 af 3. juli 2009 om friskoler og private grundskoler m.v. Kapitel 2 a LBK nr. 869 af 11.september 2009 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) Kapitel 1 a BEK nr. 748 af 13. juli 2009 om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål). Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen) 1. Formål og anvendelsesområde 2. Tilrettelæggelse og planlægning 3. Adgang til prøve 4. Prøveformer 5. Prøveafholdelse 6. Bedømmerne (censorer og eksaminatorer) 7. Bedømmelse og karaktergivning 8. Afgangsbevis 9. Fejl og mangler i forbindelse med prøver 10. Klager i forbindelse med prøver 11. Afholdelse af folkeskolens afgangs prøver på frie skoler og ungdomsskoler 12. Øvrige bestemmelser 13. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser I medfør af 3: Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøve afholdelsen. Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Vejledning om elever med særlige behov. VEJ nr af 26. juni 2009 om specialundervisning i dagbehandlings tilbud og anbringelsessteder. Bilag til prøvebekendtgørelsen: Bilag 1: Folkeskolens afgangsprøver Bilag 2: Folkeskolens 10.-klasse-prøver Bilag 3: Folkeskolens afsluttende prøver samt adgang og tilmelding hertil Bilag 4: Beskrivelse af elementer, der indgår ved fastlæggelse af en prøveform efter 7 Bilag 5: Elever med særlige behov ved folkeskolens afsluttende prøver, jf. 14 Bilag 6: Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, jf. 15 og 16 Bilag 7: Afgangsbevis fra folkeskolen, jf. 33 side 7

9 ÆNDRINGER AF REGLER OG PROCEDURER Prøvebekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 fremstår nu som et samlet hele med alle tidligere prøverelaterede områder. Der er foretaget følgende ændringer: En teknisk gennemskrivning af eksisterende regler, således at tidligere ændringsbekendtgørelser er skrevet ind og prøvekravene vedrørende 9. og 10. klasse sat som bilag 1 og 2. Endvidere er der foretaget præcisering af bemyndigelser og ansvarsforhold vedrørende prøveafholdelsen. Reglerne om aflæggelse af prøver på særlige vilkår samt fritagelse for prøver er ændret. Ændringen indebærer, at skolelederen i de nævnte situationer kan træffe beslutning om fritagelse eller aflæggelse af prøver på særlige vilkår uden at inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning, hvis forældrene er enige heri, jævnfør prøvebekendtgørelsens bilag 5 og 6. Reglerne om bedømmelse af de skriftlige afgangsprøver i dansk og matematik er ændret som følge af ændringen af reglerne om censorordningen ved skriftlige afgangsprøver. Efter de nye regler vil det fremover være faglæreren og en ekstern censor, der bedømmer de bundne skriftlige prøver, således som det i dag er tilfældet med 10.-klasse-prøverne. Udtræksfaget skriftlig engelsk, valgfagene skriftlig tysk og fransk rettes fortsat af to censorer, en statsligt beskikket og en kommunalt beskikket censor. Reglerne om fejl og mangler i forbindelse med prøver er blevet tydeliggjort, jævnfør prøvebekendtgørelsens kapitel 9. Reglerne om klager i forbindelse med prøver er blevet præciseret og udfærdiget i overensstemmelse med folkeskolelovens præcisering af de ansvarsforhold, inden for hvilke skolens leder kan tage beslutninger, jf. prøvebekendtgørelsens kapitel 10. Gruppeforberedelse i forbindelse med prøverne i mundtlig dansk, skriftlig dansk og fysik/kemi er nu blevet en mulighed. 10.-klasse-prøverne er blevet moderniseret. En orientering herom er sendt til de berørte skoler den 25. juni Prøvevejledningerne til fagene er blevet justeret i overensstemmelse med ovenstående samt Fælles Mål Vejledninger til 10.-klasse-prøverne er nye. Prøvevejledningerne er offentliggjort på Skolestyrelsens hjemmeside under Fagene. Prøveplanen er ændret, således at skriftlig engelsk FSA afholdes torsdag den 6. maj 2010 kl , og skriftlig engelsk FS10 afholdes torsdag den 6. maj 2010 kl Der henvises endvidere til de justerede procedurer i forbindelse med karakterfastsættelsen af elevernes opgavebesvarelser, der kan læses i denne publikation under Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold vedrørende prøveafholdelsen, punkt 21. side 8

10 ADGANG TIL PRØVE 1 Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen, kapitel 3 og bilag 3. Ved afslutningen af 9. klassetrin aflægger eleverne folkeskolens afgangsprøver, der gennemføres efter de nærmere regler herom, i følgende fag: Dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, matematik, geografi, biologi, fysik/ kemi samt tilbudsfagene tysk og fransk. Hver elev skal aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi (bundne prøver). Herudover skal hver elev efter udtræk, som Skolestyrelsen foretager, aflægge en prøve fra de humanistiske fag: Skriftlig engelsk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt en prøve fra naturfagene: Biologi og geografi. Eleven kan endvidere indstille sig til folkeskolens afgangsprøver i de prøveforberedende valgfag tysk, fransk, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Ved afslutningen af 8. klassetrin kan en elev i hvert af fagene håndarbejde, sløjd og hjemkundskab aflægge folkeskolens afgangsprøve i maj/juni prøvetermin. Det er dog en betingelse, at eleven har fulgt undervisningen i et omfang, så undervisningens indhold opfylder kravene til prøven. Afgørelse om aflæggelse af prøve i valgfagene træffes af eleven efter samråd med forældrene og vedkommende lærer, jævnfør folkeskolelovens 14, stk. 3. Elevens meddelelse om, hvorvidt der ønskes aflagt prøve i valgfagene, skal ske inden den 1. februar. Da prøve i valgfagene er frivillig, er denne frist fastsat af hensyn til skolernes administration af prøveafholdelsen. For så vidt angår de bundne prøver, kan eleverne aflægge prøve i december/januar prøveterminen, hvis faget afsluttes i denne prøvetermin. Ligeledes kan eleverne aflægge sygeprøver i december/januar prøveterminen. Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasse-prøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi, jævnfør folkeskolelovens 19 f, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver. En elev kan vælge at kombinere prøverne således, at eleven vælger at aflægge 10.-klasse-prøver i et eller flere fag og afgangsprøver i andre. Hvis prøven i et fag består af både en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at aflægge den ene del og fravælge den anden del. Ligeledes kan eleven vælge at kombinere niveauet i fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve. En elev kan kun indstille sig 1 Særlige regler for andre skoleformer fremgår af de respektive afsnit i denne publikation side 9

11 til prøve i et fag, hvis eleven har fulgt undervisningen i det pågældende fag frem til prøveafholdelsen, jævnfør folkeskolelovens 19 f, stk. 1. Elevens overvejelser om aflæggelse af prøver skal fremgå af uddannelsesplanen. En elev på 10. klassetrin kan indstille sig til prøve enten i december/januar prøveterminen eller i maj/juni prøveterminen. En elev kan kun indstille sig til prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget frem til prøveafholdelsen. For elever på 9. og 10. klassetrin gælder, at han/hun kun kan gennemføre prøve i et fag én gang i et skoleår. Tilmelding til prøve skal ske inden den 1. oktober forud for december/januar prøveterminen og inden den 1. december forud for maj/juni prøveterminen. side 10

12 Prøveordningen for 9. klasse vedrørende bundne prøvefag, prøvefag til udtræk og frivillige prøvefag i skoleåret 2009/10 B: Bundne prøvefag U: Prøvefag til udtræk F: Frivillige prøvefag Bundne prøvefag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Dansk B B Matematik Engelsk Fysik/kemi B B B Der udtrækkes et fag fra de humanistiske fag skriftlig engelsk, mundtlig tysk/ fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt et fag fra naturfagene biologi og geografi. Prøvefag til udtræk Mundtlig prøve Skriftlig prøve Engelsk Tysk/fransk Historie Samfundsfag Kristendomskundskab Biologi Geografi U U U U U U U Eleven kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de følgende frivillige valgfag. Frivillige prøvefag (valgfag) Mundtlig prøve Skriftlig prøve Fransk/tysk F F Håndarbejde Sløjd Hjemkundskab F F F side 11

13 RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer. Retningslinjerne er justeret og præciseret i forhold til 2008/2009-udgaven af publikationen. Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser om procedurerne i forbindelse med karakterfastsættelsen af elevernes opgavebesvarelser. Procedurerne, som de fremgår af retningslinjernes punkt 21, skal tilgodese elevens retssikkerhed og dermed kvaliteten af bedømmelsen. Procedurerne er dermed i overensstemmelse med karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, samt 15. Henvendelserne har gennemgående gået på, at drøftelserne har været administrativt tidskrævende. På baggrund heraf har Skolestyrelsen efterset procedurerne og justeret disse. Styrelsen skal på baggrund af tilbagemeldingerne yderligere understrege, at skolen er ansvarlig for at vedlægge kontaktoplysninger om censorerne ved fremsendelse af opgavebesvarelserne samt for efter endt censur at kontrollere, at censorernes karakterer er enslydende. A. Skriftlige prøver Før prøven 1 Skolestyrelsen fremsender prøveopgaverne til skolerne, senest en uge før den skriftlige prøveperiode starter. Ved modtagelsen af opgaverne skal skolens leder eller dennes stedfortræder straks kontrollere, at det nødvendige antal opgavekonvolutter er modtaget, om påskriften vedrørende prøvetermin, prøvens og opgavens art samt antal prøveopgaver svarer til det antal, skolen har bestilt, og om ugedag for prøven samt dato og klokkeslæt er korrekt. Opgavekonvolutterne skal indtil prøvedagen opbevares på betryggende vis. 2 Skolelederen udpeger de tilsynsførende ved de skriftlige prøver. Ingen lærer må føre tilsyn med elever, som læreren selv underviser i det pågældende fag. 3 Antallet af tilsynsførende i hvert prøvelokale skal være tilstrækkeligt til at sikre prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler, jævnfør prøvebekendtgørelsens 10, stk. 1. side 12

14 4 De tilsynsførende skal være fordelt i lokalet. Hvis der opstår formodning om, at der kan være fejl i opgaverne, for eksempel trykfejl, mangler, meningsforstyrrende fejl eller lignende, skal de tilsynsførende tilkalde skolens leder, der straks retter henvendelse til Skolestyrelsen, som træffer bestemmelse om prøvens videre forløb. De tilsynsførende må ikke give eleverne nogen oplysning vedrørende forståelsen af eller løsningen på opgaverne. 5 Prøvelokalet åbnes senest 10 minutter før, prøven begynder. Samtlige tilsynsførende skal være til stede i lokalet fra åbningstidspunktet. De tilsynsførende viser eleverne hen til deres pladser. Hver plads skal være forsynet med elevens navn og nummer i henhold til karakterlisten. 6 Arbejdspladserne i prøvelokalet skal være placeret på en måde, som sikrer prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler. 7 Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark, som skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens navn, elevens navn, nummer, klasse/hold og fag samt felter til at notere nummer på ark, det samlede antal ark samt elevens og den tilsynsførendes signatur. 8 Skolen sørger for, at de tilladte hjælpemidler, der vedrører den pågældende prøve, er til rådighed ved prøveafholdelsen. 9 Skolen sørger for, at elever, som har fået tilladelse til at anvende computer, sikres nødvendig støtte ved prøveafholdelsen. Under prøven 10 Opgavesættene må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Dog kan skolelederen eller dennes stedfortræder bringe opgavesæt fra et lokale til et andet, hvis der af praktiske grunde er behov for det. 11 Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en af de tilsynsførende. 12 Ved prøver med en varighed på tre eller fire timer skal en af de tilsynsførende henholdsvis en time, 30 minutter og 10 minutter før, prøven slutter, meddele eleverne, hvor lang tid der er tilbage af prøvetiden. 13 I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen elev forlade sin plads. Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er afsluttet. Eleverne skal blive siddende og må ikke kommunikere med hinanden, før alle besvarelser er afleveret. side 13

15 14 Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Eleven nummererer arkene, og det samlede antal ark noteres på hvert ark. Eleven underskriver sin besvarelse. Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker på arkene med besvarelser er korrekt udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det i felterne noterede, samt at det er kontrolleret, at arkene er fortløbende nummererede. Ikke-afleverede besvarelsesark forbliver i lokalet, til prøven er afsluttet. 15 Skolen bør fastlægge procedurer for udskrivning fra computer, så det er muligt entydigt at identificere udskriftens ophavsmand. Procedurerne skal sikre, at det ikke er muligt for en elev at få adgang til andre udskrifter end elevens egne. Hvert enkelt ark bør således kunne identificeres. Der bør i god tid fastlægges en udskrivningsprocedure, som skal være velkendt af eleverne. 16 Elever, som afleverer deres opgavebesvarelse ved prøvetidens udløb, kan tage opgaven med ud af prøvelokalet. Elever, som har afleveret tidligere, kan umiddelbart efter prøvens afslutning afhente et eksemplar af opgaven. Eleverne må ikke tage kopier af deres besvarelse med ud af prøvelokalet. Eventuelle elevbesvarelser på harddiske, USB-nøgler mv. må ikke være tilgængelige for eleven, mens bedømmelsen pågår. Efter prøven 17 Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser i nummerorden til skolens leder eller dennes stedfortræder. 18 Skolen ordner besvarelserne klassevis/holdvis og kontrollerer, at rækkefølgen svarer til karakterlisten. 19 Besvarelserne og karakterlisten med navn og nummer på eleverne lægges i en kraftig konvolut af passende størrelse. Uden på konvolutten noteres skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold samt antallet af besvarelser. Derefter indpakkes konvolutten (konvolutterne) forsvarligt og sendes straks som rekommanderet forsendelse til censor. 20 Skolens leder foranlediger, at oplysninger om de to censorers/censors og faglærers adresser, telefonnumre og -adresser vedlægges opgavebesvarelserne. 21 Regler og procedurer vedrørende bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, og 15. side 14

16 21.1. Procedure vedrørende de bundne skriftlige prøver i 9. klasse (dansk og matematik) og de skriftlige 10.-klasse-prøver (dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk) a) Forsendelse Forsendelse af elevbesvarelser og karakterliste skal ske på en af nedenstående måder: ¼ Skolens leder sender elevbesvarelserne til den statsligt beskikkede censor. ¼ Skolens leder kan sende elevbesvarelserne samtidigt til den statsligt beskikkede censor og faglærer, hvis: Besvarelserne på papir kan kopieres, det vil sige at kopiering ikke forringer besvarelsens læsbarhed, herunder ikke vil kunne påvirke vurderingen af orden i skriftlig fremstilling. Besvarelserne er udarbejdet på computer. Besvarelserne printes i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven. b) Når den beskikkede censor har afsluttet sin bedømmelse Når den statsligt beskikkede censor har afsluttet bedømmelsen senest den 26. maj 2010, sendes elevbesvarelserne sammen med holdets karakterliste tilbage til skolen som anbefalet post. Herefter retter fagets lærer opgaverne medmindre opgaverne er sendt samtidigt til den statsligt beskikkede censor og faglærer. Den statsligt beskikkede censor vedlægger oplysninger om træffetidspunkter for drøftelse af karakterfastsættelsen. Drøftelsen skal som udgangspunkt finde sted i perioden den juni 2010, medmindre faglæreren og den beskikkede censor er enige om at gøre det tidligere. Skolens leder opbevarer den statsligt beskikkede censors karakterliste på betryggende vis, indtil faglæreren har afsluttet sin bedømmelse. c) Når faglæreren har afsluttet sin bedømmelse Når faglæreren har afsluttet sin bedømmelse senest den 9. juni 2010, sender denne karakterlisten til den statsligt beskikkede censor. Karakterlisten skal ikke sendes anbefalet, hvis faglæreren har en kopi af karakterlisten. Faglæreren får herefter udleveret den statsligt beskikkede censors karakterliste fra skolelederen. Det er tilladt at sende karakteroplysningerne via . d) Drøftelse og karakterfastsættelse Faglæreren kontakter den statsligt beskikkede censor med henblik på drøftelse af karakterfastsættelse. Karaktererne fastsættes efter en drøftelse mellem den statsligt beskikkede censor og faglæreren i overensstemmelse med reglerne i karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. I det tilfælde, hvor karakteren skal fastsættes som gennemsnit, påføres gennemsnitskarakteren karakterlisten. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karak- side 15

17 ter, hvis den statsligt beskikkede censor har givet den højeste karakter. Ellers er det den nærmeste lavere karakter, som er gældende. Kun de endelige karakterer skal fremgå af karakterlisten. e) Når bedømmelsen er afsluttet Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver den statsligt beskikkede censor faglærerens karakterliste, og faglæreren underskriver den statsligt beskikkede censors karakterliste. Karakterlisterne med de endelige karakterer returneres/afleveres til skolens leder. Karakterlisterne skal ikke sendes anbefalet, hvis den statsligt beskikkede censor har en kopi af karakterlisten. Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister Procedure vedrørende 9. klasse, udtræksprøver og frivillige prøver (engelsk, tysk og fransk) a) Forsendelse Forsendelse af besvarelser skal ske på en af nedenstående måder: ¼ Skolens leder sender elevbesvarelserne til den statsligt beskikkede censor. ¼ Skolens leder kan sende elevbesvarelserne samtidigt til de to censorer, hvis: Besvarelserne på papir kan kopieres, det vil sige at kopiering ikke forringer besvarelsens læsbarhed, herunder ikke vil kunne påvirke karakteren for orden i skriftlig fremstilling. Besvarelserne er udarbejdet på computer. Besvarelserne printes i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven. b) Når den statsligt beskikkede censor har afsluttet sin bedømmelse Når den statsligt beskikkede censor har afsluttet bedømmelsen, sendes elevbesvarelserne tilbage til skolen som anbefalet post medmindre opgaverne er sendt samtidigt til den statsligt beskikkede censor og den kommunale censor. Skolens leder kan bede den statsligt beskikkede censor om, at elevbesvarelserne sendes af den statsligt beskikkede censor direkte til den kommunalt beskikkede censor. Skolen vedlægger da karakterliste med de relevante oplysninger om forsendelsen samt en konvolut med den kommunale censors navn og adresse påført. Den statsligt beskikkede censor vedlægger samtidig oplysninger om træffetidspunkter for karakterfastsættelsen, som skal finde sted i perioden den juni side 16

18 c) Når den kommunalt beskikkede censor har afsluttet sin bedømmelse Når den kommunalt beskikkede censor har afsluttet bedømmelsen, sender denne karakterlisten til den statsligt beskikkede censor. Herefter fremsender den statsligt beskikkede censor sin karakterliste til den kommunalt beskikkede censor. Karakterlisterne skal ikke sendes anbefalet, hvis censorerne har en kopi af karakterlisten. Det er tilladt at sende karakteroplysningerne via . d) Drøftelse og karakterfastsættelse Karaktererne fastsættes efter en drøftelse mellem censorerne og i overensstemmelse med reglerne i karakterbekendtgørelsens 15. I de tilfælde hvor censorerne ikke er enige, fastsættes karakteren som et gennemsnit. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Kun de endelige karakterer skal fremgå af karakterlisten. e) Når bedømmelsen er afsluttet Når censorerne har afsluttet bedømmelsen, underskriver den statsligt beskikkede censor den kommunalt beskikkede censors karakterliste, og den kommunalt beskikkede censor underskriver den statsligt beskikkede censors karakterliste. Karakterlisterne med de endelige karakterer returneres/afleveres til skolens leder. Karakterlisterne skal ikke sendes anbefalet, hvis censorerne har en kopi af karakterlisten. Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister Fælles for de skriftlige prøver i 9. og 10. klasse Udlån af elevbesvarelser Elevbesvarelserne ved folkeskolens afgangsprøver kan efter endt censur udlånes til faglæreren med henblik på, at denne gennemser elevernes besvarelser til brug for sin videre tilrettelæggelse af undervisningen. Et sådant gennemsyn er dog omfattet af reglerne om tavshedspligt. Afslutning af skriftlig censur Skolestyrelsen fastsætter den seneste dato for, hvornår den skriftlige censur skal være afsluttet. Opbevaring af elevbesvarelser Elevbesvarelserne skal opbevares af skolen i mindst et år efter, at bedømmelsen er afsluttet. En kopi kan dog på elevens anmodning udleveres, når bedømmelsen er afsluttet. side 17

19 B. Mundtlige prøver Før prøven 22 Oplysninger vedrørende tekstopgivelser til de mundtlige prøver og undervisningsbeskrivelser til de praktiske fag kan på Undervisningsministeriets/Skolestyrelsens forlangende indhentes fra skolerne, jævnfør folkeskolelovens Skolens leder sender opgaverne og tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne i faget, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven i det pågældende fag, jævnfør dog bestemmelserne vedrørende håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Skolen medsender bilag, så censor er fuldt ud informeret om prøvens indhold. På censors foranledning drøfter censor og lærer prøveafholdelsen og prøveopgaverne, således at eventuelle tvivlsspørgsmål er afklaret inden prøvedagen. Hvis det er nødvendigt, inddrages skolens leder. 24 I fagene håndarbejde og sløjd skal opgaverne og undervisningsbeskrivelserne være censor i hænde senest 14 kalenderdage før de sidste fire timer af prøven. I faget hjemkundskab skal opgaverne være censor i hænde senest 14 kalenderdage, inden eleven trækker prøveopgaven, og planlægningen finder sted. 25 Prøveoplægget skal være ukendt for eleven. Det må derfor kun anvendes to gange i løbet af prøven. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage. Den enkelte elev skal have mindst fire prøveoplæg at vælge imellem ved lodtrækningen. Dette gælder også den sidste elev ved prøven. 26 Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolen en anden censor, som opfylder kravene i prøvebekendtgørelsens Regler og procedurer vedrørende bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. Under prøven 28 Eleven skal sikres ro i forberedelsestiden. Hvis flere elever forbereder sig i samme lokale, skal der være en tilsynsførende i lokalet. 29 I forberedelseslokalet må eleven, bortset fra de tilladte hjælpemidler, ikke medbringe mapper, tasker, mekaniske eller elektroniske hjælpemidler eller lignende, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre. 30 Eleven har ret til under hele eksaminationen at støtte sig til prøvespørgsmålet og til eventuelle notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Eksaminator og censor har ret til at se elevens notater. 31 Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eleven forlader lokalet. side 18

20 32 Der gives karakter efter hver enkelt elevpræstation. Læreren meddeler den fastsatte karakter til eleven i overværelse af censor. Læreren og censor kan om ønsket samtidig kommentere præstationen over for eleven, dog bortset fra eventuelle forskelle mellem lærers og censors bedømmelse. 33 Karakterfastsættelsen følger reglerne herfor i karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. Efter prøven 34 Umiddelbart efter prøverne indberetter skolen de sidste standpunktskarakterer og alle prøvekarakterer for elever på 9. og 10. klassetrin samt de sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for de elever på 8. klassetrin, der har aflagt prøve i håndarbejde, sløjd og/eller hjemkundskab. Dette gælder også frie skoler, der har meddelt Skolestyrelsen, at de afholder mundtlig prøve i historie på 8. klassetrin og er udtrukket hertil. Indberetningen sker ved elektronisk overførsel af data til det af Skolestyrelsen anviste sted for skoleåret 2009/2010 hos UNI C. side 19

21 BRUG AF COMPUTER VED DE SKRIFTLIGE PRØVER Reglerne om brug af computer ved skriftlige og mundtlige prøver fremgår af 10 og 11 i prøvebekendtgørelsen. Generelle regler om brugen af computer ved afgangsprøverne Skolens leder kan fastsætte begrænsning i adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler (for eksempel computer), herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde. Elevers anvendelse af computer ved afgangsprøverne skal ikke indberettes. De computere, som benyttes, skal under prøvens forløb være uden adgang til kommunikation med andre. Skolens leder kan tillade, at elever anvender deres egen computer ved prøven. Det er skolelederens ansvar at kontrollere, at elevernes computere ikke giver eleverne adgang til kommunikation med andre eller adgang til internettet, samt at kravene i øvrigt overholdes i forhold til gældende regler. Skolen sørger for, at elever, der har fået tilladelse til at anvende egen computer, sikres nødvendig support ved prøveafholdelsen. Inden prøven opstilles computerudstyret, der skal anvendes ved prøven, med en sådan indbyrdes afstand, at eleverne hverken kan nå hinanden eller læse hinandens skærmtekster. Udskrivning og identifikation Under prøven skal eleverne have mulighed for at udskrive deres udkast, hvis de ønsker det. Skolen skal sikre, at udskrivningerne ikke virker forstyrrende på prøveafholdelsen. Ved prøvetidens udløb skal opgavebesvarelsen foreligge færdigudskrevet på papir. Opstår der problemer i forbindelse med udskrivningen, skal tilsynet sikre, at eleverne ikke arbejder videre. Eleverne skal efterfølgende, når udskrift foreligger, underskrive denne som beskrevet nedenfor. Alle sider i udskriften skal være forsynet med elevens navn (eller initialer) og nummer ifølge karakterlisten, skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold og sidenummer. Dette kan være skrevet inden prøvens start som top-/bundtekst. Ved afleveringen forsyner eleven opgavebesvarelsen med sin underskrift på hvert enkelt ark. Derefter skriver en tilsynsførende sit navn på besvarelsens første side. side 20

22 Elevens samlede besvarelse Elevens samlede besvarelse kan bestå af udskrevne ark fra computeren, håndskrevne ark, tegninger og grafer på specialpapir og udfyldte svarark. Eleven er selv ansvarlig for udvælgelse af de ark, der ønskes afleveret til bedømmelse, for valg af rækkefølge, fortløbende nummerering, oplysning om det samlede antal ark samt underskrift på hvert ark. Det kan være praktisk at samle de afleverede ark med en clips. Efter at eleven har afleveret sin besvarelse efter ovenstående retningslinjer, er skolen ikke mere ansvarlig for at opbevare en elektronisk kopi af elevens besvarelse. Hvor der anvendes disketter, USB-nøgler mv., skal disse udleveres af skolen umiddelbart før prøvens start. Disketter og USB-nøgler mv. skal være tomme ved udleveringen og være forsynet med skolens og elevens navn. Disketten og USB-nøglen må ikke bringes ud af prøvelokalet under prøven og skal afleveres til den tilsynsførende samtidig med aflevering af opgavebesvarelsen. Anvender eleven andre programmer eller filer end fastsat for faget eller andre end de af skolen udleverede disketter, USB-nøgler mv., opfattes dette som uretmæssigt at skaffe sig hjælp, jævnfør 18 i prøvebekendtgørelsen. Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med benyttelse af computerudstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet fortsætte uden benyttelse af computer. Dette bør klart tilkendegives over for eleverne, hvis computer anvendes ved prøverne. Medfører problemerne væsentlige gener for prøvens afholdelse, retter skolen straks henvendelse til Skolestyrelsen, som træffer bestemmelse om prøvens videre forløb. Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser, eventuelle disketter, USB-nøgler mv. til skolens leder eller dennes stedfortræder. De opbevares, indtil censuren er færdig. De udskrevne besvarelser i faget sendes til censor sammen med klassens/holdets øvrige besvarelser. Vedrørende anvendelse af computer ved de mundtlige prøver henvises til afsnittet om hjælpemidler. side 21

23 Brug af internettet Det er ikke tilladt at benytte internettet ved folkeskolens skriftlige og mundtlige prøver. Elektroniske og onlineordbøger Det er muligt at benytte elektroniske ordbøger (for eksempel onlineordbøger), hvis skolen kan sikre, at der er en isoleret adgang til disse materialer. Det er ved brug af elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, en forudsætning, at eleverne ved nedbrud af deres computer har adgang til en trykt ordbog. Der må ikke benyttes elektronisk eller onlineordbog ved folkeskolens afgangsprøve i retskrivning, med mindre eleven har fået tilladelse til at fravige bestemmelserne. side 22

24 ORIENTERING AF ELEVERNE OM VÆSENTLIGE MÅL OG KRAV Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen. Skolens leder er ansvarlig for, at eleverne forud for prøvernes afholdelse gøres bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne. En sådan orientering vil med fordel kunne begynde ved skoleårets start, så eleverne kender konsekvensen af eventuelle overskridelser af reglerne. Derudover skal skolens leder sørge for, at eleverne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige forhold: 1) Prøveperiode og prøvetidspunkter. 2) Antal prøver og regler om udtræk af fag. 3) Frister for tilmelding. 4) Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner og synopser mv., der er en forudsætning for eller en del af prøven. 5) Betingelser for deltagelse. Med hensyn til punkt 5, Betingelser for deltagelse, fremgår det af folkeskolelovens 14, stk. 3, vedrørende de prøveforberedende valgfag i 9. klasse, og 19 f, vedrørende 10. klasse, at eleven skal have fulgt undervisningen det pågældende skoleår for at kunne aflægge prøve. Eleverne skal vedrørende de mundtlige prøver have udleveret en kopi af de opgivelser, som er grundlaget for prøven. Skolens leder skal endvidere sørge for, at eleverne og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om: 1) Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre grunde. 2) Anvendelse af hjælpemidler. 3) Hvornår en prøve er begyndt. 4) Konsekvenser af at komme for sent. 5) Særlige prøvevilkår. 6) Fritagelse for prøveaflæggelse. 7) Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp. Skolen kan desuden fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd mv. side 23

25 TILMELDING TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER Regelgrundlaget fremgår af kapitel 3 og bilag 3 i prøvebekendtgørelsen. Frist for tilmelding: Den 1. oktober forud for december/januar prøveterminen og den 1. december forud for maj/juni prøveterminen. Elektronisk tilmelding via internettet Skolerne skal via internettet tilmelde elever til folkeskolens afsluttende prøver. Linket til de elektroniske skemaer og vejledningen hertil findes på under Afsluttende Prøver Tilmelding. Systemet vil være åbent for indberetning fra den 15. september 2009 for december/januar prøverne og fra den 12. november 2009 for maj/juni prøverne Skolestyrelsen har genfremsendt brugernavn og adgangskode til alle skoler i august Disse brugernavne og adgangskoder skal benyttes fremover ved alle elektroniske indberetninger til Skolestyrelsen. De skoler, som ikke tidligere har afholdt folkeskolens afsluttende prøver, men som fremover ønsker at tilmelde elever til folkeskolens afsluttende prøver elektronisk, kan kontakte Skolestyrelsen på for at få brugernavn og adgangskode tilsendt. Oplys i en skolens navn, skolekode og kontaktperson. På den elektroniske tilmeldingsblanket er skolens stamoplysninger på forhånd udfyldt. Derfor er det vigtigt, at skolen kontrollerer, at oplysningerne vedrørende skolens navn, adresse, telefonnummer samt leder er korrekte. Eventuelle ændringer kan skolen meddele Skolestyrelsen på Ændringerne vil dog ikke fremtræde i de elektroniske blanketter i dette skoleår, men vil være rettede i institutionsregistret. Særligt for 9. klasse (semesterprøve december/januar 2009/10) Prøvekravene fremgår af bilag 1 i prøvebekendtgørelsen. For semesterprøver gælder, at det alene er muligt at aflægge prøver i et eller flere af de bundne prøvefag, mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og mundtlig fysik/kemi. Særligt for 10. klasse (semesterprøve december/januar 2009/10) Prøvekravene fremgår af bilag 2 i prøvebekendtgørelsen. For 10.-klasse-elever, som ønsker at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9. klasse), er det kun muligt at aflægge prøver i et eller flere af de bundne prøvefag, mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og mundtlig fysik/kemi. side 24

26 Tilmelding til folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) maj/juni 2010 Prøvekravene fremgår af bilag 1 i prøvebekendtgørelsen. Tilmelding af elever, der skal aflægge folkeskolens afgangsprøve (9. klasse), skal ske på klasse-/holdniveau. Hver klasse/hold skal tilmeldes hver for sig, det vil sige at elever kun kan være tilknyttet én klasse eller ét hold, som er den stamklasse, eleven tilhører og er indskrevet i. Hvis eleven/eleverne modtager undervisning på tværs af klasse eller hold, må skolen tage beslutning om, hvilket hold eleven/eleverne skal være knyttet til og oplyse dette. Betegnelsen klasse/hold henviser til, at nogle skoletyper kalder en stamklasse for hold. Klasse/hold skal forstås som den enhed, eleven tilhører, typisk i faget dansk. I forbindelse med udtræk i for eksempel tysk og fransk har ovennævnte indberetning betydning, da udtrækket alene vil gælde stamklassen, hvis eleven/eleverne modtager undervisning på et hold, som er sammensat af elever fra flere stamklasser. Eksempel: I 9.a er der 25 elever. 15 har valgt tysk, og 10 har valgt fransk. I 9.b er der 22 elever. 10 har valgt tysk, og 12 har valgt fransk. Der oprettes et hold på 25 elever for tysk med elever fra 9.a og 9.b og et hold for fransk på 22 elever fra 9.a og 9.b. For 9.a udtrækkes for eksempel tysk/fransk, hvilket betyder, at de 15 elever skal til prøve i tysk, og de 10 elever til prøve i fransk. For 9.b udtrækkes for eksempel historie, og det betyder, at ingen elever fra 9.b skal til prøve i tysk/fransk. Hvis 9.a. får udtrukket tysk/fransk, er det med andre ord alene eleverne fra 9.a, der skal aflægge prøve i tysk/fransk. Skoler, som ikke inddeler eleverne i klasser/hold, men lader en hel årgang eller flere årgange være uden nogen betegnelse, må ved indberetningen fastlægge en gruppering i klasse/hold. Biologi og geografi Biologi og geografi gennemføres ved maj/juni prøverne som digitale prøver. Skoler, der ikke har kapacitet til eller teknisk mulighed for en sådan gennemførelse, kan aflægge en papirudgave af prøven. Når man har tilmeldt sig, skal skolen efterfølgende booke en tid til de digitale prøver. Skoler, der ikke booker en tid, modtager automatisk papirprøven. De skriftlige prøver til maj 2010 vil igen for hvert fag blive gennemført samme dag, så det sikres, at alle elever kan aflægge prøverne uanset eventuelle nedbrud. Sygeprøver vil blive afholdt ved december/januar prøvetermin 2010/2011 som papirprøve. side 25

27 Tilmelding til folkeskolens 10.-klasse-prøver maj/juni 2010 Prøvekravene fremgår af bilag 2 i prøvebekendtgørelsen. Prøverne på 10. klassetrin er frivillige, og eleverne skal indstille sig til prøverne på dette trin. Denne indstilling gælder også, hvis eleven ønsker at indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver (9. klasse). Eleven kan i 10. klasse ikke mere indstille sig til prøve i 9. klasses udtræksfag, skriftlig engelsk, mundtlig tysk og mundtlig fransk. De nye regler i folkeskoleloven om 10. klasse hjemler alene muligheden for at tilmelde elever til en eller flere af de bundne 9.-klasse-prøver. Dato Afsender/ansvarlig Emne 1. oktober oktober november november december december 2009 Skolen Skolen Skolen Skolen Skolen Skolen Seneste dato for tilmelding til prøverne i december/januar 2009/2010. Seneste dato for bestilling af specielt fremstillede opgavesæt til prøverne i december/januar prøvetermin 2009/2010. Tilmelding af elever til maj/juni prøverne 2010 begynder. Bestilling af specielt fremstillede opgavesæt til maj/juni 2010 begynder. Tilmelding af elever til prøverne i maj/juni 2010 slutter. Bestilling af specielt fremstillede opgavesæt til maj/juni 2010 slutter. side 26

28 TILMELDING TIL SYGEPRØVE Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsens 6. Tilmeldingsfrist: 1. oktober og 1. december. Ligesom ved tilmelding af elever til folkeskolens afsluttende prøver i prøveterminerne maj/juni og december/januar skal skolerne tilmelde elever til sygeprøve elektronisk. Se afsnittet Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver. En elev, som har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal gives mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Det vil sige i den nærmest følgende prøvetermin. Dog kan de mundtlige/praktiske sygeprøver, hvis det er muligt, afholdes inden for den aktuelle prøvetermin. Hvor prøven består af to eller flere dele, hvori der gives en karakter for hver del, aflægger eleven kun prøve i den del, som ikke er gennemført. Dette gælder, uanset om de enkelte karakterer indregnes i én samlet karakter for prøven. Eleven skal tilmeldes prøve ved den skole, hvor eleven oprindeligt var tilmeldt prøve. Sygeprøven skal aflægges efter de regler, som var gældende ved den oprindelige prøve. Hvis den skole, hvor eleven er tilmeldt til sygeprøve, tillader det, kan den skriftlige del af prøven godt finde sted på en anden skole. Den skole, hvor sygeprøven i så fald bliver afholdt, må ikke tilmelde eleven, men skal modtage opgave(r) og eventuelle andre relaterede dokumenter fra den skole, hvor eleven er tilmeldt til prøve. Når prøven er afsluttet, skal opgavebesvarelsen sendes retur til skolen, som videresender opgavebesvarelsen til den beskikkede censor/de beskikkede censorer. Hvis kommunen beslutter, at de skriftlige sygeprøver skal afholdes samlet på en skole, fremsender den enkelte skole oplysninger om de elever, der skal til sygeprøve, til kommunens skoleforvaltning, som herefter indberetter en samlet opgørelse over det antal elever, der er tilmeldt til prøve ved kommunens skoler. Skolestyrelsen sender både opgaverne og meddelelsen om beskikket censur til skoleforvaltningen. Det vil sige, at det er skoleforvaltningen, som har det overordnede ansvar for, at prøverne forløber efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen. Det er vigtigt, at skoleforvaltningen sender opgavebesvarelserne samlet til censor, vedlagt en fortegnelse over skolerne. De skriftlige censorer har et meget omfattende papirarbejde ved sygeprøverne (mange enkeltopgaver i særskilte konvolutter). For at lette dette arbejde anmodes skolerne om at medsende en kraftig konvolut af passende størrelse ved fremsendelse af elevbesvarelserne fra skolen. Konvolutten forsynes med skolens navn og adresse, frankeres som anbefalet brev og er til brug for censor ved returnering af elevbesvarelserne. side 27

29 ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i prøvebekendtgørelsen samt af Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver. Begge kan læses på Frist for tilmelding: 1. oktober og 1. december. Formålet med fravigelser ved folkeskolens afsluttende prøver er at give elever med særlige behov mulighed for at aflægge folkeskolens afsluttende prøver på linje med andre elever. Skolens leder skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens afsluttende prøver for elever, der har et særligt behov. Den særlige tilrettelæggelse kan vedrøre prøvernes form og rammer, herunder brug af hjælpemidler og tildeling af forlænget tid. Skolens leder kan inden for rammerne af 14 og bilag 5 i prøvebekendtgørelsen og i Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver tillade fravigelser fra bestemmelserne om afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver. Gennem fravigelserne kan der kompenseres for elever med særlige vanskeligheder, således at prøverne kan gennemføres med et resultat, som svarer til elevernes faglige niveau. Det er ikke hensigten med fravigelserne at kompensere for et generelt svagt standpunkt i fagene, ved at der gives mulighed for at hente ekstra hjælp gennem tilladelse til fravigelser. Tilladelsen til en fravigelse gives af skolelederen. Dette sker på baggrund af indstilling fra klasselæreren i samråd med forældrene, pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) og lærerne i de berørte fag. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan dog undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Elevens synspunkter tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Skolens leder sikrer, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages. Hvis skolens leder indhenter en pædagogisk-psykologisk udtalelse, bør det ske så tidligt som muligt i det skoleår, hvor eleven skal til prøve første gang. Udtalelsen skal indeholde en beskrivelse af elevens kompetencer og brug af eventuelle hjælpemidler i de fag, eleven aflægger folkeskolens prøver i. Udtalelsen kan eventuelt understøttes af faglige prøver. For elever i 9. klasse skal overvejelser om fravigelser fremgå af elevens elev- og uddannelsesplan. Beslutningen skal være truffet senest den 1. december forud for maj/juni prøverne og 1. september forud for december/januar prøverne. side 28

30 For elever i 10. klasse anbefales det ligeledes, at beslutningen er truffet senest den 1. december forud for maj/juni prøverne og 1. september forud for december/ januar prøverne. Det anbefales ligeledes, at fravigelserne fremgår af elevens uddannelsesplan. Andre fravigelser Når der forekommer behov for fravigelser, som ligger uden for beskrivelserne i bekendtgørelsen og vejledningen, indsendes ansøgning til Skolestyrelsen, som træffer afgørelsen. Eventuelle ansøgninger herom indsendes inden den 1. oktober for december/januar prøverne og inden den 1. december for maj/juni prøverne. Ansøgningen skal, hvis PPR er inddraget, for den enkelte elev indeholde en kopi af PPR-rapporten, beskrivelse af hjælpemidlet, samt hvad dette sætter eleven i stand til at kunne. Opgavebestilling Ligesom ved tilmelding af elever til folkeskolens afsluttende prøver i prøvetermin maj/juni og december/januar skal skolerne bestille specielt fremstillede opgavesæt elektronisk. Systemet vil være åbent for indberetning i perioden 12. november-1. december 2009 (begge dage inklusive) for maj/juni prøverne og i perioden 15. september-1. oktober 2009 (begge dage inklusive) for december/januar prøverne. Ved opgavebestilling skal der oprettes en ny bestilling for hver elev, der skal benytte specielt fremstillede opgavesæt, da denne bestilling er elevbaseret. Målestoksforholdene på tegninger i opgavesættene i matematik kan være ændret ved forstørrelsen. Det er derfor nødvendigt, at disse elever får udleveret både det specielle og det normale opgavesæt til prøven. For de elever, der anvender specielt fremstillede opgavesæt, skal skolen sende opgavebesvarelserne (uden markering) til den beskikkede censor, som retter skolens øvrige opgaver. Blinde elever For blinde elever sendes opgavebesvarelserne til bedømmelse hos Undervisningsministeriets/Skolestyrelsens fagkonsulent i det pågældende fag, hvilket vil fremgå af en liste, der medsendes de specielt fremstillede opgaver. Tosprogede elever For tosprogede elever gælder de samme regler for fravigelser. Tosprogede elever kan endvidere anvende ordbøger fra deres eget sprog til dansk og fra dansk til deres eget sprog eventuelt via et tredje sprog. Dette regnes ikke som en fravigelse. side 29

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver 2007/2008 Orientering om afsluttende prøver 2007/2008 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver 2008/2009 Orientering om afsluttende prøver 2008/2009 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2015 Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke skoler er omfattet af indberetningen?...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring. Se vedlagte høringsliste Afdelingen for Grundskole Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, 1 i lov nr. 247 af 6. april 2001 om

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2016 De skriftlige afgangsprøver Fra mandag den 02. maj 2016 til onsdag den 11. maj 2016 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 15. maj 2007 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4, 14, stk. 4, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2010/2011 Oversigt over prøveterminerne: December/januar 2010/2011 Maj/juni 2011 OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2013 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 13. maj 2013 til onsdag den 17. maj 2013 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER D. 2. maj 9.00 12.30 (13.15 elever med samtalerunde/13.30

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER + PC behov Mandag 9.00 10.30 Dansk, retskrivning

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER 2. maj 9.00 13.00 Salen (14.00) Matematiske færdigheder

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2016 Side 2 af 8 Indhold Ændringer siden sidste år... 3 PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver.

Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver. Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver. Skriftlige prøver Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005, 14, bekendtgørelse nr. 863 af 5.

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Gladsaxe Kommune Bilag BUU december 2006 Børne- og kulturforvaltningen LA Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Indhold: Side Oversigt over folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 3

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Udkast af august 2015. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Udkast af august 2015. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Udkast af august 2015 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Måling af elevtrivsel og virksomhedstilfredshed, centralt stillet prøve m.v.) I bekendtgørelse nr. 1010 af 22.

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere