Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab"

Transkript

1 Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen... 4 Uddannelsens omfang, niveau, form og tilrettelæggelse... 4 Placering af de enkelte moduler... 5 Mål og indhold for de enkelte moduler... 6 Kultur, oplevelse og nye partnerskaber (24 ECTS)... 6 Brugeradfærd og interaktiv informationsformidling (24 ECTS)... 6 Informationsarkitektur (IA) i virksomheders informationssystemer (24ECTS)... 7 Informationskompetence og læring (24 ECTS)... 8 Afgangsprojekt (12 ECTS)... 8 Regler om eksamen og bedømmelse... 9 Eksamen efter moduler... 9 Afgangsprojektet... 9 Sygeeksamen og reeksamen Merit Titulatur og eksamensbevis Bruger- og aftagerudvalg Klageadgang og dispensation Bilag 1: Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 16/11/2005 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område

3 Forord Masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab blev oprettet sommeren 2003 og er i 2007 blevet revideret efter Kulturministeriets godkendelse. Revisionen indebærer, at den tidligere ordning med to spor er ændret til ét spor på følgende måde: 1. Masteruddannelsen bliver en enhedsuddannelse 2. Der udbydes færre moduler pr. år 2 stk. og der kalkuleres med 30 deltagere samlet for de to moduler 3. Modulerne har i højere grad rammekarakter så de kan tilpasses de aktuelle krav og brugernes behov Grundstrukturen i masteruddannelsen anbefales bevaret, dvs. de studerende gennemfører to moduler på hver 24 ECTS og et afgangsprojekt på 12 ECTS. De studerende vil fortsat kunne gennemføre uddannelsen på 2½ år. Uddannelsen er oprettet i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 16/11/2005 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område. 3

4 I henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 16/11/2005 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område fastsættes følgende studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab ved Danmarks Biblioteksskole: Formål Masteruddannelsens faglige fokusområde er vidensorganisation og formidling. Uddannelsen henvender sig til personer, der i forvejen har en adgangsgivende biblioteksuddannelse eller tilsvarende. Uddannelsen er rettet mod udviklings- og ledelsesfunktioner i bibliotekers forskellige faglige områder. Uddannelsens formål er at give studerende med praktisk erhvervserfaring en forskningsbaseret videreuddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab. Gennem mødet mellem de studerendes praksiserfaringer og Danmarks Biblioteksskoles teoretiske viden bidrager uddannelsen til at udvikle den studerendes kompetencer, analytiske evne og kreativitet inden for biblioteksudvikling, dokumentation og informations- og kulturformidling. Uddannelsen sætter den studerende i stand til at anvende videnskabelige teorier og metoder til udvikling af biblioteker og deres forskellige arbejdsområder anvende, udvikle og evaluere systemer og processer til organisering og formidling af viden og kultur Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen Optagelse på masteruddannelsen forudsætter en uddannelse som bibliotekar eller bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab eller en anden mellemlang eller lang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse. Endvidere kræves mindst to års relevant erhvervserfaring efter bestået adgangsgivende uddannelse. Der kan optages andre studerende, der ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger som kan sidestilles hermed. I de tilfælde der er flere ansøgere end der er studiepladser optages efter konkret vurdering af følgende kriterier: studierelevant erhvervserfaring og nuværende beskæftigelse eksamensresultat inden for den adgangsgivende eksamen i tvivlstilfælde kan ansøgere indkaldes til en uddybende samtale Uddannelsens omfang, niveau, form og tilrettelæggelse Uddannelsen er normeret til 1 studieår (60 ECTS). Den tilrettelægges som en deltidsuddannelse inden for en ramme på op til 3 år. Uddannelsen består af to moduler a 24 ECTS og afsluttes med et projektarbejde svarende til 12 ECTS. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse. 4

5 Uddannelsen tilrettelægges som en kombination af forskellige undervisnings-, arbejds- og samarbejdsformer med en problemorienteret tilgang og med inddragelse af de studerendes erfaring fra praksis. Uddannelsen omfatter bl.a.: Weekendseminarer (fredag / lørdag) bestående af foredrag, workshops, gruppearbejde mm. Forskellige former for opgaver og projektarbejde Elektronisk baseret vejledning Hvert forår publicerer Danmarks Biblioteksskole en oversigt over de af studieordningens moduler, der udbydes i den næste 2-årige periode. Detaljerede oplysninger om de enkelte moduler fremgår af undervisningsplanerne, der hvert forår offentliggøres på skolens hjemmeside Gennemførelse af et modul forudsætter et tilstrækkeligt antal tilmeldte studerende. Placering af de enkelte moduler I uddannelsen kan den studerende kombinere to af følgende moduler (hver på 24 ECTS) og herigennem sammensætte den mest relevante teoretiske masteruddannelse: Kultur, oplevelse og nye partnerskaber Brugeradfærd og interaktiv informationsformidling Informationsarkitektur (IA) i virksomheders informationssystemer Informationskompetence og læring Hvert modul afsluttes med en mindre afhandling med intern bedømmelse. Masteruddannelsen afsluttes med en projektafhandling (12 ECTS). Projektmodulet ligger altid til sidst. 5

6 Mål og indhold for de enkelte moduler Kultur, oplevelse og nye partnerskaber (24 ECTS) Målbeskrivelse Modulets mål er at give de studerende kendskab til teorier, der belyser samfundsmæssige og kulturelle forandringsprocesser og kulturinstitutionernes rolle heri. Modulet vil derudover give de studerende en viden om aktuelle tendenser i kulturpolitik og planlægning samt kendskab til netværksstyring i teori og praksis. Målet er at kvalificere de studerende til at diskutere og perspektivere nye teoretiske og praktiske tendenser i opfattelserne af kulturudvikling og kulturplanlægning. På baggrund af modulet skal de studerende kunne vurdere på kritisk og konstruktiv måde den aktuelle kultur- og byudviklings udfordringer for kulturinstitutioner, herunder biblioteker omsætte teorier om samfundsmæssige og kulturelle forandringsprocesser og kulturinstitutionernes rolle heri til praktisk kultur- og biblioteksplanlægning agere i nye samspil og netværk gennem teoretisk viden og praktiske eksempler Indhold Modulet ser indledningsvist på udvalgte samfunds- og kulturteorier, der belyser overgangen fra det moderne til det senmoderne samfund. Der ses herunder på begreber som oplevelsessamfund og oplevelsesøkonomi. Der ses endvidere på hvordan de kulturpolitiske rationaler er under forandring og hvordan kulturinstitutioner, herunder biblioteket, kan udvikle sig til f.eks. forandrings- og oplevelsesrum. Dernæst diskuteres forskellige modeller og konkrete eksempler på kulturplanlægning samt kulturens og kulturinstitutionerens betydning i by- og regionsudvikling. Endelig ses der til sidst på netværkstyring som et redskab for kulturledelse samt herunder på muligheder for indgåelse af nye partnerskaber og alliancer. Brugeradfærd og interaktiv informationsformidling (24 ECTS) Målbeskrivelse Modulets mål er at give de studerende indsigt i brugernes adfærdsmønstre i fysiske, digitale og sociale informationsrum, herunder en forståelse for brugernes mangeartede behov og roller i interaktionen med et givent informationsrum. Modulet vil derudover give de studerende en viden om de konsekvenser og udfordringer, de ændrede adfærdsmønstre medfører samt en viden om hvilke metoder man kan anvende til at studere brugeradfærd. Målet med modulet er at kvalificere de studerende til at arbejde analytisk og metodisk med centrale teoretiske og praktiske problemstillinger inden for studiet af brugeradfærd og interaktiv informationsformidling for herigennem at kunne bidrage til udvikling af nye eller eksisterende informationssystemer, interaktionsdesign, tjenester og ydelser samt egen praksis. På baggrund af modulet skal de studerende kunne Identificere centrale teorier og modeller vedrørende bruger- og informationsadfærd Diskutere og analysere teorier og modeller vedrørende bruger- og informationsadfærd i forhold til deres teoretiske og praktiske implikationer Identificere og diskutere centrale begreber og faktorer, der har indflydelse på og er i samspil med informationsbehov, informationssøgning og informationsanvendelse 6

7 Identificere og analysere metodologiske konsekvenser af forskellige undersøgelsesdesign i forhold til studiet af bruger- og informationsadfærd Identificere og diskutere bruger- og informationsadfærd i fysiske, sociale eller digitale rum Gennemføre afgrænsede analyser inden for bruger- og informationsadfærd samt interaktiv informationsformidling Reflektere over analysens bidrag til (egen) praksis Forstå og formidle en brugerorienteret tilgang til studiet af bruger- og informationsadfærd Indhold Modulet fokuserer på brugeradfærd og informationsformidling i samspil med især digitale informationsrum. Der ses bl.a. på hvad der karakteriserer interaktiv informationsformidling lige fra informationsbehovets natur til brugerens oplevelse af brugbarhed og relevans i selve interaktionen med systemet. Der ses endvidere på brugernes adfærd og roller som informationssøgere, som informationsressourcer, som aktive formidlere og som informationsarkitekter (fx via blogging og social tagging ). Eksempler på teknologier og tilgange til at understøtte brugeres forskellige roller og adfærd vil i den forbindelse blive inddraget og diskuteret. Endelig ses der på udvalgte kvantitative og kvalitative metoder til at studere brugerog brugsadfærd i en fysisk, digital og social kontekst. Informationsarkitektur (IA) i virksomheders informationssystemer (24ECTS) Målbeskrivelse Modulets mål er at give de studerende en viden om metoder, teknikker og værktøjer til udvikling af informationsarkitekturer i virksomheders informationssystemer. Informationsarkitekturen er en vigtig komponent, der gennem en kombination af vidensorganisering, navigationsstrukturer og søgefunktioner faciliterer, at medarbejderne kan finde og anvende information effektivt i forbindelse med deres daglige arbejdsopgaver. Der gives viden om teorier, modeller og metoder til systemudvikling og vidensorganistion, samt indblik i teorier og metoder for informationssøgning, informationsstyring og videndeling i en virksomhedskontekst. Målet er at kvalificere de studerende til at analysere og forstå det domæne, som virksomheden repræsenterer, og tilpasse informationsarkitekturen til virksomhedens specielle behov og karaktertræk, herunder de informationskrævende arbejdsopgaver, informationstyper, informationssøgeadfærd og sprogbrug. På baggrund af modulet skal de studerende kunne anvende relevante teorier og modeller vedrørende vidensorganisation og informationssøgning til udvikling af informationsarkitekturer gennemføre et systemudviklingsprojekt i henseende til informationsarkitekturen evaluere informationsarkitekturer i relation til virksomheders krav og forventninger Indhold Modulet fokuserer på design af informationsarkitektur og de komponenter, som informationsarkitekturen består af: organisationssystemet, label systemet, navigationssystemet og søgesystemet. Der ses på deres funktion i arkitekturen, på deres indbyrdes samspil, og hvordan brugerne interagerer med dem. Der ses på teorier om kategorisering, sprogbrug, genrer og tekstanalyse som baggrund for design af informationsarkitekturen. Der ses på modeller og tilgange til systemudvikling, især på metoder til at afdække brugerbehov og brugeradfærd i forbindelse med informationsanvendelse i virksomheder. Der ses på metoder til indeksering og søgning, manuelle, automatiske, sociale, kontrollerede. Endelig ses der på udvalgte semantiske værktøjer (ontologier, taksonomier, folksonomier), der understøtter indeksering og brugerinteraktion. 7

8 Informationskompetence og læring (24 ECTS) Målbeskrivelse Modulets mål er at give de studerende kendskab til aktuelle tiltag og aktiviteter i bibliotekssektoren med henblik på facilitering af læreprocesser hos brugerne, og herunder indsigt i eksisterende erfaringer med anvendelsen af forskellige læringsforståelser. I tilknytning hertil giver modulet de studerende en viden om teorier og begreber fra såvel det læringsteoretiske felt som biblioteks- og informationsvidenskaben. Målet er at kvalificere de studerende til at analysere og perspektivere relationen mellem bibliotek og det læringsteoretiske felt, og til at diskutere forholdet mellem læring og undervisning. På baggrund af modulet skal de studerende kunne anvende relevante læringsteorier og begreber i en biblioteks- og informationsvidenskabelig kontekst diskutere forholdet mellem læring og undervisning som en del af refleksionen over egen planlægning og gennemførelse af et undervisningsforløb evaluere læringsaktiviteter i relation til krav og forventninger fra det omgivende samfund Indhold Modulet ser indledningsvist på centrale typer af læringsteorier. Der fokuseres især på teorier som konstruktivisme, erfaringsbaseret læring og situeret læring, og hver af teorierne diskuteres i forhold til aktuelle læringstiltag og -aktiviteter i bibliotekerne. I sammenhæng hermed ses der på biblioteks- og informationsvidenskabens læringsteoretiske bidrag som f.eks. begreberne informationskompetence og biblioteket som læringsmiljø. Herefter ses der på forholdet mellem læring og undervisning ved en inddragelse af emnerne didaktik, blended learning og ITpædagogik. Endelig til sidst ses der på bibliotekernes læringsaktiviteter i relation til temaer som livslang læring, voksnes læring samt dannelsesbegrebet, og hvert af disse temaer danner baggrund for vurdering af en relevant evalueringsform. Afgangsprojekt (12 ECTS) Masteruddannelsen afsluttes med en projektafhandling, der under udnyttelse af indsigt fra den studerendes arbejdsmæssige praksis inddrager teoretiske problemstillinger fra både første og andet modul. I projektafhandlingen skal den studerende demonstrere færdigheder i kritisk og selvstændig fremstilling af emnet samt dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en fagligt afgrænset problemstilling. Projektemnet skal afgrænses således, at det samlede projekt kan gennemføres inden for en tidsramme svarende til 1/5 årsværk, svarende til 12 ECTS. Nærmere regler for afgangsprojektet er fastsat i afsnittet vedr. regler om eksamen og bedømmelse nedenfor. 8

9 Regler om eksamen og bedømmelse For eksamen gælder: 1) Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 16/11/2005 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område, 13 2) Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 460 af 15/06/1998 om bachelor- og kandidatuddannelser m.v. ved Danmarks Biblioteksskole (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 755 af 27/06/2006 og ved bekendtgørelse nr. 79 af 24/01/2007 hvor 12 stk. 1; 13 stk. 1 3; 13a; 15 stk. 1, 16 stk. 1 3, 17 stk. 1 2; 19 stk. 1 3 samt 20 stk. 1-2 finder anvendelse på Masteruddannelsen 3) Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 557 af 21/08/1987 om censorvirksomhed og klager over bedømmelser af eksaminationer ved Danmarks Biblioteksskole, som ændret ved Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 409 af 27/05/1999 4) Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 409 af 27/05/1999 om behandling af klager over eksamen mv. ved Danmarks Biblioteksskole 5) Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 01/07/2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Internt fastsatte regler, der regulerer generelle eksamensforhold ved Danmarks Biblioteksskole, findes beskrevet på skolens hjemmeside under uddannelser. Herudover gælder følgende specifikke eksamensregler vedr. eksamener på masteruddannelsen: Eksamen efter moduler Hvert modul afsluttes med en eksamen i form af en mindre afhandling. Afhandlingen kan enten have form af en case eller en opgave, der skal dække centrale elementer af det pågældende modul. Nærmere regler herfor fastsættes i undervisningsplanen for det pågældende modul. Af de to moduler, som den studerende skal gennemføre (her ikke medregnet afgangsprojektet), skal afhandlingen ved det ene modul bedømmes ved intern eksamen medens afhandlingen ved det andet modul skal bedømmes eksternt under medvirken af en af Kulturministeriet beskikket censor. Den internt bedømte afhandling bedømmes "bestået" eller "ikke bestået". Den eksternt bedømte afhandling bedømmes efter 7-trins skalaen. Den studerende vælger selv hvilket modul der skal bedømmes internt og hvilket der skal bedømmes eksternt. Afhandlinger kan besvares individuelt eller af en gruppe studerende på indtil 3. Ved en individuelt besvaret afhandling er omfanget maksimalt 12 normalsider (á 375 ord), svarende til ca ord. Ved gruppebesvarelser er omfanget maksimalt 5 normalsider (svarende til ca ord) mere pr. studerende ud over omfanget for én studerende. Det skal altid i en gruppebesvarelse være angivet, hvilken del af opgaven den enkelte studerende er ansvarlig for. Afgangsprojektet Uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt med mundtlig fremlæggelse. Eksamen ved afgangsprojektet sker med ekstern bedømmelse under medvirken af en af Kulturministeriet beskikket censor efter 7-trins skalaen. Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller af en gruppe på indtil 3 studerende. 9

10 Omfanget af et individuelt afgangsprojekt er maksimalt ca. 35 normalsider (á 375 ord), svarende til ca ord. Ved gruppebesvarelser er omfanget maksimalt 15 normalsider (svarende til ca ord) mere pr. studerende ud over omfanget for én studerende. Det skal altid i en gruppebesvarelse være angivet, hvilken del af opgaven den enkelte studerende er ansvarlig for. Danmarks Biblioteksskole tildeler en vejleder til afgangsprojektet under hensyntagen til den studerendes ønsker. Formuleringen af afgangsprojektets endelige problemstilling skal godkendes af vejlederen. Projektet afleveres normalt valgfrit 25. oktober eller 18. december i efterårssemestret efter afslutningen af det andet modul. Afleveringsterminer er herefter 25. marts eller 25. oktober i to år frem efter ordinær afleveringstermin. Hvis 25. marts, 25. oktober eller 18. december falder en lørdag eller søndag afleveres projektet første alm. arbejdsdag herefter. Den mundtlige eksamination foregår inden for to måneder efter afleveringen af afgangsprojektet. Det nærmere tidspunkt fastsættes af Danmarks Biblioteksskole. Eksaminationstiden, herunder votering, er 45 minutter. Den mundtlige eksamination er altid individuel, uanset om afgangsprojektet er udarbejdet individuelt eller i en gruppe. Der er ikke forberedelsestid til den mundtlige eksamination i forbindelse med afgangsprojektet. Den mundtlige eksamination foregår som et forsvar for specialet. Den studerende fremlægger specialet inden for 20 minutter, ved gruppeeksamen med 2 studerende dog 30 minutter og ved gruppeeksamen med 3 studerende 40 minutter. Eksamen forløber dernæst som en dialog om specialets emne, teorier og metoder. Sygeeksamen og reeksamen Ved sygdom i den periode, hvor der skrives afhandling eller afgangsprojekt, kan den studerende søge om udsættelse på grund af sygdom. Ansøgning om udsættelse skal dokumenteres ved lægeattest, og udsættelsen sættes i forhold hertil. Der afholdes reeksamen i forlængelse af den normale eksamenstermin. Reeksamen afholdes kun for studerende, der har deltaget i den ordinære eksamen, men ikke har bestået. Afleveringsfristen ved reeksamen udmeldes af Danmarks Biblioteksskole. De studerende kan i stedet for at benytte sig af reeksamen vælge at vente med at aflevere til næste ordinære eksamenstermin. 10

11 Merit Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk master- eller kandidatuddannelse kan i særlige tilfælde efter Danmarks Biblioteksskoles afgørelse træde i stedet for et modul på masteruddannelsen (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Der kan højst meritoverføres 24 ECTS. Dog kan op til to beståede videreuddannelseslinier ved Danmarks Biblioteksskole meritoverføres som moduler på masteruddannelsen. Beståede videreuddannelseslinier giver merit på masteruddannelsen med 24 ECTS pr. bestået modul. Titulatur og eksamensbevis Den, der har bestået uddannelsen, har ret til at anvende titlen Master i Biblioteks- og Informationsvidenskab. Danmarks Biblioteksskole udsteder bevis for gennemførelsen af uddannelsen med angivelse af de aflagte prøver og de opnåede karakterer samt den betegnelse, uddannelsen giver ret til. Beviset skal indeholde en beskrivelse af uddannelsen med en redegørelse for den faglige sammensætning. En studerende, der forlader uddannelsen uden at bestå den afsluttende eksamen, har ret til at få attestation for beståede prøver. Bruger- og aftagerudvalg Danmarks Biblioteksskole nedsætter et brugerudvalg, som skal bidrage til etablering af masteruddannelsen og dens fortsatte udvikling og evaluering. Bruger- og aftagerudvalget består af 1 repræsentant fra hver af følgende organisationer: Danmark Biblioteksforening, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Bibliotekslederforeningen, Bibliotekarforbundet og Dansk Industri. Fra Danmarks Biblioteksskole: 3 repræsentanter, heraf undervisningslederen, som er formand for udvalget. Klageadgang og dispensation Danmarks Biblioteksskole kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Danmarks Biblioteksskole. Klage over Danmarks Biblioteksskoles afgørelser i henhold til denne studieordning indgives til skolen. Danmarks Biblioteksskoles afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Kulturministeriet. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende. Klager over eksamen behandles efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 409 af 27. maj 1999 om behandling af klager over eksamen mv. ved Danmarks Biblioteksskole. 11

12 Bilag 1: Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 16/11/2005 om diplomog masteruddannelser på Kulturministeriets område I medfør af 10 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, og 3 i lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole og 11, stk. 4 i lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne, fastsættes: Kapitel 1 Formål og struktur m.v. 1. En diplomuddannelse har til formål at forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence til at varetage højt kvalificerede arbejdsfunktioner indenfor uddannelsens fagområde samt at give forudsætninger for videreuddannelse. I studieordningen for den enkelte diplomuddannelse fastsættes nærmere om uddannelsens formål, jf. 14. Stk. 2. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til niveauet for en mellemlang videregående uddannelse, herunder en bacheloruddannelse samt en professionsbacheloruddannelse. Stk. 3. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb. 2. En masteruddannelse er en kunstnerisk og/eller forskningsbaseret uddannelse, der har til formål at udvikle og forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence. Uddannelsen skal på kunstnerisk og/eller forskningsbaseret grundlag gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer kvalificere de studerende til at kunne varetage højt kvalificerede arbejdsfunktioner indenfor uddannelsens fagområde. I studieordningen for den enkelte masteruddannelse fastsættes nærmere om uddannelsens formål, jf. 14. Stk. 2. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse. Stk. 3. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb. 3. Diplom-/masteruddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse. Stk. 2. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning indenfor en tidsramme på indtil 3 år, men kan tillige tilrettelægges som heltidsundervisning. Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler. I studieordningen fastsættes rækkefølgen af modulerne. Stk. 4. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra. 4. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 studenterårsværk. 5. Den enkelte diplom-/masteruddannelse godkendes af Kulturministeriet, inden den udbydes. Stk. 2. Kulturministeriet fastsætter det samlede antal studiepladser på institutionens diplom- og masteruddannelser. Stk. 3. Udbud af uddannelsen skal annonceres offentligt 6. I forbindelse med godkendelsen, jf. 5, fastsættes uddannelsens titel og den betegnelse, som uddannelsen giver ret til at anvende samt en eventuel forkortelse heraf. Disse samt den engelske oversættelse af uddannelsens danske titel optages desuden i studieordningen, jf. 14. Kapitel 2 Adgang 7. Adgang til diplomuddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført mindst en relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Institutionen fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens relevante uddannelsesmæssige faglige forudsætninger. 12

13 8. Adgang til masteruddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført mindst en relevant uddannelse på niveau med en bacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse. Institutionen fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens relevante uddannelsesmæssige faglige forudsætninger. 9. Institutionen kan optage ansøgere til diplom-/masteruddannelsen, der ikke opfylder betingelserne i 7 og 8, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, jf. 15, stk. 4 i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne. 10. Ansøgere til diplom-/masteruddannelsen skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens erhvervserfaring. 11. Institutionen kan fastsætte særlige adgangskrav til diplom-/masteruddannelsen, fx en optagelsesprøve. Kapitel 3 Indhold m.v. 12. Den enkelte uddannelsesinstitution fastsætter indenfor bekendtgørelsens rammer nærmere regler om diplom-/masteruddannelsens indhold i en studieordning. I studieordningen opdeles diplom- /masteruddannelsen i op til 6 moduler med angivelse af ECTS-point. Stk. 2. Uddannelsen kan indeholde valgfrie fag eller egentlige specialiseringer, dog således at obligatoriske fag skal svare til mindst 30 ECTS-point. Stk. 3. Diplomuddannelsen skal afsluttes af et afgangsprojekt svarende til mindst 12 og højest 20 ECTSpoint. Hvis uddannelsen tilrettelægges med specialiseringer, skal afgangsprojektet udarbejdes indenfor specialiseringen. Stk. 4. Masteruddannelsen skal afsluttes af et afgangsprojekt svarende til mindst 12 og højest 30 ECTSpoint. Hvis uddannelsen tilrettelægges med specialiseringer, skal afgangsprojektet udarbejdes indenfor specialiseringen. Kapitel 4 Bedømmelse 13. For bedømmelser gælder: 1) Hvert modul afsluttes med en bedømmelse. Regler herom fastsættes i studieordningen. 2) Mindst 1/3 af diplom-/masteruddannelsens samlede ECTS-point skal dokumenteres ved bedømmelser med ekstern censur, dvs. med censorer, som er beskikket af Kulturministeriet. Disse bedømmelser skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder afgangsprojektet. Stk. 2. I øvrigt gælder de regler, der fremgår af de ordinære uddannelsesbekendtgørelser på hvert enkelt fagområde. Kapitel 5 Studieordning 14. Studieordningen indeholder de regler, som institutionen i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om: 1) Den enkelte diplom-/masteruddannelses formål, jf. 1 og 2 2) Den enkelte diplom-/masteruddannelses titel samt den betegnelse, som uddannelsen giver ret til at anvende, herunder eventuel forkortelse og den engelske oversættelse, jf. 6. 3) Adgangsgivende uddannelser, jf. 7 og 8. 4) Erhvervserfaring, herunder dennes omfang, jf ) De enkelte fag og moduler, herunder: a) mål, b) indhold, c) omfang, angivet i ECTS-point, 13

14 d) undervisnings- og arbejdsformer, e) tidsmæssig placering, f) forudsætninger for deltagelse, g) udarbejdelse af afgangsprojekt og h) regler om bedømmelse Stk. 2. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen selv. Stk. 3. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf indhenter institutionen udtalelse fra aftagerrepræsentanter og andre institutioner, der udbyder uddannelsen. Stk. 4. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved studieårets begyndelse. Stk. 6. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Kapitel 6 Andre regler 15. Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk diplom-/masteruddannelse eller tilsvarende kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat i institutionernes studieordninger træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. 16. Kulturministeriet kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse som led i forsøg. Samtidig fastsætter ministeriet forsøgets varighed og rapporteringsform. 17. Kulturministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, jf. dog 3, stk Klage over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen. Stk. 2. Institutionens afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere indenfor en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil. Stk. 3. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 og stk. 2 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Kapitel 7 Ikrafttrædelsen 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006 med virkning for de studerende, som er optaget på en diplom-/masteruddannelse på Kulturministeriets område, dog således at 13, stk. 1, punkt 2, 2. punktum først har virkning for studerende, der begynder på en diplom-/masteruddannelse den 1. januar 2006 eller senere. Kulturministeriet, den 16. november 2005 Brian Mikkelsen 14

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...4

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling Studieordning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne)

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål Studieordning for masteruddannelse i it-ledelse, masteruddannelse i interaktionsdesign og masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management

Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Udbydes af Aalborg Universitet (AAU) i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) 1 1. Bekendtgørelsesgrundlag Masteruddannelsen

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 6. februar 2015 3. februar 2015. Nr. 114. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631 Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1601 af 17/12/2014 Gældende (Karakterbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 09-01-2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere