bilforsikring Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bilforsikring Version 1102006"

Transkript

1 bilforsikring Version Forsikringsvilkår af maj 2012

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit Side 7 Kaskodækning Afsnit Side 9 Friskadedækning Afsnit 26 Side 10 Udvidet friskadedækning Afsnit 27 Side 11 Dækning for ekstra udstyr Afsnit Side 12 Stilstandsdækning kasko Afsnit Side 13 Førerpladsdækning Afsnit Side 14 Autoulykkesdækning Afsnit Side 17 Når skaden sker Afsnit Side 19 Hvad betyder de anvendte ord og definitioner 2 Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj 2012

3 FÆLLESBETINGELSER BETINGELSER Hvem dækker forsikringen 1.1 Ansvar og kasko Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det ndvidere dækkes virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service, salg og lignende. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade under kørsel, som ikke sker i forsikringstagerens interesse. Kaskoforsikringen dækker desuden ikke skade påført køretøjet under arbejde på dette Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket i indtil 3 uger efter ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring. 1.2 Stilstand Forsikringen dækker forsikringstageren endvidere dækkes virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service, salg og lignende. Forsikringen dækker ikke skade påført køretøjet under arbejde på dette Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket i indtil 3 uger efter ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring. 1.3 Førerpladsdækning Se punkt Autoulykkesforsikring Se punkt Hvor dækker forsikringen 2.1 Ansvar Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet Grønkortordningen. Forsikringen dækker efter de pågældende landes love om motorkøretøjer er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært. 2.2 Kasko Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet Grønkortordningen. 2.3 Stilstand Forsikringen dækker i Danmark. 2.4 Autoulykkesforsikring Se punkt Krigs, jordskælvs- og atomskader m.v. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: a. Krig, krigslignende handlinger, neutralitets krænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. b. Jordskælv eller andre naturkatastrofer. c. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 4. Øvelseskørsel, orienterings-, præcisions- og økonomiløb a. øvelseskørsel f.eks. glatføre-, manøvre- og skolekørsel. Det er en betingelse, at der køres på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet, og at kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. Kommer eleven i forbindelse med køreuddannelsen til kørekort, som fører af køretøjet, til skade under kørslen, vil skaden være dækket under ansvarsforsikringen. b. Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb er dækket i Danmark. Kræver løbet justitsministeriets tilladelse, skal denne være givet, og de foreskrevne regler for løbet skal overholdes. 4.2 Konkurrencekørsel m.v. Forsikringen dækker ikke skade sket under terræn-, kap- og væddeløbskørsel og træning dertil eller anden kørsel på bane eller område end den, der er nævnt under pkt. 4.1.a 5. Flytning og risikoændring 5.1 nykredit Forsikring, herefter kaldet selskabet skal straks have besked, hvis: a. forsikringstager eller den faste bruger flytter og/eller ønsker betalingsadressen ændret b. der sker ændring af den risiko, der er beskrevet i policen, herunder vognskifte, køretøjets art og anvendelse, tilbehør, vægt, antal HK og nyværdi ved første registrering. 5.2 Ændringen kan få betydning for præmien i opeller nedadgående retning. Præmiereguleringen vil ske efter gældende tarif fra tidspunktet for ændringen. 5.3 Undladelse af at give denne meddelelse kan medføre, at erstatningen bliver nedsat eller bortfalder. 6. Salg eller afmelding af køretøjet 6.1 sælges eller afmeldes køretøjet, skal selskabet straks have besked. Forsikringen ophører fra salgs-/afmeldingsdatoen. 6.2 Ved anskaffelse af nyt køretøj til samme anvendelse inden for 3 år efter salg/afmelding kan forsikringen videreføres med de bestående rettigheder vedr. skadefri anciennitet. Øvrige vilkår reguleres samtidig efter selskabets gældende tarif og forsikringsbetingelser. 6.3 Deponering af nummerplader kan kun ske til selskabets hovedkontor. Ved deponering i mindst 1 måned ændres præmien til stilstandspræmie. 7. Ændring af præmie eller forsikringsbetingelser 7.1 Hvis selskabet ændrer forsikringsbetingelserne for forsikringer af samme art eller præmietarif, skal dette meddeles forsikringstageren skrift- 4.1 Forsikringen dækker skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår i forbindelse med: Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj

4 ligt. Ændringerne kan gennemføres med mindst 1 måneds varsel til en præmieforfaldsdag. 7.2 Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere ændringerne, kan forsikringen kræves ophævet fra præmieforfaldsdagen. Selskabet skal i så fald have skriftlig besked inden denne dato. 8. Varighed og opsigelsesregler 8.1 Forsikringen gælder for 1 år ad gangen og fortsætter, hvis den ikke skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb. 8.2 Forsikringstager kan vælge et kortere opsigelsesvarsel på én måned til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af et gebyr jf. punkt i forbindelse med anmeldelse af en skade kan både forsikringstager og selskabet skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. Fristen for opsigelse løber fra den dag, selskabet har modtaget skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, at selskabet har betalt eller afvist at betale erstatning. 8.4 Udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan selskabet ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. 8.5 Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb f.eks. efter gentagne skadetilfælde stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i kodeform til automobilforsikringsselskabernes fællesregister over forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med registreringen gives, vil forsikringstageren få meddelelse om dette med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register (Philip Heymans Allè 1, 2900 Hellerup, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse meddelt af Datatilsynet. 9. Hvis skaden også er dækket i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse gælder kun opgørelsen mellem selskaberne. 10. Præmiens betaling 10.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten, statsafgift, bevisafgift, miljøafgift og evt. andre offentlig fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien m. v Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 10.4., opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i pkt Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i pkt Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode er forsikringen ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen, før restancen er betalt og da kun med præmiebetaling helårligt forud i mindst 2 år Ved forsikringens ophør tilbagebetales eventuelt overskydende præmie. 11. Gebyrer 11.1 Gebyrer selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses selskabet hjemmeside eller oplyses på forespørgsel Ændring og indførelse af nye gebyrer i bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabet hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 4 Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj 2012

5 12. indeksregulering af præmien og selvrisikobeløb 12.1 Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret selvrisikobeløb indeksreguleres hvert 3. år den 1. januar reguleringen sker i takt med ændringen i det summariske lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Basis for reguleringen er lønindeks for januar kvartal Det regulerede beløb afrundes nedad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 100. Reguleringen sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indeks fra Danmarks Statistik. 13. Præmieregulering efter skadeforløb 13.1 er forsikringen tegnet med præmieregulering efter skadeforløb, anvendes præmietrin 1-10, hvor præmietrin 10 er det billigste. når forsikringen har løbet skadefrit 1 år på et præmietrin, rykkes til nærmeste billigere præmietrin. For hver skade bliver præmien 2 trin dyrere. Ved skade sker overgangen til andet præmietrin pr. 1. forfald efter skaden Ved skade forstås forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for selskabet direkte eller indirekte gennem udligning af andre krav rykning til dyrere præmietrin sker ikke ved skade: a. mens køretøjet var overladt til autoværksted og lignende, b. efter køretøjet var overdraget til en ny ejer, c. hvor skadevolders erstatningspligt bortfalder i medfør af bestemmelserne i lov om erstatningsansvar, d. ved tyveri eller hærværk begået af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere selskabets udgift, e. alene dækket efter forsikringsbetingelserne for retshjælps, rednings-, stilstands- eller autoulykkesforsikring, f. på person og ting, hvor der udbetales erstatning i henhold til færdselsloven 101 stk. 1 og 2, og hvor skyld ikke foreligger hos den for køretøjet ansvarlige. 15. Ankenævn Opstår der uoverensstemmelse mellem forsikringstager og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V tlf Forsikringstager skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema. Samtidig skal forsikringstager betale et mindre gebyr. Følgende kan sende forsikringstager et klageskema og et girokort til brug for indbetalingen af gebyret: a. selskabet b. Ankenævnet for Forsikring c. Forsikringsoplysningen Philips Heymans Allè Hellerup tlf Lovregler For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. 14. Uden præmieregulering efter skadeforløb fastpræmietrin Ved indplacering på fastpræmietrin, anvendes præmietrin 11-14, hvor præmietrin 14 er det billigste. Der rykkes til næste præmietrin, når forsikringen har løbet skadefrit 1 år. Ved indplacering på fast præmietrin medfører skade ikke rykning til dyrere præmietrin, men ved skade gælder for trin 12 og 13, at der rykkes til trin 11. Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj

6 ANSVARSDÆKNING BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 17. Hvad dækker forsikringen 17.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar, når køretøjet er i brug som motorkøretøj. Eventuelt godkendt anhængertræk er medforsikret Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven Ved kørsel uden for Danmark i de lande, med hvem Grøntkortordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning om erstatningssummer, dog mindst med de summer der gælder for kørsel i Danmark Ved kørsel i øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. 19. Regres 19.1 selskabet har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med fortsæt er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed jf. Færdselslovens 108 stk selskabet har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis selskabet har måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen For køretøjer der ikke må udlejes, har selskabet pligt til at gøre regres gældende, hvis skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes at køretøjet er udlejet i strid med Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes. 18. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: a. på førerens person, b. på ting eller ejendom, der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, disses ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse, c. der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport, d. på tilkoblet køretøj eller påhængsredskab, e. på transporteret gods, hvis ansvaret ikke er omfattet af færdselslovens regler. 6 Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj 2012

7 KASKODÆKNING BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 20. Hvad dækker forsikringen Tab af det forsikrede køretøj inkl. tilbehør samt enhver skade på dette med de begrænsninger og undtagelser, der er nævnt i afsnit 21 og Hvis der i policen stilles krav om, at køretøjet har installeret en elektronisk startspærre og et af selskabet godkendt GPS satellitsporingssystem, der er tilmeldt en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet alarmcentral, er det en betingelse for dækning af tyveri af køretøjet eller skade som følge af tyveri, at den elektroniske startspærre er tilsluttet og funktionsdygtig, når køretøjet forlades, mens GPS satellitsporingssystemet skal være tilsluttet og funktionsdygtigt hele døgnet. 21. Tilbehør 21.1 Ud over selve køretøjet dækkes almindeligt tilbehør, som er standard for køretøjets fabrikat, model, type og årgang. Almindeligt tilbehør kan også være ting, der udelukkende bruges i forbindelse med køretøjet, f.eks. et sæt afmonterede vinterhjul, når der er monteret sommerhjul på køretøjet, og et sæt sommerhjul, når der er monteret vinterhjul på køretøjet. Derudover dækkes tagbagagebærer, overtræk og lignende. Standardværktøjet er dækket, hvis det alene anvendes i forbindelse med køretøjet. erstatningen udgør maksimalt kr. pr. skade Ud over almindeligt tilbehør dækkes fastmonteret ekstra udstyr med maks kr. inkl. montering. Ekstra udstyr er bl.a.: a. radio/kassette/cd-anlæg, b. max. 5 kassettebånd og 5 cd er, c. biltelefon, d. specialfælge og dæk, e. ekstralygter, f. spoiler/skørter, g. solvisir, h. dekorationer og speciallakering. i. satellitnavigationsudstyr, j. bil-tv, video- og dvdudstyr, k. walkie-talkie, l. sender- og modtagerudstyr Afmonteret tilbehør/udstyr er kun dækket ved tyveri, når det opbevares i aflåst rum reservedele er ikke dækket i skadetilfælde kan selskabet vælge at betale en kontant erstatning eller levere tilsvarende genstande summen nævnt i punkt 21.2 kan forhøjes ved tegning af tillægsdækning se punkt Forsikringen dækker ikke 22.1 Tyveri af brændstof Forringelse af køretøjets stand som følge af brug, slitage og vejrligets påvirkning som f.eks. stenslag i lak, ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere, tæring og rust Fabrikations- og materialefejl og skade, der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er sket i vaskehal, skyldes brand, nedstyrtning af køretøjet fra lift, eller kørsel som foregår i forsikringstagers interesse skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af frostsprængning skade der skyldes, at køretøjet var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte det, f.eks. dæk der er så nedslidte, at de er ulovlige skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i eldrevne køretøjer skade der sker, medens køretøjet var udlejet uden fører i strid med Trafikministeriets bestemmelser skade på vare- og lastvogn, når skaden skyldes kørsel eller aflæsning med hævet kran/tippelad eller fejlbetjening af kran/tippeladssystemet skade forvoldt med forsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed, eller mens køretøjet blev ført af en person, der var beruset. Forsikringstageren er dækket medmindre denne, ægtefællen/samleveren, hjemmeboende børn eller den faste bruger var fører af bilen eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed skade sket, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dækket, hvis denne, ægtefællen/ samleveren, hjemmeboende børn eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder som beskrevet Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af køretøjet samt bortkomst, der ikke skyldes tyveri eller røveri Tyveri af køretøjet eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om elektronisk startspærre og/eller et af selskabet godkendt GPS satellitsporingssystem, der er tilmeldt en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet alarmcentral, ikke er opfyldt, jf. pkt Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj

8 23. Retshjælpsforsikring 23.1 retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen (ikke ansvar alene) Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, og det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der lægges til grund for dækningen. Det, der nedenfor er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er således kun en ufuldstændig beskrivelse. De fuldstændige vilkår for denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos selskabet eller Forsikringsoplysningen retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister vedrørende det forsikrede køretøj Det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen Forsikringen dækker med indtil kr. Selvrisiko udgør kr. pr. instans. De anførte beløb indeksreguleres ikke Hvis den forsikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. 24. Redningsforsikring i udlandet FRISKADEDÆKNING BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 26. Forsikringen dækker 26.1 Friskadedækningen sikrer, at der ikke sker præmiestigning ved følgende skadetyper anmeldt og dækket på kaskodækningen: a. tyveri, røveri eller bevisligt seriehærværk, b. nedstyrtning af frit faldende genstande på køretøjet, c. skade alene på køretøjets spejlglas, ruder og lygteglas, d. brand, herunder kortslutning, lynnedslag og eksplosion, men ikke svidningsskader fra f.eks. tobaksgløder Det fremgår af policen, om selvrisiko opkræves ved friskader For friskadedækningen gælder i øvrigt betingelserne i kaskodækningen i det omfang, disse kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget. Forsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikring (ikke ansvar alene). Forsikringen dækker dog ikke, hvis rejsens formål er godstransport. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen findes i det røde SOS-servicekort, som du kan få hos selskabet. Det røde SOS-servicekort og køretøjets registreringsattest skal altid medbringes i udlandet. 25. Regres Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regres for de afholdte udgifter. 8 Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj 2012

9 UDVIDET FRISKADEDÆKNING BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 27. Forsikringen dækker 27.1 Den udvidede friskadedækning sikrer, at der ikke sker præmiestigning ved følgende skadetyper anmeldt og dækket på kaskodækningen: a. hærværk, b. skader som følge af, at bilen er blevet påkørt af ukendt skadevolder, mens den holdt lovligt parkeret Det fremgår af policen, om selvrisiko opkræves ved udvidet friskade For den udvidet friskadedækning gælder i øvrigt betingelserne i kaskodækningen i det omfang, disse kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget. DÆKNING FOR EKSTRA UDSTYR BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 28. Dækningsomfang 28.1 Dækningen for ekstra udstyr på maks kr. i kaskodækningen er forhøjet med den forsikringssum, som fremgår af policen, og dækker følgende fastmonteret udstyr: a. radio/kassette/cd-anlæg, b. max. 5 kassettebånd og 5 cd er, c. biltelefon, d. specialfælge- og dæk, e. ekstralygter, f. spoiler/skørter, g. solvisir, h. dekorationer og speciallakering, i. satellitnavigationsudstyr, j. karosseriændringer f.eks. undervognssænkning, k. bil-tv, video- og dvdudstyr, l. walkie-talkie, m. sender- og modtagerudstyr Dækningen er tegnet som en 1. risiko dækning. Indeksregulering af forsikringssummen finder sted i overensstemmelse med fællesbetingelserne. 29. Oplysningspligt vedr. risikoforhold Udstyr ud over det ovenfor nævnte er alene meddækket, såfremt selskabet er orienteret herom, og ved påtegning i betingelserne har accepteret dækning. 30. Dækning for ekstra udstyr For dækningen af ekstra udstyr gælder i øvrigt betingelserne i kaskodækningen, i det omfang disse kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget. Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj

10 STILSTANDSDÆKNING KASKO BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 31. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker tab af det forsikrede køretøj inkl. tilbehør samt enhver skade på dette med de begrænsninger og undtagelser, der er nævnt i afsnit 31.1 og Hvis der i policen stilles krav om at køretøjet har installeret en tyverisikring eller installeret en af selskabet godkendt satellitsporing, er det en betingelse for dækning af tyveriet at tyverisikring og godkendt satellitsporing var tilsluttet og funktionsdygtigt, da tyveriet skete. 32. Tilbehør 32.1 Ud over selve køretøjet dækkes almindeligt tilbehør, som er standard for køretøjets fabrikat, model, type og årgang. Almindeligt tilbehør kan også være ting, der udelukkende bruges i forbindelse med køretøjet, f.eks. et sæt afmonterede vinterhjul, når der er monteret sommerhjul på køretøjet, og et sæt sommerhjul, når der er monteret vinterhjul på køretøjet. Derudover dækkes tagbagagebærer, overtræk og lignende. Standardværktøjet er dækket, hvis det alene anvendes i forbindelse med køretøjet. erstatningen udgør maksimalt kr. pr. skade Ud over almindeligt tilbehør dækkes fastmonteret ekstra udstyr med maks kr. inkl. montering. Ekstra udstyr er bl.a.: a. radio/kassette/cd-anlæg, b. max. 5 kassettebånd og 5 cd er, c. biltelefon, d. specialfælge og dæk, e. ekstralygter, f. spoiler/skørter, g. solvisir, h. dekorationer og speciallakering, i. satellitnavigationsudstyr, j. bil-tv, video- og dvdudstyr, k. walkie-talkie, l. sender- og modtagerudstyr Afmonteret tilbehør er kun dækket ved tyveri, når det opbevares i aflåst rum Reservedele er ikke dækket i skadetilfælde kan selskabet vælge at betale en kontant erstatning eller levere tilsvarende genstande. 33. Forsikringen dækker ikke 33.1 skade sket under kørsel med det forsikrede køretøj Tyveri af brændstof Forringelse af køretøjets stand som følge af brug, slitage og vejrligets påvirkning samt f.eks. stenslag i lak, ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere, tæring og rust Fabrikations- og materialefejl og skade, der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele skade på køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning og behandling skade som følge af frostsprængning skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i eldrevne køretøjer skade forvoldt med fortsæt eller grov uagtsomhed Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af køretøjet samt bortkomst, der ikke skyldes tyveri eller røveri. 34. Retshjælpsforsikring 34.1 Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, og det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der lægges til grund for dækningen. Det, der nedenfor er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er således kun en ufuldstændig beskrivelse. De fuldstændige vilkår for denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos selskabet eller Forsikringsoplysningen retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister vedrørende det forsikrede køretøj Det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen Forsikringen dækker med indtil kr. Selvrisiko udgør kr. pr. instans. De anførte beløb indeksreguleres ikke Hvis den forsikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. 35. Regres Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regres for de afholdte udgifter. 10 Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj 2012

11 FØRERPLADSDÆKNING BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 36. Hvad dækker forsikringen 36.1 Ulykkestilfælde ved kørselsuheld. Forsikringen dækker legemsbeskadigelser, der opstår ved kørselsuheld, hvor ingen andre motordrevne køretøjer er indblandet, og hvor den tilskadekomne er fører af den forsikrede bil ind- og udstigning. Skader, der sker ved ind- og udstigning af bilen, betragtes også som kørselsuheld, og de er derfor dækket Hvis den tilskadekomne kan få erstatning fra arbejdsskadeforsikringen eller efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. bliver erstatningen herfra trukket fra i det erstatningsbeløb, som førerpladsdækningen giver. Hvis den tilskadekomne kan få erstatning fra en ulykkesforsikring, bliver der ikke trukket i det beløb, førerpladsdækningen giver. Begge erstatninger udbetales altså fuldt ud. 37. Forsikringen dækker ikke Førerpladsdækningen omfatter ikke ulykkestilfælde: a. der er forvoldt med vilje eller ved grov uagtsomhed, b. hvis føreren var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende, c. hvis føreren ikke havde lovbefalet kørekort, d. når det er muligt at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, e. skade skyldes eller forværres af en allerede eksisterende sygdom, sygelig tilstand, invaliditet, legemsfejl eller følger af lægelige indgreb eller behandlinger, f. når skaden er sket under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art, g. når skaden er sket, mens køretøjet: 1. benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje, 2. benyttes til person- eller varetransport mod betaling, 3. er udlejet, 4. har været til salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller lignende. 38. Erstatningens opgørelse 38.1 Grundlaget for opgørelsen. erstatningen for personskade bliver opgjort efter de gældende regler og satser i erstatningsansvarsloven (EAL) Førerpladsdækningen giver erstatning til føreren af bilen, når denne er kommet til skade. Hvis loven berettiger til det, kan førerpladsdækningen yde erstatning for: a. tabt arbejdsfortjeneste, b. udgifter til læge, medicin og transport i forbindelse med behandling, c. andet tab som følge af skaden, d. svie og smerte, e. varigt mén, f. tab af erhvervsevne, når skaden har medført en varig nedsættelse af den forsikredes evne til at skaffe sig indtægt med arbejde, g. tab af forsørger samt begravelseshjælp. Erstatningen udbetales til ægtefælle eller samlever samt til børn. Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj

12 AUTOULYKKESDÆKNING BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 39. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark og i lande, der er tilsluttet grønkortordningen. 40. Hvornår dækker forsikringen Forsikringen dækker, når føreren og eventuelt passagerer befinder sig i køretøjet samt under ind- og udstigning af køretøjet. Herudover dækker forsikringen også, mens ejeren eller den faste bruger af køretøjet eller dennes ægtefælle eller samlever er fører i en lånt eller lejet bil. 41. Hvem er omfattet af forsikringen 41.1 Forsikringen omfatter den person, der i ulykkesøjeblikket er fører af det i policen anførte køretøj, samt de passagerer der i ulykkesøjeblikket befinder sig i køretøjet, dog højst 5 personer. Befinder der sig flere personer i køretøjet, udbetales forholdsmæssig erstatning. Det er en betingelse, at føreren benytter køretøjet med ejerens tilladelse. Forsikringen omfatter den af de i punkt eller nævnte personer, der i ulykkesøjeblikket er fører af et lånt eller lejet køretøj. Det er en betingelse, at kørslen sker i rent privat øjemed. Kørsel i erhvervsøjemed er ikke omfattet er der registreret en fast bruger af det i policen anførte køretøj i Centralregisteret for Motorkøretøjer, omfatter forsikringen den faste bruger og dennes ægtefælle eller samlever er der ikke registreret nogen fast bruger, omfatter forsikringen ejeren af det i policen anførte køretøj og dennes ægtefælle eller samlever. 42. Forsikringen dækker 42.1 Direkte følger af ulykkestilfælde ved kørselsuheld. (Om ulykkestilfælde og kørselsuheld, se definitionen i Ordforklaring autoulykke ) Ulykkestilfælde ved kørselsuheld, der sker i forbindelse med øvelseskørsel. Det er en betingelse, at øvelseskørslen foregår på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet samt at kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer eller tilsvarende sagkyndig, der er tilknyttet en motororganisation Ulykkestilfælde ved kørselsuheld i forbindelse med orienterings-, præcisions- og økonomiløb, som lovligt bliver afholdt i Danmark. De foreskrevne regler for løbet skal være overholdt skade på legemet som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik, når skaden sker i forbindelse med kørslen Følger af lægelig behandling, som er nødvendiggjort af en skade, som i øvrigt er dækket af forsikringen. 43. Forsikringen dækker ikke 43.1 skade, som er opstået på grund af smitte, f.eks. fra bakterier eller virus, 43.2 Ulykkestilfælde, der er forårsaget af sygdom, 43.3 enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, dette gælder uanset sygdommen er opstået eller forværret af ulykkestilfældet, 43.4 Forværring af et ulykkestilfældes følger, såfremt disse er forårsaget af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom, 43.5 Følger af lægelig behandling. Se dog afsnit skader, der sker med forsikredes fortsæt. Det gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed, 43.7 Ulykkestilfælde, der sker på grund af forsikredes grove uagtsomhed eller selvforskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende stoffer. Det gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed. Dødsfaldserstatningen bliver dog betalt, når der bliver efterladt ægtefælle eller umyndige børn, og forsikringen har været i kraft i mindst 1 år, 43.8 Ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med øvelseskørsel, som ikke foregår på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet, og ikke foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. Se dog afsnit 42.2, 43.9 Ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med motorløb af enhver anden art end den, der er nævnt i afsnit Ulykkestilfælde, der indtræffer, mens det køretøj, der er anført i policen, er udlejet med eller uden fører eller bliver benyttet uden forsikringstagers viden eller vilje, Ulykkestilfælde, der rammer personer, som i erhvervsøjemed har fået overladt køretøjet til salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller lignende, Ulykkestilfælde, der indtræffer, mens køretøjet bliver ført af en person, der ikke har lovbefalet kørekort, med mindre det bliver godtgjort, at skaden ikke er sket på grund af manglende kørefærdighed. Omfatter forsikringen en tillægsdækning for passagerer, og har bilens passagerer ikke vidst, at der forelå omstændigheder som nævnt ovenfor, er de dog dækket. Det er en betingelse for dækningen, at passagerernes uvidenhed om førerens manglende kørekort ikke skyldes grov uagtsomhed. 44. Krigs-, jordskælv- og atomskader m.v. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af 44.1 Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker under disse forhold, når forsikrede er på ferie i et land uden for Danmark dog maksimalt i 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse for denne dækning, at a. forsikrede ikke rejser på ferie til et land, der er i en af de nævnte situationer, b. forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, c. skaden ikke skyldes frigørelse af atomkraft. 12 Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj 2012

13 44.2 Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling Forsikringen dækker dog skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en betingelse for denne dækning, at anvendelse heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 45. Hvis skaden sker 45.1 sker der en skade, skal selskabet snarest muligt have indsendt en skriftlig anmeldelse med lægeattest. Selskabet sender anmeldelse efter anmodning Forsikrede skal have været under nødvendig lægebehandling selskabet skal have meddelelse inden 48 timer efter et dødsfald. Selskabet kan forlange obduktion selskabet betaler udgifter til undersøgelse m.m., som selskabet forlanger. 46. Grundlaget for skadebedømmelsen Selskabet følger samme praksis som Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelse af, om det, der er sket, a. kan anerkendes som ulykkestilfælde, b. har medført døden eller lidelsen, c. har medført varigt mén (invaliditet), og da af hvilken størrelse. 47. Prøvelse af selskabets afgørelse Eventuel uenighed mellem den der gør krav på erstatning og selskabet, om selskabets vurdering af skaden, bliver afgjort af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostninger i forbindelse med forelæggelsen for Styrelsen påhviler den tabende part. 48. Indeksregulering 48.1 Forsikringssummen bliver reguleret en gang om året den 1. januar. Reguleringen sker i overensstemmelse med fællesbetingelserne erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet ophører udgivelsen af timelønsindekset, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indeks fra Danmarks Statistik. 49. Erstatning ved dødsfald 49.1 Har en skade, der er omfattet af forsikringen, været den direkte årsag til forsikredes død, bliver der udbetalt dødsfaldserstatning. Forsikringssummen er kr. (2008) et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både invaliditet og død. Er der udbetalt invaliditetserstatning, bliver det udbetalte beløb fratrukket i dødsfaldserstatningen Var afdøde fyldt 68 år på dødstidspunktet, bliver dødsfaldserstatningen nedsat med følgende procenter: Fyldt 68 år 10% Fyldt 69 år 20% Fyldt 70 år 30% Fyldt 71 år 40% Fyldt 72 år 50%. 50. Hvem skal have erstatningen ved dødsfald 50.1 Forsikringstager kan, med de begrænsninger der følger af lovgivningen, bestemme, hvem der skal have erstatningen. Dette skal fremgå af policen. Er der i stedet for en navngiven person indsat nærmeste pårørende som begunstigede, og fremgår dette af policen, er det efter loven a. ægtefællen, b. hvis der ikke bliver efterladt en ægtefælle, er det afdødes børn, der får erstatningen, c. hvis der heller ikke er børn, får afdødes arvinger erstatningen, d. hvis afdøde heller ikke efterlader arvinger, bliver der alene udbetalt kr. i begravelseshjælp (2008) 50.2 erstatningen til umyndige bliver udbetalt efter reglerne om umyndiges midler. 51. Erstatning ved invaliditet 51.1 Har skaden medført invaliditet på 5% eller derover, bliver der udbetalt invaliditetserstatning. Invaliditetserstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen, som invaliditeten er fastsat til i procent. Forsikringssummen er kr. (2008). Invaliditetsprocenten bliver fastsat efter reglerne i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade 33 stk. 1 og 2. efter disse regler skal tilskadekomne (forsikrede) have erstatning, hvis et ulykkestilfælde har påført forsikrede varigt mén invaliditetens omfang bliver fastsat på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de ulemper, som skaden har forvoldt i tilskadekomnes forsikredes personlige livsførelse Højeste invaliditetserstatning er normalt 100%. I ganske særlige tilfælde er der mulighed for at fastsætte en højere erstatning efter reglerne i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade 33, stk. 4. Invaliditetserstatningen kan dog maksimalt udgøre 120% 52. Tillægserstatning ved invaliditet 52.1 Ved invaliditet på 20% eller derover bliver der betalt tillægserstatning Tillægserstatningen udgør lige så mange procent af invaliditetserstatningen, som invaliditeten er fastsat til i procent Højeste tillægserstatning er 100% af forsikringssummen. Den højeste tillægserstatning bliver betalt ved en invaliditet på 100% og derover. Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj

14 53. Hvordan bliver den samlede invaliditetserstatning beregnet 53.1 Den samlede invaliditetserstatning bliver beregnet efter invaliditetsprocenten og tilskadekomnes (forsikredes) alder, den dato skaden skete Var forsikrede fyldt 68 år, bliver ménerstatningen nedsat med følgende procenter: Fyldt 68 år 10% Fyldt 69 år 20% Fyldt 70 år 30% Fyldt 71 år 40% Fyldt 72 år 50% Var forsikrede fyldt 57 år, bliver tillægserstatningen nedsat med følgende procenter: Fyldt 57 år 10% Fyldt 58 år 20% Fyldt 59 år 30% Fyldt 60 år 40% Fyldt 61 år 50% Fyldt 62 år 60% Fyldt 63 år 70% Fyldt 64 år 80% Fyldt 65 år 90%. Tillægserstatningen bortfalder ved det fyldte 66. år. 56. Behandlings- og befordringsudgifter 56.1 Forsikringen dækker forsikredes udgifter til: a. lægeordineret behandling (herunder plastiske operationer) og sygehusophold foranlediget af et dækningsberettiget ulykkestilfælde, b. nødvendige befordringsudgifter fra ulykkes stedet Forsikringen dækker ikke udgifter, som bliver erstattet fra anden side f.eks. af Sygesikringen eller på en sygeforsikring Dækningen er begrænset til et beløb svarende til 2% af forsikringssummen ved invaliditet. 54. Hvem skal have erstatningen ved invaliditet 54.1 invaliditetserstatning tilfalder den tilskadekomne (forsikrede) erstatning til umyndige bliver betalt efter reglerne om umyndiges midler. 55. Erstatning ved tandskade 55.1 Forsikringen dækker: a. omkostninger til udbedring af en tandskade, som er en følge af et ulykkestilfælde, i det omfang udgiften ikke bliver erstattet fra anden side, f.eks. af Sygesikringen eller på en sygeforsikring. b. tandproteser, hvis protesen sidder i munden, når ulykkestilfældet indtræffer Beregning af tandskadeerstatningen: a. erstatning for tandskade kan højest udgøre 5% af forsikringssummen ved invaliditet for hver tilskadekommen forsikret person. b. Var tandens/tændernes eller protesens tilstand forringet inden ulykkestilfældet (f.eks. som følge af genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab eller paradentose), kan udbetalingen blive nedsat eller eventuelt helt bortfalde. 14 Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj 2012

15 NÅR SKADEN SKER BETINGELSER R Skadeanmeldelse 57.1 skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til selskabet med så fyldestgørende oplysninger som muligt. skader kan anmeldes til skadecentret på telefon: eller på selskabets hjemmeside/skade Der må ikke uden selskabets accept træffes aftale om erstatningskrav Tyveri, røveri og hærværk skal også anmeldes til politiet. 58. Skadens regulering 58.1 besigtigelse og reparation reparation må ikke udføres uden aftale med selskabet eller selskabets taksator. Forsikringstageren kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes selskabet har ret til at anvise reparatør Partiel skade skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan enten betale en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte. Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid og eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke. Er skaden sket, efter at køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med de beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation Totalskade skaden er total, hvis reparationen efter selskabets skøn ikke kan betale sig, ikke må foretages i henhold til gældende toldregler, eller køretøjet ved tyveri ikke bliver fundet inden 4 uger efter at selskabet har modtaget skadeanmeldelsen. i så fald ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende fabrikat, model, type, årgang og stand vil kunne købes for mod kontant betaling. Hvis selskabet har udbetalt kontanterstatning, tilhører køretøjet selskabet nyværdierstatning For person- og varebiler, der alene anvendes til privat person- og rejsekørsel, betaler selskabet en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, model, type, årgang og anvendelse som den skaderamte under forudsætning af, at: a. skaden er sket inden for det første år efter første indregistrering, b. den skaderamte bil var fabriksny ved tegningen eller ændringen af forsikringen, c. reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50% af en tilsvarende bils nyværdi på skadetidspunktet Hvis selskabet har udbetalt nyværdierstatning, tilhører køretøjet selskabet Transportomkostninger i Danmark er der ikke tegnet abonnement hos et redningskorps, betaler selskabet nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri tillige nødvendige omkostninger til afhentning af køretøjet Merværdiafgift Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende lov betales af selskabet For køretøjer tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgift bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift. Selskabet udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og sender forsikringstageren en opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften Betales opkrævet moms ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskodækningen med 14 dages varsel. 59. Selvrisiko 59.1 er forsikringen tegnet med selvrisiko, gælder denne, den første del af enhver skade. Der opkræves alene en selvrisiko pr. skadebegivenhed er føreren af køretøjet ikke fyldt 25 år på skadetidspunktet, gælder der dobbelt selvrisiko, minimum kr. Dobbelt selvrisiko gælder ikke, hvis føreren er forsikringstager, dennes ægtefælle/samlever eller registreret bruger af køretøjet. Beløbet er fastsat i år 2006 og indeksreguleres hvert 3. år den 1. januar. Selvrisiko opkræves uanset policen ikke i øvrigt er noteret med selvrisiko selvrisiko gælder ikke ved skade: a. efter at køretøjet var overdraget til ny ejer. Er ny ejer ansvarlig for skaden, opkræves selvrisikobeløbet hos ny ejer, b. ved brand-, tyveri- eller hærværksskade forårsaget af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere selskabets udgift, c. hvor skadevolders erstatningspligt bortfalder i medfør af bestemmelserne i lov om erstatningsansvar, d. alene dækket efter forsikringsbetingelserne for rednings- eller autoulykkesforsikring, e. der er sket, mens bilen er overladt til reparatør eller forhandler. Er disse ansvarlig for skaden, opkræves/fradrages selvrisikobeløbet dog hos reparatør eller forhandler. Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj

16 59.4 overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger selskabet dette ud overfor reparatøren og opkræver det hos forsikringstageren Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko, i det omfang kravet gennemføres mod en skadevolder Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskodækningen med 14 dages varsel. Hvad betyder de anvendte ord og definitioner Bevisligt seriehærværk Hærværk, der overgår flere køretøjer ved samme lejlighed, og som er bevist over for selskabet eventuelt gennem politirapport. Bortkomst Ved bortkomst forstås, at en person, som har fået køretøjet overdraget, forsvinder med det. Ejerskifte Det tidspunkt, hvor endelig aftale om salg har fundet sted, enten mundtligt eller skriftligt. Fast bruger Fast bruger er den person, der er registreret i Centralregistret for Motorkøretøjer som fast bruger af det køretøj, der er anført i risikobetingelserne. Forsikringstager Forsikringstager er den, der har indgået aftalen om forsikringen med selskabet. Forsikringstiden Forsikringstiden er perioden fra forsikringen træder i kraft, til den udløber. Forsæt: Foreligger når man handler med fuld vished om, eller indser med al overvejende sandsynlighed, at handlingen eller undladelsen vil medføre en skade. Groft uagtsomt: Grov uagtsomhed foreligger, når en person ved sin adfærd har udvist en så stor uforsigtighed, som selv skødesløse personer ikke plejer at udvise. Det har været indlysende for skadelidte, at der har været en stor risiko for skade. Grøntkortordningen Dokumentation over for udenlandske told- og politimyndigheder for, at der er tegnet ansvarsforsikring, der er gyldig i de pågældende lande. Af kortet fremgår det, hvilke lande der er tilsluttet ordningen, og kortet kan rekvireres hos selskabet. Kasko: Kaskoforsikringen dækker med få undtagelser alle typer skader på selve bilen, fx brand-, tyveri- og trafikskader. Ud over fastmonteret almindeligt tilbehør, som er standard for køretøjet, dækkes en del særligt tilbehør med op til Regres Selskabets ret til at kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden. Selvrisiko Er den del af en skade, du selv skal betale. 16 Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj 2012

17 Stilstand Ønsker forsikringstager i en periode på mindst 1 måned ikke at benytte sit køretøj, kan nummerpladerne indleveres til selskabet. Der skal derefter kun betales nedsat præmie. Stilstandsforsikring dækker ikke ansvarsskader og skader på køretøjet opstået under kørsel. Subsidiær dækning Ved subsidiær dækning i forhold til en anden forsikring forstås, at den anden forsikring skal dække først. 1. risikodækning Ved 1. risikodækning forstås, at forsikringstageren er sikker på at få udbetalt op til den nævnte erstatning, selvom tilbehøret er mere værd. Der foretages ikke fradrag for underforsikring. Ordforklaring - autoulykke Forsikrede Forsikrede er den eller de personer, på hvis liv forsikringen er tegnet. Ulykkestilfælde Et ulykkestilfælde er en skade på legemet, der ufrivilligt rammer den forsikrede ved en begivenhed, der kommer udefra og pludseligt. Kørselsuheld Der er tale om kørselsuheld, når det køretøj, der er anført i policen, bliver impliceret i en påkørsel, et sammenstød, en væltning eller lignende, som typisk er forårsaget af, at det motordrevne køretøj har været benyttet som trafikmiddel. Definitionen af kørselsuheld følger Færdselslovens fortolkning af begrebet. Begunstigede Den begunstigede er den, som af forsikringstager er indsat som berettiget til ved forsikredes død at få forsikringsydelsen udbetalt. FORTRYDELSESRET Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af privat forsikringer. Privat forsikringer er ulykkesforsikringer og forsikringer, der dækker bolig, indbo og andre private effekter, herunder biler, der overvejende anvendes privat. Fortrydelsesretten Du har ret til at fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs. hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Præmie, statsafgift og gebyrer for perioden beregnes som en forholdsmæssig andel af prisen for et helt år efter 365-dages reglen. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen og de medfølgende forsikringsbetingelser er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg - dvs. hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Du har fået Information om dine forsikringer enten sammen med tilbuddet eller sammen med policen. Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. Sådan gør du Du skal underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen inden fortrydelsesfristens udløb. Ønsker du at gøre det skriftligt, skal du blot sende informationen f.eks. pr. brev eller - inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Lovpligtige forsikringer Hvis du benytter dig af fortrydelsesretten i tilknytning til en bygningsbrandforsikring, skal du dokumentere, at brandforsikring er tegnet i et andet forsikringsselskab. Hvis du fortryder en lovpligtig forsikring, f.eks. ansvarsforsikringen for motorkøretøjer, skal du sørge for at tegne lovpligtig forsikring i andet selskab. Vilkår Nykredit Forsikring - Bilforsikring - maj

18 Nykredit Forsikring A/S A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV En del af Gjensidige-gruppen Kundeservice Frederikskaj København V Telefon Nykredit Forsikring A/S CVR-nr

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere