Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler"

Transkript

1 Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Oktober 2010

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Førerulykkesforsikringen Føreulykkesforsikringen Et par ord om Skadehjælp Skadehjælp Førerulykkesforsikringen 1. Omfang Dækningssummer Hvordan afgøres erstatningsspørgsmålet? Hvis skaden sker Hvad dækker forsikringen ikke? Førerulykke tillæg til bil- eller motorcykelforsikringen Side 3

4 Et par ord om Førerulykkesforsikringen Førerulykke er en ulykkesforsikring, der sikrer føreren, hvis der ikke er mulighed for at få erstatning fra en: ansvarlig skadevolder ansvarsforsikring lovpligtig arbejdsskadeforsikring Føreulykkesforsikringen betaler differencen, hvis erstatningen fra de nævnte er mindre end erstatningen beregnet efter reglerne i Førerulykkesforsikringen. Et par ord om Skadehjælp Skadehjælp Du kan anmelde skader på eller ringe til vores Skadehjælp på telefon

5 Førerulykkesforsikringen Er der tegnet førerulykkesforsikring, fremgår det af policen 1. Omfang A Ved blivende følger af ulykkestilfælde indtruffet med det i policen nævnte køretøj er føreren sikret nedenanførte erstatninger. Topdanmark betaler, hvor erstatning for sådanne følger ikke opnås fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Hvis erstatning fra anden side for tab af forsørger (inkl. overgangsbeløb ved dødsfald) eller varigt mén ikke når op på de sikrede beløb, betaler Topdanmark differencen. B D Sikrede har således pligt til at fremsætte krav om erstatning over for en eventuel skadevolder, eller hvis uheldet er sket under erhvervsudøvelse - den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kort-ordningen. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Der skal være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden for at opnå dækning. Ved vurderingen lægger vi blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskaden. 2. Dækningssummer A Forsikringen dækker med følgende summer: 1. Ved dødsfald, hvis afdøde efterlader sig ægtefælle, registreret partner, samlever eller børn. a. Til ægtefællen, registreret partner eller samlever betales kr., hvis afdøde førte bil kr., hvis afdøde førte motorcykel. Var afdøde fyldt 68 år, nedsættes dødserstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: Var afdøde 68 år: 90 % Var afdøde 69 år: 80 % Var afdøde 70 år: 70 % Var afdøde 71 år: 60 % Var afdøde fyldt 72 år: 50 % b. Til børn. Efterlades børn under 18 år, ydes en dødserstatning til hvert af børnene på kr. for hvert år, barnet mangler i at være fyldt 18 år. Bliver børnene forældreløse, ved den ene af forældrenes eller ved begge forældres død ved ulykkestilfældet, forhøjes det nævnte beløb til kr. Erstatning til umyndige betales efter bestemmelserne i Værgemålsloven. c. Begravelseshjælp udbetales, uanset om erstatning herfor ydes fra anden side, med kr. 2. Ved fuldstændig invaliditet betales kr., hvis tilskadekomne førte bil kr., hvis tilskadekomne førte motorcykel. Ved delvis invaliditet udgør erstatningen lige så mange procent af nævnte sum, som invaliditeten er fastsat til. Vi betaler erstatning, hvis skaden har medført et varigt mén på mindst 5 %. Ménprocenten fastsættes efter reglerne i Arbejdsskadesikringsloven 18 stk. 1 og 2 om erstatning for varigt mén. Efter disse regler skal en tilskadekommen have erstatning, hvis et ulykkestilfælde har påført tilskadekomne varig og ikke ubetydelig skade af medicinsk art. Ménprocenten fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hen- 5

6 syn til de ulemper, skaden har forvoldt i skadelidtes personlige livsførelse. For personer, der er fyldt 68 år, nedsættes erstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: Tilskadekomne på 68 år: 90 % Tilskadekomne på 69 år: 80 % Tilskadekomne på 70 år: 70 % Tilskadekomne på 71 år: 60 % Tilskadekomne på 72 år eller derover: 50 % Ved ménprocenter på 20 og derover betales tillægserstatning til personer, som er under 66 år på ulykkestidspunktet. Tillægserstatningen udgør, indtil man er fyldt 57 år, samme procent af erstatningen, som ménprocenten er fastsat til. Højste tillægserstatning er 100 %, som betales ved en ménprocent på 100 og derover. Fra det 57. år nedsættes tillægserstatningen med 10 % for hvert år over 56 og indtil tillægserstatningen helt bortfalder ved det fyldte 66. år. 3. Der betales ikke erstatning for invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet. En bestående invaliditet kan derfor ikke bevirke, at ménprocenten fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Hvis der sker skade på et af de såkaldt parrede organer (øjne, ører, lunger, nyrer), og der i forvejen er skade på det andet organ, bliver ménprocenten udmålt som forskellen på den oprindelige ménprocent og den samlede ménprocent for tab af begge organer. B De beløb der er nævnt under A er indeksregulerede og gælder i Tandskade. 1. Forsikringen dækker også skade på tænder, herunder skade på tandproteser, der ved et ulykkestilfælde bliver beskadiget, mens protesen sidder i munden. 2. Der betales rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde, hvis udgiften ikke erstattes fra anden side fx af arbejdsskadesikringen, sygesikringen eller en sygeforsikring. 3. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens eller tændernes tilstand inden ulykkestilfældet var forringet som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, paradentose eller andre sygdomme. 4. Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er forringet, jf. pkt. 2 3, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. D Et ulykkestilfælde berettiger ikke til erstatning både for invaliditet og død. Derfor fradrages det beløb, som eventuelt er betalt som invaliditetserstatning i dødserstatningen. 3. Hvordan afgøres erstatningsspørgsmålet? A Topdanmark følger samme praksis som Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelse af, om det der er sket 1. kan anerkendes som ulykkestilfælde. 2. har medført lidelsen eller døden. 3. har medført invaliditet (varigt mén), og da af hvilken størrelse - fastsat efter reglerne i Arbejdsskadesikringsloven 18 stk. 1 og 2. B Ydes erstatning for tab af forsørger eller varigt mén efter lov om arbejdsskadesikring i form af renteudbetaling, kapitaliseres disse til brug ved beregningen af differenceerstatning i henhold til nærværende forsikring på grundlag af de af Arbejdsskadestyrelsen fastsatte regler for kapitalisering af rente. Eventuel uenighed om disse spørgsmål mellem den, der gør krav på erstatning, og Topdanmark kan afgøres af Arbejdsskadestyrelsen med bindende virkning for begge parter. 6

7 D Den af parterne, der ønsker spørgsmålet om ménprocentens størrelse forelagt for Arbejdsskadestyrelsen, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen - herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer. E Ændrer Arbejdsskadestyrelsen den af Topdanmark fastsatte ménprocent til fordel for forsikrede, betales omkostningerne altid af Topdanmark. 4. Hvis skaden sker A Sker der en skade, skal Topdanmark snarest muligt have en skriftlig anmeldelse med lægeattest. Blanketten fås hos Topdanmark. B Den tilskadekomne skal være under nødvendig lægebehandling og eventuelt lade sig undersøge hos en læge, som Topdanmark udpeger. Hvis forsikrede dør, skal Topdanmark straks underrettes, så obduktion kan foretages. D Topdanmark betaler udgifterne til de lægeattester, undersøgelser m.m., vi forlanger. 5. Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke 1. skade overgået føreren a. under sådanne omstændigheder, at Topdanmark har regres efter reglerne i vilkårene for bil- eller motorcykelforsikringen. b. forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18. c. under selvforskyldt beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller lignende jf. Forsikringsaftalelovens 20. d. hvis hun/han ikke var i besiddelse af lovbefalet kørekort, medmindre hun/han kan godtgøre, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. 2. sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, såvel som ulykkestilfælde, der skyldes sygdom og forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. 3. ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende. 4. skade på briller eller kontaktlinser. 5. udgifter til behandling. 6. skade på tænder og tandproteser opstået ved tygning. 7. reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, som er repareret i forbindelse med tidligere uheld, og hvor denne udgift har været afholdt af forsikringen. 8. ulykkestilfælde, der skyldes deltagelse i slagsmål eller strafbare handlinger. 6. Førerulykke tillæg til bil- eller motorcykelforsikringen A Forsikringen er et tillæg til bil- eller motorcykelforsikringen. Vilkårene for disse forsikringer gælder i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget her. B Hvis køretøjet er i varetægt hos værksted, hotel e.l., er den til virksomheden knyttede personkreds dog ikke dækket. Skifter køretøjet ejer, ophører førerulykkesforsikringen straks ved ejerskiftet. 7

8 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon VR-nr

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere