RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser DA DA

2 Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 1. INDLEDNING Ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union. Både EU-traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder forbyder enhver forskelsbehandling på grund af køn og kræver, at der sikres ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder. I direktiv 2004/113/EF 1 ("direktivet") udvides beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af køn til at omfatte mere end blot arbejdsmarkedet, således som det traditionelt er tilfældet, nemlig til også at omfatte adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Det sikrer, at forpligtelsen til at sikre ligebehandling opfyldes i forbindelse med de fleste daglige økonomiske transaktioner, der påvirker EU-borgernes liv. Kommissionen har til hensigt her i den første rapport om anvendelsen af direktivet at gøre status over gennemførelsen af direktivet i praksis. Den Europæiske Unions Domstol annullerede direktivets artikel 5, stk. 2, i sin dom fra 2011 i Test-Achats-sagen 2. Denne bestemmelse tillod anvendelsen af aktuarmæssige faktorer baseret på køn i forsikringsaftaler. Ved dommen blev medlemsstaterne pålagt at sikre, at det blev gjort obligatorisk at anvende kønsneutrale præmier og ydelser fra den 21. december Kommissionen vedtog i 2011 en række retningslinjer vedrørende følgerne af denne dom 3. Denne rapport følger op på disse retningslinjer og dækker gennemførelsen af dommen i medlemsstaterne. Den begrænser sig dog ikke kun til finansielle tjenesteydelser, idet den også indeholder en omfattende gennemgang af gennemførelsen af direktivet som helhed. Alle medlemsstater har sendt Kommissionen oplysninger, der har bidraget til denne rapport. Derudover har Kommissionen hørt nationale ligestillingsorganer og deres europæiske net (Equinet), arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer og det europæiske net af juridiske sagkyndige på ligestillingsområdet. 2. STATUS MED HENSYN TIL GENNEMFØRELSEN OG TRAKTATBRUDSSAGER Direktiv 2004/113/EF er blevet gennemført i national lovgivning i alle 28 medlemsstater. Kommissionen har kontrolleret, at de nationale gennemførelsesbestemmelser er i overensstemmelse med direktivet. Evalueringen af den nationale lovgivning og erfaringerne med gennemførelsen heraf i praksis viser, at der stadig er problemer i forbindelse med gennemførelsen af direktivet, navnlig i forbindelse med undtagelsen i artikel 4, stk. 5, som på visse betingelser tillader levering af varer og tjenesteydelser udelukkende eller hovedsagelig til det ene køn Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af , s. 37). Dom af , sag C-236/09 (EUT C 130 af , s. 4). Meddelelse fra Kommissionen - Retningslinjer for anvendelsen af Rådets direktiv 2004/113/EF på forsikringsområdet i lyset af Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-236/09 (Test-Achats) (C(2011) 9497 final af , EUT C 11 af ). 2

3 Som følge af disse evalueringer stillede den spørgsmål til 17 medlemsstater. De indkomne svar viste, at gennemførelsen var tilstrækkelig klar og i overensstemmelse med direktivet, eller at lovgivningen var blevet ændret i overensstemmelse med direktivet i 11 af disse medlemsstater. Der pågår stadig en intensiv dialog med 6 medlemsstater om en tilstrækkelig gennemførelse af direktivet 4. Problemerne vedrører hovedsagelig den nationale lovgivnings begrænsede anvendelsesområde, f.eks. på grund af en alt for restriktiv fortolkning af begrebet varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, og som tilbydes uden for privat- og familielivet, eller fordi beskyttelsen kun omfatter forbrugere, der modtager tjenesteydelser. Et andet tilbagevendende problem er de alt for omfattende muligheder for at begrunde forskelsbehandling under henvisning til direktivets artikel 4, stk. 5, som kan føre til en ubegrundet forskelsbehandling ved fastsættelsen af prisen for samme tjenesteydelse (f.eks. indgangspriser til diskoteker eller sportsbegivenheder eller gebyrer ved leje af biler). Visse spørgsmål vedrører utilstrækkelig beskyttelse på grund af graviditet og barsel i forbindelse med leveringen af tjenesteydelser eller det forhold, at anvendelsesområdet for ret til skadeserstatning er utilstrækkeligt, f.eks. som følge af manglende ret til erstatning for immaterielle skader. Kommissionen har modtaget en række klager fra borgere, hvoraf de fleste vedrører enkelttilfælde af angivelig forskelsbehandling i forbindelse med transaktioner mellem private parter uden inddragelse af medlemsstaterne. Disse sager vedrører ikke en ukorrekt gennemførelse eller anvendelse af direktivet i en medlemsstat. I disse situationer er det kun de retsmidler, der er fastsat i den nationale lovgivning eller opnået ved de nationale domstole, der er til rådighed. Der er ikke indledt traktatbrudssager som følge af medlemsstaternes ukorrekte gennemførelse eller implementering af direktivet. 3. DIREKTIVETS ANVENDELSESOMRÅDE Som fastsat i direktivets artikel 3 finder direktivet anvendelse på alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, og som tilbydes uden for privat- og familielivet. Det omfatter både den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer. 3.1 Begrebet tjenesteydelser Som påpeget i direktivets betragtning 11 skal tjenesteydelser forstås som den form for tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 57 i TEUF. Ifølge den bestemmelse og Domstolens relevante praksis skal leveringen af en tjenesteydelse udgøre økonomisk virksomhed, dvs. normalt ske mod betaling. Hvorvidt virksomheden er af økonomisk art eller ej, afhænger ikke af leverandørens nationale retlige stilling eller den pågældende tjenesteydelse. Domstolen har således f.eks. fastslået, at virksomhed udøvet af medlemmer af religiøse fællesskaber eller fællesskaber baseret på en bestemt livsanskuelse 5 kan udgøre økonomisk virksomhed, således som det også kan være tilfældet med amatørsportsforeningers virksomhed 6. Det er klart fastslået i retspraksis, navnlig på området sundhedstjenester, at tjenesteydelser ikke nødvendigvis skal betales af dem, der modtager dem BE, DE, DK, LT, LV, PL. Dom af , sag C-196/87, Steymann, præmis 9 og 12. Se f.eks. dom af , sag C-51/96, Deliège og sag C-191/97, Pacqué, præmis 46. Se f.eks. dom af , sag C-157/99, Smits og Peerbooms, præmis 57. 3

4 Direktivet finder derfor anvendelse på alle varer og tjenesteydelser, der leveres mod betaling (herunder navnlig sundhedstjenester 8 ), undtagen dem, der udtrykkeligt er udelukket fra dets anvendelsesområde, dvs. uddannelsesydelser og medieindhold og reklame. Derudover falder foranstaltninger i den offentlige sektor, der indebærer udøvelse af offentlig myndighed (f.eks. af politiet) uden noget element af levering af en "tjenesteydelse" uden for direktivets anvendelsesområde. 3.2 Begrebet varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, og som tilbydes uden for privat- og familielivet I direktivet fastsættes der bestemmelser om ligebehandling af kvinder og mænd, hvad angår adgangen til varer og tjenesteydelser, idet det specificeres, at der er tale om varer og tjenesteydelser, der er "tilgængelige for offentligheden" og "tilbydes uden for privatog familielivet (artikel 3, stk. 1). Direktivets nøjagtige anvendelsesområde kan drages i tvivl, og dette kan navnlig spille en rolle i forbindelse med Domstolens domme. Begrebet tjenesteydelser, der er "tilgængelige for offentligheden" og "tilbydes uden for privat- og familielivet" vil derimod udelukke økonomisk virksomhed i relationer, der udelukkende er omfattet af privat- og familielivets sfære, og hvor tjenesteydelserne ikke er tilgængelige for offentligheden, fra direktivets anvendelsesområde. Det er tilfældet, når tilbuddet om levering af varer og tjenesteydelser ikke sker i det offentlige rum (f.eks. ved hjælp af reklame i en avis eller på et offentligt tilgængeligt websted), men varerne eller tjenesteydelserne tilbydes til en begrænset kreds af personer (familiemedlemmer, venner, kolleger eller andre bekendte). Dette omfatter også situationer, hvor den nære tilknytning til den persons personlige sfære, som tilbyder varer og tjenesteydelser, påvirker valget af aftalepartnere mere end almindelige økonomiske overvejelser Begrebet forskelsbehandling mellem kønnene - kønsskifte I overensstemmelse med Domstolens praksis finder anvendelsesområdet for princippet om ligebehandling af mænd og kvinder og forbud mod forskelsbehandling på grund af køn også anvendelse på forskelsbehandling som følge af en persons kønsskifte 10. Kun 5 medlemsstater 11 har udtrykkeligt medtaget kønsskifte som en konkret grund til forskelsbehandling i deres lovgivning. De øvrige medlemsstater har ikke udtrykkeligt medtaget kønsskifte, men anfører, at beskyttelsen mod forskelsbehandling på dette område er afledt af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn i overensstemmelse med Domstolens praksis. I Cypern har domstolene f.eks. allerede fastslået, at forskelsbehandling på grund af kønsskifte er omfattet af begrebet forskelsbehandling på grund af køn. I Irland er det blevet præciseret i forbindelse med forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet Forskelsbehandling mellem kønnene i lovbestemte sociale sikringsordninger falder dog uden for anvendelsesområdet for direktiv 79/7/EØF. F.eks. hvis en person fremlejer et værelse i sin lejlighed. Selv sådanne tilfælde synes ikke at være omfattet af direktivets anvendelsesområde, selv om værelset annonceres offentligt i en avis eller på internettet. Se dom af , sag C-13/94, P mod S og Cornwall County Council, og dom af , sag C-423/04, Richards mod Secretary for Work and Pensions. BE, CZ, SE, SK, UK. 4

5 Hidtil har Domstolen kun afsagt domme vedrørende kønsskifte. Der findes ingen retspraksis vedrørende kønsidentitet 12 mere generelt som værende omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling, men Kommissionen finder, at fremgangsmåden rent sagligt ville være den samme. 3.4 Definition af chikane I direktivets artikel 4, stk. 3, præciseres det, at chikane og sexchikane som defineret i artikel 2, litra c) og d), udgør forskelsbehandling og er forbudt. Der har ikke været omtalt nogen konkrete problemer med gennemførelsen af forbuddet mod chikane på grund af køn på området lige adgang til varer og tjenesteydelser. I nogle medlemsstater 13 har der dog været rejst spørgsmål om gennemførelsen af bestemmelsen i praksis i situationer, hvor det er tredjemand, der chikanerer, og som ikke leverer varer og tjenesteydelser, og om ansvar i en sådan situation. Spørgsmålet om en tjenesteyders ansvar for tredjemands chikane kan være relevant, navnlig når kernetjenesteydelsen består i at tilbyde en platform for kommunikation mellem kunder, i forbindelse med hvilken der forekommer chikane, f.eks. på internettet. Der er kun rapporteret om få klager 14 om chikane og sexchikane på området lige adgang til varer og tjenesteydelser. Der mangler oplysninger, fordi der i nogle medlemsstater ikke indsamles data om spørgsmålet 15, og i andre ikke sondres mellem årsagerne til forskelsbehandlingen Beskyttelse af gravide og mødre I artikel 4, stk. 1, litra a), nævnes udtrykkelig ringere behandling af kvinder på grund af graviditet og moderskab som forskelsbehandling på grund af køn, hvilket er forbudt. Der er ikke blevet rapporteret om særlige problemer med at gennemføre bestemmelserne om beskyttelse af gravide og ammende kvinder. Spørgsmålet om den korrekte gennemførelse af denne bestemmelse er imidlertid genstand for en intensiv dialog mellem de berørte medlemsstater 17, som hverken eksplicit har sikret beskyttelse i lovgivningen eller implicit afleder denne beskyttelse af det generelle forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. Der synes at være temmelig udbredte praktiske problemer i forbindelse med tjenesteydernes restriktioner med hensyn til muligheden for at amme i deres lokaler. I restauranter i nogle medlemsstater er amning forbudt i deres lokaler 18. I andre medlemsstater opstår der problemer med adgangen til tjenesteydelser, når der medbringes For yderligere oplysninger om kønsidentitet henvises der til rapporten fra 2011 "Diskrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression" fra det europæiske net af juridiske eksperter på ligestillingsområdet. Rapporten kan ses på følgende websted intersex-people-pbds / Navnlig AT. AT med ca. 50 klager i 2012, BE med 1 eller 2 hvert år (nogle fra transpersoner), DK med sager, SE med 5 sager mellem 2009 og FR rapporterede om manglende særskilte og specifikke data vedrørende adgangen til varer og tjenesteydelser. CZ. BG. LT og LV. F.eks. i DK. Der er rapporteret om lignende sager i EE og HU i restauranter og i IE i biografer og teatre. 5

6 en barnevogn 19. En medlemsstat 20 har offentliggjort særlige retningslinjer vedrørende spørgsmålet om amning, når der leveres eller anvendes en tjenesteydelse. Der er i mindre omfang rapporteret om problemer for gravide på området finansielle tjenesteydelser og bolig. Litauen rapporterede om afslag på kredittjenester på grund af graviditet og det dertil knyttede tab af indtægt. Østrig har rapporteret om en klage fra en gravid studerende, hvis lejeaftale om en studenterbolig, der blev drevet af en kirke, blev opsagt, da hun blev gravid. 4. ADGANG TIL VARER ELLER TJENESTEYDELSER UDELUKKENDE FOR DET ENE KØN ELLER PÅ FORSKELLIGE BETINGELSER FOR MÆND OG KVINDER 4.1 Artikel 4, stk. 5, og gennemførelsen heraf I direktivets artikel 4, stk. 5, fastsættes det, at direktivet ikke udelukker forskelsbehandling, hvis leveringen af varer og tjenesteydelser udelukkende eller først og fremmest til personer af det ene køn er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige. I direktivets betragtning 16 præciseres begrebet legitimt mål ved, at det kan være beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold (i tilfælde såsom oprettelse af centre til beskyttelse forbeholdt det ene køn), hensyn til privatlivets fred og blufærdigheden, fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder eller mænds eller kvinders interesser (f.eks. frivillige organisationer, hvor kun det ene køn er repræsenteret), foreningsfrihed (i tilfælde af medlemskab af private klubber, hvor kun det ene køn er repræsenteret) og tilrettelæggelse af sportsaktiviteter (for eksempel sportsbegivenheder, som kun det ene køn har adgang til). Den korrekte gennemførelse af denne undtagelse synes at udgøre et af hovedproblemerne med gennemførelsen af direktivet i national lovgivning og ved fortolkningen heraf i enkeltsager. Oplysningerne fra en række medlemsstater og interessenter 21 tyder på, at der er visse problemer med fortolkningen og gennemførelsen på grund af artikel 4, stk. 5, hvilket medfører manglende retssikkerhed, da der forekommer forskellige måder at fortolke denne bestemmelse på 22. Som en undtagelse fra princippet om ligebehandling skal denne undtagelse fortolkes snævert 23. Den synes udelukkende at omfatte situationer, hvor varer og tjenesteydelser er tilgængelige udelukkende eller hovedsagelig for det ene køn uden mulighed for at tilbyde varer eller tjenesteydelser til den brede offentlighed. Hvis begge køn har adgang til tjenesteydelserne eller varerne, gælder der forskellige betingelser for kvinder og mænd. Den relative mangel på retspraksis vedrørende denne bestemmelse nævnes som et af hovedproblemerne for i praksis fra sag til sag at vurdere berettigelsen og forholdsmæssigheden af en undtagelse på grundlag af artikel 4, stk Problemerne synes gentagne gange at opstå i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt kravene for, at der er tale om et legitimt mål i medfør af denne bestemmelse, er opfyldt HU, LV. UK. AT, BE, DK, Equinet. Se rapporten fra Equinet i forbindelse med ligestillingsorganer i forskellige medlemsstater. Se navnlig dom af , sag C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl, præmis 45. BE, HU. 6

7 Hvad angår f.eks. sportscentre, fitnesscentre eller skønhedssaloner udelukkende for kvinder, synes ligestillingsorganer således at være nået frem til forskellige konklusioner om, hvorvidt begrænsningen af adgangen til udelukkende det ene køn er tilladt eller ej 26. Derudover forsøger tjenesteydere, der anklages for forskelsbehandling af mænd og kvinder på grund af køn (generelt i form af forskellige priser) at begrunde det under henvisning til artikel 4, stk. 5, selv om tjenesteydelsen ikke udelukkende tilbydes det ene køn. Det gælder f.eks. i sager, hvor målet er at nå et ligeligt antal medlemmer af hvert køn. Der synes at være forskellige fortolkninger af, hvorvidt denne praksis er tilladt Tjenesteydelser til udelukkende det ene køn Nogle af de tilfælde, hvor tjenesteydelser kun blev tilbudt det ene køn, har været forelagt for de nationale domstole 27. I Belgien f.eks. blev det anset for uberettiget at reservere adgangen til et fitnesscenter udelukkende for kvinder. På lignende vis fandt en domstol i Danmark det diskriminerende, at et hotel reserverede en etage alene til kvinder. Selv om en tjenesteydelse principielt leveres til begge køn, har tjenesteyderne i nogle sektorer tendens til undertiden midlertidigt at reservere adgangen til det ene køn for at opnå et ligeligt antal medlemmer af samme køn. Det er navnlig tilfældet i diskoteker, klubber, fitnesscentre og spacentre. Der er blevet afsagt dom i nogle af disse sager. I Tyskland har flere domstole f.eks. fastslået, at det ikke var berettiget midlertidigt at reservere adgangen til en klub eller til medlemskab af et fitnesscenter til kvinder, fordi man ikke var nået op på det ønskede antal kvinder. Til forskel herfra finder det tjekkiske ligestillingsorgan, at det kan være berettiget med forskellige priser med henblik på at afbalancere antallet af brugere Forskelle i priserne for den samme tjenesteydelse Blandt de mest almindeligt anførte eksempler på forskelsbehandling er fastsættelse af forskellige priser for de samme tjenesteydelser. Denne praksis opstod navnlig i fritidssektoren, hvor der var forskellige adgangspriser for mænd og kvinder på diskoteker (eller fri adgang for kvinder), klubber og barer 28, datingwebsteder på internettet 29, sportsbegivenheder eller spa- og saunaaktiviteter 30. En anden hyppigt forekommende praksis er forskellige priser baseret på køn for tjenesteydelser hos frisører 31. Nogle af disse forskelle i prisen har været genstand for domme for fra sag til sag at vurdere nødvendigheden og forholdsmæssigheden heraf. I Østrig fastslog en domstol f.eks., at ønsket om at øge antallet af fodboldsfans og fremme kvindefodbold berettigede, at kvinder kom billigere ind. I Tyskland fastslog en domstol, at den frie benyttelse af et datingwebsted for kvinder var begrundet i behovet for at få kvinder til at registrere sig, hvilket ville udgøre en fordel for de mænd, der ledte efter en partner på webstedet Det er interessant at konstatere, at nogle medlemsstater, f.eks. BE og NL, har valgt at udarbejde en udtømmende liste over de sektorer, der kan være omfattet af denne undtagelse, i deres lovgivning eller skabt mulighed herfor. Se rapporten fra Equinet. En togkupé (CZ) eller en hoteletage (DK) reserveret til kvinder. Rapporteret af AT, BE, DK, LV, PL, SI. Rapporteret af BE, DE, DK. Rapporteret af MT, PL, SI. Rapporteret af SI, DK. 7

8 Den østrigske forfatningsdomstol fastslog, at forskellige aldersgrænser for mænd og kvinder, hvad angår adgangen for ældre til billetrabatter i offentlige transportmidler, i tilknytning til forskellen i den lovbestemte pensionsalder for mænd og kvinder, udgør forskelsbehandling, og at en undtagelse svarende til den, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, ikke finder anvendelse på tjenesteydelser, der tilbydes begge køn. Et andet tilbagevendende problem, der giver anledning til klager, er den handelspraksis, hvorved det ene køn får særlige kortsigtede tilbud (f.eks. kvinders dag), ofte ved lejligheder såsom den internationale kvindedag. Der finder i nogle medlemsstater målrettede drøftelser sted om, hvorvidt denne type tilbud er berettigede. I Finland har beskæftigelses- og ligestillingsudvalget i det finske parlament f.eks. foreslået, at kun tilbud, der er målrettet det ene køn, alene i forbindelse med sjældne og særlige lejligheder såsom mors dag eller fars dag, og kun hvis den økonomiske værdi af tilbuddet er relativ beskeden, skal være tilladt. 4.2 Artikel 6 - Positiv særbehandling Det fremgår af direktivets artikel 6, at princippet om ligebehandling ikke må afholde nogen medlemsstat fra at opretholde eller vedtage særlige foranstaltninger for at forebygge eller opveje ulemper på grund af køn for derved i praksis at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder. Kun visse medlemsstater har rapporteret, at de har særlige bestemmelser om positiv særbehandling, der tillader tjenesteydere at forskelsbehandle mænd og kvinder for at sikre balance mellem kønnene, hvad angår adgangen til varer og tjenesteydelser. I Slovakiet kan de offentlige myndigheder eller retsinstanser f.eks. vedtage foranstaltninger om midlertidig positiv særbehandling for at fjerne ulemper som følge af køn, navnlig med henblik på at sikre lige muligheder i praksis 32. I Det Forenede Kongerige tillader en bestemmelse om positiv særbehandling, at leveringen af varer og tjenesteydelser målrettes eller skræddersys til personer af et bestemt køn, hvis det er godtgjort, at dette køns deltagelse eller deres anvendelse af disse varer eller tjenesteydelser er uforholdsmæssig lav 33. Det skal bemærkes, at bortset fra undtagelsen i artikel 4, stk. 5, anvendes direktivets artikel 6 også undertiden til at berettige forskellig behandling af mænd og kvinder i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser. Hvis artikel 4, stk. 5, fortolkes snævert, kan positiv særbehandling være den eneste mulighed for at begrunde forskellige betingelser for adgangen til varer og tjenesteydelser, der tilbydes begge køn. Det vurderes dog altid fra sag til sag, om de trufne foranstaltninger er nødvendige og forholdsmæssige. Nogle nationale domstole har allerede truffet afgørelse om anvendelsen af artikel 6 i forbindelse med ulige behandling af de to køn. I Østrig fastslog en underinstans f.eks., at billigere billetter til fodboldkampe for kvinder udgjorde positiv særbehandling som omhandlet i loven om ligestilling for at forhindre eller fjerne ulemper for kvinder 34. Den Europæiske Unions Domstol har endnu ikke afsagt dom om begrebet positiv særbehandling uden for det særlige område beskæftigelse. I Griesmar-dommen 35 fastslog SK, artikel 8a i lov om bekæmpelse af forskelsbehandling. Artikel 158 i lov af Leopoldstadt distriktsdomstol (31 C 649/09z-9). Se også ovenfor under 4.1 vedrørende tyske domstole, der i sammenlignelige situationer henviser til artikel 4, stk. 5. Dom af , sag C-366/99, Griesmar. 8

9 den dog, at gunstigere regler for beregningen af arbejdsmarkedspension for kvinder ikke kan betragtes som positiv særbehandling af kvinder i forbindelse med de ulemper, kvinder har som følge af, at deres beskæftigelse har været afbrudt, fordi de ikke forebygger eller opvejer disse ulemper i kvindernes erhvervsmæssige karriere. I lyset af denne fortolkning er det muligvis ikke let at anvende positiv særbehandling i lignende situationer, hvor der ikke er en tydelig og direkte forbindelse mellem fortrinsbehandling på den ene side og de ulemper, der skal forebygges eller opvejes på den anden side. 5. GENNEMFØRELSE AF TEST-ACHATS-DOMMEN 5.1 Dom Med Test-Achats-dommen erklærede Domstolen artikel 5, stk. 2, for ugyldig, idet denne bestemmelse tillod opretholdelse af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med levering af forsikringstjenesteydelser, forudsat at risikovurderingen var baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige og statistiske data. Domstolen fandt, at artikel 5, stk. 2, hvorefter de berørte medlemsstater uden tidsbegrænsning kunne opretholde en undtagelse til reglen om kønsneutrale præmier og ydelser ("unisex-reglen"), der er fastsat i artikel 5, stk. 1, er til hinder for virkeliggørelsen af målet om ligebehandling af mænd og kvinder ved beregningen af præmier og ydelser, hvilket er formålet med direktivet på forsikringsområdet. Artikel 5, stk. 2, er derfor uforenelig med artikel 21 og 23 i chartret om grundlæggende rettigheder. Domstolen konkluderede, at fra 21. december 2012 skulle unisex-reglen finde anvendelse uden undtagelse i forbindelse med beregningen af enkeltpersoners præmier og ydelser i nye forsikringsaftaler. 5.2 Gennemførelse af dommen 27 medlemsstater har allerede gennemført dommen i deres nationale lovgivning 36. I alle tilfælde er den nationale lovgivning blevet ændret 37 på en retligt bindende måde ved at tilpasse den eksisterende lovgivning vedrørende forsikringer 38, ligebehandling 39 eller begge områder 40. Nogle medlemsstater har ydet yderligere vejledning for at gøre det lette at gennemføre ændringerne i forsikringssektoren. I Østrig f.eks. udsendte finanstilsynet et cirkulære, hvori forsikringsselskaberne blev anmodet om at fremlægge dokumentation for deres kønsneutrale aktuarmæssige tabeller. I Det Forenede Kongerige udsendte Financial Services Authority (FSA) en vejledning. De fleste medlemsstater gennemførte dommen inden for den af Domstolen fastsatte frist 41. I nogle få medlemsstater trådte lovgivningen i kraft senere 42. Medlemsstaterne synes kun at have modtaget meget få klager over forsikringsselskabers tilsidesættelse af unisex-princippet. I Nederlandenes fastslog ligestillingsorganet dog i en nyere dom (nr fra august 2014), at et forsikringsselskab ulovligt havde forskelsbehandlet en kvinde på grund af hendes køn ved efter en trafikulykke at beregne skadeserstatningen på grundlag af en formodning/statistiske data om, at hun som en kvinde mellem 27 og I nogle medlemsstater (f.eks. DE, FR, IT og UK) førte dommen og gennemførelsen af den til intense drøftelser og betydelig medieomtale. Se EIOPA-rapporten om gennemførelsen af Test-Achats-dommen, EIOPA-CCPFI-13/091, AT, BG, DE, EE, FI, FR, GR, HR, CZ, HU, LT, LV, PL, SI. BE, CY, DK, IE, NL, SE, UK. ES, MT, RO, SK. AT, BE, DK, FI, FR, GR, IE, HU, LV, NL, MT, SE, SI og UK. CY, CZ, DE, EE, ES, LT, PL, RO, SK. 9

10 36 år ikke ville arbejde eller kun have deltidsarbejde. Samme sag blev også behandlet af en nederlandsk domstol. Den kom til det resultat, at det ikke er i strid med ligestillingsprincippet at anvende aktuarmæssige statistikker med hensyn til ofres kulturelle baggrund og køn. Sagen er nu indbragt for appelretten. Kommissionen har påset, at alle de love, der er givet meddelelse om, er i overensstemmelse med Test-Achats-dommen. Som følge af disse vurderinger har den stillet spørgsmål til nogle medlemsstater. På grundlag af de indkomne svar kan Kommissionen indlede traktatbrudssager i tilfælde af, at den nationale lovgivning ikke er i overensstemmelse med dommen. En medlemsstat har meddelt, at dommen er ved at blive gennemført, men at lovgivningen endnu ikke er vedtaget 43. Kommissionen følger nøje situationen i denne medlemsstat og vil indlede en dialog, hvis den ikke vedtager de nødvendige gennemførelsesbestemmelser. Domstolens praksis finder ikke direkte anvendelse i EFTA-landene 44. For at sikre sammenhæng i lovgivningen blev der den 30. januar 2014 indledt en procedure med henblik på en mulig tilpasning af bilag XVIII til EFTA-aftalen til Test-Achatsdommen 45. Som fastsat i Kommissionens retningslinjer vedrørende Test-Achats-dommen, vedrører dommen kun private forsikringsaftaler, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2004/113/EF. Den har ingen direkte virkninger for arbejdsmarkedspensionsordninger, som er omfattet af direktiv 2006/54/EF. Ifølge artikel 9, stk. 1, litra h), i dette direktiv er det muligt at fastsætte forskellige niveauer for ydelser til mænd og kvinder, når dette kan begrundes ud fra aktuarmæssige beregningsfaktorer. Nogle medlemsstater har dog alligevel besluttet også at anvende unisex-reglen på arbejdsmarkedspensionsordninger for at sikre ligestilling på alle områder 46. Langt de fleste medlemsstater har dog fastsat bestemmelser om, at unisex-reglen som fastsat i dommen kun skal gælde for private forsikringsaftaler. I disse medlemsstater er forskelle baseret på aktuarmæssige data vedrørende forventet levetid dog stadig tilladte i forbindelse med arbejdsmarkedspensionsordninger. 5.3 Økonomiske virkninger af dommen for forsikringsmarkedet Dele af forsikringssektoren forventede, at Test-Achats-dommen ville få betydelig indvirkning på priserne på forsikringer, idet man anførte, at da køn ikke længere var en let og pålidelig risikofordelingsfaktor, ville det medføre en stigning i de samlede priser for forsikringsprodukter. Dommen og gennemførelsen heraf medførte nogle engangsomkostninger for forsikringsbranchen, da de skulle udarbejde kønsneutrale aktuarmæssige tabeller, tilpasse prisen på deres produkter og relancere dem for at gøre dem kønsneutrale. De indledende LU. EFTA-Domstolen skal dog tage behørigt hensyn til principperne i Domstolens relevante domme, jf. artikel 3, stk. 2, i aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol. Norge har allerede den vedtaget de nødvendige tilpasninger, som trådte i kraft den BG, CY, CZ, DK, FR, LV, SE. 10

11 omkostninger for at efterkomme dommen blev skønnet at være på ca. 14 mio. EUR i Spanien og 7,7 mio. EUR i Nederlandene. Hvad angår udviklingen i fastsættelsen af prisen på forsikringer, skal det fremhæves, at der ikke findes nogen præcis dokumentation for dommens økonomiske virkninger. Af en række årsager er det svært at fremlægge pålidelige, kvantificerbare data og oplysninger om virkningerne ved at gå over til kønsneutrale priser. De manglende tilgængelige data, som nogle medlemsstater og interessenter 47 har henvist til, skyldes sandsynligvis det forhold, at Test-Achats-dommen først skulle være gennemført pr. 21. december Tidsrummet siden da synes at være for kort til at gøre det muligt at indsamle økonomisk dokumentation og data, der omfatter mere end de kortsigtede virkninger. Derudover er det meget svært at skelne mellem virkningerne af de forskellige faktorer, der spiller ind i udviklingen på forsikringsmarkedet, og foretage et korrekt skøn over, hvordan unisex-præmiefaktoren rent konkret påvirker udviklingen i prisen eller produktet. På de fleste markeder skulle forsikringsselskaberne ikke blot indføre kønsneutrale præmier, men også tilpasse sig til andre retlige og reguleringsmæssige forandringer, der påvirker prisniveauet både på nationalt plan og EU-plan 48. Ud over de retlige krav kan forsikringsselskaberne også have ændret produkternes karakteristika for at forbedre forsikringsprodukterne i forbindelse med den almindelige produktcyklus. De kan også have foretaget ændringer i risikofaktorvurderingerne 49, anvendt nye kriterier til at vurdere produkterne og differentiere præmierne (f.eks. forsikringsselskabers anvendelse af telematik - også kendt som "blackbox-teknologi" - i forbindelse med bilforsikringer 50 ) eller udviklet nye produkter for at tiltrække særlige kundemålgrupper. I Spanien har nogle forsikringsselskaber f.eks. indført nye produkter, der hovedsagelig er til gavn for kvinder, for derved at tiltrække kvindelige kunder. Andre tilbyder forsikringsbeskyttelse mod tyveri af tasker i biler eller særlig bistand til gravide i tilfælde af helbredsproblemer under kørslen. Alle disse forandringer kan have haft indflydelse på prisen på produkterne eller den forsikringsbeskyttelse, der ydes. På grundlag af de foreliggende oplysninger synes virkningerne af indførelsen af unisexprincippet generelt at have været ubetydelige eller beskedne 51. Som forventet er præmierne unægteligt steget for kvinder (og faldet for mænd), hvad angår bestemte forsikringer (f.eks. bilforsikringer). Ifølge Insurance Sweden er unge kvinders bilforsikring blevet ca. 10 % dyrere, mens unge mænd, der er overrepræsenteret i trafikulykkesstatistikkerne, har opnået en tilsvarende mindskelse af deres forsikringspræmier. I Italien viser forskning i perioden juni 2012-januar 2013, at præmierne for midaldrende kvindelige superbilister før december 2012 var 3 % højere end for mænd i samme situation Situationen er ret anderledes for unge bilister: før december 2012 betalte kvinder 18 % mindre end mænd for bilforsikringer, og efter denne dato har stigningen i deres præmier med op til 18 % medført et fald i mændenes præmier med 10 %. For andre produktlinjer har der været stigninger i præmierne for mænd (og FR, LU, Insurance Europe, BIPAR, AAE. I nogle af svarene blev der også henvist til kravene om systematisk overvågning af forsikringspræmier i medfør af EU's konkurrenceregler. F.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Insurance Europe. Jf. EIOPA's seneste rapport om forbrugertendenser, EIOPA-BoS-13/175 rev1, FI, CZ, PL, LT, HR. 11

12 mindskelser for kvinder). Selv om billedet ikke synes at være det samme overalt, forekommer virkningerne for markedet alt i alt at have været ret neutrale eller meget begrænsede, og under alle omstændigheder synes der ikke at være tegn på ubegrundede prisændringer. 6. BESKYTTELSE AF OFRE FOR FORSKELSBEHANDLING Der er mulighed for at indbringe sager om forskelsbehandling for domstolene eller rette henvendelse til de nationale ligestillingsorganer, som bl.a. har til opgave at yde uvildig bistand til ofre for forskelsbehandling. Disse bestemmelser er praktisk talt identiske i EUretten vedrørende ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling, og resultaterne i rapporter om andre direktiver 52 i forbindelse med nøglebegreber såsom domstolsadgang, bevisbyrderegler og kravet om effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner gælder også her. For at bekæmpe forskelsbehandling og sikre ligestilling har medlemsstaterne og interessenterne erkendt, at ligestillingsorganerne er vigtige, når det drejer sig om at gå fra "lovgivning på papiret" til "lovgivning i praksis" og at sikre, at de lovbestemte rettigheder rent faktisk finder anvendelse i praksis. Det er årsagen til, at Kommissionen i sin meddelelse om EU's dagsorden for retlige anliggender 2020 fremhævede den vigtige rolle, ligestillingsorganerne kan spille, når det drejer sig om at sikre borgerne effektive retsmidler 53. Kommissionen vil fortsætte sit arbejde med at sikre, at ligestillingsorganerne reelt og fuldt ud spiller denne rolle, navnlig ved at overvåge og håndhæve gældende bestemmelser. Den vil også undersøge, hvordan det er muligt at tydeliggøre kravene vedrørende ligestillingsorganer i medfør af direktivet, navnlig nøglebegreberne uafhængighed og effektivitet. Kommissionen vil fremme bedste praksis og forbedre borgernes kendskab til deres rettigheder for at garantere en fuldstændig anvendelse af princippet om ligestilling på tværs af EU og yderligere øge beskyttelsen af ofrene for forskelsbehandling. 7. KONKLUSIONER OG VIDERE FORLØB Gennemførelsen af Test-Achats-dommen har navnlig givet forsikringssektoren store udfordringer i forbindelse med finansielle tjenesteydelser. Alle medlemsstater har gennemført eller er ved at gennemføre dommen. Nogle medlemsstater har valgt at gå videre end dommen ved at anvende unisex-reglen på alle typer forsikringer og pensioner og dermed også på erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, som er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2006/54/EF. I september 2014 fastslog Domstolen, at differentierede ydelser på grundlag af kønsspecifikke aktuarmæssige data i medfør af direktiv 79/7/EØF 54 er ulovlige i forbindelse med lovbestemte sociale sikringsydelser. I lyset af de ændringer, der er sket, vil Kommissionen vurdere anvendelsen af Se f.eks. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Fælles beretning om anvendelsen af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse ("direktivet om racelighed") og af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv ("direktivet om beskæftigelseslighed") (COM(2014) 2 final af ). Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's dagsorden for retlige anliggender Øget tillid, mobilitet og vækst i Unionen (C(2014) 144 final af ). Dom af , sag C-318/13 anlagt af X. 12

13 kønsdifferentierende betingelser for arbejdsmarkedspensionsordninger i medfør af direktiv 2006/54/EF, og om der skal træffes foranstaltninger for at sikre en omfattende anvendelse af unisex-reglen inden for alle dele af pensionssystemet, uanset om der er tale en frivillig, erhvervstilknyttet eller lovbestemt ordning. Hvad angår virkningerne af Test-Achats-dommen for prisniveauerne for forsikringer, synes det at være for tidligt at drage endelige konklusioner. En vurdering på grundlag af den beskedne dokumentation, der foreligger, viser, at virkningerne synes at være meget begrænsede. Hvad angår gennemførelsen af direktivet, har alle medlemsstater truffet foranstaltninger for at gennemføre det i deres nationale lovgivning og indføre procedurer og oprette organer med henblik på implementeringen heraf. Kommissionen finder det ikke nødvendigt at fremsætte forslag til ændringer af direktivet på nuværende tidspunkt, men vil først og fremmest tage fat på de resterende gennemførelsesproblemer med de berørte medlemsstater, hovedsagelig i relation til anvendelsesområdet for undtagelsen i direktivets artikel 4, stk. 5. En yderligere indsats, hvad angår håndhævelsen og retspraksis på nationalt plan og EUplan, forventes at føre til en afklaring af nogle af de spørgsmål, der blev rejst i denne rapport. Derefter vil hovedudfordringen for medlemsstaterne være at sikre, at deres administrative og retlige myndigheder samt deres ligestillingsorganer i praksis yder fuld beskyttelse af ofrene. Kommissionen vil fortsætte sine tilsynsaktiviteter og støtte medlemsstaterne for at sikre fuld udnyttelse af direktivets potentiale. 13

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 13.9.2011 ARBEJDSDOKUMENT om Rapport om unionsborgerskab 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Udvalget for Andragender

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2014 COM(2014) 176 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelse

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere