RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser DA DA

2 Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 1. INDLEDNING Ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union. Både EU-traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder forbyder enhver forskelsbehandling på grund af køn og kræver, at der sikres ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder. I direktiv 2004/113/EF 1 ("direktivet") udvides beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af køn til at omfatte mere end blot arbejdsmarkedet, således som det traditionelt er tilfældet, nemlig til også at omfatte adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Det sikrer, at forpligtelsen til at sikre ligebehandling opfyldes i forbindelse med de fleste daglige økonomiske transaktioner, der påvirker EU-borgernes liv. Kommissionen har til hensigt her i den første rapport om anvendelsen af direktivet at gøre status over gennemførelsen af direktivet i praksis. Den Europæiske Unions Domstol annullerede direktivets artikel 5, stk. 2, i sin dom fra 2011 i Test-Achats-sagen 2. Denne bestemmelse tillod anvendelsen af aktuarmæssige faktorer baseret på køn i forsikringsaftaler. Ved dommen blev medlemsstaterne pålagt at sikre, at det blev gjort obligatorisk at anvende kønsneutrale præmier og ydelser fra den 21. december Kommissionen vedtog i 2011 en række retningslinjer vedrørende følgerne af denne dom 3. Denne rapport følger op på disse retningslinjer og dækker gennemførelsen af dommen i medlemsstaterne. Den begrænser sig dog ikke kun til finansielle tjenesteydelser, idet den også indeholder en omfattende gennemgang af gennemførelsen af direktivet som helhed. Alle medlemsstater har sendt Kommissionen oplysninger, der har bidraget til denne rapport. Derudover har Kommissionen hørt nationale ligestillingsorganer og deres europæiske net (Equinet), arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer og det europæiske net af juridiske sagkyndige på ligestillingsområdet. 2. STATUS MED HENSYN TIL GENNEMFØRELSEN OG TRAKTATBRUDSSAGER Direktiv 2004/113/EF er blevet gennemført i national lovgivning i alle 28 medlemsstater. Kommissionen har kontrolleret, at de nationale gennemførelsesbestemmelser er i overensstemmelse med direktivet. Evalueringen af den nationale lovgivning og erfaringerne med gennemførelsen heraf i praksis viser, at der stadig er problemer i forbindelse med gennemførelsen af direktivet, navnlig i forbindelse med undtagelsen i artikel 4, stk. 5, som på visse betingelser tillader levering af varer og tjenesteydelser udelukkende eller hovedsagelig til det ene køn Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af , s. 37). Dom af , sag C-236/09 (EUT C 130 af , s. 4). Meddelelse fra Kommissionen - Retningslinjer for anvendelsen af Rådets direktiv 2004/113/EF på forsikringsområdet i lyset af Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-236/09 (Test-Achats) (C(2011) 9497 final af , EUT C 11 af ). 2

3 Som følge af disse evalueringer stillede den spørgsmål til 17 medlemsstater. De indkomne svar viste, at gennemførelsen var tilstrækkelig klar og i overensstemmelse med direktivet, eller at lovgivningen var blevet ændret i overensstemmelse med direktivet i 11 af disse medlemsstater. Der pågår stadig en intensiv dialog med 6 medlemsstater om en tilstrækkelig gennemførelse af direktivet 4. Problemerne vedrører hovedsagelig den nationale lovgivnings begrænsede anvendelsesområde, f.eks. på grund af en alt for restriktiv fortolkning af begrebet varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, og som tilbydes uden for privat- og familielivet, eller fordi beskyttelsen kun omfatter forbrugere, der modtager tjenesteydelser. Et andet tilbagevendende problem er de alt for omfattende muligheder for at begrunde forskelsbehandling under henvisning til direktivets artikel 4, stk. 5, som kan føre til en ubegrundet forskelsbehandling ved fastsættelsen af prisen for samme tjenesteydelse (f.eks. indgangspriser til diskoteker eller sportsbegivenheder eller gebyrer ved leje af biler). Visse spørgsmål vedrører utilstrækkelig beskyttelse på grund af graviditet og barsel i forbindelse med leveringen af tjenesteydelser eller det forhold, at anvendelsesområdet for ret til skadeserstatning er utilstrækkeligt, f.eks. som følge af manglende ret til erstatning for immaterielle skader. Kommissionen har modtaget en række klager fra borgere, hvoraf de fleste vedrører enkelttilfælde af angivelig forskelsbehandling i forbindelse med transaktioner mellem private parter uden inddragelse af medlemsstaterne. Disse sager vedrører ikke en ukorrekt gennemførelse eller anvendelse af direktivet i en medlemsstat. I disse situationer er det kun de retsmidler, der er fastsat i den nationale lovgivning eller opnået ved de nationale domstole, der er til rådighed. Der er ikke indledt traktatbrudssager som følge af medlemsstaternes ukorrekte gennemførelse eller implementering af direktivet. 3. DIREKTIVETS ANVENDELSESOMRÅDE Som fastsat i direktivets artikel 3 finder direktivet anvendelse på alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, og som tilbydes uden for privat- og familielivet. Det omfatter både den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer. 3.1 Begrebet tjenesteydelser Som påpeget i direktivets betragtning 11 skal tjenesteydelser forstås som den form for tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 57 i TEUF. Ifølge den bestemmelse og Domstolens relevante praksis skal leveringen af en tjenesteydelse udgøre økonomisk virksomhed, dvs. normalt ske mod betaling. Hvorvidt virksomheden er af økonomisk art eller ej, afhænger ikke af leverandørens nationale retlige stilling eller den pågældende tjenesteydelse. Domstolen har således f.eks. fastslået, at virksomhed udøvet af medlemmer af religiøse fællesskaber eller fællesskaber baseret på en bestemt livsanskuelse 5 kan udgøre økonomisk virksomhed, således som det også kan være tilfældet med amatørsportsforeningers virksomhed 6. Det er klart fastslået i retspraksis, navnlig på området sundhedstjenester, at tjenesteydelser ikke nødvendigvis skal betales af dem, der modtager dem BE, DE, DK, LT, LV, PL. Dom af , sag C-196/87, Steymann, præmis 9 og 12. Se f.eks. dom af , sag C-51/96, Deliège og sag C-191/97, Pacqué, præmis 46. Se f.eks. dom af , sag C-157/99, Smits og Peerbooms, præmis 57. 3

4 Direktivet finder derfor anvendelse på alle varer og tjenesteydelser, der leveres mod betaling (herunder navnlig sundhedstjenester 8 ), undtagen dem, der udtrykkeligt er udelukket fra dets anvendelsesområde, dvs. uddannelsesydelser og medieindhold og reklame. Derudover falder foranstaltninger i den offentlige sektor, der indebærer udøvelse af offentlig myndighed (f.eks. af politiet) uden noget element af levering af en "tjenesteydelse" uden for direktivets anvendelsesområde. 3.2 Begrebet varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, og som tilbydes uden for privat- og familielivet I direktivet fastsættes der bestemmelser om ligebehandling af kvinder og mænd, hvad angår adgangen til varer og tjenesteydelser, idet det specificeres, at der er tale om varer og tjenesteydelser, der er "tilgængelige for offentligheden" og "tilbydes uden for privatog familielivet (artikel 3, stk. 1). Direktivets nøjagtige anvendelsesområde kan drages i tvivl, og dette kan navnlig spille en rolle i forbindelse med Domstolens domme. Begrebet tjenesteydelser, der er "tilgængelige for offentligheden" og "tilbydes uden for privat- og familielivet" vil derimod udelukke økonomisk virksomhed i relationer, der udelukkende er omfattet af privat- og familielivets sfære, og hvor tjenesteydelserne ikke er tilgængelige for offentligheden, fra direktivets anvendelsesområde. Det er tilfældet, når tilbuddet om levering af varer og tjenesteydelser ikke sker i det offentlige rum (f.eks. ved hjælp af reklame i en avis eller på et offentligt tilgængeligt websted), men varerne eller tjenesteydelserne tilbydes til en begrænset kreds af personer (familiemedlemmer, venner, kolleger eller andre bekendte). Dette omfatter også situationer, hvor den nære tilknytning til den persons personlige sfære, som tilbyder varer og tjenesteydelser, påvirker valget af aftalepartnere mere end almindelige økonomiske overvejelser Begrebet forskelsbehandling mellem kønnene - kønsskifte I overensstemmelse med Domstolens praksis finder anvendelsesområdet for princippet om ligebehandling af mænd og kvinder og forbud mod forskelsbehandling på grund af køn også anvendelse på forskelsbehandling som følge af en persons kønsskifte 10. Kun 5 medlemsstater 11 har udtrykkeligt medtaget kønsskifte som en konkret grund til forskelsbehandling i deres lovgivning. De øvrige medlemsstater har ikke udtrykkeligt medtaget kønsskifte, men anfører, at beskyttelsen mod forskelsbehandling på dette område er afledt af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn i overensstemmelse med Domstolens praksis. I Cypern har domstolene f.eks. allerede fastslået, at forskelsbehandling på grund af kønsskifte er omfattet af begrebet forskelsbehandling på grund af køn. I Irland er det blevet præciseret i forbindelse med forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet Forskelsbehandling mellem kønnene i lovbestemte sociale sikringsordninger falder dog uden for anvendelsesområdet for direktiv 79/7/EØF. F.eks. hvis en person fremlejer et værelse i sin lejlighed. Selv sådanne tilfælde synes ikke at være omfattet af direktivets anvendelsesområde, selv om værelset annonceres offentligt i en avis eller på internettet. Se dom af , sag C-13/94, P mod S og Cornwall County Council, og dom af , sag C-423/04, Richards mod Secretary for Work and Pensions. BE, CZ, SE, SK, UK. 4

5 Hidtil har Domstolen kun afsagt domme vedrørende kønsskifte. Der findes ingen retspraksis vedrørende kønsidentitet 12 mere generelt som værende omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling, men Kommissionen finder, at fremgangsmåden rent sagligt ville være den samme. 3.4 Definition af chikane I direktivets artikel 4, stk. 3, præciseres det, at chikane og sexchikane som defineret i artikel 2, litra c) og d), udgør forskelsbehandling og er forbudt. Der har ikke været omtalt nogen konkrete problemer med gennemførelsen af forbuddet mod chikane på grund af køn på området lige adgang til varer og tjenesteydelser. I nogle medlemsstater 13 har der dog været rejst spørgsmål om gennemførelsen af bestemmelsen i praksis i situationer, hvor det er tredjemand, der chikanerer, og som ikke leverer varer og tjenesteydelser, og om ansvar i en sådan situation. Spørgsmålet om en tjenesteyders ansvar for tredjemands chikane kan være relevant, navnlig når kernetjenesteydelsen består i at tilbyde en platform for kommunikation mellem kunder, i forbindelse med hvilken der forekommer chikane, f.eks. på internettet. Der er kun rapporteret om få klager 14 om chikane og sexchikane på området lige adgang til varer og tjenesteydelser. Der mangler oplysninger, fordi der i nogle medlemsstater ikke indsamles data om spørgsmålet 15, og i andre ikke sondres mellem årsagerne til forskelsbehandlingen Beskyttelse af gravide og mødre I artikel 4, stk. 1, litra a), nævnes udtrykkelig ringere behandling af kvinder på grund af graviditet og moderskab som forskelsbehandling på grund af køn, hvilket er forbudt. Der er ikke blevet rapporteret om særlige problemer med at gennemføre bestemmelserne om beskyttelse af gravide og ammende kvinder. Spørgsmålet om den korrekte gennemførelse af denne bestemmelse er imidlertid genstand for en intensiv dialog mellem de berørte medlemsstater 17, som hverken eksplicit har sikret beskyttelse i lovgivningen eller implicit afleder denne beskyttelse af det generelle forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. Der synes at være temmelig udbredte praktiske problemer i forbindelse med tjenesteydernes restriktioner med hensyn til muligheden for at amme i deres lokaler. I restauranter i nogle medlemsstater er amning forbudt i deres lokaler 18. I andre medlemsstater opstår der problemer med adgangen til tjenesteydelser, når der medbringes For yderligere oplysninger om kønsidentitet henvises der til rapporten fra 2011 "Diskrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression" fra det europæiske net af juridiske eksperter på ligestillingsområdet. Rapporten kan ses på følgende websted intersex-people-pbds / Navnlig AT. AT med ca. 50 klager i 2012, BE med 1 eller 2 hvert år (nogle fra transpersoner), DK med sager, SE med 5 sager mellem 2009 og FR rapporterede om manglende særskilte og specifikke data vedrørende adgangen til varer og tjenesteydelser. CZ. BG. LT og LV. F.eks. i DK. Der er rapporteret om lignende sager i EE og HU i restauranter og i IE i biografer og teatre. 5

6 en barnevogn 19. En medlemsstat 20 har offentliggjort særlige retningslinjer vedrørende spørgsmålet om amning, når der leveres eller anvendes en tjenesteydelse. Der er i mindre omfang rapporteret om problemer for gravide på området finansielle tjenesteydelser og bolig. Litauen rapporterede om afslag på kredittjenester på grund af graviditet og det dertil knyttede tab af indtægt. Østrig har rapporteret om en klage fra en gravid studerende, hvis lejeaftale om en studenterbolig, der blev drevet af en kirke, blev opsagt, da hun blev gravid. 4. ADGANG TIL VARER ELLER TJENESTEYDELSER UDELUKKENDE FOR DET ENE KØN ELLER PÅ FORSKELLIGE BETINGELSER FOR MÆND OG KVINDER 4.1 Artikel 4, stk. 5, og gennemførelsen heraf I direktivets artikel 4, stk. 5, fastsættes det, at direktivet ikke udelukker forskelsbehandling, hvis leveringen af varer og tjenesteydelser udelukkende eller først og fremmest til personer af det ene køn er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige. I direktivets betragtning 16 præciseres begrebet legitimt mål ved, at det kan være beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold (i tilfælde såsom oprettelse af centre til beskyttelse forbeholdt det ene køn), hensyn til privatlivets fred og blufærdigheden, fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder eller mænds eller kvinders interesser (f.eks. frivillige organisationer, hvor kun det ene køn er repræsenteret), foreningsfrihed (i tilfælde af medlemskab af private klubber, hvor kun det ene køn er repræsenteret) og tilrettelæggelse af sportsaktiviteter (for eksempel sportsbegivenheder, som kun det ene køn har adgang til). Den korrekte gennemførelse af denne undtagelse synes at udgøre et af hovedproblemerne med gennemførelsen af direktivet i national lovgivning og ved fortolkningen heraf i enkeltsager. Oplysningerne fra en række medlemsstater og interessenter 21 tyder på, at der er visse problemer med fortolkningen og gennemførelsen på grund af artikel 4, stk. 5, hvilket medfører manglende retssikkerhed, da der forekommer forskellige måder at fortolke denne bestemmelse på 22. Som en undtagelse fra princippet om ligebehandling skal denne undtagelse fortolkes snævert 23. Den synes udelukkende at omfatte situationer, hvor varer og tjenesteydelser er tilgængelige udelukkende eller hovedsagelig for det ene køn uden mulighed for at tilbyde varer eller tjenesteydelser til den brede offentlighed. Hvis begge køn har adgang til tjenesteydelserne eller varerne, gælder der forskellige betingelser for kvinder og mænd. Den relative mangel på retspraksis vedrørende denne bestemmelse nævnes som et af hovedproblemerne for i praksis fra sag til sag at vurdere berettigelsen og forholdsmæssigheden af en undtagelse på grundlag af artikel 4, stk Problemerne synes gentagne gange at opstå i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt kravene for, at der er tale om et legitimt mål i medfør af denne bestemmelse, er opfyldt HU, LV. UK. AT, BE, DK, Equinet. Se rapporten fra Equinet i forbindelse med ligestillingsorganer i forskellige medlemsstater. Se navnlig dom af , sag C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl, præmis 45. BE, HU. 6

7 Hvad angår f.eks. sportscentre, fitnesscentre eller skønhedssaloner udelukkende for kvinder, synes ligestillingsorganer således at være nået frem til forskellige konklusioner om, hvorvidt begrænsningen af adgangen til udelukkende det ene køn er tilladt eller ej 26. Derudover forsøger tjenesteydere, der anklages for forskelsbehandling af mænd og kvinder på grund af køn (generelt i form af forskellige priser) at begrunde det under henvisning til artikel 4, stk. 5, selv om tjenesteydelsen ikke udelukkende tilbydes det ene køn. Det gælder f.eks. i sager, hvor målet er at nå et ligeligt antal medlemmer af hvert køn. Der synes at være forskellige fortolkninger af, hvorvidt denne praksis er tilladt Tjenesteydelser til udelukkende det ene køn Nogle af de tilfælde, hvor tjenesteydelser kun blev tilbudt det ene køn, har været forelagt for de nationale domstole 27. I Belgien f.eks. blev det anset for uberettiget at reservere adgangen til et fitnesscenter udelukkende for kvinder. På lignende vis fandt en domstol i Danmark det diskriminerende, at et hotel reserverede en etage alene til kvinder. Selv om en tjenesteydelse principielt leveres til begge køn, har tjenesteyderne i nogle sektorer tendens til undertiden midlertidigt at reservere adgangen til det ene køn for at opnå et ligeligt antal medlemmer af samme køn. Det er navnlig tilfældet i diskoteker, klubber, fitnesscentre og spacentre. Der er blevet afsagt dom i nogle af disse sager. I Tyskland har flere domstole f.eks. fastslået, at det ikke var berettiget midlertidigt at reservere adgangen til en klub eller til medlemskab af et fitnesscenter til kvinder, fordi man ikke var nået op på det ønskede antal kvinder. Til forskel herfra finder det tjekkiske ligestillingsorgan, at det kan være berettiget med forskellige priser med henblik på at afbalancere antallet af brugere Forskelle i priserne for den samme tjenesteydelse Blandt de mest almindeligt anførte eksempler på forskelsbehandling er fastsættelse af forskellige priser for de samme tjenesteydelser. Denne praksis opstod navnlig i fritidssektoren, hvor der var forskellige adgangspriser for mænd og kvinder på diskoteker (eller fri adgang for kvinder), klubber og barer 28, datingwebsteder på internettet 29, sportsbegivenheder eller spa- og saunaaktiviteter 30. En anden hyppigt forekommende praksis er forskellige priser baseret på køn for tjenesteydelser hos frisører 31. Nogle af disse forskelle i prisen har været genstand for domme for fra sag til sag at vurdere nødvendigheden og forholdsmæssigheden heraf. I Østrig fastslog en domstol f.eks., at ønsket om at øge antallet af fodboldsfans og fremme kvindefodbold berettigede, at kvinder kom billigere ind. I Tyskland fastslog en domstol, at den frie benyttelse af et datingwebsted for kvinder var begrundet i behovet for at få kvinder til at registrere sig, hvilket ville udgøre en fordel for de mænd, der ledte efter en partner på webstedet Det er interessant at konstatere, at nogle medlemsstater, f.eks. BE og NL, har valgt at udarbejde en udtømmende liste over de sektorer, der kan være omfattet af denne undtagelse, i deres lovgivning eller skabt mulighed herfor. Se rapporten fra Equinet. En togkupé (CZ) eller en hoteletage (DK) reserveret til kvinder. Rapporteret af AT, BE, DK, LV, PL, SI. Rapporteret af BE, DE, DK. Rapporteret af MT, PL, SI. Rapporteret af SI, DK. 7

8 Den østrigske forfatningsdomstol fastslog, at forskellige aldersgrænser for mænd og kvinder, hvad angår adgangen for ældre til billetrabatter i offentlige transportmidler, i tilknytning til forskellen i den lovbestemte pensionsalder for mænd og kvinder, udgør forskelsbehandling, og at en undtagelse svarende til den, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, ikke finder anvendelse på tjenesteydelser, der tilbydes begge køn. Et andet tilbagevendende problem, der giver anledning til klager, er den handelspraksis, hvorved det ene køn får særlige kortsigtede tilbud (f.eks. kvinders dag), ofte ved lejligheder såsom den internationale kvindedag. Der finder i nogle medlemsstater målrettede drøftelser sted om, hvorvidt denne type tilbud er berettigede. I Finland har beskæftigelses- og ligestillingsudvalget i det finske parlament f.eks. foreslået, at kun tilbud, der er målrettet det ene køn, alene i forbindelse med sjældne og særlige lejligheder såsom mors dag eller fars dag, og kun hvis den økonomiske værdi af tilbuddet er relativ beskeden, skal være tilladt. 4.2 Artikel 6 - Positiv særbehandling Det fremgår af direktivets artikel 6, at princippet om ligebehandling ikke må afholde nogen medlemsstat fra at opretholde eller vedtage særlige foranstaltninger for at forebygge eller opveje ulemper på grund af køn for derved i praksis at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder. Kun visse medlemsstater har rapporteret, at de har særlige bestemmelser om positiv særbehandling, der tillader tjenesteydere at forskelsbehandle mænd og kvinder for at sikre balance mellem kønnene, hvad angår adgangen til varer og tjenesteydelser. I Slovakiet kan de offentlige myndigheder eller retsinstanser f.eks. vedtage foranstaltninger om midlertidig positiv særbehandling for at fjerne ulemper som følge af køn, navnlig med henblik på at sikre lige muligheder i praksis 32. I Det Forenede Kongerige tillader en bestemmelse om positiv særbehandling, at leveringen af varer og tjenesteydelser målrettes eller skræddersys til personer af et bestemt køn, hvis det er godtgjort, at dette køns deltagelse eller deres anvendelse af disse varer eller tjenesteydelser er uforholdsmæssig lav 33. Det skal bemærkes, at bortset fra undtagelsen i artikel 4, stk. 5, anvendes direktivets artikel 6 også undertiden til at berettige forskellig behandling af mænd og kvinder i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser. Hvis artikel 4, stk. 5, fortolkes snævert, kan positiv særbehandling være den eneste mulighed for at begrunde forskellige betingelser for adgangen til varer og tjenesteydelser, der tilbydes begge køn. Det vurderes dog altid fra sag til sag, om de trufne foranstaltninger er nødvendige og forholdsmæssige. Nogle nationale domstole har allerede truffet afgørelse om anvendelsen af artikel 6 i forbindelse med ulige behandling af de to køn. I Østrig fastslog en underinstans f.eks., at billigere billetter til fodboldkampe for kvinder udgjorde positiv særbehandling som omhandlet i loven om ligestilling for at forhindre eller fjerne ulemper for kvinder 34. Den Europæiske Unions Domstol har endnu ikke afsagt dom om begrebet positiv særbehandling uden for det særlige område beskæftigelse. I Griesmar-dommen 35 fastslog SK, artikel 8a i lov om bekæmpelse af forskelsbehandling. Artikel 158 i lov af Leopoldstadt distriktsdomstol (31 C 649/09z-9). Se også ovenfor under 4.1 vedrørende tyske domstole, der i sammenlignelige situationer henviser til artikel 4, stk. 5. Dom af , sag C-366/99, Griesmar. 8

9 den dog, at gunstigere regler for beregningen af arbejdsmarkedspension for kvinder ikke kan betragtes som positiv særbehandling af kvinder i forbindelse med de ulemper, kvinder har som følge af, at deres beskæftigelse har været afbrudt, fordi de ikke forebygger eller opvejer disse ulemper i kvindernes erhvervsmæssige karriere. I lyset af denne fortolkning er det muligvis ikke let at anvende positiv særbehandling i lignende situationer, hvor der ikke er en tydelig og direkte forbindelse mellem fortrinsbehandling på den ene side og de ulemper, der skal forebygges eller opvejes på den anden side. 5. GENNEMFØRELSE AF TEST-ACHATS-DOMMEN 5.1 Dom Med Test-Achats-dommen erklærede Domstolen artikel 5, stk. 2, for ugyldig, idet denne bestemmelse tillod opretholdelse af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med levering af forsikringstjenesteydelser, forudsat at risikovurderingen var baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige og statistiske data. Domstolen fandt, at artikel 5, stk. 2, hvorefter de berørte medlemsstater uden tidsbegrænsning kunne opretholde en undtagelse til reglen om kønsneutrale præmier og ydelser ("unisex-reglen"), der er fastsat i artikel 5, stk. 1, er til hinder for virkeliggørelsen af målet om ligebehandling af mænd og kvinder ved beregningen af præmier og ydelser, hvilket er formålet med direktivet på forsikringsområdet. Artikel 5, stk. 2, er derfor uforenelig med artikel 21 og 23 i chartret om grundlæggende rettigheder. Domstolen konkluderede, at fra 21. december 2012 skulle unisex-reglen finde anvendelse uden undtagelse i forbindelse med beregningen af enkeltpersoners præmier og ydelser i nye forsikringsaftaler. 5.2 Gennemførelse af dommen 27 medlemsstater har allerede gennemført dommen i deres nationale lovgivning 36. I alle tilfælde er den nationale lovgivning blevet ændret 37 på en retligt bindende måde ved at tilpasse den eksisterende lovgivning vedrørende forsikringer 38, ligebehandling 39 eller begge områder 40. Nogle medlemsstater har ydet yderligere vejledning for at gøre det lette at gennemføre ændringerne i forsikringssektoren. I Østrig f.eks. udsendte finanstilsynet et cirkulære, hvori forsikringsselskaberne blev anmodet om at fremlægge dokumentation for deres kønsneutrale aktuarmæssige tabeller. I Det Forenede Kongerige udsendte Financial Services Authority (FSA) en vejledning. De fleste medlemsstater gennemførte dommen inden for den af Domstolen fastsatte frist 41. I nogle få medlemsstater trådte lovgivningen i kraft senere 42. Medlemsstaterne synes kun at have modtaget meget få klager over forsikringsselskabers tilsidesættelse af unisex-princippet. I Nederlandenes fastslog ligestillingsorganet dog i en nyere dom (nr fra august 2014), at et forsikringsselskab ulovligt havde forskelsbehandlet en kvinde på grund af hendes køn ved efter en trafikulykke at beregne skadeserstatningen på grundlag af en formodning/statistiske data om, at hun som en kvinde mellem 27 og I nogle medlemsstater (f.eks. DE, FR, IT og UK) førte dommen og gennemførelsen af den til intense drøftelser og betydelig medieomtale. Se EIOPA-rapporten om gennemførelsen af Test-Achats-dommen, EIOPA-CCPFI-13/091, AT, BG, DE, EE, FI, FR, GR, HR, CZ, HU, LT, LV, PL, SI. BE, CY, DK, IE, NL, SE, UK. ES, MT, RO, SK. AT, BE, DK, FI, FR, GR, IE, HU, LV, NL, MT, SE, SI og UK. CY, CZ, DE, EE, ES, LT, PL, RO, SK. 9

10 36 år ikke ville arbejde eller kun have deltidsarbejde. Samme sag blev også behandlet af en nederlandsk domstol. Den kom til det resultat, at det ikke er i strid med ligestillingsprincippet at anvende aktuarmæssige statistikker med hensyn til ofres kulturelle baggrund og køn. Sagen er nu indbragt for appelretten. Kommissionen har påset, at alle de love, der er givet meddelelse om, er i overensstemmelse med Test-Achats-dommen. Som følge af disse vurderinger har den stillet spørgsmål til nogle medlemsstater. På grundlag af de indkomne svar kan Kommissionen indlede traktatbrudssager i tilfælde af, at den nationale lovgivning ikke er i overensstemmelse med dommen. En medlemsstat har meddelt, at dommen er ved at blive gennemført, men at lovgivningen endnu ikke er vedtaget 43. Kommissionen følger nøje situationen i denne medlemsstat og vil indlede en dialog, hvis den ikke vedtager de nødvendige gennemførelsesbestemmelser. Domstolens praksis finder ikke direkte anvendelse i EFTA-landene 44. For at sikre sammenhæng i lovgivningen blev der den 30. januar 2014 indledt en procedure med henblik på en mulig tilpasning af bilag XVIII til EFTA-aftalen til Test-Achatsdommen 45. Som fastsat i Kommissionens retningslinjer vedrørende Test-Achats-dommen, vedrører dommen kun private forsikringsaftaler, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2004/113/EF. Den har ingen direkte virkninger for arbejdsmarkedspensionsordninger, som er omfattet af direktiv 2006/54/EF. Ifølge artikel 9, stk. 1, litra h), i dette direktiv er det muligt at fastsætte forskellige niveauer for ydelser til mænd og kvinder, når dette kan begrundes ud fra aktuarmæssige beregningsfaktorer. Nogle medlemsstater har dog alligevel besluttet også at anvende unisex-reglen på arbejdsmarkedspensionsordninger for at sikre ligestilling på alle områder 46. Langt de fleste medlemsstater har dog fastsat bestemmelser om, at unisex-reglen som fastsat i dommen kun skal gælde for private forsikringsaftaler. I disse medlemsstater er forskelle baseret på aktuarmæssige data vedrørende forventet levetid dog stadig tilladte i forbindelse med arbejdsmarkedspensionsordninger. 5.3 Økonomiske virkninger af dommen for forsikringsmarkedet Dele af forsikringssektoren forventede, at Test-Achats-dommen ville få betydelig indvirkning på priserne på forsikringer, idet man anførte, at da køn ikke længere var en let og pålidelig risikofordelingsfaktor, ville det medføre en stigning i de samlede priser for forsikringsprodukter. Dommen og gennemførelsen heraf medførte nogle engangsomkostninger for forsikringsbranchen, da de skulle udarbejde kønsneutrale aktuarmæssige tabeller, tilpasse prisen på deres produkter og relancere dem for at gøre dem kønsneutrale. De indledende LU. EFTA-Domstolen skal dog tage behørigt hensyn til principperne i Domstolens relevante domme, jf. artikel 3, stk. 2, i aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol. Norge har allerede den vedtaget de nødvendige tilpasninger, som trådte i kraft den BG, CY, CZ, DK, FR, LV, SE. 10

11 omkostninger for at efterkomme dommen blev skønnet at være på ca. 14 mio. EUR i Spanien og 7,7 mio. EUR i Nederlandene. Hvad angår udviklingen i fastsættelsen af prisen på forsikringer, skal det fremhæves, at der ikke findes nogen præcis dokumentation for dommens økonomiske virkninger. Af en række årsager er det svært at fremlægge pålidelige, kvantificerbare data og oplysninger om virkningerne ved at gå over til kønsneutrale priser. De manglende tilgængelige data, som nogle medlemsstater og interessenter 47 har henvist til, skyldes sandsynligvis det forhold, at Test-Achats-dommen først skulle være gennemført pr. 21. december Tidsrummet siden da synes at være for kort til at gøre det muligt at indsamle økonomisk dokumentation og data, der omfatter mere end de kortsigtede virkninger. Derudover er det meget svært at skelne mellem virkningerne af de forskellige faktorer, der spiller ind i udviklingen på forsikringsmarkedet, og foretage et korrekt skøn over, hvordan unisex-præmiefaktoren rent konkret påvirker udviklingen i prisen eller produktet. På de fleste markeder skulle forsikringsselskaberne ikke blot indføre kønsneutrale præmier, men også tilpasse sig til andre retlige og reguleringsmæssige forandringer, der påvirker prisniveauet både på nationalt plan og EU-plan 48. Ud over de retlige krav kan forsikringsselskaberne også have ændret produkternes karakteristika for at forbedre forsikringsprodukterne i forbindelse med den almindelige produktcyklus. De kan også have foretaget ændringer i risikofaktorvurderingerne 49, anvendt nye kriterier til at vurdere produkterne og differentiere præmierne (f.eks. forsikringsselskabers anvendelse af telematik - også kendt som "blackbox-teknologi" - i forbindelse med bilforsikringer 50 ) eller udviklet nye produkter for at tiltrække særlige kundemålgrupper. I Spanien har nogle forsikringsselskaber f.eks. indført nye produkter, der hovedsagelig er til gavn for kvinder, for derved at tiltrække kvindelige kunder. Andre tilbyder forsikringsbeskyttelse mod tyveri af tasker i biler eller særlig bistand til gravide i tilfælde af helbredsproblemer under kørslen. Alle disse forandringer kan have haft indflydelse på prisen på produkterne eller den forsikringsbeskyttelse, der ydes. På grundlag af de foreliggende oplysninger synes virkningerne af indførelsen af unisexprincippet generelt at have været ubetydelige eller beskedne 51. Som forventet er præmierne unægteligt steget for kvinder (og faldet for mænd), hvad angår bestemte forsikringer (f.eks. bilforsikringer). Ifølge Insurance Sweden er unge kvinders bilforsikring blevet ca. 10 % dyrere, mens unge mænd, der er overrepræsenteret i trafikulykkesstatistikkerne, har opnået en tilsvarende mindskelse af deres forsikringspræmier. I Italien viser forskning i perioden juni 2012-januar 2013, at præmierne for midaldrende kvindelige superbilister før december 2012 var 3 % højere end for mænd i samme situation Situationen er ret anderledes for unge bilister: før december 2012 betalte kvinder 18 % mindre end mænd for bilforsikringer, og efter denne dato har stigningen i deres præmier med op til 18 % medført et fald i mændenes præmier med 10 %. For andre produktlinjer har der været stigninger i præmierne for mænd (og FR, LU, Insurance Europe, BIPAR, AAE. I nogle af svarene blev der også henvist til kravene om systematisk overvågning af forsikringspræmier i medfør af EU's konkurrenceregler. F.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Insurance Europe. Jf. EIOPA's seneste rapport om forbrugertendenser, EIOPA-BoS-13/175 rev1, FI, CZ, PL, LT, HR. 11

12 mindskelser for kvinder). Selv om billedet ikke synes at være det samme overalt, forekommer virkningerne for markedet alt i alt at have været ret neutrale eller meget begrænsede, og under alle omstændigheder synes der ikke at være tegn på ubegrundede prisændringer. 6. BESKYTTELSE AF OFRE FOR FORSKELSBEHANDLING Der er mulighed for at indbringe sager om forskelsbehandling for domstolene eller rette henvendelse til de nationale ligestillingsorganer, som bl.a. har til opgave at yde uvildig bistand til ofre for forskelsbehandling. Disse bestemmelser er praktisk talt identiske i EUretten vedrørende ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling, og resultaterne i rapporter om andre direktiver 52 i forbindelse med nøglebegreber såsom domstolsadgang, bevisbyrderegler og kravet om effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner gælder også her. For at bekæmpe forskelsbehandling og sikre ligestilling har medlemsstaterne og interessenterne erkendt, at ligestillingsorganerne er vigtige, når det drejer sig om at gå fra "lovgivning på papiret" til "lovgivning i praksis" og at sikre, at de lovbestemte rettigheder rent faktisk finder anvendelse i praksis. Det er årsagen til, at Kommissionen i sin meddelelse om EU's dagsorden for retlige anliggender 2020 fremhævede den vigtige rolle, ligestillingsorganerne kan spille, når det drejer sig om at sikre borgerne effektive retsmidler 53. Kommissionen vil fortsætte sit arbejde med at sikre, at ligestillingsorganerne reelt og fuldt ud spiller denne rolle, navnlig ved at overvåge og håndhæve gældende bestemmelser. Den vil også undersøge, hvordan det er muligt at tydeliggøre kravene vedrørende ligestillingsorganer i medfør af direktivet, navnlig nøglebegreberne uafhængighed og effektivitet. Kommissionen vil fremme bedste praksis og forbedre borgernes kendskab til deres rettigheder for at garantere en fuldstændig anvendelse af princippet om ligestilling på tværs af EU og yderligere øge beskyttelsen af ofrene for forskelsbehandling. 7. KONKLUSIONER OG VIDERE FORLØB Gennemførelsen af Test-Achats-dommen har navnlig givet forsikringssektoren store udfordringer i forbindelse med finansielle tjenesteydelser. Alle medlemsstater har gennemført eller er ved at gennemføre dommen. Nogle medlemsstater har valgt at gå videre end dommen ved at anvende unisex-reglen på alle typer forsikringer og pensioner og dermed også på erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, som er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2006/54/EF. I september 2014 fastslog Domstolen, at differentierede ydelser på grundlag af kønsspecifikke aktuarmæssige data i medfør af direktiv 79/7/EØF 54 er ulovlige i forbindelse med lovbestemte sociale sikringsydelser. I lyset af de ændringer, der er sket, vil Kommissionen vurdere anvendelsen af Se f.eks. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Fælles beretning om anvendelsen af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse ("direktivet om racelighed") og af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv ("direktivet om beskæftigelseslighed") (COM(2014) 2 final af ). Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's dagsorden for retlige anliggender Øget tillid, mobilitet og vækst i Unionen (C(2014) 144 final af ). Dom af , sag C-318/13 anlagt af X. 12

13 kønsdifferentierende betingelser for arbejdsmarkedspensionsordninger i medfør af direktiv 2006/54/EF, og om der skal træffes foranstaltninger for at sikre en omfattende anvendelse af unisex-reglen inden for alle dele af pensionssystemet, uanset om der er tale en frivillig, erhvervstilknyttet eller lovbestemt ordning. Hvad angår virkningerne af Test-Achats-dommen for prisniveauerne for forsikringer, synes det at være for tidligt at drage endelige konklusioner. En vurdering på grundlag af den beskedne dokumentation, der foreligger, viser, at virkningerne synes at være meget begrænsede. Hvad angår gennemførelsen af direktivet, har alle medlemsstater truffet foranstaltninger for at gennemføre det i deres nationale lovgivning og indføre procedurer og oprette organer med henblik på implementeringen heraf. Kommissionen finder det ikke nødvendigt at fremsætte forslag til ændringer af direktivet på nuværende tidspunkt, men vil først og fremmest tage fat på de resterende gennemførelsesproblemer med de berørte medlemsstater, hovedsagelig i relation til anvendelsesområdet for undtagelsen i direktivets artikel 4, stk. 5. En yderligere indsats, hvad angår håndhævelsen og retspraksis på nationalt plan og EUplan, forventes at føre til en afklaring af nogle af de spørgsmål, der blev rejst i denne rapport. Derefter vil hovedudfordringen for medlemsstaterne være at sikre, at deres administrative og retlige myndigheder samt deres ligestillingsorganer i praksis yder fuld beskyttelse af ofrene. Kommissionen vil fortsætte sine tilsynsaktiviteter og støtte medlemsstaterne for at sikre fuld udnyttelse af direktivets potentiale. 13

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0190 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0190 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0190 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.6.2008 KOM(2008) 225 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder

EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder 1. Introduktion Den 1. marts 2011 traf EU-Domstolen afgørelse i en sag om forsikringsydelser indbragt for Domstolen af Belgien.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2013 COM(2013) 861 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Beretning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2010 KOM(2010) 285 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Rapport

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 448 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 10 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. marts 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere