Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v."

Transkript

1 Bekendtgørelse nr af som ændret ved bekendtgørelse nr af , bekendtgørelse nr. 502 af og bekendtgørelse nr. 595 af Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7, 10 og 12, 8, stk. 5, og 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 26. januar 2015, fastsættes: Kapitel 1 Område og tilrettelæggelse Kompetencegivende uddannelse 1. Åben uddannelse skal følge reglerne for de enkelte deltids- og heltidsuddannelser og reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Arbejdsmarkedsuddannelser, der er valgt som valgfri specialefag, kan ikke udbydes som enkeltfag, jf. 26, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 3. Praktik og skolepraktik, der indgår i en uddannelse, kan alene udbydes som åben uddannelse, hvis Undervisningsministeriet godkender det. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger undervisningen inden for rammerne af de almindelige regler, der er nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Den normerede uddannelsestid/årsværksnormeringen (arbejdsindsats) for et enkeltfag skal være den samme som den normerede uddannelsestid/årsværksnormering for faget, der følger af uddannelsesbekendtgørelse, undervisningsplan, studieordning eller lignende for den enkelte deltidsuddannelse eller heltidsuddannelse. Opgøres enkeltfaget i ECTS-point, skal antallet af ECTS-point være det samme som antallet af ECTS-point, der følger af uddannelsesbekendtgørelsen eller studieordningen for den enkelte uddannelse. Institutionen kan dog tilrettelægge et enkeltfag for deltagere med særlige forudsætninger med en kortere uddannelsestid/mindre årsværksbelastning (tilrettelæggelsestid) end den normerede uddannelsestid/årsværksnormeringen. I tilfælde, hvor uddannelsesbekendtgørelsen for en heltidsuddannelse ikke angiver et enkeltfags andel af et elev/studenterårsværk, skal andelen angives i den lokale undervisningsplan/studieordning. Fagspecifikke kurser 2. Fagspecifikke kurser er erhvervsrettede undervisningsforløb, som uddannelsesinstitutionen fastlægger på basis af de videregående kompetencegivende heltids- eller deltidsuddannelser, som institutionen er godkendt til at udbyde, og som den modtager tilskud til. Kurserne skal bygge på elementer, som indgår i disse uddannelser. Nye uddannelseselementer, der i fremtiden vil indgå i de omfattede uddannelser, vil også kunne indgå i fagspecifikke kurser. Et kursus skal vare mindst 30 undervisningstimer fordelt over mindst 5 undervisningsdage. Kurset må højst vare 120 undervisningstimer. Stk. 2. Fagspecifikke kurser skal være beskrevet i en kursusplan med angivelse af kursets mål, indhold, antal undervisningstimer og forudsætninger for deltagelse i kurset samt udvælgelseskriterier i tilfælde af, at institutionen ikke vil kunne optage alle ansøgere. Stk. 3. Uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, der er godkendt til at udbyde videregående erhvervsrettet uddannelse kan udbyde fagspecifikke kurser. Stk. 4. Fagspecifikke kurser skal afholdes i Danmark. Dog kan professionshøjskoler afholde fagspecifikke kurser for lærere i folkeskolen på Færøerne, i Grønland og i Sydslesvig. Korte kurser 3. Korte kurser er erhvervsrettede undervisningsforløb, der skal ligge inden for uddannelsesinstitutionens faglige kompetenceområde. Kurserne kan tilrettelægges på heltid og deltid. Et kursus skal vare mindst 30 undervisningstimer fordelt over mindst 5 undervisningsdage. Kurset må højst vare 240 undervisningstimer.

2 Stk. 2. Korte kurser skal være beskrevet i en kursusplan med angivelse af kursets mål, indhold, antal undervisningstimer og forudsætninger for deltagelse i kurset samt udvælgelseskriterier i tilfælde af, at institutionen ikke vil kunne optage alle ansøgere. Stk. 3. Uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, der er godkendt til at udbyde erhvervsrettet uddannelse, og professionshøjskoler for så vidt angår uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje kan udbyde korte kurser. Stk. 4. Korte kurser skal afholdes i Danmark. Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb 4. Uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, der er godkendt til at udbyde erhvervsrettet uddannelse, kan tilrettelægge uddannelsesforløb efter 2, stk. 1, nr. 6, i ÅU- loven og kan herunder rekvirere uddannelsesaktiviteter fra andre institutioner, jf. stk. 2. Stk. 2. I særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, jf. stk. 1, kan med op til 1/3 af det samlede uddannelsesforløb indgå 1) korte kurser, jf. 3, og 2) undervisning udbudt i henhold til lov om almen voksenuddannelse, lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om produktionsskoler, folkeoplysningsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. eller eventuelt anden voksenundervisning, herunder undervisning udbudt af private uden offentlig støtte. Stk. 3. Hvis der er uddannelsesregler for en uddannelsesaktivitet efter stk. 2, nr. 2, har den institution, hvorfra uddannelsesaktiviteten rekvireres, ansvaret for reglernes overholdelse. Individuel kompetencevurdering 5. Bekendtgørelsen omfatter tilskud til individuel kompetencevurdering, der følger reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Kapitel 2 Markedsføring 6. Markedsføring af åben uddannelse og arbejdsmarkedsuddannelser skal ske i forhold til de målgrupper, som uddannelsesaktiviteterne er udviklet til, og i forhold til uddannelsesaktiviteternes mål, i det omfang der er tale om kompetencegivende uddannelse. Stk. 2. Markedsføringen skal angive uddannelsesaktivitetens art, f. eks. arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) eller enkeltfag, herunder i hvilken uddannelse enkeltfaget indgår. Stk. 3. Markedsføringen må ikke gennem valg af ord, billeder eller medium sigte mod anvendelse i en ikkearbejdsmarkedsmæssig sammenhæng eller i øvrigt være egnet til at vildlede om uddannelsesaktivitetens mål og indhold. Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse skal markedsføres med den godkendte kode og titel. Stk. 4. En tilskudsberettiget uddannelsesaktivitet må ikke markedsføres som en del af et samlet uddannelseskoncept, hvor der indgår salg af aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed. Stk. 5. Når flere tilskudsberettigede uddannelsesaktiviteter markedsføres som et samlet uddannelseskoncept skal det fremgå, hvilke uddannelsesaktiviteter der indgår med deltagerbetalingen for de enkelte dele. Institutionen skal ved udbud og markedsføring efter stk. 1 samtidig sikre, at uddannelsessøgende og virksomheder, der alene har behov for enkelte af uddannelserne i det samlede uddannelseskoncept, kan få deres uddannelsesønske imødekommet på institutionen eller på en anden nært liggende institution inden for en rimelig tid. Stk. 6. Markedsføring af individuel kompetencevurdering skal ske i forhold til målgruppen for vurderingen, og formålet med vurderingen skal fremgå af institutionens hjemmeside. Kapitel 3 Adgangskrav, indskrivning og frister 7. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have de nødvendige faglige forudsætninger. 7 a. Ved tilmelding til uddannelsesaktiviteter, hvor der opkræves fuld deltagerbetaling eller forhøjet deltagerbetaling, jf. ÅU-lovens 8, stk. 4 og stk. 6, skal kursisterne oplyse, om de har en videregående uddannelse og om de modtager efterløn eller en aldersbetinget pension.

3 Stk. 2. Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, skal oplyse om omfanget af kursistens tilknytning til arbejdsmarkedet. 8. Indskrivningen til åben uddannelse sker til et enkeltfag, et undervisningsforløb eller en uddannelse med dertil hørende prøver eller lignende. Har en uddannelsesinstitution igangsat et samlet undervisningsforløb eller en uddannelse, har den uddannelsessøgende ret til at afslutte det påbegyndte forløb eller uddannelsen inden for det annoncerede tilrettelæggelsestidspunkt (begyndelses- og afslutningstidspunkt). Stk. 2. Uddannelsessøgende kan indskrive sig til flere deltidsuddannelser, enkeltfag, korte kurser og fagspecifikke kurser samtidig. Stk. 3. Uddannelsessøgende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig til et enkeltfag, der er en del af heltidsuddannelsen. Stk. 4. Institutionen kan fastsætte, hvor lang tid den uddannelsessøgende må vente med at gå til prøver m.v. i et fag, efter at undervisning i faget er afsluttet. 9. Kan uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle rettidigt tilmeldte ansøgere, skal optagelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af institutionen. Institutionen må alene anvende fagligt relevante kriterier samt tilmeldingstidspunkt som udvælgelseskriterier. Kriterierne skal være offentligt tilgængelige fra det tidspunkt, hvor institutionen annoncerer den pågældende uddannelsesaktivitet. 10. Uddannelsesinstitutionen fastsætter frister for ansøgning om indskrivning og ved uddannelsesaktiviteter, hvor der er krav om betaling for deltagelse i undervisning, frister for betaling for deltagelse i undervisningen, jf. dog 19, stk Uddannelsesinstitutionen kan efter ansøgningsfristens udløb undlade at igangsætte udbudt undervisning på grund af ringe søgning eller særlige omstændigheder, hvis der er taget forbehold herom ved annonceringen, jf. dog 8, stk. 1. Kapitel 4 Digital og manuel tilmelding m.v. 12. Selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere, der tilmelder ansatte til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, skal foretage digital tilmelding via portalen til uddannelsesaktiviteter, der fremgår af portalen, jf. dog 13, stk. 3. Der bruges digital signatur ved tilmeldingen. Digital tilmelding efter 1. pkt. gælder dog ikke tilmelding af ansatte med en videregående uddannelse. Stk. 2. Ved digital tilmelding skal afgørelser og meddelelser om tilmeldingen kunne modtages i digital form. Stk. 3. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde og på grundlag af en konkret, skriftlig ansøgning dispensere fra kravet om obligatorisk digital tilmelding efter denne bestemmelse. 13. Tilmelding af deltagere, der ikke er omfattet af 12, til uddannelsesaktiviteter på sker manuelt. Tilmelding kan dog ske digitalt, hvis den digitale tilmeldingsmulighed fremgår for uddannelsesaktiviteten og for gruppen af deltagere på jf. dog stk. 3. Stk. 2. Alle deltagere kan anvende til informationssøgning om uddannelsesaktiviteter omfattet af portalen og oplysninger om proceduren for tilmelding m.v. Stk. 3. Deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, der er omfattet af 23, tilmelder sig uddannelsen ved henvendelse til den pågældende uddannelsesinstitution. Stk. 4. Tilmelding af deltagere omfattet af 12, stk. 1, 3. pkt., sker ved henvendelse til den pågældende uddannelsesinstitution. Informations- og vejledningspligt ved digital tilmelding 14. Uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser eller enkeltfag, jf. 12, som er omfattet af digital tilmelding, skal informere om den digitale tilmelding og om betingelserne for deltagelse på deres hjemmeside. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionerne, jf. stk. 1, yder den fornødne vejledning og bistand i forbindelse med den digitale tilmelding. Ansøgningsskema ved digital tilmelding 15. Den digitale tilmelding skal foretages på det digitale ansøgningsskema, der fremgår af og tilmeldingen skal indeholde oplysninger om: 1) Ansøgers navn, adresse, kontaktoplysninger og personnummer, og

4 2) den arbejdsmarkedsuddannelse, eller enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller den uddannelse, som tilmeldingen sker til, herunder uddannelsens omfang og varighed. Stk. 2. Den digitale tilmelding skal indeholde en erklæring om, at den tilmeldte ikke har en videregående uddannelse. Frist for digital ansøgning 16. En digital tilmelding er sket rettidig, hvis den er i overensstemmelse med 15 og er registreret i senest den dag, der er fastsat som frist for tilmelding. Kapitel 5 Bevis, merit m. v. 17. Den uddannelsessøgende har ret til at få udstedt bevis for beståede enkeltfag og til at få udstedt et samlet eksamensbevis for en uddannelse, hvis alle prøver, der indgår i uddannelsen, er bestået. Beviset udstedes af den uddannelsesinstitution, hvor den sidste prøve er aflagt, medmindre institutionerne aftaler andet, jf. dog stk. 2. Den uddannelsessøgende har ret til bevis for hvert bestået enkeltfag, hvor den pågældende forlader et længere sammensat forløb, en merituddannelse og lign. uden at have fuldført forløbet eller uddannelsen. Stk. 2. For erhvervsuddannelser og grunduddannelse for voksne (GVU) udstedes beviset efter de almindelige regler for uddannelsen. Stk. 3. Den uddannelsessøgende har ret til at få en beskrivelse af de korte kurser, fagspecifikke kurser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, som vedkommende har deltaget i. Beskrivelsen af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb udarbejdes af den eller de institutioner, der har afholdt de enkelte dele af uddannelsesforløbet. 18. Indgår der praktik i en uddannelse, godkender uddannelsesinstitutionen, i hvilket omfang forudgående praktisk erhvervserfaring kan sidestilles med den foreskrevne praktik, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For erhvervsuddannelser og grunduddannelse for voksne (GVU) foretages godkendelsen efter reglerne for den pågældende uddannelse. Kapitel 6 Specielle tilskudsbetingelser 19. Følgende betingelser om deltagerbetaling, annoncering m.v. skal være opfyldt for, at en uddannelsesinstitution kan få tilskud efter denne bekendtgørelse: 1) Deltagerbetalingen er betalt mindst en gang halvårligt inden for frister, der fastsættes af ministeriet. For uddannelsesaktiviteter efter 6, stk. 2, i ÅU-loven, hvor der er deltagerbetaling, jf. gældende regler herom, kan der dog højest opkræves deltagerbetaling for en periode frem til udgangen af et kalenderår. 2) Deltagerbetalingen er betalt med det fulde beløb for den periode, som deltagerbetalingen dækker. Dog kan tilsagn fra en offentlig myndighed om betaling og lignende træde i stedet for betaling. Betaling skal ske senest en måned efter den i øvrigt fastsatte frist. 3) Deltagerbetalingen er den samme for alle deltagere i samme uddannelsesaktivitet, bortset fra tilfælde hvor der gives rabat til deltagere, der tilmelder sig flere enkeltfag. 4) Institutionen modtager ikke andre offentlige driftstilskud, bortset fra tilskud fra EU og Nordisk Råd, til samme uddannelsesaktivitet. 5) Uddannelsesaktiviteten er indberettet til Uddannelsesguiden bortset fra ledige pladser på en heltidsuddannelse, jf. ÅU-lovens 2, stk. 4. 6) Uddannelsesaktiviteten er markedsført i overensstemmelse med 6. Betingelsen gælder uafhængigt af, hvem der forestår markedsføringen. 7) Oplysninger om planlagte uddannelsesaktiviteter skal fremgå af institutionens hjemmeside senest 8 dage, inden aktiviteten starter. Hvis beslutning om aktivitetens gennemførelse træffes senere end 8 dage før start, skal oplysningerne fremgå af hjemmesiden dagen efter beslutningen og senest dagen inden aktivitetens start. Følgende skal fremgå af hjemmesiden: a) uddannelsesaktivitetens navn/benævnelse og eventuel uddannelseskode, b) afholdelsesform, c) sted, d) eventuel tilmeldingsfrist, e) begyndelses- og afslutningstidspunkt herunder tidspunkt for evt. afsluttende eksamen/prøve, f) eventuelle optagelsesbetingelser, g) den uddannelsestid, der følger af bekendtgørelse, undervisningsplan, studieordning eller lignende (normeret uddannelsestid/årsværknormering) eller antallet af undervisningstimer for korte kurser og fagspecifikke kurser,

5 h) oplysning om fravigelse af den normerede uddannelsestid/årsværksnormering med oplysning om den uddannelsestid/årsværksnormering, der træder i stedet for denne og oplysning om de forudsætninger hos deltagerne, dette nødvendiggør. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige fra annonceringstidspunktet. Arbejdsmarkedsuddannelserne skal markedsføres med den normerede uddannelsestid, i) deltagerbetalingens størrelse og j) for enkeltfagene oplysninger om i hvilke uddannelse enkeltfaget indgår. Stk. 2. For uddannelsesaktiviteter nævnt i ÅU- lovens 6, stk. 2, hvor der i henhold til lovens 8, stk. 3, opkræves deltagerbetaling, gælder reglerne i stk. 1 samt regler om deltagerbetaling fastsat i særskilt bekendtgørelse i medfør af lovens 8, stk. 5. Stk. 3. For uddannelseselementer, der indgår i fleksible forløb under videreuddannelsessystemet for voksne, og som er omfattet af 6, stk. 9, i ÅU- loven gælder reglerne i stk. 1, nr. 5-7 ikke. Stk. 4. I tilfælde, hvor undervisningsministeren har bestemt, at korte kurser kan forbeholdes kursusdeltagere fra enkelte institutioner m.v., jf. 3, stk. 6, 2. pkt., i ÅU- loven, gælder stk. 1, nr. 5-7 ikke. Stk. 5. Undervisningsministeren kan kræve dokumentation for antallet af betalende deltagere på: 1) åben uddannelse og arbejdsmarkedsuddannelser m.v., 2) supplerende uddannelsesaktivitet, jf. 2, stk. 2, 3) uddannelseselementer, der indgår i GVU, 4) fleksible forløb under videreuddannelsessystemet for voksne og 5) individuel kompetencevurdering. Stk. 6. For uddannelsesaktiviteter nævnt i 6, stk. 2, i ÅU-loven, hvor der ikke i henhold til lovens 8, stk. 3, opkræves deltagerbetaling, kan der kræves dokumentation for antallet af ressourceudløsende deltagere efter retningslinier, der fastsættes af Undervisningsministeriet. Stk. 7. Til undervisning efter ÅU-lovens 6 stk. 2, der finder sted i en virksomhed eller lignende i hvilken alle eller et ikke uvæsentligt antal af deltagerne i den pågældende undervisning er ansat (virksomhedsforlagt undervisning), ydes der ikke tilskud, hvis undervisningen varetages af lærere, der også er ansat i den pågældende virksomhed, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om den pågældende lærers upartiskhed i forhold til virksomheden, jf. herved kap. 2 i forvaltningsloven. Stk. 8. En institution kan ikke få tilskud til egne ansattes deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og fagspecifikke kurser. Stk. 9. En institution kan ikke få tilskud til undervisning af ansatte i det firma, der varetager undervisningen på grundlag af udlicitering. Stk. 10. Tilskud til fagspecifikke kurser udbetales for højst 30 undervisningstimer pr. 5 undervisningsdage. Stk. 11. En institution kan ikke modtage tilskud eller opkræve deltagerbetaling for institutionens udbud af enkeltfag, der indgår i erhvervsrettede videregående heltidsuddannelser, når enkeltfaget gennemføres af talentfulde unge fra ungdomsuddannelser. 20. For gennemførelse af individuel kompetencevurdering gælder reglerne i 19 tilsvarende, med mindre de pågældende personer er undtaget fra deltagerbetaling efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse m.v.) 8, stk. 1. Stk. 2. Ved gennemførelse af individuel kompetencevurdering uden deltagerbetaling gælder reglerne i 19, stk. 1, nr. 4-6, og stk. 6-8 tilsvarende. Kapitel 7 Andre tilskudsregler 21. Antallet af årselever eller årsstuderende, jf. 6 i ÅU-loven, beregnes ud fra antallet af betalende deltagere i uddannelsesaktiviteterne. For uddannelsesaktiviteter nævnt i lovens 6, stk. 2, hvor der ikke i henhold til lovens 8, stk. 3, opkræves deltagerbetaling, opgøres antallet af årselever på basis af antallet af deltagere i uddannelsesaktiviteten efter retningslinier, der er fastsat i Undervisningsministeriets IEU-instruks. For arbejdsmarkedsuddannelser og individuel kompetenceafklaring efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m. v. gælder de i 2. pkt. nævnte retningslinier for opgørelse af antallet af årselever tillige, uanset om der opkræves deltagerbetaling i henhold til lovens 8, stk. 3. Stk. 2. Ved uddannelsesaktiviteter, der har en normeret uddannelsestid/årsværksnormering og hvor der er deltagerbetaling, er en årselev eller en årsstuderende en elev eller en studerende, der har betalt for uddannelsesaktiviteter med et omfang på et års heltidsuddannelse. Stk. 3. Hvis uddannelsesaktiviteter, der har en normeret uddannelsestid/årsværksnormering, tilrettelægges på en tid, der er kortere end den normerede uddannelsestid/årsværksnormeringen, jf. 1, stk. 5, 3. pkt., opgøres en årselev eller en årsstuderende ud fra forholdet mellem tilrettelæggelsestiden og den normerede uddannelsestid/årsværksnormeringen. Hvis arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelse m.v. tilrettelægges med en varighed, der er kortere end

6 den vejledende maksimale varighed, jf. 9, stk. 1, i bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser, opgøres en årselev ud fra forholdet mellem tilrettelæggelsestiden og den vejledende varighed. Det samme gælder, når uddannelsesaktiviteter nævnt i 1. og 2. pkt. indgår i særligt tilrettelagte forløb. Stk. 4. Ved fagspecifikke kurser og uddannelse efter 4, stk. 2, er en årselev eller en årsstuderende en elev eller en studerende, der har betalt for undervisning i 1200 undervisningstimer af mindst 45 minutters varighed. Stk. 5. Når fagspecifikke kurser udbydes som fjernundervisning, fastsætter Undervisningsministeriet, hvordan årselever eller årsstuderende opgøres, før uddannelsesaktiviteten begynder. Stk. 6. For tilskud til uddannelseselementer, der indgår i grundlæggende voksenuddannelse (GVU) eller i fleksible forløb under videreuddannelsessystemet for voksne, fastsættes der på de årlige finanslove takster for de enkelte uddannelseselementer til dækning eller delvis dækning af udgifterne, jf. 6, stk. 9, i ÅU-loven. Tilskud til uddannelsesplaner ved GVU indbefatter den forudgående kompetencevurdering. Stk. 7. Tilskud til individuel kompetenceafklaring i forhold til voksen videreuddannelse og diplomuddannelser fastsættes på de årlige finanslove til delvis dækning af udgifterne for personer med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau. Stk. 8. Tilskud til individuel kompetencevurdering i forhold til uddannelsesaktiviteter nævnt i ÅU lovens 6 stk. 3, hvor der ikke i henhold til lovens 8, stk. 1, opkræves deltagerbetaling, fastsættes på de årlige finanslove. 22. Tilskud efter ÅU-loven skal indgå i uddannelsesinstitutionens regnskab og revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik efter de regler, der i øvrigt gælder for revision af institutionen. Stk. 2. For uddannelsesinstitutioner, der får tilskud efter ÅU-loven, skal institutionens revisor kontrollere, at institutionens oplysninger om det antal årselever og årsstuderende, der ligger til grund for tilskudsberegningen, er rigtige. Dette gælder dog ikke uddannelsesinstitutioner, der alene revideres af Rigsrevisionen. Kapitel 8 Deltagere med bopæl eller beskæftigelse i Grønland eller på Færøerne 23. For deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser optaget efter 10 a, stk. 3, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser opkræver uddannelsesinstitutionerne fuld deltagerbetaling. Stk. 2. Ved fuld deltagerbetaling forstås 1) deltagerbetaling som fastsat på finansloven for den pågældende uddannelse, 2) det for uddannelsens gældende tilskudsniveau, der er fastsat efter de takster, der fremgår af finansloven for de pågældende arbejdsmarkedsuddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner, og 3) eventuel betaling efter 8 a, stk. 2, i ÅU-loven for en særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Betaling sker efter takster inklusive moms. Stk. 3. Deltagerbetaling og enhedstaksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på Stk. 4. For deltagere optaget efter stk. 1 er betalingsfristen senest 1 uge inden kursusstart, medmindre tidligere betalingsfrist er aftalt. Reglerne for deltagerbetaling som fastsat i 8 a, 10 a og 10 b, i lov om åben uddannelse gælder for deltagere omfattet af stk.1. Stk. 5. Uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde kost og logi til deltagere nævnt i stk. 1 efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Kapitel 9 Klage 24. Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Undervisningsministeriet af den, som afgørelsen vedrører. Stk. 2. Klagen indgives til institutionen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af institutionen, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen klagen til ministeriet ledsaget af institutionens udtalelse. Institutionen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen. 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Kapitel 10 Ikrafttræden m. v.

7 Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 145 af 9. marts 2005 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. ophæves. Undervisningsministeriet, den 27. december 2009 P.M.V. Per Hansen / Jacob Holbæk Kjeldsen

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser Udkast 12. maj 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7 og 10, og 18, stk. 2, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau BEK nr 837 af 06/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 777 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 64 af 26/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 023.13S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 021.60M.391

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1475 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 077.90S.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser I medfør af 2, stk. 5, 6, stk. 2, 10, stk. 6, 10 a, stk. 2, 3, 4 og 5, 11 stk. 4, 12, 13, 14, stk. 3, 14 a, stk. 4, 15, stk. 6, 15 a, stk. 4, 15 c, 16, stk.

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Forslag. om udbud af kombineret ungdomsuddannelse:

Forslag. om udbud af kombineret ungdomsuddannelse: Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om kombineret ungdomsuddannelse Kapitel 1 Formål og målgruppe m.v. 1. Kombineret

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kombineret ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse af lov om kombineret ungdomsuddannelse LBK nr 779 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.89M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse BEK nr 847 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/028262 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Formålet med denne bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

UDKAST til Vejledning vedrørende uddannelseskrav til dyrehandlere og personer der handler med og opdrætter hunde

UDKAST til Vejledning vedrørende uddannelseskrav til dyrehandlere og personer der handler med og opdrætter hunde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 97 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 7. december 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2008-5401-0045 Dok.: MSJ40018

Læs mere

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

N O T A T. Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet

N O T A T. Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet N O T A T Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet Det er formålet med dette notat at præcisere, hvem der har kompetence til at fastsætte regler og træffe afgørelser i de forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere