Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 18/4 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen, Emblemer til 14 Samariter. Inkassator Frederiksen og Forvalter Jensen gav derefter en, smuk Underholdning. Sluttelig dansede man. Samariterne skal i Maj Maaned sammen med de øvrige i Amtet deltage i en større Øvelse i Svinninge. Omtale 22/4 (delvis gengivet) Cirkus Brdr. Schmidt til Nykøbing Sj. Foraaret er inde, og med det kommer den første Cirkus til Byen. Det er Brdr. Schmidt, som paa Tirsdag slaar Teltet op paa Dyrskuepladsen i Nykøbing. Omtale 24/4 (fuldt gengivet) Skoleforholdene i Nykøbing. To Affærer om Afstraffelse paa Skolen. Et herværende Blad bragte i Lørdags Omtale af en Affære fra Skolen, som Myndighederne i den senere Tid har haft at beskæftige sig med. Af Hensyn til Skolens Tarv havde Skolekommissionen helst set, at Affæren og dens Forløb var blevet forbeholdt Myndighederne og de specielt interesserede Parter og ikke blevet gjort til Genstand for Omtale i Pressen. Men da en Kollega ikke har ment at kunne tage Hensyn hertil, finder vi heller ingen Anledning til at bevare Tavsheden. Sagen drejede sig om en Klage, som Førstelærer E. Andreasen, Yderby, indgav til Skolekommissionen over, at hans 16- aarige Søn, Holger, der var Elev i I Realklasse i Nykøbing, havde været Genstand for en af Overlærer P. Christensen foretaget meget haardhændet Afstraffelse, tilmed for en saare ringe Forseelse. Denne bestod nemlig kun i, at han og en Kammerat en Morgen før Skoletid gik ind i deres Klasseværelse og lagde deres Bøger. Dette er ganske vist stridende mod Skolens Reglement, men nogen stor Forseelse kan det dog ikke kaldes. Den ene af Synderne slap med Skrækken, men Holger Andreasen fik af Overlæreren Valget imellem enten at forlade Skolen eller tage en Dragt Prygl. Holger valgte det sidste og gik med Overlæreren ind paa dennes Kontor, hvor Afstraffelsen fandt Sted, og den var saa voldsom, at der ved en Lægeundersøgelse, som først fandt Sted tre Dage efter, konstateredes Mærker af Behandlingen. Vidner var der ikke paa Optrinet, hvorfor det var vanskeligt for Skolekommissionen at komme til fuld Klarhed over Afstraffelsens Karakter og Omfang. Men saa meget fik den dog ud af sine Undersøgelser, at den

2 fandt sig foranlediget til at tildele Overlærer Christensen en skarp Misbilligelse for hans Adfærd. Kommissionen betegner den foretagne Afstraffelse som aldeles uforsvarlig" og maa forlange, at saadanne Metoder ikke oftere bringes i Anvendelse. Om Klageren, Lærer Andreasen, vil lade Sagen bero herved, eller om han vil indanmke Sagen i for overordnede Myndigheder til yderligere Forfølgelse, ved vi ikke. Til Amtstidende har han udtalt, at han havde ventet, at Skolekommissionen havde paalagt Overlæreren at give ham en Undskyldning for det passerede. At Kommissionen ikke gjorde dette ligger lige for, eftersom den intet Magtmiddel har til at haandhævde et saadant Paalæg. Skulde Sagen imidlertid blive forfulgt videre, vil den kunne komme til at slaa Følge med en anden Klage, der for Tiden er til Undersøgelse og Overvejelse i Undervisningsministeriet. Det drejer sig om en Pryglesag, rejst mod en anden af Skolens Lærere. I dette Tilfælde er der, saa vidt vi véd, ikke just klaget over særlig haardhændet Straf, men derimod om Lærerens Lærer Bjørnsgaards Kompetence til i det paagældende Tilfælde at optræde som Revser. Børnene havde ikke begaaet noget uskikkeligt i Skoletiden. Derimod havde de irriteret den paagældende Lærer ved deres Leg paa Gaden en Søndag, og som Løn for denne Irritation erhvervede et Par af Børnene sig et Par Rap af Spanskrøret den følgende Skoledag. Det, som Børnenes Forældre gennem Klagen til Ministeriet ønsker afgjort, er, om Lærerens Revselsesret rækker udover Begivenheder paa selve Skolen og paa Vejen til og fra denne, og ogsaa gælder deres Færden uden for Skoletiden. Af foranstaaende vil man kunne forstaa, at der er Stof til Gnidninger mellem Skolen og Hjemmene i Nykøbing. Der er ogsaa andre Forhold ved Skolevæsenet i vor By, der er Genstand for en alt andet end smigrende Opmærksomhed i Hjemmene, og som der er al Grund til at faa ind i andre Gænger. Købstadsskolerne staar som bekendt direkte under Undervisningsministeriets Tilsyn, og vi tror at vide, at dette Tilsyn med Skolen i Nykøbing vil blive ret effektivt i Fremtiden. Omtale 24/4 (fuldt gengivet) Dødsfald. Ølhandler N. J. Formann, Indehaver af Tuborg-Depotet i Nykøbing, er i Nat død, 63 Aar gammel. Formann var i sine yngre Dage Landmand, drev derefter i nogle Aar Fourageforretning i Holbæk, indtil han for godt en halv Snes Aar siden overtog Depotet i Nykøbing. Dette Depot havde hidtil haft vanskejigt ved at klare sig i Konkurrencen, men det lykkedes Formann at bringe Forretningen paa Fode og oparbejde et betydeligt Salg. En Sukkersyge hemmede i de sidste Aar hans Initiativ. I sidste Uge tog Sygdommen en alvorlig Vending, og han blev indlagt paa Amtssygehuset, men der var intet at gøre, og i Nat døde han. Han efterlader Hustru og flere voksne Børn. Omtale 26/4 (fuldt gengivet læserbrev m.m.) Skoleforholdene i Nykøbing. Selvfølgelig kunde Hr. Red. Christensen ikke undlade at knytte en Kommentar til min Redegørelse; det havde jeg heller ikke ventet. Men naar Hr. C. skriver, at jeg for min egen Skyld burde have undladt min Bemærkning om, at Børnene tilsigtede en Genering eller Demonstration mod mig, da Folk let kunde udlægge det som manglende pædagogisk Forstaaelse hos mig, saa røber det en beklagelig Evne eller Vilje hos Hr. C. til at læse og forstaa det læste. Thi dette er jo netop Kernen i det hele. Det var for denne Optræden, Børnene blev straffet, og det blev da ogsaa udtrykkelig betydet dem, umiddelbart forinden de fik de allerede meget omtalte Smæk. Nykøbing Sj., d A. Bjørnsgaard. - Dette finder vi ikke Anledning til at knytte Kommentarer til. Red. Omtale 26/4 (fuldt gengivet) Indbrud i Nykøbing. Hos Købmand Helmo, Kirkestræde, Nykøbing, er der i Nat begaaet Indbrud. Tyven har brudt et Vindue i Baggaarden op og er saaledes kommet ind i Butiken. Fra en uaflaaset Skuffe har han taget 17 Kr. i Smaapenge. Politiet er uden Spor af Gerningsmanden.

3 Omtale 20/5 (fuldt gengivet) Faar vi Ragnhild Hveger til Nykøbing? Svømmeklubbens Formand, Lærer Th. Holm, har begrundet Haab om, at det skal lykkes. Roerne har forlængst hejst Standeren, og nu er det Svømmernes Tur, og de lægger ud med Juni Maaneds Begyndelse. Som Træner er antaget Svømmelærerinde Frk. Else Hammelev. Vi har forespurgt Formanden for Nykøbing Svømmeklub, Lærer Th. Holm, om Klubben har lagt Sommerplanerne endnu. Ja, det kan man jo godt sige, svarer Lærer Holm. Bl. a. arbejder vi paa at faa Ragnhild Hveger herop engang i Sommerens Løb. Det er egentlig lang Tid siden, vi begyndte at forhandle om det, men endnu har vi ikke faaet endeligt Tilsagn, selvom jeg har et begrundet Haab om, at det skal lykkes. Ragnhild er vel stærkt optaget? Ja, fra 1. Juni til 3. September er hun optaget hver eneste Søndag. Og saa skal hun jo baade til Finland og England. Skal det lykke at faa hende til Nykøbing bliver det en Hverdags-Aften. Vi vil saa forsøge at arrangerer en Opvisning, saa vore Svømmere og andre Interesserede her i Byen kan faa Lejlighed til at se en Verdensmester, der kan svømme. Hvornaar kan det saa blive? Nogen Aftale har vi som sagt ikke kunnet faa endnu, men det kan lige saa godt blive i Sæsonen som nogen anden Tid. Spørgsmaalet er blot, om vi er heldige, og om der byder sig en god Lejlighed. Har De ellers andre Planer? Ikke ud over det sædvanlige. Vi begynder Træningen med Juni Maaneds Begyndelse og haaber at faa en god Sommer. Blandt Svømmerne har man allerede begyndt at glæde sig til Ragnhild Hvegers Besøg og Opvisning i Nykøbing. Mens Inge Sørensen som bekendt ogsaa er en Stjerne i det vaade Element, saa er Ragnhild Hvegers Svømning alligevel den foretrukne blandt Publikum derved, at hun svømmer crawl. Inge dyrker jo Brystsvømning og glider som en Aal gennem Vandet med en Hurtighed, saa næsten ingen faar hendes Kunst at se. Ragnhild pisker derimod Vandet til Skum hende kan man følge, og hende vil man se. Vi glæder os allerede og haaber, at Ønskerne gaar i Opfyldelse. Svømmeklubben skal jo nok vide at gøre sit bedste. Omtale 23/5 (fuldt gengivet) Planer om Sygehusudvidelse i Nykøbing. Funktionærbolig af moderne Tilsnit og Udstyr tiltrænges af Hensyn baade til Reservelægen og det øvrige Personale. HOLKÆK AMT har jo i de senere Aar tumlet med store Udvidelser ved Sygehusene, navnlig i Holbæk. Efter al Sandsynlighed vil Amtsraadet ogsaa inden længe blive stillet overfor Udvidelsesønsker fra Sygehuset i Nykøbing. Foreløbig er Tanken dog kun paa den første Overvejelses Stadium. Men at man paa Sygehuset i Nykøbing lider under en følelig Pladsmangel er ingen Hemmelighed. Og i et Møde, som Sygehusbestyrelsen forleden afholdt, blev det løseligt drøftet, hvad man skulde gøre for at raade Bod paa Pladsmangelen. Det er navnlig Funktionærværelser, det kniber med. Efter at man har gennemført 8 Timers Dagen, har det været nødvendigt at forøge Personalets Antal, saa dette nu udgør 34 Personer, og dem har man ikke Plads til paa Sygehuset. Fire Sygeplejeassistenter har man maattet leje Værelser til i Byen. Dette medfører en aarlig Udgift paa 1700 Kroner, foruden at det naturligvis paa anden Maade er en Gene for Sygehuset. Hertil kommer, at de Funktionærværelser, man raader over, ikke svarer til de overenskomstmæssige Krav, der stilles. Det gælder i særlig Grad Reservelægens Beboelse. Den blev først indrettet ved den sidste Udvidelse for faa Aar siden, men er desuagtet ikke tidssvarende, idet det kun er Bolig for en ugift, og den nuværende Reservelæge er netop gift, hvilket for øvrigt ofte er Tilfældet selv for unge Læger. Og ifølge Overenskomsten mellem Lægerne og Amtsraadene kan Reservelægen stille Krav

4 om Betaling for manglende Bolig. Dette er dog ikke sket i dette Tilfælde, idet Reservelægen klarer sig med den forhaandenværende Bolig saa godt han kan. Resultatet af Sygehusbestyrelsens foreløbige Drøftelse forleden blev da, at man var enig om, at skulde man skride til Opførelse af en speciel Funktionærbolig med Plads til alle Funktionærerne saaledes, at Sygehuset har de Funktionærer boende, der til enhver Tid er i Tjeneste. En saadan Funktionærfløj mente man passende kunde opføres vinkelret paa Sygehusets Østgavl. Men som sagt: det hele er paa det første Forberedelsesstadium. Bestyrelsen vil først lade en Arkitekt lave en Skitse saavel over Udseende som over Bekostningen og først da overveje, om man skal forebringe sit Ønske for Amtsraadet. Helt billig bliver en saadan Funktionærfløj jo ikke, naar den skal rumme et saa stort Antal Funktionærer. Selvfølgelig skal Reservelægen have en standsmæssig Bolig, og ifølge Overenskomsten mellem Amtsraadsforeningen og Dansk Sygeplejeraad skal Sygeplejerskerne til deres Bekvemmelighed have hver to Værelser samt et lille Køkken. Og Piger og Elever skal have hver sit Værelse, saa noget helt lille Bygningskompleks bliver det ikke. Omtale 26/5 (fuldt gengivet) Dødsfald. Fhv. Købmand Ludvig 0Isen, Nykøbing, er i Gaar afgaaet ved Døden, 68 Aar gammel. Ludvig Olsen var født i Nykøbing hvor hans Fader var Indehaver af en større Købmandsforretning. Ludvig Olsen slog ogsaa ind paa Handelsvejen, men i mere beskedent Omfang. Han drev i mange Aar en kombineret Cykle- og Tobaksforretning i den Ejendom, som siden blev erhvervet af Hanken for Nykøbing og Omegn. Da Ludvig Olsen maatte rykke ud her, overtog han en Herreekviperingsforretning i Brugsforeningens Ejendom, som han drev i nogle Aar, men allerede da blev han angrebet af den Sygdom, mod hvilken han i Aaringer har kæmpet forgæves. Det sidste Par Aar har været overordentlig strenge, saa Døden kom nu som en Befrielse. Ludvig Olsen var Enkemand og efterlader sig en voksen Søn. Omtale juni (fuldt gengivet) Fjerkrætyvene for Landsretten. Den 9. Juni kommer Landsrettens 7. Afdeling til Holbæk, bl. a. for at behandle den store Fjerkrætyverisag fra Odsherred, som Domsmandssag. Landsretssagførerne Richter og Gideon, Nykøbing, fungerer som Forsvarer. Omtale 28/6 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Aftes et Møde, der hvad Magerhed angaar slaar alle hidtidige Rekorder. Der var tyve Sager opført paa Dagsordenen for det aabne Møde, men det var udelukkende Efterretningssager eller Udstykningsandragender, der ikke gav Anledning til nogen Meningsudveksling. Dog var der to Andragender om Udstykning paa Vestre Lyng, der foreløbig blev gemt hen, idet et Vej problem, mod hvilket Naboer rejste Indsigelse, ikke forelaa tilbørlig oplyst. I Udvalg først. Lading-Petersen foreslog derfor baade at lade disse og alle fremtidige Andragender om Udstykning, mod hvilke der kunde være mindste Tvivl, gaa til Undersøgelse i et Byraadsudvalg, forinden de fik Byraadets Anbefaling med paa Vejen. Dette vedtoges, og det bestaaende Udvalg for Skov- og Strandarealer fik overdraget dette Hverv. Vognmand Laur. Jacobsen fik Byraadets Anbefaling paa Fornyelse af hans Koncession paa Bilruten Slagelse- Nykøbing. Fra Holbæk Amt var fremsendt Driftsregnskab over Arbejdsanvisningskontorets Udgifter. De beløb sig til 14,841 Kr. Nykøbings Andel i denne Udgift er opgjort til 222 Kr. 95 Øre. Bjørnsgaard-Sagen for lukkede Døre. Dette var alt, hvad der var at klemme ud af Dagsordenen for det offentlige Møde. Paulus Nielsen forsøgte - men uden j Held - at forbedre lidt paa den magre Dagsorden ved at foreslaa en Sag flyttet fra det lukkede til det offentlige Møde. Det var den tidligere omtalte Klage fra et Par Forældre over, at Lærer Bjørnsgaard havde pryglet deres Børn i Skolen, fordi

5 disse - efter Lærerens Mening - havde foranstaltet støjende Leg paa Holtets Plads" uden for Skoletiden. Klagen, der var indsendt til Undervisningsministeriet, var af dette fremsendt til Erklæring i Byraadet. Paulus Nielsen ønskede denne Erklæring debatteret offentlig. Han motiverede dette med, at det ikke saa meget var en peronlig som en principiel Sag. Det, der skulde afgøres, er om Læreren har Ret til at Straffe Børn for Forseelser begaaet uden for Skoletiden, og dette har Interesse for alle Landets Skoler. Borgmesteren: Det vil vist være temmelig umuligt at drøfte denne Sag uden at komme ind paa personlige Spørgsmaal, og hvor dette er Tilfældet plejer vi altid at lukke Dørene, og det vil jeg ogsaa anbefale i dette Tilfælde. Ved Afstemningen stemte tre (Paulus Nielsen, H. C. Larsen og Gideon) for offentlig Behandling, medens fire (Borgmesteren, Fr. Petersen, Herman Petersen og Lading-Petersen) stemte for den lukkede Dør. Jakob Jensen og Sv. Clausen stemte ikke. Nybjerg og Johs. Henriksen var fraværende. Omtale 29/6 (fuldt gengivet) 25 Aar ved Kommunens Kasse. Paa Lørdag, den 1. Juli, er det Jubilæumsdag paa Nykøbing Kommunekontor, idet det da er 25 Aar siden, at Kasserersken, Fru Karen Marie Kjær, indtraadte i Kommunens Tjeneste. Helt rigtigt er dette dog maaske ikke, eftersom hun til en Begyndelse blev antaget af den daværende Kæmner, Th. Christensen, til privat Medhjælp hos ham. Men lige meget, det var Kommunens Regnskaber, hun fik at tumle med. Meget ung var Karen Marie dengang. Hun havde knap nok overstaaet sin Præliminæreksamen fra den daværende private Realskole, da Kæmner Christensen søgte sin Medhjælp og af Skolens Leder havde faaet den Besked, at han vilde være veltjent med Mads Henriksens Karen Marie, for hun var et usædvanligt lyst og kvikt Hoved. De svundne 25 Aar har vist, at denne Karakteristik ikke var overdreven. Det var under beskedne Kaar baade lønmæssig og arbejdsmæssigt, at den lille Frøken Henriksen holdt sin Entré paa Byens offentlige Kontor. Dette var i Kæmnerens private Ejendom paa Torvet, den, der nu ejes af Konduktør Laur. Hansen. Hele Kontoret indskrænkede sig til et Værelse med en Gulvflade paa ca. 12 Kvadratmeter. Her var lige netop Plads til et Skrivebord, Pengeskabet og to Stole, af hvilke den ene var forbeholdt Publikum, hvorfor Frøken Henriksen maatte benytte Kæmnerens private Spisestue til Arbejdsværelse. Den Gang var Kommunens Administration jo kun en Brøkdel af, hvad den siden har udviklet sig til. De mange Foranstaltninger, der fulgte af Krigen, gjorde en Udvidelse absolut paakrævet, og i 1916 flyttede Kommunekontoret op, hvor nu Holbæk Amts Venstreblad har Kontor, og samtidig blev Bogholderposten og Kassererposten skilt ad. Den sidste tilfaldt Frk. Henriksen. Efter nogle faa Aars Forløb blev ogsaa disse Lokaliteter for smaa, og Kontoret flyttede ind i den nuværende Administrationsbygnig, hvor der forøvrigt ogsaa nu hersker Pladsmangel. Fru Kjær har gjort hele Udviklingen med, er vokset op sammen med Stillingen og behersker den til Fuldkommenhed. Hendes Arbejde er steget kolossalt, men hendes Arbejdskraft er vokset med Kravene, og skal hun end en Gang imellem tage noget Overarbejde for at være a jour, saa tager hun dette med fuld Honnør. Hendes Samvittighedsfuldhed i Arbejdet er gennemført til det yderste. Hendes Optræden saavel overfor sine Medarbejdere paa Kontoret som overfor Publikum er præget af mild Venlighed, men yderst korrekt. De eneste, der har Grund til at beklage sig, er Revisorerne. De skal nøje gennemgaa hendes Regnskaber og hendes Kasse, men deres Arbejde er spildt Ulejlighed, trods den Mangfoldighed af Ekspedttioner hun mellem Aar og Dag har at besørge. Og det er ikke Smaabeløb, der passerer hendes Hænder. Det er muligt, at hun ikke selv har Overblik over Tallet paa de mange Pengemidler, hun gennem Aarene har talt ud af sin Kasse. Det vil muligvis forbavse hende at erfare, at hun alene i Kommuneskat har inkasseret 5½ Million Kr. i Vandskat 915,000 Kr. For Gasværkets produktion 2.309,000 og for Elektricitet 2,146,000 Kr. Ialt ca. 11 Millioner Kroner. Hertil maa dog lægges adskillige Millioner til Afregning med Staten og andre Kommuner. Det er saaledes ikke nogen lille Kasse, der er betroet i Fru Kjærs Varetægt. Hvor mange Millioner, hun vil komme op paa, inden hun en Gang slutter af, kan ingen vide, thi trods 25 Aars Jubilæet, er hun endnu ung af Alder, og vi ved med Bestemthed, at hver eneste Publikum er, der har Ærinde paa Kommunekontoret, vil sende hende en venlig Tanke paa Jubilæmnsdagen og samtidig indflette Ønsket om endnu i mange Aar at træffe Karen Marie ved Kassen.

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58.

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58. Omtale 1/7 (fuldt gengivet) Politibetjent Hansen blev Overbetjent. Ved den nye Politiordning blev det besluttet, at der skulde stationeres en Overbetjent for Ordenspolitiet i Nykøbing, og til denne Stilling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Omtale 4/4 (fuldt gengivet)

Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr død. I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene

Læs mere

Omtale 11/7 (fuldt gengivet)

Omtale 11/7 (fuldt gengivet) Omtale 3/7 (fuldt gengivet) Da Paulus Nielsen reddede Nykøbingskytternes Ære - Ved Kapskydningen i Høve i Søndags kunde det nær have gaaet galt for Nykøbingskytterne ved Kapskydningen. De stod pludselig

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Omtale 2/7 (fuldt gengivet)

Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad Holdt Møde i Mandags Aftes. Af Dagsordenens 16 Punkter var der kun et Par, der gav Anledning til Meningsudveksling. Vægterne androg om at faa bevilget hver 25

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering.

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering. Omtale 19/10 (fuldt gengivet) S. N. S. faar Automat-Telefoner. Telefonselskabet installere for Tiden et moderne fuldautomatisk Anlæg paa Sindssygehospitalet i Nykøbing. Der opstilles spredt over samtlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE UDKAST TIL LOV OM MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. SAMT TILLÆG TIL UDKAST TIL LOV OM GÆLDSBREVE UDARBEJDET AF DEN VED KGL. RESOLUTION AF 13. JUNI 1932 NEDSATTE KOMMISSION KØBENHAVN A.S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI

Læs mere

Et Værksted i København 3

Et Værksted i København 3 Et Værksted i København 3 Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret,

Læs mere

Et Interview med Sfinxen

Et Interview med Sfinxen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Boghandlerne Rasmussen og Helms, der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Omtale 6/1 (fuldt gengivet)

Omtale 6/1 (fuldt gengivet) Omtale 5/1 (fuldt Gengivet) Postvæsenet havde Stigning i sin Trafik. Juleposten ved Nykøbing Sj. Postkontor synes denne Gang at have været noget større end hidtil. Der er i Juleugen afsendt 1864 Postpakker

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet

Læs mere

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man Gratis tilbud om empatiske samtale til patienter, som du ikke selv har tid til at snakke med. Baggrund for henvendelsen: Vi er bekendt med, at mange læger undertiden siger farvel til en patient, vel vidende,

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig:

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig: At leve for at rejse Claus Qvist-Jessen har rejst i over hundrede lande og oplevet mere end de fleste. Det har sat tingene i perspektiv, og gjort ham kritisk over for danskerne som folk men også over for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission 1 9 4 1 KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev

Læs mere