Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 18/4 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen, Emblemer til 14 Samariter. Inkassator Frederiksen og Forvalter Jensen gav derefter en, smuk Underholdning. Sluttelig dansede man. Samariterne skal i Maj Maaned sammen med de øvrige i Amtet deltage i en større Øvelse i Svinninge. Omtale 22/4 (delvis gengivet) Cirkus Brdr. Schmidt til Nykøbing Sj. Foraaret er inde, og med det kommer den første Cirkus til Byen. Det er Brdr. Schmidt, som paa Tirsdag slaar Teltet op paa Dyrskuepladsen i Nykøbing. Omtale 24/4 (fuldt gengivet) Skoleforholdene i Nykøbing. To Affærer om Afstraffelse paa Skolen. Et herværende Blad bragte i Lørdags Omtale af en Affære fra Skolen, som Myndighederne i den senere Tid har haft at beskæftige sig med. Af Hensyn til Skolens Tarv havde Skolekommissionen helst set, at Affæren og dens Forløb var blevet forbeholdt Myndighederne og de specielt interesserede Parter og ikke blevet gjort til Genstand for Omtale i Pressen. Men da en Kollega ikke har ment at kunne tage Hensyn hertil, finder vi heller ingen Anledning til at bevare Tavsheden. Sagen drejede sig om en Klage, som Førstelærer E. Andreasen, Yderby, indgav til Skolekommissionen over, at hans 16- aarige Søn, Holger, der var Elev i I Realklasse i Nykøbing, havde været Genstand for en af Overlærer P. Christensen foretaget meget haardhændet Afstraffelse, tilmed for en saare ringe Forseelse. Denne bestod nemlig kun i, at han og en Kammerat en Morgen før Skoletid gik ind i deres Klasseværelse og lagde deres Bøger. Dette er ganske vist stridende mod Skolens Reglement, men nogen stor Forseelse kan det dog ikke kaldes. Den ene af Synderne slap med Skrækken, men Holger Andreasen fik af Overlæreren Valget imellem enten at forlade Skolen eller tage en Dragt Prygl. Holger valgte det sidste og gik med Overlæreren ind paa dennes Kontor, hvor Afstraffelsen fandt Sted, og den var saa voldsom, at der ved en Lægeundersøgelse, som først fandt Sted tre Dage efter, konstateredes Mærker af Behandlingen. Vidner var der ikke paa Optrinet, hvorfor det var vanskeligt for Skolekommissionen at komme til fuld Klarhed over Afstraffelsens Karakter og Omfang. Men saa meget fik den dog ud af sine Undersøgelser, at den

2 fandt sig foranlediget til at tildele Overlærer Christensen en skarp Misbilligelse for hans Adfærd. Kommissionen betegner den foretagne Afstraffelse som aldeles uforsvarlig" og maa forlange, at saadanne Metoder ikke oftere bringes i Anvendelse. Om Klageren, Lærer Andreasen, vil lade Sagen bero herved, eller om han vil indanmke Sagen i for overordnede Myndigheder til yderligere Forfølgelse, ved vi ikke. Til Amtstidende har han udtalt, at han havde ventet, at Skolekommissionen havde paalagt Overlæreren at give ham en Undskyldning for det passerede. At Kommissionen ikke gjorde dette ligger lige for, eftersom den intet Magtmiddel har til at haandhævde et saadant Paalæg. Skulde Sagen imidlertid blive forfulgt videre, vil den kunne komme til at slaa Følge med en anden Klage, der for Tiden er til Undersøgelse og Overvejelse i Undervisningsministeriet. Det drejer sig om en Pryglesag, rejst mod en anden af Skolens Lærere. I dette Tilfælde er der, saa vidt vi véd, ikke just klaget over særlig haardhændet Straf, men derimod om Lærerens Lærer Bjørnsgaards Kompetence til i det paagældende Tilfælde at optræde som Revser. Børnene havde ikke begaaet noget uskikkeligt i Skoletiden. Derimod havde de irriteret den paagældende Lærer ved deres Leg paa Gaden en Søndag, og som Løn for denne Irritation erhvervede et Par af Børnene sig et Par Rap af Spanskrøret den følgende Skoledag. Det, som Børnenes Forældre gennem Klagen til Ministeriet ønsker afgjort, er, om Lærerens Revselsesret rækker udover Begivenheder paa selve Skolen og paa Vejen til og fra denne, og ogsaa gælder deres Færden uden for Skoletiden. Af foranstaaende vil man kunne forstaa, at der er Stof til Gnidninger mellem Skolen og Hjemmene i Nykøbing. Der er ogsaa andre Forhold ved Skolevæsenet i vor By, der er Genstand for en alt andet end smigrende Opmærksomhed i Hjemmene, og som der er al Grund til at faa ind i andre Gænger. Købstadsskolerne staar som bekendt direkte under Undervisningsministeriets Tilsyn, og vi tror at vide, at dette Tilsyn med Skolen i Nykøbing vil blive ret effektivt i Fremtiden. Omtale 24/4 (fuldt gengivet) Dødsfald. Ølhandler N. J. Formann, Indehaver af Tuborg-Depotet i Nykøbing, er i Nat død, 63 Aar gammel. Formann var i sine yngre Dage Landmand, drev derefter i nogle Aar Fourageforretning i Holbæk, indtil han for godt en halv Snes Aar siden overtog Depotet i Nykøbing. Dette Depot havde hidtil haft vanskejigt ved at klare sig i Konkurrencen, men det lykkedes Formann at bringe Forretningen paa Fode og oparbejde et betydeligt Salg. En Sukkersyge hemmede i de sidste Aar hans Initiativ. I sidste Uge tog Sygdommen en alvorlig Vending, og han blev indlagt paa Amtssygehuset, men der var intet at gøre, og i Nat døde han. Han efterlader Hustru og flere voksne Børn. Omtale 26/4 (fuldt gengivet læserbrev m.m.) Skoleforholdene i Nykøbing. Selvfølgelig kunde Hr. Red. Christensen ikke undlade at knytte en Kommentar til min Redegørelse; det havde jeg heller ikke ventet. Men naar Hr. C. skriver, at jeg for min egen Skyld burde have undladt min Bemærkning om, at Børnene tilsigtede en Genering eller Demonstration mod mig, da Folk let kunde udlægge det som manglende pædagogisk Forstaaelse hos mig, saa røber det en beklagelig Evne eller Vilje hos Hr. C. til at læse og forstaa det læste. Thi dette er jo netop Kernen i det hele. Det var for denne Optræden, Børnene blev straffet, og det blev da ogsaa udtrykkelig betydet dem, umiddelbart forinden de fik de allerede meget omtalte Smæk. Nykøbing Sj., d A. Bjørnsgaard. - Dette finder vi ikke Anledning til at knytte Kommentarer til. Red. Omtale 26/4 (fuldt gengivet) Indbrud i Nykøbing. Hos Købmand Helmo, Kirkestræde, Nykøbing, er der i Nat begaaet Indbrud. Tyven har brudt et Vindue i Baggaarden op og er saaledes kommet ind i Butiken. Fra en uaflaaset Skuffe har han taget 17 Kr. i Smaapenge. Politiet er uden Spor af Gerningsmanden.

3 Omtale 20/5 (fuldt gengivet) Faar vi Ragnhild Hveger til Nykøbing? Svømmeklubbens Formand, Lærer Th. Holm, har begrundet Haab om, at det skal lykkes. Roerne har forlængst hejst Standeren, og nu er det Svømmernes Tur, og de lægger ud med Juni Maaneds Begyndelse. Som Træner er antaget Svømmelærerinde Frk. Else Hammelev. Vi har forespurgt Formanden for Nykøbing Svømmeklub, Lærer Th. Holm, om Klubben har lagt Sommerplanerne endnu. Ja, det kan man jo godt sige, svarer Lærer Holm. Bl. a. arbejder vi paa at faa Ragnhild Hveger herop engang i Sommerens Løb. Det er egentlig lang Tid siden, vi begyndte at forhandle om det, men endnu har vi ikke faaet endeligt Tilsagn, selvom jeg har et begrundet Haab om, at det skal lykkes. Ragnhild er vel stærkt optaget? Ja, fra 1. Juni til 3. September er hun optaget hver eneste Søndag. Og saa skal hun jo baade til Finland og England. Skal det lykke at faa hende til Nykøbing bliver det en Hverdags-Aften. Vi vil saa forsøge at arrangerer en Opvisning, saa vore Svømmere og andre Interesserede her i Byen kan faa Lejlighed til at se en Verdensmester, der kan svømme. Hvornaar kan det saa blive? Nogen Aftale har vi som sagt ikke kunnet faa endnu, men det kan lige saa godt blive i Sæsonen som nogen anden Tid. Spørgsmaalet er blot, om vi er heldige, og om der byder sig en god Lejlighed. Har De ellers andre Planer? Ikke ud over det sædvanlige. Vi begynder Træningen med Juni Maaneds Begyndelse og haaber at faa en god Sommer. Blandt Svømmerne har man allerede begyndt at glæde sig til Ragnhild Hvegers Besøg og Opvisning i Nykøbing. Mens Inge Sørensen som bekendt ogsaa er en Stjerne i det vaade Element, saa er Ragnhild Hvegers Svømning alligevel den foretrukne blandt Publikum derved, at hun svømmer crawl. Inge dyrker jo Brystsvømning og glider som en Aal gennem Vandet med en Hurtighed, saa næsten ingen faar hendes Kunst at se. Ragnhild pisker derimod Vandet til Skum hende kan man følge, og hende vil man se. Vi glæder os allerede og haaber, at Ønskerne gaar i Opfyldelse. Svømmeklubben skal jo nok vide at gøre sit bedste. Omtale 23/5 (fuldt gengivet) Planer om Sygehusudvidelse i Nykøbing. Funktionærbolig af moderne Tilsnit og Udstyr tiltrænges af Hensyn baade til Reservelægen og det øvrige Personale. HOLKÆK AMT har jo i de senere Aar tumlet med store Udvidelser ved Sygehusene, navnlig i Holbæk. Efter al Sandsynlighed vil Amtsraadet ogsaa inden længe blive stillet overfor Udvidelsesønsker fra Sygehuset i Nykøbing. Foreløbig er Tanken dog kun paa den første Overvejelses Stadium. Men at man paa Sygehuset i Nykøbing lider under en følelig Pladsmangel er ingen Hemmelighed. Og i et Møde, som Sygehusbestyrelsen forleden afholdt, blev det løseligt drøftet, hvad man skulde gøre for at raade Bod paa Pladsmangelen. Det er navnlig Funktionærværelser, det kniber med. Efter at man har gennemført 8 Timers Dagen, har det været nødvendigt at forøge Personalets Antal, saa dette nu udgør 34 Personer, og dem har man ikke Plads til paa Sygehuset. Fire Sygeplejeassistenter har man maattet leje Værelser til i Byen. Dette medfører en aarlig Udgift paa 1700 Kroner, foruden at det naturligvis paa anden Maade er en Gene for Sygehuset. Hertil kommer, at de Funktionærværelser, man raader over, ikke svarer til de overenskomstmæssige Krav, der stilles. Det gælder i særlig Grad Reservelægens Beboelse. Den blev først indrettet ved den sidste Udvidelse for faa Aar siden, men er desuagtet ikke tidssvarende, idet det kun er Bolig for en ugift, og den nuværende Reservelæge er netop gift, hvilket for øvrigt ofte er Tilfældet selv for unge Læger. Og ifølge Overenskomsten mellem Lægerne og Amtsraadene kan Reservelægen stille Krav

4 om Betaling for manglende Bolig. Dette er dog ikke sket i dette Tilfælde, idet Reservelægen klarer sig med den forhaandenværende Bolig saa godt han kan. Resultatet af Sygehusbestyrelsens foreløbige Drøftelse forleden blev da, at man var enig om, at skulde man skride til Opførelse af en speciel Funktionærbolig med Plads til alle Funktionærerne saaledes, at Sygehuset har de Funktionærer boende, der til enhver Tid er i Tjeneste. En saadan Funktionærfløj mente man passende kunde opføres vinkelret paa Sygehusets Østgavl. Men som sagt: det hele er paa det første Forberedelsesstadium. Bestyrelsen vil først lade en Arkitekt lave en Skitse saavel over Udseende som over Bekostningen og først da overveje, om man skal forebringe sit Ønske for Amtsraadet. Helt billig bliver en saadan Funktionærfløj jo ikke, naar den skal rumme et saa stort Antal Funktionærer. Selvfølgelig skal Reservelægen have en standsmæssig Bolig, og ifølge Overenskomsten mellem Amtsraadsforeningen og Dansk Sygeplejeraad skal Sygeplejerskerne til deres Bekvemmelighed have hver to Værelser samt et lille Køkken. Og Piger og Elever skal have hver sit Værelse, saa noget helt lille Bygningskompleks bliver det ikke. Omtale 26/5 (fuldt gengivet) Dødsfald. Fhv. Købmand Ludvig 0Isen, Nykøbing, er i Gaar afgaaet ved Døden, 68 Aar gammel. Ludvig Olsen var født i Nykøbing hvor hans Fader var Indehaver af en større Købmandsforretning. Ludvig Olsen slog ogsaa ind paa Handelsvejen, men i mere beskedent Omfang. Han drev i mange Aar en kombineret Cykle- og Tobaksforretning i den Ejendom, som siden blev erhvervet af Hanken for Nykøbing og Omegn. Da Ludvig Olsen maatte rykke ud her, overtog han en Herreekviperingsforretning i Brugsforeningens Ejendom, som han drev i nogle Aar, men allerede da blev han angrebet af den Sygdom, mod hvilken han i Aaringer har kæmpet forgæves. Det sidste Par Aar har været overordentlig strenge, saa Døden kom nu som en Befrielse. Ludvig Olsen var Enkemand og efterlader sig en voksen Søn. Omtale juni (fuldt gengivet) Fjerkrætyvene for Landsretten. Den 9. Juni kommer Landsrettens 7. Afdeling til Holbæk, bl. a. for at behandle den store Fjerkrætyverisag fra Odsherred, som Domsmandssag. Landsretssagførerne Richter og Gideon, Nykøbing, fungerer som Forsvarer. Omtale 28/6 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Aftes et Møde, der hvad Magerhed angaar slaar alle hidtidige Rekorder. Der var tyve Sager opført paa Dagsordenen for det aabne Møde, men det var udelukkende Efterretningssager eller Udstykningsandragender, der ikke gav Anledning til nogen Meningsudveksling. Dog var der to Andragender om Udstykning paa Vestre Lyng, der foreløbig blev gemt hen, idet et Vej problem, mod hvilket Naboer rejste Indsigelse, ikke forelaa tilbørlig oplyst. I Udvalg først. Lading-Petersen foreslog derfor baade at lade disse og alle fremtidige Andragender om Udstykning, mod hvilke der kunde være mindste Tvivl, gaa til Undersøgelse i et Byraadsudvalg, forinden de fik Byraadets Anbefaling med paa Vejen. Dette vedtoges, og det bestaaende Udvalg for Skov- og Strandarealer fik overdraget dette Hverv. Vognmand Laur. Jacobsen fik Byraadets Anbefaling paa Fornyelse af hans Koncession paa Bilruten Slagelse- Nykøbing. Fra Holbæk Amt var fremsendt Driftsregnskab over Arbejdsanvisningskontorets Udgifter. De beløb sig til 14,841 Kr. Nykøbings Andel i denne Udgift er opgjort til 222 Kr. 95 Øre. Bjørnsgaard-Sagen for lukkede Døre. Dette var alt, hvad der var at klemme ud af Dagsordenen for det offentlige Møde. Paulus Nielsen forsøgte - men uden j Held - at forbedre lidt paa den magre Dagsorden ved at foreslaa en Sag flyttet fra det lukkede til det offentlige Møde. Det var den tidligere omtalte Klage fra et Par Forældre over, at Lærer Bjørnsgaard havde pryglet deres Børn i Skolen, fordi

5 disse - efter Lærerens Mening - havde foranstaltet støjende Leg paa Holtets Plads" uden for Skoletiden. Klagen, der var indsendt til Undervisningsministeriet, var af dette fremsendt til Erklæring i Byraadet. Paulus Nielsen ønskede denne Erklæring debatteret offentlig. Han motiverede dette med, at det ikke saa meget var en peronlig som en principiel Sag. Det, der skulde afgøres, er om Læreren har Ret til at Straffe Børn for Forseelser begaaet uden for Skoletiden, og dette har Interesse for alle Landets Skoler. Borgmesteren: Det vil vist være temmelig umuligt at drøfte denne Sag uden at komme ind paa personlige Spørgsmaal, og hvor dette er Tilfældet plejer vi altid at lukke Dørene, og det vil jeg ogsaa anbefale i dette Tilfælde. Ved Afstemningen stemte tre (Paulus Nielsen, H. C. Larsen og Gideon) for offentlig Behandling, medens fire (Borgmesteren, Fr. Petersen, Herman Petersen og Lading-Petersen) stemte for den lukkede Dør. Jakob Jensen og Sv. Clausen stemte ikke. Nybjerg og Johs. Henriksen var fraværende. Omtale 29/6 (fuldt gengivet) 25 Aar ved Kommunens Kasse. Paa Lørdag, den 1. Juli, er det Jubilæumsdag paa Nykøbing Kommunekontor, idet det da er 25 Aar siden, at Kasserersken, Fru Karen Marie Kjær, indtraadte i Kommunens Tjeneste. Helt rigtigt er dette dog maaske ikke, eftersom hun til en Begyndelse blev antaget af den daværende Kæmner, Th. Christensen, til privat Medhjælp hos ham. Men lige meget, det var Kommunens Regnskaber, hun fik at tumle med. Meget ung var Karen Marie dengang. Hun havde knap nok overstaaet sin Præliminæreksamen fra den daværende private Realskole, da Kæmner Christensen søgte sin Medhjælp og af Skolens Leder havde faaet den Besked, at han vilde være veltjent med Mads Henriksens Karen Marie, for hun var et usædvanligt lyst og kvikt Hoved. De svundne 25 Aar har vist, at denne Karakteristik ikke var overdreven. Det var under beskedne Kaar baade lønmæssig og arbejdsmæssigt, at den lille Frøken Henriksen holdt sin Entré paa Byens offentlige Kontor. Dette var i Kæmnerens private Ejendom paa Torvet, den, der nu ejes af Konduktør Laur. Hansen. Hele Kontoret indskrænkede sig til et Værelse med en Gulvflade paa ca. 12 Kvadratmeter. Her var lige netop Plads til et Skrivebord, Pengeskabet og to Stole, af hvilke den ene var forbeholdt Publikum, hvorfor Frøken Henriksen maatte benytte Kæmnerens private Spisestue til Arbejdsværelse. Den Gang var Kommunens Administration jo kun en Brøkdel af, hvad den siden har udviklet sig til. De mange Foranstaltninger, der fulgte af Krigen, gjorde en Udvidelse absolut paakrævet, og i 1916 flyttede Kommunekontoret op, hvor nu Holbæk Amts Venstreblad har Kontor, og samtidig blev Bogholderposten og Kassererposten skilt ad. Den sidste tilfaldt Frk. Henriksen. Efter nogle faa Aars Forløb blev ogsaa disse Lokaliteter for smaa, og Kontoret flyttede ind i den nuværende Administrationsbygnig, hvor der forøvrigt ogsaa nu hersker Pladsmangel. Fru Kjær har gjort hele Udviklingen med, er vokset op sammen med Stillingen og behersker den til Fuldkommenhed. Hendes Arbejde er steget kolossalt, men hendes Arbejdskraft er vokset med Kravene, og skal hun end en Gang imellem tage noget Overarbejde for at være a jour, saa tager hun dette med fuld Honnør. Hendes Samvittighedsfuldhed i Arbejdet er gennemført til det yderste. Hendes Optræden saavel overfor sine Medarbejdere paa Kontoret som overfor Publikum er præget af mild Venlighed, men yderst korrekt. De eneste, der har Grund til at beklage sig, er Revisorerne. De skal nøje gennemgaa hendes Regnskaber og hendes Kasse, men deres Arbejde er spildt Ulejlighed, trods den Mangfoldighed af Ekspedttioner hun mellem Aar og Dag har at besørge. Og det er ikke Smaabeløb, der passerer hendes Hænder. Det er muligt, at hun ikke selv har Overblik over Tallet paa de mange Pengemidler, hun gennem Aarene har talt ud af sin Kasse. Det vil muligvis forbavse hende at erfare, at hun alene i Kommuneskat har inkasseret 5½ Million Kr. i Vandskat 915,000 Kr. For Gasværkets produktion 2.309,000 og for Elektricitet 2,146,000 Kr. Ialt ca. 11 Millioner Kroner. Hertil maa dog lægges adskillige Millioner til Afregning med Staten og andre Kommuner. Det er saaledes ikke nogen lille Kasse, der er betroet i Fru Kjærs Varetægt. Hvor mange Millioner, hun vil komme op paa, inden hun en Gang slutter af, kan ingen vide, thi trods 25 Aars Jubilæet, er hun endnu ung af Alder, og vi ved med Bestemthed, at hver eneste Publikum er, der har Ærinde paa Kommunekontoret, vil sende hende en venlig Tanke paa Jubilæmnsdagen og samtidig indflette Ønsket om endnu i mange Aar at træffe Karen Marie ved Kassen.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ejendomshandel. Skomager Mørchs Arvinger har solgt deres Ejendom i Algade, Nykøbing, til Vognmand Laur. Jakobsen. Overtagelsen sker straks.

Ejendomshandel. Skomager Mørchs Arvinger har solgt deres Ejendom i Algade, Nykøbing, til Vognmand Laur. Jakobsen. Overtagelsen sker straks. Omtale 6/4 (fuldt gengivet) Mejeriet Billesborg i ny Skikkelse Ved Generalforsamlingen den 25. Marts, hvor det vedtoges at skride til den store Udvidelse og Modernisering af Mejeriet Billesborg" i Nykøbing,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Prædiken til Pinse, 1941

Prædiken til Pinse, 1941 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere