Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar ) Byrådsmødet den 31. januar ) Byrådsmødet den 21. februar 1924 Uddrag fra byrådsmødet den 17. januar side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Indstilling fra Udvalget for Fattigvæsenet angaaende Ordningen af Tilsynet med Plejebørn. Fra Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening forelaa Forslag til Ordning af det fremtidige Tilsyn med Plejebørn, hvorefter den aarlige Udgift vilde blive 8700 Kr. Forslaget var anbefalet af Sundhedskommissionen. Fattigudvalget kan tiltræde Forslaget under følgende Forudsætninger: "a. Formanden for Fattigudvalget tilforordnes Tilsynsmyndigheden. b. Kommunalbestyrelsen antager Tilsynsdamerne efter Indstilling af Tilsynsmyndigheden. Dette dokument er fra Side 1 af 10

2 c. Der tilgaar aarligt Byraadet en Beretning angaaende Tilsynets Virksomhed. d. Ordningen af Tilsynet kan opsiges med ½ Aars Varsel fra en af Siderne." S. Petersen meddelte, at ifølge den ny Lov fra 1923 vilde Tilsynsarbejdet blive meget forøget. Hidtil havde der været ca. 400 Børn under Tilsyn, medens der nu kunde blive Tale om Plejehjemsforeningen foreslog derfor, at de 4 hidtilværende Tilsynsdamer faar deres Løn forhøjet til 600 Kr. aarlig, og at der ansættes 2 uddannede Sygeplejersker til en Løn af 2400 Kr. Samtidig blev det nødvendigt at have et Kontor, og til Lederen af dette var foreslaaet en Løn af 1500 Kr. Taleren vilde anbefale Forslaget med de af Udvalget foreslaaede Ændringer. Andr. Christensen erkendte, at de ny Bestemmelser vilde bevirke et større Tilsynsarbejde end hidtil, men i Øjeblikket kunde næppe nogen sige, hvor stort Arbejdet vilde blive. Det egentlige tvangsmæssige Tilsyn var ikke særlig udvidet, derimod kunde det udstrækkes til at omfatte Børn fødte udenfor Ægteskab, dog saaledes, at det kunde falde bort paa Steder, hvor det ikke var nødvendigt. Af de nævnte Børn var i Forvejen mange undergivet Tilsyn af Værgeraad o. l., og hvad de øvrige angik, kunde Tilsynet nok undværes for manges Vedkommende, f. Eks. hvor Barnet var hos Moderen eller hendes Slægtninge. Det var et ret betydeligt Beløb, som det drejede sig om, og hvis der først blev ansat 2 tilsynsførende Damer til en Løn af 2400 Kr., kom man ikke let af med dem igen. At de 4 hidtilværende faar deres Løn forøget, var maaske rimeligt, men saa kunde de muligvis ogsaa i Begyndelsen deltage i Tilsynet med de øvrige Børn, indtil man fik konstateret, om det vilde kræve to ekstra Damers fulde Arbejde. Hvad Kontorarbejdet angik, var der sagt, at det kunde gøres paa et Par Timer daglig, og saa kunde 1500 Kr. ogsaa siges at være noget rigeligt. Taleren vilde derfor egentlig henstille til Udvalget at tage Sagen tilbage og ved en ny Forhandling med Foreningen søge at faa Udgiften sat noget ned og f. Eks. nøjes med foreløbig at ansætte een Dame mere end hidtil. Formanden kunde ogsaa ønske, at Fordringerne blev stemt noget ned, hvis der var Mulighed derfor. K. Mousten oplyste, at der oprindelig var Tale om at ansætte 6 nye Damer, hvis alle disse Børn skulde under Tilsyn, men at man foreløbig vilde begynde med 2, idet muligvis en Del af Børnene ikke behøvede at komme under Tilsyn, og saa kunde man i hvert Fald se Tiden an 1 Aar. Der var dog Enighed om, at 2 var den mindste Forøgelse, der kunde være Tale om, saa det nyttede næppe at forsøge en ny Forhandling derom. Skulde det vise sig, at 2 var for meget, saa skete der ikke stort derved, idet nogle af de hidtidige var saa gamle, at de snart vilde gaa af. S. Petersen kunde ikke med Bestemthed sige, hvor meget Arbejdet vilde forøges, men der havde hidtil været 400 Børn under Tilsyn, og nu kunde der eventuelt blive 1400, saa hvis Dette dokument er fra Side 2 af 10

3 Tilsynet skulde gøre noget Gavn, kunde det ikke udføres i samme Tid som hidtil. Naar en saadan Lov var givet, maatte det vel være Meningen, at Tilsynet skulde ordnes saaledes, at Lovens Ord kunde ske Fyldest, saa det ikke blot blev et Tilsyn af Navn, men ogsaa af Gavn, og i saa Fald maatte ogsaa den nødvendige Arbejdskraft til. Selvfølgelig kunde Udvalget godt tage Sagen tilbage, men det var næppe tænkeligt, at der var noget at spare derved, og naar Ordningen kunde opsiges med ½ Aars Varsel, skete der jo ikke noget ved at tiltræde Forslaget. Hvad Kontoret angik, vilde der selvfølgelig blive en hel Del Arbejde udover de to Timer, Kontoret var aabent. Andr. Christensen var naturligvis enig med Hr. S. Petersen i, at det skulde være et virkeligt effektivt Tilsyn, ellers maatte man hellere undvære det; men et saadant Tilsyn burde ikke være skematisk, saa Børnene blev tilset efter Tur med bestemte Mellemrum; der maatte først foretages en Sondring, hvilket Loven ogsaa forudsatte, idet der i en Række Tilfælde næppe var Brug for Tilsyn, medens det i andre Tilfælde maatte ske hyppigere. Saa længe en saadan Sigtning ikke var foretaget, kunde ingen sige, hvor meget Tilsyn, der vilde kræves, og derfor var det rimeligst at prøve paa under billigere Former at faa dette konstateret, før man skred til at ansætte 2 Damer mere. Naar man kom til Tallet 1500, var omtrent alle Børn udenfor Ægteskab under 7 Aar medtaget, og det kunde ikke antages, at der var Trang til Tilsyn med tilnærmelsesvis alle disse. Leonhard Hansen havde det Indtryk, at Overretssagføreren ikke havde læst Loven rigtig igennem, ellers vilde han ikke sige, at Arbejdet ikke blev væsentlig forøget. Loven krævede bl. a. Tilsyn med Adoptivbørn, anbragt mod Betaling, og Børn udenfor Ægteskab, og selv om de ikke alle behøvede at komme under Tilsyn, saa krævede Loven det alligevel, saaledes at det var den tilsynsførende Myndighed, der skulde skønne. Der var derfor næppe Tvivl om, at Børnetallet, der skulde føres Tilsyn med, vilde blive mere end i Øjeblikket. Naar der saa var krævet, at Fattigudvalgets Formand til enhver Tid skulde være Medlem af Tilsynsmyndigheden, kunde det nok være en Borgen for, at man vilde gaa frem paa en saadan Maade, at Tilsynet ikke blev generende for nogen. Det foreliggende Forslag var sikkert saa billigt, som det kunde gøres. Paa Frederiksberg androg Udgiften til Tilsynet Kr. aarlig, altsaa betydelig mere end her. Taleren vilde derfor meget anbefale at vedtage Forslaget, som det foreligger. Marius Geertsen havde sluttet sig til Pleje- og Børnehjemsforeningens Forslag udfra den Betragtning, at Foreningen, som hidtil havde forestaaet denne Sag, maatte have mest Kendskab til Forholdene. Udvalget havde drøftet Muligheden af at spare den ene af Damerne, men det oplystes, at de 4 hidtilværende vilde faa forøget Arbejde, og derefter blev der ca Børn tilbage. Hvis disse skulde fordeles Dette dokument er fra Side 3 af 10

4 paa 2 nyansatte, fik de ca. 20 Besøg daglig, hvilket næppe kunde gøres under 6-7 Timer, og desuden vilde de faa noget Kontorarbejde. Men Udvalget havde været saa forsigtigt at faa et af sine Medlemmer ind i Tilsynsraadet, og de to Damer blev jo ikke ansat for Tid og Evighed, saa hvis det viste sig, at den ene kunde undværes, var der Raad derfor, Helt at undlade at ansætte nogen kunde man sikkert ikke, hvis Loven skulde følges. Taleren havde ikke noget imod, at Sagen gaar tilbage til Udvalget til ny Forhandling, men der vilde næppe i Øjeblikket kunne spares noget. A. Sneum pegede paa, at der undertiden skete Ulykker eller Forbrydelser overfor Smaabørn, der var sat i Pleje, og saa slog Kritikken ned paa Tilsynet; derfor burde man være varsom med at indskrænke dette for stærkt, saa det ikke blev forsvarligt og effektivt, idet der saa i paakommende Tilfælde kunde falde et tungt Ansvar paa Byraadet. Taleren vilde derfor takke Fattigudvalget, fordi det var kommet med den foreliggende Indstilling. Udvalget havde sikkert overvejet Sagen nøje, og naar der forelaa en eenstemmig Indstilling, burde man slutte sig dertil. Det var maaske nok rigtigt, at der skulde foretages en Sondring mellem Børnene, men det vilde blive et betydeligt Arbejde at foretage en saadan, og naar Udvalgets Formand havde givet Tilsagn om, at der vilde blive sparet, hvor man kunde, saa stolede Taleren derpaa. Det var ikke nogen let Sag at udøve et saadant Tilsyn; Damerne maatte sætte sig ind i de enkelte Hjems Forhold, hvilket kunde tage lang Tid, og de burde ogsaa have en ordentlig Betaling for deres Arbejde. Kjeld Sørensen bemærkede, at alle vist var enige om, at Tilsynet skal være saa godt som muligt. Men naar Udvalgets Formand var gaaet ind paa at overveje Sagen en Gang endnu, kunde man vel betragte dette som en 1. Behandling og saa tage den op senere. M. Brammer havde i mange Aar haft et ret nøje Kendskab til Foreningens Arbejde, og Tilsynet maatte siges at have været fuldt forsvarligt og paalideligt, selv om Damerne maaske ikke var særlig overanstrængt af Arbejdet. Nu var Offentligheden blevet opskræmt af visse Begivenheder, hvor Tilsynet havde vist sig mindre effektivt, og det var vel Anledningen til Lovens Fremkomst. Hidtil havde Sundhedskommissionen ført det nødvendige sagkyndige Tilsyn, og det vilde være rigtigst, at det ogsaa blev saadan i Fremtiden; Fattigudvalget havde ikke særlig Kendskab til Sagen, og det var derfor uheldigt at gøre Udvalgets Formand til øverste Myndighed her. Byraadet var tilstrækkelig repræsenteret i Sundhedskommissionen, og Taleren vilde henstille, at dette Punkt udgaar af Forslaget. P. Petersen syntes, at flere af Talerne fuldstændig vendte Forholdet paa Hovedet, naar de anbefalede at begynde med 2 Damer og saa eventuelt senere afskedige den ene af dem. Det var dog rigtigere at begynde med 1 og saa senere ansætte 1 mere, Dette dokument er fra Side 4 af 10

5 hvis der blev for meget Arbejde. Der var næppe nogen i Byraadet, som vilde lade det skorte paa Tilsyn, og de foreslaaede Lønninger kunde heller ikke siges at være for store. Taleren mente dog, at selv nok saa meget Tilsyn ikke var i Stand til at hindre Forbrydelser, saa det kunde næppe nogen paatage sig Ansvaret for. Marius Geertsen vilde til Dr. Brammer sige, at naar Sagen af Byraadet blev henvist til Fattigudvalget, maatte Udvalget selvfølgelig behandle Sagen efter bedste Evne, og det havde man gjort ved at stille de foreslaaede Krav, bl a. at Fattigudvalgets Formand skal være Medlem af Tilsynsmyndigheden. K. Mousten oplyste, at det beroede paa en Misforstaaelse, naar man fandt det givet, at 2 nye Damer absolut vilde være tilstrækkeligt. Skulde alle Børnene under Tilsyn, vilde der kræves 6, og 2var det mindste Antal, som man overhovedet turde forsøge at begynde med, men man regnede med, at det blev nødvendigt at ansætte flere. H. P. Christensen henstillede at overveje Spørgsmaalet lidt nærmere, særlig Forslaget om at ansætte 2 Oversygeplejersker, for det vilde let bevirke et daarligt Samarbejde, naar der skulde være en saadan Forskel paa Tilsynsdamerne. Det var vist klogest at stille Damerne lige, og naar det blev Kvinder med Kendskab til Børneopdragelse, var det vist unødvendigt at ansætte uddannede Sygeplejersker til 2400 Kr. M. Brammer indrømmede, at Fattigudvalget havde faaet overdraget af Byraadet at ordne Sagen, men derfor kunde Udvalget jo godt sige, at man fandt den hidtidige Ordning betryggende og anbefalede at vedblive dermed. Men denne Lov kunde ogsaa give Anledning til Ubehageligheder for nogle. Der fødtes mange Børn udenfor Ægteskab, som næppe trængte til Tilsyn; i saadanne Tilfælde maatte man være meget varsom med at gribe for stærkt ind i Forholdet, og man burde næppe have Fattigudvalgets Formand til at skønne derover. Det var derfor rigtigst at overlade Arbejdet til de samme som hidtil. Formanden kunde ikke indse, der var mere Fare ved, at der sad et Medlem af Fattigudvalget end af Sundhedskommissionen i Tilsynet. Byraadet havde Ansvaret for den økonomiske Side af Sagen og maatte tage Ubehagelighederne, hvis Skatterne blev for store, medens Sundhedskommissionen intet Ansvar havde i den Retning. Andr. Christensen var enig med Dr. Brammer i, at man maatte være meget forsigtig med Tilsyn, særlig paa Steder, hvor Barnet var hos Moderen eller hendes Slægt. Taleren vidste ikke, om Hr. Leonhard Hansen havde bedre Betingelser for at kunne læse Loven, men det var i hvert Fald rigtigt, at en stor Del af Tilsynet var fakultativt, idet Loven foreskrev, at det kunde ske, men ikke at det skulde ske. A. Sneum havde ikke sagt, at et Tilsyn var en Garanti imod, at der skete Forbrydelser; men hvis der skete noget i den Retning, og Byraadet havde vægret sig ved at ansætte tilstrækkeligt Tilsyn, saa vilde Dette dokument er fra Side 5 af 10

6 Ansvaret alligevel falde paa Byraadet. Marius Geertsen bemærkede, at Udvalget selvfølgelig ikke havde tænkt, sig, at Udvalgets Formand skulde gaa omkring og udøve Tilsyn, men derimod være Medlem af Tilsynsmyndigheden for at kunne være medbestemmende, hvad det økonomiske angik. S. Petersen tvivlede ikke om, at Dr. Brammers Udtalelser var dikteret af Omsorg for Børnene; men selvfølgelig skulde Udvalgets Formand ikke udøve Tilsyn, men derimod tiltræde Bestyrelsen og være medbestemmende der, og det maatte han dog lige saa godt kunne paatage sig som et Medlem af Sundhedskommissionen. Men naar Medlemmerne var betænkelige ved Udgiften, skulde Taleren gerne paa Udvalgets Vegne tage Sagen tilbage og forsøge ved en Forhandling med Foreningen, om Arbejdet kan udføres betryggende paa en billigere Maade. Leonhard Hansen oplyste, at naar Udvalget havde stillet den nævnte Betingelse, var det netop for at kunne vaage over, at der var Arbejde nok til Damerne; men selvfølgelig kunde det ogsaa have Betydning, at Udvalgets Formand blev medbestemmende i de Tilfælde, hvor der var Tale om Fritagelse for Tilsyn. Angaaende Spørgsmaalet om at kunne læse Loven, da maatte Taleren bestemt hævde, at der ifølge Loven skulde finde et almindeligt Tilsyn Sted, men at Tilsynsmyndigheden i enkelte Tilfælde kan fritage derfor. Sagen gik tilbage til Udvalget. Uddrag fra byrådsmødet den 31. januar side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Meddelelse fra Fattigudvalget angaaende Ordningen af Tilsynet med Plejebørn. S. Petersen berettede, at Fattigudvalget havde haft et Møde med Pleje- og Børnehjemsforeningen, hvor Taleren forelagde de Synspunkter, der var kommen frem i Byraadets Møde. Der var imidlertid intet at opnaa, idet Foreningen straks erklærede, at hvis Byraadet ikke kunde gaa med til den tidligere Indstilling, ønskede Foreningen ikke at have noget med Sagen at gøre, men vilde afgive Tilsynet fra 1. Februar d. A. Byraadet maatte derfor nu tage Bestemmelse om, hvorledes Sagen skal ordnes. Andr. Christensen bemærkede, at hvis Foreningens Erklæring var et Ultimatum, var der jo ikke noget at gøre derved; vilde Foreningen ikke indordne sig under de Bestemmelser, Dette dokument er fra Side 6 af 10

7 som Byraadet vedtog, blev man jo nødt til at ordne Forholdet udenom Foreningen. Taleren var ikke overbevist om, at det var nødvendigt at ansætte 2 Sygeplejersker til en Løn af 2400 Kr.; det burde ihvert Fald vente, indtil man havde indhøstet Erfaringer for, hvor meget Tilsynet vilde vokse. Det maatte nok kunde gøres med at at ansætte 2-4 Damer af samme Slags som de hidtilværende og med en lignende Løn. Loven forudsatte, at det skulde være et borgerligt Ombud, og der skulde vist Tilladelse fra Justitsministeriet til at yde Løn til Tilsynet, men det blev maaske ikke let at praktisere som borgerligt Ombud i en stor By. H. P. Christensen fandt det kedeligt, at Plejeforeningen stillede sig saa afvisende; men naar den gjorde det, maatte man træffe en anden Ordning og lade det gaa ind under Sundhedskommissionen, dog saaledes, at det Udvalg, som hidtil havde arbejdet med Sagen, blev repræsenteret i Tilsynet. Samtidig vilde Taleren henstille at gaa bort fra Ansættelse af Sygeplejersker og i Stedet for ansætte nogle Damer af samme Kategori som de hidtilværende. Taleren vilde foreslaa, at Sagen gaar tilbage til Udvalget til videre Fremme, og at Udvalget saa forelægger Byraadet Forslag til Vedtægter for en Ordning i H. t. Loven. M. Brammer havde ikke forstaaet Forhandlingen paa sidste Møde saaledes, at Plejehjemsforeningen absolut skulde gaa med til Byraadets Standpunkt, men at der skulde forhandles om, hvorvidt Tilsynet kunde udføres af færre end foreslaaet. Plejehjemsforeningen havde hidtil udført Arbejdet tilfredsstillende og var den mest sagkyndige, og hvis Foreningen mente, at det foreslaaede var absolut Minimum, burde Byraadet gaa med til Forslaget. Forøvrigt burde man klarere have præsiceret, at de to Damer netop skulde være Sygeplejersker med speciel Uddannelse i Barnepleje. Marius Geertsen oplyste, at det blev udtalt af Amtslægen, at det egentlig ikke behøvede at være Sygeplejersker, men Damer med Uddannelse i Barnepleje. Udvalget tilbød at antage 1 saadan til 2400 Kr., eventuelt 2 Damer til 1200 Kr., men heller ikke det vilde Foreningen gaa med til. Det var ikke Byraadet, som havde stillet noget Ultimatum, men derimod Foreningen. K. Mousten gjorde opmærksom paa, at Fødselsstatistiken viste, at der fødtes saa mange uægte Børn i Byen, at der blev ca. 3000, hvis man regnede til det 14. Aar, og Plejehjemsforeningen var derfor overbevist om, at Arbejdet ikke kunde udføres af een Dette dokument er fra Side 7 af 10

8 Dame. Taleren troede ikke, at Kommunen vilde tjene noget ved at afvise Forslaget, hvis man da ikke gjorde Tilsynet til et borgerligt Ombud. M. Brammer vilde meget fraraade at gøre dette Arbejde til et borgerligt Ombud; det kunde man næppe forlange af nogen. Tidligere havde Foreningen haft nogle Læger til Støtte, men det kunde ikke mere lade sig gøre, og derfor maatte det være paakrævet at have uddannede Sygeplejersker til at instruere de øvrige Tilsynsdamer. Andr. Christensen saa helst, at Plejehjemsforeningen fortsatte med Tilsynet, men det kunde jo ikke nytte, hvis den stillede et bestemt Ultimatum til Byraadet. Et Tilsyn maatte dog kunne foretages af andre end Sygeplejersker, ellers var man kommet saa langt ud, at alle Mødre maatte pakke sammen og overlade deres Smaabørn til Sygeplejersker. Taleren kunde slutte sig til Forslaget om, at Sagen gaar tilbage til Udvalget for at faa truffet en Ordning. Leonhard Hansen beklagede, at Byraadet i sidste Møde tog en saadan Stilling, idet det foreliggende Forslag vist var det billigste, der kunde faas, hvis det skulde være virkelig betryggende. Nu var Stillingen saaledes, at der fra i Mergen ikke fandtes noget Tilsyn, og det blev derfor nødvendigt snarest mulig at faa en Ordning. Taleren vilde dog meget advare imod at gøre det til et borgerligt Ombud, for saa blev Tilsynet ikke af den Art, som Loven forudsatte, og det kunde man næppe forsvare. Hvis Sagen skulde henlægges under Sundhedskommissionen, vilde Taleren dog henstille, at Fattigudvalget faar i Medlem i Tilsynet, saa at Byraadet derigennem kunde være noget medbestemmende ved Ansættelser og Fremgangsmaaden m. H. t. Tilsynet. H. P. Christensen var af den Formening, at Kvinder, som selv havde født og opdraget Børn, var lige saa kvalificerede til at udøve dette Tilsyn som uddannede Sygeplejersker; for selv om de maaske ikke havde saa megen teoretisk Viden, havde de den praktiske Erfaring. S. Petersen troede ikke, det kunde nytte at forhandle videre med Plejehjemsforeningen, og Byraadet kunde derfor lige saa godt tage en bestemt Beslutning om, hvordan Tilsynet skulde ordnes. At gøre det til et borgerligt Ombud vilde næppe nogen i Byraadet holde paa. Formanden pegede paa, at Sagen blev henvist til Fattigudvalget, fordi Byraadet burde have Indseende med den økonomiske Side af Sagen, idet Byraadet jo havde Ansvaret for, hvordan Skatteydernes Penge blev forvaltet. Taleren henstillede at lade Sagen gaa tilbage til Udvalget, saa at dette ved en Forhandling med Sundhedskommissionen kunde faa Sagen sat i System, hvad den ikke havde været hidtil. Andr. Christensen antog, at Udvalget ogsaa nok maatte forhandle med Plejehjemsforeningen om Ordningen. Formanden: Ja, hvis Udvalget ønsker det! Sagen gik tilbage til Udvalget. Dette dokument er fra Side 8 af 10

9 Uddrag fra byrådsmødet den 21. februar side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Indstilling fra Fattigudvalget angaaende Ordningen af Tilsynet med Plejebørn. Følgende Indstilling forelaa: Udvalget har under 7. Februar d. A. tilskrevet Sundhedskommissionen saaledes: "Med Henvisning til Forhandlingerne i Byraadets Møde af 31. f. M., hvorefter Spørgsmaalet angaaende Ordningen af Tilsynet med Børn i Henhold til Lov Nr. 122 af 28. Marts 1923 er henvist til videre Forhandling med den ærede Kommission skal Udvalget tillade sig at forespørge, om Kommissionen kunde tiltræde, at Tilsynet ordnes under følgende Former forsaavidt angaar Antallet af og Honoraret til de tilsynsførende Damer: Der ansættes 4 Tilsynsdamer til at udføre Tilsynet med Plejfbørn og med et aarligt Vederlag af 600 Kr. for hver eller ialt... :... 2,400 Kr. og 2 Tilsynsdamer til at udføre Tilsynet med Børn fødte udenfor Ægteskab, saavelsom med Adoptivbørn, mod et aarligt Vederlag af 1200 Kr. forhver,eller ialt 2,400" og at der til Kontorassistanceydes. 1,500" ialtaarlig:6,300 Kr. hvortil kommer til Anskaffelse af Kontorskab og Protokoller m. v. en Gang for alle " Underretning imødeses snarest, derunder tillige Meddelelse om, hvorvidt den ærede Kommission maatte ønske Fattigudvalgets Nærværelse ved et Møde angaaende Sagen " Som Svar paa denne Skrivelse har man modtaget hoslagte Skrivelse af 13. d. M. fra Sundhedskommissionen, der fastholder sin Skrivelse af 3. f. M., hvori tiltraadtes Pleje- og Børnehjemsforeningens Forslag af 21. December 1923 angaaende Tilsynsudøvelse, til hvilken Skrivelse man henviser. I den Anledning tillader Udvalget sig at indstille til det ærede Byraad, at Tilsynsmyndigheden i Overensstemmelse med Tilsynslovens 4, 2. Stk, med Justitsministeriets Samtykke henlægges under Sundhedskommissionen - der formentlig ikke vil kunne vægre sig ved at overtage Tilsynet, naar Justitsministeriets Samtykke foreligger - og saaledes, at Tilsynet Dette dokument er fra Side 9 af 10

10 udøves som foreslaaet i Udvalgets Skrivelse af 16. Januar d. A. ac, og i den ovenfor citeterede Skrivelse af 7. d. M. til Sundhedskommissionen, dog at Udgifterne ved Udøvelsen ikke maa overskride det i sidstnævnte Skrivelse ommeldte Beløb, 6,300 Kr. aarlig og 300 Kr. een Gang for alle." S. Petersen forelagde Indstillingen. Formanden sluttede sig dertil. Tilsynet var vist egentligt et kommunalt Ombud, saa Sundhedskommissionen kunde selvfølgelig ikke nægte at forvalte det saaledes, at de bevilgede 6300 Kr. skal slaa til. Indstillingen vedtoges. Dette dokument er fra Side 10 af 10

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 554-1920) Originalt emne Forskellige Næringsdrivende Kommunens Hospitalsvæsen i Almindelighed Næringsvæsen Sundhedskommission Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 56-1924) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Forsørgelsesvæsen Herberg for Hjemløse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juli 1924 2) Byrådsmødet den 29. september

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 588-1930) Originalt emne Marselisborg Skole Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. december 1930 2) Byrådsmødet den 5. februar 1931 Uddrag

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_17-1918) Originalt emne Jorder Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1919 2) Byrådsmødet den 13. marts 1919 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 149-1905) Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. juni 1905 2) Byrådsmødet

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere