Indholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6 Skolens madordning...6 Dagligdagen på skolen Elevernes kompetencer...10 Overskuelige og genkendelige rammer...10 Vi prioriterer...11 Selvindsigt og selvforståelse...11 Elevernes oplevelse af egne ressourcer...12 Social guidning og faglig undervisning Emne ugerne...15 Besøg på virksomheder eller skitur til Sverige...15 Årsplan...16 Handleplan...16 Møder og indkaldelser...17 Fælles forældremøder...17 Forældresamarbejde...18 Julestue og sommerfest...19 Hvem samarbejder skolen med

3 Kære forældre Det er altid en stor ting, når man skal flytte sit barn fra et kendt miljø til et ukendt. Man er måske usikker på, om det er den rigtige beslutning, man har truffet og usikker på, hvad det nye byder. Det er en kendt problematik hos os. Vi vil derfor i denne pjece gerne give jer et indblik i, hvad Jeksendalskolen er for en skole og forhåbentlig af dén vej skabe ro i forbindelse med flytningen af jeres barn. Jeksendalskolens elever Jeksendalskolens elever er på nuværende tidspunkt normalt begavede elever mellem 6 14 år med sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder. En del af vores elever er udredt på Børnepsykiatrisk Hospital. Nogle af vore elever har diagnosen ADHD og medicineres med Ritalin. Andre har handicap inden for autisme spektret. De fleste elever er blevet eller er indstillet til udredning på Børnepsykiatrisk Hospital, for at få klarlagt deres vanskeligheder. Alle elever har inden starten på Jeksendalskolen stiftet bekendtskab med en psykolog, som har foretaget tests. Elevernes vanskeligheder har endvidere båret præg af, at de har været utilpassede i skoleregi. Det har ofte bevirket, at nogen, ud over ovenstående vanskeligheder, har måtte kæmpe med en ikke aldersvarende faglighed. 3

4 Elever på skolen Skolen startede med 4 elever i P.t. går der pr. 28. august elever på skolen. Skoledagen strækker sig fra kl til Fredag fra kl til De elever der bor i Hørning køres hjem i skolens bus, andre hentes af taxa eller forældre. Personalegruppen Personalegruppen i Heldagsklassen består af 6 fuldtidslærere, en pedel og en morgenåbner. Skolens leder har en fuldtidsstilling, der er fordelt på 13 undervisningstimer og resten til ledelses tid. Skolens fysiske rammer Jeksendalskolen har til huse på en ombygget gård tæt på Hørning by. I stuehus, pavillon og stald er der indrettet 4 klasseværelser, legerum, kantine, hyggestue, køkken, konferencerum, forberedelsesrum, kontor, personalerum samt to store værksteder. Vi har stor have og gårdsplads samt boldbane, bålhytte, flisebelagt plads til boldspil, gokartbane, en lille granplantage og store træer, der omgiver grunden. Endvidere råder vi over 2 busser til hver 9 personer. Alle ansatte har erfaringer i arbejdet med denne gruppe elever fra tidligere arbejdspladser. 4

5 Skolens fysiske miljø Vi gør meget ud af, at eleverne skal føle sig trygge og velkomne, når de kommer til skolen. Der skal være pænt og ryddeligt, så klasseværelserne ryddes op efter hver time. Klasseværelserne er indrettet, så hver elev har en fast plads. De er placeret, så de ikke generes af hinanden. Nogle steder har vi opdelt rummene med reoler. Der skal være en hyggelig stemning i klasseværelset, ens stole og borde, planter, lys, billeder og tæpper, dog ikke så mange effekter, at det tager opmærksomheden væk fra det vigtigste, nemlig undervisningen. Eleverne har hver to hylder, som indeholder deres skolebøger, hæfter og mapper. Vi uddeler blyanter, viskelæder, lineal osv. ved timens begyndelse. Borde og kasser er udstyret med elevens navn. Vi har seks stationære computere samt fire bærbare, som eleverne deles om. Det betyder, at vi altid har mulighed for at integrere computer i undervisningen. Vores fællesrum bærer ligeledes præg af en hyggelig og hjemlig stemning. Eleverne udviser stor respekt for vores skole og passer godt på de ting, de omgiver sig med. 5

6 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling Dagligdagen på skolen Eleverne skal møde kl Nogle elever kommer med taxa, andre bliver kørt af forældre og nogle cykler. Når de kommer til skolen, skal de gå i garderoben med overtøj og sko. Overtøj og sko skal altid hænges og stilles i garderoben, når de kommer udefra. I garderoben forefindes en kasse til hver elev med navn på. Mobiltelefoner og nøgler afleveres altid til en voksen om morgenen. Om morgenen inden morgenmaden må eleverne opholde sig i deres legerum eller være udenfor. 5 elever møder p.t. ind mellem kl og kl

7 Til det er der ansat en morgenåbner, der klarer denne opgave. Hun sørger for en god og hyggelig stemning i morgentimerne og tager sig ligeledes af at dække bord i de to spisegrupper i henholdsvis stuehus og pavillon. Når vi møder eleverne om morgenen, hilses der med håndtryk og navns nævnelse på hver enkelt elev. På den måde oplever eleven sig velkommen og set. Morgenmad kl Under morgenmaden bliver den elev, der har dagens madtjans orienteret. Eleven skal sørge for frokost og skrubaf mad til de andre elever. Der er altid opsyn og hjælp fra en voksen. Alle eleverne hjælper med at rydde ud efter morgenmad og frokost. Når der kaldes til måltider og samlinger på skolen, har alle elever faste pladser. Der bliver ikke dispenseret fra bordplanen, selv om nogle elever er fraværende, mange af vore elever vil ved skift af pladser blive urolige og utrygge. Når alle sidder på deres pladser, og der skal spises, bliver der sagt værsgo af eleven, der har madtjansen. Under måltiderne samt ved samlinger byder alle voksne ind med aktuelle emner. Desuden bruger vi tid på at tale om den foregående dag, fra vi tog afsked med eleverne. Der kan være sket ting, som er vigtige at få drøftet for at, eleverne, når undervisningen går i gang, er klar til at modtage undervisning. Kl Efter morgenmaden ryddes der op. Derefter bliver der sunget morgensang i AULAEN. Sangmapperne bliver omdelt og indsamlet af de voksne, vi gennemgår ligeledes dagens skema for grupperne. Efterfølgende er der et kort frikvarter. Hvis nogle elever er udeblevet, ringes der hjem til forældrene. 7

8 Kl Går alle til deres klasseværelse og indtager deres arbejdsplads og følger klassens skema. Det er de voksnes ansvar, at eleverne er blevet orienteret om hvem, der skal undervise dem. Dagens undervisningsforløb beskrives på tavlen i klassen. Hvis der er temadage på skolen, kan det betyde at eleverne arbejder i grupper. Hvorledes grupperne er sat sammen er altid forberedt af den lærer, der har hovedansvaret for gruppearbejdet. 8

9 Der kan under et forløb ikke laves om på grupperne. Det samme gælder ved idræt eller spil, der er organiseret af voksne. Vi laver altid grupperne. Under frikvartererne er eleverne altid ude, og der er altid voksne ude sammen med dem. Kl Efter frokost og frikvarter fortsætter vi undervisningen. Kl er der»skrubaf mad«. ALLE deltager. Vi pakker sammen og siger farvel til alle eleverne. Ved dagens afslutning køres nogle af eleverne hjem af en lærer, mens en anden lærer tager afsked med de elever, der bliver hentet af taxa eller af forældre. Busturen Alle sidder på faste pladser, når vi kører, og de bliver hver dag kørt hjem i samme rækkefølge. Der skal være ro under busturen, da det er forstyrrende for chaufføren, hvis der råbes og diskuteres. Der føres protokol af en voksen hver dag. 9

10 Elevernes kompetencer Eleverne skal hver dag opleve, at de voksne vil dem, og er der for dem. Vi ser efter den enkelte elev og dennes behov. Det betyder, at eleverne bliver behandlet forskelligt ift. de kompetencer, de hver især har med sig, eller har opbygget gennem en periode på skolen. Der stilles forskellige krav og forventninger til den enkelte elev. Overskuelige og genkendelige rammer Det, der kendetegner den enkelte elev på skolen, er, at de alle har udbytte af, at deres skoledage er overskuelige og genkendelige. Denne tryghed etableres primært i relation til voksne, som i hele deres væremåde er synlige, tydelige, og som kan rumme eleverne og skabe tryghed og tillid. Eleverne skal have tillid til, at det er ansvarsfulde voksne, der kan påtage sig ansvaret i alle tænkelige situationer. Vi har desuden gjort meget ud af at skemalægge vore dage og uger, så de ligner hinanden. Der kan i arbejdet med denne elevgruppe ske uforudsete ting, der gør, at det er nødvendigt at bryde dagens skema. Der kan være opstået en konflikt mellem nogle elever, en elev bliver pludselig ked af det osv. I disse situationer samles vi i kantinen med de elever, 10

11 konflikten er opstået omkring, for sammen at få en løsning. Vi inddrager eleverne i problemløsning og konflikthåndtering. Gentagelse er for vore elever en god pædagogisk indgangsvinkel til at automatisere deres måde at løse konflikter på. Vi prioriterer... mulighederne frem for begrænsningerne. Det betyder, at eleverne får mange succesoplevelser i hverdagen. Træning i omstillingsparathed er vigtigt for vore elever. Vi afprøver i takt med deres udvikling på skolen den enkeltes grænser for omstillingsparathed. Det er selvfølgelig altid med udgangspunkt i, at eleven bibeholder tryghed og fodfæste i sin hverdag. Det gør vi gennem forberedelse og atter forberedelse af den aktivitet, der skal foregå. Det er altid de voksnes ansvar at aflæse og forstå elevernes væremåde, reaktioner og eventuelle konflikter med dem selv eller andre, da eleverne oftest ikke selv er i stand til det i nuet. Vi skal være to skridt foran og kunne forudse, hvornår og hvorfor konflikterne opstår. Det er vigtigt at pointere at en konflikt, der opstår i løbet af skoledagen, altid afsluttes samme dag. Vi mener ikke, det er udviklende for vore elever, at en konflikt, der opstår mandag, skal følge eleven til tirsdag. Indsigt og selvforståelse Det er vigtigt at give eleverne selvindsigt i egne problematikker, vi er af den overbevisning, at eleverne ved selverkendelse og forståelse for deres handicap kan tilgodese de redskaber, vi giver dem i hverdagen. Man skal forstå at det er et kræ- 11

12 vende arbejde, eleverne indgår i. De skal arbejde koncentreret og hårdt hver dag, hvilket kræver opbakning og forståelse fra hele elevens netværk. Vi arbejder med at få eleverne til at se, acceptere og forstå hinandens vanskeligheder. Det er en integreret kultur på skolen, at eleverne møder forskellige grænser, uden at de føler sig forbigået eller svigtet. Elevernes oplevelse af egne ressourcer Det er selvfølgelig vigtigt at eleven, når vi kommer til udslusningen fra Jeksendalskolen, magter forskellighed i hverdagen. Vi griber det an ved bl.a. at give eleven mere og mere ansvar i hverdagen. De skal opleve, at deres ressourcer gør dem i stand til at magte en mindre overskuelig hverdag. Vi hjælper dem med at sætte deres hverdag i system i form af skemaer og huskesedler. På den måde får de opbygget færdigheder, de kan gøre brug af, når de skal klare og overskue deres hverdag uden konstant voksenopbakning. Sigtet med det socialpædagogiske arbejde er at lære eleverne at færdes i mere frie sammenhænge. Eleverne skal gennem guidning og samtaler med lærerne, lære de uskrevne spilleregler for samvær med andre. De skal for at kunne begå sig i den samfundsmæssige relation lære at benytte hensigtsmæssige kontaktformer, lære hvad konfliktløsning er, lære betydning af aftaler, lære at kunne lytte og at vise respekt for og accept af andre mennesker. Erfaringer viser, at eleverne har lidt mange nederlag i samværet med andre børn. Gennem pædagogisk træning 12

13 lærer eleverne at lege sammen og få hjælp i situationer, som er svære at håndtere for dem. Social guidning og undervisningen på Jeksendalskolen Den sociale guidning foregår over hele dagen, både i undervisning og i frikvarter. Eleverne modtager undervisning i dansk, matematik, historie, natur/teknik, samfundsfag, brug af PC i undervisningen, religion, geografi, engelsk, hjemkundskab, grønsløjd og idræt. Undervisningen foregår i de før nævnte grupper. Idræt er dog en undtagelse, her er altid 2 grupper af sted af gangen, eller alle 4 grupper. Motivation er det vigtigste element for læring. Eleverne skal føle sig værdsat og set i undervisningen. Desuden er et genkendeligt undervisningsmateriale og miljø med til at fremme lysten til undervisning hos den enkelte. Eleverne skal opleve, at de udvikler sig fagligt, da det er med til at fremme motivationen for indlæringen. Vi er som undervisere meget bevidste om, at vores indgang til materialet og faget smitter af på eleverne. Glæde og godt humør hos underviseren er ligeledes med til at gøre det til nogle gode og spændende timer for eleverne. Ved undervisningens start gennemgår vi altid dagsordenen, der er skrevet på tavlen. På den måde forberedes eleverne på de elementer, de skal gennemgå i timen; nogle elever har piktogrammer. I timerne er der konkrete skift mellem bøger, computer og tavleundervisning. Der er tilknyttet en underviser til max 5 elever. For at vore elever får mest muligt ud af undervisningen, er det vigtigt, at de lærer at tage hensyn til hinanden, derfor er snak mellem eleverne eller besøg ved hinandens pladser ikke accepteret. Eleverne skal ligeledes række hånden op, når de søger hjælp, en kul- 13

14 tur vi fra starten har brugt meget energi på at gennemføre, i dag er kulturen i klasseværelset en selvfølgelighed for de fleste af vore elever. Det har stor betydning for vore elever, at undervisningen tager udgangspunkt i et undervisningsmæssigt system med genkendeligt materiale. I dansk indeholder dette system en læsebog og en opgavebog, en skrivebog samt frilæsningsbøger. Udover det boglige materiale bruger vi computer. Der findes programmer, der i de mindste klasser følger læseog opgavebogen. Til de ældre klassetrin benytter vi med stor succes programmet»universal skrivestøtte«. I matematik bruger vi ligeledes et system, hvor man kan tilknytte et computerprogram. For vore elever har det stor betydning, at vi kan benytte os af computeren, da visuelt materiale ofte give eleverne en bredere forståelse for faget. Vi tester eleverne i deres faglige kunnen 2 gange årligt. Det giver os viden om, hvor vi skal sætte ind hos den enkelte. Vi har bevidst valgt at indkøbe bøger til den enkelte elev. Vores oplevelse er, at eleverne får et tilhørsforhold til bøgerne, som de ikke får til udleverede kopier. Den ansvarlige lærer laver undervisningsplaner/læseplaner til de fag de repræsenterer. 14

15 Emneugerne Emneugerne tager altid udgangspunkt i gruppearbejde. Hver gruppe får en mappe med deres opgaver. De 4 grupper har forskellige opgaver, de skal løse igennem ugen. Til brug for løsning af opgaverne må de benytte sig af internet samt mobiltelefon. Desuden får de al den hjælp, de har behov for fra lærerne. De får inden start beskrevet, at projektet skal afsluttes fredag med en fremlægning for de øvrige grupper. De skal til fremlægningen have lavet en planche, de kan fremlægge. Nogle elever vælger at benytte sig af Power Point til fremlæggelsen. Eleverne skal vise hinanden, hvad de i ugens løb har fundet ud af ift. projektet. Hver dag skal de lave logbog, der beskriver dagens forløb, og hvad de konkret har arbejdet med. Ved afslutningen af projektet skal de evaluere projektet, det vil sige de skal vurdere gruppens arbejde og samarbejde. Fremlægningen bliver optaget på video. Ugen afsluttes med en heldagstur eller en længere tur til det sted, emneugen har omhandlet. Besøg på en virksomhed og lange ture med skolen Gennem projektet bliver eleverne på en god måde forberedt på, hvad de skal. De har set billeder og materiale fra stedet. Det betyder en genkendelighed ved stedet, når vi kommer på besøg. Vores erfaring siger os, at eleverne gennem et sådan projekt får sat flere ting på plads og derved kan nyde turen og få det optimale ud af besøget. 15

16 Årskalender/Plan Vi udfærdiger hvert år en årsplan for det kommende skoleår. Årsplanen indeholder intern mødevirksomhed, pædagogiske dage, forældremøder, forældresamtaler, udvidede forældresamtaler, emneuger, ryste-sammen tur, skitur, ekskursioner, julemarked og sommerfest. Vi sender en årsplan til hver familie. Den årsplan familierne modtager, indeholder fælles skolerelaterede ting, ture, festdage, samt de specifikke mødedatoer, der kun angår den enkelte familie. Vi har udfærdiget årsplanen som en kalender. Forsiden af kalenderen er prydet med et billede af skolen. Årsplanen udarbejdes i den første uge af elevernes sommerferie. Den afsendes derefter til elevernes familie. Til samarbejdspartnere sender vi mødedatoer, så de allerede et halvt år inden vores udvidede forældresamtale er forberedt på datoen. Handleplan Hvert år udfærdiges en handleplan på den enkelte elev. Handleplanen er meget omfattende og beskriver et fuldendt billede af eleverne ift. skolen. Handleplanerne er efter udfærdigelse mellem 8 og 10 sider. Handleplanen bruges i det interne arbejde med eleven samt i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og forældre. Til vores udvidede forældresamtale er omdrejningspunktet handleplanen. Vores oplevelse er, at handleplanen er et godt arbejdsredskab i daglig- 16

17 dagen med eleverne. Den er endvidere yderst brugbar, til at give et billede af de udviklingsaspekter den enkelte elev gennemgår fra år til år. Vi kan på den måde fokusere på udviklingen og udvikle individuelle metoder, der fremmer den enkelte elev. Vi indkalder til møde 14 dage før et møde skal afholdes. I vil endvidere kunne se mødedatoerne i jeres kalender. Indkaldelsen indeholder navnene på de indbudte samt en dagsorden. Det vil ligeledes fremgå af indkaldelsen, hvem der er primær lærer på eleven samt et tidspunkt for, hvor lang tid mødet vil vare. Lederen deltager altid på møder, der omhandler en elev. Primær lærer og leder vil være henholdsvis ordstyrer og referent under mødet. Der bliver altid skrevet referat. Referatet sendes til alle indbudte samt til de samarbejdspartnere, der ikke er inviteret til mødet. Almindelige forældresamtaler er fastsat til 45 min. Til disse møder er det oftest kun forældrene, der er indbudt. Til udvidede forældresamtaler er der afsat 60 min. Her er alle samarbejdspartnere indbudt. Møder/ indkaldelser Fælles forældremøder Vi indbyder hvert år til to fælles forældremøder, et lige efter sommerferien og et i februar. Til det første møde fremlægges årsplanen, vi gennemgår endvidere en handleplan, da den godt kan virke overrumplende, hvis man ikke har fået en forklaring, inden man modtager den. Mødet omhandler desuden vores årlige»ryste-sammen tur«, forældrene forberedes, så de kan være behjælpelige med forberedelsen af eleverne. 17

18 Det andet møde tager udgangspunkt i vores skitur til Branæs, samt hvordan det overordnet står til på skolen. Vi har med succes taget emner op på vore forældremøder, der giver forældrene forståelse og indsigt i arbejdet med deres børn. I 2006 blev der etableret et forældreråd. Det er første gang i skolens historie. Forældrerådet har i 2006 afholdt en Halloweenfest i skolens lokaler. Festen blev en succes, og forældrerådet barsler med nye ideer i det kommende år. Det nyeste tiltag for 2007 vil blive afholdelse af cafémøder. På disse møder tager vi relevante emner op, som vi håber vil være til gavn for forældregruppen. Forældresamarbejde Vores indgangsvinkel til forældresamarbejdet er ærlighed, troværdighed og involvering i opgaven. Det er vigtigt, at I som forældrene føler jer trygge, når I overlader jeres barn til os. Nye forældre bliver altid inviteret på besøg på skolen. Før eller lige efter eleven er startet på skolen, har vi et overleveringsmøde med tidligere skole, psykolog, sagsbehandler samt forældre. Efter et par mdr. er der et opfølgningsmøde. I nogle tilfælde har vi ugentlig kontakt til forældrene, for at give en status på elevens situation, desuden kontakter vi altid forældrene, hvis vi oplever uregelmæssigheder i elevens adfærd. Nyt tiltag i 2008 er, at eleverne har tid alene med deres primærlærer. Vores ønske er, at blive mere opmærksomme på den enkelte elev og dennes behov gennem disse individuelle samtaler. Det skal være hyggeligt og rart at komme på Jeksendalskolen, både for forældre og samarbejdspartnere. 18

19 Derfor gør vi meget ud af, at alle føler sig velkommen. Vi har i det foregående år haft åbent-hus arrangement hver tredje mdr. Åbent-hus er en god anledning til en mere uformel snak. Vi er til disse arrangementer værter med kaffe og kage. Julemarked og sommerfest Vores julemarked og sommerfest er blevet en fast tradition på skolen. Til disse arrangementer inviteres hele familien, søskende, bedsteforældre osv. Ved julemarkedet er omdrejningspunktet elevernes kreative arbejde, som er foregået i ugerne op til julemarkedet. I Julestuen kan man købe elevernes ting, vi byder på julehygge med gløgg og æbleskiver. Sommerfesten afholdes sidste dag inden sommerferien, det er en festaften, hvor vi, ved et veldækket bord, nyder god mad og samvær med hinanden. Der bliver vist billeder fra året, der er gået, holdt en tale eller to og sunget et par sange fra vores sanghæfte. En rigtig hyggelig aften som både familier og personale ser frem til. Forældre og skole er ved et forældremøde blevet enige om, at det er mindst forvirrende for eleverne, hvis det er lærerne, der har teten ift. eleverne denne aften. Samarbejde med eksterne parter Vi samarbejder med sagsbehandler, socialkonsulenter, plejekonsulenter og Børneog Ungdomspsykiatrisk Hospital. Desuden har vi en fast psykolog tilknyttet Jeksendalskolen. Vi har endvidere et tæt samarbejde med Hørning Juniorklub ift. de elever, der er integreret i klubben om eftermiddagen. 19

20 Jeksendalskolen Jeksen Dalvej Hørning Telefon Mobil Skolens åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl Skoleleder: Vibeke Bødker Skolen følger folkeskolernes ferieplan.

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Rødlundvænget Harlev J. Tlf

Rødlundvænget Harlev J. Tlf Velkommen til Børnehuset Børnehuset Pilehaven Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Tlf. 87 13 83 46 Åbningstider: Mandag torsdag kl.6.30 kl. 17. Fredag kl.6.30-16.30 Vores hjemmeside finder I under http://aarhus.inst.dk.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Djurslandsskolen Fjellerup

Djurslandsskolen Fjellerup Djurslandsskolen Fjellerup afdelingen En kommunal specialskole Placering Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskolingen og mellemtrin samt administration og skolens

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne En kommunal specialskole Placering Djurslandsskolen er placeret på fire adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskolingen og mellemtrin samt administration

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Lille Tjørnegård. en ny start

Lille Tjørnegård. en ny start Lille Tjørnegård en ny start Velkommen til Lille Tjørnegård Målgruppen Lille Tjørnegård er et heldagstilbud til normalt begavede børn med adfærdsproblemer, og til elever, hvis udvikling er så truet, at

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Specialklasserækken på Hadbjerg skole

Specialklasserækken på Hadbjerg skole Specialklasserækken på Hadbjerg skole Generelt om klasserne Specialklasserne på Hadbjerg skole er en del af Folkeskolens undervisningstilbud i Favrskov kommune. Elever optages i klasserne i et samarbejde

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Årsplan for 4. klasse 2009/2010 Udarbejdet af teamet i 4. klasse: Kirsten Nielsen, Frits Christensen, Kristian Kallesen og Gitta Hoberg Hedegaard

Årsplan for 4. klasse 2009/2010 Udarbejdet af teamet i 4. klasse: Kirsten Nielsen, Frits Christensen, Kristian Kallesen og Gitta Hoberg Hedegaard Årsplan for 4. klasse 2009/2010 Udarbejdet af teamet i 4. klasse: Kirsten Nielsen, Frits Christensen, Kristian Kallesen og Gitta Hoberg Hedegaard Status Lærerne Klasselærere: Kirsten Nielsen og Gitta Hoberg

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi VELKOMMEN TIL FRISKOLEN BØRNENES AKADEMI Denne pjece er en introduktion til dig som ny forældre på Børnenes Akademi. I pjecen vil vi nævne nogle af de praktiske

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

Ringkøbing Skole. Special Center Vest

Ringkøbing Skole. Special Center Vest Ringkøbing Skole Special Center Vest I Special Center Vest ønsker vi at gøre hverdagen så tryg som mulig for vores elever. Det gøres bl.a. ved at have nogle klare forventninger til og aftaler med hinanden.

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Uvelse SFO Information

Uvelse SFO Information Uvelse SFO Information Velkommen til Uvelse SFO. Vi er en skolefritidsordning, som har lokalefællessskab med indskolingen. Det giver os nogle pædagogiske muligheder og et tættere samarbejde omkring børnene,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Det skal være sjovt at gå i skole! Blågård Skole Hans Tavsens Gade 4 2200 København N Tlf. 38 77 34 34 mail@blg.kk.dk www.blg.kk.dk Forældrenetværket Brug Folkeskolen

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Velkommen til. Åbningstider

Velkommen til. Åbningstider Velkommen til Skovlinden er et integreret børnehus i dagtilbuddet Vesterlunden, som udover Skovlinden består af 5 andre børnehuse i området. I Skovlinden er vi ca. 55 børnehavebørn og 32 vuggestuebørn,

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

HVERDAGEN I EN SpEcIAlklASSE

HVERDAGEN I EN SpEcIAlklASSE HVERDAGEN I EN Specialklasse SAMTALEBILLEDER Billedserie til brug ved samtale, når et barn skal i specialklasse PPR og Specialpædagogik har udarbejdet en billedserie, som kan give nogle informationer omkring

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1

2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1 Specialbørnehaven 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Indholdsfortegnelse 1..MÅLSÆTNING... 1 2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1 2.2 ÅBNINGSTIDER... 1 2.2 Ferie... 1 2.3 PERSONALE... 2 2.4 LIDT OM PÆDAGOGIKKEN...

Læs mere

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Gemmet Børnehuset Gemmet ved Brønshøj Menighed Gemmet 10 2400 København NV Tlf. 38 60 51 21 E-post gemmet@mail.tele.dk www.gemmet10.dk EAN-nr.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Værd at vide om livet i børnehaven

Værd at vide om livet i børnehaven Værd at vide om livet i børnehaven BØRNEHAVENS ADRESSE Dybvad Børnehave Markedsvej 8 9352 Dybvad Alrum tlf. 51 15 86 18 Kontor tlf. 51 15 85 31 ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag 06.45 16.30 Fredag 06.45

Læs mere