Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6 Skolens madordning...6 Dagligdagen på skolen Elevernes kompetencer...10 Overskuelige og genkendelige rammer...10 Vi prioriterer...11 Selvindsigt og selvforståelse...11 Elevernes oplevelse af egne ressourcer...12 Social guidning og faglig undervisning Emne ugerne...15 Besøg på virksomheder eller skitur til Sverige...15 Årsplan...16 Handleplan...16 Møder og indkaldelser...17 Fælles forældremøder...17 Forældresamarbejde...18 Julestue og sommerfest...19 Hvem samarbejder skolen med

3 Kære forældre Det er altid en stor ting, når man skal flytte sit barn fra et kendt miljø til et ukendt. Man er måske usikker på, om det er den rigtige beslutning, man har truffet og usikker på, hvad det nye byder. Det er en kendt problematik hos os. Vi vil derfor i denne pjece gerne give jer et indblik i, hvad Jeksendalskolen er for en skole og forhåbentlig af dén vej skabe ro i forbindelse med flytningen af jeres barn. Jeksendalskolens elever Jeksendalskolens elever er på nuværende tidspunkt normalt begavede elever mellem 6 14 år med sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder. En del af vores elever er udredt på Børnepsykiatrisk Hospital. Nogle af vore elever har diagnosen ADHD og medicineres med Ritalin. Andre har handicap inden for autisme spektret. De fleste elever er blevet eller er indstillet til udredning på Børnepsykiatrisk Hospital, for at få klarlagt deres vanskeligheder. Alle elever har inden starten på Jeksendalskolen stiftet bekendtskab med en psykolog, som har foretaget tests. Elevernes vanskeligheder har endvidere båret præg af, at de har været utilpassede i skoleregi. Det har ofte bevirket, at nogen, ud over ovenstående vanskeligheder, har måtte kæmpe med en ikke aldersvarende faglighed. 3

4 Elever på skolen Skolen startede med 4 elever i P.t. går der pr. 28. august elever på skolen. Skoledagen strækker sig fra kl til Fredag fra kl til De elever der bor i Hørning køres hjem i skolens bus, andre hentes af taxa eller forældre. Personalegruppen Personalegruppen i Heldagsklassen består af 6 fuldtidslærere, en pedel og en morgenåbner. Skolens leder har en fuldtidsstilling, der er fordelt på 13 undervisningstimer og resten til ledelses tid. Skolens fysiske rammer Jeksendalskolen har til huse på en ombygget gård tæt på Hørning by. I stuehus, pavillon og stald er der indrettet 4 klasseværelser, legerum, kantine, hyggestue, køkken, konferencerum, forberedelsesrum, kontor, personalerum samt to store værksteder. Vi har stor have og gårdsplads samt boldbane, bålhytte, flisebelagt plads til boldspil, gokartbane, en lille granplantage og store træer, der omgiver grunden. Endvidere råder vi over 2 busser til hver 9 personer. Alle ansatte har erfaringer i arbejdet med denne gruppe elever fra tidligere arbejdspladser. 4

5 Skolens fysiske miljø Vi gør meget ud af, at eleverne skal føle sig trygge og velkomne, når de kommer til skolen. Der skal være pænt og ryddeligt, så klasseværelserne ryddes op efter hver time. Klasseværelserne er indrettet, så hver elev har en fast plads. De er placeret, så de ikke generes af hinanden. Nogle steder har vi opdelt rummene med reoler. Der skal være en hyggelig stemning i klasseværelset, ens stole og borde, planter, lys, billeder og tæpper, dog ikke så mange effekter, at det tager opmærksomheden væk fra det vigtigste, nemlig undervisningen. Eleverne har hver to hylder, som indeholder deres skolebøger, hæfter og mapper. Vi uddeler blyanter, viskelæder, lineal osv. ved timens begyndelse. Borde og kasser er udstyret med elevens navn. Vi har seks stationære computere samt fire bærbare, som eleverne deles om. Det betyder, at vi altid har mulighed for at integrere computer i undervisningen. Vores fællesrum bærer ligeledes præg af en hyggelig og hjemlig stemning. Eleverne udviser stor respekt for vores skole og passer godt på de ting, de omgiver sig med. 5

6 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling Dagligdagen på skolen Eleverne skal møde kl Nogle elever kommer med taxa, andre bliver kørt af forældre og nogle cykler. Når de kommer til skolen, skal de gå i garderoben med overtøj og sko. Overtøj og sko skal altid hænges og stilles i garderoben, når de kommer udefra. I garderoben forefindes en kasse til hver elev med navn på. Mobiltelefoner og nøgler afleveres altid til en voksen om morgenen. Om morgenen inden morgenmaden må eleverne opholde sig i deres legerum eller være udenfor. 5 elever møder p.t. ind mellem kl og kl

7 Til det er der ansat en morgenåbner, der klarer denne opgave. Hun sørger for en god og hyggelig stemning i morgentimerne og tager sig ligeledes af at dække bord i de to spisegrupper i henholdsvis stuehus og pavillon. Når vi møder eleverne om morgenen, hilses der med håndtryk og navns nævnelse på hver enkelt elev. På den måde oplever eleven sig velkommen og set. Morgenmad kl Under morgenmaden bliver den elev, der har dagens madtjans orienteret. Eleven skal sørge for frokost og skrubaf mad til de andre elever. Der er altid opsyn og hjælp fra en voksen. Alle eleverne hjælper med at rydde ud efter morgenmad og frokost. Når der kaldes til måltider og samlinger på skolen, har alle elever faste pladser. Der bliver ikke dispenseret fra bordplanen, selv om nogle elever er fraværende, mange af vore elever vil ved skift af pladser blive urolige og utrygge. Når alle sidder på deres pladser, og der skal spises, bliver der sagt værsgo af eleven, der har madtjansen. Under måltiderne samt ved samlinger byder alle voksne ind med aktuelle emner. Desuden bruger vi tid på at tale om den foregående dag, fra vi tog afsked med eleverne. Der kan være sket ting, som er vigtige at få drøftet for at, eleverne, når undervisningen går i gang, er klar til at modtage undervisning. Kl Efter morgenmaden ryddes der op. Derefter bliver der sunget morgensang i AULAEN. Sangmapperne bliver omdelt og indsamlet af de voksne, vi gennemgår ligeledes dagens skema for grupperne. Efterfølgende er der et kort frikvarter. Hvis nogle elever er udeblevet, ringes der hjem til forældrene. 7

8 Kl Går alle til deres klasseværelse og indtager deres arbejdsplads og følger klassens skema. Det er de voksnes ansvar, at eleverne er blevet orienteret om hvem, der skal undervise dem. Dagens undervisningsforløb beskrives på tavlen i klassen. Hvis der er temadage på skolen, kan det betyde at eleverne arbejder i grupper. Hvorledes grupperne er sat sammen er altid forberedt af den lærer, der har hovedansvaret for gruppearbejdet. 8

9 Der kan under et forløb ikke laves om på grupperne. Det samme gælder ved idræt eller spil, der er organiseret af voksne. Vi laver altid grupperne. Under frikvartererne er eleverne altid ude, og der er altid voksne ude sammen med dem. Kl Efter frokost og frikvarter fortsætter vi undervisningen. Kl er der»skrubaf mad«. ALLE deltager. Vi pakker sammen og siger farvel til alle eleverne. Ved dagens afslutning køres nogle af eleverne hjem af en lærer, mens en anden lærer tager afsked med de elever, der bliver hentet af taxa eller af forældre. Busturen Alle sidder på faste pladser, når vi kører, og de bliver hver dag kørt hjem i samme rækkefølge. Der skal være ro under busturen, da det er forstyrrende for chaufføren, hvis der råbes og diskuteres. Der føres protokol af en voksen hver dag. 9

10 Elevernes kompetencer Eleverne skal hver dag opleve, at de voksne vil dem, og er der for dem. Vi ser efter den enkelte elev og dennes behov. Det betyder, at eleverne bliver behandlet forskelligt ift. de kompetencer, de hver især har med sig, eller har opbygget gennem en periode på skolen. Der stilles forskellige krav og forventninger til den enkelte elev. Overskuelige og genkendelige rammer Det, der kendetegner den enkelte elev på skolen, er, at de alle har udbytte af, at deres skoledage er overskuelige og genkendelige. Denne tryghed etableres primært i relation til voksne, som i hele deres væremåde er synlige, tydelige, og som kan rumme eleverne og skabe tryghed og tillid. Eleverne skal have tillid til, at det er ansvarsfulde voksne, der kan påtage sig ansvaret i alle tænkelige situationer. Vi har desuden gjort meget ud af at skemalægge vore dage og uger, så de ligner hinanden. Der kan i arbejdet med denne elevgruppe ske uforudsete ting, der gør, at det er nødvendigt at bryde dagens skema. Der kan være opstået en konflikt mellem nogle elever, en elev bliver pludselig ked af det osv. I disse situationer samles vi i kantinen med de elever, 10

11 konflikten er opstået omkring, for sammen at få en løsning. Vi inddrager eleverne i problemløsning og konflikthåndtering. Gentagelse er for vore elever en god pædagogisk indgangsvinkel til at automatisere deres måde at løse konflikter på. Vi prioriterer... mulighederne frem for begrænsningerne. Det betyder, at eleverne får mange succesoplevelser i hverdagen. Træning i omstillingsparathed er vigtigt for vore elever. Vi afprøver i takt med deres udvikling på skolen den enkeltes grænser for omstillingsparathed. Det er selvfølgelig altid med udgangspunkt i, at eleven bibeholder tryghed og fodfæste i sin hverdag. Det gør vi gennem forberedelse og atter forberedelse af den aktivitet, der skal foregå. Det er altid de voksnes ansvar at aflæse og forstå elevernes væremåde, reaktioner og eventuelle konflikter med dem selv eller andre, da eleverne oftest ikke selv er i stand til det i nuet. Vi skal være to skridt foran og kunne forudse, hvornår og hvorfor konflikterne opstår. Det er vigtigt at pointere at en konflikt, der opstår i løbet af skoledagen, altid afsluttes samme dag. Vi mener ikke, det er udviklende for vore elever, at en konflikt, der opstår mandag, skal følge eleven til tirsdag. Indsigt og selvforståelse Det er vigtigt at give eleverne selvindsigt i egne problematikker, vi er af den overbevisning, at eleverne ved selverkendelse og forståelse for deres handicap kan tilgodese de redskaber, vi giver dem i hverdagen. Man skal forstå at det er et kræ- 11

12 vende arbejde, eleverne indgår i. De skal arbejde koncentreret og hårdt hver dag, hvilket kræver opbakning og forståelse fra hele elevens netværk. Vi arbejder med at få eleverne til at se, acceptere og forstå hinandens vanskeligheder. Det er en integreret kultur på skolen, at eleverne møder forskellige grænser, uden at de føler sig forbigået eller svigtet. Elevernes oplevelse af egne ressourcer Det er selvfølgelig vigtigt at eleven, når vi kommer til udslusningen fra Jeksendalskolen, magter forskellighed i hverdagen. Vi griber det an ved bl.a. at give eleven mere og mere ansvar i hverdagen. De skal opleve, at deres ressourcer gør dem i stand til at magte en mindre overskuelig hverdag. Vi hjælper dem med at sætte deres hverdag i system i form af skemaer og huskesedler. På den måde får de opbygget færdigheder, de kan gøre brug af, når de skal klare og overskue deres hverdag uden konstant voksenopbakning. Sigtet med det socialpædagogiske arbejde er at lære eleverne at færdes i mere frie sammenhænge. Eleverne skal gennem guidning og samtaler med lærerne, lære de uskrevne spilleregler for samvær med andre. De skal for at kunne begå sig i den samfundsmæssige relation lære at benytte hensigtsmæssige kontaktformer, lære hvad konfliktløsning er, lære betydning af aftaler, lære at kunne lytte og at vise respekt for og accept af andre mennesker. Erfaringer viser, at eleverne har lidt mange nederlag i samværet med andre børn. Gennem pædagogisk træning 12

13 lærer eleverne at lege sammen og få hjælp i situationer, som er svære at håndtere for dem. Social guidning og undervisningen på Jeksendalskolen Den sociale guidning foregår over hele dagen, både i undervisning og i frikvarter. Eleverne modtager undervisning i dansk, matematik, historie, natur/teknik, samfundsfag, brug af PC i undervisningen, religion, geografi, engelsk, hjemkundskab, grønsløjd og idræt. Undervisningen foregår i de før nævnte grupper. Idræt er dog en undtagelse, her er altid 2 grupper af sted af gangen, eller alle 4 grupper. Motivation er det vigtigste element for læring. Eleverne skal føle sig værdsat og set i undervisningen. Desuden er et genkendeligt undervisningsmateriale og miljø med til at fremme lysten til undervisning hos den enkelte. Eleverne skal opleve, at de udvikler sig fagligt, da det er med til at fremme motivationen for indlæringen. Vi er som undervisere meget bevidste om, at vores indgang til materialet og faget smitter af på eleverne. Glæde og godt humør hos underviseren er ligeledes med til at gøre det til nogle gode og spændende timer for eleverne. Ved undervisningens start gennemgår vi altid dagsordenen, der er skrevet på tavlen. På den måde forberedes eleverne på de elementer, de skal gennemgå i timen; nogle elever har piktogrammer. I timerne er der konkrete skift mellem bøger, computer og tavleundervisning. Der er tilknyttet en underviser til max 5 elever. For at vore elever får mest muligt ud af undervisningen, er det vigtigt, at de lærer at tage hensyn til hinanden, derfor er snak mellem eleverne eller besøg ved hinandens pladser ikke accepteret. Eleverne skal ligeledes række hånden op, når de søger hjælp, en kul- 13

14 tur vi fra starten har brugt meget energi på at gennemføre, i dag er kulturen i klasseværelset en selvfølgelighed for de fleste af vore elever. Det har stor betydning for vore elever, at undervisningen tager udgangspunkt i et undervisningsmæssigt system med genkendeligt materiale. I dansk indeholder dette system en læsebog og en opgavebog, en skrivebog samt frilæsningsbøger. Udover det boglige materiale bruger vi computer. Der findes programmer, der i de mindste klasser følger læseog opgavebogen. Til de ældre klassetrin benytter vi med stor succes programmet»universal skrivestøtte«. I matematik bruger vi ligeledes et system, hvor man kan tilknytte et computerprogram. For vore elever har det stor betydning, at vi kan benytte os af computeren, da visuelt materiale ofte give eleverne en bredere forståelse for faget. Vi tester eleverne i deres faglige kunnen 2 gange årligt. Det giver os viden om, hvor vi skal sætte ind hos den enkelte. Vi har bevidst valgt at indkøbe bøger til den enkelte elev. Vores oplevelse er, at eleverne får et tilhørsforhold til bøgerne, som de ikke får til udleverede kopier. Den ansvarlige lærer laver undervisningsplaner/læseplaner til de fag de repræsenterer. 14

15 Emneugerne Emneugerne tager altid udgangspunkt i gruppearbejde. Hver gruppe får en mappe med deres opgaver. De 4 grupper har forskellige opgaver, de skal løse igennem ugen. Til brug for løsning af opgaverne må de benytte sig af internet samt mobiltelefon. Desuden får de al den hjælp, de har behov for fra lærerne. De får inden start beskrevet, at projektet skal afsluttes fredag med en fremlægning for de øvrige grupper. De skal til fremlægningen have lavet en planche, de kan fremlægge. Nogle elever vælger at benytte sig af Power Point til fremlæggelsen. Eleverne skal vise hinanden, hvad de i ugens løb har fundet ud af ift. projektet. Hver dag skal de lave logbog, der beskriver dagens forløb, og hvad de konkret har arbejdet med. Ved afslutningen af projektet skal de evaluere projektet, det vil sige de skal vurdere gruppens arbejde og samarbejde. Fremlægningen bliver optaget på video. Ugen afsluttes med en heldagstur eller en længere tur til det sted, emneugen har omhandlet. Besøg på en virksomhed og lange ture med skolen Gennem projektet bliver eleverne på en god måde forberedt på, hvad de skal. De har set billeder og materiale fra stedet. Det betyder en genkendelighed ved stedet, når vi kommer på besøg. Vores erfaring siger os, at eleverne gennem et sådan projekt får sat flere ting på plads og derved kan nyde turen og få det optimale ud af besøget. 15

16 Årskalender/Plan Vi udfærdiger hvert år en årsplan for det kommende skoleår. Årsplanen indeholder intern mødevirksomhed, pædagogiske dage, forældremøder, forældresamtaler, udvidede forældresamtaler, emneuger, ryste-sammen tur, skitur, ekskursioner, julemarked og sommerfest. Vi sender en årsplan til hver familie. Den årsplan familierne modtager, indeholder fælles skolerelaterede ting, ture, festdage, samt de specifikke mødedatoer, der kun angår den enkelte familie. Vi har udfærdiget årsplanen som en kalender. Forsiden af kalenderen er prydet med et billede af skolen. Årsplanen udarbejdes i den første uge af elevernes sommerferie. Den afsendes derefter til elevernes familie. Til samarbejdspartnere sender vi mødedatoer, så de allerede et halvt år inden vores udvidede forældresamtale er forberedt på datoen. Handleplan Hvert år udfærdiges en handleplan på den enkelte elev. Handleplanen er meget omfattende og beskriver et fuldendt billede af eleverne ift. skolen. Handleplanerne er efter udfærdigelse mellem 8 og 10 sider. Handleplanen bruges i det interne arbejde med eleven samt i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og forældre. Til vores udvidede forældresamtale er omdrejningspunktet handleplanen. Vores oplevelse er, at handleplanen er et godt arbejdsredskab i daglig- 16

17 dagen med eleverne. Den er endvidere yderst brugbar, til at give et billede af de udviklingsaspekter den enkelte elev gennemgår fra år til år. Vi kan på den måde fokusere på udviklingen og udvikle individuelle metoder, der fremmer den enkelte elev. Vi indkalder til møde 14 dage før et møde skal afholdes. I vil endvidere kunne se mødedatoerne i jeres kalender. Indkaldelsen indeholder navnene på de indbudte samt en dagsorden. Det vil ligeledes fremgå af indkaldelsen, hvem der er primær lærer på eleven samt et tidspunkt for, hvor lang tid mødet vil vare. Lederen deltager altid på møder, der omhandler en elev. Primær lærer og leder vil være henholdsvis ordstyrer og referent under mødet. Der bliver altid skrevet referat. Referatet sendes til alle indbudte samt til de samarbejdspartnere, der ikke er inviteret til mødet. Almindelige forældresamtaler er fastsat til 45 min. Til disse møder er det oftest kun forældrene, der er indbudt. Til udvidede forældresamtaler er der afsat 60 min. Her er alle samarbejdspartnere indbudt. Møder/ indkaldelser Fælles forældremøder Vi indbyder hvert år til to fælles forældremøder, et lige efter sommerferien og et i februar. Til det første møde fremlægges årsplanen, vi gennemgår endvidere en handleplan, da den godt kan virke overrumplende, hvis man ikke har fået en forklaring, inden man modtager den. Mødet omhandler desuden vores årlige»ryste-sammen tur«, forældrene forberedes, så de kan være behjælpelige med forberedelsen af eleverne. 17

18 Det andet møde tager udgangspunkt i vores skitur til Branæs, samt hvordan det overordnet står til på skolen. Vi har med succes taget emner op på vore forældremøder, der giver forældrene forståelse og indsigt i arbejdet med deres børn. I 2006 blev der etableret et forældreråd. Det er første gang i skolens historie. Forældrerådet har i 2006 afholdt en Halloweenfest i skolens lokaler. Festen blev en succes, og forældrerådet barsler med nye ideer i det kommende år. Det nyeste tiltag for 2007 vil blive afholdelse af cafémøder. På disse møder tager vi relevante emner op, som vi håber vil være til gavn for forældregruppen. Forældresamarbejde Vores indgangsvinkel til forældresamarbejdet er ærlighed, troværdighed og involvering i opgaven. Det er vigtigt, at I som forældrene føler jer trygge, når I overlader jeres barn til os. Nye forældre bliver altid inviteret på besøg på skolen. Før eller lige efter eleven er startet på skolen, har vi et overleveringsmøde med tidligere skole, psykolog, sagsbehandler samt forældre. Efter et par mdr. er der et opfølgningsmøde. I nogle tilfælde har vi ugentlig kontakt til forældrene, for at give en status på elevens situation, desuden kontakter vi altid forældrene, hvis vi oplever uregelmæssigheder i elevens adfærd. Nyt tiltag i 2008 er, at eleverne har tid alene med deres primærlærer. Vores ønske er, at blive mere opmærksomme på den enkelte elev og dennes behov gennem disse individuelle samtaler. Det skal være hyggeligt og rart at komme på Jeksendalskolen, både for forældre og samarbejdspartnere. 18

19 Derfor gør vi meget ud af, at alle føler sig velkommen. Vi har i det foregående år haft åbent-hus arrangement hver tredje mdr. Åbent-hus er en god anledning til en mere uformel snak. Vi er til disse arrangementer værter med kaffe og kage. Julemarked og sommerfest Vores julemarked og sommerfest er blevet en fast tradition på skolen. Til disse arrangementer inviteres hele familien, søskende, bedsteforældre osv. Ved julemarkedet er omdrejningspunktet elevernes kreative arbejde, som er foregået i ugerne op til julemarkedet. I Julestuen kan man købe elevernes ting, vi byder på julehygge med gløgg og æbleskiver. Sommerfesten afholdes sidste dag inden sommerferien, det er en festaften, hvor vi, ved et veldækket bord, nyder god mad og samvær med hinanden. Der bliver vist billeder fra året, der er gået, holdt en tale eller to og sunget et par sange fra vores sanghæfte. En rigtig hyggelig aften som både familier og personale ser frem til. Forældre og skole er ved et forældremøde blevet enige om, at det er mindst forvirrende for eleverne, hvis det er lærerne, der har teten ift. eleverne denne aften. Samarbejde med eksterne parter Vi samarbejder med sagsbehandler, socialkonsulenter, plejekonsulenter og Børneog Ungdomspsykiatrisk Hospital. Desuden har vi en fast psykolog tilknyttet Jeksendalskolen. Vi har endvidere et tæt samarbejde med Hørning Juniorklub ift. de elever, der er integreret i klubben om eftermiddagen. 19

20 Jeksendalskolen Jeksen Dalvej Hørning Telefon Mobil Skolens åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl Skoleleder: Vibeke Bødker Skolen følger folkeskolernes ferieplan.

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkommen til SkoleGården

Velkommen til SkoleGården Velkommen til SkoleGården 1 10:48:37 Velkommen til SkoleGården SkoleGården er et alternativt tilbud til elever, hvis udvikling kræver hensyn og støtte, som den almindelige folkeskole ikke kan give. Det

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Elevernes ønsker, Skolereform

Elevernes ønsker, Skolereform Elevernes ønsker, Skolereform Proces: De overordnede spørgsmål drøftet i de lokale elevråd og sidenhen Fælles Elevråd, d. 18-12-13: - Hvordan kan I lære bedst muligt? (På hvilken måde, hvilke steder, med

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation Beskrivelse af den vidtgående specialundervisning på Rudehøj Efterskole Rudehøj Efterskole (RE) arbejder med et undervisningstilbud til normaltbegavede unge med handicap. Af skolens ca. 100 elever er der

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Brøndby modellen Idræt

Brøndby modellen Idræt Brøndby modellen Idræt På Brøndby Gymnasium har vi organiseret undervisningen, så særligt idrætsaktive elever kan gennemføre studentereksamen på 3 år, med et tilfredsstillende resultat og en fuld gymnasieoplevelse.

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Bækholmsk len Odense Kommune

Bækholmsk len Odense Kommune Bækholmsk len Odense Kommune 31. august 2006 Status på skolens evalueringskultur, august 2006 Baggrund: Bækholmskolen blev etableret august 2003 som Odense Kommunes heldagsskole for elever mellem 7-13

Læs mere