DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6. Dagsorden Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6. Dagsorden Generalforsamling 2015 7"

Transkript

1 NR ÅRGANG FEBRUAR 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6 Dagsorden Generalforsamling Rygcenter Syddanmark, medicinsk afdeling 9 Dansk Reuma Biobank, DRB 16 Møder 18 Reumatologiske navne 18 Indkaldelse til Yngre Reumatologers generalforsamling Indkaldelse til Yngre Reumatologers foredragskonkurrence Den gyldne pelotte Posterkonkurrence for H-læger 22

2 DANSK REUMATOLOGI Kontrol er godt, men tillid er bedre Medlemsblad udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Hjemmeside: selskab.dk ISSN: Oplag: 400. Redaktør Karen Lisbeth Faarvang (ansvarshavende) Lyngby Hovedgade 57C 2800 Lyngby Tlf: Sekretær Vibeke Lind Sekretariat: Linda Edslev, Kristianiagade København Ø Tlf fax Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger Kristianiagade København Ø Telefon direkte Tryk: Scanprint a/s, Viby J. Næste nummer udkommer ca. 23. marts Deadline for indlæg til nummer 2, 2015 er den 20. februar En kollega fortalte, at de på hendes hospitalsafdeling er blevet pålagt ikke blot at kvittere elektronisk for at have set blodprøvesvar, men også at sikre sig, at patienterne faktisk har fået taget de blodprøver, som det er aftalt. Der var ikke lavet noget enkelt system til registreringen, og klinikerne var ikke blevet spurgt. Man havde ikke oppefra tænkt på, at det måske kunne være besværligt - men det er det, og gevinsten er aldrig vurderet men blot antaget. En praktiserende reumatolog fortalte, at hun af Sundhedsstyrelsens tilsyn havde fået at vide, at det i en lille praksis kun i begrænset omfang er nødvendigt at udarbejde skriftlige retningslinjer. Det mente akkrediteringen af praksis derimod, at det er. En frustrerende uenighed mellem to kontrolinstanser, der gør det svært at vide, hvad man skal holde sig til. Og det imellem to instanser, der synes i praksis langt hen ad vejen at gentage hinandens arbejde. Det er ikke små opgaver. En anden praktiserende reumatolog anslog at have brugt 100 timer på at udarbejde skriftlige retningslinjer til sin praksis. Er det repræsentativt for praktiserende speciallæger og tager en konsultation i snit 20 minutter, svarer arbejdsindsatsen i hver praksis til 300 konsultationer det første år (siden dog mindre). En sådan investering af tid skal have en klar gevinst, men dokumentationen for dét er tynd. Ønsket om kontrol og registrering udspringer til dels af ønsket om at reducere risikoen for patientfejl. Det er fornuftigt nok, men et problem er, at der synes at have udviklet sig en nul-fejlskultur, hvor der er vigende forståelse for, at fejl kan forekomme. Med det meget store antal patientkontakter vil der uundgåeligt ind imellem ske fejl, og de yderste fejl kræver altid store investeringer og besvær at undgå. Det må være klart, at man må acceptere en vis fejlmargin i et system, der ikke skal tynges urimeligt af bureakrati og tjek-procedurer. Mange læger føler nok, at bureaukratiet i deres stræben efter at undgå alle fejl og patientklager ikke viser nok forståelse for virkeligheden i den kliniske hverdag. 3

3 Men der er måske lyspunkter i sigte. Vi kan håbe på, at den nye sundhedsplatform kan lette og modernisere arbejdsgangene og it-systemerne. Der har i nogen tid også været offentlig fokus på problemerne. Således skriver Søndagavisen 17. januar, at»papirnusseri skader patienter«og»patienter må vente længe på grund af sløve it-programmer og bøvlede arbejdsgange«. Forelagt forskellige eksempler på tidkrævende og åbenlyst overflødige registreringer siger formand for Danske Regioner Bent Hansen, at»det råber jo til himlen. Det er dræbende med de eksempler«. Hvor tungt det end kan synes, er det vigtigt, at vi bruger de kanaler, vi har til at påpege problemerne over for planlæggerne, som ikke altid har den store forbindelse til den daglige klinik, fx gennem overlægeråd, tilbagemeldinger fra læger under uddannelse og indberetninger af utilsigtede hændelser, hvor patienterne lider under uhensigtsmæssig brug af tiden. Lars Juul Formand DRS 4

4 Sponsorat til EULAR On-Line kursus Kære DRS medlem Igen i år vil vi gerne invitere jer til at deltage i EULARs On-line kursus i reumatologi. I har også mulighed for at deltage i UL, CTD eller sclerodernakurser. Vi har igen modtaget et beløb fra Roche til uddeling til max 6 medlemmer, der gerne vil deltage i On-line kurset. Ansøgningen Du kan komme i betragtning, hvis du sender en ansøgning til DRS. Den skal indeholde oplysninger om: Navn Adresse Arbejdssted Stillingsbetegnelse Hvis uddannelsesstilling angivelse af hvilket niveau (hoveduddannelses år) Kurset EULAR On-line kurset starter september Der er ca. 42 moduler, et hver 14. dag. Hvert modul afsluttes med en lille test, og ved afslutningen af kurset efter 2 år aflægges en on-line test. EULAR udsteder efter bestået afsluttende test et diplom. Tidsforbruget er ca. 5 timer per modul. I kan læse mere om kurset på Ansøgning Mail din ansøgning til senest den 17. marts Den primære målgruppe er yngre læger i slutningen af hoveduddannelse intern medicin: reumatologi og nyuddannede specialister i intern medicin: reumatologi. OBS: Man skal minimum starte på fjerde år i hoveduddannelsesforløbet ved start af On-Line kurset. Din ansøgning vil blive bedømt af en lille komite under DRS, og du vil få besked, om du er kommet i betragtning. Roche vil uddele legatet på DRS årsmøde fredag den 17. april. Man kan først tilmelde sig, hvis man som minimum er startet på fjerde år i hoveduddannelsen. Gå på EULAR.org og se mere om kurser 6

5 Dagsorden Generalforsamling 2015 Generalforsamlingen afholdes fredag den 17. april 2015 i forbindelse med årsmødet. Årsmødet i Dansk Reumatologisk Selskab, afholdes fredag d. 17. og lørdag d. 18. april 2015, på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 11. Valg af revisor/revisorsuppleant. 12. Valg af redaktør af fagblad og redaktør af hjemmeside. 13. Fastsættelse af kontingent. 15. Eventuelt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye medlemmer. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede. 5. Forelæggelse af revideret regnskab. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter. 8. Godkendelse af udvalg. 9. Godkendelse af udpegede til udvalg. 10. Valg af tilforordnede, medlemmer af nævn og tillidsposter. 7

6 Rygcenter Syddanmark, medicinsk afdeling Ved Lene Marie Isaksen og Berit Schiøttz-Christensen. Foto: Charlotte Dahl Organisation Rygcenter Syddanmark blev etableret for godt 5 år siden med det formål at samle Region Syds rygbehandling i én enhed. Rygcenteret har til huse på Middelfart Sygehus og rummer medicinsk og kirurgisk rygafdeling samt billeddiagnostisk afdeling. Medicinsk rygafdeling fungerer som selvstændig enhed, rygkirurgisk og billeddiagnostisk afdeling er under ledelse fra henholdsvis ortopædkirurgisk og billeddiagnostisk afdeling i Vejle. Herudover er der smerteklinik i huset og akut skademodtagelse. Der er fokus på det gode patientforløb, og der arbejdes løbende på optimering af: Rette behandling til den Rette patient på det Rette tidspunkt I denne sammenhæng er der løbende udvikling af det faglige miljø og de samarbejdsrelationer, der er vigtige for at optimere patientens forløb. Afdelingerne har regionsfunktion inden for det noninflammatoriske medicinske område og inden for rygkirurgi. Normeringer og patientgrundlag I medicinsk rygcenter modtages hvert år patienter, der er henvist fra egen læge eller kiropraktor. En stor del af patienterne medbringer MR-scanning bestilt af egen læge eller kiropraktor. Alle Grundig information og mestring er vigtige kerneydelser. 9

7 Glæden ved teamarbejde 10 patienter ses i tværfagligt team, der består af læge, kiropraktor, fysioterapeut og sygeplejerske. Alle undersøges og vurderes ud fra samme ramme og konfereres efter behov. Der lægges i undersøgelsen vægt på diagnostisk årsag til patientens smerter, og uanset om der foreligger en specifik diagnose eller ej, fokuseres der hårdt på, at den enkelte lærer at forholde sig til sine symptomer for derved at kunne håndtere symptomer og fortsatte aktivitet. I undersøgelsen indgår for nogle supplerende billeddiagnostisk undersøgelse. Efterfølgende tilbydes patienter, der har komplicerede forløb vejledning omkring fortsat aktivitet og behandling. Dette kan være i form af informationsmøder, individuel vejledning og træning på hold. I kirurgisk regi ses mere end patienter, og der udføres operationer årligt, herunder prolapsoperation, operation for spinalstenose og udtalt degenerativ rygsygdom samt vertebroplastik. Forskning Rygcentret er del af Syddansk Universitetscenter ved tilknytningen til Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), der fortsat er under ledelser af Kirsten Ohm Kyvik. IRS er ramme for den brede kliniske forskning, der udføres på regionssygehusene i Region Syd. Herved understøtter SDU, at der udføres klinisk forskning, som ert integreret i den kliniske hverdag. Instituttet har udviklet sig og er en stærk sparingspartner for forskningsenhederne på Regionssygehusene herunder Rygcenteret. Herudover er der tæt samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) Odense universitet. Til medicinsk rygcenters forskningsenhed er aktuelt tilknyttet 3 professorer og én associeret professor, 3 postdoc, heraf 2 som lektorer, 3 kliniske lektorer, 1 PhD-studerende, 1 projektmedarbejder, to datamedarbejdere. På Rygcentret fokuseres forskningen i overensstemmelse med Sygehus Lille-

8 Glæden ved teamarbejde bælts forskningsstrategi, hvor klinisk forskning er udgangspunkt. Hjørnestenene i forskningen er epidemiologisk forskning, der bygger på afdelingernes databaser, smerteforskning, diagnostiske studier og behandlingsstudier. I medicinsk regi fungerer SpineData som kvalitetssikringsdatabase, beslutningsstøttende database for behandlerne og som forskningsdatabase. Der er over registrerede forløb i SpineData. Databasen er lokal. I kirurgisk regi fungerer DaneSpine som kvalitetssikringsdatabase, databasen er national. Der er omfattende forskning omkring identifikation af prognostiske faktorer for rygforløb blandt børn, unge, yngre voksne og ældre. I samarbejde mellem Svendborgstudiet, IOB og Rygcentret har fokus gennem flere år været forekomsten af smerter blandt skolesøgende unge og udviklingen her af. Tankevækkende er det, at mange unge oplever rygsmerter, også smerter af længere varighed og recidiverende smerter. Mange rygpatienter, der ses i hospitalsregi, får lavet MR-scanning. Scanningen er sensitiv, men den reelle sensitivitet og specificitet afhænger af, hvad formålet med scanningen er. Degenerative forandringer som prolaps, endepladeødem (Modic-forandringer) og spondylartrose varierer ikke kun med den biologiske alder. I forskergruppen på rygcenteret har der gennem flere år været fokus på mønstre bag relevant patofysiologiske forandringer, og der vil i nærmeste fremtid komme resultater, der forhåbentligt kan hjælpe med beskrivelsen af hvilke forandringer, der er relevante at fokusere på og hvilke klinikeren med overbevisning kan relatere til normalt fænomen. Der er også fokus på betydningen af tidlige inflammatoriske forandringer. Det står klart, at MRscanneren er meget sensitiv vedrørende identifikation af inflammatoriske forandringer, men den kliniske betydning er mere uklar. Betydningen af forandringerne udredes i samarbejde med forskergruppen på Gigthospitalet i Gråsten. Re- 11

9 Grundig biomekanisk undersøgelse 14 sultatet af antibiotikabehandling til patienter med Modic-forandringer efterprøves i klinisk kohorteundersøgelse. Kortlægning af psykosociale faktorers betydning for prognosen pågår, herunder vurdering af effekten af psykoterapeutisk intervention. Smerteintensitet er individuel, men kan vurdering af den målelige smerte tilføre yderligere information? Dette vurderes ved omfattende smertetestning. I kirurgisk regi er fokus effekt af operative tiltag, her pågår løbende evaluering af effekten af operation. Vurderingen foregår på baggrundlag af kvalitetsdatabasen DaneSpine, som alle operationsafdelinger rapporterer til. Den benchmarking, der ligger i DaneSpine er fuldt i tråd med den kendte benchmarking fra DANBIO at vi også kan få etableret en lignende database for det rygmedicinske område ligger lige om hjørnet. I forbindelse med omlægning og optimering af udrednings- og behandlingsforløb fokuseres i samarbejde med kirurgerne, billeddiagnostikerne og smertegruppen yderligere på den diagnostiske værdi af selvrapporteret smertebeskrivelse, funktionsevne, psykosociale faktorer, fund ved billeddiagnostik og tidligere behandlingstiltag. Der vil specielt være fokus på beslutningsgrundlaget for den vejledning, patienten får som opfølgning på en fagligt højt kvalificeret undersøgelse. Dette vil blive understøttet af én fælles tværfaglig database. Fokus er rettet mod beskrivelsen af smerten, hvor smertestudier, der fokuserer på smertekvalitet udbygges; mod funktionsevnebeskrivelse, hvor ICF inddrages som ramme for beskrivelsen af funktionsevnen; mod betydningen af billeddiagnostik, hvor der suppleres med

10 Alle patienter udfylder spinedata nøglen til forståelse af fremtidens rygbehandlig. funktionaliteter, som PET og CT blandt udvalgte patientgrupper; mod betydningen af den enkeltes coping-strategi; mod effekten af behandlingstiltag herunder specifik øvelsesbehandling, medicinsk behandling, operation og patientundervisning. Uddannelse Rygcenteret har uddannelsessøgende inden for alle faggrupper. Læger, der kommer som led i speciallægeuddannelse til reumatologi, introduktionsforløb til kirurgi, kiropraktorstuderende, der kommer som led i deres kandidatuddannelse, og fysioterapeutstuderende. Alle interesserede har mulighed for at deltage i projekter, der bidrager til den samlede profil omkring bedst mulige behandling til den enkelte patient. Fremtiden Rygsmerter er et livsvilkår, der for mange kræver afklaring og vejledning og for få kræver omfattende udredning og behandling. At identificere den patient der skal vejledes hos egen læge, fysioterapeut eller kiropraktor vs. den patient, der kræver mere omfattende udredning og behandling skal vi arbejde tværsektorielt, tværregionalt og tværfagligt, en opgave der står som vores grundlag i det daglige kliniske arbejde og i forskningen. Vi inddrager meget gerne patienter og patientforeninger i dette arbejde. Yderligere information findes på: wm Tværfaglig teamkonference. Stafetten fra afdeling til afdeling inden for reumatologien Disse har indtil nu haft Stafetten i hånden og præsenteret sig selv i Dansk Reumatologi: Regionshospitalet Silkeborg, Diagnostisk Center DR nr. 1, 2013 Køge/Roskilde Sygehus, Reumatologisk afdeling DR 2, 2013 Aalborg Sygehus, Reumatologisk afdeling DR 3, 2013 Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling DR 4, 2013 Reumaklinik Roskilde DR 1, 2014 Aarhus Universitetshosptal, Reumatologisk afdeling DR 5, 2014 Rygcenter Syddanmark, medicinsk afdeling - DR 1, 2015 Se de tidligere numre på 15

11 Dansk Reuma Biobank, DRB hvad er det og hvad kan vi bruge den til Behandlingen med biologiske lægemidler har medvirket til et betydelig bedre sygdomsforløb hos mange patienter med inflammatoriske gigtsygdomme. Imidlertid oplever mange patienter behandlingssvigt på grund af bivirkninger eller manglende effekt, og det er vanskeligt at prædiktere, hvilke patienter, der vil profitere af en given behandling. Det har længe været på ønskelisten at etablere en landsdækkende dansk reumatologisk biobank, som kunne fremme den reumatologiske forskning og identifikation af biomarkører med henblik på bl.a. personlig/skræddersyet medicin. Murstensløst hus En sådan biobank er nu på vej. Gigtforeningen har doneret 3,5 mio. kr. til etableringen, og Danske Regioner har foreløbigt bevilliget 14 mio. kr. til første års drift af Dansk Reuma Biobank, DRB. Initiativtagerne til DRB er Merete Lund Hetland (bevillingshaver, professor og formand for DANBIO), Estrid Høgdall (Leder af regionernes biobanksekretariat og initiativtager til Dansk CancerBiobank) samt Julia Johansen (professor ved onkologisk afdeling, Herlev). DRB skal tænkes som et murstensløst hus, der i sin struktur faciliterer reumatologisk forskning både lokalt i den enkelte reumatologiske afdeling og i større, nationale projekter gennem standardiseret prøveindsamling og håndtering af højeste kvalitet kombineret med kliniske data i DANBIO. De reumatologiske og biokemiske afdelinger, som indsamler og håndterer biologisk materiale og kliniske oplysninger, honoreres for deres indsats afhængigt af antallet af korresponderende patienter og blod/vævsprøver. Standardiseret prøvetagning (blod, væv osv.) Optimal håndtering og opbevaring Samarbejde og Forskning 16

12 En landsdækkende biobank er et stort skib at sætte i søen, og mange forhold vedrørende datasikkerhed, sundhedsjura og håndtering af biologisk materiale skal være på plads, før den første prøve kan lægges i fryseren. Ved et velbesøgt informationsmøde 22/ informerede Danske Regioner og initiativtagerne til DRB om praktiske og organisatoriske forhold samt den aktuelle status (slides kan tilgås på Der er ansat to nationale projektledere (overlæge Bente Glintborg samt molekylærbiolog ph.d. Tina Kringelbach) til at varetage dels de kliniske og dels de laboratoriemæssige forhold vedrørende implementeringen og drift af DRB. Den øvrige organisation, herunder etablering af en faglig følgegruppe og styregruppe er ved at være på plads. Planlagt start marts 2015 Forhåbentlig kan den første DRB blodprøve placeres i fryseren 1/ med Glostrup Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme som pilotafdeling. Derefter udrulles DRB gradvist til landet via Gråsten og Hjørring. Dette vil naturligvis ske i tæt samarbejde med den enkelte reumatologiske afdeling og under hensyntagen til lokale forhold. Vi glæder os til samarbejdet og håber, at I vil tage godt imod dette initiativ rundt om i landet. Bente Glintborg Klinisk projektleder, DRB Merete Lund Hetland Initiativtager og bevillingshaver, DRB Ny viden om f.eks. biomarkører Præcis diagnose Bedre prognosticering Individualiseret/personlig behandling 17

13 Reumatologiske navne Møder Jens Lykkegaard Olesen starter 0-praksis i Aalborg den 1. marts Jens Lykkegaard Olesen kommer fra en stilling som overlæge på idrætsmedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital Jørgen Petersen har overtaget Kirsten Lynggaards praksis i København i efteråret I efteråret 2014 åbnede Vlassis Kontogiannis klinik i Sundheds- og Kvarterhuset i Aalborg. DRS Frederiksberg møder, Auditoriet kl : Ig4 relateret sygdom. Ny sygdom - god behandling. Niels Lomborg. Den 27. februar Årsmødet Svendborg den april Highlights 2015, Svendborg Den september 2015 Ny overlægestilling? Har du skiftet stilling, så send os en mail, og vi vil bringe det her i Reumatologiske navne. Mail til: EULAR Se kurser og program på 18

14 Indkaldelse til Yngre Reumatologers foredragskonkurrence 2015 Yngre Reumatologer afholder igen i år den traditionsrige foredrags-konkurrence ved DRSs årsmøde. Er du medlem af Yngre Reumatologer og forskningsaktiv, vil vi derfor invitere dig til at deltage. Yngre læger og medicinstuderende der er medlem af Yngre Reumatologer kan deltage. Hvert medlem kan kun indsende ét abstract. Den bedste formidler vinder konkurrencen. Ud over æren er der hhv. 5000, 3000 og 2000 kr. til vinderne. Abstracts skal indsendes senest den 3. marts 2015 og es til: Fællessekretariatet, sekretær Linda Ædelsten Edslev: Reglerne for konkurrencen er simple, der er plads til fem deltagere, som alle har præcis 9 minutter til at formidle deres forskning, hvorefter dommerpanelet kan stille ét spørgsmål. Abstracts udfærdiges på dansk eller engelsk og skal følge EULAR abstracts format (beskrivelse findes på www. EULAR.org). Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på såvel det indsendte abstracts faglige standard og strukturering, samt deltagerens evne til under den mundtlige præsentation at fremstille emnet i en præcis og lettilgængelig form. Vinderne offentliggøres under årsmødemiddagen, hvor konkurrencedeltagerne forventes at deltage. De fulde vedtægter kan findes på vores hjemmeside På vegne af Yngre Reumatologers bestyrelse Niels Lomborg, formand. 19

15 Indkaldelse til Yngre Reumatologers generalforsamling 2015 Den årlige generalforsamling i Yngre Reumatologer afholdes fredag den 17. april 2015 på Hotel Svendborg. Generalforsamlingen i Yngre Reumatologer ligger som vanligt i forbindelse med DRSs årsmøde. Der serveres frokost i forbindelse med generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent Niels Lomborg 3. Formandsberetningen 4. Udvalgsberetninger (Kursusudvalg, Hjemmesideudvalg, DRS, USU, Videreuddannelsesudvalgene, DANBIO) 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Kasper Søltoft Larsen 6. Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen -Vedtægtsændringer Valg af revisor 8. Fastsættelse af kontingent 9. Valg til bestyrelsen Bestyrelsen har bestået af: Niels Lomborg, formand Sara Sun Yung Vildhøj, næstformand Kasper Søltoft Larsen, kasserer Simon Krabbe, sekretær Berit Dalsgaard Nielsen, menigt medlem Christian Gytz Ammitzbøll, menigt medlem Iben Jørgensen, menigt medlem Laura Langkjær Johnsen, menigt medlem Anton Wulf Christensen, menigt medlem Dzenan Masic, suppleant Mette Axelsen, suppleant 10. Eventuelt På vegne af Yngre Reumatologers bestyrelse Niels Lomborg, formand. 20

16 Den gyldne pelotte 2015 Posterkonkurrence for H-læger præsentation af forskningstræningsprojekt 22 Yngre Reumatologers pris til den bedste danske reumatologiske uddannelsesafdeling skal uddeles igen i år. Kåringen af Danmarks bedste reumatologiske uddannelsesafdeling finder sted på baggrund af medlemmernes evaluering af deres afdeling. Formålet med prisen er at sætte fokus på yngre reumatologers uddannelse. Kun personlige stemmer fra YRs medlemmer accepteres og således ikke fælles stemmeafgivelse afdelingsvis. Af hensyn til troværdigheden er det vigtigt, at så mange indsender et evalueringsskema. Blandt de afgivne stemmer vil der blive trukket lod om en vingave. Den Gyldne Pelotte uddeles ved DRSs årsmøde til april Svarfrist er 1. marts Det elektroniske spørgeskemaet findes på vores hjemmeside På vegne af Yngre Reumatologers bestyrelse Niels Lomborg, formand. Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital var de glade vindere af den gyldne pelotte For alle H-læger, der er startet den 1. marts 2010 eller derefter, er det blevet obligatorisk, at alle forskningstræningsprojekter skal præsenteres med en poster ved et DRS-møde. Vi vil derfor gerne invitere alle, der er klar med deres poster, til at komme og præsentere den ved DRS-årsmødet. Vi vil i lighed med de foregående år kåre den bedste poster. Det forventes, at man er til stede og svarer på eventuelle spørgsmål fra tilskuere samt dommere. Præmien er gratis deltagelse ved årets»highlights«. Tid og sted DRS-årsmøde fredag den 17. april 2015 Tilmelding Tilmelding til Mette Holland-Fischer senest den 30. marts 2015 med angivelse af navn, kontaktoplysninger, projektets navn samt vejleder. Posteren må være op til 90 cm høj og 120 cm bred. På vegne af USU Mette Holland-Fischer

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Årsmøde DRS 4. Dagsorden Generalforsamling 2016 6. Tilmelding til årsmødet 7

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Årsmøde DRS 4. Dagsorden Generalforsamling 2016 6. Tilmelding til årsmødet 7 NR 1 16. ÅRGANG FEBRUAR 2016 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Årsmøde DRS 4 Dagsorden Generalforsamling 2016 6 Tilmelding til årsmødet 7 Posterkonkurrence for H-læger 8

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Highlights 2015 i Svendborg 7. Årsmøde og generalforsamling 10

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Highlights 2015 i Svendborg 7. Årsmøde og generalforsamling 10 NR 4 15. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Highlights 2015 i Svendborg 7 Årsmøde og generalforsamling 10 Spørgeskemaundersøgelse fra Yngre Reumatologer

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Lene Witte 6 EULAR 7. Temadag fra USU 8 COPECARE 10. Møder 14

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Lene Witte 6 EULAR 7. Temadag fra USU 8 COPECARE 10. Møder 14 NR 4 15. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Lene Witte 6 EULAR 7 Temadag fra USU 8 COPECARE 10 Møder 14 DANSK REUMATOLOGI 4 2015 Vi har en reumatologisk

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB. for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015

Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB. for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015 Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015 Praktiske bemærkninger Housekeeping Slides findes on-line på: http://www.regioner.dk/sundhed/forskning/biobanker/

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status for

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd.

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. 8. Nationale rehabiliteringskonference 26. 10.15 På Brugerrådets vegne: Kim Hørslev-Petersen Kong Christian X s Gigthospital, Center

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014

Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014 Til Deltagere i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014 Sundhed & Sammenhæng Sundheds- og Kvartershuset Fyrkildevej

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Annette Hansen Andreas Højring Birgitte Hansen Bjørn Christau Eva Westphal Hanne Slott Jensen Henrik Røgind Inge Sørensen.

Annette Hansen Andreas Højring Birgitte Hansen Bjørn Christau Eva Westphal Hanne Slott Jensen Henrik Røgind Inge Sørensen. Møde i: SFR Reumatologi Dato: 6. februar 2013 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Gentofte Hospital, Administrationsbygningen, 1. sal, Mødelokale 4 Deltagere: Lars Juhl Petersen Jesper Nørregaard Annette Hansen Andreas

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Patienten som dialogpartner i forskningen

Patienten som dialogpartner i forskningen Syddanmark Lægestafetten Syddanmark Patienten som dialogpartner i forskningen Stafetholder Kim Hørslev-Petersen, professor, dr. med., Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, overlæge, Kong Christian

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog En undersøgelse, der

Læs mere

Brænd igennem med din forskningskommunikation

Brænd igennem med din forskningskommunikation CENTER FOR KLINISK FORSKNING Brænd igennem med din forskningskommunikation - Et teoretisk og praktisk læringsforløb for ph.d.-studerende og andre forskningsaktive. Formål Kurset skal give ph.d.-studerende

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beskrivelse af Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt

Beskrivelse af Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt Beskrivelse af Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt Rygcenter Syddanmark: Rygcenter Syddanmark er en del af Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet. Rygcenter Syddanmark består af en medicinsk og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 4. Indkaldelse til årsmøde 2015 6. Fotokonkurrence 10.

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 4. Indkaldelse til årsmøde 2015 6. Fotokonkurrence 10. NR 5 14. ÅRGANG DECEMBER 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Møder 4 Indkaldelse til årsmøde 2015 6 Fotokonkurrence 10 Stafetten 13 DANSK REUMATOLOGI 5 2014 Certificering

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere