Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker"

Transkript

1 Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed og ansvarlighed Samarbejdsvilje og åbenhed Med udgangspunkt i ovenstående værdier er BPK s medlemmer enige om at være en fleksibel og pålidelig samarbejdspartner over for samtlige professionelle aktører i det danske sundhedsvæsen. Herudover er medlemsvirksomhederne enige om frivilligt at efterleve og overholde foreningens samlede ambitiøse retningslinjer, der sætter en høj standard for nedenstående aspekter af virksomhedens ageren: 1. Kvalitetsdokumentation over for myndigheder 2. Offentlig tilgængelig kvalitetsdokumentation og information 3. Sikring af organisatorisk og lægefaglig kvalitet 4. Håndtering af utilsigtede hændelser og patientklager 5. Markedsføring 6. Retningslinjer ved virksomhedslukning 7. Efterlevelse af retningslinjer. De samlede retningslinjer indeholder både vigtige lovkrav samt særlige retningslinjer, som BPK s medlemmer derudover er enige om. Disse skal ses som et overordnet fælles værdisæt, som hver medlemsvirksomhed gennemfører på sin egen måde og inden for hver sit eget forretningskoncept. I gennemførelsen af retningslinjerne vil alle medlemsvirksomheder blive behandlet objektivt, sagligt og ikke-diskriminerende.

2 Retningslinjer 1. Kvalitetsdokumentation over for myndigheder 1.a. BPK s medlemmer skal overholde gældende lovgivning og retningslinjer. Det betyder bl.a. at: 1.aa. BPKs medlemmer skal indberette til de officielt anerkendte kliniske databaser; samt herunder indberetninger til LPR for alle behandlede patienter, samt Patientsikkerhedsdatabase for utilsigtede hændelser. 1.ab. BPK s medlemmer forpligter sig til at afgive redegørelser til Regionernes Kvalitetsorganisation, registrere sig til Sundhedsstyrelsens tilsyn og lade sig akkreditere i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 1.ac. Medlemmerne af BPK skal kunne dokumentere, at behandlinger på medlemsvirksomhederne udføres af personer med lægefaglig autorisation eller med autorisation inden for det givne specialfaglige område, samt at alle behandlinger udføres under supervision af speciallæge inden for det givne område. 1.b. Herudover er det i henhold til foreningens vedtægter en betingelse for medlemskab, at medlemmet akkrediteres til DDKM. Bortfalder en opnået akkreditering til DDKM efter vurdering fra IKAS, fører det til eksklusion af BPK. 2. Offentlig tilgængelig kvalitetsdokumentation og information 2.a. BPK s medlemmer forpligter sig til at bidrage til at vise synlig kvalitetsdokumentation, således at især patienterne har let adgang hertil. Dette indebærer: 2.aa. BPK foranlediger årligt på medlemmernes vegne en uafhængig undersøgelse af patienttilfredsheden på medlemmernes hospitaler i stil med Landspatientsundersøgelser af offentlige patienter (LUP). 2.ab. BPK s medlemmer forpligter sig i den forbindelse til at gøre denne undersøgelse og virksomhedens specifikke tal frit tilgængelige på virksomhedens hjemmeside.

3 2.b. BPK s medlemmer forpligter sig til at have brancheforeningens logo synligt på forsiden af deres hjemmesider for at sikre patienterne et letgenkendeligt symbol på virksomhedens høje standarder, når de besøger hjemmesiden. 2.c. BPK s medlemmer forpligter sig til at fremlægge deres aktuelle tilsynsrapporter fra Sundhedsstyrelsen synligt på deres hjemmeside, samt indsende disse til BPK, således at disse kan gøres let tilgængelige på BPK s hjemmeside. 2.d. BPK s medlemmer forpligter sig til at benytte DDKM s logo på hjemmesiden, når de er akkrediteret. Er virksomheden endnu ikke akkrediteret, skal medlemmet sikre frit tilgængelig information om, hvor de befinder sig i akkrediteringsprocessen til Den Danske Kvalitetsmodel. 3. Sikring af organisatorisk og lægefaglig kvalitet 3.a. BPK s medlemmer skal overholde til enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer. Det betyder bl.a. at 3.aa. Den lægefaglige ledelse på medlemmernes institutioner skal varetages af en person med lægefaglig uddannelse og autorisation. Denne skal være ansvarlig for, at de lægelige og fysiske forhold, der har betydning for behandlingen, lever op til myndighedernes krav. Herudover skal denne person være ansvarlig for medicinsk apparatur og føre tilsyn med dette. Medlemsvirksomheden skal til enhver tid opfylde loven om virksomhedsansvarlig ledelse. 3.ab. BPK s medlemmer skal overholde de etiske regler, der til enhver tid er formuleret af Den Almindelige Danske Lægeforening. Faggrupper, som f.eks. sygelejersker, psykologer, kirurger m.v., skal, udover at overholde Den Almindelige Danske Lægeforenings etiske regler, overholde den respektive professions etiske regler. 3.ac. Apparatur- og behandlingsudstyr skal være i overensstemmelse med de almindelige rekommandationer, herunder underlagt dokumenteret regelmæssig kontrol og service i henhold til gældende retningslinjer. Inden for de områder, hvor Sundhedsstyrelsen er kommet med vejledninger og anbefalinger, forpligter foreningens medlemmer sig til at følge disse.

4 3.b. Herudover er medlemmerne enige om at følge faglige anvisninger fra relevante myndigheder, som videreformidles af BPK s sekretariat. 3.c. BPK s medlemmer er enige om at bedrive virksomhedsledelse og organisation på en måde, der lever op til kravene i Den Danske Kvalitetsmodel, uanset den enkelte virksomheds stadie i akkrediteringsprocessen til DDKM. 3.d. BPK s medlemmer er enige om at stræbe efter altid at tilbyde højest mulige niveau af relevant behandling, efter individuel vurdering af hver patient. Af dette følger, at medlemmerne af BPK til enhver tid efterstræber at undgå overflødige og unødvendige behandlinger og undersøgelser i henhold til givne faglige retningslinjer. 3.e. For at sikre det bedst mulige behandlingsforløb for hver enkelt patient, skal BPK s medlemmer altid samarbejde fleksibelt og ansvarligt med såvel offentlige som andre private hospitaler samt med de forsikringsselskaber, hvor det er relevant i forhold til det konkrete patientforløb. 3.f. Opstår der i patientbehandlingen komplikationer, skal BPK s medlemmer så vidt muligt selv afslutte behandlingsforløbet, med mindre behandling på en anden institution skønnes mere hensigtsmæssig for patienten. 4. Håndtering af utilsigtede hændelser og patientklager 4.a. BPK s medlemmer forpligter sig til at være tilknyttet Dansk Patientsikkerhedsdatabase og rapportere utilsigtede hændelser på eget hospital samt forholde sig til DPSD s tilbagemeldinger på disse rapporteringer. 4.b. BPKs medlemmer er enige om at informere patienterne om deres adgang til klage- og erstatningssystemet i Danmark. Det betyder bl.a. at: 4.ba. Medlemmerne er enige om at indføre en procedure for faglig klagehåndtering på det enkelte behandlingssted. Derudover er BPK s medlemmer enige om ved skiltning eller anden distribution at gøre opmærksom på patienters mulighed for at indberette klager samt patienter og pårørendes mulighed for at indberette utilsigtede hændelser til patientombuddet. 4.bb. Såfremt patienter, der er behandlet på medlemsvirksomhedernes behandlingssteder, finder anledning til at klage over en oplevelse i forbindelse med behandling, er medlemmerne enige om at

5 have en fast procedure for, hvordan en klage håndteres internt i virksomheden, herunder tilbyde dialog. I denne skal indgå en orientering til patienten om, hvortil der i øvrigt kan klages. 5. Markedsføring 5.a. Medlemmerne af BPK skal overholde gældende lovgivning for markedsføring af sundhedsydelser. 5.b. I relation til markedsføring er BPK s medlemmer enige om at sikre, at patienten gives den nødvendige betænkningstid forud for kirurgiske indgreb. 5.c. For at understøtte overholdelse af lovgivningen på markedsføringsområdet arbejder BPK s sekretariat aktivt på at opdatere medlemmerne i forbindelse med nye krav, regler og retningslinjer fra relevante myndigheder. 6. Retningslinjer ved virksomhedslukning 6.a. BPK s medlemmer skal overholde gældende lovgivning ved lukning af en klinik m.v. for så vidt angår håndtering af bl.a. journaler og materiale, herunder billeddiagnostik, prøver m.v. som skal sendes til opbevaring hos embedslægen i henhold til gældende retningslinjer. 6.b. BPK s medlemmer herudover enige om ved lukning eller ved konkurs af hospital eller klinik at sikre følgende: 6.ba. At virksomhedsledelsen er tilgængelig og samarbejdende så længe lukningsfasen pågår, herunder sikrer afrapportering til Sundhedsstyrelsen, andre relevante myndigheder og BPK s sekretariatet. 6.bb. At virksomhedsledelsen, herunder den virksomhedsansvarlige læge, er tilgængelig og sørger for, at alle patientsager i videst muligt omfang er afsluttes, herunder at relevante svar og udeståender på prøver m.v. videreformidles til rette instanser og patienter. 6.bc. At medlemmet giver Sundhedsstyrelsen og andre relevante myndigheder og aktører adgang til elektroniske servers, programmer m.v., således at eksempelvis overførsel af journaler til embedslæge sker så hensigtsmæssigt og hurtigt som muligt.

6 6.c. BPK s medlemmer enige om at involvere BPK s sekretariatet, således at: 6.ca. BPK holdes orienteret om status for lukning. 6.cb. BPK holdes informeret om status for opbevaring af journaler, herunder hvor disse opbevares. 6.cc. BPK holdes informeret om status for håndtering eventuelle udeståender i forbindelse med patientbehandlinger, således at BPK-sekretariatet kan bistå efter behov ved omvisitering af patienterne m.v. Medlemmet forpligter sig til at stille den virksomhedsansvarlige læge til rådighed i forbindelse hermed. 7. Efterlevelse af retningslinjer 7.a. BPK s medlemmer giver BPK autorisation til, hvis nødvendigt, at udpege en person, der bemyndiges til at kontrollere, at nærværende retningslinjer overholdes hos det enkelte medlem.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1304351 Dok. Nr.: 1353941 Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører.

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. Formål De etiske retningslinjer skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere