Menneskerettigheder i Vietnam. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menneskerettigheder i Vietnam. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam"

Transkript

1 LANDEPROFIL VIETNAM Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For mere information om virksomheder og menneskerettigheder i Vietnam kontakt venligst Human Rights and Business Project: tlf.: web:

2 Menneskerettigheder i Vietnam Det er 20 år siden, Vietnam forlod den kommunistiske markedsmodel. I denne periode har landets økonomi gennemgået en stærk vækst og en vedvarende privatisering. Der er også sket forbedringer i beskyttelsen af menneskerettigheder i vietnamesisk lovgivning. Men det politiske liv er under stærk central kontrol, og der sker fortsat systematiske og grove krænkelser af menneskerettighederne. Det regerende Kommunistparti (VCP) kontrollerer både medierne og domstolene. Desuden forbyder VCP uafhængige organisationer, ytringsfrihed og konkurrerende politiske partier. Der er ikke frie eller retfærdige valg, og alle medlemmer af den lovgivende magt er udvalgt og nøje undersøgt af VCP. Vietnamesiske borgere overvåges jævnligt af myndighederne, og religiøse minoritetsgrupper bliver ofte chikaneret og arresteret. Det er forbudt at organisere uafhængige menneskeretsgrupper i Vietnam, og det er ulovligt for vietnamesere at distribuere information om overtrædelser af menneskerettigheder - både indenfor og udenfor landets grænser. Human Rights Country Commitment Index - Vietnam Civile og politiske rettigheder Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder point (Grøn) = Høj grad af overensstemmelse med int. standarder point (Gul) = Nogen grad af overensstemmelse med int. standarder point (Rød) = Lav grad af overensstemmelse med int. standarder Vietnams beskyttelse af civile og politiske rettigheder vurderes som værende lav, hvilket betyder, at overtrædelser af rettighederne er udbredte og af alvorlig karakter. Beskyttelsen af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder vurderes også som værende lav. The Human Rights Country Commitment Index er udviklet af Institut for Menneskerettigheder. Indekset tilbyder et overblik over menneskerettighedssituationen i 115 lande. Civile og politiske rettigheder er basale friheder såsom retten til liv, retfærdig rettergang og ytringsfrihed. Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder inkluderer for eksempel retten til uddannelse samt sunde og sikre arbejdsforhold. Dog samarbejder den vietnamesiske regering tæt med International Labour Organisation (ILO), og har opnået WTO-medlemskab. Vietnam har tiltrådt fire af ILO s otte kernekonventioner. Vietnam har ikke tiltrådt ILO kernekonventionerne omhandlende tvangsarbejde, organisationsfrihed samt retten til kollektiv forhandling. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam Denne landeprofil har undersøgt elleve menneskeretstemaer af relevans for virksomheder med leverandører i Vietnam. Ti af temaerne blev vurderet til at udgøre høj-risikoområder for virksomheder med leverandører i Vietnam. På disse ti områder sker der regelmæssige overtrædelser af menneskerettighederne, med en betydelig sandsynlighed for, at vietnamesiske leverandører kan være involveret i overtrædelserne. Temaerne gennemgås i alfabetisk orden på de følgende sider. Det anbefales, at den enkelte virksomhed på egen hånd foretager videre undersøgelser af de risici, som måtte være særligt relevante i forhold til de leverandører virksomheden beskæftiger sig med. Tema (i alfabetisk orden) Ansættelsesvilkår Arbejdsmiljø Børnearbejde Diskrimination Ekspropriation og forflytning Fagforeninger Korruption Løn Miljø Sikkerhedsforanstaltninger Tvangsarbejde Leverandørrisiko Høj risiko Nogen risiko Lav risiko 2

3 Beskrivelse af menneskeretstemaer med høj leverandørrisiko (alfabetisk rækkefølge) Ansættelsesvilkår Vietnamesisk lovgivning fastsætter en maksimal arbejdsdag på 8 timer med mindst én 24 timers hvileperiode hver uge. Overarbejde skal honoreres med 1,5 gange normal betaling. Der skal gives dobbelt løn for arbejde på fridage samt tredobbelt løn i ferier. Overarbejde må ifølge loven ikke overstige 4 timer om ugen. Dette overholdes dog langtfra, og særligt ikke i eksportsektoren. Der har de seneste år været adskillige strejker i eksportsektoren på grund af dårlige arbejdsforhold. Det anslås, at mange arbejdere i beklædnings- og fødevareindustrien arbejder på timers vagter med ofte kun én pause om dagen. Adgang til drikkevand i arbejdstiden har også været et problem. Mange vietnamesiske arbejdere har endvidere ingen ansættelseskontrakt. Virksomheden kan med fordel opfordre leverandører til at sikre, at ansættelseskontrakter er i overensstemmelse med lokale og internationale love, og at de ansatte er bekendt med indholdet i kontrakterne. Ved evt. kontrolbesøg kan virksomheden undersøge, hvorvidt arbejdstiden overholder vietnamesisk lovgivning. Overarbejde skal desuden være lønnet, og der skal være tilstrækkeligt med pauser og hvileperioder. Hos leverandører, som systematisk anvender større mængder overarbejde for at nå produktionsmål, kan virksomheden tilskynde til og støtte handlingsplaner, som har til formål at øge leverandørens effektivitet. Arbejdsmiljø Vietnamesisk lovgivning beskytter retten til en sund og sikker arbejdsplads, men reglerne bliver jævnligt tilsidesat i praksis. Det resulterer hvert år i et højt antal arbejdsulykker og dødsfald. I 2004 mistede 575 arbejdere livet i forbindelse med arbejdsulykker, og 6,186 kom til skade. De fleste uheld sker som følge af forældet udstyr og tilsidesættelse af sikkerhedsprocedurer i de vietnamesiske virksomheder. Arbejdere har i gennemsnit 14 fraværsdage om året på grund af skader opstået på arbejdspladsen. Sundhedsvæsenet i Vietnam er mangelfuldt. Hospitaler har ofte intet moderne udstyr og kan ikke tilbyde en tilstrækkelig behandling. Virksomheden kan med fordel være særligt opmærksom på leverandører i brancher, som er kendt for farlige eller sundhedsskadelige produktionsforhold. Leverandøren kan opfordres til at implementere politikker og processer, der sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Virksomheder kan desuden tilskynde til og så vidt muligt støtte løbende forbedringer af arbejdsprocesser og udstyr. Børnearbejde Ifølge vietnamesisk lov er det tilladt for børn mellem år at udføre let arbejde, såfremt arbejdet ikke overskrider 4 timer om dagen eller forstyrrer barnets skolegang. Denne lov er en overtrædelse af ILO s minimumsalder for let arbejde, som er fastsat til 12 år. Vietnamesisk lovgivning forbyder ungarbejdere under 18 år at udføre farlige arbejdsopgaver, hvilket er i overensstemmelse med ILO s regler. Ligeledes er det tilladt at ansætte børn på 13 år og opefter som elever eller lærlinge, men arbejdet må ikke forstyrre barnets skolegang. Ifølge UNICEF er 23 % af vietnamesiske børn mellem 5-14 år i arbejde. Størstedelen arbejder med familiens landbrug, men man finder også børnearbejdere i mineindustrien, tømmerindustrien samt i fremstillings-, transport- og serviceindustrierne. Det vurderes, at 11,5 % af de vietnamesiske børnearbejdere er beskæftiget som fabriksarbejdere. Virksomheden anbefales at opfordre leverandører til at overholde såvel nationale som internationale aldersgrænser. Det betyder, at leverandøren bør undgå at ansætte børn i skolealderen til andet end let fritidsarbejde. Virksomheden kan med fordel forsøge at finde pålidelige metoder til at aldersbestemme eventuelle yngre medarbejdere hos leverandøren. Hos leverandører, som anvender ungarbejdere som elever eller lærlinge, kan virksomheden endvidere undersøge om lærlingeforløbene har en reel uddannelsesmæssig værdi. Hvis der findes fuldtidsansatte børn i skolealderen, bør leverandøren sikre, at det enkelte barn modtager tilbud om skolegang. Barnets pårørende kan i så fald kompenseres for en eventuel indkomstnedgang, som måtte true de pårørendes levestandard. Diskrimination De følgende befolkningsgrupper kan være særlig udsat for diskrimination som ansatte i vietnamesiske virksomheder: Kvinder: kvinders status er generelt blevet forbedret som en konsekvens af de økonomiske reformer. Kvindelige ansatte modtager dog stadig ikke ligebehandling i relation til ansættelse, lønforhold eller sociale ydelser. Handel med kvinder udgør desuden et stort problem. Indfødte folk: Den såkaldte Montagnard-befolkning, som lever på Vietnams højsletter, har været udsat for ekspropriation af jordbesiddelser, religiøs undertrykkelse, tvungen sterilisation samt forsvindinger og attentater. Religiøse minoriteter: Medlemmer af uregistrerede religioner såsom tilhængere af den buddhistiske kirke i Vietnam, oplever systematiske krænkelser af deres rettigheder. Dette omfatter vilkårlig arrestation og vold. 3

4 Migrantarbejdere: Mange vietnamesere migrerer fra landet til byen for at udføre arbejde i industrien. Dette sker ofte under tvangslignende og farlige vilkår. Mange vietnamesere bliver desuden sendt til udlandet for at arbejde. Derimod kommer kun få migranter til Vietnam for at søge arbejde. Andre grupper: Homoseksuelle, HIV/AIDS patienter og handicappede bliver jævnligt nægtet arbejde og basale sociale serviceydelser. Virksomheden kan med fordel opfordre leverandører til sikre en lige behandling af de ansatte i forhold til ansættelse, løn og generelle arbejdsforhold. Virksomheden kan opfordre leverandører til at sikre, at særligt sårbare grupper blandt de ansatte nyder en tilstrækkelig beskyttelse på arbejdspladsen. Hvis leverandørens aktiviteter er forbundet med særlige miljømæssige eller andre negative påvirkninger i lokalområdet, kan virksomheden også opfodre til øget opmærksomhed i forhold til sårbare grupper, der lever på eller omkring virksomhedens område. Ekspropriation og forflytning Vietnams nationale forsamling har modtaget adskillige klager fra borgere, som påstår, at de uretmæssigt er blevet forvist fra deres jorde og ejendomme i særligt det centrale og nordvestlige højland. Krænkelser af jordrettigheder involverer ofte konfiskering af landbrugsjord med det formål at etablere nye bosættelser eller industrianlæg. Virksomheden bør være særlig opmærksom på eventuelle leverandører eller forretningspartnere, som er involveret i større anlægsarbejder i de berørte områder. Hvis virksomheden har leverandører eller andre samarbejdspartnere, hvis aktiviteter forudsætter omfattende inddragelse af landarealer eller bebyggelser (som fx landbrug, råstofudvinding, byggeri eller infrastruktur), kan virksomheden opfordre til, at nationale og internationale standarder bliver opretholdt i forbindelse med køb og salg af ejendomme og jordbesiddelser og deraf følgende forflytninger eller ekspropriationer. Virksomheden kan herunder understrege vigtigheden af, at eksisterende beboere eller brugere bliver identificeret, at deres eventuelle samtykke er afgivet ud fra fyldestgørende informationer, og at de kompenseres eller genhuses. Fagforeninger Fagforeninger i Vietnam er kontrolleret af Vietnam General Confederation of Labour (VGCL), som er en del af det Vietnamesiske Kommunist Party (VCP). Alle offentlige ansatte samt alle virksomheder, som handler med regeringen, skal registres hos VGCL. Uafhængige fagforeninger er ikke tilladte i Vietnam, men uafhængige sektorspecifikke arbejdersammenslutninger er derimod tilladte, og de fungerer ofte repræsentativt for arbejdere. Den Internationale Sammenslutning af Fagforeninger vurderer, at 10 % af alle arbejdere i Vietnam er medlem af en fagforening. Strejker er egentlig ulovlige, men finder alligevel sted og bliver ofte accepteret af myndighederne. Vietnamesisk lovgivning forbyder diskrimination af fagforeninger, og forpligter arbejdsgivere til at opfordre til organisatoriske aktiviteter blandt de ansatte. Virksomheden kan med fordel opfordre leverandører til at overholde ILO-kernekonventionerne, indenfor rammerne af gældende vietnamesisk lovgivning. Herunder kan virksomheden, indenfor rammerne af lovgivningen, opfordre leverandører til at etablere en medarbejderrepræsentation, der kan håndtere medarbejderforhold lokalt i samarbejde med ledelsen. Virksomheden kan endvidere opfordre leverandøren til frit at lade medarbejderne diskutere arbejdsrelaterede emner med medarbejderrepræsentanten. Hvis de ansatte deltager i foreninger, møder eller andre faglige aktiviteter, bør leverandøren ikke rapportere dette til myndighederne udover, hvad loven foreskriver. Korruption Vietnam har ratificeret FN s konvention mod korruption. Korrupte praksisser forbliver dog et udbredt og almindeligt fænomen i Vietnam. På Transparency International s Corruption Perception Index for 2005, tildeles Vietnam 2,6 point på en skala fra nul til ti, hvor nul repræsenterer de mest korrupte lande. Korruption er mest udbredt i ejendoms- og skatteadministrationen samt i byggebranchen og i færdselspolitiet. Der har endvidere været tilfælde, hvor højt placerede embedsmænd har modtaget bestikkelse i forbindelse med smugling, domstolsafgørelser samt tildelingen af kontrakter for offentlige arbejder. Problemet er vokset i omfang i takt med den organiserede kriminalitets stigende indflydelse. Der har været flere højt profilerede retssager omhandlende korruption i 2005, men håndhævelsen af anti-korruptionslovgivningen er fortsat svag. Virksomheden kan med fordel opfordre leverandører, agenter og andre lokale forretningspartnere til at afholde sig fra korruption og bestikkelse, som middel til at øve indflydelse på myndigheder eller forretningspartnere. Derudover kan virksomheden tilskynde til, at der ikke anvendes såkaldte facilitation payments, som ofte bliver brugt til at fremskynde sagsbehandlingen hos lokale myndigheder. Løn Mange vietnamesiske arbejdere tjener ikke nok til at dække deres reelle leveomkostninger. Det er især tilfældet i eksportsektoren, hvor det meste industriarbejde finder sted. Mindstelønnen er på nuværende tidspunkt USD om måneden alt afhængig af, hvor leverandøren er lokaliseret. De nye økonomiske reformer har bevirket, at der skal betales gebyrer for uddannelse, sundhedspleje og børnepasning, hvilket vanskeliggør adgangen til disse services for vietnamesere i de lavere indkomstgrupper. 4

5 Virksomheder, som anvender leverandører med lavtlønnet arbejdskraft, kan med fordel opfordres til at rådføre sig med lokale NGO er eller andre uafhængige grupper for at vurdere, om den lovmæssige mindsteløn udgør et tilstrækkeligt levegrundlag for en familie i det lokalområde, hvor leverandøren befinder sig. Virksomheden kan her opfordre til, at de ansatte, indenfor normal arbejdstid, bør være i stand til at tjene nok til dækning af basale leveomkostninger. Hvis leverandører benytter sig af akkordordninger, skal de ansatte være i stand til at oparbejde en levedygtig løn indenfor normal arbejdstid. Miljørisici med konsekvenser for menneskerettighederne Vietnams miljø er stærkt påvirket af industrialiseringen samt den stærke vækst i især byerne. De største miljøproblemer er - udover alvorlig jord-, vand- og luftforurening - skovrydning, udryddelse af diverse dyrearter, samt affaldshåndtering. Vietnams lovgivning på miljøområdet yder en vis beskyttelse af miljøet, men landet mangler ressourcerne til at implementere disse bestemmelser. Mere end 40 % af vietnamesiske børn er fejlernærede og knaphed på fødevarer er et tilbagevendende problem. Virksomheden kan med fordel identificere de leverandører, som kan forventes at have en betydelig miljøpåvirkning og tilskynde til, at der foretages en vurdering af miljøpåvirkningerne, samt at denne vurdering gøres tilgængelig for myndigheder og berørte grupper i lokalområdet. Afhængig af miljøvurderingen kan det have en god effekt, at virksomheden følger og så vidt muligt støtter implementeringen af løbende miljøforbedringer hos leverandøren. Sikkerhedsforanstaltninger Det er meget udbredt, at de vietnamesiske myndigheder praktiserer vilkårlige arrestationer samt tortur af politiske fanger. Demonstrationer standses ofte med voldelige midler. Der rapporteres hvert år om drab og forsvindinger begået af sikkerhedsstyrkerne. Virksomheden kan med fordel være opmærksom på leverandører, som i stort omfang benytter sig af politi, militær eller private vagtfirmaer til at styrke sikkerheden. Virksomheden kan her tilskynde til, at man efterlever internationale standarder for tilbageholdelse af mistænkte samt magtanvendelse. Dette inkluderer bl.a., at omfanget af sikkerhedsforanstaltningerne bør stå i et rimeligt forhold til den reelle trussel. Sikkerhedsvagter skal have et klart og afgrænset mandat og skal være passende udstyret og trænet i henhold til internationale standarder for magtanvendelse. Sikkerhedsvagter bør ikke anvendes til at intimidere eller disciplinere leverandørens ansatte. 5

6 For mere information For mere information om virksomheder og menneskerettigheder i Vietnam se Du kan også kontakte Human Rights & Business Project på: Human Rights & Business Project Institut for Menneskerettigheder Wilders Plads 8H 1403 København K Danmark Ophavsret Rettighederne til denne publikation tilhører Institut for Menneskerettigheder, Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Publikationen eller dele heraf må ikke sælges eller udbredes til kommerciel brug og må ikke inkorporeres i andre elektroniske eller trykte publikationer eller værker. Ansvar Denne landeprofil er udarbejdet som et værktøj til håndtering af menneskeretsrisici i forbindelse med leverandørstyring. Den har ikke til hensigt at fremsætte juridiske vurderinger og skal derfor ikke opfattes som en erstatning for juridisk rådgivning. Spørgsmål omkring fortolkningen og brugen af denne information i en konkret situation bør rettes til Institut for Menneskerettigheder eller en anden kompetent rådgiver. Enhver modifikation af politiker, procedurer eller praksisser på baggrund af denne landeprofil sker på eget ansvar. Institut for Menneskerettigheder, Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet kan ikke drages til ansvar eller pålægges erstatningspligt for eventuelle direkte eller indirekte skader, som måtte opstå i forbindelse med brugen og fortolkningen af denne publikation. 6

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor Institut for Menneskerettigheder burde hjælpe de multinationale virksomheder

Hvorfor Institut for Menneskerettigheder burde hjælpe de multinationale virksomheder Jacob Mchangama i : Hvorfor Institut for Menneskerettigheder burde hjælpe de multinationale virksomheder Selv fattige stater er langt mere magtfulde i forhold til almindelige mennesker end den rigeste

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere