(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens møde den 31. marts 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)"

Transkript

1 Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéen finder, at Europarådets mål er at tilvejebringe en nærmere forening mellem dets medlemmer, og at dette mål især kan forfølges gennem en fælles indsats på menneskerettighedsområdet, erindrer om, at menneskerettighederne er universelle og gælder for alle personer, og komitéen fremhæver derfor sin forpligtelse til at garantere, at alle mennesker har lige værd, og at den enkelte kan nyde disse rettigheder og frihedsrettigheder uden diskrimination af nogen grund såsom køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold i overensstemmelse med konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (ETS nr. 5) (i det følgende benævnt konventionen ) med tilhørende protokoller, anerkender, at en ikke-diskriminerende behandling fra de statslige aktørers side samt, hvis det er relevant, positive statslige foranstaltninger til beskyttelse mod diskrimination, herunder fra ikke-statslige aktørers side, er grundlæggende elementer i det internationale system til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, anerkender, at lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede i århundreder har været og stadig er udsat for homofobi, fobi i forhold til transkønnede og andre former for intolerance og diskrimination, selv i deres egen familie herunder kriminalisering, marginalisering, social udelukkelse og vold på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, og at der kræves en specifik indsats for at sikre, at disse personer fuldt ud kan nyde deres menneskerettigheder, tager hensyn til retspraksis ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (i det følgende benævnt Domstolen ) og ved andre internationale domstole, som anser seksuel orientering for en forbudt grund til diskrimination og har bidraget til at fremme beskyttelsen af transkønnedes rettigheder, erindrer om, at forskelsbehandling for ikke at være diskriminerende skal være objektivt og rimeligt begrundet i overensstemmelse med Domstolens retspraksis, dvs. forfølge et legitimt mål og anvende midler, der står i rimeligt forhold til det pågældende mål, tager højde for princippet om, at hverken kulturelle, traditionelle eller religiøse værdier eller en dominerende kulturs regler kan påberåbes som berettigelse for hadefuld tale eller nogen anden form for diskrimination, herunder på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet, tager hensyn til Ministerkomitéens meddelelse til styringskomitéer og andre komitéer, der er engageret i Europarådets mellemstatslige samarbejde vedrørende alle menneskers lige værdighed og lige rettigheder for alle, herunder lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede, som blev vedtaget den 2. juli 2008, samt de relevante rekommandationer, tager højde for de rekommandationer, der siden 1981 er blevet vedtaget af Europarådets Parlamentariske Forsamling vedrørende diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet, samt Rekommandation 211 (2007) om Forsamlings- og ytringsfrihed for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede vedtaget af Europarådets kongres af lokale og regionale myndigheder, anerkender menneskerettighedskommissærens rolle med hensyn til overvågning af forholdene for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede i medlemsstaterne vedrørende diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet,

2 bemærker 66 staters fælles udtalelse af 18. december 2008 på De Forenede Nationers generalforsamling, som fordømmer overtrædelser af menneskerettighederne på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet, såsom drab, tortur, vilkårlig anholdelse og fratagelse af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder retten til sundhed, understreger, at diskrimination og social udelukkelse som følge af seksuel orientering eller kønsidentitet bedst kan overvindes ved foranstaltninger, der er rettet både mod ofrene for en sådan diskrimination eller udelukkelse og den brede befolkning, og anbefaler i overensstemmelse med artikel 15.b i Europarådets statut, at medlemsstaterne: 1. undersøger de eksisterende lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, følger virkningen af disse foranstaltninger og indsamler og analyserer relevante oplysninger for at overvåge og afhjælpe enhver direkte eller indirekte diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet, 2. sikrer, at der vedtages og effektivt gennemføres lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet for at sikre respekten for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnedes menneskerettigheder og fremme tolerancen over for dem, 3. sikrer, at ofre for diskrimination har kendskab og adgang til effektive retsmidler ved en national myndighed, og at foranstaltningerne til bekæmpelse af diskrimination i relevante tilfælde omfatter sanktioner for krænkelser samt muligheden for at give ofre for diskrimination en fyldestgørende oprejsning, 4. i deres lovgivning, politik og praksis lader sig lede af de principper og foranstaltninger, der er indeholdt i bilaget til denne rekommandation, 5. med passende midler og ved passende handling sikrer, at denne rekommandation, herunder bilaget, oversættes og udbredes videst muligt. Bilag til Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 I. Ret til liv, sikkerhed og beskyttelse mod vold A. Hadforbrydelser og andre hadmotiverede hændelser 1. Medlemsstaterne bør sikre effektiv, omgående og upartisk efterforskning af formodede tilfælde af forbrydelser og andre hændelser, hvor der er en begrundet mistanke om, at ofrets seksuelle orientering eller kønsidentitet har været et motiv for gerningsmanden; de bør endvidere sikre, at efterforskningen af sådanne forbrydelser og hændelser får særlig opmærksomhed, når de angiveligt er begået af retshåndhævende myndighedspersoner eller andre, der handler i embeds medfør, og at de ansvarlige for sådanne handlinger effektivt drages til ansvar og, hvor det er passende, straffes for at undgå straffrihed. 2. Medlemsstaterne bør sikre, at et motiv begrundet i fordomme over for seksuel orientering og kønsidentitet kan betragtes som en skærpende omstændighed ved strafudmålingen. 3. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til at sikre, at ofre og vidner tilskyndes til at anmelde hadforbrydelser og andre hadmotiverede hændelser begrundet i seksuel orientering og kønsidentitet; medlemsstaterne bør med henblik herpå tage alle nødvendige skridt til at sikre, at man hos de retshåndhævende myndigheder, herunder domstolene, har det nødvendige kendskab og de nødvendige færdigheder til at identificere sådanne forbrydelser og hændelser og yde fyldestgørende bistand og støtte til ofre og vidner. 4. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til at sikre, at alle fængslede eller på anden måde frihedsberøvede personer, herunder lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede, bevarer deres personlige sikkerhed og værdighed, og bør især træffe beskyttende foranstaltninger mod fysisk vold, voldtægt og andre former for seksuelt misbrug, uanset om overgrebet begås af andre indsatte eller af personale; der bør træffes foranstaltninger til fyldestgørende beskyttelse af og respekt for transkønnedes kønsidentitet.

3 5. Medlemsstaterne bør sikre, at der indsamles og analyseres relevante oplysninger om forekomsten og karakteren af diskrimination og intolerance på grund af seksuel orientering og kønsidentitet og især om hadforbrydelser og hadmotiverede hændelser begrundet i seksuel orientering og kønsidentitet. B. Hadefuld tale 6. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til at bekæmpe alle former for ytringer, herunder i medierne og på internettet, hvor der er en begrundet formodning om, at de sandsynligvis vil fremprovokere eller bevirke udbredelse eller fremme af had eller andre former for diskrimination mod lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede. Sådan hadefuld tale bør forbydes, og der bør offentligt tages afstand fra det i ethvert tilfælde. Alle foranstaltninger bør respektere den grundlæggende ret til ytringsfrihed i overensstemmelse med konventionens artikel 10 og Domstolens retspraksis. 7. Medlemsstaterne bør øge kendskabet blandt offentlige myndigheder og offentlige institutioner på alle niveauer til, at de har et ansvar for at afholde sig fra at udtale sig, især til medierne, på en måde, hvor der er en begrundet formodning om, at dette kan forstås som en legitimering af denne form for had eller diskrimination. 8. Offentligt ansatte og andre statslige repræsentanter bør tilskyndes til at fremme tolerance og respekt for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnedes menneskerettigheder, når de indgår i en dialog med væsentlige repræsentanter for civilsamfundet, herunder medierne og sportsorganisationer, politiske organisationer og religiøse samfund. II. Foreningsfrihed 9. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til i overensstemmelse med konventionens artikel 11 at sikre, at det er muligt effektivt at nyde retten til foreningsfrihed uden diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet; især bør diskriminerende administrative procedurer, herunder overdrevne formaliteter ved registrering og daglig drift af foreninger, forebygges og fjernes; der bør ligeledes træffes foranstaltninger til at forhindre misbrug af lovbestemmelser og administrative bestemmelser, såsom restriktive bestemmelser begrundet i den offentlige sundhed, den offentlige moral og den offentlige orden. 10. Der bør uden diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet sikres adgang til de offentlige midler, der er til rådighed for ikke-statslige organisationer. 11. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til effektivt at beskytte personer, der forsvarer lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnedes menneskerettigheder, mod den fjendtlighed og aggression, som de måtte blive udsat for, herunder angiveligt fra statslige repræsentanters side, således at de frit kan udføre deres aktiviteter i overensstemmelse med Ministerkomitéens Erklæring om Europarådets indsats for at forbedre beskyttelsen af personer, der forsvarer menneskerettighederne, og fremme deres aktiviteter. 12. Medlemsstaterne bør sikre, at ikke-statslige organisationer, der forsvarer lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnedes menneskerettigheder, høres på passende måde om vedtagelse og gennemførelse af foranstaltninger, der kan have indflydelse på disse personers menneskerettigheder. III. Ytrings- og forsamlingsfrihed 13. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til i overensstemmelse med konventionens artikel 10 at sikre, at det er muligt effektivt at nyde retten til ytringsfrihed uden diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet, herunder friheden til at modtage og videregive oplysninger om emner, der omhandler seksuel orientering og kønsidentitet. 14. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til på nationalt, regionalt og lokalt niveau at sikre, at det er muligt effektivt at nyde retten til at deltage i fredelige forsamlinger som fastsat i konventionens artikel 11 uden diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. 15. Medlemsstaterne bør sikre, at de retshåndhævende myndigheder træffer passende foranstaltninger til at beskytte deltagere i fredelige demonstrationer til fordel for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnedes menneskerettigheder mod forsøg på ulovligt at afbryde eller forhindre deltagerne i effektivt at nyde deres ret til ytrings- og forsamlingsfrihed.

4 16. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til at forhindre begrænsninger i den effektive nydelse af retten til ytrings- og forsamlingsfrihed som følge af misbrug af lovbestemmelser eller administrative bestemmelser begrundet i for eksempel den offentlige sundhed, den offentlige moral eller den offentlige orden. 17. Offentlige myndigheder på alle niveauer bør tilskyndes til offentligt og særligt i medierne at fordømme enhver ulovlig krænkelse af enkeltpersoner og gruppers ret til at udøve deres ytrings- og forsamlingsfrihed, særligt i forbindelse med lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnedes menneskerettigheder. IV. Ret til respekt for privatliv og familieliv 18. Medlemsstaterne bør sikre, at diskriminerende lovgivning, der kriminaliserer seksuelle handlinger mellem samtykkende voksne af samme køn, herunder forskelle i den seksuelle lavalder for seksuelle handlinger mellem personer af samme køn og heteroseksuelle handlinger, ophæves; de bør ligeledes træffe passende foranstaltninger til at sikre, at straffelovsbestemmelser, som på grund af deres ordlyd kan blive anvendt på en diskriminerende måde, ophæves, ændres eller anvendes på en måde, der er forenelig med princippet om ikke-diskrimination. 19. Medlemsstaterne bør sikre, at personlige oplysninger om en persons seksuelle orientering eller kønsidentitet ikke indsamles, opbevares eller på anden måde bruges af offentlige institutioner, herunder især inden for retshåndhævende myndigheder, medmindre det er nødvendigt for at opfylde specifikke, lovlige og legitime formål; eksisterende optegnelser, som ikke overholder disse principper, bør destrueres. 20. Betingelser for juridisk anerkendelse af kønsskifte, herunder betingelser om fysiske forandringer, bør genovervejes jævnligt med henblik på at fjerne krænkende betingelser. 21. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til at sikre fuld juridisk anerkendelse af en persons kønsskifte på alle livets områder, især ved at muliggøre ændring af navn og køn i officielle dokumenter på en hurtig, gennemsigtig og lettilgængelig måde; medlemsstaterne bør ligeledes, hvor det er passende, sikre tilsvarende anerkendelse og ændringer hos ikke-statslige aktører med hensyn til vigtige dokumenter, såsom uddannelses- og tjenestebeviser. 22. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at transkønnede har en effektiv garanti for, at de har ret til, efter at deres kønsskifte er fuldendt og juridisk anerkendt i overensstemmelse med pkt. 20 og 21, at gifte sig med en person af det modsatte køn i forhold til deres ændrede køn. 23. Hvis den nationale lovgivning giver ugifte par rettigheder og forpligtelser, bør medlemsstaterne sikre, at lovgivningen gælder for både par af samme køn og par af forskelligt køn på en ikke-diskriminerende måde, herunder for en efterlevendes pensionsydelser og lejerettigheder. 24. Hvis den nationale lovgivning anerkender registreret partnerskab mellem personer af samme køn, bør medlemsstaterne søge at sikre, at deres juridiske status samt rettigheder og forpligtelser i en sammenlignelig situation svarer til heteroseksuelle pars status, rettigheder og forpligtelser. 25. Hvis den nationale lovgivning ikke anerkender eller giver rettigheder eller forpligtelser til registrerede partnerskaber mellem personer af samme køn eller til ugifte par, opfordres medlemsstaterne til at overveje muligheden for uden diskrimination af nogen art, herunder af par af forskelligt køn, at give par af samme køn juridiske eller andre muligheder for at klare praktiske problemer forbundet med den sociale virkelighed, hvori de lever. 26. Idet der tages hensyn til, at barnets tarv bør komme i første række i afgørelser om forældreansvar eller værgemål for et barn, bør medlemsstaterne sikre, at sådanne afgørelser træffes uden diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. 27. Idet der tages hensyn til, at barnets tarv bør komme i første række i afgørelser vedrørende adoption af et barn, bør medlemsstater, hvis nationale lovgivning tillader enkeltpersoner at adoptere børn, sikre, at loven anvendes uden diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet.

5 28. Hvis den nationale lovgivning tillader enlige kvinder at få behandling med kunstig befrugtning, bør medlemsstaterne søge at sikre adgang til sådan behandling uden diskrimination på grund af seksuel orientering. V. Ansættelse 29. Medlemsstaterne bør sikre, at der fastsættes og gennemføres passende foranstaltninger, der yder effektiv beskyttelse mod diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet ved ansættelse og beskæftigelse i både den offentlige og den private sektor. Disse foranstaltninger bør dække betingelserne for adgang til ansættelse og forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår, herunder at chikane og andre former for forulempelse forebygges, bekæmpes og straffes. 30. Opmærksomheden bør særligt være rettet mod at yde effektiv beskyttelse af transkønnedes ret til privatliv i en ansættelsesmæssig sammenhæng og især i forbindelse med jobansøgninger for at forhindre irrelevant videregivelse af deres kønsmæssige baggrund eller tidligere navn til arbejdsgiveren og andre ansatte. VI. Uddannelse 31. Med behørig hensyntagen til den altafgørende betydning af barnets tarv bør medlemsstaterne træffe passende lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger rettet mod uddannelsespersonale og elever for at sikre, at det er muligt effektivt at nyde retten til uddannelse uden diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet; dette omfatter især sikring af børn og unges ret til uddannelse i et sikkert miljø uden vold, mobning, social udelukkelse og andre former for diskriminerende og nedværdigende behandling begrundet i seksuel orientering og kønsidentitet. 32. Med behørig hensyntagen til den altafgørende betydning af barnets tarv bør der træffes passende foranstaltninger på alle niveauer for at fremme gensidig tolerance og respekt i skoler uanset seksuel orientering og kønsidentitet. Dette bør omfatte tilvejebringelse af objektive oplysninger om seksuel orientering og kønsidentitet, for eksempel i pensum og undervisningsmaterialer, samt tilvejebringelse af de nødvendige oplysninger og den nødvendige beskyttelse og støtte til elever og studerende, således at de kan leve i overensstemmelse med deres seksuelle orientering og kønsidentitet. Medlemsstaterne kan endvidere udforme og gennemføre ligheds- og sikkerhedspolitikker og handlingsplaner i skolerne og sikre adgang til fyldestgørende uddannelse eller støtte i og undervisningsmaterialer om anti-diskrimination. Sådanne foranstaltninger bør tage højde for forældres rettigheder i forbindelse med deres børns uddannelse. VII. Sundhed 33. Medlemsstaterne bør træffe passende lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger til at sikre, at det er muligt effektivt at nyde den højest opnåelige sundhed uden diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet; de bør især tage højde for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnedes specifikke behov ved udformningen af nationale sundhedsordninger, herunder foranstaltninger til forebyggelse af selvmord, sundhedsundersøgelser og pensum, kurser og undervisningsmaterialer på det medicinske område samt ved overvågning og evaluering af kvaliteten af sundhedsydelser. 34. Der bør træffes passende foranstaltninger til i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens standarder at undgå, at homoseksualitet klassificeres som en sygdom. 35. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til at sikre, at transkønnede har effektiv adgang til passende kønsskiftebehandling, herunder psykologiske, endokrinologiske og kirurgiske specialister inden for behandling af transkønnede uden at blive udsat for urimelige krav; ingen bør underkastes kønsskifteindgreb uden den pågældendes samtykke. 36. Medlemsstaterne bør træffe passende lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger til at sikre, at enhver beslutning om begrænsning af sygesikringsdækkede omkostninger til kønsskifteindgreb er lovlig, objektiv og proportional. VIII. Bolig 37. Der bør træffes foranstaltninger til at sikre, at alle effektivt og på lige fod kan få adgang til en passende bolig uden diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet; disse foranstaltninger

6 bør især have til formål at yde beskyttelse mod diskriminerende udsættelser og garantere lige ret til at erhverve og bevare ejerskab til jord og anden ejendom. 38. Der bør være passende opmærksomhed på risikoen for hjemløshed blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede, herunder unge og børn, som kan være særligt sårbare over for social udelukkelse, herunder fra deres egen families side; i den henseende bør de relevante sociale ydelser gives på grundlag af en objektiv vurdering af den enkelte persons behov uden diskrimination. IX. Idræt 39. Ligesom racisme og andre former for diskrimination er homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet inden for idrætten uacceptabel og bør bekæmpes. 40. Idrætsaktiviteter og -faciliteter bør være åbne for alle uden diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet; der bør især træffes effektive foranstaltninger til at forebygge, modvirke og straffe brugen af diskriminerende forhånelser med henvisning til seksuel orientering og kønsidentitet under og i forbindelse med idrætsbegivenheder. 41. Medlemsstaterne bør tilskynde til dialog med idrætsforeninger og fanklubber og støtte dem i at udvikle bevidsthedsskabende aktiviteter om diskrimination mod lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede inden for idrætten og i at fordømme tilkendegivelser af intolerance over for sådanne personer. X. Ret til at søge asyl 42. Hvor medlemsstaterne har internationale forpligtelser på dette område, bør de anerkende, at en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet kan være et gyldigt grundlag for at meddele flygtningestatus og asyl efter national ret. 43. Medlemsstaterne bør især sikre, at asylansøgere ikke udsendes til et land, hvor deres liv eller frihed vil være truet, eller hvor de er udsat for risiko for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. 44. Asylansøgere bør beskyttes mod politikker og praksis, der diskriminerer på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; der bør især træffes passende foranstaltninger til at forebygge risiko for fysisk vold, herunder seksuelt misbrug, verbale angreb og andre former for chikane mod frihedsberøvede asylansøgere og sikre deres adgang til oplysninger, der er relevante for deres særlige situation. XI. Nationale menneskerettighedsorganer 45. Medlemsstaterne bør sikre, at deres nationale menneskerettighedsorganer har et klart mandat til at behandle diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; de bør især kunne udfærdige anbefalinger om lovgivning og politik, øge bevidstheden i den brede offentlighed samt i det omfang det er muligt efter national ret behandle individuelle klager over både den private og den offentlige sektor og anlægge eller være part i retssager. XII. Multidiskrimination 46. Medlemsstaterne tilskyndes til at træffe foranstaltninger til at sikre, at lovbestemmelser i national ret, der forbyder eller forebygger diskrimination, også yder beskyttelse mod multidiskrimination, herunder på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; de nationale menneskerettighedsorganer bør have et bredt mandat, der gør dem i stand til at behandle sådanne problemer.

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE Vedtaget og offentliggjort den 10. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Yogyakarta-principperne Dansk version

Yogyakarta-principperne Dansk version Yogyakarta-principperne Dansk version Tina Thranesen Den danske videnbank om kønsidentitet, transvestisme og transseksualisme www.thranesen.dk tina@thranesen.dk Denne danske oversættelse af principperne

Læs mere

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder.

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder. Viðgerð á fólkatingi KONVENTION OM BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG MENNESKELIG VÆRDIGHED I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF BIOLOGI OG LÆGEVIDENSKAB: KONVENTION OM MENNESKERETTIGHEDER OG BIOMEDICIN

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)30 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 4: NATIONALE UNDERSØGELSER AF, HVORDAN DISKRIMINATION OG RACISME OPLEVES OG

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

begrebskatalog drop diskrimination

begrebskatalog drop diskrimination begrebskatalog drop diskrimination 1 begrebskatalog 3 indhold Introduktion 6 Diskrimination (direkte og indirekte) Instruktion til diskrimination Chikane, Multipel diskrimination Racediskrimination Institutionel

Læs mere

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede Verdens bedste? Overhovedet ikke! Danmark 9. plads Mange tror, Danmark ligger helt oppe i toppen, når det gælder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

rettighedskatalog drop diskrimination

rettighedskatalog drop diskrimination rettighedskatalog drop diskrimination 1 rettighedskatalog 3 indhold Indledning FN : FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder FN s Konvention om Barnets rettigheder FN s Konvention om Civile og Politiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave I. INDLEDNING i) De Forenede Nationer har opstillet strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, bl.a. i den internationale konvention

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0350/2017 15.5.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0219/2017 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om gennemførelse

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

FNs menneskerettighedserklæring

FNs menneskerettighedserklæring FNs menneskerettighedserklæring - og den franske menneskepligtserklæring 1 Michelangelos fresko i det Sixtinske Kapel i Vatikanet. Gud skaber mennesket. FN vil skabe en ny og bedre verden. Udsnit af Jose

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

begrebskatalog drop diskrimination

begrebskatalog drop diskrimination begrebskatalog drop diskrimination 1 kolofon begrebskatalog Tilrettelæggelse: Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Mandana Zarrehparvar (ansv.) Grafisk design:

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever

Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever Christian Damborg Trivsels-/ SSP vejleder Gl. Lindholm Skole, Aalborg kommune cb@glind.dk Tre fokusområder Hvad er min rolle som fagperson

Læs mere

Individets grundlæggende rettigheder

Individets grundlæggende rettigheder Jens Elo Rytter Individets grundlæggende rettigheder 2. udgave Jens Elo Rytter Individets grundlæggende rettigheder 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3753-7 Omslag:

Læs mere

Kulturministeriet Nybrogade København K Danmark. Att. og

Kulturministeriet Nybrogade København K Danmark. Att. og Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Danmark Att. kum@kum.dk og stp@kum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 6 L G H

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne.

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne. 2012-17 Afslag på behandling med kunstig befrugtning til handicappet par. Begrundelse Et par, der begge var spastisk lammede og kørestolsbrugere, havde af en overlæge på en fertilitetsklinik fået afslag

Læs mere

rettighedskatalog drop diskrimination

rettighedskatalog drop diskrimination rettighedskatalog drop diskrimination 1 kolofon rettighedskatalog Tilrettelæggelse: Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Mandana Zarrehparvar (ansv.) Grafisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012 v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU Disposition 1. Konventionen i hovedtræk 2. Ikrafttræden og retsvirkninger 3. Forholdet mellem

Læs mere

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950)

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950) Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950) (Ændret ved 3., 5., 8. og 11. Tillægsprotokol) Under henvisning til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder,

Læs mere

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950)

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950) Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950) (Ændret ved 3., 5., 8. og 11. Tillægsprotokol) Under henvisning til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2003)8 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 7 OM NATIONAL LOVGIVNING TIL BEKÆMPELSE AF RACISME OG RACEDISKRIMINATION

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Vold mod lesbiske og mod LGBT-rettigheder i Afrika

Vold mod lesbiske og mod LGBT-rettigheder i Afrika P7_TA-PROV(2012)0299 Vold mod lesbiske og mod LGBT-rettigheder i Afrika Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2012 om vold mod lesbiske kvinder og rettighederne for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1431/2009 af Riccarda Nissen og Angelika Dahlin, tyske statsborgere, for "Netwzwerk Rafael e.v."

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at: Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Strafferet og menneskeret

Strafferet og menneskeret Trine Baumbach Strafferet og menneskeret Trine Baumbach Strafferet og menneskeret 1. udgave/1. oplag 2014 C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3581-6 Forsideillustration: Zille Baumbach

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER. 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44

8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER. 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44 8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44 Konkluderende bemærkninger fra Komiteen for Barnets Rettigheder:

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark.

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Udarbejdet af Dorte Smed, december 2008. Indledende bemærkninger Det er almindeligt

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Europaudvalget 1999 KOM (1999) 0565 Offentligt

Europaudvalget 1999 KOM (1999) 0565 Offentligt Europaudvalget 1999 KOM (1999) 0565 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.10.2000 KOM(2000) 652 endelig 1999/0225 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS DIREKTIV OM GENERELLE

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi DE FORENEDE NATIONER 2000 Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0572/2011 af Sarah Bonafont, britisk statsborger, om beskyttelse af børn i Ukraine 1. Sammendrag

Læs mere