Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser"

Transkript

1 Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1

2 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars Bo Langsted 2

3 Forord Dette speciale er udarbejdet som afslutningen på cand.merc.aud studiet på Aalborg Universitet i foråret Specialet omhandler virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser, idet revisor reviderer et regnskab. Vi ønsker at finde ud af, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft mellem, hvad virksomhederne forventer af revisor og hvilke love, regler og pligter revisor skal overholde på området. Vi vil ligeledes finde frem til, om der har været en udvikling på dette område gennem de sidste fem til ti år. Endelig vil vi benytte dette forord til at rette en tak til vores vejleder Lars Bo Langsted. Han har været os behjælpelig med at finde materiale og gennem hele perioden været klar til at opklare problemstillinger når disse er opstået. Specialet er udarbejdet af: Jannie Mølgård Jensen Heidi Vinther 3

4 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Problemformulering Metodeafsnit Forventningskløften Brenda Porter Bent Warming-Rasmussen Hvad er besvigelser, hvordan forekommer og opdages disse? Hvad er besvigelser? Revisorloven Erklæringsbekendtgørelsen Revisionsstandard Medarbejderbesvigelser vs. ledelsesbesvigelser Revisors ansvar kontra ledelsens ansvar Regnskabsmanipulation Misbrug af aktiver ISA Internationale standarder RVL 21 - besvigelser Baggrunden for Revisionsstandard Hvordan forekommer besvigelser Nordisk Fjersagen Revisors forhold Revisors manglende gennemgang af interne kontroller Midtbank Hvordan opdages besvigelser? Revisors rolle

5 3.3.2 Revisionsprocessen Accept af klienten/opgaven Væsentlighed og risiko Planlægning Udførelse Afslutning/rapportering Delkonklusion Hvilket kendskab har virksomhederne til revisors pligter, hvad er deres forventninger og gør virksomhederne selv noget for at undgå besvigelser? Spørgeskema Spørgeskemaets udformning Analyse af spørgeskemaer Hvilke forventninger har I til, at revisor afslører besvigelser i jeres virksomhed? Hvilke erfaringer har I, i jeres virksomhed, med besvigelser opdagelsen og forebyggelsen af disse? Delkonklusion Har indførelsen af RVL 21/RS 240 styrket opmærksomheden på besvigelser? Hvilke ændringer til holdningen og fokuseringen på besvigelser mener I der har været gennem de sidste 5 år? Hvilke tiltag, mener I, kan medføre en øget mulighed for, at besvigelser opdages? Delkonklusion Diskussion Resultaterne fra spørgeskemaerne sammenlignet med lovgivningen og standarder Hvilke forventninger har I til, at revisor afslører besvigelser i jeres virksomhed? Hvilke erfaringer har I, i jeres virksomhed med besvigelser opdagelsen og forebyggelsen af disse? Hvilke ændringer til holdningen og fokuseringen på besvigelser mener I der har været gennem de sidste 5 år? Hvilke tiltag mener I kan medføre en øget mulighed for at besvigelser opdages?

6 6.2. Sammenligning med andre undersøgelser Undersøgelse af Jakob Hedeholm Undersøgelse af Bent Warming-Rasmussen Undersøgelse af Bent Warming-Rasmussen og Lars Jensen Diskussion af svaret på problemstillingen Konklusion Perspektivering English summary Forkortelser Figur- og tabeloversigt: Litteraturliste Artikler Afhandlinger og specialer Love, bekendtgørelser m.m Sager Bilag

7 1. Indledning Besvigelser har eksisteret i mange år og er således noget nyt begreb indenfor den danske revisorlovgivning. I 1909 kom den første danske lov om statsautoriserede revisorer og denne lov var bl.a. et udspring af sagen om den tidligere justitsminister P. A. Alberti som allerede i begyndelsen af 1900-tallet forsøgte at hindre etableringen af en autoriseret revisorinstitution i Danmark, idet han forsøgte at skjule sit eget bedrageri overfor Bondestandens Sparekasse for 15 mio. kr. 1 Selvom det efter hans afgang lykkedes at få indført autorisation af revisorstanden, har der været adskillige tilfælde af besvigelser gennem årenes løb. Et eksempel på dette er Nordisk Fjer sagen som vil blive behandlet senere i specialet, samt en sag hvor revisor bliver gjort erstatningsansvarlig på grund af manglende gennemgang af de interne kontroller. I 1990 lavede Bent Warming-Rasmussen, hans første undersøgelse af hvordan det på daværende tidspunkt så ud med tilliden og forventningerne til den statsautoriserede revisor. Han konkluderede, at den generelle tillid til de statsautoriserede lå over middel, men den viste samtidig også, at denne tillid var faldet markant efter mediernes skandalisering af en række erhvervsskandaler. Udover tilliden til den statsautoriserede revisor undersøgte Bent Warming-Rasmussen i afhandlingen endvidere hvilke forventninger de tre brugergrupper, direktører, aktionærer og arbejdsmarkeds journalister, havde til revisionsydelsen samt hvilke forventninger de statsautoriserede revisorer selv havde til deres kollegaer. Her fandt han frem til, at der, i hvert fald, i forbindelse med underslæb fandtes der en åbenbar forventningskløft mellem den statsautoriserede revisor og visse dele af brugergruppen. Det er specielt denne del af undersøgelsen vi finder interessant og kunne tænke os at se nærmere på i dette speciale. 2 1 Der var flere tilfælde af besvigelser som alle tilsammen gjorde udfaldet af den nye lov om statsautoriserede. 2 Warming-Rasmussen, Bent,

8 I dag er der yderligere strammet op på området bevigelser og der findes hermed bestemmelser om hvordan revisor skal reagere i forhold hertil. Disse bestemmelser findes i Revisorloven, Erklæringsbekendtgørelsen samt Revisionsstandarderne 3. En af stramningerne fremgår af RL 10 stk. 5, hvor revisor skal underrette hvert enkelt medlem af ledelsen i tilfælde af, at han har en begrundet formodning om, at ledelsen begår, eller har begået, økonomiske forbrydelser, der vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter. Hvis ledelsen senest 14 dage herefter overfor revisor har dokumenteret, at have forsøgt at standse dette og rettet op på de eventuelle skader, skal revisor underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Dette er en skærpelse i forhold til den tidligere revisorlov og revisor bliver her direkte pålagt at reagere ved en begrundet formodning. 4 Selvom revisor ifølge RL 10 stk. 5, EKL 7 og 20 samt RS 240 skal være opmærksom på forekomsten af besvigelser, er det stadig ledelsen der har ansvaret for forebyggelsen og opdagelsen af besvigelser. Dette stemmer overens med vores antagelse af den gængse opfattelse hos mange regnskabslæsere og klienter om, at et regnskab med en blank påtegning er 100 % fri for fejl. Dette er tilfældet, idet revisor planlægger sin revision ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, for dermed at opnå en høj grad af srhed for, at regnskabet er frit for fejl og mangler. En undersøgelse viser, at 29 % af danske virksomheder i 1997 oplevede besvigelser og at det samtidig kun er 29 % af de danske virksomheder der opfatter besvigelser som et problem. 5 Det kunne således tyde på, at virksomhederne først ser besvigelser som en trussel, når de selv har været udsat for det. Det skal her til nævnes, at det skønnes, at revisor blot opdager ca. 1 % af alle besvigelser, men man kan sige, at denne ene procent til gengæld er den vigtigste, idet det er vores opfattelse, at den oftest udgør de groveste tilfælde, dvs. det er som regel ledelsesbesvigelser. 3 Bagerst i specialet er der en oversigt over forkortelserne på de forskellige love, vejledninger og standarder som vi bruger i resten af specialet. 4 Her menes revisorloven før ændringerne i KPMG 1997, s. 3 8

9 1.1 Problemformulering Vi har valgt at skrive om besvigelser, da det har været et kendt begreb indenfor revisorfaget i adskillige årtier, men på trods af dette, kom den første Revisionsvejledning på området først i 1999 og siden er denne blevet erstattet af RS 240, der er en oversættelse af den internationale ISA 240. Endvidere er vi af den opfattelse, at opmærksomheden omkring besvigelser i det hele taget er skærpet indenfor revisorbranchen gennem de sidste 5 10 år 6, idet lovgivningen på området også er blevet strammet op. Vi finder det herudfra interessant at belyse, hvilken indvirkning det skærpede fokus har haft på henholdsvis revisors og klientens opmærksomhed omkring besvigelser. Det vil lede os frem til følgende hovedspørgsmål som udgangspunkt for opgaven: Hvorledes stemmer virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med forekomsten af besvigelser overens med revisors pligter på dette område og hvordan har dette udviklet sig gennem de sidste 5-10 år? Da dette er et komplekst problemområde, har vi valgt at opstille en række delområder for at tydeliggøre belysningen af problemstillingen. Som udgangspunkt mener vi, det er relevant, at definere begrebet besvigelser, samt belyse hvordan disse forekommer i praksis og i denne forbindelse undersøge, hvorledes disse tilfælde opdages. Det vil vi gøre ved hjælp af følgende problemstilling: Hvad er besvigelser, hvordan forekommer og opdages disse? Herefter vil vi analysere virksomhedernes forventninger til revisor. Det er vores opfattelse, at virksomhedernes ledelse ofte forventer, at et regnskab med en blank påtegning med garanti er uden fejl og mangler, hvorimod realiteten er, at revisor vurderer væsentlighed og risiko med henblik på at opnå en høj grad af srhed for, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler samt, at regnskabet er aflagt efter princippet om et retvisende billede. Det vil vi således forsøge at belyse ved hjælp af følgende problemstilling: 6 Vi har valgt at arbejde ud fra en periode på 5-10 år idet der her er sket mange store ændringer. 9

10 Hvilket kendskab har virksomhederne til revisors pligter, hvad er deres forventninger og gør virksomhederne selv noget for at undgå besvigelser? Endelig finder vi det interessant at undersøge, hvilken effekt det har haft på virksomhedernes opmærksomhed omkring besvigelser, at der i 1999 blev indført RVL 21, vedrørende revisors pligt til at være opmærksom på besvigelser. Denne vejledning blev i 2003 erstattet af RS 240, som er et led i harmoniseringen af revisors retningslinier på tværs af landegrænserne. Denne sidste problemstilling kan belyses ved hjælp af nedenstående problemstilling. Har indførelsen af Revisionsstandard 240 styrket opmærksomheden på besvigelser? hjælp af ovenstående tre problemstillinger vil vi således forsøge at nå frem til en konklusion på hovedproblemstillingen omkring hvordan virksomhedens forventninger til revisor stemmer overens med revisors pligter på området. Vi analyserer således den såkaldte forventningskløft. For at begrænse specialets omfang og have mulighed for at behandle problemstillingen mere dybdegående har vi således valgt at begrænse os til kun at behandle forholdene i Danmark, selvom vi er klar over, at der foregår en mindst ligeså spændende og rivende udvikling på internationalt plan. 1.2 Metodeafsnit Dette afsnit har til formål at beskrive, hvilke overvejelser vi har gjort os under udarbejdelsen af vores projekt. Vi finder det interessant at undersøge, hvor stort et kendskab virksomhederne har til revisors pligter, hvad deres forventninger er til revisor i forbindelse med besvigelser og om de mener der har været en udvikling på området gennem de sidste fem år. 10

11 For at tydeliggøre projektets opbygning vil vi nedenfor skitsere dette ved hjælp af en figur. Indledning Problemformulering Metodeafsnit Analyse af delområde 1 Analyse af delområde 2 Analyse af delområde 3 Diskussion Konklusion Perspektivering Figur 1: Projektets opbygning Ud fra figuren fremgår det, at projektet starter med en indledning og slutter med en perspektivering. Vi vil nu uddybe dette forløb yderligere. Projektet starter med en indledning for at give en beskrivelse af emnet, som vi har valgt at behandle. Herefter præsenterer vi vores problemstilling i problemformuleringen og vi har, som det fremgår af denne, opdelt problemstillingen i tre delområder. Dette har vi gjort, for at belysningen af problemstillingen bliver så overskuelig og systematisk som mulig. Inden vi påbegynder analysen har vi tilføjet et metodeafsnit. Hernæst vil vi medtage et diskussionsafsnit, hvor vi ved hjælp af de tre delområder, vil forsøge at komme frem til en besvarelse på vores hovedproblemstilling. Metodeafsnittet er medtaget for at give læseren et overblik over projektets opbygning og samtidig for at begrunde og belyse fremgangsmåden i de enkelte afsnit. Dette viser hermed den røde tråd gennem specialet. Det første delområde er følgende: Hvad er besvigelser, hvordan forekommer og opdages disse? 11

12 Dette giver en grundlæggende forståelse af, hvad lovgivningen og reglerne m.v. er omkring vores problemstilling, dvs. besvigelser. I denne del af specialet vil vi hovedsageligt bruge sekundære data, dvs. data, der allerede eksisterer. Vi vil bl.a. beskrive hvad lovene, standarderne m.v. siger og inddrage artikler fra bladet Revision og Regnskab og lignende, samt komme med to eksempler på forekomsten af besvigelser ved hjælp af Nordisk Fjer sagen samt sagen fra 2003 hvor revisor blev gjort erstatningsansvarlig og et eksempel på økonomisk kriminalitet gennem Midtbank sagen. Det andet delområde er: Hvilket kendskab har virksomhederne til revisors pligter, hvad er deres forventninger og gør virksomheden selv noget for at undgå besvigelser? Her vil vi gå videre og søge at beskrive, hvordan det er i praksis. Vi har, som tidligere nævnt, valgt at undersøge problemstillingen i forhold til virksomhederne og vil derfor lave nogle spørgeskemaer, som vi sender ud til et antal virksomheder og herudfra analysere os frem til praksis indenfor området. Her vil vi dermed tage primære data i brug, da det er den bedste måde at finde frem til, hvordan det er i dag. Måden, hvorpå vi vil fremskaffe os de primære data, er gennem kvantitative undersøgelser hvor vi vil gøre brug af spørgeskemaer. Dette har vi valgt, fordi det herved bliver nemmere for os at sammenligne data, idet spørgsmålene vil blive præcise med afgrænsede svarmuligheder. Ulempen ved at benytte spørgeskemaer er, at vi har mulighed for at få spørgsmålene uddybet og derfor er kravet til udformningen af spørgsmålene meget højt, idet de må kunne misforstås og samtidig skal være præcise. Tidsforbruget i formuleringsfasen er derfor høj, idet man skal være 100 % sr på hvad man vil spørge om. Fordelen ved brugen af spørgeskemaer er bl.a., at man har mulighed for at spørge flere, end hvis man foretager interviews, idet tidsforbruget i analysefasen er mindre og samtidig bliver resultatet mere repræsentativt. Inden vi udsender spørgeskemaerne, skal vi finde frem til hvem vi vil spørge for netop at styrke repræsentativiteten. Vi har valgt at udsende spørgeskemaerne via med et link til en hjemmeside, da vi vurderede, det er den nemmeste måde for de adspurgte at besvare spørgeskemaet. Dette har således medført, at vi har valgt at spørge de virksomheder, vi har kunnet finde en adresse på. En dybere 12

13 gennemgang af udarbejdelsen af spørgeskemaerne og udsendelsen af disse fremkommer i forbindelse med analysen. Det sidste delområde lyder: Har indførelsen af Revisionsstandard 240 styrket opmærksomheden på besvigelser? Dette spørgsmål belyses også ved hjælp af det udsendte spørgeskema, hvilket gør, at vi også her gør brug af sekundære data. Som tidligere nævnt, er revisors pligter på området blevet strammet og vi ønsker derfor at undersøge, om virksomhederne har bemærket denne skærpelse. Desuden vil vi her spørge virksomhederne om deres holdning til hvorledes risikoen for besvigelser mindskes. De tre delområder munder ud i en diskussion om, hvad resultatet kan skyldes og hvad vi mener, kan ligge til grund for denne udvikling, hvis der overhovedet er sket en udvikling. Denne diskussion vil, som tidligere nævnt, give et bud på, hvad løsningen til vores hovedproblemstilling er. Vi slutter projektet af med en konklusion og til sidst en fremtidsperspektivering, hvori vi kommer med vores antagelse af den videre udvikling og evt. forslag til forbedringer. 13

14 2. Forventningskløften Af problemformuleringen fremgår det, at vi vil undersøge om forventningskløften mellem revisor og hans klient, har ændret sig inden for de sidste 5-10 år. Men for yderligere at præcisere hvad forventningskløften er, har vi valgt at medtage dette afsnit, hvori vi vil beskrive denne. Hver gang der kommer sager frem i lyset grundet besvigelser, diskuteres forventningskløften mellem omverdenen og revisors arbejde og ofte dukker overskriften op i medierne om, hvor revisor var og hvordan det kunne gå så galt. Sager hvor dette har været tilfældet er bl.a. Nordisk Fjersagen, sagen fra 2003 hvor revisor blev gjort erstatningsansvarlig for manglende gennemgang af interne kontroller m.fl. Når forventningskløften mellem revisor og omverdenen bliver diskuteret er det væsentlig at opdele denne på følgende måde 7 : Forventningskløft Forventningskløft Forståelseskløft Når revisor leverer en fejlfri vare til de brugergrupper, der træffer beslutninger på baggrund af tillid til revisors arbejde, resultat og erklæring herom, opstår der en forventningskløft. Hvis revisor leverer den kvalitet, brugerne med rette kan forvente, bliver gruppen skuffet i sine forventninger, og det er berettiget at tale om en forventningskløft. Eksempler på mangelfuld kvalitet hos revisorerne findes naturligvis, men det er langt fra almindeligt, så ofte er det spørgsmålet om, der er tale om en forventningskløft eller en forståelseskløft. Forståelseskløften eksisterer hvor regnskabsbrugeren har den indsigt i regnskabsvæsen, regnskabsaflæggelse og revisors arbejde som skal til for at forstå kommunikationen. 8 7 Revision koncept og teori, side 38 8 Revision koncept og teori, side 40 14

15 Nogle regnskabsbrugere er af den opfattelse, at et årsregnskab er en nøjagtig sandhed og typisk for disse brugere er, at de har forståelsen af begrebet et retvisende billede, samtidig med, at de oftest læser alle regnskabsinformationerne f.eks. revisionspåtegningen. Disse brugergrupper har ofte også den opfattelse, at revisors underskrift er ensbetydende med, at regnskabet indeholder fejl overhovedet. Af ovenstående fremgår det, at forventningskløften kan skyldes en forståelseskløft eller en forventningskløft. Vi vil i specialet arbejde med den del der omhandler forventningskløften og forståelseskløften og hermed komme med forslag til, hvordan disse mindskes mest muligt Brenda Porter Brenda Porter udgav i 1990 Ph.d. afhandlingen The Audit Expectation-Performance Gap and the Role of External Auditors in Society og var på tidspunktet for udgivelsen professor i revision ved Massey University i New Zealand. Hendes afhandling indeholdt en grafisk fremstilling af forventningskløften mellem revisor og brugerne af revisors ydelser. Denne kom til at betyde, at revisorerne blev gjort opmærksom på, hvordan forventningskløften opstår og hvilke elementer der skal fokuseres på for at mindske denne. Revisorerne fik samtidig et redskab til at forklare brugerne, hvorfor der til tider er forskel på hvad revisorerne og brugerne forstår ved en given problemstilling. Den grafiske fremstilling af forventningskløften er følgende: 15

16 Structure of Audit Expectations-Performance Gap Perceived Performance of Auditors Audit Expectation-Performance Gap (forventningskløften) Society s Expectations of Auditors Performance Gap (Præstationskløft) Reasonableness Gap (rimelige forventniger) Deficient Performance (Faktisk præstationskløft) Deficient Standards (Oplevet faktisk præstations-/normkløft) Unreasonable Expectations (Urimelige forventninger) Auditor s Existing Duties 1) Duties Reasonably Expected of Auditors 2) 1) Duties defined by the law and professional promuligations 2) Duties which are cost-beneficial for auditors to perform Figur 2; Forventningskløften, Autzen, Thomas, s.36 Øverst i figuren er forventningskløften skitseret ved hjælp af to pile i hver sin retning og det som ligger under de to pile er det forventningskløften består af. Som det fremgår af figuren består forventningskløften af to hovedområder: Performance Gap (præstationskløften), denne dækker over forskellen mellem de rimelige forventninger til revisors arbejde og hvorledes de af revisor udførte arbejder rent faktisk opleves. Reasonableness Gap (cost-benefit kløften) som er de urimelige forventninger der stilles til revisors arbejde. 16

17 Ser vi nærmere på Performance Gap et opdeles dette yderligere i to dele bestående af Deficient Performance og Deficient Standards Gap: Deficient Performance (faktisk præstationskløft) dækker over forskellen mellem revisors normsæt (god revisionsskik, herunder gældende revisionsstandarder), dvs. de udførte revisionshandlinger på den ene side og brugernes opfattelse heraf på den anden. Deficient Standard Gap (oplevet faktisk præstationskløft/normkløft). Dette omhandler forskellen mellem revisors normsæt på den ene side og brugerens rimelige forventninger hertil på den anden. Dvs. at revisor har udført revisionshandlinger i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder, men, at brugerne anser disse standarder for værende tilstrækkelige. Hvis vi vender tilbage til Reasonableness Gap et er det i realiteten den cost-benefit analyse, som revisor foretager i forbindelse med revisionens udførelse, hvor revisor fravælger nogle revisionshandlinger, idet de medfører en styrkelse af de opnåede revisionsbeviser, men hvor disse revisionshandlinger efter brugerens opfattelse burde have været udført. Performance Gap et kan revisor mindske gennem sine revisionshandlinger og det faglige arbejde med revisionsstandarderne i de faglige organisationer. Forventningskløften kan opdeles i forskellige hovedproblemområder, der igen kan opdeles i underområder. Et eksempel herpå kan være: Generelle problemområder: - Normkløften - Kompetencekløften - Kendskabskløften Opgaverelaterede problemområder: 17

18 - Standardkløften - Præstationskløften - Kendskabskløften til den specif opgave Forventningskløften kan hermed variere i størrelsen, idet brugerne løbende får nye erfaringer (forøget kendskab til) med revisors arbejde og herigennem får et bedre erfaringsgrundlag, som de kan basere deres forventninger på Bent Warming-Rasmussen Bent Warming-Rasmussen har udarbejdet en figur, som skitserer de forskellige processer bag den enkelte klients forventninger til revisors arbejde. Figuren er skitseret nedenfor: Erfaringsgrundlag Aktuelle oplevelser Positive forventninger Evalueringsproces Ajourførte forventninger Opfattelse af normsæt t0 t1 t2 Figur 3; Tillidsprocessen, Autzen, Thomas, s.38 Af figuren fremgår det, at klientens positive forventninger er et resultat af det erfaringsgrundlag, klienten har fra tidligere oplevelser og dens opfattelse af revisors normsæt, hvilket bl.a. vil sige de standarder og etiske regelsæt, som revisor arbejder under. Bredden af den enkelte klients erfaringsgrundlag er individuelt bestemt, men det er dette erfaringsgrundlag, samt opfattelsen af revisors normsæt, som danner baggrund for brugerens positive forventninger til revisors arbejdshandlinger i en erklæringssituation. 9 Autzen, Thomas, s

19 I evalueringsprocessen bliver de positive forventninger evalueret ud fra de aktuelle oplevelser i forbindelse med revisors erklæring og denne evaluering medfører en ajourføring af brugernes forventninger til revisors arbejde, idet disse forventninger enten indfries eller ej. Hvis forventningerne indfries har klienten haft en god oplevelse og klientens individuelle forventningskløft er formindsket. Men hvis dette er tilfældet medfører dette, at forventningskløften bliver bredere. Ajourføringen af klientens forventninger indgår i erfaringsgrundlaget næste gang klienten har nogle positive forventninger til revisors pligter, hvorefter processen starter forfra. 10 I dette afsnit om forventningskløften har vi beskrevet, hvad begrebet indeholder. Vi vil i specialet fokusere på den del af forventningskløften, som omhandler en forståelseskløft. Det vil altså sige, at vil vi belyse, hvor stor forskel der er på, hvad revisors opgaver er og hvad virksomhederne mener disse er. 10 Autzen, Thomas, s

20 3. Hvad er besvigelser, hvordan forekommer og opdages disse? Vi vil med dette afsnit belyse den lovmæssige vinkel af området besvigelser og hertil har vi valgt at inddele afsnittet i tre dele. Den første del beskriver, hvad besvigelser er og vi vil beskrive indholdet i lovgivningen omkring besvigelser. Samtidig ser vi på udviklingen indenfor området besvigelser, for at belyse hvad der er sket gennem årene. Afsnittets anden del beskriver, hvordan besvigelser forekommer. Her belyser vi tre afsagte domme, hvor to af disse er eksempler på, at der er foregået besvigelser hos virksomheden og den sidste falder uden for begrebet besvigelser, men inden for den juridiske definition af økonomisk kriminalitet, de tiltalte blev dog dømt i dette tilfælde. Dette skal således beskrive, hvor defust dette område kan være. Det kan være vanskeligt for revisor at afgøre hvorvidt der er tale om besvigelser og dermed hvorvidt han skal tage anmeldelsespligten i brug. Det sidste afsnit omhandler en redegørelse af, hvordan besvigelser opdages og her vil vi ind og se på, hvad revisor skal være opmærksom på i forbindelse med sin revision og hvor meget han har mulighed for at opdage. 3.1 Hvad er besvigelser? Besvigelser er et begreb, som bliver brugt indenfor revisionsbranchen og anvendes om en tilsigtet handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjepart, hvor vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret. Revisor fokuserer alene på besvigelser, der medfører væsentlig fejl i regnskabet og foretager dermed en juridisk vurdering af, hvorvidt besvigelser forekommer. 11 Juridisk bruges begrebet økonomisk kriminalitet, som er en smule mere omfattende, hvilket også fremgår af Midtbank-sagen, der belyses i afsnit RS 240 pkt. 4 20

21 Vi vil i det efterfølgende se på, hvad lovgivningen siger om revisors opgave i forhold til besvigelser og vil her komme omkring RL, ELK samt vejledninger og standarder på området Revisorloven Hvis vi ser på lovgivningen, fremgår det af RL 10 stk. 5 at: Indser revisor, at en eller flere medlemmer af virksomhedens ledelse begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv og har revisor en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, skal revisor straks underrette hvert enkelt medlem af ledelsen herom. Begrebet indser revisor, at er ensbetydende med, at revisor skal være fuldstændig overbevist om, at der foreligger kriminalitet af den nævnte art, men i stedet skal revisor anse det for klart mest sandsynligt, at der er tale om kriminalitet. I forbindelse med forsætslæren er der hermed tale om den øvre ende af sandsynlighedsforsættet. Det er her nok, at revisor blot anser det for muligt, at der kan være tale om en kriminel adfærd fra ledelsens side. At indse kræver nødvendigvis, at et eller flere ledelsesmedlemmer erkender forholdene overfor revisor, men vil også kunne foreligge, hvor f.eks. dokumenter i virksomheden efterlader revisor med nogen rimelig tvivl om, at der foregår berigelseskriminalitet. Revisorlovens 10 stk. 5 pålægger hermed revisor en pligt til at underrette hele ledelsen i tilfælde, hvor revisor bliver opmærksom på besvigelser foretaget af en eller flere i ledelsen. Denne pligt gælder dog kun, hvis der er tale om væsentlige beløb eller i øvrigt er af grov karakter. Loven siger, at revisor aktivt skal søge efter besvigelser, men blot at han, idet han indser økonomiske forbrydelser, har pligt til at reagere. De økonomiske forbrydelser der her er tale om, som vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, er primært de groveste formueforbrydelser i straffeloven, som bl.a. underslæb, mandatsvig, bedrageri, skyldnersvig og skattesvig. Men herudover har revisor også reaktionspligt overfor insiderhandel, kursmanipulation samt besklse af offentlige ansatte. Dette er derimod omfattet af lov om foranstaltninger mod hvidvaskning 21

22 af penge og finansiering af terrorisme 12, hvor revisor bliver pålagt en selvstændig indberetningspligt. Men revisor kan være sr på, at der er tale om f.eks. nogen af de groveste formueforbrydelser, så derfor skal han, ved en begrundet formodning om at de kan foreligge, reagere. 13 RL 10 stk. 5 siger fortsat: Underretningen indføres altid i revisionsprotokollen. Har ledelsen senest 14 dage herefter overfor revisor dokumenteret at have taget de fornødne skridt til at standse igangværende kriminalitet og til at rette op på de skader, den begåede kriminalitet har forårsaget, skal revisor straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om de formodede økonomiske forbrydelser pkt. finder anvendelse på forhold, der er omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. RL 10 stk. 6 fortsætter: Finder revisor at underretningen til ledelsesmedlemmerne vil være uegnet til at forhindre fortsat kriminalitet, skal revisor straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om de formodede økonomiske forbrydelser. Det samme er tilfældet, hvis flertallet af virksomhedens ledelse er involveret i eller har kendskab til de økonomiske forbrydelser. Revisors anmeldelsespligt består altså af en to-trins raket, hvor revisor i første omgang skal underrette hvert enkelt medlem af ledelsen, der herefter har 14 dage til at rette op på det skete og lykkes dette, skal revisor herefter underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Der er en undtagelse og den indebærer, at hvis det giver mening at underrette ledelsen først, skal revisor underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet med det samme. Det er her vigtigt at bemærke, at revisor kun skal rapportere om ledelsesbesvigelser og medarbejderbesvigelser. 12 Hvidvaskningsloven 13 LFF

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus Grundejerforeningen Øresund Strandpark Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008 RSM plus statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45)

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund CVR-nr. 47 46 23 12 Revisionsprotokollat af 16. marts 2016 om revisors tiltrædelse Indhold 1 Indledning 2 2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen 2 2.1 Ledelsens opgaver og ansvar 2 2.2 Revisors opgaver

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision)

YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision) YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision) 1 Indledning...1 2 Erklæring på et fuldstændigt regnskab med generelt formål...2 2.1 Erklæringens indhold

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet CVR-nr. 30 06 09 46 Revisionsprotokollat af 24. november 2014 om ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang Indhold 1 Indledning 324 2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat)

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat) Byggetilbud ApS Tømrergade 7, 3. - 1 2200 København N CVR-nr.: 29916365 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Vibevej 18, 6705 Esbjerg 0 CVR-nr. 35 43 27 95 Revisionsprotokollat af 21. april 2016 om revisors tiltrædelse EY Building a better working world 29-04-2016 08 55 OU174PM14731 Indhold 1 Indledning 2 Opgaver

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (REVU har i juli 2012 foretaget enkelte præciseringer i den oprindelige udtalelse fra januar 2012. De berørte afsnit er markeret med *) Afledt af ikrafttrædelsen af de internationale standarder om revision

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber IFAC Board September 2014 International standard om revision () Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Analyse af de pligter, der påhviler revisor under revisionen

Analyse af de pligter, der påhviler revisor under revisionen Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Udarbejdet af: Robert Langeland Nikolai H. Borup Vejleder: Lars Kiertzner Analyse af de pligter, der påhviler revisor under

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S. Revisionsprotokollat af 8. juni 2011 (Tiltrædelsesprotokollat)

Lynettefællesskabet I/S. Revisionsprotokollat af 8. juni 2011 (Tiltrædelsesprotokollat) Bilag til pkt. 6 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Lynettefællesskabet

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Forventningskløft mellem revisor og klient ved afdækning af besvigelser hvorfor?

Forventningskløft mellem revisor og klient ved afdækning af besvigelser hvorfor? Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Majken Christensen Erhvervsøkonomisk Institut Vejleder: Niels Steenholdt Forventningskløft mellem revisor og klient ved afdækning af besvigelser hvorfor? -

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere