Retningslinjer for teknisk revision 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for teknisk revision 2008"

Transkript

1 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers energibehov. Dette giver teknisk revisor nye udfordringer i forhold til tidligere, hvor energimærket skulle beregnes med stor præcision. Derfor har Energistyrelsen udarbejdet nye retningslinjer for teknisk revision. Retningslinjerne beskrives i dette notat. Hovedelementerne er, at der fokuseres på kvalitet frem for regeloverholdelse samt at besparelsesforslagene opprioriteres. Pointsystem til vurdering af energimærkningsrapporter Afsnit 2.5 i Håndbog for Energikonsulenter 2008 præciserer, hvad der forstås ved kvalitet i forbindelse med energimærkning. Der står, at kvalitet defineres ud fra de fire kriterier: 1. Bygningsregistreringen 2. Bygningens energimærke 3. Energibesparelsesforslagene 4. Forståelighed for brugerne Den tekniske revisor har behov for at kunne måle på disse fire kriterier for at vurdere energimærkningerne. Derfor er der indført et nyt pointsystem, der skal bruges ved den tekniske revision (se bilag 1). Pointsystemet gør det muligt for teknisk revisor både at bedømme elementer, der kan opgøres i tal og procenter f.eks. afvigelse i det beregnede energiforbrug, samt bedømme kvalitative elementer som f.eks. forståelighed for brugerne. Pointsystemet er opbygget på en skala fra 0 til 10. Jo bedre kvalitet en energimærkningsrapport har, jo flere point opnår den. Pointsystemet indeholder en vægtning af de ovenstående fire kvalitetskriterier, således at energibesparelsesforslagene vægter tungest, dernæst forståelighed for brugerne, mens bygningsregistreringen samt bygningens energimærke vægtes med færrest point. Pointtrinene i pointskemaet på bilag 1 er faste, dvs. at der for f.eks. bygningsregistreringen kun kan opnås 10, 5 eller og ikke f.eks. 7,5 point. I det følgende beskrives det, hvordan kvaliteten ud fra de fire ovenstående kriterier bliver vurderet ved teknisk revision, og hvordan den sammenholdes med pointskemaet på bilag Bygningsregistreringen Når en energimærkning udtrækkes til kontrol, gennemgår den tekniske revisor den energimærkede ejendom. Teknisk revisor vurderer, om konsulenten har registreret bygningen i henhold til håndbogen og om konsulentens beskrivelser afspejler bygningens fysiske karakteristika. Teknisk revisor kontrollerer, om der er nogle åbenbare fejl i konsulentens registreringer, til trods for at konsulenten har haft adgang til faktiske oplysninger. Har konsulenten foretaget en

2 faglig vurdering pga., at han/hun ikke har haft adgang til faktiske oplysninger, og viser det sig senere, at der er foretaget en forkert vurdering, men at vurderingen var rimelig i det konkrete tilfælde, vil teknisk revisor ikke anse det som en fejl. Jf. bilag 1 vurderer teknisk revisor bygningsregistreringen i tre kategorier. En retvisende og tilstrækkelig detaljeret registrering giver 1, en mangelfuld, men acceptabel registrering giver 5 point og en utilstrækkelig og ikke acceptabel registrering giver. 2. Bygningens energimærke Teknisk revisor kontrollerer konsulentens beregning af bygningens energimærke. Han kontrollerer, om de standardværdier, konsulenten har brugt, er rimelige, og om beregningerne er foretaget efter vejledningen i kapitel 3, 4 og 5 i håndbogen. Teknisk revisor efterregner bygningens energimærke, hvis et eller begge af nedenstående forhold gør sig gældende: Konsulenten har valgt at anvende forenklinger og vurderinger, der ligger uden for vejledningen i kapitel 3, 4 og 5 Konsulenten har lavet fejl, der påvirker beregningen. Dette kan være fejl i forbindelse med registrering af bygningen, så der bruges forkerte data i beregningsprogrammet, eller det kan være fejl i konsulentens vurderinger i henhold til kapitel 3, 4 og 5 f.eks., at der er benyttet en standardværdi, som teknisk revisor ikke vurderer er rimelig eller velbegrundet. Forenklinger i registreringen skal fremgå af energimærkningen. Desuden skal forenklinger, som ikke fremgår af eksemplerne i kapitel i Håndbog for energikonsulenter 2008, kort begrundes. Det anbefales desuden, men er ikke et krav, at energikonsulenten ved brug af forenklinger udarbejder et kort notat med begrundelse for valg af forenklinger og skøn, som kan sendes til teknisk revisor i tilfælde af, at energimærkningen bliver udtrukket til kontrol. Hermed har teknisk revisor et bedre grundlag til at vurdere, om valg af forenklinger og skøn er acceptable. Ved efterregning benytter teknisk revisor samme edb-program i samme version, som konsulenten har brugt. Jf. bilag 1 er et energimærke retvisende hvis forskellen mellem teknisk revisors og konsulentens beregnede energibehov er mindre end eller lig 15 %, hvilket udløser 10 point. Er forskellen mellem teknisk revisors og konsulentens beregnede energibehov større end 15 % udløser det ingen point. 3. Energibesparelsesforslagene Et af hovedformålene med, at Energistyrelsen i den nye håndbog har valgt at lægge op til en forenkling i bygningsregistreringen, er en forventning om, at konsulenterne vil fokusere mere på at opstille flere og bedre energibesparelsesforslag. Derfor har teknisk revisor fokus på kvaliteten i energibesparelsesforslag, hvilket også fremgår af pointskemaet, hvor man kan opnå op til 6 for gode energibesparelsesforslag. Energimærkningsrapporter udarbejdet efter den nye håndbog skal indeholde tre kategorier af energibesparelsesforslag: Rentable energibesparelsesforslag Side 2/4

3 Øvrige besparelsesforslag, herunder forslag som er rentable, hvis energipriserne eller tarifstrukturen ændres Forslag der kun er realistiske, hvis bygningen af anden grund skal renoveres eller ombygges Teknisk revisor kontrollerer forslag til energibesparelser i alle tre kategorier. Teknisk revisor vurderer, om der er energibesparelsesforslag som konsulenten ikke har medtaget og som burde have fremgået af energimærkningen. Herunder vurderer teknisk revisor, om konsulenten har forenklet registreringen af bygningen i et omfang, som betyder, at relevante energibesparelsesforslag ikke kan beregnes. Er der rentable forslag, som konsulenten fejlagtigt ikke har medtaget, eller er der fejl i de rentable forslag, som konsulenten har foreslået, beregner teknisk revisor, om det samlet set påvirker ejendommens energimærke efter gennemførelse af energibesparelsesforslagene. Jf. bilag 1 får energimærkningsrapporter med tilstrækkelige og retvisende forslag 6. Der er tilstrækkelig med besparelsesforslag, når der findes et spareforslag for hver bygningsdel, der ikke lever op til det gældende bygningsreglement, eller at der er argumenteret for, hvorfor der ikke er besparelsesforslag for bygningsdele, der ikke lever op til det gældende bygningsreglement. Rapporter med mangelfulde eller ukorrekte forslag får 3, mens rapporter med utilstrækkeligt antal eller misvisende spareforslag ingen point får. 4. Forståelighed for brugerne En energimærkningsrapport skal fremstå som et troværdigt og forståeligt dokument for brugeren. Derfor vurderer teknisk revisor kvaliteten af bygningsdelbeskrivelserne og beskrivelsen af energibesparelsesforslagene. Ifølge Håndbog for energikonsulenter 2008 kapitel 2.5 defineres kvalitet i tekster og beskrivelser ved at: tekster fremstår i et for bygningsejeren klart og forståeligt sprog, uden brug af tekniske termer, som kun giver mening for fagfolk. Rapporten skal kunne læses af bygningsejere, der ikke har særlige tekniske forudsætninger inden for energi og byggeri beskrivelserne af bygningsgennemgangen er skrevet således, at bygningsejeren kan identificere de enkelte bygningsdele på grundlag af rapportens tekst beskrivelserne af energibesparelsesforslag er meningsfulde og forståelige for bygningsejere, det vil sige, at de kan se hvilke bygningsdele, installationer og foranstaltninger, de enkelte forslag drejer sig om. Samtidigt skal beskrivelserne kunne bruges af håndværkere og byggeindustrien som grundlag for deres rådgivning af bygningsejere om forslagenes implementering rapporten som helhed er klar i sin opbygning med en direkte sammenhæng mellem sammenfatningen af energibesparelsesforslagene og den uddybende beskrivelse under bygningsgennemgangen Jf. bilag 1 tildeles energimærkningsrapporter med entydige og forståelige beskrivelser 2, rapporter med delvis forståelige beskrivelser 1 og rapporter med mangelfulde og uforståelige beskrivelse ingen point. Teknisk revision med vægt på læring Den tekniske revision skal lægge op til læring og information til konsulenterne. For at fremme dette bliver konsulenten tilbudt at deltage ved bygningsgennemgangen i forbindelse med tek- Side 3/4

4 nisk revision. Dette er for det første for at skabe en dialog mellem konsulent og teknisk revisor, så konsulenten har mulighed for at argumentere for sine vurderinger i forbindelse med bygningsgennemgangen. For det andet er det meningen, at konsulenten skal blive klogere af evt. fejl i rapporten og derved undgå at gentage dem i fremtidige energimærkninger. Ligesom hidtil udarbejder teknisk revisor en revisionsrapport, der indeholder dokumentation for teknisk revisors beregninger. Konsulenten har mulighed for at kommentere rapporten og konsulentens bemærkninger vil indarbejdes i rapporten. Side 4/4

5 Pointskema til teknisk revision efter Håndbog for energikonsulenter Version 1, Bygningsregistreringen Retvisende og tilstrækkeligt detaljeret registrering Mangelfuld, men acceptabel registrering Utilstrækkelig og ikke acceptabel registrering 2 Bygningens energimærke Registreringen afspejler den fysiske bygning og har et tilstrækkeligt detaljeringsniveau. metodevalg er fundet i orden. Fordi: det og det ikke er registreret, men kunne være det med en lidt større indsats og der ikke er argumenteret for, hvorfor registreringen er undladt. metodevalg er fundet mangelfuld eller nogenlunde i orden. Fordi:. det og det ikke er registreret på den og den måde, selvom det er er oplagt/direkte synligt uden en større indsats og der ikke er argumenteret for, hvorfor registreringen er undladt. metodevalg er udeladt eller helt uacceptable. 1 5 point Retvisende indplacering på energimærkeskalaen Misvisende indplacering på energimærkeskalaen Afvigelse mellem teknisk revisors og energikonsulentens beregning af det samlede forbrug er mindre end +/- 15 procent målt i kwh*) Afvigelse mellem teknisk revisors og energikonsulentens beregning af det samlede forbrug er mere end +/- 15 procent målt i kwh*) 1 3 Energibesparelsesforslagene Tilstrækkelige og retvisende forslag Mangelfulde eller ukorrekte forslag Der findes spareforslag for hver Der er lidt for få spareforslag og bygningsdel, der ikke lever op til der er ikke argumenteret for BR08, og hvis det ikke er tilfældet, hvorfor eller beregningen af er argumentationen for det fundet spareforslagene og dermed i orden. Beregningen af kategoriseringen er misvisende. spareforslagenes hovedtal er i orden og kategoriseringen af dem i de tre typer dermed i orden. Utilstrækkeligt antal eller misvisende spareforslag - ikke acceptabelt Der er alt for få spareforslag - selv oplagte forslag er udeladt og der er ikke argumenteret for hvorfor. Samtidig er beregningen af de få spareforslag og dermed kategoriseringen misvisende Forståelighed for brugerne Entydige og forståelige Delvist forståelige beskrivelser Mangelfulde og uforståelige beskrivelser beskrivelser Beskrivelser er generelt entydige Beskrivelser er ikke altid entydige Beskrivelser er generelt og forståelige for en ikke bygnings-oog forståelige for en ikke bygnings- mangelfulde og uforståelige for en energi-sagkyndig. og energisagkyndig. Fordi: ikke bygnings- og energisagkyndig. Fordi: 2 1 *) Har konsulenten fulgt håndbogen, kontrollerer TR, at de rigtige inddata er brugt på rigtig måde. Har konsulenten foretaget egen vurdering, vurderer TR metoden og hvis argumentationen herfor findes rimelig benytter TR samme metode til at finde inddata SAMLET KONKLUSION 1 God og oplysende energimærkningsrapport Mangelfuld energimærkningsrapport point 3 Ikke acceptabel Energimærkningsrapport 0-45 point Den samlede konklusion ledsages i alle tre tilfælde af en uddybende beskrivelse. Til den gode energimærkningsrapport kan der være kommentarer, der kan understøtte princippet om læring For den mangelfulde rapport beskrives manglerne og hvordan de med en større indsats eller anden tilgang kunne have været udgået. For den uacceptable rapport beskrives manglerne, hvorfor det samlet set ikke er acceptabelt samt hvordan de let kunne være undgået.

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere