Generalforsamling 18. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 18. maj 2015"

Transkript

1 Generalforsamling 18. maj 2015

2 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab Beslutning om anvendelse af overskud og tab 5. Valg af bestyrelsen Ingen på valg 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 2

3 Selskaber Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarmeværk A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S 3

4 Hvad laver vi? 4

5 Hvad laver vi? Drift af: - 8 containerpladser - 1 deponi - 1 kraftvarmeværk og 1 varmecentral - 7 renseanlæg - 6 vandværker 51 % vandforsyning Årlig omsætning : 320 mio. DKK Ansatte: 140 medarbejdere 5

6 Beretning - Generelt Takster Nyt vandværk på vej Nyt renseanlæg på vej Driftoptimering 6

7 Takster - eksempel Enhedspriser Samlet pris i hele kroner Gebyr-prognose Forbrug Pris Pris Pris Pris Pris Pris Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Sønderborg Vandforsyning A/S Stigning i % 2,5% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% Vand 130 M3 5,70 6,70 6,38 6,38 6,38 6, Fast bidrag 1 stk 237,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444, Afgift af ledningsført vand 130 M3 5,00 5,00 5,23 5,46 5,46 5, Statsafgift - drikkevandsbidrag 130 M3 0,00 0,00 0,67 0,67 0,67 0, Moms Vand i alt Sdbg Spildevandsforsyning A/S Stigning i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Vandafledning 130 M3 29,90 32,90 35,90 34,90 35,90 35, Moms Vandafledning i alt Sønderborg Affald A/S Stigning i % 5,7% -15,1% -16,4% 16,0% 3,5% 2,1% 2,1% 2,4% 2,0% Fast renovationsgebyr, parcelhus 1 stk 1.061,00 858,00 762,00 700,00 813,00 832, Dagrenov.gebyr (110 L sæk / 190 L beh.) 1 stk 860,00 830,00 740,00 525,00 559,00 595, Genbrugsgebyr, 190 L beholder 1 stk 0,00 342,00 222,13 216,00 300,00 302, Moms Affald, gebyrer i alt Udgifter i alt pr. år

8 Affald - driftoptimering / LBRI 8

9 Spildevand - driftoptimering / LBRI 9

10 Vand - driftoptimering / LBRI 10

11 Vand Fjernaflæste målere Gråsten, Nordborg, Sønderborg Danfoss vand Gråsten vandværk Forsyningssikkerhed 11

12 Vandspild Ledningstab Gråsten i % Samlet ledningstab i % ,7 18,7 22,1 18,5 16,5 13,2 5, ,1 8,9 9,1 9,8 10,3 9,4 7, Ledningstab Sønderborg i % 9,6 9,6 9,1 9,3 8,2 6,8 4, ,0 Ledningstab Nordborg i % 5,1 4,8 4,8 4,4 4 2,5 3, /LBRI 0 12

13 Projektstatus - Vand 13

14 Spildevand Renseanlæg renovering og nedlæggelse Broager Gråsten Flensborg Separering Forsyningssikkerhed 14

15 Projektstatus - Spildevand 15

16 Affald Containerpladser Guderup SonForce Engelsk / tysk affald 16

17 Varme Nordborg kraftvarmeværk status Nordborg kraftvarmeværk fremtid Nordals Fjernvarme 17

18 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab Beslutning om anvendelse af overskud og tab 5. Valg af bestyrelsen Ingen på valg 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 18

19 Årsregnskab 2013 Præsentation af Årsregnskab 2014 Skat og finansiering af skat

20 Sønderborg Forsyning Årsregnskaber 2014 Generalforsamling 18. maj 2015 Statsautoriseret revisor Søren Lykke Cand.merc.aud. Tine Jungquist Hansen

21 Indledende bemærkninger Konklusioner på revisionen Alle årsregnskaber er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold Supplerende oplysninger i påtegningerne for Vand og Spildevand samt moderselskabet inkl. koncernregnskabet Supplerende oplysninger er en henvisning til særlige forhold, der efter vores vurdering er korrekt indarbejdet i årsregnskabet Vedrører usikkerhed på de skattemæssige værdier Afgørelsen fra SKAT vedrørende størrelsen af de skattemæssige indgangsværdier påklaget til Landsskatteretten Deloitte

22 Skattesager for vandselskaberne Status Sønderborg Forsynings skattesager ligger stille i Landsskatteretten Afgørelse fra SKAT om skattemæssige åbningsbalancer påklaget til Landsskatteretten De første sager afgjort i Landsskatteretten i To prøvesager påklaget til civile domstole (Østre landsret). Berammet til juni 2016 Afgørelse fra SKAT om afskrivninger i Tillader ikke afskrivninger i 1. delperiode 2009 og ej heller afskrivninger til skattemæssige underskud Afgørelse påklaget ligeledes til Landsskatteretten Skattepligtig indkomst 2013 og 2014 Med udgangspunkt i afgørelser om skattemæssige indgangsværdier Forudsat tilladelse til at foretage afskrivninger som ønsket i 2009 til 2012 Så længe sagen pågår ved Landsskatteretten betale skat iht. afgørelse Deloitte

23 Skattesager for vandselskaberne Status Nedsættelse af skattemæssige værdier Mio. kr. Spildevand Vand I alt Opgjort værdier ultimo SKATs afgørelse Reduktion værdier Skatten heraf ved 22% Ikke indregnet udskudt skatteforpligtelse pr Mio. kr. Spildevand Vand Koncern Udskudt skatteforpligtelse ved 22% Deloitte

24 Koncernresultat og -egenkapital (t.kr.) Deloitte

25 Koncernresultatopgørelse Deloitte

26 Koncernbalance Holding Service Spildevand Vand Affald Nordborg Østerlund Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse Anlægsaktiver i alt Opkrævningsret pensioner Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Mellemregninger med tilknyttede, netto Andre tilgodehavender og periodeafgr.poster Andre værdipapirer og kapitaland. + likvider Andre aktiver i alt Aktiver i alt I alt 2013 I alt Egenkapital Udskudt skat Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Bankgæld Takstmæssige over- /underdækninger Skyldig selskabsskat Anden gæld, leverandørgæld og periodeafgr Periodiseret salg Gæld i alt Passiver i alt Deloitte

27 Koncernens pengestrømsopgørelse Deloitte

28 Bemærkninger til de enkelte selskabers regnskaber Særlige forhold/bemærkninger Forsyningsservice Omvendt kassekredit Omkostningsfordeling til søsterselskaber på niveau med sidste år Aktiveret 1,4 mio. kr. i konsulentomkostninger mv. vedr. mølleprojekt Spildevand Hensættelse til tømning slambede uændret Usikkerhed skat Estimeret akk. underdækning til 44 mio. kr. Ej indregnet, da ikke forventes opkrævet. I 2014 er tilbageført de 8,7 mio. kr. der blev indregnet i Dette skyldes at taksten ikke forventes hævet som følge af den betalbare selskabsskat Deloitte

29 Bemærkninger til de enkelte selskabers regnskaber Særlige forhold/bemærkninger Vand Ledningstab beregnet til 7,9% (2013: 9,4% og 2012: 10%) Usikkerhed skat Estimeret akk. underdækning til 4,5 mio. kr. Ej indregnet, da ikke forventes opkrævet. I 2014 er tilbageført de 1,6 mio. kr. der blev indregnet i Dette skyldes at taksten ikke forventes hævet som følge af den betalbare selskabsskat. Nordborg 3 mio. kr. i samlet prisreduktion til de fire kunder vedr. tidligere år Ej støtteerklæring fra moderselskabet da NKVV i 2014 ikke er presset på likviditeten Estimeret akk. overdækning på 7 mio. kr., der er indregnet som en gæld Deloitte

30 Bemærkninger til de enkelte selskabers regnskaber Særlige forhold/bemærkninger Østerlund Estimeret akk. underdækning på 0,8 mio. kr. Udlignes i takt med at NKVV udbetaler sin overdækning Modtaget 1,2 mio. kr. i prisregulering vedr. tidligere år fra NKVV i 2014 Udarbejdet nyt gældsbrev i 2014 vedr. lånet hos Affald Ledningstab på 34% mod 32% i Skyldes formentligt det lavere salg ifht. et fast niveau af ledningstab Ej skattepligtig Affald Skatteomkostning i 2014 skyldes regulering vedr Generel rammeaftale for affaldsområdet underskrevet i feb Intern handel elimineret 19 mio.kr. (gælder også 2013 med 17 mio.kr.) Akk. overdækning på 66 mio. kr. (2013: 69 mio. kr.) Heraf er 40 mio. kr. bundet i anlægsaktiver. Forskel på 26 mio. kr. er indregnet som en gæld til kunderne Administrationsvederlag til Sønderborg Kommune på 1,5 mio. kr. (0,9 mio. kr. i 2013) i henhold til skriftlig aftale Deloitte

31 Takstmæssige forhold Over-/underdækning i de takstregulerede selskaber I Varme opgjort efter almindeligt hvile i sig selv-princip efter varmeforsyningsloven Indtægter fratrukket takstmæssige driftsomkostninger og henlæggelser I Vand og Spildevand opgjort efter hhv. indtægtsrammebekendtgørelse og prisloftsbekendtgørelse Faktiske indtægter målt op imod tilladt indtægtsramme Faktiske driftsudgifter/-omkostninger indgår ikke i den regnskabsmæssige over- /underdækning De faktiske investeringer indgår som en væsentlig faktor Dispositioner efter året kan påvirke over-/underdækningen I Affald opgjort efter almindeligt hvile i sig selv-princip Indtægter fra trukket omkostninger Skat indregnes i taksten Deloitte

32 Prisloftets elementer, vandselskaberne Prisloftet består af flere delelementer: Udgifter til investeringer (kontant) Finansielle poster 1:1-omkostninger Omkostninger til miljøog servicemål Investeringer Finansielle poster 1:1-omkostninger Miljø- og servicemål Driftsomkostninger Driftsomkostninger Sammensætning af prisloft Prisloftet skal overholdes indenfor de forskellige elementer Delelementerne skal ses som en slags kasser, som der ikke kan flyttes rundt imellem Deloitte

33 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab Beslutning om anvendelse af overskud og tab 5. Valg af bestyrelsen Ingen på valg 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 33

34 Overskud og tab Beslutning om anvendelse af overskud og tab Det foreslås at overskud og tab indregnes i næste års budget og takster. 34

35 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab Beslutning om anvendelse af overskud og tab 5. Valg af bestyrelsen Ingen på valg 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 35

36 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab Beslutning om anvendelse af overskud og tab 5. Valg af bestyrelsen Ingen på valg 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 36

37 Valg af revisor Søren Lykke fra Deloitte foreslås som revisor 37

38 Eventuelt 38

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere