Ledelse og afdelinger Vision og idégrundlag Velkommen i Salling Bank Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis..."

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter til årsrapporten Årsrapportens underskrifter Salling Bank gennem 132 år Vi samarbejder med

3 Ledelse og afdelinger Repræsentantskabet Lærer Kristian Dahl Pedersen, Skive (formand) Direktør Steen B. Nielsen, Skive (næstformand) Gårdejer Thorkil Abildgaard, Vile Adm. direktør Per Albæk, Skive Butiksbestyrer Anna Marie Elkjær Christensen, Hvidbjerg Direktør Claus P. Hansen, Nr. Søby Tømrermester Niels Hansen, Skive Adm. direktør Poul Østergaard Hansen, Skive Fhv. forvaltningschef Ingrid Jakobsen, Krejbjerg Gårdejer Mogens Glud Jensen, Otting Gårdejer Peder Chr. Kirkegaard, Hald Slagtermester Bjarne Harritz Lausen, Stoholm Hotelejer Niels Nygaard, Skive Tandlæge Ejvind Steen Olesen, Højslev Bogholder Poul Thorsten Pedersen, Skive Godsejer Birger Schütte, Eskjær Gårdejer Anders Spanggaard, Kåstrup Tandlæge Inger Marie Staalsen, Astrup Gårdejer Niels Jørgen Jacobsen, Krarup Malermester Jette N. Thomsen, Skive Registreret revisor Oda Thomsen, Kjeldbjerg Advokat Christa Westergaard, Skive Gårdejer Hans Boel Østergaard, Jebjerg Direktør Chr. T. Østergaard, Skive Bestyrelsen Adm. direktør Poul Østergaard Hansen (formand) Gårdejer Mogens Glud Jensen (næstformand) Adm. direktør Per Albæk Direktør Chr. T. Østergaard ITAchef Johnny Lindhard Jensen Valgt af medarbejderne Bankassistent Hanne Birgit Williams Valgt af medarbejderne Direktion Bankdirektør Peter Vinther Christensen Bankens ledergruppe Områdedirektør Ole Andreassen, Privat Områdedirektør Thomas Heilskov, Erhverv Områdedirektør Palle C. Jensen, Administration Områdedirektør Torben Strunge, Investering Kreditdirektør Lene Dyhrberg Rasmussen EKSTERN REVISION PricewaterhouseCoopers, Skive Bankens ekspederende afdelinger Hovedkontoret i Skive Frederiksgade 6, Postboks 119, 7800 Skive Tlf Fax SWIFT: SALLDK22. CVR nr Egeris afdeling Kirke Allé 98, 7800 Skive Leder: Mette Rolighed Tlf Fax Erhvervsafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Thomas Heilskov Tlf Fax Fjernkundeafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Rasmus Hall Tlf Fax Højslev afdeling Viborgvej 221, 7840 Højslev Leder: Lisbeth Mark Tlf Fax Privatafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Per Carlsen Tlf Fax Roslev afdeling Rybjergvej 1, 7870 Roslev Leder: Ole Brødbæk Tlf Fax Serviceafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Hanne Kristensen Tlf Fax Stoholm afdeling Vestergade 1, 7850 Stoholm Leder: Charlotte M. Buch Tlf Fax Viborg afdeling Farvervej 1, 8800 Viborg Leder: Inge Bak Tlf Fax

4 Vision og idégrundlag Vision Salling Bank vil være Skiveegnens førende lokale pengeinstitut og med handlekraft skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Idégrundlag Salling Bank er en selvstændig lokalbank med historisk tilknytning til Skiveegnen og vil være værdiskabende for kunder, medarbejdere og aktionærer. Salling Bank skal være værdiskabende for kunder ved via god rådgivning at dække kundernes behov for finansielle produkter. Salling Bank skal være værdiskabende for medarbejderne ved at sikre et motiverende arbejdsmiljø med ansvar, muligheder for udvikling og uddannelse og en god balance mellem arbejde, familie og fritid. Salling Bank skal være værdiskabende for aktionærer ved at drive en lønsom forretning. Salling Banks indtjening, etik og samfundsbevidsthed skal gøre det attraktivt at være kunde, medarbejder og aktionær. Salling Banks grundlæggende værdier er: Troværdighed Nærvær Ansvarlighed Rentabilitet Handlekraft Årets motiv Billedkunstner Birte Mølgaard fra Hald Ege har malet årets motiv. Birte har en alsidig baggrund, blandt andet fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding og fra AskouAJensens Tegneskole på Ny Carlsberg Glyptotek. 4

5 Velkommen i Salling Bank Salling Bank blev stiftet den 20. maj 1876 og har dermed dybe, historiske rødder i Skive, Salling og Fjends. Banken er en selvstændig og uafhængig lokalbank med en aktiekapital på 30 mio. kr. Aktiekapitalen er fordelt på over aktionærer, som fortrinsvis bor i vores lokalområde. Bankens aktier handles via Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Bankens kunder er både private, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Kunderne bor fortrinsvis i lokalområdet, men banken har også mange kunder i den øvrige del af Danmark. Banken driver forretning fra seks afdelinger, har godt 100 ansatte og en balance på 2,1 mia. kr. Tilslutningen til banken har været støt stigende gennem de seneste år, og ved indgangen til 2009 var bankens kundeantal, forretningsomfang og antal aktionærer det største nogensinde. Lokalt engagement I Salling Bank føler vi stort ansvar for udviklingen af det lokalsamfund, vi er en naturlig del af, og vi deltager aktivt både via foreningsarbejde og via økonomiske tilskud til et stort antal idrætsa, ungdomsa og kulturaktiviteter. Banken prioriterer den personlige kontakt til kunderne højt og er organiseret i en flad organisation for at sikre, at ansvar, kompetence og beføjelser følges ad. Salling Banks personalepolitik tager udgangspunkt i et menneskeligt helhedssyn. Det tilstræbes, at den enkelte medarbejder udvikler sig personligt og fagligt under sin ansættelse i banken. Banken opfordrer den enkelte medarbejder til løbende efteruddannelse og understøtter dette økonomisk. Det tilstræbes ligeledes, at den enkelte medarbejder via sine arbejdsforhold kan have god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Det er bankens mål at anvende den nyeste teknologi, når denne enten medfører større rentabilitet eller kan frigøre ressourcer til anvendelse i den personlige kundekontakt. Banken tilbyder kunderne mulighed for at udføre bankforretninger i en selvvalgt kombination mellem personlig kontakt og via netbank. Troværdighed, nærvær, ansvarlighed, rentabilitet og handlekraft er Salling Banks værdier. Salling Banks indtjening, etik og samfundsbevidsthed skal gøre det attraktivt at være aktionær, kunde og medarbejder. Vi har igen i år forsøgt at beskrive bankens virke bedst muligt i årsrapporten, og vi henviser til yderligere information på vores hjemmeside. Vi ønsker Dem god fornøjelse med læsningen. På gensyn i Salling Bank. Peter Vinther Christensen Bankdirektør 5

6 Ledelsesberetning Sidste fem års hovedtal i resultatopgørelse og balance. Beløb i mio. kr Hovedtal fra resultatopgørelsen: Netto rentea og gebyrindtægter ,8 96,6 90,6 86,2 83,0 Kursreguleringer... A1,9 1,9 11,1 7,5 13,6 Andre driftsindtægter... 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 Udgifter til personale og administration... 87,1 74,0 72,4 63,4 60,7 AfA og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver... 2,0 1,3 1,0 0,8 1,3 Andre driftsudgifter... 2,1 0,0 1,3 0,0 3,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v ,4 A0,6 5,1 7,4 11,6 Resultat før skat... A2,6 23,9 22,2 22,3 20,2 Skat... A0,9 5,5 4,0 5,6 3,0 Årets resultat... A1,7 18,4 18,2 16,7 17,2 Hovedtal fra balancen Aktiver: Kassebeholdning, kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodeh. til amortiseret kostpris Obligationer og aktier Immaterielle og materielle aktiver Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver og periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Reserver Passiver i alt Ikke6balanceførte poster: Garantier m.v Andre eventualforpligtelser IkkeAbalanceførte poster i alt

7 Ledelsesberetning Sidste fem års nøgletal Solvensprocent... 14,1 % 12,8 % 11,7 % 12,6 % 13,1 % Solvensprocent ved 8 % kravet 2 Kernekapitalprocent... 8,6 % 8,5 % 10,4 % 11,0 % 11,5 % Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster i alt 3 Egenkapitalforrentning før skat... A1,6 % 14,2 % 13,6 % 14,4 % 14,1 % Resultat før skat i % af gennemsnitlig egenkapital. 4 Egenkapitalforrentning efter skat... A1,0 % 10,9 % 11,2 % 10,8 % 12,0 % Resultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital 5 Indtjening pr. omkostningskrone... 0,97 kr. 1,32 kr. 1,28 kr. 1,31 kr. 1,26 kr. Bruttoindtægter incl. kursreg./sum af omkostninger, afskrivninger og tab 6 Renterisiko... 4,6 % 3,2 % 3,4 % 5,3 % 4,7 % Viser hvor stor en del af kernekapitalen efter fradrag, der tabes ved en stigning i renten på 1 %Apoint 7 Valutaposition... 1,7 % Positionen vist ved valutakursindikator 1 i f.h. til kernekapital 2,0 % 2,3 % 1,8 % 1,7 % efter fradrag 8 Valutarisiko... 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Risikoen vist ved valutakursindikator 2 i f.h. til kernekapital efter fradrag 9 Udlån plus nedskr. herpå i forhold til indlån... 92,2 % 98,8 % 92,1 % 81,7 % 79,6 % Udlån + nedskrivninger herpå i % af indlån. 10 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,4% 84,4 % 111,8% 167,1% 204,8% Overskydende likviditet efter opfyldelse af lovkravet (FIL 152) i forhold til lovkravet (10 % Akravet) 11 Summen af store engagementer... 81,8 % 90,7 % 109,4% 137,7% 58,0 % Summen af engagementer over 10 % af basiskapital efter fradrag 12 Andel af tilgodehavender med nedsat rente... 1,2 % 0,6 % 0,9 % 0,7 % 2,1 % Andel af samlede udlån før nedskrivninger, hvorpå renten er nedsat eller nulstillet 13 Akkumuleret nedskrivningsprocent... 2,6 % 2,0 % 2,5 % 2,7 % 4,2 % Nedskrivninger og hensættelser i alt i % af udlån og garantier 14 Årets nedskrivningsprocent... 0,7 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,9 % Periodens udgiftsførte afskrivninger og nedskrivninger på debitorer i % af udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser 15 Årets udlånsvækst... 5,6 % 26,7 % 13,7 % 11,9 % 1,2 % Viser hvor meget udlån ultimo er steget i forhold til primo 16 Udlån i forhold til egenkapital... Angiver udlånet i forhold til egenkapitalen 8,7 7,5 6,1 5,6 5,4 17 Årets resultat pr. aktie (stykstr. 100 kr.)... A5,5 kr. 61,5 kr. 60,8 kr. 55,6 kr. 57,4 kr. Årets resultat efter skat pr. 100 kr. s aktie 18 Indre værdi pr. aktie (stykstr. 100 kr.) kr. 606 kr. 597 Kr. 560 kr. 509 kr. Viser egenkapitalen ultimo pr. 100 kr. s aktie 19 Udbytte pr. aktie (stykstr. 100 kr.)... 0 kr. 20 kr. 20 kr. 20 kr. 20 kr. Viser det af bestyrelsen foreslåede udbytte pr. 100 kr. s aktie 20 Børskurs/årets resultat pr. aktie (stk. 100 kr.)... A89,3 15,5 15,5 14,7 10,3 Viser price/earningaforholdet 21 Børskurs/indre værdi pr. aktie (stk. 100 kr.)... Viser børskursen i forhold til aktiens indre værdi 0,8 1,6 1,6 1,5 1,2 Der er ændret regnskabspraksis i Sammenligningstallene for årene forud er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. 7

8 Ledelsesberetning 2008 Et år med en historisk finanskrise Årsresultatet før skat er et minus på 2,6 mio. kr. Resultatet anses ikke for tilfredsstillende, men skyldes i høj grad de historisk vanskelige markedsforhold. I 2008 har finanskrisen præget begivenhederne i inda og udland. Krisen har medført kollaps for nogle meget store udenlandske finansielle institutter, fulgt af mistillid til det finansielle system og opbremsning af pengestrømmene mellem udbydere og efterspørgere af likviditet. Det har medført verdensomspændende koordinerede regeringsindsatser, hvor der er gennemført gigantiske hjælpepakker for at genskabe finansiel stabilitet. Således også herhjemme, hvor enkelte højrisiko institutter er kommet i knibe. I Danmark er der etableret nye lånemuligheder i Nationalbanken samt en ny statsgarantiordning (Bankpakke I), som administreres af Det Private Beredskab. Gennem denne ordning har den danske stat udstedt en 2Aårig garanti for alle indlån og simple fordringer i danske pengeinstitutter. Salling Bank har tilsluttet sig ordningen. Tilslutningen til ordningen medfører, at banken indtil bliver belastet med ca. 0,6 0,7 mio. kr. i ekstra udgifter om måneden. Dertil kommer eventuelle yderligere udgifter, såfremt betaling af selvrisiko og garantiprovision bliver gjort gældende, jf. aftalens vilkår. I 2008 har bankens deltagelse i ordningen påvirket resultat før skat i negativ retning med 4,2 mio. kr. Som følge af bankens indtræden i Bankpakke I, udbetales der ikke udbytte i de kommende 2 år. Salling Bank har haft en afbalanceret og kontrolleret vækst gennem mange år. Bankens engagementer er kendetegnet ved god bonitet og spredning på brancher og enkeltengagementer. Det kan yderligere oplyses, at banken ikke har og ikke har haft aktieoptionsbaseret aflønning af ledelsen. Markedsprisen på penge er steget, og har medført en dyrere og mere begrænset adgang til funding mellem pengeinstitutterne. Det betyder højere fundingsrenter for samtlige markedsdeltagere, og sammen med en dansk rentestigning smitter det af på kunderne, hvor renterne på udlån og indlån er steget. I Salling Bank er indlånene højere end udlånene, hvilket i sig selv giver en god likviditet. Selv om Salling Banks likviditet således er tilfredsstillende, følger vores rentesatser naturligvis med markedet, hvorfor også vores kunder og vi mærker følgerne af den internationale kreditkrise. Salling Banks likviditet har ikke været negativt påvirket af kreditkrisen i sektoren. 8

9 Ledelsesberetning Banken har indfriet ansvarlig lånekapital på 40 mio. kr. og samtidig optaget ny ansvarlig lånekapital på 50 mio. kr. Låneoptagelsen er sket på tilsvarende rentevilkår som for fem år siden. I bankens kursregulering indgår engangsavancer i forbindelse med en ny TotalkreditAsamarbejdsaftale. Bankens ordinære kursreguleringer er negative, hvilket er foranlediget af den negative udvikling på såvel aktiea som obligationsmarkedet. Salling Bank forventede i 2008 en stigende indtjening på rentea gebyrindtægter, høj omkostningsstigning og faldende kursreguleringer. Der forventedes samtidig en højere nedskrivningsprocent end i Ved indgangen til 2008 forventedes et resultat før skat på mio. kr. På baggrund af forøgede nedskrivninger på engagementer i forskellige brancher, hensættelse af beløb til forøgede betalinger til Det Private Beredskab samt negativ udvikling på fondsmarkederne, er resultatforventningerne senest nedjusteret til 1 A 3 mio. kr. før skat i fondsbørsmeddelelse af Med et minus på 2,6 mio. kr. ligger resultatet uden for dette interval. Årsagen er et ændret regnskabsprincip for gruppevise hensættelser på garantier. Årets resultat efter skat er et underskud på 1,7 mio. kr. mod et overskud på 18,4 mio. kr. sidste år. Bankens resultatudvikling før kursreguleringer og nedskrivninger samt betalinger, foranlediget af Bankpakke I, er lavere end oprindeligt forventet. Aktiviteten på inda og udlån har været let stigende, mens der er tilbagegang i kundernes depotinvesteringer som følge af kursfald og tilbagesalg. Bankens netto rentea og gebyrindtægter udviser en fremgang på 7,2 mio. kr., eller 8 % i forhold til sidste år. Netto renteindtægter er steget som følge af aktivitetsstigninger, mens gebyra og provisionsindtægter på værdipapirhandel og depoter er reduceret, idet kundernes investeringslyst er faldet parallelt med værdien af depoterne. I 2008 er banken overgået til modregningsmodellen for Totalkreditgarantier. Det betyder, at en betragtelig del af tidligere stillede tabsgarantier ikke længere skal bogføres under bankens garantistillelser. Samtidig giver modregningsmodellen risiko for fremtidige udsving i bankens provisionsindtægter, idet Totalkredit er berettiget til at modregne eventuelle tab på de formidlede garantier i fremtidige provisioner til banken. Udgifter til personale og administration er på 87,1 mio. kr. mod 74,0 mio. kr. i Antallet af heltidsansatte er 103,7 mod 94,5 sidste år. En række af bankens medarbejdere går på pension i de kommende år. Dette, kombineret med anden naturlig afgang, vil medføre en reduktion i medarbejderstaben. Kursregulering af værdipapirer og valuta er et minus på 1,9 mio. kr. mod et plus på 1,9 mio. kr. sidste år. I årets kursreguleringer indgår engangsindtægter på 8,9 mio. kr. hidrørende fra den nye Totalkreditaftale. Årets ordinære kursreguleringer er derfor negative med 10,8 mio. kr. 9

10 Ledelsesberetning Bankens omkostninger udviser som forventet en stor stigning på 13,1 mio. kr., eller 17,6 % i forhold til sidste år, og den negative udvikling i konjunkturerne har medført, at nedskrivninger på udlån m.v. er forøget med 14,0 mio. kr. i forhold til sidste år. Udlån er steget med 74 mio. kr., svarende til 6 % i forhold til sidste år. Bankens vækst er baseret på traditionelle, ugearede bankforretninger. Bankens indlån er steget med 192 mio. kr., svarende til 14 % i forhold til sidste år. Summen af engagementer, der overstiger 10 % af basiskapitalen, udgør 81,8 % mod 90,7 % sidste år. Likviditetsoverskuddet i forhold til 10 % A kravet er på 155,4 % mod 84,4 % sidste år. Bankens solvensprocent er på 14,1 % mod 12,8 % sidste år. Udbytte Som følge af bankens indtræden i Bankpakke I, udbetales der ikke udbytte i de kommende 2 år. Forventninger Salling Bank opererer med langsigtede planer for en fortsat sund og afbalanceret vækst i forretningsomfang, indtjening og kapitalbase. I 2009 ventes en stigende indtjening på rentea og gebyrindtægter og en moderat omkostningsstigning. Vi forventer positive kursreguleringer og en lavere nedskrivningsprocent i Alt i alt ventes et positivt resultat før skat i

11 Ledelsesberetning Salling Banks forretning Salling Bank er en selvstændig lokalbank med dybe historiske rødder i Skive, Salling og Fjends. Området er bankens primære markedsområde. Gennem de seneste år har banken etableret filial i Viborg og oprettet en Fjernkundeafdelingen til servicering af nye og bestående kunder i resten af Danmark. Med udvidelsen af bankens geografiske forretningsområde sikres et bredt funderet fremtidigt vækstgrundlag. Samtidig med forøgelsen af vækstgrundlaget, er bankens klare mål at fastholde de værdier som karakteriserer lokalbanken Salling Bank: Troværdighed, nærvær, ansvarlighed, rentabilitet og handlekraft. Bankens engagementer er fordelt med 46 % på privatkunder og 54 % på erhvervskunder. Salling Banks hovedaktivitet er traditionel bankdrift. Banken har således en stolt tradition og stor ekspertise inden for indlånsa og udlånsprodukter, pension, investering og realkredit mv. Til sikring af et højt rådgivningsniveau har Salling Bank gennem årene prioriteret personaleuddannelse og den teknologiske base højt. På særlige forretningsområder har banken indgået samarbejdsaftaler med specialiserede sektorvirksomheder, der bistår med rådgivning og uddannelse af bankens medarbejdere. Resultatet Netto rentea og gebyrindtægter udgør 103,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,2 mio. kr. eller 8 % i forhold til året før. Kursregulering af værdipapirer og valuta er et minus på 1,9 mio. kr. mod et plus på 1,9 mio. kr. sidste år. I årets kursreguleringer indgår engangsindtægter på 8,9 mio. kr. hidrørende fra den nye Totalkreditaftale. Årets ordinære kursreguleringer er derfor negative med 10,8 mio. kr. Udgifter til personale og administration er på 87,1 mio. kr. mod 74,0 mio. kr. i Antallet af heltidsansatte er 103,7 mod 94,5 sidste år. Af stigningen på 13,1 mio. kr. udgør forøgede udgifter til personale 7,2 mio. kr. Heri er indeholdt en forberedelse til, at en række af bankens medarbejdere går på pension i de kommende år. Dette, kombineret med anden naturlig afgang, vil medføre en reduktion i medarbejderstaben. Stigningen i øvrige administrationsudgifter på 5,6 mio. kr. omfatter blandt andet engangsudgifter på 1,1 mio. kr. til et 2Aårigt uddannelsesforløb for bankens medarbejdere. Projektet afsluttes i AfA og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver udgør 2,0 mio. kr. mod 1,3 mio. kr. i I 2008 indgår nedskrivninger med 0,4 mio. kr. Andre driftsudgifter udgør 2,1 mio. kr. mod 0,0 mio. kr. sidste år. Af udgiften udgør 2,1 mio. kr. bankens bidrag til statsgarantien (Bankpakke I) via Det Private Beredskab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er på 13,4 mio. kr. mod en indtægt på 0,6 mio. kr. sidste år. I årets beløb indgår beløb fra Bankpakke I med en udgift på 2,1 mio. kr. 11

12 Ledelsesberetning Resultat før skat er et minus på 2,6 mio. kr. mod et plus på 23,9 mio. kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen med A1,6 % mod 14,2 % sidste år. Årets resultat er et underskud på 1,7 mio. kr. mod et overskud på 18,4 mio. kr. sidste år. Balancen Balancen er forøget med 218 mio. kr. eller 12 % og er på mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Udlån er forøget med 6 % eller 74 mio. kr. Udlån udgør herefter mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Bankens udlånsmasse har en stor spredning på såvel brancher som på enkeltengagementer. Indlån er forøget med 14 % eller 192 mio. kr. Indlån udgør herefter mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Domicilejendomme udgør 26,1 mio. kr. Banken ejer udelukkende ejendomme, hvori banken selv driver virksomhed. Efterstillede kapitalindskud udgør 100 mio. kr. mod 90 mio. kr. sidste år. Banken har den 1. juli 2008 optaget ny ansvarlig lånekapital på 50 mio. kr. jf. noterne til årsrapporten. De efterstillede kapitalindskud forfalder i hhv og 2016 med 50 mio. kr. i hvert af årene. Egenkapitalen er på 161,9 mio. kr. efter overførsel af årets resultat og regulering for ændrede regnskabsprincipper. Solvensprocenten er på 14,1 % og er dermed forøget med 1,3 % A point i forhold til sidste år. Oplysninger iht. Bekendtgørelse om kapitaldækning 60, stk. 1 offentliggøres på bankens hjemmeside Salling Bank aktien er gennem 2008 faldet 459 kurspoints til kurs 491 ultimo. Bankens aktionærkreds udgøres af mere end fortrinsvis lokale aktionærer. 12

13 Ledelsesberetning Indregning og måling Til vurdering af behovet for gruppevise nedskrivninger anvendes Lokale Pengeinstitutters (LOPI s) modelasetup. For privatkunder er modellen korrigeret i henhold til LOPI s anvisninger, og skulle således afspejle Salling Banks tabshistorik. I 2008 udvidede LOPI nedskrivningsmodellen for erhvervskunder med yderligere to modelvarianter. Disse varianter er specifikt udviklet til pengeinstitutter, hvor udlånsmassen ikke er tilstrækkelig til en fuld branchefordeling, hvilket den første model kræver. Det betyder, at Salling Bank nu også anvender LOPI s modelasetup på erhvervsudlån. Modellen er korrigeret i henhold til LOPI s anbefalinger, og det er Salling Banks opfattelse, at modellen umiddelbart giver et bedre mål for nedskrivningsbehovet end den tidligere anvendte fremgangsmåde. Da det blot er anden gang, modellen anvendes, foreligger der ingen backtesting af de beregnede nedskrivninger, og der er således en vis usikkerhed med hensyn til de resultater, den korrigerede model beregner. Den manglende historik og backtesting vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. Der er ikke andre usikkerheder forbundet med indregning og måling. Finansielle risici og politikker til styring af disse Kreditpolitik Salling Banks kreditgivning tager direkte udgangspunkt i bankens idégrundlag. Hovedvægten af kreditgivningen sker til private, små og mellemstore erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i bankens primære markedsområde Skive, Salling, Fjends og Viborg samt via bankens Fjernkundeafdeling. Vi tilbyder finansielle produkter til såvel bestående som potentielle kunder, og ønsker derved at bidrage til en dynamisk udvikling i vort lokalområde. Salling Banks kreditpolitik er nærmere fastlagt af ledelsen efter kriterier, der skal sikre kvaliteten af udlånsporteføljen. Overordnede kriterier for Salling Banks kreditpolitik er bl.a.: Det samlede engagement med den enkelte kunde skal være rentabelt. Hvis blancoelementet i et engagement udmålt efter sædvanlige bankmæssige principper indgår med en vis størrelse, skal dette være baseret på øgede krav til kundens bonitet. Kreditgivningen skal være baseret på et kvalificeret beslutningsgrundlag, hvorunder nuværende og forventede indtjeningsa og kapitalforhold kombineret med et gensidigt tillidsfuldt samarbejde er de afgørende elementer. Salling Bank foretager en effektiv engagementsstyring på alle niveauer. I de enkelte afdelinger udarbejdes der handlingsplaner for risikobetonede engagementer. Kreditgivningen er uddelegeret med en passende kompetence til de kundeansvarlige medarbejdere, der har det indgående kendskab til kunden. Denne uddelegering sikrer høj kvalitet samt en høj grad af fleksibilitet i beslutningsprocessen. Større engagementer behandles af bankens ledelse og kreditkontor. 13

14 Ledelsesberetning Engagementer Udlånsporteføljen skal være kendetegnet ved høj kvalitet og risikospredning, der sikrer, at banken ikke kan trues af udviklingen i enkelte brancher eller engagementer. Enkeltengagementer må som hovedregel ikke overstige 10 % af bankens basiskapital. Nedskrivninger Der foretages individuelle nedskrivninger på engagementer, såfremt der er indtruffet begivenheder, som har medført en værdiforringelse af engagementet. Nedskrivningerne indberettes løbende fra afdelingerne, og opfølgning finder sted via kreditkontorets periodiske krediteftersyn og engagementsgennemgang. Endvidere foregår der fra ekstern revision kontrol af, at de nødvendige nedskrivninger er foretaget. Størrelsen af de enkelte nedskrivninger tilpasses løbende, således at risikoengagementerne til stadighed er forsvarligt afdækket. På engagementer med nedskrivninger er opfølgningen og styringen ganske tæt, og der foretages de nødvendige retsskridt, som situationen tilsiger. Endvidere søges der til stadighed efter løsningsforslag, således at engagementet og kundeforholdet kan blive normaliseret. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Der foretages gruppevise vurdering på kreditrisikogrupper for private kunder samt erhvervskunder. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter og tilpasset egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. Markedsrisici Salling Banks markedsrisici opgøres i henhold til Finanstilsynets regler. For at understøtte direktionens daglige ledelse af banken, har bankens bestyrelse fastlagt faste rammer for direktionens investeringsbeføjelser. Direktionen modtager løbende rapporteringer vedr. bankens markedsrisici, og bestyrelsen orienteres som minimum kvartalsvis. For alle risikotyper har banken fastsat maksimale øvre eller nedre grænser. Bankens totale renterisiko ved en 1 % stigning i den effektive rente var ultimo 2008 på 7,1 mio. kr. mod 5,2 mio.kr. på samme tidspunkt året før. Renterisikoen udgør 4,6 % af kernekapitalen mod 3,4 % sidste år. Bankens valutarisiko er, udtrykt ved valutakursindikator 2, på 0,0 % pr Indikatoren angiver den procentdel af kernekapitalen efter fradrag, der maksimalt mistes i form af kurstab inden for det næste døgn med en sandsynlighedsfaktor på 99,5 %. 14

15 Ledelsesberetning Likviditet For at understøtte direktionens daglige ledelse af banken, har bankens bestyrelse fastlagt faste rammer for direktionens likviditetsbeføjelser. Likviditetsoverskuddet i forhold til 10 % A kravet er på 155,4 % mod 84,4 % sidste år. Medarbejdere I 2008 var vores medarbejderantal 103,7 omregnet til gennemsnitlige heltidsansatte mod 94,5 i En række af bankens medarbejdere går på pension de kommende år. Dette, kombineret med anden naturlig afgang, vil medføre en reduktion i medarbejderstaben. Ultimo 2008 var medarbejdernes gennemsnitsalder 43,2 år, og den gennemsnitlige anciennitet var 13,5 år. Elever Vi har i 2008 færdiguddannet to elever, og vi har indgået aftale om ansættelse af to nye elever den 1. august Eleverne tilknyttes fra starten Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg, hvor de gennemfører den teoretiske del af uddannelsen. Sammen med den teoretiske uddannelse gennemgår eleverne en alsidig praktisk uddannelse, der sikrer, at de opnår de rette faglige kvalifikationer på alle relevante arbejdsområder inden for pengeinstitutsektoren. Bemandingssituationen Vores samlede antal fuldtidsansatte er i 2008 øget med ni medarbejdere i forhold til Sammen med en øget aktivitet på nye kunder, har vi styrket indsatsen på flere specialistområder. Spændende arbejdspladser Vi gennemfører i 2008 og 2009 et stort uddannelsesprojekt for alle vores medarbejdere. Vi har fokus på at drive en sund bank med gode og rentable forretninger. Vi ønsker at være en god bank for vores kunder og en spændende arbejdsplads for vores medarbejdere. Samtidig ønsker vi at leve op til de forventninger, aktionærerne har til os. Uddannelsesprojektet sikrer, at vi er parate til at møde de ønsker og forventninger, der er til os. Ny organisation I starten af året samlede vi de interne afdelinger i ét samlet administrationsområde, der skal fungere som en effektiv og dynamisk støttea og serviceenhed til de øvrige områder Privat, Erhverv og Investering. Vi har ansat en områdedirektør som ansvarlig for det nye administrationsområde. Trivselsprojekt Vi ser en helt klar sammenhæng mellem trivsel og resultater. Vores medarbejdere skal være motiverede og glade for at komme på arbejde. I 2008 satte vi ekstra 15

16 Ledelsesberetning fokus på det og ansatte en trivselskonsulent, der arbejder med både den enkelte medarbejder og den generelle trivsel og sundhed. Ombygning i hovedkontoret I 2008 gennemførte vi en ombygning af hovedkontoret på 1. og 2. sal i Frederiksgade 6, Skive. Vi indrettede to nye kontorer til Investeringsafdelingen og Fjernkundeafdelingen. Vi har fået to spændende lokaler, der begge er indrettet i forhold til de to forretningsområder og til de medarbejdere, der arbejder der. Særlige risici Effekterne af finanskrisen giver sektoren særlige udfordringer. Det gælder også i Salling Bank, hvor bankens resultater i de kommende år reduceres væsentligt som følge af betalinger, foranlediget af vores deltagelse i den 2Aårige statsgarantiordning (Bankpakke I), som administreres af Det Private Beredskab, hvorefter staten garanterer for alle indlån og simple fordringer i perioden. Vores betaling for deltagelse i ordningen ventes at blive i alt ca. 0,6 A 0,7 mio. kr. pr. måned i de kommende 21 måneder, hvortil kommer eventuelt yderligere udgifter, såfremt betaling af selvrisiko og garantiprovision gøres gældende, jf. aftalens vilkår. I værste fald kan det påføre Salling Bank yderligere udgiftsførsler af op til ca. 20 mio. kr. Salling Bank har en overskydende likviditet på 155 %, en samlet solvensprocent på 14,1 % og en kernekapitalprocent på 8,6 % pr Vores efterstillede kapitalindskud på i alt 100 mio. kr. udløber i 2015 og 2016 med halvdelen i hvert af årene, og kapitalgrundlaget til opfyldelse af vores planlagte strategiske udvikling over de næste 5 år er sikret. En deltagelse i Bankpakke II vurderes alt andet lige at påføre os årlige mera omkostninger på ca. 4 mio. kr. Vi har ikke taget endelig stilling til deltagelse i Bankpakke II. 16

17 Ledelsesberetning Øvrige forhold Salling Bank har ikke indgået aftaler, som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med banken overtages som følge af et gennemført overtagelsestilbud. Der er heller ikke indgået aftaler med bankens ledelse eller medarbejdere om kompensation i tilfælde af fratrædelse eller afskedigelse uden gyldig grund eller i tilfælde af, at deres stillinger nedlægges som følge af et overtagelsestilbud. Bestyrelsesbeslutninger Der er ikke siden regnskabsafslutningen truffet beslutninger eller indtrådt hændela ser, der i væsentlig omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Bestyrelsen har besluttet, at Salling Bank indtil videre ikke vil offentliggøre kvartalsrapporter, idet det anses, at ressourceforbruget ikke vil stå i forhold til aktionærernes og øvrige interessenters udbytte heraf, da forretningsgrundlaget og hermed indtjeningen ikke vurderes at ville ændre sig væsentligt inden for et enkelt kvartal. Banken offentliggør periodemeddelelser, der beskriver den finansielle stilling og perioderesultat samt redegør for væsentlige begivenheder. Corporate Governance Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra Vor holdning til Anbefalingerne er generelt positiv, for samspillet mellem Salling Bank og vore interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) er en forudsætning for Salling Banks fortsatte positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da vi lever af at leve op til kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hensyn til ønsker hos vore øvrige interessenter. Vi lever op til langt de fleste af Anbefalingerne, og for de Anbefalinger, som Salling Bank ikke lever op til, er der redegjort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med Anbefalingernes følg eller forklar princip. Nasdaq OMX Copenhagen A/S understreger om følg eller forklar Aprincippet, at det er gennemsigtigheden om selskabernes forhold, der er det bærende element, og det er op til det enkelte selskab at vurdere i hvilket omfang, Anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt for det pågældende selskab. Nedenfor er angivet de væsentligste forhold. En mere detaljeret gennemgang af Corporate Governance findes på Salling Banks hjemmeside, Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Salling Bank følger i det væsentligste anbefalingerne, dog har Salling Bank i vedtægterne en værnsregel. Salling Bank har i sine vedtægter en stemmeretsbegrænsning, således at ingen aktionær kan stemme for mere end én stemme. Der kan samtidig højst afgives to stemmer på egne og andres vegne. Denne værnsregel er vedtaget af aktionærerne på generalforsamlingen og skal ses som et udtryk for, at Salling Bank ønskes bevaret som et selvstændigt stærkt, 17

18 Ledelsesberetning lokalt pengeinstitut til glæde for alle vore interessenter. En ophævelse af værnsreglen vil efter bestyrelsens opfattelse medføre, at Salling Banks aktier i høj grad gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt, hvilket bestyrelsen ikke finder kan være i aktionærernes, kundernes, medarbejdernes eller lokalsamfundets interesse. Bestyrelsen har derfor ikke til hensigt at foreslå ændrede vedtægtsbestemmelse herom. Bestyrelsen ser omvendt heller ikke for nærværende noget behov for at indføre yderligere begrænsninger i vedtægterne. Salling Banks aktier er fordelt på mere end fortrinsvis lokale aktionærer. Salling Banks aktiekapital består af én aktieklasse på stk. aktier á nominelt 100 kr., i alt en aktiekapital på kr. Alle aktier er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. I henhold til Aktieselskabslovens 28A er Spar Vest Fonden, Skive, anmeldt med 16,0 %. Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 8. marts 2010 at udvide aktiekapitalen indtil kr. Bemyndigelsen er giver på generalforsamlingen den 8. marts Åbenhed og gennemsigtighed Da Salling Bank er et dansk pengeinstitut, der alene henvender sig til danske kunder og investorer, har bestyrelsen ikke fundet det relevant at få oversat materiale til engelsk. Bestyrelsen har besluttet, at Salling Bank indtil videre ikke vil offentliggøre kvartalsrapporter, idet det anses, at ressourceforbruget ikke vil stå i forhold til aktionærernes og øvrige interessenters udbytte heraf, da forretningsgrundlaget og hermed indtjeningen ikke vurderes at ville ændre sig væsentligt inden for et enkelt kvartal. Banken offentliggør periodemeddelelser, der beskriver den finansielle stilling og perioderesultat samt redegør for væsentlige begivenheder. Bestyrelsens sammensætning Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af 24 medlemmer. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt dettes medlemmer. Den finansielle lovgivning stiller krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række krav om egnethed (kvalifikationer og erfaring) samt hæderlighed. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer sker på baggrund af ovennævnte kriterier, og ikke på baggrund af en formelt fastlagt proces, da bestyrelsen ikke har fundet behov for at fastlægge en sådan proces. For at styrke medlemmernes kompetencer i forhold til bestyrelsesarbejde tilbyder Salling Bank bl.a. nyvalgte bestyrelsesmedlemmer en grundig introduktion til bestyrelsesarbejdet, herunder mulighed for deltagelse i relevante kurser. Det er valgt ikke at oplyse om bestyrelsens beholdning af aktier, da ejerandelen ikke er en kvalifikation for bestyrelsesmedlemmet. Desuden medfører værdipapirhandelsloven, at bestyrelsesmedlemmernes og direktionens handler med Salling Bank aktien i løbet af et kalenderår skal offentliggøres via Nasdaq OMX Copenhagen A/S, såfremt handlerne overstiger EUR. 18

19 Ledelsesberetning Det fremgår af Anbefalingerne, at bestyrelsesmedlemmerne skal begrænse deres arbejde i andre bestyrelser. Bestyrelsen finder det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer har de nødvendige ressourcer til at kunne yde en aktiv indsats i bestyrelsen. Bestyrelsen finder imidlertid ikke, at det er antallet af poster, men derimod den dermed forbundne arbejdsmængde, der er relevant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg. Valgperioderne er forskudte, således at der hvert år er 2 medlemmer på valg. Hermed sikres kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har overvejet, om indførelse af en valgperiode på et år vil være hensigtsmæssig, men finder det af ovenstående årsager ikke velbegrundet. Bestyrelsesmedlem: Indtrådt: Genvalgt: Udløb af valgperioden: Poul Ø. Hansen 1991 Ja 2009 Mogens G. Jensen 1993 Ja 2010 Chr. T. Østergaard 2000 Ja 2010 Per Albæk 2005 Ja 2009 Bestyrelsen finder ikke pt. behov for skematiske evalueringer af bestyrelse eller direktion og samarbejdet imellem dem. Bestyrelsens hyppige møder og tætte samarbejde, også med direktionen, giver den nødvendige dialog om de opnåede resultater. Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde mindst 12 gange om året, herudover afholdes årligt et strategimøde, og derudover mødes bestyrelsen så ofte som det er nødvendigt. Bestyrelsens og direktionens vederlag Aflønning af bestyrelsen sker med et fast honorar, som fremgår af den aflagte årsrapport, og der tilbydes ikke optionsprogrammer. Bestyrelsen finder ikke oplysninger om enkeltpersoners vederlag relevante for offentligheden, hvorfor årsrapportens oplysninger om det samlede vederlag til bestyrelse og direktion er fyldestgørende information. Direktionens ansættelsesforhold, herunder fratrædelsesvilkår vurderes at følge almindelig praksis på området og evalueres løbende. Direktionen er ikke incitamentsmæssigt aflønnet. Salling Bank følger ikke Anbefalingen vedrørende offentliggørelse af direktionens fratrædelsesordning. Det skyldes at ordningen ikke findes at være af en sådan karakter, at oplysninger herom er væsentlige for en vurdering af Salling Banks forpligtelser. Revision Bestyrelsen vedtager ikke rammer for ekstern revisors levering af ikkea revisionsydelser. Den eksterne revisors ikkearevisionsydelser relaterer sig primært til driftsa, skattea og regnskabsmæssige forhold. Bestyrelsen anser ikke det nuværende forbrug af ikkearevisionsydelser for kompromitterende i forhold til ekstern revisors uafhængighed. Det er desuden bestyrelsens opfattelse at PricewaterhouseCoopers internt har en god styring og kontrol med overholdelse af deres habilitetsregler. 19

20 Ledelsesberetning Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Bestyrelsesmedlemmerne og direktionen beklæder følgende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber: Bestyrelsen Adm. direktør Poul Østergaard Hansen: Vinderup Jern & Staal A/S Gårdejer Mogens Glud Jensen: Adm. direktør Per Albæk: Direktør Chr. T. Østergaard: Kulturcenter Limfjord A/S Kulturcenter Limfjord Erhverv A/S Dantherm Air Handling A/S Dantherm Power A/S Stykgodscentret A/S Stykgodscentret Holding A/S Viborg HK A/S Creative Company Holding A/S Creative Company A/S BJ Gear A/S BJ Gear Holding A/S Moland Byggevarer A/S Holbæk Bygge Materialekompagni A/S Øvrige bestyrelsesmedlemmer beklæder ingen andre ledelseshverv. Direktion Bankdirektør Peter Vinther Christensen Skive Værkstedshuse A/S 20

21 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansielle virksomheder samt gældende bekendtgørelser om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Regnskabsprincippet for gruppevise hensættelser på garantier er ændret. Vi har tidligere foretaget gruppevise hensættelser, svarende til et års garantiprovision. I henhold til det nye regnskabsprincip foretages der hensættelser på garantier, svarende til et års forudbetalte garantiprovisioner, hvilket anses for et mere retvisende billede. Sammenligningstal og nøgletal er korrigeret for principændringen med tilbagevirkende kraft til Fra 2008 hensættes en beregnet forpligtelse til fremtidige fratrædelsesaftaler og jubilæumsudgifter. Udgifterne er tidligere udgiftsført på forfaldstidspunktet. Den beregnede forpligtelse udgør 3,3 mio. kr. pr Forpligtelsen er i 2008 ført direkte over egenkapitalen med fradrag af skat. Generelt om indregning og måling Aktiver eller forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil hhv. tilgå og fragå banken, og der kan foretages en pålidelig værdimåling. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bea eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostningerne indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger på domicilejendomme direkte på egenkapitalen. Finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Udlån og tilgodehavender Udlån og tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris. Stiftelsesprovisioner og lignende indtægter, som udgør en integreret del af et udlåns effektive forrentning, indregnes i resultatopgørelsen over løbetiden med den effektive rente for det pågældende udlån. Der foretages nedskrivninger på grundlag af en kombination af individuelle vurderinger af udlån og vurderinger af grupperede udlån. Det vurderes, om der enten individuelt eller på grupperet basis er objektive indikationer for værdiforringelse. Ved objektiv indikation for værdiforringelse beregnes nedskrivninger ved tilbagediskontering af forventede fremtidige betalinger. Konstaterede tab er afskrevet. Det samlede beløb for nedskrivninger og tab er udgiftsført i resultatopgørelsen. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med to 21

22 Anvendt regnskabspraksis grupper fordelt på privatkunder og erhvervskunder. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Ejendomspriser og arbejdsløshed er variabler, der afspejler indtrufne begivenheder, og indeholder derfor ikke den forventede udvikling, som det f.eks. er tilfældet for produkter, der prissættes på et aktivt marked. På baggrund af allerede indtrufne begivenheder i samfundet, har ledelsen derfor foretaget et skøn over den forventede udvikling i disse to variabler, og har på den baggrund korrigeret modellens estimater. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Salling Bank har derfor vurderet, om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen for bankens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, der danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning for både privatkunder og erhvervskunder. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, der knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode, fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Garantidebitorer Hensættelser til tab på garantier foretages på grundlag af en kombination af individuelle og gruppevise vurderinger. De gruppevise hensættelser svarer til den forudbetalte garantiprovision. Det samlede beløb for hensættelser og tab er udgiftsført i resultatopgørelsen. Obligationer og aktier Børsnoterede værdipapirer er optaget til de officielt noterede kurser. Unoterede aktier i selskaber, som banken ejer i fællesskab med en række andre pengeinstitutter, er værdiansat til dagsværdi. Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, er dagsværdien fastlagt på grundlag af selskabernes seneste aflagte regnskaber. Øvrige unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelsesprisen eller en eventuel lavere dagsværdi. Grunde og bygninger Domicilejendomme værdiansættes til markedsværdi på baggrund af afkastmodellen. Ved domicilejendomme forstås ejendomme, der hovedsageligt anvendes til drift af bankens egne afdelinger. 22

23 Anvendt regnskabspraksis Bygninger afskrives over en periode på indtil 50 år med en scrapværdi på 40 % af den offentlige kontantvurdering pr. 1. januar Installationer afskrives over den forventede levetid. Øvrige materielle aktiver Maskiner og inventar er opført til anskaffelsespriser med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne, der er lineære og individuelle, varierer mellem 15 % og 50 % pr. år. Udenlandske mellemværender Mellemværender i og beholdninger af fremmed valuta er optaget til de gældende kurser på statusdagen. Ikke kursfastsatte valutaer er værdiansat til en skønnet kurs. Transaktioner i udenlandsk valuta omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen. Finansielle instrumenter Terminsforretninger samt rentea og valutaswaps optages til markedsværdien ultimo regnskabsåret. Alle kursreguleringer, såvel realiserede som urealiserede, er ført over resultatopgørelsen. Beregning af gennemsnitlige markedsværdier foretages på grundlag af kvartalsvise opgørelser. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Udskudt skat hensættes med gældende skattesatser af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Hensatte forpligtelser Den kapitaliserede værdi af udækkede pensionstilsagn hensættes som forpligtelse baseret på en tilbagediskonteret værdi af fremtidige betalinger. Den kapitaliserede værdi af fremtidige fratrædelsesaftaler og jubilæumsgodtgørelser afsættes som forpligtelse, baseret på levetidstabeller og en vurdering af sandsynligheden for, at hændelserne indtræffer. 23

24 Resultatopgørelse Beløb i kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rentea og provisionsindtægter Kursreguleringer... 4 A Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration AfA og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v A633 Resultat før skat... A Skat... 8 A Årets resultat

25 Balance pr. 31. december Aktiver Beløb i kr. Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Grunde og bygninger i alt (domicilejendomme) Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Beløb i kr. Note Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

26 Egenkapitalopgørelse Beløb i kr Egenkapital: Aktiekapital primo og ultimo Overført overskud primo Ændringer i regnskabspraksis/omgrupperinger... A Ændret praksis for hensatte forpligtelser... A Årets overskud eller underskud... A Tilgang ved salg af egne aktier Afgang ved køb af egne aktier... A A Skat af kursregulering af egne aktier Udbetalt udbytte excl. udbytte af egne aktier... A5.636 A Egenkapital i alt Heraf foreslået udbytte Beholdning og bevægelser i egne aktier i årets løb: Primo: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 6,4 % 3,8 % Tilgang: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 6,8 % 5,4 % Samlet købspris i kr Afgang: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 4,4 % 2,8 % Samlet salgspris i kr Ultimo: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af egenkapitalen... 8,7 % 6,4% Markedsværdien af egne aktier i kr Køb og salg af egne aktier foretages løbende til opfyldelse af kundehandler. 26

27 Noter til årsrapporten Beløb i kr Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt jf. nedenfor Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Renter/terminspræmie af afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Rentekontrakter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillet kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Gebyrer og provisionsindtægter i alt Kursreguleringer Obligationer... A251 A431 Aktier... A Valuta ValutaA, rentea, aktiea, råvarea, og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer i alt... A Salling Bank har ikke pensionspuljeordninger. 27

28 Noter til årsrapporten Beløb i kr Udgifter til personale og administration Lønninger til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Lønninger til bestyrelse, direktion og repræsentantskab i alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Personaleudgifter i alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale m.v. og administration i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede (med én decimal) ,7 94,5 6. Af6 og nedskrivninger på immaterielle og materille aktiver Afskrivninger på grunde og ejendomme Nedskrivninger på ejendomme Tilbageførte nedskrivninger på ejendomme... A600 0 Afskrivninger på maskiner og inventar Afskrivninger i alt Andre driftsudgifter Gebyr for statsgaranti via Det Private Beredskab Tab ved salg af materielle aktiver Andre driftsudgifter i alt

29 Noter til årsrapporten Beløb i kr Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat... A Efterregulering af tidligere års beregnet skat... A3 398 Skat i alt... A Resultat før skat... A Permanente afvigelser til skattemæssig indkomst: Kapitalandele og udbytte... A1.791 A3.239 Renter og omkostninger... A11 A424 Afskrivninger A Selskabsskatten udgør 25 % heraf... A Primoregulering af eventualskatter Overskydende selskabsskat/restskat vedr. tidligere regnskabsår... A3 A5 Udgiftsført under selskabsskat i alt... A Den effektive skatteprocent udgør % 23 % 9. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Tilgodehavender fordelt efter restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med tre måneder Over tre måneder og til og med et år Over et år og til og med fem år Over fem år Tilgodehavender fordelt efter restløbetid i alt

30 Noter til årsrapporten Beløb i kr Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån fordelt på kategorier: Udlån med adgang til variabel udnyttelse Pantebreve Andre udlån Udlån fordelt på restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med tre måneder Over tre måneder og til og med et år Over et år og til og med fem år Over fem år Aktier m.v. Noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S Andre aktier Øvrige kapitalandele Beholdningen består af: Omsætningsbeholdning af aktier m.v Aktier m.v. i fællesejede sektorselskaber m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v. Samlet anskaffelsespris primo og ultimo Bogført beholdning ultimo Salling Bank har en andel på 27,49 % i Skive Værkstedshuse A/S, Skive 30

31 Noter til årsrapporten Beløb i kr Domicilejendomme Dagsværdi primo Tilgang, herunder forbedringer Afskrivninger... A306 A288 Værdiændringer som i årets løb er indregnet direkte i resultatopgørelsen... A425 0 Dagsværdi ultimo Domicilejendomme værdiansættes på grundlag af afkastmodellen. Der er ikke benyttet eksterne eksperter ved værdiansættelsen. Seneste offentlige ejendomsvurdering Øvrige materielle aktiver Samlet anskaffelsespris primo Årets tilgang Årets afgang... A Samlet anskaffelsespris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver... A881 0 Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver vedrørende nedenstående poster: Materielle anlægsaktiver Skattemæssigt underskud Omkostninger til fratrædelsesgodtgørelse m.v Stiftelsesprovisioner af udlån Pensionsforpligtelser Kursregulering m.v. af afhændede Totalkreditaktier... A Udskudt skat er afsat med den aktuelle skattesats. 31

32 Noter til årsrapporten Beløb i kr Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til kreditinstitutter Fordelt på restløbetid: Anfordringsgæld Til og med tre måneder Indlån og anden gæld På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer Fordelt på restløbetid: På anfordring Til og med tre måneder Over tre måneder og til og med et år Over et år og til og med fem år Over fem år Efterstillede kapitalindskud Består af: Lån i DKK Lån i DKK Lån i DKK Heraf kan medregnes Lån i DKK 2003 A 2011 er indfriet 1. juli Lånene var etableret den 1. juli 2003 og forrentedes med 3 måneders CIBOR + 2 procentpoint indtil indfrielsestidspunktet. Lån i DKK forfalder til fuld indfrielse den 1. maj Salling Bank har mulighed for at indfri lånene fra og med 1. maj Lånene forrentes med 3 måneders CIBOR + 1,25 procentpoint indtil 1. maj Herefter forrentes lånene med 3 måneders CIBOR + 2,75 procentpoint. Lånet er etableret den 1. maj Lån i DKK 2008 A2016 forfalder til fuld indfrielse den 1. juli Salling Bank har mulighed for at indfri lånene fra og med 1. juli Lånene forrentes med 3 måneders CIBOR + 2 procentpoint indtil 1. juli Herefter forrentes lånene med 3 måneders CIBOR + 5 procentpoint. Lånene er etableret den 1. juli

33 Noter til årsrapporten Beløb i kr Eventualforpligtelser Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån TinglysningsA og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler: Øvrige forpligtelser Solvensopgørelse Egenkapital ifølge balancen Foreslået udbytte... 0 A % af summen af kapitalandele over 10 % jf. FIL 131, stk A1.176 A7.780 Aktiverede skatteaktiver... A5.849 A2.715 Kernekapital efter fradrag Efterstillede kapitalindskud % af summen af kapitalandele over 10 % jf. FIL 131, stk A1.176 A7.780 Basiskapital Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt... 8,6 % 8,5 % Solvensprocent ifølge FIL 124, stk ,1 % 12,8 % 33

34 Noter til årsrapporten Beløb i kr AD KREDITRISIKO 21a Bankens samlede udlån og garantidebitorer er procentuelt fordelt således på sektorer og brancher Offentlige myndigheder... 0 % 0 % Erhverv: Landbrug, jagt og skovbrug % 11 % Fiskeri... 0 % 0 % Fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, ela gasa, vanda og varmeværker... 6 % 4 % Bygge og anlægsvirksomhed... 5 % 5 % Handel, restaurationsa og hotelvirksomhed % 9 % Transport, post og telefon... 1 % 1 % KreditA og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed... 2 % 2 % Ejendomsadministration og handel, forretningsservice % 11 % Øvrige erhverv... 7 % 4 % Erhverv i alt % 47 % Private % 53 % I alt % 100 % I 2008 er banken overgået til modregningsmodellen for Totalkreditgarantier. Det betyder, at en betragtelig del af tidligere stillede tabsgarantier ikke længere skal bogføres under bankens garantistillelser. Det er hovedårsagen til forskydningen i den procentvise fordeling mellem erhvervsengagementer og private engagementer. 21b Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser Nedskrevet og hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Nedskrevet ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster, der indebærer en kreditrisiko Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser i alt Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantidebitorer ultimo året... 2,6 % 2,0 % Tilgodehavender med standset renteberegning udgør

35 Noter til årsrapporten Beløb i kr c Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår... A A9.721 Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet... A3.560 A Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår... 0 A d Udlån og tilgodehavender, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Salling Bank har delvist nedskrevet en del af bankens udlån og tilgodehavender, idet der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. For de således nedskrevne udlån og tilgodehavender udgør: For tilgodehavender med individuelle nedskrivninger: Værdien af udlån og tilgodehavender før nedskrivning Værdien af udlån og tilgodehavender efter nedskrivning For tilgodehavender med gruppevise nedskrivninger: Værdien af udlån og tilgodehavender før nedskrivning Værdien af udlån og tilgodehavender efter nedskrivning e Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter Positiv markedsværdi efter netting: Modpart med risikovægt 0 % Modpart med risikovægt 20 % Modpart med risikovægt 100 %

36 Noter til årsrapporten Beløb i kr AD MARKEDSRISIKO 22a Valutarisiko Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital efter fradrag... 1,7 % 2,1 % Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i procent af kernekapital efter fradrag... 0,0 % 0,0 % 22b Renterisiko Renterisiko på DKK Renterisiko på øvrige valutaer Renterisiko på gældsinstrumenter m.v. i alt Ad Direktion og bestyrelse Størrelsen af lån til samt pant, kautioner eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser, stiftet for medlemmerne i bankens direktion og bestyrelse. Lån: Direktion Bestyrelse Sikkerhedsstillelser: Der er ingen sikkerhedsstillelser Væsentlige vilkår: Engagementer med medlemmer af bankens bestyrelse indgås på normale forretningsmæssige vilkår. Engagementer med personalerepræsentanter i bestyrelsen indgås på personalevilkår. 24 Ad Revisionshonorar Honorar til ekstern revision Heraf andre ydelser end revision Honorar for revision herefter Ad Mellemværende med tilknyttede associerede virksomheder Banken har ingen mellemværender med associerede virksomheder m.v. 36

37 Noter til årsrapporten Beløb i kr. 26 Ad Uafviklede spotforretninger Nominel værdi Markedsværdien Positiv Negativ Netto Valutaforretninger, køb Valutaforretninger, salg Renteforretninger, køb A13 Renteforretninger, salg Aktieforretninger, køb A11 Aktieforretninger, salg I alt AD AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER 27a Afledte finansielle instrumenter efter restløbetid Valutakontrakter: Restløbetid Op til tre måneder Nominel værdi Netto markedsa værdi Restløbetid Tre måneder til et år Nominel værdi Netto markedsa værdi Restløbetid Et til fem år Nominel værdi Netto markedsa værdi Afledte finansielle instrumenter i alt Nominel værdi Netto markedsa værdi Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg A A A1.801 Swaps Rentekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg A A213 I alt A A7 27b Afledte finansielle instrumenter opdeling af markedsværdien Valutakontrakter: Markedsværdi Gennemsnitlig markedsværdi Markedsværdi af ikkeagaranterede kontrakter Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Rentekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg I alt Netto Markedsværdi... A100 A100 37

38 Årsrapportens underskrifter Ledelsespåtegning: Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Salling Bank A/S, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten for Salling Bank A/S aflægges efter Lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af bankens aktiviteter for regnskabsåret Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Årsrapporten for 2008 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skive, den 4. februar 2009 Direktionen Peter Vinther Christensen /Ole Finderup Bestyrelsen: Poul Østergaard Hansen Mogens Glud Jensen Per Albæk Formand Chr. T. Østergaard Johnny Lindhard Jensen Hanne Williams 38

39 Årsrapportens underskrifter Revisionspåtegning: Til aktionærerne i Salling Bank A/S Vi har revideret årsrapporten for Salling Bank A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Ledelsens ansvar for årsrapporten Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlige fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten, De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation i årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 39

40 Årsrapportens underskrifter Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Skive, den 4. februar 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bjørn Jakobsen Peter H. Christensen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 40

41 Salling Bank gennem 132 år 1881 Banken flytter til sin nuværende placering i Frederiksgade 6 og får ny adm. direktør, Th. Alstrup Chr. Werner bliver ny adm. direktør Banken opretter sin første filial i Roslev Den 42Aårige selvstændige bank sælges til Den Danske Landmandsbank på en ekstraordinær generalforsamling den 13. juli Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank starter den 1. oktober med MehlsenAMadsen som formand og L. P. Werner som adm. direktør og P. Goul som vicedirektør Banken genopretter sin filial i Roslev, og hovedsædet får en hårdt tiltrængt udvidelse af lokalerne Aktiekapitalen når den første mio. kr Bankens anden filial åbnes i Stoholm Bankens aktiekapital forhøjes til 1,5 mio. kr Th. Nielsen indtræder i direktionen, der tillige består af bankdirektør P. Goul Banken opretter filial i Durup Bankdirektør P. Goul går på pension og erstattes af P. H. Steenberg Bankbussen starter med at besøge 15 holdepladser. 1969A Banken opretter filialer i Balling, Breum, 1972 Egeris og Højslev Bankdirektør Th. Nielsen går på pension. P. H. Steenberg udnævnes til adm. direktør og H. J. Christensen til direktør indtil 1974, hvor han bliver direktør i Morsø Bank Banken kan fejre hele 2 jubilæer en hundredårsdag for bankens start og en halvtredsårsdag for bankens genstart som selvstændig Bankdirektør P. H. Steenberg går på pension, og Poul Erik Bastrup bliver ny adm. direktør Banken opretter sin ungdomsbank, Punktet Forbygningen til Skive Theater købes og indgår i en gennemgribende ombygning af hovedkontoret Bankens aktiekapital er nu på 30 mio. kr Bankdirektør Peter Vinther Christensen afløser Poul Erik Bastrup som adm. direktør 1995 Banken byder aktionær nr velkommen Afdelingerne i Balling og Breum gennemgår en omfattende modernisering Direkte TV fra Salling Banks generalforsamling Banken byder velkommen til aktionær nr Yderligere 3 afdelinger Durup, Roslev og Højslev gennemgår en omfattende modernisering Bankens regnskab er det 3. bedste i bankens 123Aårige historie Alle medarbejdere deltager i bankens hidtil største udviklingsprojekt Salling Banks bærende værdier. Medarbejderudveksling med Grønlandsbanken. På grund af den teknologiske udvikling kører bankbussen sin sidste tur Salling Bank fejrer sit 125 års jubilæum med udgivelse af den meget populære jubilæumsbog, udstilling i banken og en stor reception den 19. maj i hovedkontoret for aktionærer, kunder og forretningsforbindelser Bankens ungdomsbank Punktet flytter på nettet Nyindretning af hovedkontoret i Frederiksgade, således at det er tilpasset bankens nye organisationsstruktur Banken åbner ny afdeling på Egeris Butikstorv. Afdelingen i Stoholm gennemgår en omfattende modernisering Bankens to afdelinger i det sydlige Skive sammenlægges, og har fremover forretningssted på Egeris Butikstorv under navnet Egeris afdeling Banken etablerer Fjernkundeafdelingen i hovedkontoret afdelingen betjener kunder uden for vort lokalområde. Vi samler vore rådgivere fra Breum, Durup og Roslev i Roslevafdelingen der er fortsat åbent for ekspedition i Breum og Durup. Holdet til en ny Viborg afdeling ansættes med udgangspunkt fra hoved kontoret startes markedsføring og kundebetjening i Viborg Banken åbner den 25. maj ny afdeling i Viborg 2008 Banken indretter 80 kvadratmeter på 1. og på 2. sal mellem Skive Theater og banken. Lokalerne har stået tomme siden overtagelsen i På 1. sal ligger nu Investeringsafdelingen og på 2. sal holder Fjernkundeafdelingen til. 41

42 Vi samarbejder med Totalkredit som samarbejdspartner I Salling Bank har vi Totalkredit som samarbejdspartner. Med egne realkreditprodukter på hylden kan vi sammen med Totalkredits rådgivningssystem tilbyde en meget høj kvalitet i rådgivningssituationer. Lokale vurderingsansvarlige og egen realkreditafdeling er ensbetydende med korte ekspeditionstider. Er der behov for et realkreditlån, foregår hele lånesagsa ekspeditionen hos os, og man behøver ikke at drøfte sin økonomi med andre. Privatsikring Du kan tale med os om både dine forsikringer og din privatøkonomi. En række pengeinstitutter er indgået i et samarbejde med Privatsikring, som er et selvstændigt forsikringsselskab. Vi indgår i dette samarbejde, så du med fordel kan tegne gode, billige private forsikringer, der dur, når det gælder. Du bestemmer selv selvrisikoen og sammensætningen af de enkelte dækninger; derfor bestemmer du også selv prisen på dine forsikringer. Vi tager os af selve tegningen og kan også sørge for, at betalingen af dine præmier sker via betalingsservice over din konto. Privatsikringen ordner skadebehandlingen og alt det forsikringstekniske. BankInvest Én af bankens seriøse og kompetente samarbejdspartnere på investeringsområdet er investeringsforeningen BankInvest, som er en af Danmarks førende uafhængige kapitalforvaltere. Med mere end 35 aktiea og obligationsafdelinger på paletten kan vi skræddersy en investering, som passer til den enkelte kundes risikovillighed, tidshorisont og skattemæssige forhold. Sparinvest Sparinvest er en uafhængig udbyder af langsigtede og stabile investeringsprodukter i Danmark og resten af Europa. Sparinvest forvalter og rådgiver i dag en samlet kapital på over 100 mia. kr. og har en bred kundeportefølje, der inkluderer pengeinstitutter, institutionelle investorer og andre markante aktører fra både inda og udland. Lokale Pengeinstitutter Lokale Pengeinstitutter er en forening for 107 lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark. Medlemskredsen omfatter dermed stort set alle danske pengeinstitutter med udpræget lokal forankring. Langt de fleste af foreningens medlemmer er i øvrigt også medlemmer af Finansrådet. Med Lokale Pengeinstitutter som fælles talerør har de enkelte medlemmer god mulighed for at blive hørt og øve indflydelse på udviklingen i finanssektoren og i det samfund, som sektoren er en del af. Det er foreningens vigtigste opgave at skaffe medlemmerne de bedst mulige rammer for udøvelse af deres virksomhed. 42

43 Vi samarbejder med Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter er oprettet i 1966 af en række selvstændige pengeinstitutter og godkendt af Justitsministeriet til varetagelse af særlige forvaltningsopgaver. I forbindelse med afviklingen af Overformynderiet er Forvaltningsinstituttet godkendt til at forvalte såvel umyndiges midler som myndiges båndlagte midler. Ligeledes forvalter de kapitaler tilhørende fonde (legater). De indleverede kapitaler forvaltes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler og med de aftaler, der træffes med hver enkelt kapitalejer. Pengeinstitutterne, der står bag, garanterer for instituttets virksomhed og forpligtelser. Forvaltningsinstituttet er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og af Justitsministeriet. DLR Kredit DLR blev stiftet i 1960 under navnet Dansk Landbrugs Realkreditfond og havde frem til 1. juli 2000 eget lovgrundlag, der begrænsede udlånsaktiviteten til belåning af landbrugsa, skovbrugsa og gartneriejendomme. Pr. 1. juli 2000 overførtes DLR til realkreditloven og blev ligestillet med de øvrige realkreditinstitutter. DLRs udlånsområde var dermed ikke længere begrænset til ejendomme, der anvendes til landbrug, skovbrug og gartneri. Med virkning fra 1. januar 2001 blev DLR omdannet til et aktieselskab under navnet DLR Kredit A/S. Ejerkredsen bag DLR er regionale og lokale pengeinstitutter. Udover udlån til landbrugsa, skovbrugsa og gartneriejendomme yder DLR tillige lån til private beboelsesejendomme til udlejning, til private andelsboliger, kontora og forretningsejendomme, almene boliger samt industria og håndværksejendomme og andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde. Finanssektorens Uddannelsescenter I samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg tilbyder Salling Bank sine medarbejdere en bred vifte af kursustilbud på såvel det faglige som det personlige og ledelsesmæssige område. Finanssektorens Uddannelsescenter udbyder såvel finansielle grunda og efteruddannelser som ledera, salgsa og kommunikationsuddannelse. Desuden udbydes workshops, seminarer og konferencer. Desuden har centret et nært og aktivt samarbejde med en meget stor del af den finansielle sektor. 43

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

28. oktober 2008 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11. Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 01 20/21 72 17 86

28. oktober 2008 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11. Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 01 20/21 72 17 86 28. oktober 28 Max Bank A/S CVR-nr. 417 2319 Tlf. 55 78 1 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 1 2/21 72 17 86 k v a r t a l s r a p p o r t 1.-3. kvartal 28 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.-3.

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere