Ledelse og afdelinger Vision og idégrundlag Velkommen i Salling Bank Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis..."

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter til årsrapporten Årsrapportens underskrifter Salling Bank gennem 132 år Vi samarbejder med

3 Ledelse og afdelinger Repræsentantskabet Lærer Kristian Dahl Pedersen, Skive (formand) Direktør Steen B. Nielsen, Skive (næstformand) Gårdejer Thorkil Abildgaard, Vile Adm. direktør Per Albæk, Skive Butiksbestyrer Anna Marie Elkjær Christensen, Hvidbjerg Direktør Claus P. Hansen, Nr. Søby Tømrermester Niels Hansen, Skive Adm. direktør Poul Østergaard Hansen, Skive Fhv. forvaltningschef Ingrid Jakobsen, Krejbjerg Gårdejer Mogens Glud Jensen, Otting Gårdejer Peder Chr. Kirkegaard, Hald Slagtermester Bjarne Harritz Lausen, Stoholm Hotelejer Niels Nygaard, Skive Tandlæge Ejvind Steen Olesen, Højslev Bogholder Poul Thorsten Pedersen, Skive Godsejer Birger Schütte, Eskjær Gårdejer Anders Spanggaard, Kåstrup Tandlæge Inger Marie Staalsen, Astrup Gårdejer Niels Jørgen Jacobsen, Krarup Malermester Jette N. Thomsen, Skive Registreret revisor Oda Thomsen, Kjeldbjerg Advokat Christa Westergaard, Skive Gårdejer Hans Boel Østergaard, Jebjerg Direktør Chr. T. Østergaard, Skive Bestyrelsen Adm. direktør Poul Østergaard Hansen (formand) Gårdejer Mogens Glud Jensen (næstformand) Adm. direktør Per Albæk Direktør Chr. T. Østergaard ITAchef Johnny Lindhard Jensen Valgt af medarbejderne Bankassistent Hanne Birgit Williams Valgt af medarbejderne Direktion Bankdirektør Peter Vinther Christensen Bankens ledergruppe Områdedirektør Ole Andreassen, Privat Områdedirektør Thomas Heilskov, Erhverv Områdedirektør Palle C. Jensen, Administration Områdedirektør Torben Strunge, Investering Kreditdirektør Lene Dyhrberg Rasmussen EKSTERN REVISION PricewaterhouseCoopers, Skive Bankens ekspederende afdelinger Hovedkontoret i Skive Frederiksgade 6, Postboks 119, 7800 Skive Tlf Fax SWIFT: SALLDK22. CVR nr Egeris afdeling Kirke Allé 98, 7800 Skive Leder: Mette Rolighed Tlf Fax Erhvervsafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Thomas Heilskov Tlf Fax Fjernkundeafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Rasmus Hall Tlf Fax Højslev afdeling Viborgvej 221, 7840 Højslev Leder: Lisbeth Mark Tlf Fax Privatafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Per Carlsen Tlf Fax Roslev afdeling Rybjergvej 1, 7870 Roslev Leder: Ole Brødbæk Tlf Fax Serviceafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Hanne Kristensen Tlf Fax Stoholm afdeling Vestergade 1, 7850 Stoholm Leder: Charlotte M. Buch Tlf Fax Viborg afdeling Farvervej 1, 8800 Viborg Leder: Inge Bak Tlf Fax

4 Vision og idégrundlag Vision Salling Bank vil være Skiveegnens førende lokale pengeinstitut og med handlekraft skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Idégrundlag Salling Bank er en selvstændig lokalbank med historisk tilknytning til Skiveegnen og vil være værdiskabende for kunder, medarbejdere og aktionærer. Salling Bank skal være værdiskabende for kunder ved via god rådgivning at dække kundernes behov for finansielle produkter. Salling Bank skal være værdiskabende for medarbejderne ved at sikre et motiverende arbejdsmiljø med ansvar, muligheder for udvikling og uddannelse og en god balance mellem arbejde, familie og fritid. Salling Bank skal være værdiskabende for aktionærer ved at drive en lønsom forretning. Salling Banks indtjening, etik og samfundsbevidsthed skal gøre det attraktivt at være kunde, medarbejder og aktionær. Salling Banks grundlæggende værdier er: Troværdighed Nærvær Ansvarlighed Rentabilitet Handlekraft Årets motiv Billedkunstner Birte Mølgaard fra Hald Ege har malet årets motiv. Birte har en alsidig baggrund, blandt andet fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding og fra AskouAJensens Tegneskole på Ny Carlsberg Glyptotek. 4

5 Velkommen i Salling Bank Salling Bank blev stiftet den 20. maj 1876 og har dermed dybe, historiske rødder i Skive, Salling og Fjends. Banken er en selvstændig og uafhængig lokalbank med en aktiekapital på 30 mio. kr. Aktiekapitalen er fordelt på over aktionærer, som fortrinsvis bor i vores lokalområde. Bankens aktier handles via Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Bankens kunder er både private, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Kunderne bor fortrinsvis i lokalområdet, men banken har også mange kunder i den øvrige del af Danmark. Banken driver forretning fra seks afdelinger, har godt 100 ansatte og en balance på 2,1 mia. kr. Tilslutningen til banken har været støt stigende gennem de seneste år, og ved indgangen til 2009 var bankens kundeantal, forretningsomfang og antal aktionærer det største nogensinde. Lokalt engagement I Salling Bank føler vi stort ansvar for udviklingen af det lokalsamfund, vi er en naturlig del af, og vi deltager aktivt både via foreningsarbejde og via økonomiske tilskud til et stort antal idrætsa, ungdomsa og kulturaktiviteter. Banken prioriterer den personlige kontakt til kunderne højt og er organiseret i en flad organisation for at sikre, at ansvar, kompetence og beføjelser følges ad. Salling Banks personalepolitik tager udgangspunkt i et menneskeligt helhedssyn. Det tilstræbes, at den enkelte medarbejder udvikler sig personligt og fagligt under sin ansættelse i banken. Banken opfordrer den enkelte medarbejder til løbende efteruddannelse og understøtter dette økonomisk. Det tilstræbes ligeledes, at den enkelte medarbejder via sine arbejdsforhold kan have god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Det er bankens mål at anvende den nyeste teknologi, når denne enten medfører større rentabilitet eller kan frigøre ressourcer til anvendelse i den personlige kundekontakt. Banken tilbyder kunderne mulighed for at udføre bankforretninger i en selvvalgt kombination mellem personlig kontakt og via netbank. Troværdighed, nærvær, ansvarlighed, rentabilitet og handlekraft er Salling Banks værdier. Salling Banks indtjening, etik og samfundsbevidsthed skal gøre det attraktivt at være aktionær, kunde og medarbejder. Vi har igen i år forsøgt at beskrive bankens virke bedst muligt i årsrapporten, og vi henviser til yderligere information på vores hjemmeside. Vi ønsker Dem god fornøjelse med læsningen. På gensyn i Salling Bank. Peter Vinther Christensen Bankdirektør 5

6 Ledelsesberetning Sidste fem års hovedtal i resultatopgørelse og balance. Beløb i mio. kr Hovedtal fra resultatopgørelsen: Netto rentea og gebyrindtægter ,8 96,6 90,6 86,2 83,0 Kursreguleringer... A1,9 1,9 11,1 7,5 13,6 Andre driftsindtægter... 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 Udgifter til personale og administration... 87,1 74,0 72,4 63,4 60,7 AfA og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver... 2,0 1,3 1,0 0,8 1,3 Andre driftsudgifter... 2,1 0,0 1,3 0,0 3,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v ,4 A0,6 5,1 7,4 11,6 Resultat før skat... A2,6 23,9 22,2 22,3 20,2 Skat... A0,9 5,5 4,0 5,6 3,0 Årets resultat... A1,7 18,4 18,2 16,7 17,2 Hovedtal fra balancen Aktiver: Kassebeholdning, kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodeh. til amortiseret kostpris Obligationer og aktier Immaterielle og materielle aktiver Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver og periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Reserver Passiver i alt Ikke6balanceførte poster: Garantier m.v Andre eventualforpligtelser IkkeAbalanceførte poster i alt

7 Ledelsesberetning Sidste fem års nøgletal Solvensprocent... 14,1 % 12,8 % 11,7 % 12,6 % 13,1 % Solvensprocent ved 8 % kravet 2 Kernekapitalprocent... 8,6 % 8,5 % 10,4 % 11,0 % 11,5 % Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster i alt 3 Egenkapitalforrentning før skat... A1,6 % 14,2 % 13,6 % 14,4 % 14,1 % Resultat før skat i % af gennemsnitlig egenkapital. 4 Egenkapitalforrentning efter skat... A1,0 % 10,9 % 11,2 % 10,8 % 12,0 % Resultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital 5 Indtjening pr. omkostningskrone... 0,97 kr. 1,32 kr. 1,28 kr. 1,31 kr. 1,26 kr. Bruttoindtægter incl. kursreg./sum af omkostninger, afskrivninger og tab 6 Renterisiko... 4,6 % 3,2 % 3,4 % 5,3 % 4,7 % Viser hvor stor en del af kernekapitalen efter fradrag, der tabes ved en stigning i renten på 1 %Apoint 7 Valutaposition... 1,7 % Positionen vist ved valutakursindikator 1 i f.h. til kernekapital 2,0 % 2,3 % 1,8 % 1,7 % efter fradrag 8 Valutarisiko... 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Risikoen vist ved valutakursindikator 2 i f.h. til kernekapital efter fradrag 9 Udlån plus nedskr. herpå i forhold til indlån... 92,2 % 98,8 % 92,1 % 81,7 % 79,6 % Udlån + nedskrivninger herpå i % af indlån. 10 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,4% 84,4 % 111,8% 167,1% 204,8% Overskydende likviditet efter opfyldelse af lovkravet (FIL 152) i forhold til lovkravet (10 % Akravet) 11 Summen af store engagementer... 81,8 % 90,7 % 109,4% 137,7% 58,0 % Summen af engagementer over 10 % af basiskapital efter fradrag 12 Andel af tilgodehavender med nedsat rente... 1,2 % 0,6 % 0,9 % 0,7 % 2,1 % Andel af samlede udlån før nedskrivninger, hvorpå renten er nedsat eller nulstillet 13 Akkumuleret nedskrivningsprocent... 2,6 % 2,0 % 2,5 % 2,7 % 4,2 % Nedskrivninger og hensættelser i alt i % af udlån og garantier 14 Årets nedskrivningsprocent... 0,7 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,9 % Periodens udgiftsførte afskrivninger og nedskrivninger på debitorer i % af udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser 15 Årets udlånsvækst... 5,6 % 26,7 % 13,7 % 11,9 % 1,2 % Viser hvor meget udlån ultimo er steget i forhold til primo 16 Udlån i forhold til egenkapital... Angiver udlånet i forhold til egenkapitalen 8,7 7,5 6,1 5,6 5,4 17 Årets resultat pr. aktie (stykstr. 100 kr.)... A5,5 kr. 61,5 kr. 60,8 kr. 55,6 kr. 57,4 kr. Årets resultat efter skat pr. 100 kr. s aktie 18 Indre værdi pr. aktie (stykstr. 100 kr.) kr. 606 kr. 597 Kr. 560 kr. 509 kr. Viser egenkapitalen ultimo pr. 100 kr. s aktie 19 Udbytte pr. aktie (stykstr. 100 kr.)... 0 kr. 20 kr. 20 kr. 20 kr. 20 kr. Viser det af bestyrelsen foreslåede udbytte pr. 100 kr. s aktie 20 Børskurs/årets resultat pr. aktie (stk. 100 kr.)... A89,3 15,5 15,5 14,7 10,3 Viser price/earningaforholdet 21 Børskurs/indre værdi pr. aktie (stk. 100 kr.)... Viser børskursen i forhold til aktiens indre værdi 0,8 1,6 1,6 1,5 1,2 Der er ændret regnskabspraksis i Sammenligningstallene for årene forud er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. 7

8 Ledelsesberetning 2008 Et år med en historisk finanskrise Årsresultatet før skat er et minus på 2,6 mio. kr. Resultatet anses ikke for tilfredsstillende, men skyldes i høj grad de historisk vanskelige markedsforhold. I 2008 har finanskrisen præget begivenhederne i inda og udland. Krisen har medført kollaps for nogle meget store udenlandske finansielle institutter, fulgt af mistillid til det finansielle system og opbremsning af pengestrømmene mellem udbydere og efterspørgere af likviditet. Det har medført verdensomspændende koordinerede regeringsindsatser, hvor der er gennemført gigantiske hjælpepakker for at genskabe finansiel stabilitet. Således også herhjemme, hvor enkelte højrisiko institutter er kommet i knibe. I Danmark er der etableret nye lånemuligheder i Nationalbanken samt en ny statsgarantiordning (Bankpakke I), som administreres af Det Private Beredskab. Gennem denne ordning har den danske stat udstedt en 2Aårig garanti for alle indlån og simple fordringer i danske pengeinstitutter. Salling Bank har tilsluttet sig ordningen. Tilslutningen til ordningen medfører, at banken indtil bliver belastet med ca. 0,6 0,7 mio. kr. i ekstra udgifter om måneden. Dertil kommer eventuelle yderligere udgifter, såfremt betaling af selvrisiko og garantiprovision bliver gjort gældende, jf. aftalens vilkår. I 2008 har bankens deltagelse i ordningen påvirket resultat før skat i negativ retning med 4,2 mio. kr. Som følge af bankens indtræden i Bankpakke I, udbetales der ikke udbytte i de kommende 2 år. Salling Bank har haft en afbalanceret og kontrolleret vækst gennem mange år. Bankens engagementer er kendetegnet ved god bonitet og spredning på brancher og enkeltengagementer. Det kan yderligere oplyses, at banken ikke har og ikke har haft aktieoptionsbaseret aflønning af ledelsen. Markedsprisen på penge er steget, og har medført en dyrere og mere begrænset adgang til funding mellem pengeinstitutterne. Det betyder højere fundingsrenter for samtlige markedsdeltagere, og sammen med en dansk rentestigning smitter det af på kunderne, hvor renterne på udlån og indlån er steget. I Salling Bank er indlånene højere end udlånene, hvilket i sig selv giver en god likviditet. Selv om Salling Banks likviditet således er tilfredsstillende, følger vores rentesatser naturligvis med markedet, hvorfor også vores kunder og vi mærker følgerne af den internationale kreditkrise. Salling Banks likviditet har ikke været negativt påvirket af kreditkrisen i sektoren. 8

9 Ledelsesberetning Banken har indfriet ansvarlig lånekapital på 40 mio. kr. og samtidig optaget ny ansvarlig lånekapital på 50 mio. kr. Låneoptagelsen er sket på tilsvarende rentevilkår som for fem år siden. I bankens kursregulering indgår engangsavancer i forbindelse med en ny TotalkreditAsamarbejdsaftale. Bankens ordinære kursreguleringer er negative, hvilket er foranlediget af den negative udvikling på såvel aktiea som obligationsmarkedet. Salling Bank forventede i 2008 en stigende indtjening på rentea gebyrindtægter, høj omkostningsstigning og faldende kursreguleringer. Der forventedes samtidig en højere nedskrivningsprocent end i Ved indgangen til 2008 forventedes et resultat før skat på mio. kr. På baggrund af forøgede nedskrivninger på engagementer i forskellige brancher, hensættelse af beløb til forøgede betalinger til Det Private Beredskab samt negativ udvikling på fondsmarkederne, er resultatforventningerne senest nedjusteret til 1 A 3 mio. kr. før skat i fondsbørsmeddelelse af Med et minus på 2,6 mio. kr. ligger resultatet uden for dette interval. Årsagen er et ændret regnskabsprincip for gruppevise hensættelser på garantier. Årets resultat efter skat er et underskud på 1,7 mio. kr. mod et overskud på 18,4 mio. kr. sidste år. Bankens resultatudvikling før kursreguleringer og nedskrivninger samt betalinger, foranlediget af Bankpakke I, er lavere end oprindeligt forventet. Aktiviteten på inda og udlån har været let stigende, mens der er tilbagegang i kundernes depotinvesteringer som følge af kursfald og tilbagesalg. Bankens netto rentea og gebyrindtægter udviser en fremgang på 7,2 mio. kr., eller 8 % i forhold til sidste år. Netto renteindtægter er steget som følge af aktivitetsstigninger, mens gebyra og provisionsindtægter på værdipapirhandel og depoter er reduceret, idet kundernes investeringslyst er faldet parallelt med værdien af depoterne. I 2008 er banken overgået til modregningsmodellen for Totalkreditgarantier. Det betyder, at en betragtelig del af tidligere stillede tabsgarantier ikke længere skal bogføres under bankens garantistillelser. Samtidig giver modregningsmodellen risiko for fremtidige udsving i bankens provisionsindtægter, idet Totalkredit er berettiget til at modregne eventuelle tab på de formidlede garantier i fremtidige provisioner til banken. Udgifter til personale og administration er på 87,1 mio. kr. mod 74,0 mio. kr. i Antallet af heltidsansatte er 103,7 mod 94,5 sidste år. En række af bankens medarbejdere går på pension i de kommende år. Dette, kombineret med anden naturlig afgang, vil medføre en reduktion i medarbejderstaben. Kursregulering af værdipapirer og valuta er et minus på 1,9 mio. kr. mod et plus på 1,9 mio. kr. sidste år. I årets kursreguleringer indgår engangsindtægter på 8,9 mio. kr. hidrørende fra den nye Totalkreditaftale. Årets ordinære kursreguleringer er derfor negative med 10,8 mio. kr. 9

10 Ledelsesberetning Bankens omkostninger udviser som forventet en stor stigning på 13,1 mio. kr., eller 17,6 % i forhold til sidste år, og den negative udvikling i konjunkturerne har medført, at nedskrivninger på udlån m.v. er forøget med 14,0 mio. kr. i forhold til sidste år. Udlån er steget med 74 mio. kr., svarende til 6 % i forhold til sidste år. Bankens vækst er baseret på traditionelle, ugearede bankforretninger. Bankens indlån er steget med 192 mio. kr., svarende til 14 % i forhold til sidste år. Summen af engagementer, der overstiger 10 % af basiskapitalen, udgør 81,8 % mod 90,7 % sidste år. Likviditetsoverskuddet i forhold til 10 % A kravet er på 155,4 % mod 84,4 % sidste år. Bankens solvensprocent er på 14,1 % mod 12,8 % sidste år. Udbytte Som følge af bankens indtræden i Bankpakke I, udbetales der ikke udbytte i de kommende 2 år. Forventninger Salling Bank opererer med langsigtede planer for en fortsat sund og afbalanceret vækst i forretningsomfang, indtjening og kapitalbase. I 2009 ventes en stigende indtjening på rentea og gebyrindtægter og en moderat omkostningsstigning. Vi forventer positive kursreguleringer og en lavere nedskrivningsprocent i Alt i alt ventes et positivt resultat før skat i

11 Ledelsesberetning Salling Banks forretning Salling Bank er en selvstændig lokalbank med dybe historiske rødder i Skive, Salling og Fjends. Området er bankens primære markedsområde. Gennem de seneste år har banken etableret filial i Viborg og oprettet en Fjernkundeafdelingen til servicering af nye og bestående kunder i resten af Danmark. Med udvidelsen af bankens geografiske forretningsområde sikres et bredt funderet fremtidigt vækstgrundlag. Samtidig med forøgelsen af vækstgrundlaget, er bankens klare mål at fastholde de værdier som karakteriserer lokalbanken Salling Bank: Troværdighed, nærvær, ansvarlighed, rentabilitet og handlekraft. Bankens engagementer er fordelt med 46 % på privatkunder og 54 % på erhvervskunder. Salling Banks hovedaktivitet er traditionel bankdrift. Banken har således en stolt tradition og stor ekspertise inden for indlånsa og udlånsprodukter, pension, investering og realkredit mv. Til sikring af et højt rådgivningsniveau har Salling Bank gennem årene prioriteret personaleuddannelse og den teknologiske base højt. På særlige forretningsområder har banken indgået samarbejdsaftaler med specialiserede sektorvirksomheder, der bistår med rådgivning og uddannelse af bankens medarbejdere. Resultatet Netto rentea og gebyrindtægter udgør 103,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,2 mio. kr. eller 8 % i forhold til året før. Kursregulering af værdipapirer og valuta er et minus på 1,9 mio. kr. mod et plus på 1,9 mio. kr. sidste år. I årets kursreguleringer indgår engangsindtægter på 8,9 mio. kr. hidrørende fra den nye Totalkreditaftale. Årets ordinære kursreguleringer er derfor negative med 10,8 mio. kr. Udgifter til personale og administration er på 87,1 mio. kr. mod 74,0 mio. kr. i Antallet af heltidsansatte er 103,7 mod 94,5 sidste år. Af stigningen på 13,1 mio. kr. udgør forøgede udgifter til personale 7,2 mio. kr. Heri er indeholdt en forberedelse til, at en række af bankens medarbejdere går på pension i de kommende år. Dette, kombineret med anden naturlig afgang, vil medføre en reduktion i medarbejderstaben. Stigningen i øvrige administrationsudgifter på 5,6 mio. kr. omfatter blandt andet engangsudgifter på 1,1 mio. kr. til et 2Aårigt uddannelsesforløb for bankens medarbejdere. Projektet afsluttes i AfA og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver udgør 2,0 mio. kr. mod 1,3 mio. kr. i I 2008 indgår nedskrivninger med 0,4 mio. kr. Andre driftsudgifter udgør 2,1 mio. kr. mod 0,0 mio. kr. sidste år. Af udgiften udgør 2,1 mio. kr. bankens bidrag til statsgarantien (Bankpakke I) via Det Private Beredskab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er på 13,4 mio. kr. mod en indtægt på 0,6 mio. kr. sidste år. I årets beløb indgår beløb fra Bankpakke I med en udgift på 2,1 mio. kr. 11

12 Ledelsesberetning Resultat før skat er et minus på 2,6 mio. kr. mod et plus på 23,9 mio. kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen med A1,6 % mod 14,2 % sidste år. Årets resultat er et underskud på 1,7 mio. kr. mod et overskud på 18,4 mio. kr. sidste år. Balancen Balancen er forøget med 218 mio. kr. eller 12 % og er på mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Udlån er forøget med 6 % eller 74 mio. kr. Udlån udgør herefter mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Bankens udlånsmasse har en stor spredning på såvel brancher som på enkeltengagementer. Indlån er forøget med 14 % eller 192 mio. kr. Indlån udgør herefter mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Domicilejendomme udgør 26,1 mio. kr. Banken ejer udelukkende ejendomme, hvori banken selv driver virksomhed. Efterstillede kapitalindskud udgør 100 mio. kr. mod 90 mio. kr. sidste år. Banken har den 1. juli 2008 optaget ny ansvarlig lånekapital på 50 mio. kr. jf. noterne til årsrapporten. De efterstillede kapitalindskud forfalder i hhv og 2016 med 50 mio. kr. i hvert af årene. Egenkapitalen er på 161,9 mio. kr. efter overførsel af årets resultat og regulering for ændrede regnskabsprincipper. Solvensprocenten er på 14,1 % og er dermed forøget med 1,3 % A point i forhold til sidste år. Oplysninger iht. Bekendtgørelse om kapitaldækning 60, stk. 1 offentliggøres på bankens hjemmeside Salling Bank aktien er gennem 2008 faldet 459 kurspoints til kurs 491 ultimo. Bankens aktionærkreds udgøres af mere end fortrinsvis lokale aktionærer. 12

13 Ledelsesberetning Indregning og måling Til vurdering af behovet for gruppevise nedskrivninger anvendes Lokale Pengeinstitutters (LOPI s) modelasetup. For privatkunder er modellen korrigeret i henhold til LOPI s anvisninger, og skulle således afspejle Salling Banks tabshistorik. I 2008 udvidede LOPI nedskrivningsmodellen for erhvervskunder med yderligere to modelvarianter. Disse varianter er specifikt udviklet til pengeinstitutter, hvor udlånsmassen ikke er tilstrækkelig til en fuld branchefordeling, hvilket den første model kræver. Det betyder, at Salling Bank nu også anvender LOPI s modelasetup på erhvervsudlån. Modellen er korrigeret i henhold til LOPI s anbefalinger, og det er Salling Banks opfattelse, at modellen umiddelbart giver et bedre mål for nedskrivningsbehovet end den tidligere anvendte fremgangsmåde. Da det blot er anden gang, modellen anvendes, foreligger der ingen backtesting af de beregnede nedskrivninger, og der er således en vis usikkerhed med hensyn til de resultater, den korrigerede model beregner. Den manglende historik og backtesting vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. Der er ikke andre usikkerheder forbundet med indregning og måling. Finansielle risici og politikker til styring af disse Kreditpolitik Salling Banks kreditgivning tager direkte udgangspunkt i bankens idégrundlag. Hovedvægten af kreditgivningen sker til private, små og mellemstore erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i bankens primære markedsområde Skive, Salling, Fjends og Viborg samt via bankens Fjernkundeafdeling. Vi tilbyder finansielle produkter til såvel bestående som potentielle kunder, og ønsker derved at bidrage til en dynamisk udvikling i vort lokalområde. Salling Banks kreditpolitik er nærmere fastlagt af ledelsen efter kriterier, der skal sikre kvaliteten af udlånsporteføljen. Overordnede kriterier for Salling Banks kreditpolitik er bl.a.: Det samlede engagement med den enkelte kunde skal være rentabelt. Hvis blancoelementet i et engagement udmålt efter sædvanlige bankmæssige principper indgår med en vis størrelse, skal dette være baseret på øgede krav til kundens bonitet. Kreditgivningen skal være baseret på et kvalificeret beslutningsgrundlag, hvorunder nuværende og forventede indtjeningsa og kapitalforhold kombineret med et gensidigt tillidsfuldt samarbejde er de afgørende elementer. Salling Bank foretager en effektiv engagementsstyring på alle niveauer. I de enkelte afdelinger udarbejdes der handlingsplaner for risikobetonede engagementer. Kreditgivningen er uddelegeret med en passende kompetence til de kundeansvarlige medarbejdere, der har det indgående kendskab til kunden. Denne uddelegering sikrer høj kvalitet samt en høj grad af fleksibilitet i beslutningsprocessen. Større engagementer behandles af bankens ledelse og kreditkontor. 13

14 Ledelsesberetning Engagementer Udlånsporteføljen skal være kendetegnet ved høj kvalitet og risikospredning, der sikrer, at banken ikke kan trues af udviklingen i enkelte brancher eller engagementer. Enkeltengagementer må som hovedregel ikke overstige 10 % af bankens basiskapital. Nedskrivninger Der foretages individuelle nedskrivninger på engagementer, såfremt der er indtruffet begivenheder, som har medført en værdiforringelse af engagementet. Nedskrivningerne indberettes løbende fra afdelingerne, og opfølgning finder sted via kreditkontorets periodiske krediteftersyn og engagementsgennemgang. Endvidere foregår der fra ekstern revision kontrol af, at de nødvendige nedskrivninger er foretaget. Størrelsen af de enkelte nedskrivninger tilpasses løbende, således at risikoengagementerne til stadighed er forsvarligt afdækket. På engagementer med nedskrivninger er opfølgningen og styringen ganske tæt, og der foretages de nødvendige retsskridt, som situationen tilsiger. Endvidere søges der til stadighed efter løsningsforslag, således at engagementet og kundeforholdet kan blive normaliseret. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Der foretages gruppevise vurdering på kreditrisikogrupper for private kunder samt erhvervskunder. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter og tilpasset egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. Markedsrisici Salling Banks markedsrisici opgøres i henhold til Finanstilsynets regler. For at understøtte direktionens daglige ledelse af banken, har bankens bestyrelse fastlagt faste rammer for direktionens investeringsbeføjelser. Direktionen modtager løbende rapporteringer vedr. bankens markedsrisici, og bestyrelsen orienteres som minimum kvartalsvis. For alle risikotyper har banken fastsat maksimale øvre eller nedre grænser. Bankens totale renterisiko ved en 1 % stigning i den effektive rente var ultimo 2008 på 7,1 mio. kr. mod 5,2 mio.kr. på samme tidspunkt året før. Renterisikoen udgør 4,6 % af kernekapitalen mod 3,4 % sidste år. Bankens valutarisiko er, udtrykt ved valutakursindikator 2, på 0,0 % pr Indikatoren angiver den procentdel af kernekapitalen efter fradrag, der maksimalt mistes i form af kurstab inden for det næste døgn med en sandsynlighedsfaktor på 99,5 %. 14

15 Ledelsesberetning Likviditet For at understøtte direktionens daglige ledelse af banken, har bankens bestyrelse fastlagt faste rammer for direktionens likviditetsbeføjelser. Likviditetsoverskuddet i forhold til 10 % A kravet er på 155,4 % mod 84,4 % sidste år. Medarbejdere I 2008 var vores medarbejderantal 103,7 omregnet til gennemsnitlige heltidsansatte mod 94,5 i En række af bankens medarbejdere går på pension de kommende år. Dette, kombineret med anden naturlig afgang, vil medføre en reduktion i medarbejderstaben. Ultimo 2008 var medarbejdernes gennemsnitsalder 43,2 år, og den gennemsnitlige anciennitet var 13,5 år. Elever Vi har i 2008 færdiguddannet to elever, og vi har indgået aftale om ansættelse af to nye elever den 1. august Eleverne tilknyttes fra starten Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg, hvor de gennemfører den teoretiske del af uddannelsen. Sammen med den teoretiske uddannelse gennemgår eleverne en alsidig praktisk uddannelse, der sikrer, at de opnår de rette faglige kvalifikationer på alle relevante arbejdsområder inden for pengeinstitutsektoren. Bemandingssituationen Vores samlede antal fuldtidsansatte er i 2008 øget med ni medarbejdere i forhold til Sammen med en øget aktivitet på nye kunder, har vi styrket indsatsen på flere specialistområder. Spændende arbejdspladser Vi gennemfører i 2008 og 2009 et stort uddannelsesprojekt for alle vores medarbejdere. Vi har fokus på at drive en sund bank med gode og rentable forretninger. Vi ønsker at være en god bank for vores kunder og en spændende arbejdsplads for vores medarbejdere. Samtidig ønsker vi at leve op til de forventninger, aktionærerne har til os. Uddannelsesprojektet sikrer, at vi er parate til at møde de ønsker og forventninger, der er til os. Ny organisation I starten af året samlede vi de interne afdelinger i ét samlet administrationsområde, der skal fungere som en effektiv og dynamisk støttea og serviceenhed til de øvrige områder Privat, Erhverv og Investering. Vi har ansat en områdedirektør som ansvarlig for det nye administrationsområde. Trivselsprojekt Vi ser en helt klar sammenhæng mellem trivsel og resultater. Vores medarbejdere skal være motiverede og glade for at komme på arbejde. I 2008 satte vi ekstra 15

16 Ledelsesberetning fokus på det og ansatte en trivselskonsulent, der arbejder med både den enkelte medarbejder og den generelle trivsel og sundhed. Ombygning i hovedkontoret I 2008 gennemførte vi en ombygning af hovedkontoret på 1. og 2. sal i Frederiksgade 6, Skive. Vi indrettede to nye kontorer til Investeringsafdelingen og Fjernkundeafdelingen. Vi har fået to spændende lokaler, der begge er indrettet i forhold til de to forretningsområder og til de medarbejdere, der arbejder der. Særlige risici Effekterne af finanskrisen giver sektoren særlige udfordringer. Det gælder også i Salling Bank, hvor bankens resultater i de kommende år reduceres væsentligt som følge af betalinger, foranlediget af vores deltagelse i den 2Aårige statsgarantiordning (Bankpakke I), som administreres af Det Private Beredskab, hvorefter staten garanterer for alle indlån og simple fordringer i perioden. Vores betaling for deltagelse i ordningen ventes at blive i alt ca. 0,6 A 0,7 mio. kr. pr. måned i de kommende 21 måneder, hvortil kommer eventuelt yderligere udgifter, såfremt betaling af selvrisiko og garantiprovision gøres gældende, jf. aftalens vilkår. I værste fald kan det påføre Salling Bank yderligere udgiftsførsler af op til ca. 20 mio. kr. Salling Bank har en overskydende likviditet på 155 %, en samlet solvensprocent på 14,1 % og en kernekapitalprocent på 8,6 % pr Vores efterstillede kapitalindskud på i alt 100 mio. kr. udløber i 2015 og 2016 med halvdelen i hvert af årene, og kapitalgrundlaget til opfyldelse af vores planlagte strategiske udvikling over de næste 5 år er sikret. En deltagelse i Bankpakke II vurderes alt andet lige at påføre os årlige mera omkostninger på ca. 4 mio. kr. Vi har ikke taget endelig stilling til deltagelse i Bankpakke II. 16

17 Ledelsesberetning Øvrige forhold Salling Bank har ikke indgået aftaler, som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med banken overtages som følge af et gennemført overtagelsestilbud. Der er heller ikke indgået aftaler med bankens ledelse eller medarbejdere om kompensation i tilfælde af fratrædelse eller afskedigelse uden gyldig grund eller i tilfælde af, at deres stillinger nedlægges som følge af et overtagelsestilbud. Bestyrelsesbeslutninger Der er ikke siden regnskabsafslutningen truffet beslutninger eller indtrådt hændela ser, der i væsentlig omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Bestyrelsen har besluttet, at Salling Bank indtil videre ikke vil offentliggøre kvartalsrapporter, idet det anses, at ressourceforbruget ikke vil stå i forhold til aktionærernes og øvrige interessenters udbytte heraf, da forretningsgrundlaget og hermed indtjeningen ikke vurderes at ville ændre sig væsentligt inden for et enkelt kvartal. Banken offentliggør periodemeddelelser, der beskriver den finansielle stilling og perioderesultat samt redegør for væsentlige begivenheder. Corporate Governance Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra Vor holdning til Anbefalingerne er generelt positiv, for samspillet mellem Salling Bank og vore interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) er en forudsætning for Salling Banks fortsatte positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da vi lever af at leve op til kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hensyn til ønsker hos vore øvrige interessenter. Vi lever op til langt de fleste af Anbefalingerne, og for de Anbefalinger, som Salling Bank ikke lever op til, er der redegjort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med Anbefalingernes følg eller forklar princip. Nasdaq OMX Copenhagen A/S understreger om følg eller forklar Aprincippet, at det er gennemsigtigheden om selskabernes forhold, der er det bærende element, og det er op til det enkelte selskab at vurdere i hvilket omfang, Anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt for det pågældende selskab. Nedenfor er angivet de væsentligste forhold. En mere detaljeret gennemgang af Corporate Governance findes på Salling Banks hjemmeside, Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Salling Bank følger i det væsentligste anbefalingerne, dog har Salling Bank i vedtægterne en værnsregel. Salling Bank har i sine vedtægter en stemmeretsbegrænsning, således at ingen aktionær kan stemme for mere end én stemme. Der kan samtidig højst afgives to stemmer på egne og andres vegne. Denne værnsregel er vedtaget af aktionærerne på generalforsamlingen og skal ses som et udtryk for, at Salling Bank ønskes bevaret som et selvstændigt stærkt, 17

18 Ledelsesberetning lokalt pengeinstitut til glæde for alle vore interessenter. En ophævelse af værnsreglen vil efter bestyrelsens opfattelse medføre, at Salling Banks aktier i høj grad gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt, hvilket bestyrelsen ikke finder kan være i aktionærernes, kundernes, medarbejdernes eller lokalsamfundets interesse. Bestyrelsen har derfor ikke til hensigt at foreslå ændrede vedtægtsbestemmelse herom. Bestyrelsen ser omvendt heller ikke for nærværende noget behov for at indføre yderligere begrænsninger i vedtægterne. Salling Banks aktier er fordelt på mere end fortrinsvis lokale aktionærer. Salling Banks aktiekapital består af én aktieklasse på stk. aktier á nominelt 100 kr., i alt en aktiekapital på kr. Alle aktier er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. I henhold til Aktieselskabslovens 28A er Spar Vest Fonden, Skive, anmeldt med 16,0 %. Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 8. marts 2010 at udvide aktiekapitalen indtil kr. Bemyndigelsen er giver på generalforsamlingen den 8. marts Åbenhed og gennemsigtighed Da Salling Bank er et dansk pengeinstitut, der alene henvender sig til danske kunder og investorer, har bestyrelsen ikke fundet det relevant at få oversat materiale til engelsk. Bestyrelsen har besluttet, at Salling Bank indtil videre ikke vil offentliggøre kvartalsrapporter, idet det anses, at ressourceforbruget ikke vil stå i forhold til aktionærernes og øvrige interessenters udbytte heraf, da forretningsgrundlaget og hermed indtjeningen ikke vurderes at ville ændre sig væsentligt inden for et enkelt kvartal. Banken offentliggør periodemeddelelser, der beskriver den finansielle stilling og perioderesultat samt redegør for væsentlige begivenheder. Bestyrelsens sammensætning Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af 24 medlemmer. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt dettes medlemmer. Den finansielle lovgivning stiller krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række krav om egnethed (kvalifikationer og erfaring) samt hæderlighed. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer sker på baggrund af ovennævnte kriterier, og ikke på baggrund af en formelt fastlagt proces, da bestyrelsen ikke har fundet behov for at fastlægge en sådan proces. For at styrke medlemmernes kompetencer i forhold til bestyrelsesarbejde tilbyder Salling Bank bl.a. nyvalgte bestyrelsesmedlemmer en grundig introduktion til bestyrelsesarbejdet, herunder mulighed for deltagelse i relevante kurser. Det er valgt ikke at oplyse om bestyrelsens beholdning af aktier, da ejerandelen ikke er en kvalifikation for bestyrelsesmedlemmet. Desuden medfører værdipapirhandelsloven, at bestyrelsesmedlemmernes og direktionens handler med Salling Bank aktien i løbet af et kalenderår skal offentliggøres via Nasdaq OMX Copenhagen A/S, såfremt handlerne overstiger EUR. 18

19 Ledelsesberetning Det fremgår af Anbefalingerne, at bestyrelsesmedlemmerne skal begrænse deres arbejde i andre bestyrelser. Bestyrelsen finder det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer har de nødvendige ressourcer til at kunne yde en aktiv indsats i bestyrelsen. Bestyrelsen finder imidlertid ikke, at det er antallet af poster, men derimod den dermed forbundne arbejdsmængde, der er relevant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg. Valgperioderne er forskudte, således at der hvert år er 2 medlemmer på valg. Hermed sikres kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har overvejet, om indførelse af en valgperiode på et år vil være hensigtsmæssig, men finder det af ovenstående årsager ikke velbegrundet. Bestyrelsesmedlem: Indtrådt: Genvalgt: Udløb af valgperioden: Poul Ø. Hansen 1991 Ja 2009 Mogens G. Jensen 1993 Ja 2010 Chr. T. Østergaard 2000 Ja 2010 Per Albæk 2005 Ja 2009 Bestyrelsen finder ikke pt. behov for skematiske evalueringer af bestyrelse eller direktion og samarbejdet imellem dem. Bestyrelsens hyppige møder og tætte samarbejde, også med direktionen, giver den nødvendige dialog om de opnåede resultater. Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde mindst 12 gange om året, herudover afholdes årligt et strategimøde, og derudover mødes bestyrelsen så ofte som det er nødvendigt. Bestyrelsens og direktionens vederlag Aflønning af bestyrelsen sker med et fast honorar, som fremgår af den aflagte årsrapport, og der tilbydes ikke optionsprogrammer. Bestyrelsen finder ikke oplysninger om enkeltpersoners vederlag relevante for offentligheden, hvorfor årsrapportens oplysninger om det samlede vederlag til bestyrelse og direktion er fyldestgørende information. Direktionens ansættelsesforhold, herunder fratrædelsesvilkår vurderes at følge almindelig praksis på området og evalueres løbende. Direktionen er ikke incitamentsmæssigt aflønnet. Salling Bank følger ikke Anbefalingen vedrørende offentliggørelse af direktionens fratrædelsesordning. Det skyldes at ordningen ikke findes at være af en sådan karakter, at oplysninger herom er væsentlige for en vurdering af Salling Banks forpligtelser. Revision Bestyrelsen vedtager ikke rammer for ekstern revisors levering af ikkea revisionsydelser. Den eksterne revisors ikkearevisionsydelser relaterer sig primært til driftsa, skattea og regnskabsmæssige forhold. Bestyrelsen anser ikke det nuværende forbrug af ikkearevisionsydelser for kompromitterende i forhold til ekstern revisors uafhængighed. Det er desuden bestyrelsens opfattelse at PricewaterhouseCoopers internt har en god styring og kontrol med overholdelse af deres habilitetsregler. 19

20 Ledelsesberetning Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Bestyrelsesmedlemmerne og direktionen beklæder følgende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber: Bestyrelsen Adm. direktør Poul Østergaard Hansen: Vinderup Jern & Staal A/S Gårdejer Mogens Glud Jensen: Adm. direktør Per Albæk: Direktør Chr. T. Østergaard: Kulturcenter Limfjord A/S Kulturcenter Limfjord Erhverv A/S Dantherm Air Handling A/S Dantherm Power A/S Stykgodscentret A/S Stykgodscentret Holding A/S Viborg HK A/S Creative Company Holding A/S Creative Company A/S BJ Gear A/S BJ Gear Holding A/S Moland Byggevarer A/S Holbæk Bygge Materialekompagni A/S Øvrige bestyrelsesmedlemmer beklæder ingen andre ledelseshverv. Direktion Bankdirektør Peter Vinther Christensen Skive Værkstedshuse A/S 20

21 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansielle virksomheder samt gældende bekendtgørelser om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Regnskabsprincippet for gruppevise hensættelser på garantier er ændret. Vi har tidligere foretaget gruppevise hensættelser, svarende til et års garantiprovision. I henhold til det nye regnskabsprincip foretages der hensættelser på garantier, svarende til et års forudbetalte garantiprovisioner, hvilket anses for et mere retvisende billede. Sammenligningstal og nøgletal er korrigeret for principændringen med tilbagevirkende kraft til Fra 2008 hensættes en beregnet forpligtelse til fremtidige fratrædelsesaftaler og jubilæumsudgifter. Udgifterne er tidligere udgiftsført på forfaldstidspunktet. Den beregnede forpligtelse udgør 3,3 mio. kr. pr Forpligtelsen er i 2008 ført direkte over egenkapitalen med fradrag af skat. Generelt om indregning og måling Aktiver eller forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil hhv. tilgå og fragå banken, og der kan foretages en pålidelig værdimåling. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bea eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostningerne indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger på domicilejendomme direkte på egenkapitalen. Finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Udlån og tilgodehavender Udlån og tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris. Stiftelsesprovisioner og lignende indtægter, som udgør en integreret del af et udlåns effektive forrentning, indregnes i resultatopgørelsen over løbetiden med den effektive rente for det pågældende udlån. Der foretages nedskrivninger på grundlag af en kombination af individuelle vurderinger af udlån og vurderinger af grupperede udlån. Det vurderes, om der enten individuelt eller på grupperet basis er objektive indikationer for værdiforringelse. Ved objektiv indikation for værdiforringelse beregnes nedskrivninger ved tilbagediskontering af forventede fremtidige betalinger. Konstaterede tab er afskrevet. Det samlede beløb for nedskrivninger og tab er udgiftsført i resultatopgørelsen. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med to 21

22 Anvendt regnskabspraksis grupper fordelt på privatkunder og erhvervskunder. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Ejendomspriser og arbejdsløshed er variabler, der afspejler indtrufne begivenheder, og indeholder derfor ikke den forventede udvikling, som det f.eks. er tilfældet for produkter, der prissættes på et aktivt marked. På baggrund af allerede indtrufne begivenheder i samfundet, har ledelsen derfor foretaget et skøn over den forventede udvikling i disse to variabler, og har på den baggrund korrigeret modellens estimater. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Salling Bank har derfor vurderet, om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen for bankens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, der danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning for både privatkunder og erhvervskunder. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, der knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode, fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Garantidebitorer Hensættelser til tab på garantier foretages på grundlag af en kombination af individuelle og gruppevise vurderinger. De gruppevise hensættelser svarer til den forudbetalte garantiprovision. Det samlede beløb for hensættelser og tab er udgiftsført i resultatopgørelsen. Obligationer og aktier Børsnoterede værdipapirer er optaget til de officielt noterede kurser. Unoterede aktier i selskaber, som banken ejer i fællesskab med en række andre pengeinstitutter, er værdiansat til dagsværdi. Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, er dagsværdien fastlagt på grundlag af selskabernes seneste aflagte regnskaber. Øvrige unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelsesprisen eller en eventuel lavere dagsværdi. Grunde og bygninger Domicilejendomme værdiansættes til markedsværdi på baggrund af afkastmodellen. Ved domicilejendomme forstås ejendomme, der hovedsageligt anvendes til drift af bankens egne afdelinger. 22

23 Anvendt regnskabspraksis Bygninger afskrives over en periode på indtil 50 år med en scrapværdi på 40 % af den offentlige kontantvurdering pr. 1. januar Installationer afskrives over den forventede levetid. Øvrige materielle aktiver Maskiner og inventar er opført til anskaffelsespriser med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne, der er lineære og individuelle, varierer mellem 15 % og 50 % pr. år. Udenlandske mellemværender Mellemværender i og beholdninger af fremmed valuta er optaget til de gældende kurser på statusdagen. Ikke kursfastsatte valutaer er værdiansat til en skønnet kurs. Transaktioner i udenlandsk valuta omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen. Finansielle instrumenter Terminsforretninger samt rentea og valutaswaps optages til markedsværdien ultimo regnskabsåret. Alle kursreguleringer, såvel realiserede som urealiserede, er ført over resultatopgørelsen. Beregning af gennemsnitlige markedsværdier foretages på grundlag af kvartalsvise opgørelser. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Udskudt skat hensættes med gældende skattesatser af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Hensatte forpligtelser Den kapitaliserede værdi af udækkede pensionstilsagn hensættes som forpligtelse baseret på en tilbagediskonteret værdi af fremtidige betalinger. Den kapitaliserede værdi af fremtidige fratrædelsesaftaler og jubilæumsgodtgørelser afsættes som forpligtelse, baseret på levetidstabeller og en vurdering af sandsynligheden for, at hændelserne indtræffer. 23

24 Resultatopgørelse Beløb i kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rentea og provisionsindtægter Kursreguleringer... 4 A Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration AfA og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v A633 Resultat før skat... A Skat... 8 A Årets resultat

25 Balance pr. 31. december Aktiver Beløb i kr. Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Grunde og bygninger i alt (domicilejendomme) Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Beløb i kr. Note Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

26 Egenkapitalopgørelse Beløb i kr Egenkapital: Aktiekapital primo og ultimo Overført overskud primo Ændringer i regnskabspraksis/omgrupperinger... A Ændret praksis for hensatte forpligtelser... A Årets overskud eller underskud... A Tilgang ved salg af egne aktier Afgang ved køb af egne aktier... A A Skat af kursregulering af egne aktier Udbetalt udbytte excl. udbytte af egne aktier... A5.636 A Egenkapital i alt Heraf foreslået udbytte Beholdning og bevægelser i egne aktier i årets løb: Primo: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 6,4 % 3,8 % Tilgang: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 6,8 % 5,4 % Samlet købspris i kr Afgang: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 4,4 % 2,8 % Samlet salgspris i kr Ultimo: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af egenkapitalen... 8,7 % 6,4% Markedsværdien af egne aktier i kr Køb og salg af egne aktier foretages løbende til opfyldelse af kundehandler. 26

27 Noter til årsrapporten Beløb i kr Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt jf. nedenfor Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Renter/terminspræmie af afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Rentekontrakter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillet kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Gebyrer og provisionsindtægter i alt Kursreguleringer Obligationer... A251 A431 Aktier... A Valuta ValutaA, rentea, aktiea, råvarea, og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer i alt... A Salling Bank har ikke pensionspuljeordninger. 27

28 Noter til årsrapporten Beløb i kr Udgifter til personale og administration Lønninger til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Lønninger til bestyrelse, direktion og repræsentantskab i alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Personaleudgifter i alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale m.v. og administration i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede (med én decimal) ,7 94,5 6. Af6 og nedskrivninger på immaterielle og materille aktiver Afskrivninger på grunde og ejendomme Nedskrivninger på ejendomme Tilbageførte nedskrivninger på ejendomme... A600 0 Afskrivninger på maskiner og inventar Afskrivninger i alt Andre driftsudgifter Gebyr for statsgaranti via Det Private Beredskab Tab ved salg af materielle aktiver Andre driftsudgifter i alt

29 Noter til årsrapporten Beløb i kr Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat... A Efterregulering af tidligere års beregnet skat... A3 398 Skat i alt... A Resultat før skat... A Permanente afvigelser til skattemæssig indkomst: Kapitalandele og udbytte... A1.791 A3.239 Renter og omkostninger... A11 A424 Afskrivninger A Selskabsskatten udgør 25 % heraf... A Primoregulering af eventualskatter Overskydende selskabsskat/restskat vedr. tidligere regnskabsår... A3 A5 Udgiftsført under selskabsskat i alt... A Den effektive skatteprocent udgør % 23 % 9. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Tilgodehavender fordelt efter restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med tre måneder Over tre måneder og til og med et år Over et år og til og med fem år Over fem år Tilgodehavender fordelt efter restløbetid i alt

30 Noter til årsrapporten Beløb i kr Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån fordelt på kategorier: Udlån med adgang til variabel udnyttelse Pantebreve Andre udlån Udlån fordelt på restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med tre måneder Over tre måneder og til og med et år Over et år og til og med fem år Over fem år Aktier m.v. Noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S Andre aktier Øvrige kapitalandele Beholdningen består af: Omsætningsbeholdning af aktier m.v Aktier m.v. i fællesejede sektorselskaber m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v. Samlet anskaffelsespris primo og ultimo Bogført beholdning ultimo Salling Bank har en andel på 27,49 % i Skive Værkstedshuse A/S, Skive 30

31 Noter til årsrapporten Beløb i kr Domicilejendomme Dagsværdi primo Tilgang, herunder forbedringer Afskrivninger... A306 A288 Værdiændringer som i årets løb er indregnet direkte i resultatopgørelsen... A425 0 Dagsværdi ultimo Domicilejendomme værdiansættes på grundlag af afkastmodellen. Der er ikke benyttet eksterne eksperter ved værdiansættelsen. Seneste offentlige ejendomsvurdering Øvrige materielle aktiver Samlet anskaffelsespris primo Årets tilgang Årets afgang... A Samlet anskaffelsespris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver... A881 0 Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver vedrørende nedenstående poster: Materielle anlægsaktiver Skattemæssigt underskud Omkostninger til fratrædelsesgodtgørelse m.v Stiftelsesprovisioner af udlån Pensionsforpligtelser Kursregulering m.v. af afhændede Totalkreditaktier... A Udskudt skat er afsat med den aktuelle skattesats. 31

32 Noter til årsrapporten Beløb i kr Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til kreditinstitutter Fordelt på restløbetid: Anfordringsgæld Til og med tre måneder Indlån og anden gæld På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer Fordelt på restløbetid: På anfordring Til og med tre måneder Over tre måneder og til og med et år Over et år og til og med fem år Over fem år Efterstillede kapitalindskud Består af: Lån i DKK Lån i DKK Lån i DKK Heraf kan medregnes Lån i DKK 2003 A 2011 er indfriet 1. juli Lånene var etableret den 1. juli 2003 og forrentedes med 3 måneders CIBOR + 2 procentpoint indtil indfrielsestidspunktet. Lån i DKK forfalder til fuld indfrielse den 1. maj Salling Bank har mulighed for at indfri lånene fra og med 1. maj Lånene forrentes med 3 måneders CIBOR + 1,25 procentpoint indtil 1. maj Herefter forrentes lånene med 3 måneders CIBOR + 2,75 procentpoint. Lånet er etableret den 1. maj Lån i DKK 2008 A2016 forfalder til fuld indfrielse den 1. juli Salling Bank har mulighed for at indfri lånene fra og med 1. juli Lånene forrentes med 3 måneders CIBOR + 2 procentpoint indtil 1. juli Herefter forrentes lånene med 3 måneders CIBOR + 5 procentpoint. Lånene er etableret den 1. juli

33 Noter til årsrapporten Beløb i kr Eventualforpligtelser Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån TinglysningsA og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler: Øvrige forpligtelser Solvensopgørelse Egenkapital ifølge balancen Foreslået udbytte... 0 A % af summen af kapitalandele over 10 % jf. FIL 131, stk A1.176 A7.780 Aktiverede skatteaktiver... A5.849 A2.715 Kernekapital efter fradrag Efterstillede kapitalindskud % af summen af kapitalandele over 10 % jf. FIL 131, stk A1.176 A7.780 Basiskapital Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt... 8,6 % 8,5 % Solvensprocent ifølge FIL 124, stk ,1 % 12,8 % 33

34 Noter til årsrapporten Beløb i kr AD KREDITRISIKO 21a Bankens samlede udlån og garantidebitorer er procentuelt fordelt således på sektorer og brancher Offentlige myndigheder... 0 % 0 % Erhverv: Landbrug, jagt og skovbrug % 11 % Fiskeri... 0 % 0 % Fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, ela gasa, vanda og varmeværker... 6 % 4 % Bygge og anlægsvirksomhed... 5 % 5 % Handel, restaurationsa og hotelvirksomhed % 9 % Transport, post og telefon... 1 % 1 % KreditA og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed... 2 % 2 % Ejendomsadministration og handel, forretningsservice % 11 % Øvrige erhverv... 7 % 4 % Erhverv i alt % 47 % Private % 53 % I alt % 100 % I 2008 er banken overgået til modregningsmodellen for Totalkreditgarantier. Det betyder, at en betragtelig del af tidligere stillede tabsgarantier ikke længere skal bogføres under bankens garantistillelser. Det er hovedårsagen til forskydningen i den procentvise fordeling mellem erhvervsengagementer og private engagementer. 21b Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser Nedskrevet og hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Nedskrevet ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster, der indebærer en kreditrisiko Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser i alt Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantidebitorer ultimo året... 2,6 % 2,0 % Tilgodehavender med standset renteberegning udgør

35 Noter til årsrapporten Beløb i kr c Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår... A A9.721 Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet... A3.560 A Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår... 0 A d Udlån og tilgodehavender, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Salling Bank har delvist nedskrevet en del af bankens udlån og tilgodehavender, idet der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. For de således nedskrevne udlån og tilgodehavender udgør: For tilgodehavender med individuelle nedskrivninger: Værdien af udlån og tilgodehavender før nedskrivning Værdien af udlån og tilgodehavender efter nedskrivning For tilgodehavender med gruppevise nedskrivninger: Værdien af udlån og tilgodehavender før nedskrivning Værdien af udlån og tilgodehavender efter nedskrivning e Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter Positiv markedsværdi efter netting: Modpart med risikovægt 0 % Modpart med risikovægt 20 % Modpart med risikovægt 100 %

36 Noter til årsrapporten Beløb i kr AD MARKEDSRISIKO 22a Valutarisiko Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital efter fradrag... 1,7 % 2,1 % Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i procent af kernekapital efter fradrag... 0,0 % 0,0 % 22b Renterisiko Renterisiko på DKK Renterisiko på øvrige valutaer Renterisiko på gældsinstrumenter m.v. i alt Ad Direktion og bestyrelse Størrelsen af lån til samt pant, kautioner eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser, stiftet for medlemmerne i bankens direktion og bestyrelse. Lån: Direktion Bestyrelse Sikkerhedsstillelser: Der er ingen sikkerhedsstillelser Væsentlige vilkår: Engagementer med medlemmer af bankens bestyrelse indgås på normale forretningsmæssige vilkår. Engagementer med personalerepræsentanter i bestyrelsen indgås på personalevilkår. 24 Ad Revisionshonorar Honorar til ekstern revision Heraf andre ydelser end revision Honorar for revision herefter Ad Mellemværende med tilknyttede associerede virksomheder Banken har ingen mellemværender med associerede virksomheder m.v. 36

37 Noter til årsrapporten Beløb i kr. 26 Ad Uafviklede spotforretninger Nominel værdi Markedsværdien Positiv Negativ Netto Valutaforretninger, køb Valutaforretninger, salg Renteforretninger, køb A13 Renteforretninger, salg Aktieforretninger, køb A11 Aktieforretninger, salg I alt AD AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER 27a Afledte finansielle instrumenter efter restløbetid Valutakontrakter: Restløbetid Op til tre måneder Nominel værdi Netto markedsa værdi Restløbetid Tre måneder til et år Nominel værdi Netto markedsa værdi Restløbetid Et til fem år Nominel værdi Netto markedsa værdi Afledte finansielle instrumenter i alt Nominel værdi Netto markedsa værdi Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg A A A1.801 Swaps Rentekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg A A213 I alt A A7 27b Afledte finansielle instrumenter opdeling af markedsværdien Valutakontrakter: Markedsværdi Gennemsnitlig markedsværdi Markedsværdi af ikkeagaranterede kontrakter Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Rentekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg I alt Netto Markedsværdi... A100 A100 37

38 Årsrapportens underskrifter Ledelsespåtegning: Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Salling Bank A/S, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten for Salling Bank A/S aflægges efter Lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af bankens aktiviteter for regnskabsåret Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Årsrapporten for 2008 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skive, den 4. februar 2009 Direktionen Peter Vinther Christensen /Ole Finderup Bestyrelsen: Poul Østergaard Hansen Mogens Glud Jensen Per Albæk Formand Chr. T. Østergaard Johnny Lindhard Jensen Hanne Williams 38

39 Årsrapportens underskrifter Revisionspåtegning: Til aktionærerne i Salling Bank A/S Vi har revideret årsrapporten for Salling Bank A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Ledelsens ansvar for årsrapporten Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlige fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten, De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation i årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 39

40 Årsrapportens underskrifter Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Skive, den 4. februar 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bjørn Jakobsen Peter H. Christensen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 40

41 Salling Bank gennem 132 år 1881 Banken flytter til sin nuværende placering i Frederiksgade 6 og får ny adm. direktør, Th. Alstrup Chr. Werner bliver ny adm. direktør Banken opretter sin første filial i Roslev Den 42Aårige selvstændige bank sælges til Den Danske Landmandsbank på en ekstraordinær generalforsamling den 13. juli Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank starter den 1. oktober med MehlsenAMadsen som formand og L. P. Werner som adm. direktør og P. Goul som vicedirektør Banken genopretter sin filial i Roslev, og hovedsædet får en hårdt tiltrængt udvidelse af lokalerne Aktiekapitalen når den første mio. kr Bankens anden filial åbnes i Stoholm Bankens aktiekapital forhøjes til 1,5 mio. kr Th. Nielsen indtræder i direktionen, der tillige består af bankdirektør P. Goul Banken opretter filial i Durup Bankdirektør P. Goul går på pension og erstattes af P. H. Steenberg Bankbussen starter med at besøge 15 holdepladser. 1969A Banken opretter filialer i Balling, Breum, 1972 Egeris og Højslev Bankdirektør Th. Nielsen går på pension. P. H. Steenberg udnævnes til adm. direktør og H. J. Christensen til direktør indtil 1974, hvor han bliver direktør i Morsø Bank Banken kan fejre hele 2 jubilæer en hundredårsdag for bankens start og en halvtredsårsdag for bankens genstart som selvstændig Bankdirektør P. H. Steenberg går på pension, og Poul Erik Bastrup bliver ny adm. direktør Banken opretter sin ungdomsbank, Punktet Forbygningen til Skive Theater købes og indgår i en gennemgribende ombygning af hovedkontoret Bankens aktiekapital er nu på 30 mio. kr Bankdirektør Peter Vinther Christensen afløser Poul Erik Bastrup som adm. direktør 1995 Banken byder aktionær nr velkommen Afdelingerne i Balling og Breum gennemgår en omfattende modernisering Direkte TV fra Salling Banks generalforsamling Banken byder velkommen til aktionær nr Yderligere 3 afdelinger Durup, Roslev og Højslev gennemgår en omfattende modernisering Bankens regnskab er det 3. bedste i bankens 123Aårige historie Alle medarbejdere deltager i bankens hidtil største udviklingsprojekt Salling Banks bærende værdier. Medarbejderudveksling med Grønlandsbanken. På grund af den teknologiske udvikling kører bankbussen sin sidste tur Salling Bank fejrer sit 125 års jubilæum med udgivelse af den meget populære jubilæumsbog, udstilling i banken og en stor reception den 19. maj i hovedkontoret for aktionærer, kunder og forretningsforbindelser Bankens ungdomsbank Punktet flytter på nettet Nyindretning af hovedkontoret i Frederiksgade, således at det er tilpasset bankens nye organisationsstruktur Banken åbner ny afdeling på Egeris Butikstorv. Afdelingen i Stoholm gennemgår en omfattende modernisering Bankens to afdelinger i det sydlige Skive sammenlægges, og har fremover forretningssted på Egeris Butikstorv under navnet Egeris afdeling Banken etablerer Fjernkundeafdelingen i hovedkontoret afdelingen betjener kunder uden for vort lokalområde. Vi samler vore rådgivere fra Breum, Durup og Roslev i Roslevafdelingen der er fortsat åbent for ekspedition i Breum og Durup. Holdet til en ny Viborg afdeling ansættes med udgangspunkt fra hoved kontoret startes markedsføring og kundebetjening i Viborg Banken åbner den 25. maj ny afdeling i Viborg 2008 Banken indretter 80 kvadratmeter på 1. og på 2. sal mellem Skive Theater og banken. Lokalerne har stået tomme siden overtagelsen i På 1. sal ligger nu Investeringsafdelingen og på 2. sal holder Fjernkundeafdelingen til. 41

42 Vi samarbejder med Totalkredit som samarbejdspartner I Salling Bank har vi Totalkredit som samarbejdspartner. Med egne realkreditprodukter på hylden kan vi sammen med Totalkredits rådgivningssystem tilbyde en meget høj kvalitet i rådgivningssituationer. Lokale vurderingsansvarlige og egen realkreditafdeling er ensbetydende med korte ekspeditionstider. Er der behov for et realkreditlån, foregår hele lånesagsa ekspeditionen hos os, og man behøver ikke at drøfte sin økonomi med andre. Privatsikring Du kan tale med os om både dine forsikringer og din privatøkonomi. En række pengeinstitutter er indgået i et samarbejde med Privatsikring, som er et selvstændigt forsikringsselskab. Vi indgår i dette samarbejde, så du med fordel kan tegne gode, billige private forsikringer, der dur, når det gælder. Du bestemmer selv selvrisikoen og sammensætningen af de enkelte dækninger; derfor bestemmer du også selv prisen på dine forsikringer. Vi tager os af selve tegningen og kan også sørge for, at betalingen af dine præmier sker via betalingsservice over din konto. Privatsikringen ordner skadebehandlingen og alt det forsikringstekniske. BankInvest Én af bankens seriøse og kompetente samarbejdspartnere på investeringsområdet er investeringsforeningen BankInvest, som er en af Danmarks førende uafhængige kapitalforvaltere. Med mere end 35 aktiea og obligationsafdelinger på paletten kan vi skræddersy en investering, som passer til den enkelte kundes risikovillighed, tidshorisont og skattemæssige forhold. Sparinvest Sparinvest er en uafhængig udbyder af langsigtede og stabile investeringsprodukter i Danmark og resten af Europa. Sparinvest forvalter og rådgiver i dag en samlet kapital på over 100 mia. kr. og har en bred kundeportefølje, der inkluderer pengeinstitutter, institutionelle investorer og andre markante aktører fra både inda og udland. Lokale Pengeinstitutter Lokale Pengeinstitutter er en forening for 107 lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark. Medlemskredsen omfatter dermed stort set alle danske pengeinstitutter med udpræget lokal forankring. Langt de fleste af foreningens medlemmer er i øvrigt også medlemmer af Finansrådet. Med Lokale Pengeinstitutter som fælles talerør har de enkelte medlemmer god mulighed for at blive hørt og øve indflydelse på udviklingen i finanssektoren og i det samfund, som sektoren er en del af. Det er foreningens vigtigste opgave at skaffe medlemmerne de bedst mulige rammer for udøvelse af deres virksomhed. 42

43 Vi samarbejder med Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter er oprettet i 1966 af en række selvstændige pengeinstitutter og godkendt af Justitsministeriet til varetagelse af særlige forvaltningsopgaver. I forbindelse med afviklingen af Overformynderiet er Forvaltningsinstituttet godkendt til at forvalte såvel umyndiges midler som myndiges båndlagte midler. Ligeledes forvalter de kapitaler tilhørende fonde (legater). De indleverede kapitaler forvaltes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler og med de aftaler, der træffes med hver enkelt kapitalejer. Pengeinstitutterne, der står bag, garanterer for instituttets virksomhed og forpligtelser. Forvaltningsinstituttet er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og af Justitsministeriet. DLR Kredit DLR blev stiftet i 1960 under navnet Dansk Landbrugs Realkreditfond og havde frem til 1. juli 2000 eget lovgrundlag, der begrænsede udlånsaktiviteten til belåning af landbrugsa, skovbrugsa og gartneriejendomme. Pr. 1. juli 2000 overførtes DLR til realkreditloven og blev ligestillet med de øvrige realkreditinstitutter. DLRs udlånsområde var dermed ikke længere begrænset til ejendomme, der anvendes til landbrug, skovbrug og gartneri. Med virkning fra 1. januar 2001 blev DLR omdannet til et aktieselskab under navnet DLR Kredit A/S. Ejerkredsen bag DLR er regionale og lokale pengeinstitutter. Udover udlån til landbrugsa, skovbrugsa og gartneriejendomme yder DLR tillige lån til private beboelsesejendomme til udlejning, til private andelsboliger, kontora og forretningsejendomme, almene boliger samt industria og håndværksejendomme og andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde. Finanssektorens Uddannelsescenter I samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg tilbyder Salling Bank sine medarbejdere en bred vifte af kursustilbud på såvel det faglige som det personlige og ledelsesmæssige område. Finanssektorens Uddannelsescenter udbyder såvel finansielle grunda og efteruddannelser som ledera, salgsa og kommunikationsuddannelse. Desuden udbydes workshops, seminarer og konferencer. Desuden har centret et nært og aktivt samarbejde med en meget stor del af den finansielle sektor. 43

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366. Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366. Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 9 Skive, den 2. august 2005 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.

Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank. Årsrapport 2007 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Lærer Kristian Dahl

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Skive, den 28. januar 2004 Meddelelse nr. 1/2004 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2005 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere