Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen"

Transkript

1 X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen Periodens resultat før skat er på 17,2 mio. kr. mod 22,1 mio. kr. sidste år. Halvårsresultatet er det næstbedste i bankens historie og anses for særdeles tilfredsstillende. Basisindtjeningen er steget med 24 % og udgør 20,9 mio. kr. Forventningerne til 2015 fastholdes. Vi forventer således en basisindtjening på mio. kr. og et resultat før skat på mio. kr. Udlån er forøget med 41 mio. kr. i 2015, svarende til en vækst på 2,2 %. Netto rente og gebyrindtægter er steget med 3,0 mio. kr. i forhold til sidste år og udgør 82,3 mio. kr. Kursreguleringer udgør 5,3 mio. kr. mod 16,4 mio. kr. sidste år. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. er reduceret med 18 % i forhold til sidste år og udgør 9,0 mio. kr. Tilsynsdiamanten viser en bank med en afbalanceret risikoprofil. Kapital og kernekapitalprocenten udgør 15,5 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 10,9 %. Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon eller Bankens fondsbørsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside Med venlig hilsen Peter Vinther Christensen Bankdirektør Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse X Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Perioden Forventninger... 4 Salling Banks forretning... 4 Resultatet... 5 Balancen... 6 Kapitalforhold og solvens... 7 Bestyrelsesbeslutninger... 7 Anvendt regnskabspraksis... 7 Tilsynsdiamanten... 8 Halvårsregnskab 2015 Resultat og totalindkomstopgørelse... 9 Balance Egenkapitalopgørelse Noteoversigt Noter Peter Vinther Christensen Bankdirektør Side 2 af 19

3 Ledelsesberetning Ledelsespåtegning: Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Salling Bank A/S. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Halvårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af bankens aktiviteter i perioden 1. januar 30. juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten, men ekstern revision har påset, at betingelserne for indregning af periodens indtjening i den egentlige kernekapital er opfyldt. Skive, den 19. august 2015 Direktionen Peter Vinther Christensen /Michael Bitsch Johansen Bestyrelsen: Per Albæk Jan Pedersen Niels Jørgen Jacobsen Formand Ian Pedersen Keld Frederiksen Johnny Lindhard Jensen Torben Langerskov Bjørn Ransborg Jensen Side 3 af 19

4 Ledelsesberetning Perioden 1. januar 30. juni 2015 Periodens resultat før skat er på 17,2 mio. kr. mod 22,1 mio. kr. sidste år. Halvårsresultatet er det næstbedste i bankens historie og anses for særdeles tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af stigende gebyrer og provisionsindtægter som følge af et meget højt aktivitetsniveau på bolig og investeringsområdet, samt positive kursreguleringer. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger (basisindtjeningen) udgør 20,9 mio. kr. mod 16,8 mio. kr. sidste år. I 2015 indgår engangsposter i basisindtjeningen med netto 0,2 mio. kr. mod +0,2 mio. kr. i Den korrigerede basisindtjening er således steget med 4,5 mio. kr. Salling Bank har haft en afbalanceret og kontrolleret vækst gennem mange år. Bankens engagementer er kendetegnet ved god bonitet og spredning på brancher og enkeltengagementer, og bankens vækst er baseret på traditionelle, ugearede bankforretninger. Det kan yderligere oplyses, at banken ikke har og ikke har haft aktieoptionsbaseret aflønning af ledelsen. Salling Bank har en god likviditet, baseret på et solidt indlånsoverskud. Bankens indlånsoverskud udgør 437 mio. kr. Likviditetsoverskuddet er på 145 % i forhold til lovkravet mod 128 % på samme tidspunkt sidste år. Forventninger Salling Bank opererer med langsigtede planer for en fortsat sund og afbalanceret vækst i forretningsomfang, indtjening og kapitalbase. Vi forventer som tidligere udmeldt en basisindtjening for 2015 på mio. kr. Der hersker en betydelig markedsusikkerhed med hensyn til indeværende års kursreguleringer og nedskrivninger. For 2015 fastholdes derfor et resultat før skat på mio. kr. Salling Banks forretning Salling Bank er en selvstændig lokalbank med afdelinger i Skive, Nykøbing, Viborg og Vinderup. Bankens klare mål er at fastholde de værdier som karakteriserer lokalbanken Salling Bank: Nærværende, handlekraftig og værdiskabende. Bankens engagementer er fordelt med 46 % på privatkunder og 54 % på erhvervskunder. Salling Banks hovedaktivitet er traditionel bankdrift. Banken har således en stolt tradition og stor ekspertise inden for indlåns og udlånsprodukter, pension, investering, boligfinansiering og formuerådgivning. Til sikring af et højt rådgivningsniveau har Salling Bank gennem årene prioriteret personaleuddannelse, Side 4 af 19

5 Ledelsesberetning trivsel og sundhed, og den teknologiske base højt. På særlige forretningsområder har banken indgået samarbejdsaftaler med specialiserede sektorvirksomheder, der bistår med rådgivning og uddannelse af bankens medarbejdere. Resultatet Netto rente og gebyrindtægter udgør 82,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,0 mio. kr. eller 4 % i forhold til året før. Bankens nettorenteindtægter er påvirket af en faldende rentemarginal. I 2015 har markedsrenterne været faldende og er på et historisk lavt niveau. Sidste års renteudgifter var positiv påvirket af reberegning af kursopskrivning mv. i forbindelse med indfrielse af den statslige hybride kernekapital. Reberegningen udgjorde 3,6 mio. kr. Gebyr og provisionsindtægter udgør 33,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,9 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen skyldes især forøgede garantiprovisioner, høj aktivitet på værdipapirhandelsområdet samt meget høj konverteringsaktivitet på boligområdet. Kursregulering af værdipapirer og valuta er et plus på 5,3 mio. kr. mod 16,4 mio. kr. sidste år. Kursregulering af værdipapirer var sidste år påvirket af salget af aktierne i Nets, hvilket medførte en kursavance på 4,3 mio. kr. Udgifter til personale og administration er på 57,9 mio. kr. mod 58,7 mio. kr. sidste år. Gennemsnitlige antal heltidsansatte er 102,1 mod 104,9 sidste år. Vi gik ind i 2015 med 106 medarbejdere og går ud af 1. halvår med 99 medarbejdere. Udgifter til personale er påvirket af fratrædelsesgodtgørelser, forøgede udgifter til overtidsbetaling samt stigning i lønsumsafgiften på i alt 0,8 mio. kr. Udgifter til personale var sidste år påvirket af fratrædelsesgodtgørelser og løn i opsigelsesperioden på 2,8 mio. kr. Udgifter til administration er påvirket af forøgede udgifter til bankens datacentral BEC på 1,2 mio. kr. i forhold til sidste år. Af og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver udgør 1,6 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. sidste år. Sidste år udgjorde nedskrivninger 0,6 mio. kr. Andre driftsudgifter udgør 2,2 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. sidste år. Udgifterne er udelukkende til konkursramte banker via Indskydergarantien. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er på 9,0 mio. kr. mod 11,0 mio. kr. sidste år. og er således reduceret med 18 %. Nedskrivningerne er påvirket af en stigning i gruppevise nedskrivninger og hensættelser på 2,1 mio. kr. mod et fald på 0,6 mio. kr. sidste år. De samlede nedskrivninger og hensættelser på bankens engagementer udgør 166,8 mio. kr., hvoraf 151,5 mio. kr. er individuelle nedskrivninger og hensættelser. I periodens løb er der foretaget nedskrivninger og hensættelser med 15,7 mio. kr., og der er tilbageført 6,5 mio. kr. af nedskrivninger og hensættelser, foretaget i tidligere år. Side 5 af 19

6 Ledelsesberetning De samlede nedskrivninger og hensættelser udgør 6,3 % af de samlede udlån og garantier. Bankens perioderesultat før skat er på 17,2 mio. kr. mod 22,1 mio. kr. sidste år. Selskabsskat er en udgift på 4,4 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. sidste år. Bankens resultat for perioden udgør herefter 12,8 mio. kr. mod 18,2 mio. kr. sidste år. Balancen Balancen er forøget med 4 % eller 111 mio. kr. og er på mio. kr. mod mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Udlån er steget med 0,4 % eller 7 mio. kr. og er på mio. kr. mod mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Primo året var bankens udlån på mio. kr. Udlån er således forøget med 2,2 % eller 41 mio. kr. i 1. halvår Bankens udlånsmasse har en stor spredning på såvel brancher som på enkeltengagementer. Indlån er steget med 4,9 % eller 107 mio. kr. Indlån udgør herefter mio. kr. mod mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Primo året var bankens indlån på mio. kr. Domicilejendomme udgør 33,9 mio. kr. mod 35,4 mio. kr. sidste år. Primo året udgjorde bankens domicilejendomme 34,1 mio. kr. Banken ejer udelukkende ejendomme, hvori banken selv driver virksomhed. Efterstillede kapitalindskud udgør 137 mio. kr. i lighed med sidste år. Efterstillede kapitalindskud består af hybrid kernekapital, der er uopsigelig fra kreditorside. Egenkapitalen er på 262 mio. kr. efter overførsel af periodens resultat. Likviditetsoverskuddet i forhold til 10 % kravet er på 145 % mod 128 % sidste år. Likviditetsoverskuddet svarer til 436 mio. kr. Med virkning fra 1. oktober 2015 træder nye likviditetsbestemmelser i kraft. Det sker i form af det såkaldte LCR nøgletal (Liquidity Coverage Ratio). Nøgletallet er udtryk for et minimumskrav til beholdningen af likvide aktiver i forhold til likviditetsbehovet under 30dages akut likviditetskrise, og nøgletallet skal senere afløse det nuværende 152 likviditetsnøgletal. Kravet til LCR er pr. 1. oktober 2015 minimum en dækning på 60 %, som gradvis stiger til 100 % i Side 6 af 19

7 Ledelsesberetning Bankens gode likviditet gør, at banken allerede på nuværende tidspunkt lever op til det fuldt indfasede krav på 100 %. Salling Bank har således også i forhold til LCR en solid likviditetsmæssig overdækning. Kapitalforhold og solvens Bankens kapitalprocenter er med virkning fra 2014 opgjort efter kapitaldækningsdirektivet CRD IV og kapitaldækningsforordningen CRR. Reglerne har medført, at bankens fradrag i solvensopgørelsen for kapitalandele i finansielle virksomheder er forøget væsentligt. Endvidere er der indført visse ændringer vedrørende opgørelsen af de risikovægtede eksponeringer, herunder vægtningen og opgørelsen af misligholdte engagementer samt indførelsen af en midlertidig rabat på risikovægtningen af visse engagementer i SMVsegmentet. Salling Bank har en kapital og kernekapitalprocent på 15,5 % pr. 30. juni Den egentlige kernekapitalprocent, dvs. ekskl. hybrid kernekapital, udgør 10,6 %. Kapitalprocenten er forøget med 0,2 % points i forhold til sidste år. I forhold til primo året er kapitalprocenten uændret. Den efterstillede kapital består af hybrid kernekapital på i alt 140 mio. uden udløbsdato og med vilkår, der medfører, at den hybride kernekapital kan anvendes til dækning af solvensbehovstillægget. Banken har mulighed for indfrielse af 70 mio. kr. henholdsvis den 5. september 2018 og 31. marts Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 10,9 % pr. 30. juni 2015 efter 8+ metoden. Den aktuelle solvensoverdækning i forhold til det opgjorte solvensbehov er på 4,6 % points, svarende til 103 mio. kr. Kravet til den egentlige kernekapitalprocent er på 4,5 %, idet bankens solvensbehovstillæg kan afdækkes med den hybride kernekapital. Overdækningen kan således opgøres til 6,1 % points. Oplysninger i henhold til Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 4, stk. 1 offentliggøres på bankens hjemmeside Bestyrelsesbeslutninger Der er ikke siden regnskabsafslutningen truffet beslutninger eller indtrådt andre hændelser, der i væsentlig omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) samt yderligere danske oplysningskrav til delsårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste aflagte årsrapport. Side 7 af 19

8 Ledelsesberetning Tilsynsdiamanten I Tilsynsdiamanten har Finanstilsynet opstillet fem pejlemærker med grænseværdier for, hvad der som udgangspunkt må anses for værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Salling Bank har gennem flere år anvendt bl.a. disse pejlemærker i bankens risikostyring og ligger med god margin inden for de fem grænseværdier. Det understreger bankens politik om en sund, kontrolleret og afbalanceret udvikling. Eksponeringskategorier i Tilsynsdiamanten Tilsyns3 diamantens Bankens aktuelle Grænseværdi værdi Summen af store engagementer max. 125 % 60 % Udlånsvækst max. 20 % 2 % Ejendomseksponering max. 1) 25 % 9 % Funding ratio (udlån/arbejdende kapital) max. 2) 100 % 69 % Likviditetsoverdækning min. 50 % 145 % 1) Procenten for ejendomseksponeringer er den andel af de samlede udlån og garantidebitorer, der vedrører branchen Fast ejendom samt Gennemførelse af byggeprojekter, opgjort før nedskrivninger. 2) Arbejdende kapital består af: Indlån, efterstillede kapitalindskud og egenkapital. Grafisk fremstillet er Salling Banks placering i Tilsynsdiamanten således: Side 8 af 19

9 Resultat3 og totalindkomstopgørelse Beløb i kr. Note Helår 2014 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Resultat Periodens totalindkomstopgørelse: Periodens resultat Der har ikke været andre former for totalindkomst. Side 9 af 19

10 Balance Aktiver Beløb i kr. Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt (domicilejendomme) Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Beløb i kr. Note Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Side 10 af 19

11 Egenkapitalopgørelse Beløb i kr Egenkapital: Aktiekapital primo og ultimo Overkurs ved emission primo og ultimo Overført overskud primo Periodens overskud eller underskud Tilgang ved salg af egne aktier Afgang ved køb af egne aktier Egenkapital i alt Beholdning og bevægelser i egne aktier i periodens løb: Primo: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 0,2 % 0,2 % 0,2 % Tilgang: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 0,1 % 0,1 % 0,1 % Samlet købspris i kr Afgang: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 0,0 % 0,0 % 0,1 % Samlet salgspris i kr Ultimo: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af egenkapitalen... 0,3 % 0,3 % 0,2 % Markedsværdien af egne aktier i kr Køb og salg af egne aktier foretages løbende via marketmaker. Side 11 af 19

12 Noteoversigt Noteoversigt 1 Femårsoversigt for delåret 2 Fem års nøgletal for delåret 3 Renteindtægter 4 Renteudgifter 5 Gebyrer og provisionsindtægter 6 Kursreguleringer 7 Udgifter til personale og administration 8 Andre driftsudgifter 9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 10 Skat 11 Domicilejendomme 12 Efterstillede kapitalindskud 13 Eventualforpligtelser 14 Kapitalforhold og solvens 15 Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser Side 12 af 19

13 Noter til halvårsrapporten Femårsoversigt for delåret beløb i mio. kr Hovedtal fra resultatopgørelsen: Netto rente og gebyrindtægter... 82,4 79,3 75,1 62,4 56,9 Kursreguleringer... 5,3 16,4 2,9 4,7 0,1 Andre driftsindtægter... 0,2 0,4 2,9 0,6 0,1 Udgifter til personale og administration... 57,9 58,7 54,3 45,2 44,4 Af og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver... 1,6 1,9 2,2 1,2 0,9 Andre driftsudgifter... 2,2 2,4 3,1 1,4 6,1 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.... 9,0 11,0 17,3 11,4 8,8 Resultat før skat... 17,2 22,1 4,0 8,5 3,1 Skat... 4,4 3,9 1,4 2,3 0,6 Periodens resultat... 12,8 18,2 2,6 6,2 2,5 Hovedtal fra balancen Aktiver: Kassebeholdning, kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodeh. til amortiseret kostpris Obligationer og aktier Immaterielle og materielle aktiver Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld samt udstedte obligationer Andre passiver og periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Reserver Passiver i alt Ikke3balanceførte poster: Garantier m.v Andre eventualforpligtelser Ikkebalanceførte poster i alt Side 13 af 19

14 Noter til halvårsrapporten Fem års nøgletal for delåret Kapitalprocent... 15,5 % 15,3 % 14,1 % 13,8 % 16,0 % Kapitalgrundlag i % af den samlede risikoeksponering 2 Kernekapitalprocent... 15,5 % 15,3 % 13,1 % 11,1 % 11,3 % Kernekapital i % af den samlede risikoeksponering 3 Periodens egenkapitalforrentning før skat... 6,7 % 9,1 % 1,8 % 4,9 % 1,8 % Resultat før skat i % af gennemsnitlig egenkapital. 4 Periodens egenkapitalforrentning efter skat... 5,0 % 7,5 % 1,2 % 3,6 % 1,4 % Resultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital 5 Indtjening pr. omkostningskrone... 1,24 kr. 1,30 kr. 1,05 kr. 1,15 kr. 0,95 kr. Bruttoindtægter inkl. kursregulering/sum af omkostninger, afskrivninger og tab 6 Renterisiko... 1,5 % Viser hvor stor en del af kernekapitalen efter fradrag, der tabes 0,8 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % ved en stigning i renten på 1 %point 7 Valutaposition... 2,3 % 4,2 % 1,2 % 3,1 % 3,8 % Positionen vist ved valutakursindikator 1 i forhold til kernekapital efter fradrag 8 Valutarisiko... 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Risikoen vist ved valutakursindikator 2 i forhold til kernekapital efter fradrag 9 Udlån plus nedskr. herpå i forhold til indlån... 88,1 % 91,3 % 80,6 % 86,8 % 87,8 % Udlån plus nedskrivninger herpå i % af indlån. 10 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,1 % 128,2 % 237,8 % 155,8 % 169,9 % Overskydende likviditet efter opfyldelse af lovkravet (FIL 152) i forhold til lovkravet (10 % kravet) 11 Summen af store eksponeringer... 60,2 % 46,7 % 72,6 % 75,3 % 61,3 % Summen af eksponeringer over 10 % af kapitalgrundlag 12 Andel af tilgodehavender med nedsat rente... 3,5 % 2,4 % 2,5 % 2,4 % 1,6 % Andel af samlede udlån før nedskrivninger, hvorpå renten er nedsat eller nulstillet 13 Akkumuleret nedskrivningsprocent... 6,3 % 5,9 % 6,1 % 4,6 % 3,8 % Nedskrivninger og hensættelser i alt i % af udlån og garantier 14 Periodens nedskrivningsprocent... 0,3 % 0,4 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % Periodens udgiftsførte afskrivninger og nedskrivninger på debitorer i % af udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser 15 Periodens udlånsvækst... 2,2 % 5,9 % 3,1 % 0,1 % 0,4 % Viser hvor meget udlån ultimo er steget i forhold til primo 16 Periodens afkastningsgrad... 0,5 % 0,7 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % Periodens resultat efter skat i forhold til aktiver i alt 17 Udlån i forhold til egenkapital... Angiver udlånet i forhold til egenkapitalen 7,1 7,4 7,9 9,4 9,6 18 Periodens resultat pr. aktie (stykstr. 100 kr.)... 24,5 kr. 34,9 kr. 5,0 kr. 22,1 kr. 8,9 kr. Periodens resultat efter skat pr. 100 kr. s aktie 19 Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) kr. 483 kr. 434 kr. 624 kr. 609 kr. Viser egenkapitalen ultimo pr. 100 kr. s aktie 20 Børskurs pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) kr. 250 kr. 153 kr. 210 kr. 340 kr. 21 Børskurs/indre værdi pr. aktie (stk. 100 kr.)... Viser børskursen i forhold til aktiens indre værdi 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6 Side 14 af 19

15 Noter til halvårsrapporten 2015 Beløb i kr. Halvår 2015 Halvår 2014 Helår Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillet kapitalindskud Reberegning af efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Gebyrer og provisionsindtægter i alt Kursreguleringer Obligationer Aktier Valuta Valuta, rente, aktie, råvare, og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer i alt Salling Bank har ikke pensionspuljeordninger. Side 15 af 19

16 Noter til halvårsrapporten 2015 Beløb i kr. Halvår 2015 Halvår 2014 Helår Udgifter til personale og administration Lønninger til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Lønninger til bestyrelse, direktion og repræsentantskab i alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Personaleudgifter i alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden omregnet til heltidsbeskæftigede (med én decimal) ,1 104,9 103,6 8. Andre driftsudgifter Udgifter til Indskydergarantifonden Andre poster Andre driftsudgifter i alt Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Individuelle nedskrivninger og hensættelser: Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Gruppevise nedskrivninger og hensættelser: Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Bevægelser på individuelle og gruppevise nedskrivninger m.v. i alt Endelige tab som ikke var nedskrevet i tidligere år Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. i alt Side 16 af 19

17 Noter til halvårsrapporten 2015 Beløb i kr. Halvår 2015 Halvår 2014 Helår Skat Resultat før skat Permanente afvigelser til skattemæssig indkomst: Kapitalandele og udbytte Ikke fradragsberettiget andel af løn til direktion (Bankpakke II) Renter og omkostninger Af og nedskrivninger Selskabsskatten udgør 23,5 / 24,5 % heraf Regulering af udskudt skat pga. ændring i skatteprocent Primoregulering af udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat Skat i alt Den effektive skatteprocent udgør % 18 % 15 % 11. Domicilejendomme Dagsværdi primo Afgang Afskrivninger Værdiændringer som er indregnet i resultatopgørelsen Dagsværdi ultimo Domicilejendomme værdiansættes på grundlag af afkastmodellen. Der er ikke benyttet eksterne eksperter ved værdiansættelsen. Seneste offentlige ejendomsvurdering Side 17 af 19

18 Noter til halvårsrapporten 2015 Beløb i kr. Halvår 2015 Halvår 2014 Helår Efterstillede kapitalindskud Består af: Hybrid kernekapital etableret Hybrid kernekapital etableret Heraf kan medregnes Hybrid kernekapital etableret 2013 er uopsigeligt fra kreditorside. Lånene forrentes med 11,71 % p.a. indtil den 5. september Herefter forrentes lånene med 3 måneders CIBOR + 10 procentpoint. Desuden udgiftsføres etableringsomkostninger over den forventede løbetid. Banken har mulighed for at indfri lånene fra og med 5. september Lånene er etableret 5. september Etableringsomkostninger udgjorde t.kr. Pr. 30. juni 2015 er etableringsomkostninger modregnet i lånene med t.kr. Lånenes hovedstol er 70 mio. kr. Hybrid kernekapital etableret 2014 er uopsigeligt fra kreditorside. Lånene forrentes med 11,22 % p.a. indtil den 31. marts Herefter forrentes lånene med 3 måneders CIBOR + 10 procentpoint. Desuden udgiftsføres etableringsomkostninger over den forventede løbetid. Banken har mulighed for at indfri lånene fra og med 31. marts Lånene er etableret 31. marts Etableringsomkostninger udgjorde t.kr. Pr. 30. juni 2015 er etableringsomkostninger modregnet i lånene med t.kr. Lånenes hovedstol er 70 mio. kr. 13. Eventualforpligtelser Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler: Øvrige forpligtelser Side 18 af 19

19 Noter til halvårsrapporten 2015 Beløb i kr. Halvår 2015 Halvår 2014 Helår Kapitalforhold og solvens Egenkapital ifølge balancen Immaterielle aktiver Aktiverede skatteaktiver / 20 % af summen af kapitalandele over 10 % Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital / 80 % af summen af kapitalandele over 10 % Kernekapital og kapitalgrundlag Risikovægtede eksponeringer med kreditrisiko Risikovægtede eksponeringer med markedsrisiko Risikovægtede eksponeringer med operationel risiko Risikovægtede eksponeringer i alt Egentlig kernekapitalprocent... 10,6 % 10,6 % 10,7 % Kernekapitalprocent... 15,5 % 15,3 % 15,5 % Kapitalprocent... 15,5 % 15,3 % 15,5 % 15 Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt Hensættelser på garantidebitorer Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser i alt Side 19 af 19

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2015: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015. Skive, den 5.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2015: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015. Skive, den 5. X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2015: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015. Rekordresultat og opjustering af resultatforventningerne Skive, den 5.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2016: Halvårsrapport Skive, den 17.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2016: Halvårsrapport Skive, den 17. X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2016: Halvårsrapport 2016. Skive, den 17. august 2016 Endnu et tilfredsstillende regnskab Periodens resultat før

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2016: Kvartalsrapport pr. 31. marts Skive, den 4.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2016: Kvartalsrapport pr. 31. marts Skive, den 4. X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2016: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016. Skive, den 4. maj 2016 Stigende udlån og faldende nedskrivninger Periodens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2016: Kvartalsrapport pr. 30. september 2016.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2016: Kvartalsrapport pr. 30. september 2016. X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2016: Kvartalsrapport pr. 30. september 2016. Skive, den 9. november 2016 Næstbedste perioderesultat i 140 år Periodens

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Stigende resultat, stigende udlån og nettotilbageførsel af nedskrivninger

Stigende resultat, stigende udlån og nettotilbageførsel af nedskrivninger X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017. Skive, den 4. maj 2017 Stigende resultat, stigende udlån og nettotilbageførsel

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2016 1/18 1. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første kvartal

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2014: Kvartalsrapport pr. 30. september 2014.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2014: Kvartalsrapport pr. 30. september 2014. X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2014: Kvartalsrapport pr. 30. september 2014. Skive, den 5. november 2014 Bankens hidtil bedste perioderesultat

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014: Halvårsrapport Skive, den 20.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014: Halvårsrapport Skive, den 20. X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014: Halvårsrapport 2014. Skive, den 20. august 2014 Bedste halvårsresultat i 138 år Periodens resultat før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2014: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2014.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2014: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2014. X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2014: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2014. Skive, den 7. maj 2014 Bedste 1. kvartal nogensinde Periodens resultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Udkast pr. 18-11-2015 08:22. 1.-3. kvartal 2015

Udkast pr. 18-11-2015 08:22. 1.-3. kvartal 2015 Udkast pr. 18-11-2015 08:22 1.-3. kvartal 2015 Vestjysk Bank Kvartalsrapport 2015 Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 5 Regnskabsberetning 7 Ledelsens påtegning 13 Kvartalsregnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 vestjyskbank Kvartalsrapport Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Regnskabsberetning 6 Ledelsens påtegning 12 Kvartalsregnskab 13 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere