DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014"

Transkript

1 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET

2 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder og pligter 3.3 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3.4 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder og pligter. 3.5 Spillerens rettigheder og pligter. 3.6 Tællende scorer. 3.7 Computed Buffer Adjustment (CBA) 3.8 Ekstra Dag Scorer (EDS) 3.9 Spillehandicap Stableford Erhvervelse af første handicap Regulering af handicap Suspendering og fortabelse af handicap Generhvervelse af handicap Årsrevision(AHR) 3.16 Handicapkomitéens rettigheder og pligter til at foretage skøn. Ikrafttræden: Denne udgave af EGA-handicapsystemet træder i kraft pr. 2. juli 2012 Tillæg: 1. Handicapreguleringstabel. 2. Fastsætte af professionelle tour-spilleres handicap Handicapregisterkort. 4. Ekstra Dag Score tilmeldingsformularer 5. Regulering i forbindelse med lejeforbedring 6. Handicapnøglen 7. Spillere med handicap Støttemodel skønsmæssig regulering Revision 17.april 2015

3 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 3 INDLEDNING Da den Europæiske Golfunion - EGA - i 1997 besluttede, at Europas golflande skulle anvende det amerikanske Course Rating and Slope System til at beskrive golfbanernes sværhedsgrad, var grundlaget skabt for at forme et fælles europæisk handicapsystem - EGA-handicapsystemet. Dette blev indført 1. jan 2000 i Danmark, og 9. udgave foreligger hermed. Handicapsystemet foreligger på hjemmesiden under Handicap og Regler til downloading. Hermed håber vi, at systemet når ud til en så bred kreds af golfspillere som muligt. Alle medlemmer af danske golfklubber bør kende handicapsystemet. Med EGA-handicapsystemet spiller vi mod banens par og ikke mod banens Course Rating, og forskellen mellem par og Course Rating indbygges i konverteringstabellerne. Dette princip er nu efterhånden slået igennem i hele Europa, dog undtaget De Britiske øer. Enhver golfspiller - kvinde som mand - kan i EDS-runder vælge, hvilken bane (tee-sæt) de vil spille fra, og på konverteringstabellen aflæse, hvilket spillehandicap, deres handicap giver dem. Herefter kan der spilles en hvilken som helst match eller turnering og resultatet opgøres. Turneringsbestemmelser med angivelse af, hvilket tee-sæt der skal spilles fra, skal naturligvis følges. EGA-handicapsystemets formål er, at frembringe korrekte handicaps, som afspejler spillerens scoringspotentiale, og som gør det muligt for spillere med forskelligt handicap at konkurrere på lige fod, tilpasset banens sværhedsgrad. Handicap fastsættes på basis af præstationer, hvor høje scorer på enkelte huller reduceres vha. stableford, da disse høje scorer ikke afspejler spillerens styrke. Scorer fra turneringsresultater - og for spillere med handicap 4,5 eller højere også såkaldte "Ekstra Dag Scorer" - anvendes til handicapregulering. Det tilstræbes, at disse regler skal medføre opnåelse af et handicap, der gør at en spiller bør kunne score til neutralzone eller bedre efter følgende retningslinjer En Gr. 1 spiller i ca. 35% af alle runder En Gr. 2 spiller i ca. 25% af alle runder En Gr. 3 spiller i ca. 20% af alle runder En Gr. 4 spiller i ca. 10% af alle runder Ovenstående procentsatser er baseret på en spiller, der spiller 8-10 runder pr. år. Spillere med væsentligt flere runder må forventes at have flere runder i neutral zone. Spillere på vej ned eller op i handicap vil falde uden for disse retningslinjer. Selve golfspillets natur med stadig skiftende spillevilkår og svingende præstationer betyder, at handicapfastsættelse ikke kan være en eksakt operation, men hvis spilleren forsøger: at lave det bedste score på hvert hul i alle runder at opnå så mange tællende scorer som muligt pr. år at opfylde pligterne i dette system (gælder i høj grad også klubbens udvalgsmedlemmer) kan der alligevel opnås en rimelig høj grad af ensartethed i handicapfastsættelse, og derved opnås et sportsligt fair handicap, der viser spillerens styrke og tillader spillere med forskellig spillestyrke at konkurrere på et jævnbyrdigt niveau.

4 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 4 Handicap er et talmål for spillerens styrke, udtrykt ved det antal slag, vedkommende spiller over Course Rating på idealbanen med Slope 113. Handicap er således det teoretiske udtryk for spillerens reelle, aktuelle styrke på idealbanen med Slope 113. Handicap angives som decimaltal med én decimal, f.eks. 3,4 eller 24,6. Spillehandicappet, som tildeles på den aktuelle bane (tee-sæt), der skal spilles, aflæses på konverteringstabellen. Spillehandicap angives i heltal, f. eks. 7 slag eller 31 slag, EGA-handicapsystemet anvendes med tilladelse fra EGA s Handicapping and Course Rating Committee. DGU Course Rating og Slope anvendes med tilladelse fra USGA. Nærværende danske version er en forkortet version af den engelske version af EGA Handicapsystemet og ændret, så -numrene nu kan sammenlignes. Der kan derfor forekomme spring i -rækkefølgen. Nærværende version er gældende i Danmark for handicapkomitéer og medlemmer i danske golfklubber under DGU fra 17. april Ændringer siden sidste revidering af Juli 2014: Tillæg 2 præciseret med kategorier. DGU s Handicap- og Course Rating Komité April 2015

5 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE DANSK GOLF UNIONS RETTIGHEDER OG PLIGTER Dansk Golf Union: Har den øverste myndighed med hensyn til handicapsystemets administration Skal tilsikre at baner godkendte til Handicap regulering har Course Rating og Slope baseret på USGA Course Rating system Har ret til når som helst at indhente oplysninger om handicap fra medlemsklubberne Skal afgøre alle indbragte tvister vedrørende systemet, og deres afgørelse er endelig. Kendelser vedr. suspension af handicappet på mindst 6 måneder kan dog ankes til DGUs Amatør og Ordensudvalg Har myndighed til at indføre og til at anvende EDS (Ekstra Dag Scorer) til handicapregulering. EDS skal følge reglerne i EGA-handicapsystemet Skal godkende alle handicaps, der ansættes til +1 eller bedre, umiddelbart efter ansættelsen. 3.3 MEDLEMSKLUBBENS RETTIGHEDER OG PLIGTER En medlemsklub: Def. Er en dansk golfklub eller organisation, der er medlem af Dansk Golf Union Skal fungere som handicapmyndighed for alle de medlemmer, for hvem den er hjemmeklub, dog underlagt Dansk Golf Union som øverste myndighed Skal sørge for, at handicapsystemet anvendes korrekt. Opfylder medlemsklubben ikke disse krav, kan Dansk Golf Union fratage medlemsklubben rettighederne som handicapmyndighed eller iværksætte de foranstaltninger, som Dansk Golf Union finder nødvendige Kan i visse turneringer kræve at deltagerne har et EGA-Handicap Skal udpege en handicapkomité til at udføre de pligter, der beskrives i Er ansvarlig for at EGA handicaps føres efter DGU og EGA s regler Skal opbevare handicapregisterkort, der viser alle handicapforhold for medlemsklubbens spillere de sidste to år. 3.4 HANDICAPKOMITÉENS (HJEMMEKLUBBENS) RETTIGHEDER OG PLIGTER Handicapkomitéen: Skal sørge for, at der (evt. gennem klubbens turneringskomité) før en tællende turnering i klubben føres en liste med deltagernes navne. En af turneringskomitéen udfyldt startliste vil være en sådan deltagerliste Skal sørge for (evt. i samarbejde med klubbens turneringskomité) i det omfang, det er muligt, at alle scorekort, der udleveres i en tællende turnering, og tællende scorer i øvrigt (EDS-scorer) leveres tilbage til handicapkomitéen, herunder også ufuldstændigt førte scorekort Kan i klubber, hvor der er indført mulighed for, at medlemmerne selv registrerer deres scorekort via EDB, bestemme at spiller og markør selv kan registrere scorekort fra EDS-runder, hvorefter reguleringen træder i

6 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 6 kraft straks. Scorekort fra sådanne selv-registreringer skal opbevares af spilleren i 2 måneder, så klubbens Handicapkomité kan rekvirere det for kontrol Skal for hver runde i en tællende turnering håndteret elektronisk i gr. 1-5 beregne Computed Buffer Adjustment (CBA) i henhold til 3.7. for at bestemme om grænsen for neutral zone skal justeres Skal sørge for, at en liste over medlemmernes aktuelle handicap er tilgængeligt i klubhuset, enten fysisk eller via EDB Skal, hvis spilleren ikke har gjort det, omregne alle scorer til stablefordpoint og derefter foretage regulering Skal sørge for, at alle ændringer i medlemmernes handicap straks efter, at ændringen er foretaget, indføres på den under nævnte handicapliste Skal på vegne af de spillere, som de er hjemmeklub for, føre et handicapregisterkort, der skal vise spillerens handicapmæssige forhold (se Tillæg 3 og 3.3.6) med løbende registrering af spillerens tællende scorer straks efter indleveringen, og løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk datoorden Skal, når et medlem skifter hjemmeklub, fremsende kopi af spillerens handicapregisterkort for de sidste to år til spillerens nye hjemmeklub I en klub, der arrangerer en tællende turnering, skal, hvis klubben ikke er en deltagende spillers hjemmeklub, sørge for, at scorekort med det tællende score fremsendes til spillerens hjemmeklub. Såfremt klubbens EDB-system kan foretage elektronisk handicapregulering kan klubben foretage registrering af scorekortet, og ændringen overføres derefter elektronisk til spillerens hjemmeklub. Spillerens scorekort skal gemmes i 2 måneder i den arrangerende klub og eventuelt fremsendes til spillerens hjemmeklub efter anmodning Har retten til at suspendere handicap i henhold til 3.13 og har ret til at regulere handicap efter skøn i henhold til Har mulighed for at beslutte at en kommende turnering (på dagen) ikke er tællende pga. ekstreme vejrforhold og/eller banens tilstand Skal ved årets udgang udføre en årsrevision af hcp-gruppe 1-5. i henhold til app. C i den engelske udgave af EGA Handicap Systemet. Dette gælder også for pro er. Dog henvises til retningslinier for tour-kategori spillere i Tillæg SPILLERENS RETTIGHEDER OG PLIGTER Spilleren: Skal kun have ét handicap, der tildeles spilleren og reguleres af hjemmeklubben Skal vælge én hjemmeklub. Hvis spilleren er medlem af flere end én medlemsklub, skal spilleren skriftligt meddele alle klubberne, hvilke klubber spilleren er medlem af, og hvilken klub, der er valgt som hjemmeklub. (Note: Hvis en spiller bor samtidigt i 2 lande i en periode udover 3 mdr. kan spilleren have hjemmeklub i begge lande.) Kan kun skifte hjemmeklub ved et årsskifte, når der er givet skriftlig besked om skiftet til både den nye og den hidtidige hjemmeklub. Såfremt begge klubber er enige derom, kan klubskifte ske på et andet aftalt tidspunkt. Skift af hjemmeklub har handicap reguleringsmæssigt øjeblikkelig virkning. Handicap-historik skal såfremt ny klub kendes fremsendes ved klubskiftet

7 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE Skal før deltagelse i en tællende turnering sikre sig, at spillerens navn figurerer på deltagerlisten (startlisten). Skal sørge for, at alle scorekort fra tællende turneringer afleveres til turneringsledelsen, hvad enten de er fuldstændigt udfyldte eller ej. For EDS-scorer gælder, at scorekort mærket EDS af spilleren skal indleveres til handicapkomitéen, såfremt der ikke er foretaget selvregistrering. Gentagen eller forsætlig undladelse af at give meddelelse om tællende scorer (også No Return) medfører suspendering af handicap efter Skal straks give skriftlig besked til handicapkomitéen i sin hjemmeklub om alle tællende scorer (også No Return), opnået andre steder end i hjemmeklubben. Skal før start i en tællende turnering kontrollere sit spillehandicap på den af turneringsledelsen udfærdigede startliste og det udleverede scorekort Skal før enhver turnering i en godkendt klub sikre sig, at alle ændringer af hans handicap er foretaget Skal korrigere sit handicap udfra CBA=0, hvis det pga. af en manglende tællende runde er forkert. Skal påføre sit handicap og spillehandicap på alle scorekort Skal indlevere minimum 4 tællende scorer i et kalenderår for at bevare EGA-Handicap status efter årsrevisionen i.h.t Gælder både for amatører såvel som pro er. 3.6 TÆLLENDE SCORER Definitioner: Begreberne "match" og "turnering" sammenblandes ofte. I nærværende fremstilling er tilstræbt samme terminologi som i Golfreglerne, dvs. ordet "match" dækker en konkurrence mellem to (eller få) "sider" i samme spillegruppe og altid i form af hulspil, og "turnering" en slagspilsaktivitet, herunder også stableford- og par turneringer, med flere spillegrupper. En fortløbende række af hulspilsmatcher kaldes dog en "hulspilsturnering". En "par turnering" er en turnering, hvor der spilles mod banens par. Det er normalt ikke en "partnerturnering", men kan være det Handicapbetingelser foreligger i slagspils-, stableford- eller par turneringer, når der er spillet under følgende betingelser: Banen er underlagt det nationale forbund Banen er opmålt og har Course Rating (CR) og Slope, eller banen har SSS (Standard Scratch Score). Der er udfyldt og underskrevet et scorekort med markørunderskrift. Der er spillet efter Golfreglerne og godkendte Lokale Regler. I slagspil gælder at selvom der er spillet med reduceret handicap-tildeling, kan der efterfølgende foretages regulering ud fra fuld handicap-tildeling. Dette gælder ikke for stableford og par turneringer. Lejeforbedringer på fairway kan af klubben indføres på max. 6 huller. Lejeforbedring på flere huller kræver forhåndsgodkendelse af DGU. En tællende score er en score, som skal anvendes til handicapregulering. Der er tre slags tællende scorer: A. En tællende turneringsscore er enhver score (incl. No Return) fra en tællende turnering (se nedenfor) spillet under handicapbetingelser over 9/18 huller (se note*).

8 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 8 B. En tællende EDS-score er en score, spillet over 9/18 huller efter reglerne for EDS (Ekstra Dag Score) af en spiller med handicap 4, og under handicapbetingelser. (se note*) C. Grp 6 spillere kan spille en tællende runde, hvis den forud anmeldes efter EDS-lignende betingelser. (ingen max antal runder pr. kalenderuge) *Note: For handicap over 18,4 gælder både 9 og 18-hullers runder. Der kan kun indleveres én 9-huls runde pr. dag i gr. 4 og 5. En score er det talmæssige resultat hul for hul af en runde golf, og er denne score én af de ovenstående, kaldes den en tællende score. En tællende turnering er enhver turnering spillet under handicapbetingelser og arrangeret af: 1. Dansk Golf Union (DGU) 2. Udenlandsk union. 3. Slagspilturneringer i juniordistrikterne i Danmark, f.eks. Junior Distrikts Tour. 4. En medlemsklubs turneringskomité. Turneringerne vil være: underlagt golfklubbens totale og suveræne autoritet omtalt i klubbens turneringsprogram forsynet med udførlige turneringsbestemmelser administreret af golfklubbens turneringskomité, eller dennes underudvalg have tilmeldings- eller startlister åbne for alle klubbens medlemmer, dog evt. kun nogle rækker, f.eks.: kun handicap < 36 kun damer. 5. En udenlandsk klub, som er medlem af sit lands nationale golfforbund 6. Enhver turnering arrangeret af PGA (såvel PGA of Denmark som ethvert andet lands PGA) eller en tour sammenslutning. 7. En holdturnering (f.eks. Company Day) hvor der sideløbende udregnes en individuel score, er denne tællende for den enkelte spiller, såfremt der foreligger handicapbetingelser. 8. Company Day som ikke afvikles af klubben eller hvis det udelukkende er en holdturnering er ikke-tællende. I alle Dansk Golf Unions arrangerede turneringer (uanset årstid) afgør Dansk Golf Unions Turneringskomité og Handicap- og CR-komité, om handicapbetingelser foreligger, og om der foreligger en tællende turnering med en tællende score. "No Return" i en tællende turnering vil sige, at spilleren ikke fuldfører runden, men spilleren skal alligevel indlevere sit scorekort til turneringsledelsen, medmindre rimelig grund foreligger (akut sygdom o.l.). Manglende indlevering af scorekortet er misligholdelse af Handicapsystemet, jævnfør Uden at tilsidesætte er følgende ligeledes tællende scorer: Komiteen har aflyst turneringen kun scores bedre end handicap reguleres Hvis CBA-beregningen viser R/O (reduction only) Generelt er en score fra en tællende runde, hvor spilleren er blevet diskvalificeret, en tællende runde se undtagelser No return i neutral zone eller bedre

9 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE En score fra en tællende runde, hvor spilleren af en eller anden grund er blevet diskvalificeret, er ikke en tællende score, hvis spilleren bevidst har foretaget sig noget, der kunne påvirke en bolds bevægelse. (Regel 1-2) spillere enes om at udelukke brugen af en regel, eller at ændre på en straf (Regel 1-3) spilleren bruger ulovlige køller (Regel 4-1, 4-2, 4-3 og 4-4) spilleren bruger en ulovlig bold (Regel 5-1 og 5-2) spilleren anvender mere end én caddie på samme tid (Regel 6-4) spilleren har øvet sig på banen inden en turnering (Regel 7-1) spilleren bruger kunstige hjælpemidler etc. (Regel 11-1 og 14-3) spilleren spiller fra forkert sted (Regel 20-7). Spillerne er enedes om ikke at løfte en bold, der kunne hjælpe en modstander. (Regel 22-1) Scorer, hvor nedenstående forhold gælder, kan ikke handicapreguleres. Hvis banens længde afviger mere end 100 meter fra den opmålte bane, eller hvis der er mere end to provisoriske greens (9 huller dog mere end én green). Hvis lejeforbedring er tilladt uden for fairway - turneringer for pro er dog undtaget. Hvis der er lejeforbedring på fairway på flere end 6 huller - medmindre Dansk Golf Union har godkendt det. Scorer for Gruppe 1, 2 og 3 fra stipulerede turneringsrunder under 18 huller. Scorer fra runder, der ikke er spillet efter Golfreglerne eller Dansk Golf Union godkendte Lokale Regler. Eksempel: Hulkopper større end 108 mm i diameter. Scorer fra runder dårligere end neutral zone, hvor hullerne ikke er spillet i rækkefølgen fastsat af Komiteen. Individuelle scorer og No Return fra runder, hvor deltagerne spiller som partner med en anden deltager, er ikke tællende scorer. Scorer fra turneringer, der ikke er organiseret af en af de nævnte organer i Spilleren kan dog vælge EDS. Scorer opnået af amatører i en PRO-AM, pga. muligheden for professionel rådgivning af pro en. Men er turneringen arrangeret af PGA eller er tællende til PGAs rangliste, er den tællende for pro erne. Scorer fra par turneringer hvor partnerne spiller i samme bold. Disse scorer kan dog evt. af Handicapkomitéen anvendes som grundlag for skønsmæssig regulering. jf COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (BEREGNET JUSTERING AF NEUTRAL ZONE) Efter hver runde i en tællende 18 huls turnering(håndteret elektronisk), skal der foretages CBA-beregning I CBA-beregningen indgår spillere i handicapgruppe 1-4 med EGA-Handicap. Resultatet af beregningen gælder også handicapgruppe Resultatet af CBA-beregningen kan gå fra +1 til -4 og reduction only (RO) Et resultat på 1 til -4 og RO betyder, at grænsen for neutral zone sænkes tilsvarende. Et resultat på +1 betyder, at grænsen hæves med 1. Eksempel: En handicapgruppe 1 spiller scorer 33p, og en anden handicapgruppe 1spiller scorer 35p. CBA beregnes til -2. Neutral zone er normalt 35-36p, men bliver nu sænket med 2 til Handicap for spilleren med 33p forbliver uændret. Handicap for spilleren med 35p bliver reduceret med.

10 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE Der skal være minimum 10 deltagere for at foretage CBA I turneringer, der løber over flere dage, udregnes CBA for hver dag Turneringsledelsen kan inden turneringen beslutte, at CBA-beregning foretages samlet for alle runder/rækker der er spillet samme dag Hvis en runde bliver annulleret af Komiteen, tæller kun scores i neutral zone eller bedre og CBA sættes til EKSTRA DAG SCORER (EDS) En Ekstra Dag Score er enhver score omregnet til stablefordpoint spillet efter reglerne for EDS og under handicapbetingelser Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun vil spille en EDS score. Der kan kun spilles to EDS pr. kalenderuge. EDS score kan spilles hele året, når handicapbetingelser er til stede EDS kan spilles på alle danske baner, der er godkendt til handicapregulering og udenlandske baner hvor der foreligger enten Course Rating og Slope eller SSS EDS er kun gældende for spillere i handicapgrupperne 2, 3, 4 og En spiller kan ikke spille sig til et handicap under 4,5 eller over 36 vha. EDS For at EDS er en tællende score (9/18hl), skal spilleren før runden, men samme dag, enten skrive sig på en EDS startliste med følgende oplysninger: A. Dato B. Spillerens navn og medlemsnummer C. Spillerens handicap D. Markørens navn E. Antal huller ved 9 huller forni eller bagni eller meddele sin markør på første teested, at han ønsker at spille en EDS score (antal huller, forni eller bagni Spilleren skal efter runden indlevere et udfyldt og underskrevet (incl. markør) scorekort mærket EDS med scoren omregnet til stablefordpoint, eller foretage selvregistrering sammen med markøren Afleveres der intet scorekort mærket EDS betragtes det som NR. Den manglende aflevering af en EDS-score er misbrug, som kan medføre Komitéens suspension af spillerens og markørens handicap. Hvis en turnering gøres ikke-tællende i henhold til 3 4.7, kan spilleren vælge at spille en EDS-runde I stedet efter gældende regler i SPILLEHANDICAP - HANDICAPGRUPPE I slagspil-, par- og stableford konkurrencer finder spilleren på teestedets konverteringstabel det spillehandicap, der modtages fra det pågældende teested Modtagne spillehandicap påføres scorekortet iht. handicapnøglen. Hvis spillehandicap er et plushandicap, fratrækkes slagene fra nøgle 18, nøgle 17, osv. Handicap og/eller spillehandicap mindre end 0 kaldes plushandicap.

11 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE Det spillehandicap, spilleren modtager fra det pågældende teested er i konverteringstabellerne beregnet ud fra spillerens handicap ved følgende formel: Spillehandicap = (Handicap x Slope / 113) + Course Rating - Par Handicap angives med én decimal. Hvis handicappet er et plushandicap, indsættes det som negativ værdi i formlen, og hvis formlen giver et negativt spillehandicap, skal det tolkes som et plushandicap. Slope er et helt tal Course Rating angives med én decimal Par er et helt tal Spillehandicap er et helt tal. Note Spillehandicap for handicapgruppe 6 - se tillæg STABLEFORD Før handicapregulering skal spilleren omregne tællende scorer til stablefordpoint baseret på handicaptildeling I handicapmæssigt øjemed er stablefordpoint tildelt i relation til hullets par + eventuelle ekstra slag på hullet og efter banen handicapnøgle : Netto score på et hul point Ingen score 0 Mere end en over par 0 En over par 1 Par 2 En under par 3 To under par 4 Tre under par 5 Fire under Spilleren skal tillægge 18 Stableford points til resultatet fra en ni-huls runde, for at opnå en tællende score til regulering Om muligt skal der efter hver turneringsrunde udregnes CBA i henhold til Tællende scorer i en tællende par turnering med plusresultat omregnes til stableford score ved at tillægge 36 point til spillerens slutresultat. f.eks.: 2 minus = 34 stablefordpoint 5 plus = 41 stablefordpoint 0 eller All Square = 36 stablefordpoint Ifølge Handicapsystemet har spilleren spillet til sit handicap, hvis der er opnået 36 Stablefordpoint ERHVERVELSE AF FØRSTE HANDICAP Kun medlemmer af en medlemsklub kan få tildelt et handicap og kun af deres hjemmeklub Max EGA-Handicap er 36, handicap på se tillæg 7.

12 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE For at erhverve sit første handicap i handicapgrupperne 1-5, skal en spiller indlevere 3 stableford scorekort efter klubbens betingelser herfor, spillet på hjemmebanen under handicapbetingelser over 18 huller. For handicapgruppe 4-5 kan 9 hullers runder accepteres. Spillehandicap tildeles ud fra handicap 36. Hvis klubben tildeler handicap på grundlag af 9-hullers runder, tillægges 18 stablefordpoint for de 9 huller, der ikke er spillet. Runden med det bedste resultat benyttes som grundlag for beregning af EGA-Handicap. Er der scoret 36 stablefordpoint, opnås klubbens maksimale handicap. Er der scoret 37 stablefordpoint eller flere, beregnes det nye EGA-Handicap i henhold til tabel i Handicapkomitéen kan tildele en spiller et første handicap, som er lavere end det, spilleren skal have ifølge , hvis Handicapkomitéen har grund til at antage, at et lavere handicap svarer bedre til spillerens aktuelle spillestyrke Handicapkomitéen kan kun i specielle tilfælde tildele et EGA-Handicap, uden at spilleren har returneret en score, der berettiger til dette En spiller kan først tildeles et handicap, når han har fået et Golfkørekort Der kan ikke erhverves første handicap i handicapgruppe 1 uden skriftlig tilladelse fra Dansk Golf Union REGULERING AF HANDICAP Handicap opdeles ved 18 hullers runder i 6 handicapgrupper, ved 9 hullers runder i 3 handicapgrupper. Se Registrering af scorer og deraf følgende regulering af handicap skal ske løbende, efterhånden som scorerne indleveres til Handicapkomitéen. Handicapkomitéen skal herefter løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk spilledatoorden Registrering af handicapregulering skal ske på spillerens handicapregisterkort, der skal angive spilledato, banen, par, tee med Course Rating og Slope, handicap, spillehandicap, resultat i stablefordpoint og nyt handicap Hvis en spiller opnår en tællende score i neutral zone, ændres spillerens handicap ikke Hvis en spiller opnår en tællende score med færre stablefordpoint end neutral zone eller indleverer No Return, forhøjes spillerens handicap med i grupperne 1, 2, 3 og 4, medens forhøjelsen i gruppe 5 er. Hvis f.eks. en spiller med handicap 11,2 har en tællende score på 32 stablefordpoint, forhøjes spillerens handicap til 11,3. I gruppe 6 forhøjes handicap ikke. Mange No Returns vil kunne betragtes som misbrug og kan medføre suspendering af handicap i henhold til I turneringer med cut skal de runder, som en spiller bliver afskåret fra at spille, ikke handicapreguleres. I gruppe 5 kan handicap ikke forhøjes til mere end 36,0. Handicapkomitéen kan jf foretage skønsmæssige forhøjelser udover 36,0 og skønsmæssige forhøjelser for gruppe Hvis en spiller opnår en tællende score med 37 stablefordpoint eller flere, reduceres spillerens handicap med en decimalstørrelse (faktor) for hvert point over 36. Faktoren afgøres af handicapgruppen - se tabellen F.eks. hvis en spiller med handicap 11,3 opnår en tællende score på 42 stablefordpoint, reduceres spillerens handicap straks med 6 x = 1,2, og spillerens handicap er nu 1 -se tillæg 1.

13 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE Handicap reguleres efter nedenstående tabel. Forudsætning CBA=0 Gruppe Handicap Neutral zone: 18 hl. Stableford point Neutral zone: 9 hl. Stableford point Stablefordpoint færre end neutral zone, herunder i No Return*: Tillæg til handicap: Stablefordpoint flere end 36 point: Fratræk for hvert stablefordpoint over 36: 1 op til 4, ,5 til 11, ,5 til 18, ,3 4 18,5 til 26, ,4 5 26,5 til 36, , og derover ,0 NB: Handicap i gruppe 6 (over 36,0) er heltal No show, dvs. at spilleren ikke møder op, er ikke No Return Når en spillers handicap skal reduceres, således at det går fra en højere gruppe til en lavere, skal det først reduceres efter reglerne (faktoren) i den højere gruppe så langt, at handicap bringes ned i den lavere gruppe, dernæst skal resten af reduktionen ske efter reglerne (faktoren) i den lavere gruppe. Ved overgang fra gruppe 4 til gruppe 3 kan sænkningen kun ske på grundlag af 18-hullers scorer. Ved en tællende turnering over flere runder, hvor spilleren spiller med samme handicap i alle runder, skal scoren efterfølgende opdeles i 18-hullers scorer, der handicapmæssigt behandles i kronologisk rækkefølge og uafhængigt af hinanden. Scorerne registreres én ad gangen, og eventuel regulering af handicap foretages efter hver registrering, således at spillehandicap eventuelt rettes til og stableford resultatet korrigeres i de efterfølgende runder Nedsættelse og forhøjelse af handicap skal af handicapkomiteen registreres så hurtigt som muligt. Ved selvregistrering af EDS-runder træder nedsættelsen eller forhøjelsen i kraft, straks spilleren har godkendt reguleringen. Handicappet beregnes i henhold til scorer i kronologisk spilledatoorden. Note: Det er spillerens pligt straks at give besked til hjemmeklubbens Handicapkomité og hæve eller sænke sit handicap i henhold til Desc Ved spil på en SSS-bane i udlandet, beregnes spillehandicap således: Handicap + (SSS-Par). Desc Ved spil på en ratet bane uden for Europa anvender spilleren sit handicap som handicapindeks i det land - og anvender konverteringstabellerne på stedet. Spilleren tildeles der et såkaldt banehandicap ( Course Handicap ) lig med hcp x Slope/113 + (CR-PAR).

14 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE SUSPENDERING OG FORTABELSE AF HANDICAP Dansk Golf Union eller spillerens hjemmeklubs Handicapkomité har retten til at suspendere en spillers EGAhandicap, hvis spilleren efter deres opfattelse konstant eller groft undlader at opfylde sine forpligtigelser i henhold til handicapsystemet Suspenderingsperiodens længde, konsekvenserne af suspenderingen og muligheden for at generhverve handicap (jf. 3.14) skal meddeles spilleren. Spilleren skal have lejlighed til at udtale sig for DGU eller/og Komitéen, inden suspenderingen besluttes Hvis en spillers medlemskab af hans hjemmeklub suspenderes, skal hans handicap øjeblikkelig suspenderes. Denne suspendering af handicap er gældende, indtil spilleren er genindtrådt som medlem Når en spillers handicap er suspenderet eller fortabt, må spilleren ikke tilmelde sig eller deltage i en turnering, hvori det kræves, at spilleren har et handicap. Dette er gældende i alle medlemsklubber af Dansk Golf Union En afgørelse fra en golfklubs handicapkomité kan - som det fremgår af og i den engelske version - indbringes for DGUs Handicapkomité af den berørte spiller. DGU s Handicapkomité kan beslutte, at anken skal have opsættende virkning, indtil afgørelse kan træffes. Afgørelser truffet af DGUs handicapkomité om suspension eller fortabelse af handicap for en periode på 6 måneder eller mere, kan endvidere af den berørte spiller indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Alle andre afgørelser er endelige. Klubbens handicapkomité har ikke ret til at anke en af DGUs handicapkomité truffet afgørelse, idet klubbernes handicapkomitéer er forpligtet til at følge instrukser givet af DGU s Handicapkomité. Er en afgørelse indanket for Amatør- og Ordensudvalget, kan dette udvalg beslutte, at anken skal have opsættende virkning, indtil afgørelse kan træffes. Amatør- og Ordensudvalgets kendelse i sagen kan ikke indbringes for andre instanser, da det er den endelige afgørelse under DGU, jfr Spilleren fortaber sit handicap, straks spilleren ophører med at være medlem af nogen medlemsklub under DGU GENERHVERVELSE AF HANDICAP Hvis en spillers handicap er suspenderet eller fortabt efter 3.13, generhverver spilleren sit handicap efter følgende principper: Generhvervelse indenfor 12 måneder - handicappet sættes til det samme som før. Generhvervelse efter en periode ud over 12 måneder - reglerne i 3.11 følges Handicapkomitéen skal tage skyldig hensyn til spillerens alder, handicap og periodens længde, således at spilleren tildeles et handicap, som Handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke.

15 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE ÅRSREVISION Handicapkomiteen skal ved afslutningen af sæsonen foretage en årsrevision af handicappet for alle spillere i handicapgruppe Som baggrund for årsrevisionen skal hver spiller indlevere minimum 4 scorekort i det foregående år Handicapkomiteen skal godkende eller regulere handicappet for alle medlemmer i handicapgruppe 1-5, som har indleveret minimum 4 scorekort i henhold til tillæg C i den engelske version af EGA Handicap Systemet Tre eller færre scorekort anses ikke at give tilstrækkelig data, til at man kan anse handicappet for at afspejle spillerens spillestyrke. Et sådan handicap kan derfor ikke i den følgende sæson reguleres i henhold til Note Et sådan handicap kan aktiveres igen ved i løbet af 6 uger, at indlevere tre scorekort fra enten EDS-runder eller turneringer Årsrevision skal foretages elektronisk eller via tillæg C i den engelske version af EGA Handicap Systemet HANDICAPKOMITÉENS RETTIGHEDER OG PLIGTER TIL AT FORETAGE SKØN Handicapkomiteen kan, når særlige omstændigheder dikterer det, regulere en spillers handicap i perioden mellem to årsrevisioner Hvis Handicap komitéen har klare beviser på at en spillers handicap ikke repræsenterer spillerens spillestyrke, må Komitéen regulere spillerens handicap som nødvendigt(minimum regulering er 1) Hvis en handicapkomite skønner, at en gruppe 1 spillers handicap skal sænkes, eller hvis en gruppe 2 spillers handicap skal sænkes til gruppe 1, skal der indhentes godkendelse hos DGU Ved Handicapkomitéens afgørelse af, om den skal gennemføre en regulering af handicap i henhold til de i denne paragraf givne beføjelser, samt ved afgørelsen af omfanget af en regulering, skal Handicapkomitéen tage alle foreliggende oplysninger om spillerens golfkunnen i betragtning. Det vil sige, hvor hyppigt spilleren i løbet af en sæson opnår score til neutral zone eller bedre, og spillerens resultater i hulspilturneringer, four-ball turneringer, tællende scorer, der er ødelagt af ét eller flere dårlige huller og dokumenterede private scorer. Note Se støtteskema tillæg Påtænkte skønsmæssige forhøjelser eller nedsættelser af handicap skal meddeles spilleren, og træder i kraft straks. Såfremt spilleren er utilfreds med afgørelsen skal han have mulighed for at udtale sig om forhøjelsen/nedsættelsen, og spilleren skal informeres om sine rettigheder i forhold til EGA Handicap Systemet Spilleren skal gøres opmærksom på, at han kan få sagen forelagt DGU s Handicap Komite Turneringsledelsen eller/og handicapkomitéen for en turnering i en klub, der ikke er spillerens hjemmeklub kan, hvis den skønner, at spillerens handicap er for højt, nedsætte spillerens handicap for den pågældende turnering. Nedsættelsen skal meddeles spilleren straks, og bør såfremt det er muligt, meddeles spilleren inden start på turneringen. Spillerens hjemmeklub skal have besked om nedsættelsen til den pågældende turnering og om grundlaget for nedsættelsen.

16 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 16 IKRAFTTRÆDEN Denne udgave af EGA-handicapsystemet træder i kraft for medlemsklubber under Dansk Golf Union pr. 4. juli 2012 med efterfølgende revisioner. Skriftlig gengivelse af disse regler må kun ske ordret og med kildeangivelse.

17 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 17 TILLÆG 1: HANDICAPREGULERINGSTABEL TIL EGA-HANDICAPSYSTEMETS CBA=0 HCP OPTIL 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5, ,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 11,4 11,5 11,7 11,8 12,0 12,1 12,3 12,4 12,6 12,7 12,9 13,0 13,2 13,3 13,5 13,6 13,8 13,9 14,1 14,2 14,4 14,5 14,7 14,8 15,0 15,1 15,3 15,4 18,4 18,5 18,8 18,9 19,2 19,3 19,6 19, ,4 20,5 20,8 20,9 21,2 21,3 21,6 21,7 22,0 22,1 22,4 22,5 22,8 22,9 23,2 23,3 23,6 23,7 26,4 26,5 26,9 27,0 27,4 27,5 27,9 28,0 28,4 28,5 28,9 29,0 29,4 29,5 29,9 3 30,4 30,5 30,9 31,0 31,4 31,5 31,9 32,0 32,4 32,5 32,9 33,0 35,8 35, > STABLEFORDPOINT ,3-0,4 - -0,3-0,4-0,5 - -0,4-0,5-0,6 - -0,4-0,6-0,7 - -0,4-0,6-0,8 - -0,4-0,6-0,8 - -0,4-0,6-0,8 - -0,4-0,6-0,8 - -0,4-0,6-0,8 - -0,4-0,6-0,8 - -0,4-0,6-0,8 - -0,4-0,6-0,8 - -0,4-0,6-0,8 - -0,4-0,6-0,8 - -0,4-0,6-0,8-0,3-0,5-0,7-0,9-0,3-0,6-0,8-0,3-0,6-0,9-1,1-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,9-0,4-0,7-1,3-0,4-0,8-1,1-0,4-0,8-0,4-0,8-0,4-0,8-0,4-0,8-0,4-0,8-0,4-0,8-0,4-0,8-0,4-0,8-0,4-0,8-0,4-0,8-0,4-0,8-0,4-0,8-0,5-0,9-1,3-1,7-0,5-0,5-1,9-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 41-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,1-1,3-1,7-1,9-2,2-2,3 42-0,6-0,7-0,8-0,9-1,1-1,3-1,7-1,9-2,2-2,3-2,6-2,9 43-0,7-0,8-0,9-1,1-1,3-1,7-1,9-2,2-2,3-2,6-2,9-3,1-3,3-3,4-6,5 44-0,8-0,9-1,1-1,3-1,7-1,9-2,2-2,3-2,6-2,9-3,1-3,3-3,4-3,7-3,8-3,9-6,5-7,5-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0 45-0,9-1,1-1,3-1,7-1,9-2,2-2,3-2,6-2,9-3,1-3,3-3,4-3,7-3,8-3,9-4,1-4,2-4,3-4,4-6,5-7,5-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0 46-1,1-1,3-1,7-1,9-2,2-2,3-2,6-2,9-3,1-3,3-3,4-3,7-3,8-3,9-4,1-4,2-4,3-4,4-4,6-4,7-4,8-4,9-6,5-7,5-8,0-8,5-9,0-9, ,1-1,3-1,7-1,9-2,2-2,2-2,2-2,2-2,3-2,6-2,9-3,1-3,3-3,3-3,3-3,3-3,4-3,7-3,8-3,9-4,1-4,2-4,3-4,4-4,4-4,4-4,4-4,6-4,7-4,8-4,9-5,1-5,2-5,3-5,4-6,5-7,5-8,0-8,5-9,0-9, ,5-11,0-11,0-11,0-11,0 48-1,3-1,7-1,9-2,2-2,3-2,6-2,9-3,1-3,3-3,4-3,7-3,8-3,9-4,1-4,2-4,3-4,4-4,6-4,7-4,8-4,8-4,8-4,9-5,1-5,2-5,3-5,4-5,6-5,7-5,8-5,9-6,5-7,5-8,0-8,5-9,0-9, ,5-11,0-11,5-12,0-12,0-12,0 49-1,3-1,7-1,9-2,2-2,3-2,6-2,6-2,9-3,1-3,3-3,4-3,7-3,8-3,9-3,9-4,1-4,2-4,3-4,4-4,6-4,7-4,8-4,9-5,1-5,2-5,2-5,3-5,4-5,6-5,7-5,8-5,9-6,1-6,2-6,3-6,4-6,5-6,5-6,5-6,5-7,5-8,0-8,5-9,0-9, ,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,0 50-1,7-1,9-2,2-2,3-2,6-2,9-3,1-3,3-3,4-3,7-3,8-3,9-4,1-4,2-4,3-4,4-4,6-4,7-4,8-4,9-5,1-5,2-5,3-5,4-5,6-5,7-5,8-5,9-6,1-6,2-6,3-6,4-6,5-6,6-6,7-6,8-6,9-7,5-8,0-8,5-9,0-9, ,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0

18 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 18 TILLÆG 2: FASTSÆTTELSE AF PROFESSIONELLE TOUR-SPILLERES HANDICAP 2015 Formål: I praksis er det vanskeligt for professionelle tour-spillere (registrerede medlemmer af én eller flere professionelle golftours) at opnå kendskab til CR/Slope eller SSS/CSS for de baner, der indgår på diverse professionelle golftours. Det er heller ikke praksis at fremsende scores til regulering i spillernes hjemmeklubber og CBA beregning på runder gennemføres ligeledes ikke, da proernes generelle spilleret udelukkende afhænger af deres tour-kategori og HCP slet ikke benyttes. Derfor har DGU lavet dette tillæg til EGA HCP systemet, så professionelle tour-spillere forud for sæsonstarten i Danmark, kan sættes til et fast EGA HCP, der ikke reguleres løbende gennem sæsonen, bortset fra ved sejr på en af de førende tours, som er nævnt nedenfor. Det faste HCP skal benyttes, når professionelle tour-spillere eksempelvis deltager i DGU s Danmarksturnering for klubhold og alle andre turneringssammenhænge, hvor HCP indgår i turneringsbestemmelserne. Professionelle tour-spillere, som har rangering i én af nedenstående kategorier, skal således ikke indsende scores til deres hjemmeklub, men hjemmeklubben skal sætte spillerens HCP efter højeste (bedste) tourkategori på skalaerne nedenfor. Professionelle spillere, som opnår Tour-pro handicap ifølge én af ovenstående kategorier på baggrund af en placering på en tourskole eller rangliste/oom skal herefter ikke indlevere scores, og klubbens handicapkomité skal ikke længere løbende regulere HCP i sæsonen. Forbedrer eller opnår en professionel spiller sin kategori ved en sejr i en regulær turnering (ikke QS) skal denne straks sættes til det nye HCP. Professionelle spillere, med kategori til anerkendte professionelle golf tours, som ikke er nævnt ovenfor eks. PGA Tour, Web.com, Asian Tour - kan ansøge DGU om et skønnet fast Tour-pro-handicap. Professionelle spillere, som har haft Tour-pro handicap efter nedenstående regler, men ikke længere har én af ovennævnte kategorier, skal indlevere scores til hjemmeklubbens handicapkomité, som herefter foretager regulering efter normalt gældende regler (herunder også skønsmulighederne i 13). Disse spillere vil starte den nye sæson med et handicap på 1,0 højere* end den foregående sæson dog maksimalt op til handicap. Note 1: Professionelle tour-spillere, der har et løbende reguleret plus-handicap, men som ikke er berettiget til Tourpro handicap, kan ansøge DGU om et skønnet fast Tour-pro-handicap. Note 2: Professionelle tour-spillere, der skal sættes til et fast Tour-pro-handicap, der er mere end 1,0 højere* end det foregående HCP, kan ansøge DGU om et lavere skønnet fast Tour-pro-handicap. En amatørspiller, som overgår til at blive professionel golfspiller med en dansk klub som hjemmeklub, beholder sit handicap ved overgangen og skal reguleres løbende efter gældende regler indtil én af ovenstående tourkategorier eller placeringer opnås. Amatører, som har opnået en kategori eller placering, der giver ret til at fast Tour-pro handicap skal først sættes til dette ved overgang til professionel status. Note 3: Amatører med plus-handicap, som overgår til at blive professionel tour-spiller og som ikke har opnået en kategori eller placering, der giver ret til at fast Tour-pro-handicap kan ansøge DGU om et skønnet fast Tour-pro handicap. Det samme er tilfældet, hvis det faste Tour-pro handicap er mere end 1,0 højere* end det aktuelle handicap ved overgangen til professionel status. *) Eksempel: HCP +2,0 er 2,0 højere end HCP +4,0

19 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 19 Tourkategori - herrer Herrer Tour-pro HCP Kategori/placering +8,0 Kategori 1 på European Tour ,0 Kategori 2-5 på European Tour ,0 Kategori på European Tour 2015 Kategori 1 på European Challenge Tour 2015 (vindere) Kategori 18 på European Tour ,0 Kategori på European Tour 2015 Kategori 5-8 på European Challenge Tour ,0 Kategori 9-14 på European Challenge tour 2015 Kategori 1a på Nordic Golf League 2015 (top 35 på Exempt Ranking 2014) Kategori 2a på Nordic Golf League 2015 (vindere 2014 og 2015) Vindere på European Senior Tour og Pro Golf Tour 2014 og 2015 Top 10 på Pro Golf Tour OOM ,0 Kategori på European Challenge Tour 2015 Nr på European Senior Tour OOM 2014 (excl. vindere) Kategori 5 på Nordic Golf League 2015 (36-50 på Exempt Ranking 2014) Kategori 6 på Nordic Golf League 2015 (top 25 i Final QS) Nr på Pro Golf Tour OOM ,0 Kategori 8 på Nordic Golf League 2015 (51-70 på Exempt Ranking 2014) Kategori 9 på Nordic Golf League 2015 (26-cut i Final QS) Nr på Pro Golf Tour OOM ,0 Kategori 12 på Nordic Golf League 2015 (MC Final QS) Top 24 (+ lige scores) fra Nordic Golf League Qualifying School Stage 1 i Danmark Nr på Nordic Golf League Ranking 2014 Nr på Pro Golf Tour OOM 2014 Nr (+ lige scores) fra Nordic Golf League Qualifying School Stage 1 i Danmark Nr på Final Nordic Golf League Ranking 2014 Nr på Pro Golf Tour OOM 2014 OBS: Nordic Golf League Final Ranking viser samtlige spillere, der har opnået point, men Exempt Ranking, som giver kategorier til 2015, inkluderer kun spillere, der opfylder min. 7 turneringer i min. 3 lande reglen.

20 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 20 Tourkategori - damer Damer Tour-pro HCP Kategori/placering +6,0 Vindere på LPGA Tour 2014 og ,0 Vindere på Ladies European Tour 2014 og 2015 Top 45 på LPGA Tour OOM ,0 Top 45 på Ladies European Tour OOM 2014 Nr på LPGA Tour OOM 2014 Vindere på LPGA Sumetra Tour 2014 og ,0 Nr på Ladies European Tour OOM 2014 Top 10 på LPGA Sumetra Tour 2014 OOM Top 5 på Ladies Access Series OOM 2014 Vindere på Nordea Tour og Ladies Access Series ,0 Top 30 fra LET Final Qualifying School 2015 Nr på Ladies Access Series OOM , fra LET Final Qualifying School 2015 Nr på Ladies Access Series OOM 2014 MC fra LET Final Qualifying School 2015 Nr på Final Ladies Access Series OOM 2014 Links til ranglister, Tourskoler og kategori-lister: HERRE-TURENRINGER European Tour: European Challenge Tour: Nordic League Categories 2015: Nordic League Final Ranking 2014: OBS: Spillere med flere kategorier fremgår flere gange i oversigten! Pro Golf Tour Final Ranking 2014: DAME-TURNERINGER LPGA OOM 2014: Ladies European Tour OOM 2014: Ladies European Tour QS 2015: - leaderboard Ladies Access Series Final OOM 2014:

21 TILLÆG 3 DANSK GOLF UNION REGISTERKORT TIL EGA-HANDICAPSYSTEMETS KLUB: PRO: AMATØR: NAVN: MEDL.NR.: Dato Banens navn Turnering ( f.eks. Navn + åben/klub/elite/privat) Par Tee- Farve CR med decimal SPH Handicap Slope CR med decimal Bruttoscore Stableford point Nyt handicap

22 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 22 TILLÆG 4 EKSTRA DAG SCORE TILMELDINGSSEDDEL DANSK GOLF UNION Dato Spillers navn Medlemsnummer HCP Antal hl. Markør

23 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 23 TILLÆG 5 REGULERING I FORBINDELSE MED LEJEFORBEDRING. For at en golfrunde med lejeforbedring kan være handicaptællende, skal lejeforbedring være defineret i de Lokale Regler som defineret i Golfreglernes tillæg I, Afsnit A, stk. 4b og Afsnit B stk. 3. Lejeforbedring må således kun være på fairway og må ikke omfatte brug af tees eller andre "hjælpemidler" på fairway. Der må ikke være store hulkopper, men husk, at hvis der er spillet bedre end handicap på en bane med en enkelt eller få store hulkopper, kan Komitéen vælge at benytte skønsparagraffen Nedenstående skema illustrerer reglerne, som i øvrigt fremgår af paragrafferne i Handicapsystemet. Normal bane, normal længde, sommergreens Betingelser: Resultat: Med lejeforbedring max 6 hl.*) Uden lejeforbedring Turnering Ekstra Dag Score (EDS) for spillere med handicap 4,5-36 >36 point (bedre end handicap) Alm. regulering skal foretages Alm. regulering skal foretages Dårligere end neutral zone Alm. regulering skal foretages Alm. regulering skal foretages >36 point (Bedre end handicap) Alm. regulering skal foretages Alm. regulering skal foretages Dårligere end neutral zone Alm. regulering skal foretages Alm. regulering skal foretages *) Ud over 6 huller kræver forhåndsgodkendelse af Dansk Golf Union

24 TILLÆG 6: HANDICAPNØGLEN Handicapnøglen på scorekortet anvendes til at fordele handicapslag på de forskellige huller i stablefordberegningen og i forbindelse med turneringer og matcher. Handicapnøglens talværdi er ikke, som ofte antaget, et udtryk for hullets sværhedsgrad i forhold til par, men derimod et udtryk for, hvor den mindre gode spiller behøver slag på den bedre spiller. Par 5 huller bør derfor have handicapnøgle mellem 1 og 6, og par 3 huller bør have handicapnøgle mellem 13 og 18. For at sikre en ensartet handicapregulering i alle golfklubber, bør banens handicapnøgle naturligvis fastlægges ud fra ensartede retningslinier. Handicapnøglen bør beregnes på følgende måde: Indsaml slagspilscorekort for et år eller en længere periode fra så mange spillere og runder som muligt. Del scorekortene i to lige store bunker efter spillernes handicap på spilledagen. Beregn for hvert enkelt hul forskellen i total antal forbrugte slag i de 2 bunker (ikke slag over par, og slet ikke stablefordpoint). Største forskel gives mindste handicapnøgletal og så fremdeles, dog således at alle ulige handicapnøgletal lægges på for-ni. nøgle 1, 2, 3 og 4 lægges ikke på 1. eller 18. hul. nøgle 15 eller 17 lægges helst ikke på 1. hul medmindre det er oplagt (meget kort par 3) Note: En spiller med plus-spillehandicap gives et minus-slag på hullet med nøgle 18 etc. TILLÆG 7. SPILLERE MED HANDICAP Spillere i Grp 6, kan spille forudanmeldte tællende runder på EDS lignende betingelser. Spilleren skal på 1. teested meddele sin markør, at han vil spille en runde, der skal handicapreguleres såfremt han laver flere end 18/36 p. Der er ingen begrænsning i antallet af tællende runder pr. uge. For at opnå første handicap i gruppe 6, skal der som minimum indleveres 1 scorekort over 9/18 huller. Beregning af spillehandicap. På konverteringstabellen for pågældende køn og teefarve f.eks. herre gul findes spillehandicap gældende for handicap 36, f.eks. 39. Differencen på 3 bruges nu til at beregne spillehandicap for handicap 37 og opefter således: Hcp 37 giver spillehandicap 40 Hcp 38 giver spillehandicap 41 Og så fremdeles.

25 EGA HANDICAPSYSTEMET SIDE 25 TILLÆG 8: STØTTESKEMA TIL BESLUTNING OM SKØNSMÆSSIG REGULERING EVENTULET BØR IVÆRKSÆTTES. Støttemodel til skønsmæssig regulering bruges ikke i forbindelse med årsrevisionen. Version 1.2 februar Skønsmæssig regulering skal kun foretages når der er stærke forhold der taler for regulering. 1. Spillestyrken er svækket: Sygdom, langvarig skade eller alder 2. Spillestyrken er forøget udover det der bliver reguleret i tællende runder Der skal altid tages højde for om reguleringen kan ske gennem tællende turneringer, EDS eller normal årsrevision. Medianen af spillerens Stableford score (MSS Median Stableford Score) fra tællende runder i perioden udregnes. (>8 scorekort, ca. 12 måneder) Alle scores skal tages i betragtning uanset spilform,(hulspil, Fourball, Slagspil, selskabsrunder) men kun som støtte til vurderingen. Runder eller forhold som ikke kan komme i betragtning til udregning af MSS kan påvirke den skønsmæssige justering +1 eller -1. I tilfælde af mistanke om misbrug af systemet kontaktes DGU for konsultation inden tiltag iværksættes. TABEL 1: EGA s Forventet gennemsnits Stableford score. EASS (Estimated Average Stableford Score) Handicap <4.5* EASS Bufferzone Forventet % af runder i bufferzonen 35% 30-35% 25-30% 25% 20-25% 15-20% 10-15% *Spillere under 4.5 der skal have skønsmæssigt reguleret handicap, foretages altid i samarbejde med DGU Ovenstående procentsatser er baseret på en spiller, der spiller 8-10 runder pr. år. Spillere med væsentligt flere runder må forventes at have flere runder i neutral zone. TABEL 2: Udregning af justering til handicap PD(performance deviation) PD = MSS-EASS Værdi af PD Handicap status Forslag til justering -2.9 til 2.9 Uændret til 4.9 For højt handicap* -1 >4.9 For højt handicap* til -4.9 For lavt handicap** +1 <-4.9 For lavt handicap** +2 *hvis en spiller har lavere handicap ved måleperioden afslutning end ved begyndelsen, skal det lavest handicap bruges til at vælge handicap gruppe i Tabel 1 **En spiller der har lavere handicap ved måleperiodens afslutning end ved begyndelsen, skal normalt ikke have sit handicap hævet.

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

EGA handicapsystemet 2008

EGA handicapsystemet 2008 EGA handicapsystemet 2008 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Januar 2011 INDHOLD Indledning 1 Dansk Golf Unions rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens

Læs mere

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr Baggrunden for EGA Handicap Systemet European Golf Association (EGA), som er dannet af de fleste europæiske golfforbund, indførte i 2000 et fælles handicap-system

Læs mere

EGA handicapsystemet

EGA handicapsystemet EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54).

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54). EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015. Det nye handicapsystem er trådt i kraft den 2. juli 2012. Igennem de sidste mange år har golfspillere og faldskærmsudspringere haft en væsentlig ting til fælles: Ned kommer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE EGA HCP VEJLEDNING TIL KLUB 2016-19 SIDE 1 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE Handicapsystemet skal sikre, at handicapregulering er baseret på ens betingelser, således at et handicap

Læs mere

Nye handicapregler. 1. juli 2012.

Nye handicapregler. 1. juli 2012. Nye handicapregler 1. juli 2012. De nye handicapregler pr. 1. juli 2012. Hovedtræk: 1) Slut med regulering i private runder. 2) Øget og lettere mulighed for EDS. 3) Begrænsning i antal ni-huls runder.

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA har i denne revision foretaget flere tekniske ændringer, og i modsætning til seneste revision

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 I modsætning til seneste revision af handicapsystemet i 2012 har EGA denne gang åbnet mulighed for en række nationale tilpasninger Accepten og forståelsen af systemet synes

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2014

DGU RANGLISTERNE 2014 DGU RANGLISTERNE 2014 10. april 2014 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER TIL TITLEIST OG AON RANGLISTERNE 2014 84 % af samtlige runder indgår i gennemsnitsberegningen Min. antal runder frem til 31. juli er 4 for at

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET

HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET HR udføres årligt i januar måned for spillere i handicapgruppe 1-5, og bliver automatisk udregnet af det administrationssystem som golfklubben benytter. Resultatet af

Læs mere

Handicaprevisionen (HR) forklaret

Handicaprevisionen (HR) forklaret Handicaprevisionen (HR) forklaret HR udføres årligt i januar måned for spillere i handicapgruppe 1-5 *, og bliver automatisk udregnet af det administrationssystem som golfklubben benytter. Resultatet af

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2015

DGU RANGLISTERNE 2015 DGU RANGLISTERNE 2015 12. august 2015 Væsentligste ændringer Nedenfor listes de væsentligste ændringer til sæsonens ranglister: WAGR inkluderer ikke længere ECCO Tour turneringer. Drenge skal kun have

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE... 1

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE... 1 Indholdsfortegnelse EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE... 1 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBEN... 6 DE MEST CENTRALE DEFINITIONER... 7 GOLFBANEN OG USGA COURSE RATING...

Læs mere

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub.

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. december 2016 11:37 Emne: Breinholtgård Golfklub Nyhedsbrev Slogan konkurrence Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi

Læs mere

Hvad er nyt fra 1. januar 2016

Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Nr. 1 Regel 6: Spillerens ansvar Regel 6-6d Forkert score på et hul Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført for hvert enkelt hul på hans scorekort.

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER RANGLISTERNE 2016 28. april 2016 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Nedenfor listes de væsentligste ændringer til 2016 sæsonens ranglister: WAGR medtager atter amatørresultater fra ECCO Tour turneringer. WAGR udvides

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december

Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december 17. NYHEDSBREV 9. december 2011

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Onsdag den 14. november 2012

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Onsdag den 14. november 2012 Medlemsmøde i Viborg Golfklub Onsdag den 14. november 2012 Dagsorden 1. Opfølgning på medlemsundersøgelse 2. 3. Ny miljølovgivning 4. Info om sæsonens sportslige resultater 5. Nyt DGU-kort 6. Bladet Dansk

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap.

Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap. Årsrevision Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap. Som noget nyt skal klubbernes handicapudvalg nu foretage en årsrevision for at finde ud af, om du har det rigtige handicap.en del

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.

16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14. 16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

TEMAMØDE 2012 Temamøde 2012 23. marts 2012

TEMAMØDE 2012 Temamøde 2012 23. marts 2012 TEMAMØDE 2012 AGENDA KOMMENDE LOVGIVNING FOR PESTICIDER PÅ GOLFBANER v. Anne Mette Dahl Jensen & Sonja Canger HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 v. Søren Clemmensen NYT FRA DGU v. Morten Backhausen BUFFET EGA

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af:

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Ægtepargolf 2015 1 Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Eli Hage Niels Hage Kirsten Kobborg Niels Kobborg 30662176 51493432 40306135 30740848 labo@mail.dk kirstenkobborg@youmail.dk

Læs mere

Udgave 4, 6. december 2016

Udgave 4, 6. december 2016 SENIORKLUBBEN Udgave 4, 6. december 2016 Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes 7, og

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2017 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Ladies Section Danmark Sæson 2011

Ladies Section Danmark Sæson 2011 Ladies Section Danmark Sæson 2011 Turneringsdatoer Indledende runder 2011 1. På egen damedag uge 19 2. På egen damedag uge 21 3. På egen damedag uge 24 Alle resultaterne fremsendes, efterhånden som de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET Udgives nu i sin originalform (på engelsk), men med danske tilpasninger. Præcis oversættelse ikke mulig Danske vejledninger

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

FGC Nyhedsbrev nr juli 2012

FGC Nyhedsbrev nr juli 2012 FGC Nyhedsbrev nr. 11 11. juli 2012 Kære medlem Efter en måneds pause genoptager vi nu jævnlig udsendelse af nyhedsbreve. Derfor starter vi med, hvad der kan kaldes en gammel nyhed : Resultater fra eliten

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR DAMER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 AMATØRREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 I henhold til Dansk Golf Union s vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The Royal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Spilformer Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate

Spilformer Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate Spilformer - 1 - Amerikaner Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul. Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0. Er en

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Turneringsbetingelser 2016 =========================================================

Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt

Læs mere

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14. 20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER Nu nærmer tiden sig hvor det er tid til at melde sig til regionsgolf og Holstebro Golfklub håber at mange vil melde sig til for at repræsentere

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere