De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:"

Transkript

1 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002.

2 INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder og pligter. 4 Spillerens rettigheder og pligter. 5 Tællende scorer. 6 Antal tildelte slag. 7 Stableford. 8 Ekstra Dag scorer (EDS) 9 Erhvervelse af første handicap. 10 Regulering af handicap. 11 Suspendering og fortabelse af handicap. 12 Generhvervelse af handicap. 13 Handicapkomitéens rettigheder og pligter til at foretage skøn. 14 Ikrafttræden. Tillæg: 1. Handicapreguleringstabel. 2. Handicap for tour-pro er 3. Handicapregisterkort 4. Ekstra Dag Score tilmeldingsformularer 5. Sommer- og vintertilstande, lejeforbedring etc

3 Indledning Da den europæiske golfunion - EGA - i 1997 besluttede, at Europas golflande skulle anvende det amerikanske course rating and slope system til at beskrive golfbanernes sværhedgrad, var grundlaget skabt for at forme et fælles europæisk handicapsystem - EGA HANDICAP SYSTEMET. Dette blev indført 1. jan 2000 i Danmark, og 3. udgave foreligger hermed. Den største nyhed med nærværende udgave er, at den nu foreligger på internettet til downloading. Hermed håber vi, at systemet når ud til en langt bredere kreds af golfspillere end tidligere. Alle medlemmer af danske golfklubber bør kende handicapsystemet. De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 4.5 og 4.7 og 10.2: Pligt for spilleren til at notere og sammentælle Stablefordpoint 4.7: Elitespillere hæves 0,1 i handicap, hvis scorekort fra udlandet ikke foreligger efter 14 dage. 4.9: Grænsen for administrativ handicaphævning ved årsskiftet hæves fra 3,0 til 4,5 5: Grænsen for handicapsænkning i private runder ændres fra 3,0 til 4,5 5 m.fl.: Begrebet "slagspilsmatchbetingelser" erstattes af "handicapbetingelser". 5.7: Regler for diskvalifikationsscorer præciseres 8.5: Tilmelding på EDS liste skal ske samme dag, som runden spilles 9.3: Rettelse af en matematisk regnefejl. 10.9: Præcisering af gældende regel. 13.1: Kravet om DGU-godkendelse af skønsmæssig handicapsænkning udvides til hcp. 4,5. Med EGA-systemet spiller vi mod banens par og ikke mod banens course rating, og forskellen mellem par og course rating indbygges i konverteringstabellerne. Dette princip er nu efterhånden slået igennem i hele Europa, dog undtaget de britiske øer. Enhver golfspiller - kvinde som mand - kan i private runder vælge, hvilken bane (tee-sæt) de vil spille fra, og på konverteringstabellen aflæse, hvor mange slag, deres EGA-handicap giver dem. Og herefter kan der spilles en hvilken som helst match eller turnering og resultatet opgøres. Turneringspropositioner med angivelse af, hvilket teesæt der skal spilles fra, skal naturligvis følges. EGA-systemets største praktiske ændring i forhold til før 1999 er, at handicapregulering efter spillet beregnes ved at omregne scoren pr. hul til Stablefordpoint. Er der opnået 36 Stablefordpoint, er der gået til handicap. EGA-handicapsystemets formål er, at så mange golfspillere som muligt - kvinder som mænd - skal kunne opnå et EGA-handicap, at handicapfastsættelse og regulering foretages ensartet i Europa, og at det fungerer med den største enkelthed for spillere og komitéer. EGA-handicap fastsættes på basis af præstationer, hvor høje scorer på enkelte huller reduceres v.h.a. Stableford, da disse høje scorer ikke afspejler spillerens styrke. Scorer fra turneringsresultater anvendes til handicapregulering. Desuden anvendes for spillere med handicap højere end 4,5 også scorer fra private runder bedre end handicap samt såkaldte "Ekstra Dag Scorer". Det er tilstræbt, at disse regler skal medføre opnåelse af et EGA-handicap, der viser ca % af spillerens styrke, dvs spilleren bør kunne score til bufferzone eller bedre en eller to gange ud af ti runder. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

4 Selve golfspillets natur med stadig skiftende spillevilkår og svingende præstationer betyder, at handicapfastsættelse ikke kan være en hel eksakt operation, men hvis spilleren forsøger: - at lave det bedste score på hvert hul i alle runder - at opnå så mange tællende scorer som muligt pr. år - at opfylde pligterne i dette system (gælder i høj grad også klubbens udvalgsmedlemmer), kan der alligevel opnås en rimelig høj grad af ensartethed i handicapfastsættelse, og derved opnås et sportsligt fair handicap, der viser spillerens styrke og tillader spillere af forskellig styrke at konkurrere på et jævnbyrdigt niveau. Handicap er et talmål for spillerens styrke, udtrykt ved det antal slag, vedkommende spiller over course rating på idealbanen med slope 113. Handicap er således det teoretiske udtryk for spillerens reelle, aktuelle styrke på idealbanen med slope 113. Handicap angives som decimaltal med én decimal, f.eks. 3,4 eller 24,6. Antal slag, som tildeles på den aktuelle bane (tee-sæt), der skal spilles, aflæses på konverteringstabellen. Antal tildelte slag angives i heltal, f. eks. 7 slag eller 31 slag. EGA-HANDICAPSYSTEM anvendes med tilladelse fra EGA s Handicapping and Course Rating Committee. DGU Course Rating og Slope anvendes med tilladelse fra USGA. Ændringer i denne udgave i forhold til den forrige er mærket med * ved paragraf-nummeret. Nærværende handicapsystem er gældende i Danmark for handicapkomitéer og medlemmer i danske golfklubber under DGU fra 1. februar DGU s Handicap- og Course Rating Komité Januar EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

5 1. Unionens rettigheder og pligter 1.1 Dansk Golf Union har den øverste myndighed med hensyn til handicapsystemets administration. 1.2 Dansk Golf Union har ret til når som helst at indhente oplysninger om handicap fra medlemsklubberne. 1.3 Dansk Golf Union skal godkende alle handicap, der ansættes til scratch og plushandicap, umiddelbart efter ansættelsen. 1.4 Dansk Golf Union skal fastsætte de betingelser, der skal gælde for tællende turneringer og tællende scorer. 1.5 Dansk Golf Union har myndighed til at indføre og til at anvende EDS (Ekstra Dag scorer) til handicapregulering. EDS skal følge reglerne i EGA-Handicapsystemet. 1.6 Dansk Golf Union skal afgøre alle indbragte tvister vedrørende systemet. Unionens afgørelser er endelige. 1.7 Dansk Golf Union kan udelukke klubber, der ikke følger systemets regler, fra deltagelse i åbne turneringer. 1.8 Dansk Golf Union skal fastsætte course rating og slope. 2. Medlemsklubbens rettigheder og pligter 2.1 Medlemsklubben er en dansk golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union. 2.2 Medlemsklubben skal fungere som handicapmyndighed for alle de medlemmer, for hvem den er hjemmeklub, dog underlagt Dansk Golf Union som øverste myndighed. 2.3 Medlemsklubben skal sørge for, at klubbens medlemmer er bekendt med handicapsystemets regler, og at handicapsystemet anvendes korrekt og for alle medlemsklubbens spillere. Opfylder medlemsklubben ikke disse krav, kan Dansk Golf Union fratage medlemsklubben rettighederne som handicapmyndighed eller iværksætte de foranstaltninger, som Dansk Golf Union finder nødvendige. 2.4 Medlemsklubben skal blandt de medlemmer den er hjemmeklub for - udpege en handicapkomité til at udføre de pligter, der beskrives i Medlemsklubben skal opbevare handicapregisterkort, der viser alle handicapforhold for medlemsklubbens spillere de sidste to år, dvs for hver regulering skal være angivet dato, bane, par, tee med CR&S, handicap, antal tildelte slag, resultat i Stablefordpoint (og bruttoscore for spillere med handicap <3,0) samt nyt handicap. (Eksempel på handicapregisterkort - se tillæg 3). 2.6 Medlemsklubben skal sørge for, at banens opmåling er godkendt af Dansk Golf Union, og at banen har fået tildelt Course Rating og Slope af Dansk Golf Union. 2.7 Medlemsklubben skal fastsætte det maksimale handicap gældende for de spillere i handicapgruppe 6, der har klubben som hjemmeklub. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

6 3. Handicapkomitéens (hjemmeklubbens) rettigheder og pligter 3.1 Handicapkomitéen skal sørge for, at der (evt. gennem klubbens matchkomité) før en tællende turnering i klubben føres en liste med deltagernes navne. En af matchkomitéen udfyldt startliste vil være en sådan deltagerliste. 3.2 Handicapkomitéen skal sørge for (evt. i samarbejde med klubbens matchkomité) i det omfang, det er muligt, at alle scorekort, der udleveres i en tællende turnering, og tællende scorer i øvrigt (private scorer og EDS-scorer) leveres tilbage til handicapkomitéen, herunder også ufuldstændigt førte scorekort. 3.3 Handicapkomitéen skal sørge for, at en liste over medlemmernes aktuelle handicap er anbragt et synligt sted i klubhuset. 3.4* Handicapkomitéen skal, hvis spilleren ikke har gjort det, omregne alle scorer til Stablefordpoint og derefter gå frem efter 4.7 over for spilleren. 3.5 Handicapkomitéen skal sørge for, at alle ændringer i medlemmernes handicap straks, efter at ændringen er foretaget, indføres på den under 3.3 nævnte handicapliste. 3.6 Handicapkomitéen skal på vegne af de spillere, som de er hjemmeklub for, føre et handicapregisterkort, der skal vise spillerens handicapmæssige forhold (se tillæg 3 og 2.5) med løbende registrering af spillerens tællende scorer straks efter indleveringen, og løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk datoorden. 3.7 Handicapkomitéen skal sørge for, at der ophænges en EDS-startliste ( 8) med kolonnerne Dato, Spiller, Medlemsnummer, Handicap og Markør. Listen sammenholdes med de indleverede scorekort ved handicapregulering i.h.t Handicapkomitéen skal sørge for, at reglerne for EDS overholdes ( 8), og at misbrug med No Return ikke finder sted ( 4.6 og 5). 3.8 Handicapkomitéen skal, så snart komitéen har nedsat et medlems handicap til scratch (0,4 til +0,4) eller plushandicap, indsende kopi af spillerens handicapregisterkort til godkendelse hos Dansk Golf Union. Nedsættelsen er gældende straks og altså også i tiden, indtil godkendelse eller ikke-godkendelse foreligger. 3.9 Handicapkomitéen skal have myndighed til at suspendere handicap i henhold til 11, og myndighed til at regulere handicap efter skøn i henhold til Handicapkomitéen skal, når et medlem skifter hjemmeklub, fremsende kopi af spillerens handicapregisterkort for de sidste to år til spillerens nye hjemmeklub Handicapkomitéen i en klub, der arrangerer en tællende turnering, skal, hvis klubben ikke er en deltagende spillers hjemmeklub, sørge for, at scorekort med det tællende score fremsendes til spillerens hjemmeklub Handicapkomitéen har retten til at bestemme, at en tællende turnering ikke skal gælde som tællende score, hvis vejrforholdene gør rimelig spil overordentligt vanskeligt. Hvis færre end 10% af deltagerne har scoret til bufferzone eller bedre p.g.a. vejrforholdene, skal turneringen erklæres ikke tællende. Denne bestemmelse kan altså alene tages i anvendelse ved meget dårligt vejr, og det skal være handicapkomitéen, som beslutter. Dog skal scorer bedre end handicap registreres og reguleres som angivet i * Handicapkomitéen skal ved årets udgang godkende alle medlemmers handicap og overføre spillernes starthandicap for det nye år. 4 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

7 Spillere med handicap 4,4 og mindre, der ikke har indleveret minimum 6 tællende scorer i et kalenderår, skal ved årets udgang have revideret deres handicap med en forhøjelse på 0,1 for hvert manglende score op til seks (dog maksimalt op til handicap 4,5) og have dette handicap overført som starthandicap for det nye år. Dette gælder også for pro er. Dog henvises til retningslinier for tour-kategori spillere i Tillæg Spillerens rettigheder og pligter 4.1 Spilleren skal vælge én hjemmeklub. Hvis spilleren er medlem af flere end én medlemsklub, skal spilleren skriftligt meddele alle klubberne, hvilke klubber spilleren er medlem af, og hvilken klub, der er valgt som hjemmeklub. 4.2 Spilleren skal kun have ét handicap, der tildeles spilleren og reguleres af hjemmeklubben. 4.3 Spilleren kan kun skifte hjemmeklub, når der er givet skriftlig besked om skiftet til både den nye og den hidtidige hjemmeklub. Skift af hjemmeklub har handicapreguleringsmæssigt øjeblikkelig virkning, mens det i andre henseender udløser en karantæne på 3 måneder, hvori spilleren hverken kan spille for sin nye eller gamle hjemmeklub i repræsentative turneringer og matcher. 4.4 Spilleren skal før deltagelse i en tællende turnering sikre sig, at spillerens navn figurerer på deltagerlisten (startlisten). 4.5* Spilleren har ansvaret for sit handicap. Selvom hjemmeklubben udfører servicearbejdet med edb-registrering og regulering af spillernes handicap, er det spillerens pligt og ansvar at kende sit nøjagtige aktuelle handicap (se og 10.11). Spilleren skal altid anføre Stablefordpoint og sammentælle disse på en tællende score. Spilleren har herved mulighed for at følge ændringer i handicap og for at kende sit nøjagtige aktuelle handicap. 4.6 Spilleren skal sørge for, at alle scorekort fra tællende turneringer samt EDSscorer, mærket EDS af spilleren, afleveres til turneringsledelsen, hvad enten de er fuldstændigt udfyldte eller ej, samt sørge for, at private scorer bedre end handicap indleveres til handicapkomitéen i hjemmeklubben. Gentagen eller forsætlig undladelse af at give meddelelse om tællende scorer (også No Return) og private scorer bedre end handicap medfører suspendering af handicap efter * Spilleren skal straks give skriftlig besked til handicapkomitéen i sin hjemmeklub om alle tællende scorer (også No Return), opnået andre steder end i hjemmeklubben, herunder for hcp>4,5 også private scorer bedre end handicap. Spilleren skal give besked om datoen, banen, par, tee med Course Rating og Slope, handicap, antal tildelte slag og resultat i Stablefordpoint. For spillere med handicap <3,0 skal tillige oplyses bruttoscore, hvis der er spillet slagspil. Gentagen eller forsætlig undladelse af på denne måde at give meddelelse om tællende scorer og private scorer bedre end handicap opnået andre steder end i hjemmeklubben (også No Return) medfører suspendering af handicappet iht. 11. For spillere med handicap <4,5 gælder dog, at hvis det udfyldte scorekort ikke er behørigt indleveret til hjemmeklubben senest 14 dage efter en tællende turnering i udlandet, og spilleren har en god grund til ikke at have kunnet fremskaffe kopi af scorekortet, skal spillerens handicap ikke suspenderes, men derimod uigen- EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

8 kaldeligt hæves med 0,1 pr. sådan runde. En sådan score tæller ikke med i de 6 scorer, som er nævnt i Spilleren skal før start i en tællende turnering kontrollere sit handicap og antal tildelte slag på den af turneringsledelsen udfærdigede startliste og det udleverede scorekort. Hvis det anførte handicap er for højt, skal det meddeles turneringsledelsen sammen med grunden til uoverensstemmelsen. Handicappet skal herefter nedsættes til det korrekte. Hvis det anførte handicap er for lavt, og uoverensstemmelsen skyldes en fejlagtig eller forældet oplysning til turneringsledelsen, skal spilleren meddele turneringsledelsen dette og med dens accept hæve sit handicap til det korrekte. Hvis uoverensstemmelsen skyldes, at spilleren har opnået tællende score til hævning, som handicapkomitéen (endnu) ikke har registreret, kan spilleren ikke uden handicapkomitéens accept hæve sit handicap, men må for turneringen acceptere det for lave handicap. Denne fremgangsmåde skal også anvendes, når spilleren deltager i en ikketællende turnering (f.eks. en hulspilsturnering). 4.9 Spillere (amatører såvel som pro er) med handicap 4,4 og mindre skal indlevere minimum 6 tællende scorer i et kalenderår for at undgå handicaphævning ved årsrevisionen i.h.t Alle andre spillere skal ved årsrevisionen have handicappet godkendt og overført til næste års sæsonstart. 5. Tællende scorer 5.1* Definitioner: Begreberne "match" og "turnering" er ikke entydige. I nærværende fremstilling er tilstræbt samme terminologi som i Golfreglerne, dvs ordet "match" dækker en hulspilskonkurrence mellem to "sider", og "turnering" en slagspilsaktivitet, herunder også Stableford- og par turneringer. Dog kaldes en fortløbende række af hulspilsmatcher for en "hulspilsturnering". En "par turnering" er en turnering, hvor der spilles mod banens par. Det er normalt ikke en "partnerturnering", men kan være det. Handicapbetingelser foreligger i Slagspils-, Stableford- eller par turneringer samt i private runder bedre end handicap, når der er spillet under følgende betingelser: Banen er underlagt det nationale forbund Banen er opmålt og har Course Rating (CR) og Slope, eller (kun private runder) banen har SSS (Standard Scratch Score). Der er udfyldt og underskrevet et scorekort med markørunderskrift. Der er spillet med fuldt handicap. Der er spillet efter Golfreglerne og godkendte Lokale Regler. En tællende score er en score, som skal anvendes til handicapregulering efter 10. Der er tre slags tællende scorer: 1. En tællende turneringsscore er enhver score (incl. No Return) fra en tællende turnering (se nedenfor) spillet under handicapbetingelser over 18 huller (se note*). 2. En tællende privat score er en score bedre end handicap, lavet i en privat runde af en spiller med handicap større end 4,5, og spillet under handicapbetingelser over 18 huller (se note*). 6 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

9 3. En tællende EDS-score er en score, spillet over 18 huller efter reglerne for EDS (Ekstra Dag score) af en spiller med handicap 4,5 35,9 og under handicapbetingelser. *Note: For handicap over 36 accepteres 9-hullers runder, jvnf En score er det talmæssige resultat hul for hul af en runde golf, og er denne score én af de tre ovenstående, kaldes den en tællende score. En tællende turnering er enhver, men ingen anden, turnering spillet under handicapbetingelser og arrangeret af: 1. Dansk Golf Union (DGU) 2. Udenlandsk Union (tællende efter pågældende unions handicapperiode). 3. Officielle Underafdelinger af Dansk Golf Union - f.eks. Jyllands-, Sjællands-, Fynskredsen. 4. En medlemsklubs matchkomité. Turneringerne vil normalt være: underlagt golfklubbens totale og suveræne autoritet omtalt i klubbens turneringsprogram forsynet med udførlige turneringspropositioner administreret af golfklubbens matchkomité have tilmeldings- og startlister åbne for klubbens medlemmer, dog evt. kun nogle rækker, f.eks.: kun handicap < 36 kun damer. 5. En udenlandsk klub, som er medlem af sit lands nationale golfforbund (tællende efter pågældende forbunds handicapperiode). 6. For medlemsklubbens pro er desuden enhver turnering arrangeret af PGA (såvel PGA of Denmark som ethvert andet lands PGA) eller en toursammenslutning. Se også 5.12k. I alle Dansk Golf Union-arrangerede turneringer (uanset årstid) afgør Dansk Golf Union's Matchkomité og Handicap- og CR-komité, om handicapbetingelser foreligger, og om der foreligger en tællende turnering med en tællende score. "No Return" i en tællende turnering vil sige, at spilleren ikke fuldfører runden, men spilleren skal alligevel indlevere sit scorekort til turneringsledelsen, medmindre rimelig grund foreligger (akut sygdom o.l.). Manglende indlevering af scorekortet er misligholdelse af Handicapsystemet, jævnfør Alle tællende scorer skal klubben føre på spillerens handicapregisterkort. 5.3* Enhver score bedre end handicap fra ikke tællende turneringer med handicapbetingelser er en tællende score, som efter omregning til Stableford skal indleveres af spilleren til regulering efter 10 - dette er dog kun gældende for spillere med handicap højere end 4,5, og kan kun anvendes til regulering af handicap til 4,5 er nået nedad. 5.4* Enhver score bedre end handicap fra private runder med handicapbetingelser, herunder også private hulspilsmatcher, hvor der er puttet ud, er en tællende score, som efter omregning til Stableford skal indleveres af spilleren til regulering efter 10. Dette er dog kun gældende for spillere med handicap højere end 4,5, og kan kun anvendes til regulering af handicap til 4,5 er nået nedad. 5.5* En score bedre end handicap, indleveret fra en annulleret runde i en tællende turnering, eller fra en runde, hvor handicapkomitéen efter reglerne i 3.12 har bestemt, at runden ikke skal være en tællende turnering, er en tællende score. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

10 5.6* Enhver tællende score, som er bedre end handicap og spillet i vinterperioden 1/11 til 30/4 er en tællende score, også selv om der er lejeforbedring på fairway, men kun på fairway (lejeforbedring som defineret i golfreglernes Tillæg I, Afsnit A, stk 4b og Afsnit B stk 3b). Se skema i tillæg * En score fra en tællende runde, hvor spilleren af en eller anden grund er blevet diskvalificeret, er en tællende score, undtagen hvis spilleren bruger ulovlige køller (Regel 4-1, 4-2 og 4-3) spilleren anvender mere end én caddie på samme tid (Regel 6-4) spilleren har øvet sig på banen inden en turnering (Regel 7-1) spilleren bruger kunstige hjælpemidler etc. (Regel 14-3) spilleren spiller fra forkert sted (Regel 20-7). spillerne er enedes om at tilsidesætte Golfregler (Regel 1-3) Note: Spilles der en privat match (eller turnering) sideløbende med en tællende turnering, så er regelbrud i den tællende turnering, som vil være tilladt i den private match, ikke til hinder for at anvende den private runde til hcp.-sænkning. Disse scorer kan dog evt. af handicapkomitéen anvendes som grundlag for skønsmæssig regulering. 5.8* En score bedre end handicap i en turnering, hvor det tilladte antal køller er mindre end 14 (f.eks. 3-kølle turnering), er en tællende score. 5.9* Individuelle scorer og No Return fra en fourball aggregate turnering plus scorer bedre end handicap (som skal være større end 4,5) fra runder, hvor deltagerne spiller som partner med en anden deltager, er tællende scorer. Se dog 5.12 k. 5.10* Scorer fra en bane med provisoriske baneforhold er tællende scorer, hvis Dansk Golf Union har godkendt det. 5.11* For Gruppe 6 spillere er en score fra 9 huller på mere end 18 Stablefordpoint en tællende score, idet der dog tillægges 18 Stablefordpoint til scoren (se 9 og 10). Det er en betingelse, at der rent faktisk kun er spillet 9 huller. 5.12* Følgende scorer er aldrig tællende scorer: a. Hvis banens længde permanent afviger mere end 100 meter fra den opmålte bane eller midlertidigt afviger mere end 50 meter fra den opmålte bane, eller hvis der er mere end to provisoriske greens (9 huller dog mere end én green). b. Hvis lejeforbedring er tilladt uden for fairway - turneringer for pro er dog undtaget. c. Hvis der er lejeforbedring på fairway i perioden 1/5 til 31/10 - medmindre Dansk Golf Union har godkendt det. d. Scorer for Gruppe 1, 2, 3, 4 og 5 fra stipulerede turneringsrunder under 18 huller samt private runder under 18 huller, medmindre mindst 36 Stablefordpoint er opnået. (Vedr. "No Return": Se 10.1 og 8.7) e. Scorer dårligere end handicap i perioden 1/11 til 30/4 (følger Dansk Golf Unions handicapperiode). f. Scorer fra runder, der ikke er spillet efter golfreglerne eller Dansk Golf Union godkendte Lokale Regler. Eksempel: Hulkopper større end 108 mm i diameter. Undtagelser: Kreative turneringspropositioner anses ikke nødvendigvis som stridende mod Golfreglerne. Se også noten i 5.7. g. Scorer fra runder dårligere end handicap, hvor hullerne ikke er spillet i rækkefølge. Dog må der i en tællende turnering startes fra forskellige teesteder, hvis turneringsledelsen har fastsat det. h. Scorer dårligere end handicap fra alle turneringer, hvor deltagerne spiller som partner til en anden deltager - med undtagelse af fourball aggregate turneringer og andre turneringer, hvor scoren lægges sammen. 8 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

11 i. Scorer dårligere end handicap fra en annulleret runde eller en runde, som handicapkomitéen har erklæret ikke tællende ifølge j. Scorer dårligere end handicap fra turneringer, der ikke er organiseret af en af de nævnte organer i 5.1, f.eks. branche-turneringer og turneringer i "klubber i klubben". På hjemmebanen kan spilleren dog vælge EDS i.h.t. 8. k. Scorer opnået af amatører i en PRO-AM, pga. muligheden for professionel rådgivning af pro en. Men er turneringen arrangeret af PGA eller tællende til PGA s rangliste, er den tællende for pro erne. l. Scorer dårligere end handicap fra Stableford- og par turneringer (jf 5 og 7.4), hvor der gives mindre end fuldt handicap. m. Scorer dårligere end handicap i en turnering, hvor det tilladte antal køller er mindre end 14. n. Hvis par på scorekortet ikke passer med værdien på konverteringstabellen. NB: Alle disse ikke tællende scorer (5.12 a-n) kan naturligvis anvendes af handicapkomitéen som grundlag for skønsmæssig regulering, jf Antal Tildelte Slag 6.1 I slagspil-, par- og Stablefordkonkurrencer finder spilleren på teestedets konverteringstabel det ANTAL TILDELTE SLAG, der modtages mod banens par. 6.2 Hvis ANTAL TILDELTE SLAG er negative, fratrækkes slagene banens par. 6.3 Det ANTAL TILDELTE SLAG, spilleren modtager mod banens par, er i konverteringstabellerne beregnet ud fra spillerens handicap ved følgende formel: ANTAL TILDELTE SLAG = (HANDICAP x Slope / 113) + Course Rating - Par HANDICAP angives med én decimal (dog helt tal i Gruppe 6) (Hvis handicappet er et plushandicap, indsættes det som negativ værdi i formlen). SLOPE er et helt tal COURSE RATING angives med én decimal PAR er et helt tal ANTAL TILDELTE SLAG angives som et helt tal. 6.4 Modtagne ANTAL TILDELTE SLAG påføres scorekortet i henhold til handicapnøglen. Hvis ANTAL TILDELTE SLAG er negative, fratrækkes slagene fra nøgle 18, nøgle 17, osv. 6.5 Ifølge handicapsystemet har spilleren spillet til sit til handicap, hvis der er opnået 36 Stablefordpoint. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

12 7. Stableford 7.1 Før handicapregulering skal spilleren omregne tællende scorer til Stablefordpoint. 7.2 Formålet med at anvende Stablefordpoint er at reducere betydningen af en exceptionelt høj score på et hul, idet en sådan score ikke sandt afspejler spillerens spillestyrke. 7.3 I handicapmæssig øjemed er Stablefordpoint tildelt i relation til hullets par: Netto score på et hul point intet score... 0 mere end en over par... 0 en over par... 1 par... 2 en under par... 3 to under par... 4 tre under par... 5 fire under par Tællende scorer i en tællende par turnering (jf. 5) omregnes til Stableford score ved at tillægge 36 point til spillerens slutresultat. F.eks.: 2 minus = 34 Stablefordpoint 5 plus = 41 Stablefordpoint 0 eller All Square = 36 Stablefordpoint 8. Ekstra Dag Scorer (EDS) 8.1 En Ekstra Dag score er enhver score omregnet til Stablefordpoint spillet efter reglerne for EDS og under handicapbetingelser. 8.2 EDS er kun gældende for spillere i handicapgrupperne 2, 3, 4 og EDS kan kun spilles på spillerens hjemmeklub-bane. 8.4 Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun vil spille en EDS score. Efter en EDS score kan spilleren dog ikke spille EDS de næste 6 dage. EDS score kan kun spilles i perioden 1/5 til 31/ * For at EDS er en tællende score skal spilleren før runden, men samme dag, skrive sig på en EDS startliste med følgende oplysninger: a. Dato b. Spillerens navn og medlemsnummer c. Spillerens handicap d. Markørens navn *Note: Hvis markøren er fuldstændig klar over forholdet før tee off, accepteres det, at markøren først skriver sig på listen umiddelbart efter spil. Han skriver herved også under på, at han var klar over sin forpligtelse allerede før start. Denne lempelse gælder ikke for spilleren. 8.6 Spilleren skal efter runden indlevere et udfyldt og underskrevet (incl. markør) scorekort mærket EDS med scoren omregnet til Stablefordpoint. 8.7* "No Return" i EDS vil sige, at spilleren har afbrudt spillet og afleverer et scorekort mærket "No Return" og "EDS" og er i stand til at give en god grund til at afbryde spillet. Misbrug af "No Return" i EDS kan medføre komitéens suspension af spillerens og markørens handicap. Afleveres der intet scorekort mærket EDS, er 10 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

13 det ikke at regne som No Return, og der handicapreguleres ikke for runden. Den manglende aflevering af en EDS-score er misbrug, som kan medføre komitéens suspension af spillerens og markørens handicap. 9. Erhvervelse af første handicap 9.1 Kun medlemmer af en medlemsklub kan få tildelt et handicap og kun af sin hjemmeklub. 9.2 For at erhverve sit første handicap i handicapgruppe 6 er det tilstrækkeligt, at en spiller indleverer et Stableford scorekort fra en runde (9 eller 18 huller) spillet på hjemmebanen under handicapbetingelser. Antal slag er tildelt svarende til klubbens maksimale handicap. Scorekortet skal være ført og underskrevet af markør og underskrevet af spilleren. En sådan runde vil som regel være en privat runde eller en begynderturnering. Er der spillet 9 huller, tillægges 18 Stablefordpoint for de 9 huller, der ikke er spillet. Er der scoret 36 Stablefordpoint, opnås klubbens maksimale handicap. Er der scoret 37 Stablefordpoint eller flere, opnås klubbens maksimale handicap minus antal point over * For at erhverve sit første handicap i handicapgrupperne 1, 2, 3, 4 eller 5 skal en spiller, der ikke allerede har et handicap i gruppe 6, indlevere tre Stableford scorekort fra tre 18-hullers runder spillet på hjemmebanen under handicapbetingelser. Antal slag er tildelt efter konverteringstabellen svarende til handicap 36, og et af scorerne skal være på 36 point eller bedre. Scorekortene skal være ført og underskrevet af markør og underskrevet af spilleren. Disse runder vil som regel være private runder eller begynderturneringer, da man ikke kan deltage i andre turneringer uden handicap. Er bedste score lig med x Stablefordpoint, opnås følgende: Nyt handicap = (x - 36)/slope og resultatet afrundes til helt tal. Der kan ikke erhverves første handicap i handicapgruppe 1 uden skriftlig tilladelse fra Dansk Golf Union. 9.4 Handicapkomitéen kan tildele en spiller et første handicap, som er lavere end det, spilleren skal have ifølge 9.2 og 9.3, hvis handicapkomitéen har grund til at antage, at et lavere handicap svarer bedre til spillerens aktuelle spillestyrke. 9.5 Hvis en spiller ikke kan opnå en score, der berettiger til et handicap svarende til hjemmeklubbens maksimale handicap, kan hjemmeklubbens handicapkomité tildele spilleren et handicap lig med hjemmeklubbens maksimale handicap. 9.6 Når spilleren således har erhvervet sit første handicap, kan dette kun ændres ved anvendelse af reguleringsreglerne i 10 eller efter skønsparagraffen 13. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

14 10. Regulering af handicap 10.1 Handicap opdeles i følgende seks handicapgrupper (tabellen angiver også neutral zone og reguleringsfaktorerne for hævning og sænkning af handicap): Gruppe Handicap Neutral zone: Stableford point Stablefordpoint færre end neutral zone, herunder i No Return*: Tillæg til handicap: Stablefordpoint flere end 36 point: Fratræk for hvert Stablefordpoint over 36: op til 4,4 4,5 til 11,4 11,5 til 18,4 18,5 til 26,4 26,5 til 36,0 37 og derover ,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 NB: Handicap i gruppe 6 (over 36,0) er heltal *: No show, dvs. at spilleren ikke møder op, er ikke No Return. 10.2* Handicappet anvendes til på teestedets konverteringstabel at aflæse antal tildelte slag, spilleren modtager på banens par. Inden scorekortet afleveres til handicapkomitéen, i turneringer normalt via turneringsledelsen, skal spilleren omregne scoren til Stablefordpoint og tælle sammen Hvis en spiller opnår en tællende score i neutral zone, ændres spillerens handicap ikke Hvis en spiller opnår en tællende score med færre Stablefordpoint end neutral zone eller indleverer No Return, forhøjes spillerens handicap med 0,1 i grupperne 1, 2, 3 og 4, medens forhøjelsen i gruppe 5 er 0,2. F.eks. hvis en spiller med handicap 11,2 har en tællende score på 32 Stablefordpoint, forhøjes spillerens handicap til 11,3. I gruppe 6 forhøjes handicap ikke. Mange No Returns vil kunne betragtes som misbrug og kan medføre suspendering af handicap i henhold til 11. I turneringer med cut skal de runder, som en spiller bliver afskåret fra at spille, betragtes som No Return. (Kun decideret cut - ikke kvalifikationsturneringer). I gruppe 5 kan handicap ikke forhøjes til mere end 36,0. Handicapkomitéen kan jf. 13 foretage skønsmæssige forhøjelser udover 36,0 og skønsmæssige forhøjelser for gruppe Hvis en spiller opnår en tællende score med 37 Stablefordpoint eller flere, reduceres spillerens handicap med en decimalstørrelse (faktor) for hvert point over 36. Faktoren afgøres af handicapgruppen - se tabellen F.eks. hvis en spiller med handicap 11,3 opnår en tællende score på 42 Stablefordpoint, reduceres spillerens hcp straks med 6 x 0,2 = 1,2, og spillerens handicap er nu 10,1 (se tillæg 1) Når en spillers handicap skal reduceres, således at det går fra en højere gruppe til en lavere, skal det først reduceres efter reglerne (faktoren) i den højere gruppe så langt, at handicap bringes ned i den lavere gruppe, dernæst skal resten af reduktionen ske efter reglerne (faktoren) i den lavere gruppe. Ved overgang fra gruppe 6 til gruppe 5 kan sænkningen kun ske på grundlag af 18-hullers scorer. 12 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

15 10.7 Registrering af handicapregulering skal ske på spillerens handicapregisterkort, der skal angive spilledato, banen, par, tee med Course Rating og Slope, handicap, antal tildelte slag, resultat i Stablefordpoint og nyt handicap. For spillere med handicap <3,0 tillige bruttoresultat, hvis der er spillet slagspil Registrering af scorer og deraf følgende regulering af handicap skal ske løbende, efterhånden som scorerne indleveres til handicapkomitéen. Handicapkomitéen skal herefter løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk spilledatoorden. 10.9* Ved en tællende turnering over flere runder, hvor spilleren spiller med samme handicap i alle runder, skal scoren efterfølgende opdeles i 18-hullers scorer, der handicapmæssigt behandles i kronologisk rækkefølge og uafhængigt af hinanden. Scorerne registreres én ad gangen, og eventuel regulering af handicap foretages efter hver registrering, således at antal tildelte slag eventuelt rettes til og Stableford resultatet korrigeres i de efterfølgende runder Nedsættelse af handicap sker straks, det udslagsgivende score opnås. Det er spillerens pligt straks at give besked til hjemmeklubbens handicapkomité. Det er spillerens pligt selv at nedsætte sit handicap til det korrekte, jf. 4.5, 4.6, 4.7 og Forhøjelse af handicap sker den dag, hvor det udslagsgivende score bliver hjemmeklubbens handicapkomité bekendt, og hvor handicappet bliver reguleret. Handicappet beregnes i henhold til scorer i kronologisk spilledatoorden, Hvis en spiller har spillet på en SSS-bane i udlandet, anvendes ved handicapregulering i hjemmeklubben spillerens handicap som tildelte slag. Et resultat lig med 36 Stablefordpoint plus par minus SSS under disse betingelser er til handicap Ved spil på en rated bane udenfor Europa anvender spilleren sit handicap som handicapindeks i det land - og anvender konverteringstabellerne på stedet. Spilleren tildeles der et antal slag lig med hcp x slope/113. Der handicapreguleres i hjemmeklubben således, at et resultat lig med 36 point plus par minus CR under disse betingelser er til handicap. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

16 11. Suspendering og fortabelse af handicap 11.1 Dansk Golf Union eller spillerens hjemmeklubs handicapkomité har retten til at suspendere en spillers handicap, hvis spilleren efter deres opfattelse konstant eller groft undlader at opfylde sine forpligtigelser i henhold til handicapsystemet. Spilleren skal have lejlighed til at udtale sig for DGU eller/og komitéen, inden suspenderingen besluttes. Suspenderingsperiodens længde, konsekvenserne af suspenderingen og muligheden for at generhverve handicap (jf. 12) skal meddeles spilleren Hvis en spillers medlemskab af hans hjemmeklub suspenderes, skal hans handicap øjeblikkelig suspenderes. Denne suspendering af handicap er gældende, indtil spilleren er genindtrådt som medlem Spilleren fortaber sit handicap, straks spilleren ophører med at være medlem af nogen medlemsklub Når en spillers handicap er suspenderet eller fortabt, må spilleren ikke tilmelde sig eller deltage i en turnering, hvori det kræves, at spilleren har et handicap. Dette er gældende i alle medlemsklubber af Dansk Golf Union. 12. Generhvervelse af handicap 12.1 Hvis en spillers handicap er suspenderet eller fortabt efter 11, generhverver spilleren sit handicap efter følgende principper: Generhvervelse indenfor 12 måneder - handicappet sættes til det samme som før. Generhvervelse efter en periode ud over 12 måneder - reglerne i 9 følges. Handicapkomitéen skal tage skyldig hensyn til spillerens alder, handicap og periodens længde, således at spilleren tildeles et handicap, som handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke. 14 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

17 13. Handicapkomitéens rettigheder og pligter til at foretage skøn 13.1* Hvis systemets normale metoder resulterer i et handicap, der klart er for højt i forhold til spillerens spillestyrke, skal handicapkomitéen i spillerens hjemmeklub nedsætte spillerens handicap til det handicap, som handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke. Skønsmæssig nedsættelse til hcp lavere end 4,5 kræver DGU s godkendelse. En privat runde bedre end handicap skal af handicapkomitéen reguleres efter Hvis systemets normale metoder resulterer i et handicap, der klart er for lavt i forhold til spillerens spillestyrke, skal handicapkomitéen i spillerens hjemmeklub forhøje spillerens handicap til det handicap, som handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke. Skønsmæssig forhøjelse af handicap i gruppe 1, 2 og 3 kræver Dansk Golf Union's godkendelse Ved handicapkomitéens afgørelse af, om den skal gennemføre en korrektion af handicap i henhold til de i denne paragraf givne beføjelser, samt ved afgørelsen af omfanget af en korrektion, skal handicapkomitéen tage alle foreliggende oplysninger om spillerens golfkunnen i betragtning, dvs. hvor hyppigt spilleren opnår score til bufferzone eller bedre, og spillerens resultater i hulspilturneringer, four-ball turneringer, tællende scorer, der er ødelagt af ét eller flere dårlige huller og dokumenterede private scorer Påtænkte skønsmæssige forhøjelser eller nedsættelser af handicap skal meddeles spilleren, og spilleren skal have mulighed for at udtale sig om forhøjelsen/nedsættelsen, før den besluttes og træder i kraft Turneringsledelsen eller/og handicapkomitéen for en turnering i en klub, der ikke er spillerens hjemmeklub, kan, hvis den skønner, at spillerens handicap er for højt, nedsætte spillerens handicap for den pågældende turnering. Nedsættelsen skal meddeles spilleren straks, og bør såfremt det er muligt, meddeles spilleren inden start på turneringen. Spillerens hjemmeklub skal have besked om nedsættelsen til den pågældende turnering og om grundlaget for nedsættelsen. 14. Ikrafttræden 14.1* Denne udgave af EGA-Handicapsystemet træder i kraft for medlemsklubber under Dansk Golf Union pr. 1. februar Skriftlig gengivelse af disse regler må kun ske ordret og med kildeangivelse. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

18 Tillæg 1: Handicapreguleringstabel til EGA-Handicapsystemet S t a b l e F O r d p o I n t Hcp Optil 4,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4 4,5 4,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5 4,7 4,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6 4,9 5,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7 5,1 5,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8 5,3 5,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9 5,5 5,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0 5,7 5,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0-2,1 5, ,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0-2,1-2,2 6,1 6,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-1,9-2,0-2,1-2,2-2,3 6,3 6,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,1-2,2-2,3-2,4 6,5 6,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,3-2,4-2,5 6,7 6,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,5-2,6 6,9 7,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,7 7,1 11,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8 11,5 11,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,5-0,7-0,9-1,1-1,3-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9 11,8 12,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8-3,0 12,1 12,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,1-1,3-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9-3,1 12,4 12,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8-3,0-3,2 12,7 12,9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9-3,1-3,3 13,0 13,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8-3,0-3,2-3,4 13,3 13,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9-3,1-3,3-3,5 13,6 13,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,6-2,8-3,0-3,2-3,4-3,6 13,9 14,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-2,9-3,1-3,3-3,5-3,7 14,2 14,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,2-3,4-3,6-3,8 14,5 14,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,5-3,7-3,9 14,8 15,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,8-4,0 15,1 15,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,1 15,4 18,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,2 18,5 18,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,7-1,0-1,3-1,6-1,9-2,2-2,5-2,8-3,1-3,4-3,7-4,0-4,3 18,9 19,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,1-1,4-1,7-2,0-2,3-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8-4,1-4,4 19,3 19,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,2-4,5 19,7 20,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-1,9-2,2-2,5-2,8-3,1-3,4-3,7-4,0-4,3-4,6 20,1 20,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,3-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8-4,1-4,4-4,7 20,5 20,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,2-4,5-4,8 20,9 21,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,1-3,4-3,7-4,0-4,3-4,6-4,9 21,3 21,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,5-3,8-4,1-4,4-4,7-5,0 21,7 22,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-3,9-4,2-4,5-4,8-5,1 22,1 22,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,3-4,6-4,9-5,2 22,5 22,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,7-5,0-5,3 22,9 23,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,1-5,4 23,3 23,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,2-5,5 23,7 26,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,2-5,6 26,5 26,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-0,9-1,3-1,7-2,1-2,5-2,9-3,3-3,7-4,1-4,5-4,9-5,3-5,7 27,0 27,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,4-1,8-2,2-2,6-3,0-3,4-3,8-4,2-4,6-5,0-5,4-5,8 27,5 27,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-1,9-2,3-2,7-3,1-3,5-3,9-4,3-4,7-5,1-5,5-5,9 28,0 28,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,2-5,6-6,0 28,5 28,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-2,9-3,3-3,7-4,1-4,5-4,9-5,3-5,7-6,1 29,0 29,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,4-3,8-4,2-4,6-5,0-5,4-5,8-6,2 29,5 29,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-3,9-4,3-4,7-5,1-5,5-5,9-6,3 30,0 30,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,4-4,8-5,2-5,6-6,0-6,4 30,5 30,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-4,9-5,3-5,7-6,1-6,5 31,0 31,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,4-5,8-6,2-6,6 31,5 31,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-5,9-6,3-6,7 32,0 32,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,4-6,8 32,5 32,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-6,9 33,0 35,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 35,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0 39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5 46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-11,5-12,0-12,5 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-12,5-13,0 49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-13,5 >49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0 16 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

19 Tillæg 2. Tour-pro er En amatørspiller, som overgår til at blive professionel golfspiller med en dansk klub som hjemmeklub, beholder sit handicap ved overgangen. I praksis er det vanskeligt for tour-pro er at opnå kendskab til CR eller SSS for de baner, der spilles på touren. Derfor skal tour-pro er ikke indsende scorer til deres hjemmeklub, men hjemmeklubben skal sætte disse spillere i handicap efter følgende skala: +2,0 tildeles spillere med exempt-status på LPGA Tour +2,0 tildeles spillere med kategori 9 eller bedre på PGA European Tour +2,0 tildeles spillere med kategori 20 eller bedre på US PGA Tour +1,0 tildeles spillere med kategori 8 eller bedre på Ladies European Tour. +1,0 tildeles spillere med kategori på PGA European Tour scratch tildeles spillere med kategori 12 på PGA European Tour scratch tildeles spillere med kategori 11 eller bedre på Challenge touren Spillere, som opnår scratch eller plushandicap ifølge ovenstående, skal ikke indlevere scorer, og klubbens handicapkomité skal ikke føre handicapregisterkort. Spillere, som har haft plushandicap eller scratch det foregående år efter ovenstående regler, men ikke opnået en af de ovennævnte kategorier i kalenderåret, tildeles handicap 0,0 ved årsskiftet og skal herefter indlevere scores til hjemmeklubbens handicapkomité, som herefter foretager regulering efter normalt gældende regler. Tillæg 3, 4 og 5 følger nedenfor EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

20 Tillæg 3 Dansk Golf Union Registerkort til EGA-Handicapsystemet KLUB Pro: Amatør: NAVN MEDL.NR. Dato Banens navn Turnering ( f.eks. Navn + åben/klub/elite/privat) Par Tee- Farve CR med decimal Slope Tildelte slag fra tabel Handicap Bruttoscore Stableford point Nyt handicap 18 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14. 20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 2 Kompetence 3 Rådgivningsvirksomhed 4 Turneringsplanlægningspolitik 5 Opgaver 6 2. Spille- og turneringsformer 3. Fælles bestemmelser og

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer

Læs mere

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky sa n d / S k y e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc CCl ul ub

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

En superbane tog imod eliten med landsholdsspillere. Redaktion: Nyt fra kontoret

En superbane tog imod eliten med landsholdsspillere. Redaktion: Nyt fra kontoret Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikations-udvalget

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ Vedtægter for Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ 1 Klubbens navn er Odense Golfklub med hjemsted i Odense kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Baneinformation. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød

Baneinformation. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (for mand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Virksomhedsplan for Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Viborg Golfklubs formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne.

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Forord Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Vores mål med mappen er at give dig og dine forældre svar på flest mulige spørgsmål,

Læs mere

Golfklubben Lillebælt

Golfklubben Lillebælt LI LL T N GO K LU B BE LF EBÆ L Golfklubben Lillebælt udsigt til god golf GOLFNYT - JULI 2015 Støt vores sponsorer.. GOLFKLUBBEN L I L L E B Æ LT De støtter os! GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT - GOLFNYT Formand

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Captain: Annette Seemann Mail: seemann@dadlnet.dk Mobil: 24 25 66 26. Adjudant : Jeanne Fernel Mail: jeanne.fernel@rsyd.dk Mobil: 24 40 41 39

Captain: Annette Seemann Mail: seemann@dadlnet.dk Mobil: 24 25 66 26. Adjudant : Jeanne Fernel Mail: jeanne.fernel@rsyd.dk Mobil: 24 40 41 39 Velkommen til en ny sæson Ladies Section 2015 Captain: Annette Seemann Mail: seemann@dadlnet.dk Mobil: 24 25 66 26 Adjudant : Jeanne Fernel Mail: jeanne.fernel@rsyd.dk Mobil: 24 40 41 39 Adjudant : Annemarie

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere