De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:"

Transkript

1 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002.

2 INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder og pligter. 4 Spillerens rettigheder og pligter. 5 Tællende scorer. 6 Antal tildelte slag. 7 Stableford. 8 Ekstra Dag scorer (EDS) 9 Erhvervelse af første handicap. 10 Regulering af handicap. 11 Suspendering og fortabelse af handicap. 12 Generhvervelse af handicap. 13 Handicapkomitéens rettigheder og pligter til at foretage skøn. 14 Ikrafttræden. Tillæg: 1. Handicapreguleringstabel. 2. Handicap for tour-pro er 3. Handicapregisterkort 4. Ekstra Dag Score tilmeldingsformularer 5. Sommer- og vintertilstande, lejeforbedring etc

3 Indledning Da den europæiske golfunion - EGA - i 1997 besluttede, at Europas golflande skulle anvende det amerikanske course rating and slope system til at beskrive golfbanernes sværhedgrad, var grundlaget skabt for at forme et fælles europæisk handicapsystem - EGA HANDICAP SYSTEMET. Dette blev indført 1. jan 2000 i Danmark, og 3. udgave foreligger hermed. Den største nyhed med nærværende udgave er, at den nu foreligger på internettet til downloading. Hermed håber vi, at systemet når ud til en langt bredere kreds af golfspillere end tidligere. Alle medlemmer af danske golfklubber bør kende handicapsystemet. De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 4.5 og 4.7 og 10.2: Pligt for spilleren til at notere og sammentælle Stablefordpoint 4.7: Elitespillere hæves 0,1 i handicap, hvis scorekort fra udlandet ikke foreligger efter 14 dage. 4.9: Grænsen for administrativ handicaphævning ved årsskiftet hæves fra 3,0 til 4,5 5: Grænsen for handicapsænkning i private runder ændres fra 3,0 til 4,5 5 m.fl.: Begrebet "slagspilsmatchbetingelser" erstattes af "handicapbetingelser". 5.7: Regler for diskvalifikationsscorer præciseres 8.5: Tilmelding på EDS liste skal ske samme dag, som runden spilles 9.3: Rettelse af en matematisk regnefejl. 10.9: Præcisering af gældende regel. 13.1: Kravet om DGU-godkendelse af skønsmæssig handicapsænkning udvides til hcp. 4,5. Med EGA-systemet spiller vi mod banens par og ikke mod banens course rating, og forskellen mellem par og course rating indbygges i konverteringstabellerne. Dette princip er nu efterhånden slået igennem i hele Europa, dog undtaget de britiske øer. Enhver golfspiller - kvinde som mand - kan i private runder vælge, hvilken bane (tee-sæt) de vil spille fra, og på konverteringstabellen aflæse, hvor mange slag, deres EGA-handicap giver dem. Og herefter kan der spilles en hvilken som helst match eller turnering og resultatet opgøres. Turneringspropositioner med angivelse af, hvilket teesæt der skal spilles fra, skal naturligvis følges. EGA-systemets største praktiske ændring i forhold til før 1999 er, at handicapregulering efter spillet beregnes ved at omregne scoren pr. hul til Stablefordpoint. Er der opnået 36 Stablefordpoint, er der gået til handicap. EGA-handicapsystemets formål er, at så mange golfspillere som muligt - kvinder som mænd - skal kunne opnå et EGA-handicap, at handicapfastsættelse og regulering foretages ensartet i Europa, og at det fungerer med den største enkelthed for spillere og komitéer. EGA-handicap fastsættes på basis af præstationer, hvor høje scorer på enkelte huller reduceres v.h.a. Stableford, da disse høje scorer ikke afspejler spillerens styrke. Scorer fra turneringsresultater anvendes til handicapregulering. Desuden anvendes for spillere med handicap højere end 4,5 også scorer fra private runder bedre end handicap samt såkaldte "Ekstra Dag Scorer". Det er tilstræbt, at disse regler skal medføre opnåelse af et EGA-handicap, der viser ca % af spillerens styrke, dvs spilleren bør kunne score til bufferzone eller bedre en eller to gange ud af ti runder. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

4 Selve golfspillets natur med stadig skiftende spillevilkår og svingende præstationer betyder, at handicapfastsættelse ikke kan være en hel eksakt operation, men hvis spilleren forsøger: - at lave det bedste score på hvert hul i alle runder - at opnå så mange tællende scorer som muligt pr. år - at opfylde pligterne i dette system (gælder i høj grad også klubbens udvalgsmedlemmer), kan der alligevel opnås en rimelig høj grad af ensartethed i handicapfastsættelse, og derved opnås et sportsligt fair handicap, der viser spillerens styrke og tillader spillere af forskellig styrke at konkurrere på et jævnbyrdigt niveau. Handicap er et talmål for spillerens styrke, udtrykt ved det antal slag, vedkommende spiller over course rating på idealbanen med slope 113. Handicap er således det teoretiske udtryk for spillerens reelle, aktuelle styrke på idealbanen med slope 113. Handicap angives som decimaltal med én decimal, f.eks. 3,4 eller 24,6. Antal slag, som tildeles på den aktuelle bane (tee-sæt), der skal spilles, aflæses på konverteringstabellen. Antal tildelte slag angives i heltal, f. eks. 7 slag eller 31 slag. EGA-HANDICAPSYSTEM anvendes med tilladelse fra EGA s Handicapping and Course Rating Committee. DGU Course Rating og Slope anvendes med tilladelse fra USGA. Ændringer i denne udgave i forhold til den forrige er mærket med * ved paragraf-nummeret. Nærværende handicapsystem er gældende i Danmark for handicapkomitéer og medlemmer i danske golfklubber under DGU fra 1. februar DGU s Handicap- og Course Rating Komité Januar EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

5 1. Unionens rettigheder og pligter 1.1 Dansk Golf Union har den øverste myndighed med hensyn til handicapsystemets administration. 1.2 Dansk Golf Union har ret til når som helst at indhente oplysninger om handicap fra medlemsklubberne. 1.3 Dansk Golf Union skal godkende alle handicap, der ansættes til scratch og plushandicap, umiddelbart efter ansættelsen. 1.4 Dansk Golf Union skal fastsætte de betingelser, der skal gælde for tællende turneringer og tællende scorer. 1.5 Dansk Golf Union har myndighed til at indføre og til at anvende EDS (Ekstra Dag scorer) til handicapregulering. EDS skal følge reglerne i EGA-Handicapsystemet. 1.6 Dansk Golf Union skal afgøre alle indbragte tvister vedrørende systemet. Unionens afgørelser er endelige. 1.7 Dansk Golf Union kan udelukke klubber, der ikke følger systemets regler, fra deltagelse i åbne turneringer. 1.8 Dansk Golf Union skal fastsætte course rating og slope. 2. Medlemsklubbens rettigheder og pligter 2.1 Medlemsklubben er en dansk golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union. 2.2 Medlemsklubben skal fungere som handicapmyndighed for alle de medlemmer, for hvem den er hjemmeklub, dog underlagt Dansk Golf Union som øverste myndighed. 2.3 Medlemsklubben skal sørge for, at klubbens medlemmer er bekendt med handicapsystemets regler, og at handicapsystemet anvendes korrekt og for alle medlemsklubbens spillere. Opfylder medlemsklubben ikke disse krav, kan Dansk Golf Union fratage medlemsklubben rettighederne som handicapmyndighed eller iværksætte de foranstaltninger, som Dansk Golf Union finder nødvendige. 2.4 Medlemsklubben skal blandt de medlemmer den er hjemmeklub for - udpege en handicapkomité til at udføre de pligter, der beskrives i Medlemsklubben skal opbevare handicapregisterkort, der viser alle handicapforhold for medlemsklubbens spillere de sidste to år, dvs for hver regulering skal være angivet dato, bane, par, tee med CR&S, handicap, antal tildelte slag, resultat i Stablefordpoint (og bruttoscore for spillere med handicap <3,0) samt nyt handicap. (Eksempel på handicapregisterkort - se tillæg 3). 2.6 Medlemsklubben skal sørge for, at banens opmåling er godkendt af Dansk Golf Union, og at banen har fået tildelt Course Rating og Slope af Dansk Golf Union. 2.7 Medlemsklubben skal fastsætte det maksimale handicap gældende for de spillere i handicapgruppe 6, der har klubben som hjemmeklub. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

6 3. Handicapkomitéens (hjemmeklubbens) rettigheder og pligter 3.1 Handicapkomitéen skal sørge for, at der (evt. gennem klubbens matchkomité) før en tællende turnering i klubben føres en liste med deltagernes navne. En af matchkomitéen udfyldt startliste vil være en sådan deltagerliste. 3.2 Handicapkomitéen skal sørge for (evt. i samarbejde med klubbens matchkomité) i det omfang, det er muligt, at alle scorekort, der udleveres i en tællende turnering, og tællende scorer i øvrigt (private scorer og EDS-scorer) leveres tilbage til handicapkomitéen, herunder også ufuldstændigt førte scorekort. 3.3 Handicapkomitéen skal sørge for, at en liste over medlemmernes aktuelle handicap er anbragt et synligt sted i klubhuset. 3.4* Handicapkomitéen skal, hvis spilleren ikke har gjort det, omregne alle scorer til Stablefordpoint og derefter gå frem efter 4.7 over for spilleren. 3.5 Handicapkomitéen skal sørge for, at alle ændringer i medlemmernes handicap straks, efter at ændringen er foretaget, indføres på den under 3.3 nævnte handicapliste. 3.6 Handicapkomitéen skal på vegne af de spillere, som de er hjemmeklub for, føre et handicapregisterkort, der skal vise spillerens handicapmæssige forhold (se tillæg 3 og 2.5) med løbende registrering af spillerens tællende scorer straks efter indleveringen, og løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk datoorden. 3.7 Handicapkomitéen skal sørge for, at der ophænges en EDS-startliste ( 8) med kolonnerne Dato, Spiller, Medlemsnummer, Handicap og Markør. Listen sammenholdes med de indleverede scorekort ved handicapregulering i.h.t Handicapkomitéen skal sørge for, at reglerne for EDS overholdes ( 8), og at misbrug med No Return ikke finder sted ( 4.6 og 5). 3.8 Handicapkomitéen skal, så snart komitéen har nedsat et medlems handicap til scratch (0,4 til +0,4) eller plushandicap, indsende kopi af spillerens handicapregisterkort til godkendelse hos Dansk Golf Union. Nedsættelsen er gældende straks og altså også i tiden, indtil godkendelse eller ikke-godkendelse foreligger. 3.9 Handicapkomitéen skal have myndighed til at suspendere handicap i henhold til 11, og myndighed til at regulere handicap efter skøn i henhold til Handicapkomitéen skal, når et medlem skifter hjemmeklub, fremsende kopi af spillerens handicapregisterkort for de sidste to år til spillerens nye hjemmeklub Handicapkomitéen i en klub, der arrangerer en tællende turnering, skal, hvis klubben ikke er en deltagende spillers hjemmeklub, sørge for, at scorekort med det tællende score fremsendes til spillerens hjemmeklub Handicapkomitéen har retten til at bestemme, at en tællende turnering ikke skal gælde som tællende score, hvis vejrforholdene gør rimelig spil overordentligt vanskeligt. Hvis færre end 10% af deltagerne har scoret til bufferzone eller bedre p.g.a. vejrforholdene, skal turneringen erklæres ikke tællende. Denne bestemmelse kan altså alene tages i anvendelse ved meget dårligt vejr, og det skal være handicapkomitéen, som beslutter. Dog skal scorer bedre end handicap registreres og reguleres som angivet i * Handicapkomitéen skal ved årets udgang godkende alle medlemmers handicap og overføre spillernes starthandicap for det nye år. 4 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

7 Spillere med handicap 4,4 og mindre, der ikke har indleveret minimum 6 tællende scorer i et kalenderår, skal ved årets udgang have revideret deres handicap med en forhøjelse på 0,1 for hvert manglende score op til seks (dog maksimalt op til handicap 4,5) og have dette handicap overført som starthandicap for det nye år. Dette gælder også for pro er. Dog henvises til retningslinier for tour-kategori spillere i Tillæg Spillerens rettigheder og pligter 4.1 Spilleren skal vælge én hjemmeklub. Hvis spilleren er medlem af flere end én medlemsklub, skal spilleren skriftligt meddele alle klubberne, hvilke klubber spilleren er medlem af, og hvilken klub, der er valgt som hjemmeklub. 4.2 Spilleren skal kun have ét handicap, der tildeles spilleren og reguleres af hjemmeklubben. 4.3 Spilleren kan kun skifte hjemmeklub, når der er givet skriftlig besked om skiftet til både den nye og den hidtidige hjemmeklub. Skift af hjemmeklub har handicapreguleringsmæssigt øjeblikkelig virkning, mens det i andre henseender udløser en karantæne på 3 måneder, hvori spilleren hverken kan spille for sin nye eller gamle hjemmeklub i repræsentative turneringer og matcher. 4.4 Spilleren skal før deltagelse i en tællende turnering sikre sig, at spillerens navn figurerer på deltagerlisten (startlisten). 4.5* Spilleren har ansvaret for sit handicap. Selvom hjemmeklubben udfører servicearbejdet med edb-registrering og regulering af spillernes handicap, er det spillerens pligt og ansvar at kende sit nøjagtige aktuelle handicap (se og 10.11). Spilleren skal altid anføre Stablefordpoint og sammentælle disse på en tællende score. Spilleren har herved mulighed for at følge ændringer i handicap og for at kende sit nøjagtige aktuelle handicap. 4.6 Spilleren skal sørge for, at alle scorekort fra tællende turneringer samt EDSscorer, mærket EDS af spilleren, afleveres til turneringsledelsen, hvad enten de er fuldstændigt udfyldte eller ej, samt sørge for, at private scorer bedre end handicap indleveres til handicapkomitéen i hjemmeklubben. Gentagen eller forsætlig undladelse af at give meddelelse om tællende scorer (også No Return) og private scorer bedre end handicap medfører suspendering af handicap efter * Spilleren skal straks give skriftlig besked til handicapkomitéen i sin hjemmeklub om alle tællende scorer (også No Return), opnået andre steder end i hjemmeklubben, herunder for hcp>4,5 også private scorer bedre end handicap. Spilleren skal give besked om datoen, banen, par, tee med Course Rating og Slope, handicap, antal tildelte slag og resultat i Stablefordpoint. For spillere med handicap <3,0 skal tillige oplyses bruttoscore, hvis der er spillet slagspil. Gentagen eller forsætlig undladelse af på denne måde at give meddelelse om tællende scorer og private scorer bedre end handicap opnået andre steder end i hjemmeklubben (også No Return) medfører suspendering af handicappet iht. 11. For spillere med handicap <4,5 gælder dog, at hvis det udfyldte scorekort ikke er behørigt indleveret til hjemmeklubben senest 14 dage efter en tællende turnering i udlandet, og spilleren har en god grund til ikke at have kunnet fremskaffe kopi af scorekortet, skal spillerens handicap ikke suspenderes, men derimod uigen- EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

8 kaldeligt hæves med 0,1 pr. sådan runde. En sådan score tæller ikke med i de 6 scorer, som er nævnt i Spilleren skal før start i en tællende turnering kontrollere sit handicap og antal tildelte slag på den af turneringsledelsen udfærdigede startliste og det udleverede scorekort. Hvis det anførte handicap er for højt, skal det meddeles turneringsledelsen sammen med grunden til uoverensstemmelsen. Handicappet skal herefter nedsættes til det korrekte. Hvis det anførte handicap er for lavt, og uoverensstemmelsen skyldes en fejlagtig eller forældet oplysning til turneringsledelsen, skal spilleren meddele turneringsledelsen dette og med dens accept hæve sit handicap til det korrekte. Hvis uoverensstemmelsen skyldes, at spilleren har opnået tællende score til hævning, som handicapkomitéen (endnu) ikke har registreret, kan spilleren ikke uden handicapkomitéens accept hæve sit handicap, men må for turneringen acceptere det for lave handicap. Denne fremgangsmåde skal også anvendes, når spilleren deltager i en ikketællende turnering (f.eks. en hulspilsturnering). 4.9 Spillere (amatører såvel som pro er) med handicap 4,4 og mindre skal indlevere minimum 6 tællende scorer i et kalenderår for at undgå handicaphævning ved årsrevisionen i.h.t Alle andre spillere skal ved årsrevisionen have handicappet godkendt og overført til næste års sæsonstart. 5. Tællende scorer 5.1* Definitioner: Begreberne "match" og "turnering" er ikke entydige. I nærværende fremstilling er tilstræbt samme terminologi som i Golfreglerne, dvs ordet "match" dækker en hulspilskonkurrence mellem to "sider", og "turnering" en slagspilsaktivitet, herunder også Stableford- og par turneringer. Dog kaldes en fortløbende række af hulspilsmatcher for en "hulspilsturnering". En "par turnering" er en turnering, hvor der spilles mod banens par. Det er normalt ikke en "partnerturnering", men kan være det. Handicapbetingelser foreligger i Slagspils-, Stableford- eller par turneringer samt i private runder bedre end handicap, når der er spillet under følgende betingelser: Banen er underlagt det nationale forbund Banen er opmålt og har Course Rating (CR) og Slope, eller (kun private runder) banen har SSS (Standard Scratch Score). Der er udfyldt og underskrevet et scorekort med markørunderskrift. Der er spillet med fuldt handicap. Der er spillet efter Golfreglerne og godkendte Lokale Regler. En tællende score er en score, som skal anvendes til handicapregulering efter 10. Der er tre slags tællende scorer: 1. En tællende turneringsscore er enhver score (incl. No Return) fra en tællende turnering (se nedenfor) spillet under handicapbetingelser over 18 huller (se note*). 2. En tællende privat score er en score bedre end handicap, lavet i en privat runde af en spiller med handicap større end 4,5, og spillet under handicapbetingelser over 18 huller (se note*). 6 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

9 3. En tællende EDS-score er en score, spillet over 18 huller efter reglerne for EDS (Ekstra Dag score) af en spiller med handicap 4,5 35,9 og under handicapbetingelser. *Note: For handicap over 36 accepteres 9-hullers runder, jvnf En score er det talmæssige resultat hul for hul af en runde golf, og er denne score én af de tre ovenstående, kaldes den en tællende score. En tællende turnering er enhver, men ingen anden, turnering spillet under handicapbetingelser og arrangeret af: 1. Dansk Golf Union (DGU) 2. Udenlandsk Union (tællende efter pågældende unions handicapperiode). 3. Officielle Underafdelinger af Dansk Golf Union - f.eks. Jyllands-, Sjællands-, Fynskredsen. 4. En medlemsklubs matchkomité. Turneringerne vil normalt være: underlagt golfklubbens totale og suveræne autoritet omtalt i klubbens turneringsprogram forsynet med udførlige turneringspropositioner administreret af golfklubbens matchkomité have tilmeldings- og startlister åbne for klubbens medlemmer, dog evt. kun nogle rækker, f.eks.: kun handicap < 36 kun damer. 5. En udenlandsk klub, som er medlem af sit lands nationale golfforbund (tællende efter pågældende forbunds handicapperiode). 6. For medlemsklubbens pro er desuden enhver turnering arrangeret af PGA (såvel PGA of Denmark som ethvert andet lands PGA) eller en toursammenslutning. Se også 5.12k. I alle Dansk Golf Union-arrangerede turneringer (uanset årstid) afgør Dansk Golf Union's Matchkomité og Handicap- og CR-komité, om handicapbetingelser foreligger, og om der foreligger en tællende turnering med en tællende score. "No Return" i en tællende turnering vil sige, at spilleren ikke fuldfører runden, men spilleren skal alligevel indlevere sit scorekort til turneringsledelsen, medmindre rimelig grund foreligger (akut sygdom o.l.). Manglende indlevering af scorekortet er misligholdelse af Handicapsystemet, jævnfør Alle tællende scorer skal klubben føre på spillerens handicapregisterkort. 5.3* Enhver score bedre end handicap fra ikke tællende turneringer med handicapbetingelser er en tællende score, som efter omregning til Stableford skal indleveres af spilleren til regulering efter 10 - dette er dog kun gældende for spillere med handicap højere end 4,5, og kan kun anvendes til regulering af handicap til 4,5 er nået nedad. 5.4* Enhver score bedre end handicap fra private runder med handicapbetingelser, herunder også private hulspilsmatcher, hvor der er puttet ud, er en tællende score, som efter omregning til Stableford skal indleveres af spilleren til regulering efter 10. Dette er dog kun gældende for spillere med handicap højere end 4,5, og kan kun anvendes til regulering af handicap til 4,5 er nået nedad. 5.5* En score bedre end handicap, indleveret fra en annulleret runde i en tællende turnering, eller fra en runde, hvor handicapkomitéen efter reglerne i 3.12 har bestemt, at runden ikke skal være en tællende turnering, er en tællende score. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

10 5.6* Enhver tællende score, som er bedre end handicap og spillet i vinterperioden 1/11 til 30/4 er en tællende score, også selv om der er lejeforbedring på fairway, men kun på fairway (lejeforbedring som defineret i golfreglernes Tillæg I, Afsnit A, stk 4b og Afsnit B stk 3b). Se skema i tillæg * En score fra en tællende runde, hvor spilleren af en eller anden grund er blevet diskvalificeret, er en tællende score, undtagen hvis spilleren bruger ulovlige køller (Regel 4-1, 4-2 og 4-3) spilleren anvender mere end én caddie på samme tid (Regel 6-4) spilleren har øvet sig på banen inden en turnering (Regel 7-1) spilleren bruger kunstige hjælpemidler etc. (Regel 14-3) spilleren spiller fra forkert sted (Regel 20-7). spillerne er enedes om at tilsidesætte Golfregler (Regel 1-3) Note: Spilles der en privat match (eller turnering) sideløbende med en tællende turnering, så er regelbrud i den tællende turnering, som vil være tilladt i den private match, ikke til hinder for at anvende den private runde til hcp.-sænkning. Disse scorer kan dog evt. af handicapkomitéen anvendes som grundlag for skønsmæssig regulering. 5.8* En score bedre end handicap i en turnering, hvor det tilladte antal køller er mindre end 14 (f.eks. 3-kølle turnering), er en tællende score. 5.9* Individuelle scorer og No Return fra en fourball aggregate turnering plus scorer bedre end handicap (som skal være større end 4,5) fra runder, hvor deltagerne spiller som partner med en anden deltager, er tællende scorer. Se dog 5.12 k. 5.10* Scorer fra en bane med provisoriske baneforhold er tællende scorer, hvis Dansk Golf Union har godkendt det. 5.11* For Gruppe 6 spillere er en score fra 9 huller på mere end 18 Stablefordpoint en tællende score, idet der dog tillægges 18 Stablefordpoint til scoren (se 9 og 10). Det er en betingelse, at der rent faktisk kun er spillet 9 huller. 5.12* Følgende scorer er aldrig tællende scorer: a. Hvis banens længde permanent afviger mere end 100 meter fra den opmålte bane eller midlertidigt afviger mere end 50 meter fra den opmålte bane, eller hvis der er mere end to provisoriske greens (9 huller dog mere end én green). b. Hvis lejeforbedring er tilladt uden for fairway - turneringer for pro er dog undtaget. c. Hvis der er lejeforbedring på fairway i perioden 1/5 til 31/10 - medmindre Dansk Golf Union har godkendt det. d. Scorer for Gruppe 1, 2, 3, 4 og 5 fra stipulerede turneringsrunder under 18 huller samt private runder under 18 huller, medmindre mindst 36 Stablefordpoint er opnået. (Vedr. "No Return": Se 10.1 og 8.7) e. Scorer dårligere end handicap i perioden 1/11 til 30/4 (følger Dansk Golf Unions handicapperiode). f. Scorer fra runder, der ikke er spillet efter golfreglerne eller Dansk Golf Union godkendte Lokale Regler. Eksempel: Hulkopper større end 108 mm i diameter. Undtagelser: Kreative turneringspropositioner anses ikke nødvendigvis som stridende mod Golfreglerne. Se også noten i 5.7. g. Scorer fra runder dårligere end handicap, hvor hullerne ikke er spillet i rækkefølge. Dog må der i en tællende turnering startes fra forskellige teesteder, hvis turneringsledelsen har fastsat det. h. Scorer dårligere end handicap fra alle turneringer, hvor deltagerne spiller som partner til en anden deltager - med undtagelse af fourball aggregate turneringer og andre turneringer, hvor scoren lægges sammen. 8 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

11 i. Scorer dårligere end handicap fra en annulleret runde eller en runde, som handicapkomitéen har erklæret ikke tællende ifølge j. Scorer dårligere end handicap fra turneringer, der ikke er organiseret af en af de nævnte organer i 5.1, f.eks. branche-turneringer og turneringer i "klubber i klubben". På hjemmebanen kan spilleren dog vælge EDS i.h.t. 8. k. Scorer opnået af amatører i en PRO-AM, pga. muligheden for professionel rådgivning af pro en. Men er turneringen arrangeret af PGA eller tællende til PGA s rangliste, er den tællende for pro erne. l. Scorer dårligere end handicap fra Stableford- og par turneringer (jf 5 og 7.4), hvor der gives mindre end fuldt handicap. m. Scorer dårligere end handicap i en turnering, hvor det tilladte antal køller er mindre end 14. n. Hvis par på scorekortet ikke passer med værdien på konverteringstabellen. NB: Alle disse ikke tællende scorer (5.12 a-n) kan naturligvis anvendes af handicapkomitéen som grundlag for skønsmæssig regulering, jf Antal Tildelte Slag 6.1 I slagspil-, par- og Stablefordkonkurrencer finder spilleren på teestedets konverteringstabel det ANTAL TILDELTE SLAG, der modtages mod banens par. 6.2 Hvis ANTAL TILDELTE SLAG er negative, fratrækkes slagene banens par. 6.3 Det ANTAL TILDELTE SLAG, spilleren modtager mod banens par, er i konverteringstabellerne beregnet ud fra spillerens handicap ved følgende formel: ANTAL TILDELTE SLAG = (HANDICAP x Slope / 113) + Course Rating - Par HANDICAP angives med én decimal (dog helt tal i Gruppe 6) (Hvis handicappet er et plushandicap, indsættes det som negativ værdi i formlen). SLOPE er et helt tal COURSE RATING angives med én decimal PAR er et helt tal ANTAL TILDELTE SLAG angives som et helt tal. 6.4 Modtagne ANTAL TILDELTE SLAG påføres scorekortet i henhold til handicapnøglen. Hvis ANTAL TILDELTE SLAG er negative, fratrækkes slagene fra nøgle 18, nøgle 17, osv. 6.5 Ifølge handicapsystemet har spilleren spillet til sit til handicap, hvis der er opnået 36 Stablefordpoint. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

12 7. Stableford 7.1 Før handicapregulering skal spilleren omregne tællende scorer til Stablefordpoint. 7.2 Formålet med at anvende Stablefordpoint er at reducere betydningen af en exceptionelt høj score på et hul, idet en sådan score ikke sandt afspejler spillerens spillestyrke. 7.3 I handicapmæssig øjemed er Stablefordpoint tildelt i relation til hullets par: Netto score på et hul point intet score... 0 mere end en over par... 0 en over par... 1 par... 2 en under par... 3 to under par... 4 tre under par... 5 fire under par Tællende scorer i en tællende par turnering (jf. 5) omregnes til Stableford score ved at tillægge 36 point til spillerens slutresultat. F.eks.: 2 minus = 34 Stablefordpoint 5 plus = 41 Stablefordpoint 0 eller All Square = 36 Stablefordpoint 8. Ekstra Dag Scorer (EDS) 8.1 En Ekstra Dag score er enhver score omregnet til Stablefordpoint spillet efter reglerne for EDS og under handicapbetingelser. 8.2 EDS er kun gældende for spillere i handicapgrupperne 2, 3, 4 og EDS kan kun spilles på spillerens hjemmeklub-bane. 8.4 Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun vil spille en EDS score. Efter en EDS score kan spilleren dog ikke spille EDS de næste 6 dage. EDS score kan kun spilles i perioden 1/5 til 31/ * For at EDS er en tællende score skal spilleren før runden, men samme dag, skrive sig på en EDS startliste med følgende oplysninger: a. Dato b. Spillerens navn og medlemsnummer c. Spillerens handicap d. Markørens navn *Note: Hvis markøren er fuldstændig klar over forholdet før tee off, accepteres det, at markøren først skriver sig på listen umiddelbart efter spil. Han skriver herved også under på, at han var klar over sin forpligtelse allerede før start. Denne lempelse gælder ikke for spilleren. 8.6 Spilleren skal efter runden indlevere et udfyldt og underskrevet (incl. markør) scorekort mærket EDS med scoren omregnet til Stablefordpoint. 8.7* "No Return" i EDS vil sige, at spilleren har afbrudt spillet og afleverer et scorekort mærket "No Return" og "EDS" og er i stand til at give en god grund til at afbryde spillet. Misbrug af "No Return" i EDS kan medføre komitéens suspension af spillerens og markørens handicap. Afleveres der intet scorekort mærket EDS, er 10 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

13 det ikke at regne som No Return, og der handicapreguleres ikke for runden. Den manglende aflevering af en EDS-score er misbrug, som kan medføre komitéens suspension af spillerens og markørens handicap. 9. Erhvervelse af første handicap 9.1 Kun medlemmer af en medlemsklub kan få tildelt et handicap og kun af sin hjemmeklub. 9.2 For at erhverve sit første handicap i handicapgruppe 6 er det tilstrækkeligt, at en spiller indleverer et Stableford scorekort fra en runde (9 eller 18 huller) spillet på hjemmebanen under handicapbetingelser. Antal slag er tildelt svarende til klubbens maksimale handicap. Scorekortet skal være ført og underskrevet af markør og underskrevet af spilleren. En sådan runde vil som regel være en privat runde eller en begynderturnering. Er der spillet 9 huller, tillægges 18 Stablefordpoint for de 9 huller, der ikke er spillet. Er der scoret 36 Stablefordpoint, opnås klubbens maksimale handicap. Er der scoret 37 Stablefordpoint eller flere, opnås klubbens maksimale handicap minus antal point over * For at erhverve sit første handicap i handicapgrupperne 1, 2, 3, 4 eller 5 skal en spiller, der ikke allerede har et handicap i gruppe 6, indlevere tre Stableford scorekort fra tre 18-hullers runder spillet på hjemmebanen under handicapbetingelser. Antal slag er tildelt efter konverteringstabellen svarende til handicap 36, og et af scorerne skal være på 36 point eller bedre. Scorekortene skal være ført og underskrevet af markør og underskrevet af spilleren. Disse runder vil som regel være private runder eller begynderturneringer, da man ikke kan deltage i andre turneringer uden handicap. Er bedste score lig med x Stablefordpoint, opnås følgende: Nyt handicap = (x - 36)/slope og resultatet afrundes til helt tal. Der kan ikke erhverves første handicap i handicapgruppe 1 uden skriftlig tilladelse fra Dansk Golf Union. 9.4 Handicapkomitéen kan tildele en spiller et første handicap, som er lavere end det, spilleren skal have ifølge 9.2 og 9.3, hvis handicapkomitéen har grund til at antage, at et lavere handicap svarer bedre til spillerens aktuelle spillestyrke. 9.5 Hvis en spiller ikke kan opnå en score, der berettiger til et handicap svarende til hjemmeklubbens maksimale handicap, kan hjemmeklubbens handicapkomité tildele spilleren et handicap lig med hjemmeklubbens maksimale handicap. 9.6 Når spilleren således har erhvervet sit første handicap, kan dette kun ændres ved anvendelse af reguleringsreglerne i 10 eller efter skønsparagraffen 13. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

14 10. Regulering af handicap 10.1 Handicap opdeles i følgende seks handicapgrupper (tabellen angiver også neutral zone og reguleringsfaktorerne for hævning og sænkning af handicap): Gruppe Handicap Neutral zone: Stableford point Stablefordpoint færre end neutral zone, herunder i No Return*: Tillæg til handicap: Stablefordpoint flere end 36 point: Fratræk for hvert Stablefordpoint over 36: op til 4,4 4,5 til 11,4 11,5 til 18,4 18,5 til 26,4 26,5 til 36,0 37 og derover ,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 NB: Handicap i gruppe 6 (over 36,0) er heltal *: No show, dvs. at spilleren ikke møder op, er ikke No Return. 10.2* Handicappet anvendes til på teestedets konverteringstabel at aflæse antal tildelte slag, spilleren modtager på banens par. Inden scorekortet afleveres til handicapkomitéen, i turneringer normalt via turneringsledelsen, skal spilleren omregne scoren til Stablefordpoint og tælle sammen Hvis en spiller opnår en tællende score i neutral zone, ændres spillerens handicap ikke Hvis en spiller opnår en tællende score med færre Stablefordpoint end neutral zone eller indleverer No Return, forhøjes spillerens handicap med 0,1 i grupperne 1, 2, 3 og 4, medens forhøjelsen i gruppe 5 er 0,2. F.eks. hvis en spiller med handicap 11,2 har en tællende score på 32 Stablefordpoint, forhøjes spillerens handicap til 11,3. I gruppe 6 forhøjes handicap ikke. Mange No Returns vil kunne betragtes som misbrug og kan medføre suspendering af handicap i henhold til 11. I turneringer med cut skal de runder, som en spiller bliver afskåret fra at spille, betragtes som No Return. (Kun decideret cut - ikke kvalifikationsturneringer). I gruppe 5 kan handicap ikke forhøjes til mere end 36,0. Handicapkomitéen kan jf. 13 foretage skønsmæssige forhøjelser udover 36,0 og skønsmæssige forhøjelser for gruppe Hvis en spiller opnår en tællende score med 37 Stablefordpoint eller flere, reduceres spillerens handicap med en decimalstørrelse (faktor) for hvert point over 36. Faktoren afgøres af handicapgruppen - se tabellen F.eks. hvis en spiller med handicap 11,3 opnår en tællende score på 42 Stablefordpoint, reduceres spillerens hcp straks med 6 x 0,2 = 1,2, og spillerens handicap er nu 10,1 (se tillæg 1) Når en spillers handicap skal reduceres, således at det går fra en højere gruppe til en lavere, skal det først reduceres efter reglerne (faktoren) i den højere gruppe så langt, at handicap bringes ned i den lavere gruppe, dernæst skal resten af reduktionen ske efter reglerne (faktoren) i den lavere gruppe. Ved overgang fra gruppe 6 til gruppe 5 kan sænkningen kun ske på grundlag af 18-hullers scorer. 12 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

15 10.7 Registrering af handicapregulering skal ske på spillerens handicapregisterkort, der skal angive spilledato, banen, par, tee med Course Rating og Slope, handicap, antal tildelte slag, resultat i Stablefordpoint og nyt handicap. For spillere med handicap <3,0 tillige bruttoresultat, hvis der er spillet slagspil Registrering af scorer og deraf følgende regulering af handicap skal ske løbende, efterhånden som scorerne indleveres til handicapkomitéen. Handicapkomitéen skal herefter løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk spilledatoorden. 10.9* Ved en tællende turnering over flere runder, hvor spilleren spiller med samme handicap i alle runder, skal scoren efterfølgende opdeles i 18-hullers scorer, der handicapmæssigt behandles i kronologisk rækkefølge og uafhængigt af hinanden. Scorerne registreres én ad gangen, og eventuel regulering af handicap foretages efter hver registrering, således at antal tildelte slag eventuelt rettes til og Stableford resultatet korrigeres i de efterfølgende runder Nedsættelse af handicap sker straks, det udslagsgivende score opnås. Det er spillerens pligt straks at give besked til hjemmeklubbens handicapkomité. Det er spillerens pligt selv at nedsætte sit handicap til det korrekte, jf. 4.5, 4.6, 4.7 og Forhøjelse af handicap sker den dag, hvor det udslagsgivende score bliver hjemmeklubbens handicapkomité bekendt, og hvor handicappet bliver reguleret. Handicappet beregnes i henhold til scorer i kronologisk spilledatoorden, Hvis en spiller har spillet på en SSS-bane i udlandet, anvendes ved handicapregulering i hjemmeklubben spillerens handicap som tildelte slag. Et resultat lig med 36 Stablefordpoint plus par minus SSS under disse betingelser er til handicap Ved spil på en rated bane udenfor Europa anvender spilleren sit handicap som handicapindeks i det land - og anvender konverteringstabellerne på stedet. Spilleren tildeles der et antal slag lig med hcp x slope/113. Der handicapreguleres i hjemmeklubben således, at et resultat lig med 36 point plus par minus CR under disse betingelser er til handicap. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

16 11. Suspendering og fortabelse af handicap 11.1 Dansk Golf Union eller spillerens hjemmeklubs handicapkomité har retten til at suspendere en spillers handicap, hvis spilleren efter deres opfattelse konstant eller groft undlader at opfylde sine forpligtigelser i henhold til handicapsystemet. Spilleren skal have lejlighed til at udtale sig for DGU eller/og komitéen, inden suspenderingen besluttes. Suspenderingsperiodens længde, konsekvenserne af suspenderingen og muligheden for at generhverve handicap (jf. 12) skal meddeles spilleren Hvis en spillers medlemskab af hans hjemmeklub suspenderes, skal hans handicap øjeblikkelig suspenderes. Denne suspendering af handicap er gældende, indtil spilleren er genindtrådt som medlem Spilleren fortaber sit handicap, straks spilleren ophører med at være medlem af nogen medlemsklub Når en spillers handicap er suspenderet eller fortabt, må spilleren ikke tilmelde sig eller deltage i en turnering, hvori det kræves, at spilleren har et handicap. Dette er gældende i alle medlemsklubber af Dansk Golf Union. 12. Generhvervelse af handicap 12.1 Hvis en spillers handicap er suspenderet eller fortabt efter 11, generhverver spilleren sit handicap efter følgende principper: Generhvervelse indenfor 12 måneder - handicappet sættes til det samme som før. Generhvervelse efter en periode ud over 12 måneder - reglerne i 9 følges. Handicapkomitéen skal tage skyldig hensyn til spillerens alder, handicap og periodens længde, således at spilleren tildeles et handicap, som handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke. 14 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

17 13. Handicapkomitéens rettigheder og pligter til at foretage skøn 13.1* Hvis systemets normale metoder resulterer i et handicap, der klart er for højt i forhold til spillerens spillestyrke, skal handicapkomitéen i spillerens hjemmeklub nedsætte spillerens handicap til det handicap, som handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke. Skønsmæssig nedsættelse til hcp lavere end 4,5 kræver DGU s godkendelse. En privat runde bedre end handicap skal af handicapkomitéen reguleres efter Hvis systemets normale metoder resulterer i et handicap, der klart er for lavt i forhold til spillerens spillestyrke, skal handicapkomitéen i spillerens hjemmeklub forhøje spillerens handicap til det handicap, som handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke. Skønsmæssig forhøjelse af handicap i gruppe 1, 2 og 3 kræver Dansk Golf Union's godkendelse Ved handicapkomitéens afgørelse af, om den skal gennemføre en korrektion af handicap i henhold til de i denne paragraf givne beføjelser, samt ved afgørelsen af omfanget af en korrektion, skal handicapkomitéen tage alle foreliggende oplysninger om spillerens golfkunnen i betragtning, dvs. hvor hyppigt spilleren opnår score til bufferzone eller bedre, og spillerens resultater i hulspilturneringer, four-ball turneringer, tællende scorer, der er ødelagt af ét eller flere dårlige huller og dokumenterede private scorer Påtænkte skønsmæssige forhøjelser eller nedsættelser af handicap skal meddeles spilleren, og spilleren skal have mulighed for at udtale sig om forhøjelsen/nedsættelsen, før den besluttes og træder i kraft Turneringsledelsen eller/og handicapkomitéen for en turnering i en klub, der ikke er spillerens hjemmeklub, kan, hvis den skønner, at spillerens handicap er for højt, nedsætte spillerens handicap for den pågældende turnering. Nedsættelsen skal meddeles spilleren straks, og bør såfremt det er muligt, meddeles spilleren inden start på turneringen. Spillerens hjemmeklub skal have besked om nedsættelsen til den pågældende turnering og om grundlaget for nedsættelsen. 14. Ikrafttræden 14.1* Denne udgave af EGA-Handicapsystemet træder i kraft for medlemsklubber under Dansk Golf Union pr. 1. februar Skriftlig gengivelse af disse regler må kun ske ordret og med kildeangivelse. EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

18 Tillæg 1: Handicapreguleringstabel til EGA-Handicapsystemet S t a b l e F O r d p o I n t Hcp Optil 4,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4 4,5 4,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5 4,7 4,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6 4,9 5,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7 5,1 5,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8 5,3 5,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9 5,5 5,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0 5,7 5,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0-2,1 5, ,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0-2,1-2,2 6,1 6,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-1,9-2,0-2,1-2,2-2,3 6,3 6,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,1-2,2-2,3-2,4 6,5 6,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,3-2,4-2,5 6,7 6,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,5-2,6 6,9 7,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,7 7,1 11,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8 11,5 11,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,5-0,7-0,9-1,1-1,3-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9 11,8 12,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8-3,0 12,1 12,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,1-1,3-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9-3,1 12,4 12,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8-3,0-3,2 12,7 12,9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9-3,1-3,3 13,0 13,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8-3,0-3,2-3,4 13,3 13,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9-3,1-3,3-3,5 13,6 13,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,6-2,8-3,0-3,2-3,4-3,6 13,9 14,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-2,9-3,1-3,3-3,5-3,7 14,2 14,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,2-3,4-3,6-3,8 14,5 14,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,5-3,7-3,9 14,8 15,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,8-4,0 15,1 15,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,1 15,4 18,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,2 18,5 18,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,7-1,0-1,3-1,6-1,9-2,2-2,5-2,8-3,1-3,4-3,7-4,0-4,3 18,9 19,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,1-1,4-1,7-2,0-2,3-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8-4,1-4,4 19,3 19,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,2-4,5 19,7 20,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-1,9-2,2-2,5-2,8-3,1-3,4-3,7-4,0-4,3-4,6 20,1 20,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,3-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8-4,1-4,4-4,7 20,5 20,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,2-4,5-4,8 20,9 21,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,1-3,4-3,7-4,0-4,3-4,6-4,9 21,3 21,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,5-3,8-4,1-4,4-4,7-5,0 21,7 22,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-3,9-4,2-4,5-4,8-5,1 22,1 22,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,3-4,6-4,9-5,2 22,5 22,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,7-5,0-5,3 22,9 23,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,1-5,4 23,3 23,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,2-5,5 23,7 26,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,2-5,6 26,5 26,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-0,9-1,3-1,7-2,1-2,5-2,9-3,3-3,7-4,1-4,5-4,9-5,3-5,7 27,0 27,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,4-1,8-2,2-2,6-3,0-3,4-3,8-4,2-4,6-5,0-5,4-5,8 27,5 27,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-1,9-2,3-2,7-3,1-3,5-3,9-4,3-4,7-5,1-5,5-5,9 28,0 28,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,2-5,6-6,0 28,5 28,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-2,9-3,3-3,7-4,1-4,5-4,9-5,3-5,7-6,1 29,0 29,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,4-3,8-4,2-4,6-5,0-5,4-5,8-6,2 29,5 29,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-3,9-4,3-4,7-5,1-5,5-5,9-6,3 30,0 30,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,4-4,8-5,2-5,6-6,0-6,4 30,5 30,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-4,9-5,3-5,7-6,1-6,5 31,0 31,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,4-5,8-6,2-6,6 31,5 31,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-5,9-6,3-6,7 32,0 32,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,4-6,8 32,5 32,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-6,9 33,0 35,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 35,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0 39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5 46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-11,5-12,0-12,5 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-12,5-13,0 49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-13,5 >49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0 16 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

19 Tillæg 2. Tour-pro er En amatørspiller, som overgår til at blive professionel golfspiller med en dansk klub som hjemmeklub, beholder sit handicap ved overgangen. I praksis er det vanskeligt for tour-pro er at opnå kendskab til CR eller SSS for de baner, der spilles på touren. Derfor skal tour-pro er ikke indsende scorer til deres hjemmeklub, men hjemmeklubben skal sætte disse spillere i handicap efter følgende skala: +2,0 tildeles spillere med exempt-status på LPGA Tour +2,0 tildeles spillere med kategori 9 eller bedre på PGA European Tour +2,0 tildeles spillere med kategori 20 eller bedre på US PGA Tour +1,0 tildeles spillere med kategori 8 eller bedre på Ladies European Tour. +1,0 tildeles spillere med kategori på PGA European Tour scratch tildeles spillere med kategori 12 på PGA European Tour scratch tildeles spillere med kategori 11 eller bedre på Challenge touren Spillere, som opnår scratch eller plushandicap ifølge ovenstående, skal ikke indlevere scorer, og klubbens handicapkomité skal ikke føre handicapregisterkort. Spillere, som har haft plushandicap eller scratch det foregående år efter ovenstående regler, men ikke opnået en af de ovennævnte kategorier i kalenderåret, tildeles handicap 0,0 ved årsskiftet og skal herefter indlevere scores til hjemmeklubbens handicapkomité, som herefter foretager regulering efter normalt gældende regler. Tillæg 3, 4 og 5 følger nedenfor EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan

20 Tillæg 3 Dansk Golf Union Registerkort til EGA-Handicapsystemet KLUB Pro: Amatør: NAVN MEDL.NR. Dato Banens navn Turnering ( f.eks. Navn + åben/klub/elite/privat) Par Tee- Farve CR med decimal Slope Tildelte slag fra tabel Handicap Bruttoscore Stableford point Nyt handicap 18 EGA-Handicapsystem, Dansk udgave, 15. jan. 2002

EGA handicapsystemet 2008

EGA handicapsystemet 2008 EGA handicapsystemet 2008 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Januar 2011 INDHOLD Indledning 1 Dansk Golf Unions rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

EGA handicapsystemet

EGA handicapsystemet EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr Baggrunden for EGA Handicap Systemet European Golf Association (EGA), som er dannet af de fleste europæiske golfforbund, indførte i 2000 et fælles handicap-system

Læs mere

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54).

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54). EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015. Det nye handicapsystem er trådt i kraft den 2. juli 2012. Igennem de sidste mange år har golfspillere og faldskærmsudspringere haft en væsentlig ting til fælles: Ned kommer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE EGA HCP VEJLEDNING TIL KLUB 2016-19 SIDE 1 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE Handicapsystemet skal sikre, at handicapregulering er baseret på ens betingelser, således at et handicap

Læs mere

Nye handicapregler. 1. juli 2012.

Nye handicapregler. 1. juli 2012. Nye handicapregler 1. juli 2012. De nye handicapregler pr. 1. juli 2012. Hovedtræk: 1) Slut med regulering i private runder. 2) Øget og lettere mulighed for EDS. 3) Begrænsning i antal ni-huls runder.

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA har i denne revision foretaget flere tekniske ændringer, og i modsætning til seneste revision

Læs mere

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub.

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. december 2016 11:37 Emne: Breinholtgård Golfklub Nyhedsbrev Slogan konkurrence Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Handicaprevisionen (HR) forklaret

Handicaprevisionen (HR) forklaret Handicaprevisionen (HR) forklaret HR udføres årligt i januar måned for spillere i handicapgruppe 1-5 *, og bliver automatisk udregnet af det administrationssystem som golfklubben benytter. Resultatet af

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET

HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET HR udføres årligt i januar måned for spillere i handicapgruppe 1-5, og bliver automatisk udregnet af det administrationssystem som golfklubben benytter. Resultatet af

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2014

DGU RANGLISTERNE 2014 DGU RANGLISTERNE 2014 10. april 2014 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER TIL TITLEIST OG AON RANGLISTERNE 2014 84 % af samtlige runder indgår i gennemsnitsberegningen Min. antal runder frem til 31. juli er 4 for at

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2015

DGU RANGLISTERNE 2015 DGU RANGLISTERNE 2015 12. august 2015 Væsentligste ændringer Nedenfor listes de væsentligste ændringer til sæsonens ranglister: WAGR inkluderer ikke længere ECCO Tour turneringer. Drenge skal kun have

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 I modsætning til seneste revision af handicapsystemet i 2012 har EGA denne gang åbnet mulighed for en række nationale tilpasninger Accepten og forståelsen af systemet synes

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE... 1

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE... 1 Indholdsfortegnelse EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE... 1 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBEN... 6 DE MEST CENTRALE DEFINITIONER... 7 GOLFBANEN OG USGA COURSE RATING...

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER RANGLISTERNE 2016 28. april 2016 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Nedenfor listes de væsentligste ændringer til 2016 sæsonens ranglister: WAGR medtager atter amatørresultater fra ECCO Tour turneringer. WAGR udvides

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap.

Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap. Årsrevision Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap. Som noget nyt skal klubbernes handicapudvalg nu foretage en årsrevision for at finde ud af, om du har det rigtige handicap.en del

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december

Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december 17. NYHEDSBREV 9. december 2011

Læs mere

Hvad er nyt fra 1. januar 2016

Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Nr. 1 Regel 6: Spillerens ansvar Regel 6-6d Forkert score på et hul Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført for hvert enkelt hul på hans scorekort.

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.

16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14. 16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af:

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Ægtepargolf 2015 1 Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Eli Hage Niels Hage Kirsten Kobborg Niels Kobborg 30662176 51493432 40306135 30740848 labo@mail.dk kirstenkobborg@youmail.dk

Læs mere

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger DANSK GOLF UNIONs ÅRGANGSMESTERSKABER FOR PIGER OG DRENGE 2015 Betingelser for deltagelse Alders- og handicap begrænsning Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR DAMER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Udgave 4, 6. december 2016

Udgave 4, 6. december 2016 SENIORKLUBBEN Udgave 4, 6. december 2016 Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes 7, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

TEMAMØDE 2012 Temamøde 2012 23. marts 2012

TEMAMØDE 2012 Temamøde 2012 23. marts 2012 TEMAMØDE 2012 AGENDA KOMMENDE LOVGIVNING FOR PESTICIDER PÅ GOLFBANER v. Anne Mette Dahl Jensen & Sonja Canger HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 v. Søren Clemmensen NYT FRA DGU v. Morten Backhausen BUFFET EGA

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2017 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14. 20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Handicapsystem på vej

Handicapsystem på vej Handicapsystem på vej Orientering om DBf's nye handicapsystem Charlotte Koch- Palmund Divisionsspiller og ansat i DBf. Baggrund Skak har det, golf har det, og nu får DBf også et system, hvor hver enkelt

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale

Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale MADE IN DENMARKs og SPORTSJOURNALISTERNEs JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Turneringsbetingelser 2016 =========================================================

Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt

Læs mere

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Onsdag den 14. november 2012

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Onsdag den 14. november 2012 Medlemsmøde i Viborg Golfklub Onsdag den 14. november 2012 Dagsorden 1. Opfølgning på medlemsundersøgelse 2. 3. Ny miljølovgivning 4. Info om sæsonens sportslige resultater 5. Nyt DGU-kort 6. Bladet Dansk

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET Udgives nu i sin originalform (på engelsk), men med danske tilpasninger. Præcis oversættelse ikke mulig Danske vejledninger

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER Nu nærmer tiden sig hvor det er tid til at melde sig til regionsgolf og Holstebro Golfklub håber at mange vil melde sig til for at repræsentere

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder. 3.11 LØB OG MOTION FÆLLESBESTEMMELSER FOR LØB OG MOTION AFDELINGEN. Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Spilformer Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate

Spilformer Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate Spilformer - 1 - Amerikaner Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul. Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0. Er en

Læs mere

Ladies Section Danmark Sæson 2011

Ladies Section Danmark Sæson 2011 Ladies Section Danmark Sæson 2011 Turneringsdatoer Indledende runder 2011 1. På egen damedag uge 19 2. På egen damedag uge 21 3. På egen damedag uge 24 Alle resultaterne fremsendes, efterhånden som de

Læs mere

FGC Nyhedsbrev nr juli 2012

FGC Nyhedsbrev nr juli 2012 FGC Nyhedsbrev nr. 11 11. juli 2012 Kære medlem Efter en måneds pause genoptager vi nu jævnlig udsendelse af nyhedsbreve. Derfor starter vi med, hvad der kan kaldes en gammel nyhed : Resultater fra eliten

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere