Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt"

Transkript

1 Udlændinge- og Integrionsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold er udlændinge, der isoleret set opfylder betingelserne for blive meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 (asyl). Der er dog tale om udlændinge, som anses for være en fare for stens sikkerhed eller har begået forbrydelser mv. af en sådan grovhed, de derfor er udelukket fra opnå asyl efter flygtningekonventionens og udlændingelovens udelukkelsesgrunde, jf. udlændingelovens marts 2017 Humanitært ophold Slotsholmsgade København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Udlændinge på tålt ophold risikerer ved en tilbagevendelse til hjemlandet dødsstraf, tortur, eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og derfor kan de pågældende udlændinge ikke udsendes tvangsmæssigt til hjemlandet eller et land, hvor udlændingen ikke er beskyttet mod videresendelse til et sådant land, jf. udlændingelovens 31 (forbuddet mod refoulement). Der er i øjeblikket ca. 70 udlændinge på tålt ophold. Dette tal ændrer sig løbende. Udlændingestyrelsen pålægger som udgangspunkt udlændinge på tålt ophold opholdspligt på et bestemt indkvarteringssted (Udrejsecenter Kærshovedgård), medmindre særlige grunde taler derimod, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 8, 1. pkt. Herudover pålægger politiet som udgangspunkt udlændinge på tålt ophold meldepligt, medmindre særlige grunde taler derimod, jf. udlændingelovens 34, stk. 4. Særlige grunde som kan begrunde, der ikke pålægges opholds- eller meldepligt, kan være alvorlig sygdom, der gør, den pågældende udlænding ikke vil være i stand til overholde opholds- eller meldepligten på et center. Det kan endvidere være, hvis opholds- eller meldepligten vil stride mod Danmarks internionale forpligtelser. Side 1/9

2 Det fremgår af forarbejderne til lov nr af 27. december 2008 om ændring af udlændingeloven, indgrebene over for udlændinge på tålt ophold varetager hensynet til den nionale sikkerhed og den offentlige orden, idet de skal sikre de pågældende personers tilstedeværelse med henblik på udsendelse. Formålet med pålægge en udlænding på tålt ophold opholds- og meldepligt er således sikre, myndighederne løbende har kendskab til udlændingens opholdssted, så der kan ske udsendelse, hvis muligheden måtte opstå. Overtrædelse af opholds- og meldepligt har hidtil kunne straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år, jf. udlændingelovens 60, stk Internionale forpligtelser Det følger af artikel 2, stk. 1, i 4. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), enhver, der lovligt befinder sig på en sts område, inden for dette skal have ret til færdes frit og til frit vælge sit opholdssted. Denne ret kan dog underkastes begrænsninger, hvis det er i overensstemmelse med lov og kan begrundes i hensynet til f.eks. stens sikkerhed, den offentlige orden eller andres rettigheder og friheder. Det indebærer bl.a., indgrebet skal være proportionalt i hvert enkelt tilfælde. Et pålæg om opholdspligt eventuelt i kombinion med en meldepligt vil som udgangspunkt udgøre en begrænsning i en udlændings bevægelsesfrihed. Opholds- og meldepligten varetager som nævnt hensynet til den nionale sikkerhed og den offentlige orden. På den baggrund og under hensyn til, det for sikre udlændingenes tilstedeværelse med henblik på udsendelse kan være vanskeligt pege på mindre indgribende foranstaltninger, må forpligtelserne som udgangspunkt anses for proportionale. Da proportionalitetsbetingelsen løbende skal være opfyldt, kan det dog med tiden blive vanskeligere begrunde sådanne indgreb, f.eks. hvis det viser sig forts være umuligt udsende den pågældende, jf. herved afsnit 4 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 69 af 13. november 2008 om ændring af udlændingeloven (Skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om tage ophold på et bestemt indkvarteringssted). Det følger endvidere af bemærkningerne, udlændingemyndighederne og politiet skal kunne godtgøre, indgrebene i hvert enkelt tilfælde er proportionale. Heri ligger bl.a., myndighederne skal kunne fremlægge oplysninger, der viser, der er et rimeligt grundlag for indgrebene af hensyn til sikre de pågældende personers tilstedeværelse med henblik på udsendelse. Side 2/9

3 Pålæg af opholds- og meldepligt vil endvidere kunne udgøre et indgreb i retten til privliv efter EMRK artikel 8, stk. 1. For være foreneligt med konventionen skal indgrebet opfylde betingelserne i artikel 8, stk. 2, om være foreskrevet ved lov, varetage et anerkendelsesværdigt hensyn, f.eks. forebygge forbrydelser, og opfylde proportionalitetskravet. Der er ikke domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstolen (EMD), der har taget stilling til spørgsmålet om proportionalitet af indgreb som opholdsog meldepligt for udlændinge på tålt ophold. 3. Højesterets dom af 1. juni 2012 Karkavandi Højesteret afsagde den 1. juni 2012 dom i sagen Elias Karkavandi mod Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet (jf. U H). I dommen fandt Højesteret efter en samlet vurdering, Udlændingeservices afgørelse om, Karkavandi skulle bo og overnte i Center Sandholm (opholdspligt) udgjorde et uproportionalt indgreb i hans bevægelsesfrihed i strid med artikel 2 i Tillægsprotokol 4. Afgørelsen blev derfor ophævet som ugyldig. Som en konsekvens heraf blev politiets afgørelse om meldepligt ophævet som ugyldig. Højesteret lagde ved proportionalitetsvurderingen vægt på: Karkavandi var pålagt opholdspligt i juli 2007 og meldepligt i Center Sandholm i foråret 2008 (ca. 4 år på tidspunktet for dommen den 1. juni 2012), Karkavandi alene var straffet med fængsel i 1 år og 6 mdr. for overtrædelse af straffelovens 191 for medvirken til hashhandel, der ikke var konkret risiko for, Karkavandi ville skjule sig for politiet ud fra hidtidig adfærd og personlige forhold (Karkavandi havde overholdt pålæg om opholds- og meldepligt, og han havde været på fri fod, indtil afsigelsen af straffedommen i ankesagen, hvorefter han afsonede i åbent fængsel), der ikke var konkrete holdepunkter for, Karkavandi ville begå ny kriminalitet (Karkavandi var ikke straffet yderligere end den nævnte straf), der forts ikke var udsigt til, udvisningen kunne effektueres, og Karkavandi, som følge af risikoen for tortur m.v. i sit hjemland, Iran, reelt ikke havde mulighed for udrejse frivilligt, ligesom der heller ikke var et andet land, han kunne rejse til. Det fremgår af dommen, Karkavandi var skilt fra sin ægtefælle, ikke havde børn og alene havde en bror i Danmark. Justitsministeriet udsendte på baggrund af dommen den 6. september 2012 en instruks til Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet. Det fremgår bl.a. af instruksen, Side 3/9

4 dommen efter Justitsministeriets opftelse har den betydning, Udlændingestyrelsen i sager om opholdspligt for personer på tålt ophold løbende skal vurdere, om der er proportionalitet mellem afgørelsen om opholdspligt og de øvrige forhold i den enkelte sag ud fra de i Højesterets dom nævnte kriterier. Da proportionalitetsbetingelsen løbende skal være opfyldt, blev det indskærpet, vurderingen af, om påbud om opholdspligt og afgørelser om meldepligt forts kan opretholdes, som udgangspunkt bør foretages hver 6. måned, medmindre forholdene tilsiger noget andet. Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet har efterfølgende administreret reglerne om opholds- og meldepligt i henhold til instruksen. 4. Højesterets dom af 17. januar 2017 Den 17. januar 2017 afsagde Højesteret dom i sagen Anklagemyndigheden mod T. T var oprindeligt straffet med 8 års fængsel for grov narkotikakriminalitet og udvist af Danmark for bestandigt. I 2009 kom han på tålt ophold og blev pålagt opholds- og meldepligt i Center Sandholm. Fra november 2009 til november 2011 fik han omkring hver anden weekend tilladelse til overnte hos sin hustru og fire voksne børn i Aarhus. Han havde fra 2011 overtrådt opholds- og meldepligten systemisk. T orienterede tilsyneladende løbende politiet om sit opholdssted. Sagen for Højesteret angik, i hvilket omfang T kunne straffes for overtrædelser af påbud om opholds- og meldepligt (T var tiltalt for have overtrådt opholdspligten 180 gange og meldepligten 1335 gange i perioden fra februar 2010 til februar 2015) i Center Sandholm (og efterfølgende Udrejsecenter Kærshovedgård), og forudsætningsvis, om påbuddene var i strid med Danmarks Internionale forpligtelser. Højesteret fandt, pligten til tage ophold i Center Sandholm fra den 9. oktober 2013 udgjorde et uproportionalt indgreb i T bevægelsesfrihed i strid med artikel 2 i 4. tillægsprotokol til EMRK. På det tidspunkt havde T været pålagt opholds- og meldepligt i en periode på 3 år og 11 måneder. T blev med dommen idømt straf 30 dages fængsel for overtrædelse af opholds- og meldepligt frem til den 9. oktober Højesteret fandt, det er udtryk for en ægte offentlig interesse, der som udgangspunkt vejer tungere end hensynet til den pågældende udlændings bevægelsesfrihed og dermed er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i 4. tillægsprotokol til EMRK pålægge opholds- og meldepligt for sikre en udlændings tilstedeværelse med henblik på udsendelse af Danmark. Højesteret bemærkede endvidere, proportionalitetsbetingelsen løbende skal være opfyldt, og det med tiden bliver vanskeligere begrunde indgrebene, f.eks. hvis det viser sig forts være umuligt udsende den pågældende ud- Side 4/9

5 lænding. Højesteret henviser i dommen til, proportionalitetsvurderingen må afgøres ud fra kriterierne, som er tillagt vægt i Højesterets dom vedrørende Karkavandi, og der herudover kan være yderligere forhold, der skal indgå i vurderingen. Højesteret henviser i dommen til: T siden november 2009 har været pålagt opholds- og meldepligt i Center Sandholm, og den periode fra 2011 til 2013, hvor T systemisk har overtrådt opholds- og meldepligten, skal medregnes ved vurderingen af, om indgrebet i hans bevægelsesfrihed har været proportionalt, T i 2005 er idømt 8 års fængsel for bl.a. overtrædelse af straffelovens 191 om narkotikakriminalitet, begået i 2001, og udvist med indrejseforbud for bestandig, og der er tale om meget alvorlig kriminalitet, T forud for dommen i 2005 er straffet med bøde for bl.a. hæleri og overtrædelse af våbenloven, samt han efter dommen i 2005 er straffet med bøde for tyveri og overtrædelse af færdselsloven, der ikke er udsigt til, udvisningen kan effektueres inden for en overskuelig fremtid, og T, som følge af risikoen for tortur m.v. i sit hjemland, Libanon, reelt ikke har mulighed for udrejse frivilligt, ligesom der heller ikke er et andet land, han kan rejse til, der ikke er en konkret risiko for, T vil skjule sig for myndighederne, da Flygtningenævnet i 2012 vurderede, T ikke kunne tvangsmæssigt udsendes til Libanon, indgik det i nævnets afgørelse, Udenrigsministeriet havde oplyst, en person med T s profil med stor sandsynlighed vil være i risiko for fængsling ved en tilbagevenden til Libanon, og tortur og anden nedværdigende behandling ikke er usædvanligt i et libanesisk fængsel, T har sin ægtefælle og voksne børn i Aarhus, og pålægget om opholds- og meldepligt uanset T har fået tilladelse til overnning hos familien i weekender mv. udgjorde et væsentligt indgreb i hans bevægelsesfrihed. Et flertal i Højesteret anfører, Udlændingestyrelsen efter Højesterets opftelse i oktober 2013 havde et sikkert grundlag for vurdere, der ikke var konkret risiko for, T ville skjule sig for politiet, der ikke var udsigt til, udvisningen af T kunne gennemføres inden for en overskuelig fremtid, Side 5/9

6 han som følge af risikoen for tortur og anden nedværdigende behandling ikke havde reel mulighed for udrejse frivilligt til Libanon, og der ikke var noget andet land, han kunne udrejse til. Et flertal i Højesteret fandt herefter, pligten til tage ophold i Center Sandholm fra den 9. oktober 2013 udgjorde et uproportionalt indgreb i T's bevægelsesfrihed i strid med artikel 2 i 4. tillægsprotokol til EMRK. Eftersom Højesteret fandt påbuddet om opholdspligt i Center Sandholm ugyldig efter 3 år og 11 måneder, fastslog Højesteret, afgørelserne om meldepligt i Center Sandholm, som følge heraf også var ugyldige fra 9. oktober 2013, men det ikke udelukkes, der kan træffes en ny afgørelse om meldepligt. Højesteret har således ikke ved dommen af 17. januar 2017 taget stilling til Rigspolitiets afgørelse om meldepligt i sagen. Afgørelsen om meldepligt ophæves som ugyldig som konsekvens af Højesterets dom om ophævelse af afgørelsen om opholdspligt. Rigspolitiet vil i den konkrete sag genoverveje spørgsmålet om meldepligt i forhold til, hvor den pågældende nu måtte tage ophold. 5. Konsekvenser af dommen for andre udlændinge på tålt ophold, som er pålagt opholdspligt Spørgsmålet om, hvorvidt et pålæg om opholdspligt kan opretholdes (proportionalitetsvurderingen), vil som hidtil bero på en konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte sag. Denne vurdering skal som udgangspunkt foretages på grundlag af de kriterier, der blev opstillet i Karkavandi-sagen, jf. herved Højesteret i dom af 17. januar 2017 anfører, de kriterier, som blev opstillet i Karkavandi-dommen, forts finder anvendelse. Herudover kan der som anført af Højesteret i dommen af 17. januar 2017 være yderligere forhold, der skal indgå i vurderingen. Udlændingestyrelsen skal ved vurderingen af, om en pålagt opholdspligt kan opretholdes, som hidtil se på, hvor indgribende opretholdelse af den pålagte opholdspligt er for den enkelte. Her vil Udlændingestyrelsen som hidtil skulle se på, hvor længe den pågældende har været pålagt opholdspligt. Endvidere må det på baggrund af T-dommen antages, styrelsen også vil skulle se på, om den pågældende udlænding har nær familie her i landet, idet opretholdelse af opholdspligt i så fald er af mere indgribende karakter. Herudover vil det forts skulle indgå i vurderingen, om der er risiko for ny kriminalitet. På baggrund af dommen af 17. januar 2017 er det vurderingen, alvorlig eller gentagen efterfølgende kriminalitet, der er straffet med frihedsstraf, vil indi- Side 6/9

7 kere, der er risiko for ny kriminalitet og dermed, opholdspligten bør opretholdes i en længere periode. Endvidere vil Udlændingestyrelsen som hidtil skulle se på, hvilken kriminalitet eller hvilket andet forhold som har ført til, den pågældende er udelukket fra asyl og dermed henvist til tålt ophold. På baggrund af dommen af 17. januar 2017 må det dog antages, selv alvorlig kriminalitet (fængsel i 8 år) som udgangspunkt ikke kan tale afgørende for opretholdelse af opholdspligten, når den pågældende har været pålagt opholdspligt i ca. 4 år, jf. dog neden for om udlændinge, der er til fare for stens sikkerhed mv. Det må antages, dette gælder, uanset om den pågældende har nær familie eller ej. Hvis de anførte forhold samlet taler for, opholdspligten skal ophæves, må det på baggrund af dommen af 17. januar 2017 antages, Udlændingestyrelsen som udgangspunkt skal ophæve opholdspligten, hvis styrelsen har et sikkert grundlag for vurdere, der ikke er konkret risiko for, udlændingen vil skjule sig for politiet, der ikke er udsigt til, udvisningen kan gennemføres inden for en overskuelig fremtid, og udlændingen ikke har reel mulighed for udrejse frivilligt til sit hjemland, og udlændingen ikke kan udrejse til et andet land. For så vidt angår de enkelte kriterier, der skal indgå i proportionalitetsafvejningen, bemærkes følgende: Ved vurderingen af den pågældendes familieforhold må det antages, der alene skal lægges vægt på nær familie, dvs. ægtefælle, samlever (gennem en vis periode på som udgangspunkt 2 år) eller mindreårige børn. Det må samtidig antages, det er uden betydning, om familien er stiftet før eller efter, den pågældende udlænding blev henvist til opholde sig på tålt ophold her i landet. Det bemærkes, Højesteret i dommen af 17. januar 2017 anfører, T har ægtefælle og voksne børn. Det må antages, voksne børn kan indgå i vurderingen, men voksne børn som udgangspunkt ikke alene kan udgøre nær familie, jf. herved T også har en ægtefælle. Ved den nærmere vurdering af, om opholdspligten er mere indgribende under hensyn til, den pågældende har familie, må det kunne tillægges en vis vægt, om familien er bos nær ved eller fjernt fra det sted, hvor den pågældende udlænding har opholdspligt. Er familien bos i nærheden af det pålagte opholdssted, vil indgrebet i den pågældendes bevægelsesfrihed være af mindre indgribende karakter. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der er konkret risiko for, den pågældende vil skjule sig for politiet, bemærkes, det må antages, der bl.a. skal lægges vægt på, om den pågældende har nær familie, som den pågældende har opholdt sig hos, herunder for eksempel ved have fået tilla- Side 7/9

8 delse af Udlændingestyrelsen til weekendophold. Har den pågældende nær familie, men ingen eller kun lidt kontakt med denne familie, eller har den pågældende alene opholdt sig hos fjernere familiemedlemmer eller f.eks. hos en ven eller en bekendt, vurderes det som udgangspunkt ikke, Udlændingestyrelsen har et sikkert kendskab til pågældendes opholdssted, og på denne baggrund vurderes der forts som udgangspunkt være risiko for, den pågældende vil skjule sig for politiet. Det forhold, den pågældende har overtrådt sin opholdspligt selv i ganske betydeligt omfang vil ikke alene give et tilstrækkeligt grundlag for antage, den pågældende vil skjule sig for politiet, hvis politiet har viden om, den pågældende har fast ophold hos nær familie, eller hvis der i øvrigt er grundlag for antage den pågældende opholder sig hos den nære familie, for eksempel fordi den pågældende har fået tilladelse til weekendbesøg eller i øvrigt har orienteret politiet om, udlændingen opholder sig hos familien. Har den pågældende ikke nær familie her i landet, har Udlændingestyrelsen som udgangspunkt ikke et sikkert grundlag for vurdere, hvor den pågældende udlænding befinder sig. Her vil det forts skulle vurderes, om udlændingen har overholdt opholds- og meldepligten. Har den pågældende overholdt opholds- og meldepligten, og opfylder udlændingen de øvrige kriterier, vil det med tiden blive vanskeligere begrunde opretholdelse af opholdspligten. Spørgsmålet om, hvorvidt der er udsigt til udsendelse, må bero på en konkret vurdering. Heri kan f.eks. indgå, om forholdene i den konkrete sag taler for, der inden for overskuelig fremtid kan ske udsendelse, f.eks. fordi de forhold, der tidligere har begrundet, den pågældende ikke kan udsendes, må antages gradvist miste betydning, og om de generelle forhold i hjemlandet gradvist er blevet forbedret, således der skønnes på sigt være udsigt til, den pågældende kan udsendes, herunder om der i øvrigt løbende gennemføres udsendelser til det pågældende land. Som anført vil den oprindelige udelukkelsesgrund forts indgå, men selv grov kriminalitet vil som udgangspunkt ikke kunne begrunde opretholdelse af opholdspligten ud over 4 år, jf. ovenfor. Det bemærkes dog, indgreb over for udlændinge på tålt ophold varetager hensynet til den nionale sikkerhed og den offentlige orden. På den baggrund er det vurderingen, opholdspligten vil kunne opretholdes i længere tid end anført ovenfor for så vidt angår udlændinge på tålt ophold, som er udelukket fra asyl, idet de er til fare for stens sikkerhed, herunder er dømt efter straffelovens kapitel 12 eller 13 (forbrydelser mod sten mv.). Tilsvarende gælder udlændinge, som har begået en forbrydelse mod freden, en krigsforbrydelse eller en forbrydelse mod menneskeheden. Side 8/9

9 Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding forts skal være pålagt opholdspligt. Udlændingestyrelsen gennemgår på baggrund af dommen de enkelte sager, hvori der kan opstå spørgsmål om, hvorvidt opholdspligten i lyset af Højesterets dom kan opretholdes. Finder Udlændingestyrelsen, opholdspligten skal ophæves, vil styrelsen skulle anvise den pågældende et sted bo. Det følger således af udlændingeloven, Udlændingestyrelsen anviser udlændinge, der er omftet af styrelsens forsørgelsespligt, et sted bo (indkvarteringssted). Dette gælder også udlændinge på tålt ophold. Udlændingestyrelsen vil i så fald som det helt overvejende udgangspunkt anvise Udrejsecenter Kærshovedgård som den pågældendes indkvarteringssted. Udrejsecenter Kærshovedgård vil i disse tilfælde uanset den pågældende ikke længere er pålagt opholdspligt fungere som de pågældende udlændinges indkvarteringssted. Hvis den pågældende udebliver fra det center, der er anvist, f.eks. fordi den pågældende tager ophold hos sin familie, vil den pågældende ikke kunne få ydelser, ligesom den pågældende ikke har krav på få nødvendig sundhedsbehandling dækket af styrelsen. Side 9/9

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 Sag 217/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 21.

Læs mere

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016 2016-27 Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold En advokat klagede over, at hans klient, der havde været på tålt ophold i Danmark siden 2007, fortsat var pålagt at bo i Center Sandholm.

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Høringssvar fra SOS mod Racisme om Lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven.

Høringssvar fra SOS mod Racisme om Lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven. SOS mod Racisme Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N. sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk København, d. 28. oktober 2016 Til: Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet uibm@uibm.dk og lel@uibm.dk Høringssvar

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Besøg i Center Sandholm personer på tålt ophold

Besøg i Center Sandholm personer på tålt ophold Besøg i Center Sandholm personer på tålt ophold 16-12-2014 Indhold Dok.nr. 14/03708-122/EDS 1. Besøg i Center Sandholm, personer på tålt ophold, i oktober 2012... 3 2. Besøg i Center Sandholm, personer

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Udkast til forslag a ophæves. 2. Efter 35 indsættes:

Udkast til forslag a ophæves. 2. Efter 35 indsættes: Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Sagsøger, A, har nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum til sagsøger skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Sagsøger, A, har nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum til sagsøger skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. DOM Afsagt den 11. maj 2015 i sag nr. BS 26B-697/2013: A mod Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 12. februar 2013, angår spørgsmålet,

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

HØRINGSSVAR. København, Dato 28. oktober 2016

HØRINGSSVAR. København, Dato 28. oktober 2016 HØRINGSSVAR København, Dato 28. oktober 2016 Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om brug af elektronisk fodlænke på kriminelle asylansøgere og udlændinge på tålt ophold

Forslag til folketingsbeslutning om brug af elektronisk fodlænke på kriminelle asylansøgere og udlændinge på tålt ophold 2013/1 BSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. januar 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård Kontoret for Økonomi og Indkvartering Dato: 9. februar 2016 Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård 1. Hvorfor etableres Udrejsecenter Kærshovedgård? Kærshovedgård, der hidtil har fungeret som åbent fængsel,

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R Ø R E N D E L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G S S V A R V E D R Ø R E N D E L O V O M Æ N D R I N G A F Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg uibm@uibm.dk og ftlapu@ft.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Strategi for anvendelse af varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter udlændingeloven

Strategi for anvendelse af varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Senest ajourført d. 4. januar 2011 J.nr.: 2009-5200-23 25. august 2009 Strategi for anvendelse

Læs mere

UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2013

UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2013 UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2013 UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2013UDVISNING OG UDLEVERING Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6 REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Side 1 af 60 Indhold Indledning... 4 1.

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

amnesty international

amnesty international amnesty international Integrationsministeriet Att: Merete Milo Holbergsgade 6 1057 København K J.nr. 2005/4000-65 Dansk Afdeling/ Danish Section Gammeltorv 8, 5. sal DK-1457 København K Tlf./Tel.: +45

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Institution Skjern Å, Udrejsecenter Kærshovedgård Kærshovedgård Ikast

Institution Skjern Å, Udrejsecenter Kærshovedgård Kærshovedgård Ikast Institution Skjern Å, Udrejsecenter Kærshovedgård Kærshovedgård 17 7430 Ikast Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2012

UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2012 UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2012 UDVISNING OG UDLEVERING 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark uibm@uibm.dk og lel@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 Sag 260/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Bent Aagaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 3.

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Redegørelse for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 til Folketingets Integrationsudvalg vedrørende anvendelsen

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven. I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven. I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Dato: 24. oktober 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: THH Sagsnr.: 2014-941-0040 Dok.: 1316864 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark uibm@uibm.dk og lel@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 29. februar 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Maria Aviaja Sander

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v.

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 20-01-06 Holbergsgade 6 Ref: 2005-4000-65 1057 København K Att. Merete Milo Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 22. december 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE/LEJ Fil-navn: Lovforslag jan II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning,

Læs mere